ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 9 - januar 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski dokumenti
Njemački i italijanski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Uputstvo Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama o načinu osvajanja naseljenih mjesta7
2.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog bosanskog NOU korpusa na dan 1 januara 1943 godine14
3.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Centralne Bosne16
4.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića19
5.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o ponovnom foftniranju Četvrtog krajiškog NOP odreda20
6.Pregled brojnog stanja i naoružanja Druge proleterske divizije na dan 1 januara 1943 godine22
7.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Blagaj24
8.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Strižinski most26
9.Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o radu komandanta Zijametskog bataljona Đorđa Delma27
10.Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini i rasporedu neprijateljskih jedinica u Jajcu, Donjem Vakufu i Travniku29
11.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu napada na neprijateljska uporišta Blagaj, Martin Brdo i Dragotinju31
12.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda o rušenju komunikacija Jajce - Mrkonjić Grad i Banja Luka - Sitnica i o načinu održavanja veze sa Sedmom krajiškom NOU brigadom33
13.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za raspored jedinica poslije oslobođenja Teslića35
14.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 2 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju ustaša i domobrana kod sela Brišnika37
15.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o namjerama neprijatelja da poduzme ofanzivu na oslobođenu teritoriju38
16.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi prilikom oslobođenja Teslića39
17.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za odbranu Teslića i za čišćenje okolnog terena od četnika40
18.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Kupres44
19.Izvještaj zamjenika političkog komesara Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu partiske organizacije u brigadi49
20.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o održavanju smotre Četvrte divizije, o narodnom zboru i upućivanju Druge i Pete krajiške brigade na teren Karana i Kozare61
21.Uputstvo Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama o načinu utvrđivanja položaja63
22.Izvještaj Štaba Prve brigade od 4 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o rezultatu napada na Teslić65
23.Izvještaj Štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 4 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju neprijatelja u Jajcu i o upućivanju bataljona u sastav brigada67
24.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 5 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju četnika na Manjači i ispadu neprijatelja iz Sanskog Mosta69
25.Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od januara 1943 god. komandantu Prve brigade o borbama Treće brigade istočno od Teslića70
26.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Druge brigade za dostavljanje izvještaja o situaciji kod Teslića71
27.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na četnike na prostoriji Prnjavor - Kotor Varoš72
28.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Treće brigade za protivnapad na neprijatelja u blizini Teslića73
29.Izvještaj Štaba Prve brigade od 5 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama na sektoru Kalošević - Mrkotić - Planje74
30.Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 5 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o izvršenoj reorganizaciji odreda76
31.Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 5 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Blagajskog i Vukovskog bataljona79
32.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Prve i Sedme krajiške brigade kod Sanskog Mosta i Vilusa82
33.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama s Nijemcima kod Teslića i s četnicima oko Prnjavora i Celinca85
34.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 6 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama sa Nijemcima, ustašama i četnicima kod sela Devetina, Hrvaćani i Kokori86
35.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade o prodoru neprijatelja u Teslić90
36.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Treće brigade o povlačenju Nijemaca ka Banja Luci i o potrebi čišćenja terena od četnika91
37.Izvještaj Štaba Prve brigade od 7 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji u Centralnoj Bosni93
38.Obavještenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Trećeg bataljona o rezultatu napada na Teslić i koncentraciji četnika u selu Mraviće95
39.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji 369 legionarske divizije na sektoru Sisak - Sunja - Dubica97
40.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Teslić i borbama protiv Nijemaca, ustaša i četnika na sektoru Banja Luka - Prnjavor99
41.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da izvrši pripreme za preformiranje odreda u brigadu100
42.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na teritoriji Centralne Bosne za vrijeme od 1 do 9 januara 1943 godine101
43.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o domobranskim oficirima koji su zarobljeni prilikom oslobođenja Teslića108
44.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih posada u Jajcu i Travniku i o rušenju pruge - Travnik - Vakuf109
45.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za pripremu napada na Teslić i dostavljanje izvještaja o rezultatu akcije na Tešanj110
46.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za upućivanje slušalaca na vojni kurs pri Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije111
47.Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. o borbama vođenim u vremenu od 15 do 31 decembra 1942 godine112
48.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj115
49.Izvještaj Politodjela Treće brigade Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu partiske organizacije u brigadi118
50.Izvještaj komandanta sektora Bosansko Grahovo od 11 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru i o brojnom stanju i rasporedu jedinica125
51.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Pete divizije na Manjači i kod Omarske, o rušenju komunikacija i o uspostavljanju veze sa slavonskim jedinicama129
52.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije za uspostavljanje veze sa slavonskim partizanskim jedinicama i rušenje komunikacija koje vode na slobodnu teritoriju130
53.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Štabu Pete divizije za rušenje komunikacija Banja Luka - Sitnica, Jajce - Mrkonjić Grad i Sanski Most - Ključ131
54.Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske NOU divizije od 12 januara 1943 god. komandi topovskog odjeljenja za pokret pravcem Karač - Pribinić - Osivica132
55.Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 12 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini i rasporedu neprijatelja u Jajcu i Bugojnu133
56.Štab Prvog bosanskog NOU korpusa dostavlja 13 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama uputstvo Štaba Druge krajiške NOU brigade o načinu izvođenja noćnog napada135
57.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 januara 1943 god. štabovima Prvog, Trećeg i Šestog bataljona za napad na Jelah i Tešanj140
58.Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge brigade Prve proleterske divizije od 13 januara 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu partiske organizacije u brigadi142
59.Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o dolasku velikog broja novih boraca u partizanske jedinice146
60.Pismo sekretara Okružnog komiteta za teren Trećeg krajiškog NOP odreda od 14 januara 1943 god. komandantu Prvog bosanskog NOU korpusa o traženju oružja za formiranje novih brigada147
61.Izvještaj političkog komesara Prve proleterske divizije od 14 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o političkom stanju u diviziji i o formiranju povjereništva Okružnog komiteta za teren Četvrtog krajiškog NOP odreda148
62.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o zadacima brigade u slučaju neuspjelog napada na Teslić151
63.Izvještaj zamjenika političkog komesara Treće brigade Prve proleterske divizije od 14 januara 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju u partiskoj organizaciji brigade152
64.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o koncentraciji neprijateljskih jedinica na sektoru Sisak - Sunja - Kostajnica161
65.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljske posade u Sanskom Mostu162
66.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade Štabu brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 14 januara 1943 godine163
67.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Štabu Treće brigade o vojnim akcijama i radu u vremenu od 1 do 15 januara 1943 godine166
68.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Treće brigade Prve proleterske divizije na dan 14 januara 1943 godine168
69.Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 15 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Prnjavor170
70.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zarobljavanju domobrana na sektoru Teslić - Doboj i oslobođenju Prnjavora172
71.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 16 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o situaciji na sektoru Treće brigade za vrijeme napada na Teslić173
72.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za čišćenje prostorije Kotor Varoš, Prnjavor i Teslić od četnika i ustaško-domobranske milicije175
73.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 16 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za ponovni napad na Teslić179
74.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 17 januara 1943 god Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Jajca, Donje Dragotinje, Brezičana i o jačini neprijateljskih posada u Dubici, Kostajnici, Bosanskom Novom i Prijedoru181
75.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za preduzimanje zaštite od bojnih otrova183
76.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o oslobođenju Prnjavora184
77.Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda "Simo Šolaja" od 17 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o vojno-političkom stanju u bataljonima185
78.Štab Trećeg krajiškog NOP odreda "Simo Šolaja" dostavlja 17 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa izjavu Joksima Mrkovića o vojno-političkoj situaciji u Hercegovini189
79.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od januara 1943 god. Štabu Pete divizije za upućivanje Prve krajiške brigade na teren istočno od Sanskog Mosta i Manjače192
80.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Novog Šehera i čišćenju okolnih uporišta od četničkih elemenata193
81.Izvještaj Štaba Pete divizije od 18 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o neprijateljskim snagama u Prijedoru i o namjerama neprijatelja da preduzme ofanzivu194
82.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za rušenje komunikacije Doboj - Derventa u vezi s prodorom neprijatelja u Teslić195
83.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru Nijemaca u Teslić i o situaciji na oslobođenoj teritoriji Centralne Bosne197
84.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za obustavljanje pokreta na komunikaciji Doboj - Derventa198
85.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. štabovima brigada o pripremanju neprijatelja za napad na oslobođenu teritoriju199
86.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 19 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Desete hercegovačke NOU brigade kod Zepča i o situaciji na sektoru divizije202
87.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 19 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Zepča203
88.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama Pete krajiške brigade na sektoru Karana i o njenim daljim zadacima204
89.Zapovijest Štaba Četvrte NOU divizije od 19 januara 1943 god. štabovima Druge i Pete krajiške brigade za odlazak na teren Karana i Kozare i za rušenje komunikacija Banja Luka - Prijedor, Bosanski Novi - Volinja i Banja Luka - Bosanska Gradiška205
90.Dopis komandanta Četvrte NOU divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijatelja u Banjoj Luci, Prijedoru, Bos Novom, Kostajnici i Dubici210
91.Obavještenje Štaba Sedme divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na njemačku kolonu na putu Kostajnica - Petrinja213
92.Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Prve proleterske divizije o akcijama za vrijeme od 1 do 15 januara 1943 godine214
93.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 20 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju u neprijateljskim garnizonima Ljubija, Prijedor, Sanski Most, Bosanski Novi i okolnim uporištima217
94.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 januara 1943 god. zamjeniku komandanta Prve brigade o zauzeću Zepča i Novog Šehera, o situaciji oko Teslića i o daljim zadacima na teritoriji Centralne Bosne219
95.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 20 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih posada i organizaciji obavještajne službe u diviziji222
96.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 20 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu borbi na teritoriji Karana i Kozare226
97.Izvještaj Štaba Pete divizije od 20 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Vrhpolja228
98.Dopis Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 20 januara 1943 god. komandantu brigade i komandantu Šestog bataljona o situaciji na terenu oko Prnjavora i o rasformiranju Kombinovanog bataljona230
99.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 januara 1943 god. Štabu Pete divizije za odbranu pravca prema Ključu i Sanici232
100.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Sanskog Mosta, Vrhpolja, Brajić Tavana i Knežice234
101.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama Šeste krajiške brigade kod Sanskog Mosta i o dolasku njemačke divizije iz Prijedora u Sanski Most236
102.Izvještaj Prve proleterske divizije od 21 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na terenu Centralne Bosne238
103.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 21 januara 1943 god. štabovima brigada za novi raspored jedinica u vezi s neprijateljskom ofanzivom na oslobođenu teritoriju239
104.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 21 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu Pete crnogorske i Desete hercegovačke NOU brigade241
105.Izvještaj štaba Pete divizije od 21 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama sa Nijemcima i četnicima kod Sanskog Mosta i sela Stričića241
106.Izvještaj Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 21 januara 1943 god. komandantu brigade i komandantu Šestog bataljona o situaciji na terenu Prnjavora i Motajice243
107.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 21 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju zarobljenih domobrana iz Zepča246
108.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 22 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za preformiranje u Devetu krajišku NOU brigadu248
109.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 januara 1943 god. štabovima brigada za novi raspored jedinica u vezi s početkom Četvrte neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju249
110.Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge dalmatinske NOU brigade Druge proleterske divizije od 22 januara 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu partiske organizacije u brigadi251
111.Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 22 januara 1943 god. štabovima Drugog, Trećeg i Šestog bataljona o početku neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju i pripremanju jedinica za pokret256
112.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 22 januara 1943 god. štabovima Prvog, Drugog i Četvrtog bataljona za preduzimanje mjera u jedinicama u vezi s neprijateljskom ofanzivom na oslobođenu teritoriju260
113.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 januara 1943 god Štabu Pete divizije o borbama Šeste krajiške brigade kod Dedovače i Brajić Tavana i o stanju na sektoru korpusa262
114.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama kod Sanskog Mosta i naređenje za upućivanje dva bataljona u pravcu Dabra264
115.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 januara 1943 god. Štabu Seste krajiške brigade o načinu odbrane slobodne teritorije i o rasporedu susjednih jedinica265
116.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 23 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za vršenje pritiska prema Banjoj Luci zbog neprijateljske ofanzive prema oslobođenoj teritoriji267
117.Izvještaj Štaba Pete divizije od 23 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru divizije270
118.Izvještaj Štaba Pete divizije od 23 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na sektoru Sanskog Mosta i o rasporedu jedinica divizije272
119.Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 23 januara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za posjedanje prostorije Jošavka - Devetine - Dragovići i zatvaranje pravca prema Banjoj Luci274
120.Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 23 januara 1943 god. štabovima Drugog, Trećeg i Šestog bataljona za napad na Klašnicu i Trapiste i rušenje druma Banja Luka - Bosanska Gradiška276
121.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 24 januara 1943 god. Štabu Sedme divizije o borbama jedinica korpusa protiv neprijatelja oko Sanskog Mosta i Ključa279
122.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o borbi Treće brigade u blizini Teslića i o pripremi napada Druge brigade prema Banjoj Luci i Karanovcu280
123.Izvještaj Štaba Pete divizije od 24 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama sa Nijemcima i četnicima na sektoru Ključa i Manjače281
124.Obavještenje Štaba artiljerije od 24 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade o postavljanju topova na prostoriju Railića283
125.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Četvrte i Pete divizije284
126.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 januara 1943 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama oko Banje Luke, Bpsanske Gradiške i Sanskog Mosta286
127.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 januara 1943 god. Štabu Devete krajiške NOU brigade o borbama na sektoru korpusa289
128.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće krajiške brigade protiv Nijemaca, ustaša i domobrana na sektoru Teslića291
129.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve i Druge brigade za napad prema Banjoj Luci i okolnim neprijateljskim uporištima292
130.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama i akcijama izvršenim u vremenu od 10 do 25 januara 1943 godine296
131.Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske brigade od 25 januara 1943 god. Štabu brigade o situaciji na sektoru Prnjavor305
132.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 26 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama Prve i Šeste brigade na prostoriji Đedovača, Brajić Tavan, Umci i Eminovci307
133.Izvještaj Štaba Prve brigade od 26 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o napadu neprijatelja sa pravca Dervente i rijeke Save308
134.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o situaciji na oslobođenoj teritoriji i o pripremanju divizije za pokret na sektor Gornji Vakuf - Bugojno310
135.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 januara 1943 god. štabovima brigada za pokret na prostoriju Maslovare, Šiprage zbog neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju311
136.Izvještaj Štaba Pete divizije od 27 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama sa Nijemcima kod Pudin Hana i Ključa i četnicima kod Stričića i Surjana314
137.Izvještaj Štaba Prve brigade od 27 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama kod Klašnice i pripremama za napad u pravcu Banja Luke315
138.Izvještaj zamjenika komandanta i zamjenika političkog komesara Prve brigade Prve proleterske divizije od 27 januara 1943 god. Štabu brigade o borbama protiv neprijatelja na sektoru Miškovci - Trstenci i o brojnom stanju neprijatelja u Derventi317
139.Izvještaj zamjenika komandanta Četvrte divizije od 27 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o prodoru neprijatelja prema Jasenici i borbama kod Majkić Japre i Benakovca319
140.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Prve krajiške brigade Pete NOU divizije od 27 januara 1943 god. Štabu brigade o rezultatu borbe na brdu Nagliš320
141.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 Januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama sa neprijateljskom kolonom kod Dervente i Teslića322
142.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 28 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za prikupljanje na prostoriji Jošavka - Šnjegotina - Dubrava322
143.Pismo političkog komesara Četvrte divizije od 28 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Benakovca i evakuaciji životnih namirnica sa teritorije ugrožene od neprijatelja324
144.Izvještaj Štaba Pete divizije od 28 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu borbi kod Pudin Hana i Ramića326
145.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 28 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Jajce - Donji Vakuf - Turbe327
146.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 28 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama na sektoru Štrba i Klašnice330
147.Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade od 28 januara 1943 god.Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o brojnom stanju brigade, jačini neprijatelja u Jajcu i vojno-političkoj situaciji na terenu332
148.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 29 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama protiv neprijatelja kod Majkić Japre i naređenje za organizovanje odbrane na pravcima koji vode prema Bosanskom Petrovcu335
149.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Banja Luka, Teslić, Derventa337
150.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 29 januara 1943 god. štabovima brigada za pokret na prostoriju Šiprage - Skender Vakuf - Maslovare i za evakuaciju oružja iz Kotor Varoši i Skender Vakufa338
151.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 29 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru divizije340
152.Pismo zamjenika komandanta Četvrte divizije od 29 januara 1943 god. komandantu Prvog bosanskog NOU korpusa o pripremi napada na Benakovac i o situaciji na terenu342
153.Izvještaj Štaba Pete divizije od 29 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o stanju na sektoru Ključ i Manjača343
154.Izvještaj Štaba Prve brigade od 29 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji kod neprijatelja u Banjoj Luci i na komunikaciji Banja Luka - Gradiška345
155.Obavještenje načelnika štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 29 januara 1943 god. komandi područja Mrkonjić Grada o pokretu brigade u pravcu Ključa i o naDadu Pete NOU divizije na selo Ramići346
156.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Ostrožac, opkoljavanju 737 puka 717 divizije i opštoj mobilizaciji na sektoru Grmeča i Podgrmeča347
157.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 30 januara 1943 god. štabovima brigada za hitno prebacivanje na prostoriju Mrkonjić Grad - Glamoč radi obezbjeđenja bolnice348
158.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za smještaj i obezbjeđenje bolnice između sela Šiprage i rijeke Ugar350
159.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 30 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Benakovcu i Majkić Japri351
160.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o posjedanju položaja na prostoriji selo Zavalje, Gorijevac, Hrgar, Velebit, Grabež354
161.Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 30 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Posušja i Rakitna i o dolasku novih neprijateljskih snaga u Posušje356
162.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 31 januara 1943 god. štabovima brigada za smeštaj na novu prostoriju i evakuaciju ratnog materijala359
163.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 31 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Gornjeg Vakufa i o situaciji na sektoru divizije361
164.Izvještaj Štaba Pete divizije od 31 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama sa neprijateljem kod Paunovca362
165.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije Štabu brigade o vojnim akcijama u vremenu od 15 do 31 januara 1943 godine363
166.Pregled brojnog stanja ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije na dan 31 januara 1943 godine365
167.Statistički pregled naoružanja Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije na dan 31 januara 1943 godine366
168.Pregled naoružanja Četvrtog bataljona Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije na dan 31 januara 1943 godine368
169.Izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije Štabu brigade o akcijama i vojno-političkom radu od 16 do 31 januara 1943 godine370
II - Ustaško-domobranska dokumenta
170.Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 1 januara 1943 god. o zauzimanju Teslića od strane jedinica NOV377
171.Izvještaj Redarstvenog ravnateljstva iz Travnika od 1 januara 1943 god. o zauzeću Busovače od strane jedinica NOV378
172.Izvještaj Posadnog zapovjedništva u Travniku od 2 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Travnik379
173.Izvještaj Redarstvene oblasti Velike župe Lašva i Glaž u Travniku od 2 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Travnik380
174.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 3 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog382
175.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije u Tuzli od 4 januara 1943 god. o zauzimanju Teslića od strane jedinica NOV383
176.Izvještaj ustaškog doglavnika Ademage Mešića od 5 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Teslić387
177.Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 6 januara 1943 god. o prodoru ustaško-domobranskih snaga u Teslić391
178.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije u Sarajevu od 6 januara 1943 god. o grupisanju jedinica NOV na sektoru Rogatice i Fojnice392
179.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 6 januara 1943 god. o sadržini pisma Save Derikonje, komandanta četničkog odreda, upućenog Vasi Jeremiću, komandantu četničke čete393
180.Dnevni izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 11 januara 1943 godine396
181.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 13 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Centralnoj i Istočnoj Bosni399
182.Izvještaj zapovjedništva Oružničkog krila u Bileći od 14 januara 1943 god. o pregledu i smotri četničkih jedinica od strane italijanskog komandanta405
183.Izvještaj zapovjedništva Oružničkog voda u Rogatici od 14 januara 1943 god. o povlačenju jedinica NOV iz Rogatičkog sreza 407
184.Obavještenje zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 15 januara 1943 god. o izdavanju municije četnicima409
185.Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 17 januara 1943 god. o proglasu njemačkog komandanta stanovništvu Bosne i Hercegovine i o napadu jedinica NOV na Travnik i Vitez411
186.Dopis komande bosanskih četničkih odreda od 17 januara 1943 god. njemačkom komandantu u Banjoj Luci o zajedničkoj saradnji u borbi protiv jedinica NOV kod Prnjavora, Vršana i Branešaca413
187.Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 18 januara 1943 god. o pregovorima sa Milošem Matićem, komandantom Letećeg četničkog odreda415
188.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 21 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Vitez i o pregovorima sa četničkim komandantom Radivojem Kosorićem418
189.Izvještaj zapovjedništva Oružničkog voda u Bugojnu od 23 jantara 1943 god. o zauzimanju Gornjeg Vakufa od strane jedinica NOV424
190.Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije u Trebinju od 24 januara 1943 god. o napadu partizana na voz kod sela Diklića426
191.Izvještaj štaba Pete bojne Treće pješačke pukovnije od 25 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Rudnik i Caparde427
192.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 25 januara 1943 god. o sporazumu sa delegatom četničke Vrhovne komande Dobrosavom Jevđevićem430
193.Izvještaj Kotarske oblasti u Banjoj Luci od 25 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na selo Klašnice435
194.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije u Tuzli od 26 januara 1943 god. o brojnom stanju i rasporedu brigade NOV u Istočnoj Bosni437
195.Obavještenje Ministarstva domobranstva od 27 januara 1943 god. o naređenju komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj za postupak s narodom439
196.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije u Sarajevu od 27 januara 1943 god. o borbama i akcijama jedinica NOV na terenu Centralne i Istočne Bosne442
197.Izvještaj ispostave Župske redarstvene oblasti u Zenici od 29 januara 1943 god. o zauzeću Zepča od strane jedinica NOV447
198.Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu kod 714 njemačke pješadiske divizije za 29 januar 1943 god. o rezultatu borbi kod Klašnica450
199.Dnevni izvještaj zapovjedništva otsjeka Posušje - Imotski - Ljubuški za 29 januar 1943 god. o pokretu jedinica NOV prema Imotskom i o borbama oko Posušja452
200.Obavještenje zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 30 januara 1943 god. o borbama žandarma i milicionera protiv jedinica NOV kod sela Rakitno454
201.Izvještaj zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije u Mostaru od 30 januara 1943 god. o stanju u Hercegovini u drugoj polovini januara455
202.Dnevni izvještaj 718 njemačke pješadiske divizije od 30 januara 1943 god. o situaciji kod Teslića, Jajca, Travnika i Tuzle478
203.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije u Tuzli o borbama na području Istočne Bosne u vremenu od 15 do 30 januara 1943 godine479
204.Bojna relacija Trećeg domobranskog zbora za mjesec januar 1943 godine483
205.Bojna relacija Drugog domobranskog zbora za mjesec januar 1943 godine485
III - Njemačka i italijanska dokumenta
206.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o borbama protiv jedinica NOV u Bosni 3 i 4 januara 1943 godine503
207.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija " od 7 januara 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija "Weiss"505
208.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 7 januara. 1943 god. o situaciji u Zapadnoj Bosni i o saradnji četnika i Nijemaca500
209.Saopštenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 8 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na ustaškodomobransku posadu u Tesliću508
210.Naređenje italijanske Vrhovne komande od 10 ianuara 1943 god. za izvođenje operacija "Weiss"509
211.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 11 januara 1943 god. o načinu vođenja operacija "Weiss"515
212.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 11 januara 1943 god. za organizovanje koncentracionih logora526
213.Operaciska zapovijest komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 12 januara 1943 god. za vođenje operacija "Weiss"527
214.Zapovijest komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 12 januara 1943 god. za koncentraciju trupa za izvođenje operacija "Weiss"538
215.Zapovijest komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 12 januara 1943 god. o postupku prema stanovništvu543
216.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 12 januara 1943 god. o postignutom sporazumu za vođenje operacija "Weiss"547
217.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 12 januara 1943 god. o učešću četnika Draže Mihailovića u operacijama "Weiss"551
218.Naređenje italijanske Vrhovne komande od 15 januara 1943 god. o upotrebi četničkih jedinica u operacijama "Weiss"552
219.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 15 januara 1943 god. za dostavljanje komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj uputstva o izvođenju operacija "Weiss"553
220.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 15 januara 1943 god. za organizaciju službe veze pri sprovođenju operacije "Weiss"554
221.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 15 januara 1943 god. o učešću četnika u operacijama "Weiss"557
222.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 15 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj i Zapadnoj Bosni561
223.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 16 januara 1943 god. o vođenju operacija "Weiss" i postupku prema stanovništvu563
224.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija " od 16 januara 1943 god. o zatvaranju pravca Zdenčina - Generalski Stol567
225.Dopis Guvernatorata Crne Gore od 17 januara 1943 god. u vezi sa snabdijevanjem četnika u operacijama "Weiss"568
226.Izvještaj komande Osamnaestog italijanskog armijskog korpusa od 19 januara 1943 god. o pripremama za učešće četnika u borbama protiv jedinica NOV u Zapadnoi Bosni572
227.Dopis Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 20 januara 1943 god. o postupku prema stanovništvu574
228.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 21 januara 1943 god. o operacijama četnika575
229.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 22 januara 1943 god. Vrhovnoj komandi o postupku prema stanovništvu, pripremama za izvođenje druge i treće faze operacija "Weiss" i težnjama Nijemaca da okupiraju pojedine italijanske okupacione oblasti576
230.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 22 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Baniji i Bosanskoj Krajini582
231.Obavještenje Osamnaestog italijanskog armijskog korpusa od 23 januara 1943 god. o učešću četnika u borbama protiv jedinica NOV u Zapadnoj Bosni584
232.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 25 januara 1943 god. o naređenju Petom italijanskom armijskom korpusu da nastupa u pravcu Bihaća586
233.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 26 januara 1943 god. o nastupanju Petog armijskog korpusa u pravcu Bihaća586
234.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 26 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Baniji i Bosanskoj Krajini588
235.Dopis njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 27 januara 1943 god. o učešću četnika u operaciji "Weiss"590
236.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 27 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Baniji i Bosanskoj Krajini591
237.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 28 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Baniji i Bosanskoj Krajini593
238.Zahtjev komande divizije "Murge" od 28 januara 1943 god. da se bombarduju sela Crnogorci, Krivi Dol, Klenovac i Damnjan595
239.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 29 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini596
240.Dopunska zapovijest komande njemačkih trupa u Hrvatskoj od 30 januara 1943 god. o zaključenju prve faze operacija "Weiss"598
241.Naređenje komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 30 januara 1943 god. da se završi prva faza operacija "Weiss"599
242.Jačina pojedinih njemačkih divizija koje su učestvovale u prvoj fazi operacija "Weiss"601
243.Zahtjev Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 31 januara 1943 god. za bombardovanje Oštrelja602
244.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 31 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini603
245.Registar607
BIBLIOTEKA