ZBORNIK NOR-a. tom V - BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 8 - novembar-decembar 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 1 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu neprijateljskih snaga u Bihaću i okolnim uporištima7
2.Izvještaj štaba Krajiške NOU polubrigade od 1 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja prema Mliništima i o potrebi pojačanja pritiska prema neprijateljskom uporištu Sitnici9
3.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica pod komandom Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu na dan 1 novembra 1942 godine10
4.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 novembra 1942 god. štabovima Osme hrvatske i Druge krajiške NOU brigade o rasporedu i snazi neprijateljskih uporišta oko Bihaća12
5.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 2 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o čišćenju od četnika sela oko Bosanskog Grahova14
6.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 2 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Brkića, Srbljana i Jezera15
7.Izvještaj štaba Prvog bataljona Šeste krajiške NOU brigade od 2 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pokretima neprijateljskih trupa i zaposjedanju položaja oko Došaca i Eminovaca16
8.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 2 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama u toku neprijateljskog prodora na teritoriju odreda17
9.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 2 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o brojnom stanju i naoružanju odreda19
10.Izvještaj Operativnog štaba Pete crnogorske i Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 3 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenom pokretu na prostoriju Novo Selo - Šemenovci - Bajramovci i borbama na Radovan Planini i kod Vakufa20
11.Naređenje štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 3 novembra 1942 god. štabovima bataljona u vezi pokreta neprijatelja od Suhače i LJubije prema Budimlić Japri22
12.Izvještaj političkog komesara Šeste krajiške brigade od 3 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu i štabu Šeste brigade o stanju prema Lušci Palanci i na sektoru Četvrte krajiške brigade24
13.Izvještaj štaba Prvog bataljona Šeste krajiške NOU brigade od 3 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu i štabu brigade o pokretu neprijatelja od Fajtovca do Podvidače25
14.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o toku borbe u Bihaću i okolnim neprijateljskim uporištima26
15.Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Operativnom štabu o uličnim borbama Prve i Treće krajiške brigade u Bihaću29
16.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o gubicima neprijatelja u borbama za Bihać i o rasporedu i zadacima jedinica poslije oslobođenja Bihaća30
17.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 4 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu bataljona i prijedlog za napad na Bosansku Krupu33
18.Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu od 5 novembra 1942 god. Kotarskom komitetu KPH Metković o potrebi koordinacije akcija Metkovićkog bataljona i bataljona "Sloboda" i uspostavljanja stalne međusobne veze35
19.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 5 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama i držanju jedinica za vrijeme neprijateljskog prodora i o stanju ishrane na teritoriji odreda37
20.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 6 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zauzimanju novih neprijateljskih uporišta poslije oslobođenja Bihaća41
21.Naredba štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 6 novembra 1942 god. štabu Trećeg bataljona Prve brigade o izmjenama u rukovodećem sastavu bataljona43
22.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 6 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Bosanske Krupe i bjekstvu neprijatelja iz Cazina44
23.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 7 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima brigada koje su oslobodile Bihać45
24.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 7 novembra 1942 god. povodom oslobođenja Bihaća47
25.Naređenje štaba Treće krajiške NOU brigade od 7 novembra 1942 god. štabovima bataljona za izvršenje priprema u vezi uključenja brigade u sastav Prve proleterske divizije49
26.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 8 novembra 1942 god. komandi haubičke baterije za upućivanje četiri haubice u selo Dubovik51
27.Naredba štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 8 novembra 1942 god. štabovima bataljona o imenovanju novih rukovodilaca u bataljonima52
28.Izvještaj štaba Proleterskog bataljona Bosanske Krajine od 10 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o dolasku na teren Kozare i o stanju u bataljonu54
29.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama i akcijama jedinica brigade u vremenu od 13 oktobra do 11 novembra 1942 godine57
30.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 11 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o vojnopolitičkoj situaciji u jedinicama i na terenu odreda60
31.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 12 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama da po danu ne drže jedinice u gradu63
32.Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 13 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu bataljona i o neprijateljskim snagama u Bosanskom Novom64
33.Izvještaj načelnika Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 14 novembra 1942 god. Operativnom štabu o pripremama za napad na Bosanski Novi i čišćenje terena na liniji Suhača - LJubija65
34.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 novembra 1942 godine68
35.Izvještaj komande Prve čete Drugog bataljona Šeste krajšike NOU brigade od 14 novembra 1942 god. štabu Drugog bataljona o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga na Novskoj planini70
36.Izvještaj obavještajnog oficira Šeste krajiške NOU brigade od 14 novembra 1942 god. štabu brigade o stanju i neprijateljskim snagama u Bosanskom Novom71
37.Naređenje štaba Druge krajiške NOU brigade od 15 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za pokret i zaposjedanje nove prostorije72
38.Naredba štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 novembra 1942 god. štabu Pete krajiške (kozarske) NOU brigade o imenovanju novog štaba brigade74
39.Izvještaj štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 16 novembra 1942 god. Štabu divizije o pokretu brigade i njenom razmještaju na novoj prostoriji75
40.Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 16 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju na položajima Suhača - Šurkovac i utvrđivanju uporišta oko LJubije76
41.Dopis štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 17 novembra 1942 god. šefu Tehničkog otsjeka pri Vrhovnom iggabu NOP i DV Jugoslavije o potrebi izdavanja eksploziva hrvatskim diverzantima77
42.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 17 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskim snagama u Livnu i o pripremama za napad na Jajce78
43.Izvještaj obavještajnog oficira Šeste krajiške NOU brigrade od 17 novembra 1942 god. štabu brigade o neprijateljskim snagama u Bosanskom Novom i okolini81
44.Pismo štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 novembra 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na liniju Suhača - LJubija i o stanju oko Mrkonjić Grada i Jajca82
45.Uputstvo štaba Treće NOU divizije od 18 novembra 1942 god. štabovima brigada i referentu diviziskog saniteta za rad i izvršenje priprema za napad na Jajce84
46.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 18 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za pokret i čišćenje od četnika sela Popovići, Jurišići, Vlajići i Bosančići88
47.Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada jedinica brigade na neprijateljsku liniju Milojica - Gradina90
48.Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na rudnik LJubiju i o situaciji na sektoru Miska Glava - Šurkovac91
49.Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o protjerivanju neprijatelja sa položaja Vinogradina - Miska Glava - Janjoš92
50.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o stanju na terenu brigade i o pretstojećem napadu na Sitnicu i Čađavicu93
51.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Suhaču i Muslimansku LJubiju95
52.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na utvrđenu liniju Suhača - Hozića Kamen - Pivnica96
53.Izvještaj načelnika štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 novembra 1942 god. štabu korpusa o stanju u LJubiji i okolini98
54.Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 19 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o neuspjelom napadu na LJubiju99
55.Izvještaj sekretara štaba Šeste krajiške NOU brigade od 19 novembra 1942 god. komandantu brigade o upućivanju municije jedinicama100
56.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 20 novembra 1942 god. štabu Četvrtog bataljona za rušenje puta Banja Luka - Sitnica i dostavljanje izvještaja o toku borbe u Sitnici101
57.Pohvalna naredba štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 20 novembra 1942 god. borcima i rukovodiocima brigade povodom junačkog držanja prilikom borbe za oslobođenje Sitnice102
58.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 21 novembra 1942 god. štabovima bataljona za vršenje obezbjeđenja i izviđanja na određenim pravcima i pripremanje za sastanak u štabu brigade105
59.Izvještaj štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 21 novembra 1942 god. Štabu divizije o dolasku brigade na prostoriju Prisoje - Kućišta - Divljakuša - Milići - Lekići 107
60.Izvještaj štabova Druge i Pete krajiške brigade od 21 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o neprijateljskim snagama u LJubiji108
61.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 21 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv četnika i njemačko-domobranskih jedinica u selu Bunarevu109
62.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 21 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o odgađanju napada na LJubiju i o nadiranju neprijatelja prema Suhači112
63.Saopštenje štaba Treće NOU divizije od 22 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama o razlozima odlaganja napada na Jajce114
64.Zapovijest štaba Treće NOU divizije od 22 novembra 1942 god. za napad na Jajce116
65.Naredba štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 22 novembra 1942 god. štabu Šestog bataljona o postavljanju nekih rukovodilaca u bataljonu119
66.Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 22 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama oko LJubije120
67.Izvještaj štaba Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije od 22 novembra 1942 god. Štabu divizije o rezultatu borbe kod Sitnice122
68.Saopštenje štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 22 novembra 1942 god. štabu Druge krajiške NOU brigade o rezultatu borbe na Bulinoj Glavi123
69.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 22 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na sektor Pivnica - Bulina Glava124
70.Pismo načelnika štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 novembra 1942 god. štabu Drugog bataljona Banijskog NOP odreda o borbama na sektoru Bosanski Novi-Sanski Most i o potrebi sadejstva hrvatskih jedinica125
71.Zapovijest štaba Prve proleterske divizije od novembra 1942 god. za napad na Jajce i okolna neprijateljska uporišta126
72.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 23 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju četničkog odreda "Borija"130
73.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 23 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Liskovica - Vlasinje - Brđani - Barevo132
74.Naređenje štaba Treće brigade Prve proleterske divizije od 23 novembra 1942 god. štabovima bataljona za pokret na novu prostoriju134
75.Naredba štaba Treće brigade Prve proleterske divizije od 23 novembra 1942 god. o imenovanju novih rukovodilaca u brigadi135
76.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade Četvrte NOU divizije od 23 novembra 1942 god. Štabu divizije o pripremama za napad na LJubiju137
77.Izvještaj komandanta Prvog bosanskog NOU korpusa od 24 novembra 1942 god. Štabu korpusa o rezultatu napada na LJubiju138
78.Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 24 novembra 1942 god. Štabu divizije o pokretu brigade i napadu na Babino Selo139
79.Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama i akcijama u vremenu od 2 do 12 novembra 1942 godine141
80.Izvještaj štaba Pete crnogorske brigade Treće NOU divizije od 25 novembra 1942 god. Štabu divizije o zauzeću stanice Torlakovci i prelasku preko Vrbasa145
81.Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 25 novembra 1942 god. Štabu divizije o rasporedu brigade i neprijateljskim snagama u Skender Vakufu, Turbetu i drugim uporištima147
82.Naređenje štaba Treće brigade Prve proleterske divizije od 25 novembra 1942 god. štabovima bataljona za likvidaciju neprijateljskih uporišta u Jajcu148
83.Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 25 novembra 1942 god. referentu saniteta Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na LJubiju i o nestašici sanitetskog materijala150
84.Izvještaj štaba Udarne grupe Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. Štabu divizije o rasporedu bataljona i situaciji na sektoru Prve proleterske divizije151
85.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. štabu Pete crnogorske NOU brigade za dostavljanje izjašnjenja u vezi neizvršenih zadataka152
86.Izvještaj štaba Pete crnogorske brigade Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. Štabu divizije o napadu na Vijenac i Babino Selo i o pripremama neprijatelja za ofanzivu153
87.Izvještaj štaba Pete crnogorske brigade Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. Štabu divizije o prodoru neprijatelja u Jajce156
88.Izvještaj Trećeg bataljona Pete crnogorske brigade Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. Štabu divizije o borbama u Jajcu159
89.Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. Štabu divizije o koncentraciji neprijatelja u pravcu Doganovaca i o stanju na terenu brigade160
90.Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. o koncentraciji neprijateljskih snaga na prostoru Turbe - Donji Vakuf161
91.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o toku borbi za oslobođenje bosanskog Novog i Dvora163
92.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 27 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Jajce i okolna neprijateljska uporišta167
93.Izvještaj štaba Pete crnogorske brigade Treće NOU divizije od 27 novembra 1942 god. Štabu divizije o rušenju pruge Travnik - Donji Vakuf171
94.Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 27 novembra 1942 god. Štabu divizije o prebacivanju brigade preko Vrbasa172
95.Izvještaj štaba Treće brigade Prve proleterske divizije od 27 novembra 1942 god. Štabu divizije o napadu na Jajce177
96.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Treće NOU brigade od 27 novembra 1942 god. štabu brigade o toku borbe za oslobođenje Jajca178
97.Obavještenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 28 novembra 1942 god. štabu Pete krajiške (kozarske) brigade o borbama kod Sanskog Mosta i Bosanskog Novog i naređenje za rušenje komunikacije Prijedor - Kostajnica180
98.Izvještaj štaba Treće NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o formiranju divizije i o borbama vođenim u vremenu od 17 do 28 novembra 1942 godine182
99.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 28 novembra 1942 god. štabovima brigada i štabu diviziske artiljerije za čišćenje neprijateljskih uporišta duž željezničke pruge Turbe - Donji Vakuf191
100.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 28 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Pougar193
101.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 29 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Blagaja195
102.Izvještaj političkog komesara Prve proleterske divizije od 29 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o gaoralno-političkom stanju u diviziji196
103.Izvještaj političkog komesara Prve brigade od 29 novembra 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske divizije o hrabrosti i moralu boraca i rukovodilaca prilikom napada na Sitnicu200
104.Uputstvo štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 29 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za dostavljanje izvještaja poslije izvedenih akcija203
105.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 29 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za pokret na teren Pougra205
106.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 30 novembra 1942 god. štabovima brigada za odgađanje predviđenog napada na željezničku prugu Turbe - Donji Vakuf i zadaci jedinica za slučaj neprijateljske ofanzive207
107.Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 30 novembra 1942 god. Štabu divizije o koncentraciji neprijateljskih trupa za napad na Jajce209
108.Izvještaj štaba Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade štabu brigade o borbama i političkom radu u vremenu od 15 do 30 novembra 1942 godine212
109.Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 30 novembra 1942 godine216
110.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 1 decembra 1942 god. štabu Druge brigade Prve proleterske divizije za odbranu Jajca 218
111.Pregled brojnog stanja i naoružanja Četvrte divizije Prvog bosanskog NOU korpusa na dan 1 decembra 1942 godine220
112.Dopis štaba Četvrte NOU divizije od 1 decembra 1942 god. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku Krajinu i Okružnom komitetu za Grmeč o zajedničkom angažovanju na popuni divizije novim borcima222
113.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 1 decembra 1942 god. štabovima bataljona za prelazak Ugra i pripreme za napad na Skender Vakuf223
114.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 1 decembra 1942 god. štabovima bataljona za napad na četničko uporište Skender Vakuf225
115.Izvještaj štaba Treće brigade Prve proleterske divizije Štabu divizije o borbama i političkom radu za vrijeme od 15 do 24 novembra 1942 godine227
116.Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 1 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na sektoru Jajce - Komar - Turbe i Donji Vakuf229
117.Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 1 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama sa neprijateljem u okolini Jajca232
118.Izvještaj štaba Treće brigade Treće NOU divizije od 1 decembra 1942 god. Štabu divizije o rasporedu i smještaju jedinica234
119.Izvještaj štaba Treće (Prve dalmatinske NOP) brigade Treće NOU divizije od 1 decembra 1942 god. Štabu divizije o kretanju neprijatelja sa planine Radalje prema selu Selići236
120.Izvještaj politodjela Druge krajiške NOU brigade od 1 decembra 1942 god. Centralnom komitetu komunističke Partije Jugoslavije o moralno-političkom stanju u brigadi237
121.Raspis Komande područja Petog krajiškog NOP odreda od 1 decembra 1942 god. komandama mjesta na svojoj teritoriji o organizaciji i zadacima komandi mjesta239
122.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Jajce - Travnik241
123.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za raspored jedinica za odbranu Jajca244
124.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Treće brigade za prikupljanje podataka o neprijatelju na pravcu Vitovlje i Turbe245
125.Zapovijest štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i Trećem krajiškom NOP odredu za odbranu Jajca246
126.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i štabu Glamočkog sektora za napad na neprijatelja na komunikaciji Turbe - Donji Vakuf248
127.Izvještaj štaba Četvrte divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Volinjskog mosta i Dobrljina i o situaciji na teritoriji Kozare250
128.Izvještaj štaba Pete NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru divizije i pripremama za formiranje Sedme krajiške brigade252
129.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 2 decembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za napad na Kotor Varoš253
130.Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Prve brigade Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Druge brigade o borbama kod Grabantića256
131.Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Štabu divizije o rasporedu jedinica i borbama kod Krčevine257
132.Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama u okolini Komara258
133.Izvještaj štaba Treće brigade Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Štabu divizije o koncentraciji neprijatelja u Vitovlju i o borbama kod Karaule i Salkice259
134.Izvještaj štaba Prvog bataljona "Ante Jonić" Treće brigade Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu brigade o kretanju neprijatelja iz pravca Vlašić i Vitovlje261
135.Izvještaj štaba Prvog bataljona "Ante Jonić" Treće brigade Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu brigade o rasporedu neprijateljskih snaga262
136.Izvještaj štaba Drugog bataljona "Bude Borjan" Treće brigade Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Štabu divizije o posjedanju položaja na Vitovlju263
137.Izvještaj obavještajnog oficira Šeste krajiške NOU brigade od 2 decembra 1942 god. štabu brigade o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Sanskom Mostu i okolnim uporištima264
138.Izvještaj komandanta artiljerije Treće NOU divizije od 3 decembra 1942 god. Štabu divizije o rasporedu artiljerije266
139.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 3 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i Trećem krajiškom NOP odredu za opšti napad na neprijatelja na pravcu Turbe - Donji Vakuf267
140.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 3 decembra 1942 god. štabu Druge, Treće i Sandžačke brigade za protivnapad na neprijateljsku kolonu koja je prodrla na sektor Neznanica271
141.Izvještaj štaba Treće brigade Treće NOU divizije od 3 decembra 1942 god. Štabu divizije o situaciji u jedinicama i na sektoru brigade273
142.Izvještaj štaba Treće brigade Treće NOU divizije od 3 decembra 1942 god. Štabu divizije o prodoru neprijatelja na sektoru Vitovlja - Lendići274
143.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 3 decembra 1942 god. štabu Treće NOU divizije o situaciji u odredu poslije odlaska dva bataljona u sastav novoformirane Sedme krajiške brigade i o borbama na sektoru Donji Vakuf - Turbe275
144.Saopštenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 decembra 1942 god. štabovima Četvrte i Pete NOU divizije povodom čestitke boraca Druge proleterske divizije borcima Bosanske Krajine za njihovo junačko držanje u borbama za Bosanski Novi277
145.Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama sa neprijateljskom kolonom u selu Silajđevini i o zaposjedanju novih položaja278
146.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za izvršenje protivnapada i obavještenje o situaciji na sektoru Dubrava - Jajce - Sokolina - Nadpolje280
147.Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. Štabu divizije o situaciji u jedinicama i na terenu282
148.Naređenje štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabovima bataljona za povlačenje jedinica u pravcu Jajca285
149.Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru Sandžačke brigade i o prijemu naređenja za napad na neprijatelja287
150.Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. Štabu divizije o rezultatu borbi na Ravnoj Gori288
151.Naređenje štaba Treće brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabovima bataljona i štabu Petog bataljona Sandžačke brigade za povlačenje sa položaja u pravcu sela Šibenice290
152.Izvještaj štaba Treće brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. Štabu divizije u vezi novostvorene situacije na sektoru brigade292
153.Izvještaj štaba Prvog bataljona Treće brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabu brigade o borbama na sektoru bataljona293
154.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 5 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade za raspored jedinica u vezi neprijateljskog prodora u Jajce i za prikupljanje pozadinskog ljudstva za operativne jedinice294
155.Obavještenje štaba Treće divizije od 5 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o zauzimanju Jajca od strane neprijatelja296
156.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 5 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Turbe - Jajce i o prodoru neprijatelja u Jajce297
157.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 5 decembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriju Centralne Bosne299
158.Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 5 decembra 1942 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru brigade i o rasporedu jedinica u vezi novonastale situacije302
159.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 6 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge i Treće brigade za raspored jedinica na prostoriji između rijeke Vrbas - Ranča Planine i Gole Planine304
160.Naređenje štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 6 decembra 1942 god. štabovima bataljona o rasporedu jedinica brigade poslije neprijateljskog prodora u Jajce306
161.Dopis štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 decembra 1942 god. štabovima Četvrte i Pete NOU divizije o načinu nabavljanja i otpremanja lista "Borba"308
162.Zapovijest štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 decembra 1942 god. za napad na Sanski Most i okolna neprijateljska uporišta309
163.Izvještaj štaba Četvrte krajiške brigade od 8 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pokretima četnika prema Banjoj Luci i o rasporedu njemačkih i domobranskih jedinica na položajima kod Han Kola314
164.Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 8 decembra 1942 god. štabu Treće NOU divizije o borbama na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad315
165.Izvještaj štaba Četvrte divizije Prvog bosanskog korpusa od 9 decembra 1942 god. štabu korpusa o rasporedu jedinica317
166.Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 decembra 1942 god. načelniku štaba korpusa o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad321
167.Kritički osvrt štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 9 decembra 1942 god. štabovima bataljona brigade na nedostatke u proteklim borbama 322
168.Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 9 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na Komaru, Golešu i Ravnoj Gori i o situaciji u jedinicama poslije borbi325
169.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 11 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na Sanskom Mostu i okolnim neprijateljskim uporištima331
170.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 11 decembra 1942 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja na liniji Rujevska Glava - Plitska335
171.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 11 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga na sektoru Jajce - Turbe - Travnik338
172.Izvještaj štaba Četvrte divizije od 11 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o toku borbi na Sanskom Mostu340
173.Obavješetenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 11 decembra 1942 god. štabu Prvog i Četvrtog bataljona o uspostavljanju veze Štaba divizije sa Drugom brigadom341
174.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 11 decembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta Obodnik, Dabovci, Vrbanjci, Rujevica i Rujevska Glava342
175.Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 11 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prikupljanju četnika u blizini Mrkonjić Grada344
176.Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade od 11 decembra 1942 god. štabu Pete NOU divizije o stanju u bataljonima koji su dodijeljeni brigadi345
177.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 12 decembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za napad na četnike na prostoriji Maslovare - Kotor Varoš348
178.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 13 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzeću Škrljevite i Sasine i o borbama u Sanskom Mostu350
179.Izvještaj štaba Četvrte NOU divizije od 13 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzimanju neprijateljskih uporišta Stari Majdan i Stara Rijeka i o borbama u Sanskom Mostu352
180.Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 13 decembra 1942 god. Štabu divizije o rasporedu jedinica i o situaciji kod neprijatelja353
181.Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 13 decembra 1942 god. nggabu Treće NOU divizije o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad i o moralno-političkom stanju u jedinicama356
182.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama za oslobođenje Sanskog Mosta357
183.Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Treće brigade Prve proleterske divizije o vojnim akcijama i političkom radu za vrijeme od 1 do 14 decembra 1942 godine359
184.Izvještaj štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 15 decembra 1942 god. Štabu divizije o likvidaciji četničkog uporišta u selu Jošavki362
185.Izvještaj štaba Drugog bataljona Treće brigade Prve proleterske divizije štabu brigade o vojnim akcijama i političkom radu za vrijeme od 1 do 15 decembra 1942 godine366
186.Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 15 decembra 1942 god. Štabu divizije o čišćenju terena oko Blatnice od četničkih bandi370
187.Naređenje štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 15 decembra 1942 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljska uporišta Begov Han i Nemila i čišćenje terena od četničkih bandi372
188.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Bosanskog Novog i rušenju pruge Prijedor - Banja Luka376
189.Uputstvo štaba Prve proleterske brigade od 16 decembra 1942 god. političkim komesarima bataljona za politički rad na terenu i u jedinicama i o ukazivanju pomoći prilikom organizovanja narodnooslobodilačkih odbora377
190.Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 16 decembra 1942 god. Štabu divizije o rezultatu napada na Begov Han i čišćenje okolnih sela od ustaške milicije i četnika379
191.Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 16 decembra 1942 god. o napadu na neprijateljsko uporište Gučja Gora i čišćenje okolnih sela od ustaške milicije381
192.Izvještaj štaba Treće brigade Treće NOU divizije od 16 decembra 1942 god. Štabu divizije o napadu na neprijateljska uporišta Vranduk i Nemila385
193.Prijedlog štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 17 decembra 1942 god. štabu Treće brigade za izvršenje napada na neprijateljske snage koje nadiru prema Kotor Varoši389
194.Dopis štaba Prve proleterske brigade Prve proleterske divizije od 17 decembra 1942 god. štabu Drugog bataljona Druge brigade o rasporedu jedinica i o situaciji na terenu brigade391
195.Naređenje štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 decembra 1942 god. štabu Prve, Četvrte i Sedme krajiške brigade za raspored jedinica određenih za blokadu Sanskog Mosta392
196.Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 18 decembra 1942 god. Štabu divizije o napadu na Begov Han i Papratnicu396
197.Izvještaj štaba Petog bataljona Prve brigade Treće NOU divizije od 18 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama kod Nemile400
198.Izvještaj Druge brigade Treće NOU divizije od 18 decembra 1942 god. Štabu divizije o situaciji kod neprijatelja na sektoru Travnik - Zenica401
199.Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 18 decembra 1942 god. Štabu divizije o pojavi neprijateljske kolone kod Gučje Gore403
200.Izvještaj štaba Drugog bataljona Treće brigade Treće NOU divizije od 18 decembra 1942 god. štabu brigade o napadu na Begov Han i Nemilu i podaci o neprijateljskim snagama u Zenici405
201.Izvještaj štaba Treće brigade Treće NOU divizije od 18 decembra 1942 god. Štabu divizije o prikupljanju neprijatelja kod Nemile, Tetova i Begov Hana406
202.Izvještaj štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 19 decembra 1942 god. Štabu divizije o napadu na neprijateljske položaje Topići - Skatavica Pavlovići - Ivankovići - Radujkovići - Crni Vrh - Rajčevci407
203.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 19 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge i Treće brigade za sprječavanje prodora neprijatelja u dolinu Vrbanje i za zauzimanje položaja na Kilovačkom Brdu - Svinskoj Glavi i na Suhom Brdu i Oridskom Visu411
204.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade od decembra 1942 god. štabu brigade o borbi sa njemačkom kolonom na komunikaciji Prijedor Sanski Most412
205.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 20 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na Sanskom Mostu415
206.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog artiljeriskog diviziona Prvog bosanskog NOU korpusa na dan 20 decembra 1942 godine416
207.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 20 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge i Treće brigade za nov raspored jedinica i za organizaciju izviđačke i obavještajne službe na novoj prostoriji421
208.Izvještaj štaba Treće brigade Prve proleterske divizije Štabu divizije o borbama za vrijeme od 1 do 15 decembra 1942 godine 423
209.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 21 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na neprijateljske posade na pruzi Vraca - Žepče i na uporišta Mehuriće, Maline, Gučja Gora, Bukovica, Brajkovići i Grahovčići426
210.Izvještaj Druge brigade Treće NOU divizije od 21 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na Gučjoj Gori, Vitezu, Mehurićima i drugim neprijateljskim uporištima431
211.Bojna relacija Treće NOU divizije za vrijeme od 28 novembra do 11 decembra 1942 godine437
212.Pismo štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 22 decembra 1942 god. četničkom komandantu o stavu partizana prema četnicima447
213.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Bronzanog Majdana, Sanskog Mosta i o rušenju pruge Prijedor - Sanski Most450
214.Izvještaj zamjenika komandanta Prve brigade Prve proleterske divizije od 23 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na putu Banja Luka - Prnjavor i o rasporedu i zadacima jedinica452
215.Izvještaj štaba Prve brigade Prve proleterske divizije Štabu divizije o borbama i radu brigade od 15 novembra do 15 decembra 1942 godine454
216.Izvještaj štaba Treće brigade Prve proleterske divizije od 23 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na sektoru Centralne Bosne463
217.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 24 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju u bataljonima Trećeg krajiškog odreda i o borbama oko Sanskog Mosta465
218.Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa štabu korpusa o borbama na Sanskom Mostu i okolnim neprijateljskim uporištima od 10 do 19 decembra 1942 godine467
219.Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 26 decembra 1942 god. štabu korpusa o borbama kod Bronzanog Majdana i Sanskog Mosta i o evakuaciji zaplijenjenog žita na oslobođenu teritoriju 477
220.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 27 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica poslije napada na Kupres478
221.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 27 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Turbe i Goleš i okolna neprijateljska uporišta479
222.Uputstvo štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 28 decembra 1942 god. o načinu čišćenja minskih polja480
223.Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 28 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na Mrkonjić Grad i o stanju ishrane u jedinicama i na terenu482
224.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 29 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Blagaj, Martin Brdo i Dragotinju484
225.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 29 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Kupres485
226.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 29 decembra 1942 god. štabovima potčinjenih jedinica za pokret na novu prostoriju486
227.Izvještaj štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 29 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na liniji Kremenjak - Škola489
228.Bojna relacija Treće NOU divizije za vrijeme od 12 do 22 decembra 1942 godine490
II - Ustaško-domobranska dokumenta
229.Dnevno izvješće Zapovjedništva ustaške vojnice od 4 novembra 1942 god. o borbi u Bihaću503
230.Bojna relacija Treće pješačke divizije za mjesec novembar 1942 godine504
231.Bojna relacija Devete pješačke pukovnije za period od 1 do 31 oktobra 1942 godine514
232.Izvještaj Druge bojne Petnaeste pješačke pukovnije o borbama oko Jajca i Plivskih Podova u vremenu od 14 oktobra do 10 novembra 1942 godine525
233.Dnevni izvještaj 714 njemačke pješadiske divizije za 21 novembar 1942 godine530
234.Bojna relacija Trećeg domobranskog zbora za mjesec novembar 1942 godine532
235.Radio-izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 26 novembra 1942 god. o borbama u Jajcu537
236.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 27 novembra 1942 god. o borbama za Jajce538
237.Bojna relacija Devete pješačke pukovnije za mjesec novembar 1942 godine539
238.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 1 decembra 1942 god. o borbama na Majevici548
239.Bojna relacija Zapovjedništva osiguranja željezničke linije Sunja - Svodna, Bosanski Novi - Bihać za mjesec novembar 1942 godine552
240.Izvještaj Trećeg gorskog zdruga o stanju i borbama za vrijeme od 16 novembra do 4 decembra 1942 godine555
241.Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri 714 njemačkoj diviziji od 14 decembra 1942 god. o borbama oko Sanskog Mosta567
242.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 decembra 1942 god. o rasporedu potčinjenih jedinica571
243.Bojna relacija zapovjedništva Banjalučkog zdruga za mjesec novembar 1942 god. o borbama oko Suhače, LJubije, Sitnice i Bosanskog Novog576
244.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 16 decembra 1942 god. o borbama oko Livna, Travnika i Zenice583
245.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 17 decembra 1942 god. o borbama oko Travnika, Zenice, Duvna i Livna587
246.Bojna relacija Treće bojne Pete pješačke pukovnije od 21 decembra 1942 god. o pothvatu Donji Vakuf - Jajce590
247.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 21 decembra 1942 god. o borbama oko Livna594
248.Bojna relacija Treće bojne Pete pješačke pukovnije od 22 decembra 1942 god. o operaciji na prostoru Donji Vakuf - Jajce596
249.Dnevni izvještaj Drugog domobranskog zbora od 27 decembra 1942 god. o borbama oko Teslića i Bronzanog Majdana599
250.Dnevno izvješće Trećeg domobranskog zbora za 27 decembar 1942 god. o borbama oko Travnika, Jajca, Rame i Sarajeva601
251.Bojna relacija Trećeg domobranskog zbora za mjesec decembar 1942 godine603
252.Dnevni izvještaj 718 pješadiske divizije za 31 decembar 1942 godine608
253.Bojna relacija Drugog domobranskog zbora za mjesec decembar 1942 godine610
254.Bojna relacija Zapovjedništva osiguranja željezničke linije Sunja - Svodna, Bosanski Novi - Bihać za mjesec decembar 1942 godine620
255.Registar625
BIBLIOTEKA