ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 7 - septembar-oktobar 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I Dokumenta partizanskih jedinica
1.Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 1 septembra 1942 god. Glavnom štabu NOPO Hrvatske o koncentraciji neprijateljskih snaga oko Psunja i Papuka7
2.Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 1 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama sa ustašama kod sela Blagaj i o stanju u brigadi8
3.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 3 septembra 1942 god. Operativnoift štabu pri Prvoj proleterskoj brigadi o rasporedu jedinica brigade i njihovim zadacima12
4.Pregled brojnog stanja i naoružanja Pete crnogorske NOU brigade na dan 3 septembra 1942 godine14
5.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 3 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o formiranju dva udarna bataljona i o stanju oko Bosanskog Grahova i Bihaća15
6.Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 3 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju na terenu odreda17
7.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o bombardovanju štaba Prve krajiške brigade od strane neprijateljskih aviona19
8.Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 4 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu na Spahiće, Jezero, Srbljane, Brkiće, Cazin i Ostrožac 1 o brojnom stanju i naoružanju brigade20
9.Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 5 septembra 1942 god. komandantu Operativnog štaba o uspjelim akcijama na neprijateljska uporišta u Pounju i o snazi neprijatelja u Bihaću i drugim garnizonima23
10.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od septembra 1942 god. o čišćenju neprijateljskih uporišta između Bihaća, Krupe i Cazina25
11.Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 5 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na neprijatelja na putu Bugojno - Kupres27
12.Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o proteklim borbama i o političkom radu u brigadi za vrijeme od 16 avgusta do 5 septembra 1942 godine28
13.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 5 septembra 1942 god. Štabu odreda o rezultatu napada na Cazin35
14.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 6 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama kod Sitnice i o čišćenju Manjače od četnika38
15.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 6 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvedenim akcijama i stanju na terenu Bugojno - Mrkonjić Grad40
16.Izvještaj referenta saniteta Prvog krajiškog NOP odreda od 6 septembra 1942 god. sanitetu Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu o izgradnji bolnica i stanju saniteta u odredu43
17.Naredba Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 7 septembra 1942 god. o formiranju komande područja na teritoriji Petog krajiškog NOP odreda46
18.Zapovijest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 8 septembra 1942 god. štabovima Prve i Druge krajiške i Druge proleterske brigade za napad na Kadinu Vodu, Klisine i okolna uporišta47
19.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 8 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim akcijama i potrebi popunjavanja jedinica brigade automatskim oružjem49
20.Izvještaj Komande mjesta Glamoč od 8 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o četničkim bandama na teritoriji komande51
21.Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 9 septembra 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o borbama na Manjači i u Cazinskoj Krajini i o formiranju Četvrte krajiške NOU brigade52
22.Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 9 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akciji na komunikaciji Kupres - Bugojno i o političkoj situaciji u selima oko Kupresa56
23.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 10 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim pripremama za napad na Kadinu Vodu58
24.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 10 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rezultatu akcije na Kadinu Vodu i o pripremama za napad na Jajce59
25.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 10 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju brigade i o brojnom stanju četnika u Bosanskom Grahovu60
26.Pismo štaba Četvrtog krajiškog NOP odreda od 10 septembra 1942 god. štabu Drugog krajiškog odreda o stanju na teritoriji Četvrtog odreda i o potrebi upućivanja pomoći u cilju čišćenja terena od četnika62
27.Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 11 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o radu jedinica brigade64
28.Naređenje štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 12 septembra 1942 god. Komandi drvarskog područja za rušenje ceste i sklanjanje hrane u slučaju neprijateljske ofanzive66
29.Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog odreda od 11 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o ispadu neprijateljskih snaga iz Kupresa i o mogućnostima njihovog uništenja67
30.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 12 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremama za napad na Jajce68
31.Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog odreda od 13 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neprijateljskim snagama u Kupresu poslije odlaska jedne kolone prema Duvnu69
32.Izvještaj Komande mjesta Glamoč od 14 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o namjerama četničkih bandi da napadnu partizansku bolnicu i magacine na Crnom Vrhu70
33.Izvještaj Komande mjesta Glamoč od 14 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i zadacima partizanskih straža u Glamoču i okolini71
34.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 15 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi protiv njemačko-domobranskih snaga na putu Banja Luka - Mrkonjić Grad72
35.Izvještaj Vojnotehničke radionice Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 15 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o proizvodnji mina za bacač i ručnih bombi i o nedostatku stručnih kadrova za novu radionicu74
36.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prve (desete) hercegovačke NOU brigade na dan 15 septembra 1942 godine76
37.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 15 septembra 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu neprijatelja na položaje Velika Greda i Prepljetnjak78
38.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 15 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o čišćenju sela Marinkovci, Obijaj i Luka od četnika i pripremama neprijatelja za ofanzivu na slobodnu teritoriju80
39.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 15 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju i o rasporedu partizanskih jedinica na terenu sreza Bosansko Grahovo83
40.Dopis štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 15 septembra 1942 god. štabu Prve proleterske brigade o dolasku pojačanja neprijateljskom garnizonu u Grahovu84
41.Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog odreda od 15 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju i izvedenim akcijama oko Kupresa85
42.Uputstvo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 septembra 1942 god. štabu Treće krajiške NOU brigade za dostavljanje izvještaja i statističkih pregleda88
43.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o uništenju jedne domobranske bojne na putu Banja Luka - Mrkonjić Grad91
44.Pismo načelnika štaba Druge proleterske brigade od 18 septembra 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba o zapažanjima u vezi sa borbama proleterskih i krajiških brigada na sektoru Banja Luka - Mrkonjić Grad92
45.Dopis Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 19 septembra 1942 god. Štabu ličkih jedinica i štabu Prve operativne zone Hrvatske o potrebi hitnog upućivanja jedinica određenih za akciju na Bosansko Grahovo100
46.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 19 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju udarne grupe od Pete crnogorske i Prve (desete) hercegovačke NOU brigade101
47.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 20 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na neprijateljska uporišta Kadina Voda, Klisine, Lunjevac, Bojanića Vis i Krupa103
48.Obavještajni izvještaj od 20 septembra 1942 god. o rasporedu neprijateljskih uporišta oko Bihaća104
49.Dopis Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 20 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o potrebi upućivanja jednog brdskog topa za akciju na Bosansko Grahovo105
50.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 20 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o povlačenju neprijatelja i o njegovim gubicima na položaju Velika Greda - Prepljetnjak106
51.Naredba štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 septembra 1942 god. o pohvaljivanju proleterskih i krajiških brigade koje su učestvovale u borbama oko Banja Luke107
52.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 21 septembra 1942 god. Vrhovom štabu NOP i DV Jugoslavije o oslobođenju Fojnice i o borbi kod Travnika108
53.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Banja Luke poslije uspješnih borbi na tom sektoru i o pripremama za napad na Jajce109
54.Zapovijest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 septembra 1942 god. za napad na Jajce110
55.Izvještaj Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 23 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o_situaciji u vezi s nedolaskom ličkih brigada određenih za akciju na Bosansko Grahovo114
56.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve (Desete) hercegovačke NOU brigade od 23 septembra 1942 god. Štabu brigade o izviđanju neprijateljske pozadine na pravcu Bugojno - Kupres115
57.Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 23 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bos. Krajinu o čišćenju neprijateljskih uporišta u Pounju117
58.Pregled brojnog stanja i naoružanja Treće krajiške NOU brigade na dan 23 septembra 1942 godine119
59.Izvještaj obavještajnog oficira Četvrte krajiške NOU brigade od 23 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu neprijateljskih uporišta i snaga u Bosanskom Grahovu i njegovoj okolini122
60.Izvještaj Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 24 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu i okolini125
61.Izvještaj štaba Prve proleterske brigade od 24 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o potrebi popunjavanja jedinica brigade u vezi sa pretstojećim formiranjem proleterske divizije127
62.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 24 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o moralno-političkom stanju u brigadi129
63.Naređenje štaba Pete crnogorske NOU i Prve (Desete) hercegovačke brigade od 25 septembra 1942 god. štabovima bataljona Hercegovačke brigade za protjerivanje neprijatelja sa položaja Pasja Stjena - vrh Ljubuše132
64.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 25 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju na Kozari, rasporedu neprijateljskih snaga i izvedenim akcijama134
65.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 26 septembra 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda za pojačanje aktivnosti u vezi s napadom na Jajce142
66.Dopis Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26 septembra 1942 god. operativnom oficiru Četvrte operativne zone Hrvatske o popuni proleterskih jedinica ljudstvom iz Dalmacije143
67.Obavještenje Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26 septembra 1942 god. štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o upućivanju grupe rukovodilaca za Drugu dalmatinsku brigadu i zahtjev za upućivanje boraca za popunu Prve proleterske brigade145
68.Naređenje Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26 septembra 1942 god. štabu Četvrte krajiške NOU brigade za dostavljanje redovnih izvještaja i za održavanje stalnih veza sa susjednim jedinicama147
69.Dopis štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 26 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu na neprijateljska uporišta Vijenac, Doganovce i Staro Selo148
70.Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 26 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju i akcijama odreda150
71.Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda od 26 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u bataljonu i pripremama za razoružanje bivše Treće čete153
72.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 28 septembra 1942 god. o oslobođenju Jajca155
73.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 28 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Kraiinu o napadu na neprijatelja iz zasjede u Kljevcima i Hrastovu158
74.Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 28 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadima neprijatelja iz Vrhpolja159
75.Pismo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 septembra 1942 god. Đuri Pucaru i Osmanu Karabegoviću o pretstojećim akcijama i o situaciji u oslobođenom Jajcu160
76.Izvještaj Operativnog štaba Pete crnogorske NOU i Prve (Desete) hercegovačke brigade od 29 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim akcijama na prostoriji Bugojno - Kupres i o stanju na tom terenu161
77.Izvještaj političkog komesara Četvrtog krajiškog NOP odreda od 29 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o povratku u Bosnu iz Slavonije i ponovnom formiranju Četvrtog krajiškog NOP odreda165
78.Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog odreda od 29 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama oko Kupresa i o stanju neprijateljskih snaga u Kupresu168
79.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 30 septembra 1942 god. štabu Šestog krajiškog odreda i štabu Prvog bataljona Prvog krajiškog odreda da spriječe prodor neprijatelja prema Bosanskom Petrovcu 169
80.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada na neprijateljska uporišta Stara Rijeka i Stari Majdan171
81.Izvještaj štaba Prvog krajiškog. NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu diverzije na putu prema Ivanjskoj172
82.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o diverzijama na putu od Ivanjske i Blatne173
83.Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja u Ključ174
84.Spisak poginulih partizana Drugog bataljona Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od osnivanja brigade do 30 septembra 1942 godine175
85.Telefonski izvještaj štaba Prvog bataljona "Petar Skundrić" Prvog krajiškog odreda od septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja u Ključ178
86.Izvještaj Operativnog štaba Pete crnogoske NOU i Prve (Desete) hercegovačke NOU brigade od 1 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o koncentraciji neprijateljskih snaga na prostoru Konjic - Mostar i o napadu na Bugojno179
87.Pregled brojnog stanja i naoružanja Četvrte krajiške NOU brigade na dan 1 oktobra 1942 godine181
88.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 oktobra 1942 god. štabu Treće sandžačke NOU brigade za raspored i smještaj jedinica183
89.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 oktobra 1942 god. Drugoj krajiškoj NOU brigadi za pokret i smještaj jedinica na prostoriji Mujdžići - Čitluk - Brđani184
90.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 oktobra 1942 god. štabu Prve krajiške NOU brigade za pripremu napada na Ključ185
91.Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve Krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama na Krasuljama186
92.Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja u pravcu Jajca187
93.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Druge krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbi kod sela Vrljaj i Komar i zahtjev za slanje municije188
94.Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Sanicu i borbama na putu između Grčke Gradine i Bunareva189
95.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o upućivanju slušalaca na vojno-politički kurs190
96.Izvještaj političkog komesara Šestog krajiškog NOP odreda od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu jedinica na sektoru Ključ - Vrhpolje i Ključ - Sitnica192
97.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 3 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prijemu naređenja za novi raspored jedinica193
98.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 3 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja na sektor Kršlje194
99.Izvještaj obavještajnog oficira Četvrtog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 3 oktobra 1942 god. Štabu odreda o neprijateljskim snagama u Šurkovcu i kod Janjoša195
100.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 oktobra 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda za održavanje konferencije u Trećoj četi Trećeg bataljona povodom neuspjele akcije na Stari Majdan196
101.Izvještaj Operativnog štaba Pete crnogoske NOU i Prve (Desete) hercegovačke NOU brigade od 4 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama na putu Kupres - Bugojno i rušenju druma Ravno - Prozor i Gornji Vakuf - Prozor197
102.Izvještaj Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 4 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Šipovo199
103.Dopis komandanta Prve i Treće krajiške NOU brigade od 4 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije u vezi s naređenjem Operativnog štaba za Bosansku Krajinu o rasporedu jedinica201
104.Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 5 oktobra 1942 god. Glavnom štabu NOPO Hrvatske povodom oslobođenja srpske djece iz ustaškog logora od strane hrvatskih partizana202
105.Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 5 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama na sektoru Ključa203
106.Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 6 oktobra 1942 god. Operativnom štabu o napadu na Ključ i pripremama za napad na Sanski Most205
107.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 7 oktobra 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o oslobođenju Ključa i o daljim zadacima jedinica206
108.Sedmodnevni izvještaj obavještajnog oficira Treće krajiške NOU brigade Štabu brigade o situaciji na terenu i kod neprijatelja za period od 1 do 7 oktobra 1942 godine207
109.Izvještaj štaba Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade od 7 oktobra 1942 god. Štabu brigade o akciji na neprijateljska uporišta na komunikaciji između Ramića i Peći209
110.Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda od 7 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama na sektoru Kupres - Bugojno i o vojno-političkoj situaciji u bataljonu i na terenu212
111.Uputstvo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 8 oktobra 1942 god. štabu Pete krajiške (kozarske) NOU brigade o organizaciji vojničkog i političkog rada u jedinicama i na terenu214
112.Izvještaj Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 8 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama kod Bravnice i Vinca, o prodoru neprijatelja u Šipovo i o evakuaciji ranjenika217
113.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 9 oktobra 1942 god. štabu Četvrte krajiške NOU brigade o rasporedu jedinica u vezi s pretstojećim napadom Italijana u pravcu Livanjskog Polja222
114.Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 9 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu u horbama na Ključu i drugim neprijateljskim uporištima223
115.Obavještenje Narodnooslobodilačkog odbora Donje Polje od 9 oktobra 1942 god. komandantu mjesta Glamoč o prodoru neprijatelja iz pravca Grahova225
116.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 10 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zauzimanju Ključa i borbama oko Sanskog Mosta, Ljubije i Starog Majdana226
117.Dopis Operativnog štaba Druge proleterske. Treće sandžačke i Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 10 oktobra 1942 god. štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o saradnji prilikom napada na Mrkonjić Grad i obavještenje o oslobođenju Ključa228
118.Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 10 oktobra 1942 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o formiranju udarne grupe radi obezbjeđenja pravca Kupres - Glamoč i o rasporedu jedinica230
119.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda "Mladen Stojanović" Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama sa neprijateljem za vrijeme od 23 septembra do 9 oktobra 1942 godine232
120.Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda od 10 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na terenu bataljona i o pripremama za formiranje udarnog bataljona236
121.Naređenje Operativnog štaba Grupe brigada od 11 oktobra 1942 god. potčinjenim jedinicama za raspored jedinica u napadu na Mrkonjić Grad238
122.Izvještaj Komande područja Patog krajiškcg NOP odreda od 12 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama Druge dalmatinske brigade protiv četnika u Plavnom i u okolini Grahova240
123.Izvještaj Operativnog štaba Grupe biigada od 13 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o oslobođenju Mrkonjić Grada i o rasporedu brigada241
124.Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 13 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama sa neprijateljem u selu Pećima242
125.Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade od 13 oktobra 1942 godine244
126.Telefonski izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 13 oktobra 1942 god. Štabu odreda o nadiranju neprijatelja od Vojića prema Biljanima246
127.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 14 oktobra 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda za reorganizaciju odreda u Šestu krajišku NOU brigadu247
128.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 14 oktobra 1942 god. štabu Četvrte krajiške NOU brigade za zatvaranje pravca Bihać - Vrtoče i za vršenje akcija na manje neprijateljske posade oko Bihaća i Bosanske Krupe248
129.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 14 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama sa neprijateljem oko sela Peći, Kamičak, Sitnice i Čađavice251
130.Izvještaj načelnika Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od oktobra 1942 god. Operativnom štabu o situaciji na sektoru Ključa i zapažanja u pogledu komandovanja na banjalučkom sektoru254
131.Izvještaj Operativnog štaba Grupe brigada od 15 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o čišćenju sela oko Mrkonjić Grada i o prodoru neprijatelja prema Ključu i Sanici256
132.Pregled brojnog stanja i naoružanja Treće krajiške NOU brigade na dan 15 oktobra 1942 godine257
133.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 oktobra 1942 god. štabovima Prve proleterske i Treće krajiške NOU brigade, Grupi brigada Mrkonjić Grad i Krajiškoj polubrigadi za čišćenje prostorije Sitnica, Čađavica, Ponor263
134.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na oslobođenoj teritoriji Bosanske Krajine i potrebi reorganizacije jedinica265
135.Izvještaj obavještajnog oficira Šestog krajiškog NOP odreda od 16 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o brognom stanju neprijatelja u garnizonu Sanski Most i okolnim uporištima268
136.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 oktobra 1942 god. štabovima Prve proleterske i Treće krajiške NOU brigade, Operativnom štabu Grupe brigada. Krajiškoj polubrigadi i bataljonu "Soko" za odustajanje od namjeravanog napada na Sitnicu270
137.Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 17 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama kod Jezera i o rasporedu jedinica272
138.Prijedlog štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 17 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije za popunu štaba Treće sandžačke NOU brigade274
139.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 17 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu na neprijateljsku komoru kod Ivanjske276
140.Naredba Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 18 oktobra 1942 god. o formiranju Komande podgrmečkog područja i postavljenju komandnog kadra277
141.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 18 oktobra 1942 god. za reorganizaciju Komande područja Drvar i preseljenje u Bosanski Petrovac278
142.Izvještaj Pete crnogorske NOU i Prve (Desete) hercegovačke NOU brigade od 18 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu neprijatelja iz pravca Prozora - Sćita - Donjeg i Gornjeg Vakufa279
143.Operativni štab NOP i DV za Bosansku Krajinu od 19 oktobra 1942 god. dostavlja Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije plan napada na Bihać287
144.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 19 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o zapažanjima u pogledu poslovanja vojno-tehničke radionice289
145.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 19 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o potrebi dodjeljivanja stručnih majstora za tehničku i ortopedsku radionicu290
146.Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 19 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na neprijateljsko uporište Golubić i Dobrenicu u blizini Bihaća291
147.Pismo štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 19 oktobra 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o stanju na terenu Kozare i o potrebi uspostavljanja redovne kurirske veze i saradnje u akcijama294
148.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 20 oktobra 1942 god. štabovima Druge i Šeste krajiške NOU brigade za napad na neprijateljska uporišta na sektoru Stari Majdan - Stara Rijeka298
149.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 20 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o početku neprijateljske ofanzive na Kozaru301
150.Izvještaj Operativnog štaba Pete crnogorske NOU i Prve (Desete) hercegovačke NOU brigade od 21 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu jedinica za vrijeme neprijateljskog napada na Prozor, Šćit, Donji i Gornji Vakuf302
151.Obavještenje Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 21 oktobra 1942 god. Prvom krajiškom NOP odredu o pretstojećem proboju jedinica brigade na teritoriju odreda304
152.Izvještaj Komande područja Prvog krajiškog NOP odreda od 21 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru Italijana i četnika u selo Peći305
153.Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 22 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o dolasku brigade i izbjeglica sa Kozare na teritoriju Prvog krajiškog NOP odreda306
154.Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 22 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o probijanju iz Kozare Pete krajiške (kozarske) NOU brigade307
155.Kritički osvrt Operativnog štaba NOP i DV za Bqsansku Krajinu na rad i organizaciju veze u štabovima i jedinicama upućen 23 oktobra 1942 god. štabu Treće krajiške NOU brigade308
156.Izvještaj političkog komesara Četvrtog krajiškog NOP odreda "Novak Pivašević" od 24 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o vojno-političkoj situaciji na terenu i o nastojanju neprijatelja da uništi obnovljeni Četvrti krajiški NOP odred310
157.Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 25 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu na Staru Rijeku i Stari Majdan314
158.Prijedlog Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 26 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu jedinica za napad na Bihać316
159.Depeša Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 27 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u bihaćkom garnizonu318
160.Izvještaj štaba Pete krajiške (kožarske) NOU brigade od 27 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu jedinica brigade319
161.Naredba štaba Treće krajiške NOU brigade od 28 oktobra 1942 god. štabovima bataljona i Četi pratećih oruđa o reorganizaciji brigade i novom rasporedu komandnog kadra321
162.Izvještaj obavještajnog oficira Drugog bataljona Krajiške polubrigade od 28 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u Sanskom Mostu i okolnim neprijateljskim uporištima325
163.Dopis Komande mjesta Sajkovići od 28 oktobra 1942 god. jedinicama u napadu na Grahovo o pokušaju neprijatelja da deblokira svoj garnizon u Grahovu328
164.Dopis Komande mjesta Sajkovići od 28 oktobra 1942 god. komandantu Drugog bataljona Četvrte krajiške NOU brigade o rasporedu obezbjeđenja prema Livnu, Vagnju i Grahovu329
165.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neprijateljskim snagama u Sitnici i Čađavici i o borbama sa domobranima kod Vrhpolja330
166.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 oktobra 1942 god. zamjeniku komandanta Operativnog štaba za pomieranje Treće krajiške NOU brigade u blizinu Bihaća332
167.Pregled brojnog stanja i naoružanja Čete pratećih oruđa Treće krajiške NOU brigade na dan 29 oktobra 1942 godine334
168.Prijedlog Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od oktobra 1942 god. zamjeniku komandanta Operativnog štaba o rasporedu jedinica za napad na Bihać336
169.Izvještaj Operativnog štaba Pete crnogorske NOU i Prve (Desete) hercegovačke NOU brigade od 30 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na terenu za vrijeme neprijateljskog napada iz pravca Prozora, Sćita, Donjeg i Gornjeg Vakufa338
170.Zapovijest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 31 oktobra 1942 god. za napad na Bihać 342
171.Izvještaj štaba Krajiške NOU polubrigade od 31 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o brojnom stanju i naoružanju polubrigade347
172.Izvještaj obavještajnih saradnika iz Bihaća od 31 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u Bihaću i okolnim neprijateljskim uporištima348
II Ustaško-domobranska dokumenta
173.Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce od 1 septembra 1942 god. povodom zauzeća Mrkonjić Grada od strane partizana353
174.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda Zenica od 1 septembra 1942 god. o sastanku pretstavnika Zeničkog četničkog odreda i ustaških vlasti355
175.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 6 septembra 1942 god. o zauzeću Livna od strane partizana356
176.Izvještaj Krilnog zapovjedništva Vlasenica od 8 septembra 1942 god. o borbama protiv partizana oko Vlasenice361
177.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Sarajevo od 9 septembra 1942 god. o sastanku i pregovorima pretstavnika četnika sa Romanije i Nijemaca363
178.Dvomjesečni izvještaj Velike župe Plfva i Rama u Jajcu o borbama oko Prozora, Gornjeg Vakufa, Bugojna i Livna do septembra 1942 godine366
179.Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 12 septembra 1942 god. o borbama u oblasti Bijeljina375
180.Izvještaj zapovjedništva Devete pješačke pukovnije o borbama oko Kupresa, Duvna, Bugojna, Mrkonjić Grada. Janja i Jajca za vrijeme od 1 do 31 jula 1942 godine377
181.Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 17 septembra 1942 god. o situaciji na sektoru Tuzla - Caparde393
182.Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora o borbama protiv partizana za vrijeme od 1 do 15 septembra 1942 god.395
183.Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 20 septembra 1942 god. o situaciji u okolini Bijeljine402
184.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora u Sarajevu od 20 septembra 1942 god. o napadu partizana na Fojnicu404
185.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Fojnica od 21 septembra 1942 god. o napadu partizana na Fojnicu409
186.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 25 septembra 1942 god. o napadu partizana na Jaice412
187.Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Jaice od 29 decembra 1942 god. o napadu partizana na Oružničku postaju Ponir414
188.Izvještaj Oružničke postaje Turbe od 30 septembra 1942 god. o napadu partizana na domobransku posadu u Golešu, Gostilju i Koričanima416
189.Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 30 septembra 1942 god. o borbama u okolini Tuzle, Jajca i Travnika417
190.Izvještaj zapovjedništva Devete pješačke pukovnije od 30 septembra 1942 god. o borbama oko Varcar Vakufa422
191.Izvještaj Oružničke postaje Bugojno od 3 oktobra 1942 god. o napadu partizana na ustašku kolonu na putu Bugojno-Kupres439
192.Izvještaj Oružničke postaje Turbe od 5 oktobra 1942 god. zapovjedniku Pete oružničke pukovnije o borbama sa partizanima na sektoru Jajce - Travnik440
193.Odgovor zapovjedništva Trećeg vojnog zbora od 6 oktobra 1942 god. Glavnom stožeru hrvatskog domobranstva o držanju muslimana prilikom napada partizana na Konjic441
194.Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 6 oktobra 1942 god. o borbama u oblasti Brčko i Jajce445
195.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila u Sarajevu od 9 oktobra 1942 god. o pregovorima između romaniskih četnika i Nijemaca u Sarajevu448
196.Zapisnik o produženju saradnje između ustaških vlasti i pretstavnika bijeljinskih četnika od 12 oktobra 1942 godine449
197.Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce od 14 oktobra 1942 god. o zauzimanju Varcar Vakufa od strane partizana452
198.Izvještaj Oružničke postaje Zavidovići od 15 oktobra 1942 god. o pregovorima između zeničkih četnika i pretstavnika firme "Našička" o izvozu drveta sa njihovog terena453
199.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije u Sarajevu od 18 oktobra 1942 god. o akcijama i borbama protiv partizana oko Fojnice, Busovače i Varcar Vakufa455
200.Izvještaj hrvatskog penerala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 27 oktobra 1942 god. o situaciji u oblasti Travnik i Jajce457
201.Bojna relacija Drugog domobranskog zbora za mjesec septembar 1942 godine459
202.Bojna relacija Devete pješačke pukovnije za mjesec septembar 1942 godine468
203.Bojna relacija Prve bojne Osme pješačke pukovnije o operaciji "Jaice I" koja je izvršena oktobra 1942 god. od strane njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica484
204.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru o rasporedu jedinica i borbama sa partizanima u Hercegovini u toku oktobra 1942 godine487
205.Registar493
BIBLIOTEKA