ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 6 - juli-avgust 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1.Izvještaj Prve krajiške NOU brigade od 1 jula 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o napadu na neprijateljska uporišta Kapela, Asina Straža i Ravni Gaj7
2.Pismo političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda od 1 jula 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o napadu na Kruškovac8
3.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o vojnim akcijama i političkom radu za vrijeme od 13 juna do 1 jula 1942 godine9
4.Izvještaj od 2 jula 1942 god. o situaciji u Semberiji i potrebi održavanja stalne veze14
5.Zapovijest štaba Drugog krajiškog NOP odreda od jula 1942 god. za probijanje snaga odreda iz neprijateljskog obruča16
6.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 3 jula 1942 god. o borbama za vrijeme neprijateljske ofanzive na Kozari18
7.Zapovijest Prve krajiške NOU brigade od 3 jula 1942 god. za napad na Dobrljin21
8.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 4 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Dobrljina i o situaciji na Kozari28
9.Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 5 jula 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o izboru kadra za novoformirani odred i njegovom stavljanju pod komandu štaba Četvrte operativne zone Hrvatske31
10.Zapovijest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 5 jula 1942 god. za napad na Bosanski Novi u cilju razbijanja neprijateljske ofanzive na Kozari33
11.Dopis političkog komesara Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 5 jula 1942 god. političkom komesaru Petog krajiškog NOP odreda o slabostima u političkom radu u odredu35
12.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 5 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o probijanju jednog dijela snaga iz neprijateljskog obruča38
13.Pismo zamjenika komandanta Operativnog štaba za Hercegovinu od 5 jula 1942 god. o stanju na terenu Konjičkog bataljona39
14.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od jula 1942 god. o oslobođenju Dobrljina i Drvara40
15.Dopis političkog komesara Operativnog štaba NOP i Dv za Bosansku Krajinu od 6 jula 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda o organizaciji vojno-političkog kursa43
16.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 6 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o probijanju jednog dijela jedinica Drugog krajiškog odreda iz neprijateljskog obruča44
17.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 6 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o završetku rada šestog omladinskog kursa i prijedlog za izradu novog programa za kurseve46
18.Izvještaj štaba Petog bataljona Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 6 jula 1942 god. Štabu brigade o pokretu bataljona48
19.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 7 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u odredu49
20.Izvještaj komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 8 jula 1942 god. Operativnom štabu o borbama za Bosanski Novi i okolna uporišta51
21.Izvještaj Prve krajiške NOU brigade od 8 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada na Kulsko Brdo i Blagaj Japru52
22.Saopštenje štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 10 jula 1942 god. povodom napada na Bosanski Novi53
23.Uputstvo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 11 jula 1942 god. štabovima odreda i bataljona o organizaciji obavještajne službe u jedinicama55
24.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 11 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji poslije probijanja jednog dijela odreda kroz neprijateljske linije na Kozari i o postupku prema zarobljenicima59
25.Pismo komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 11 jula 1942 god. komandantu Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade o koncentraciji i namjerama neprijatelja poslije završenih borbi na Kozari61
26.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 11 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o saradnji sa Četvrtom operativnom zonom Hrvatske i o stvaranju muslimanske jedinice62
27.Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 12 jula 1942 god. drugu Titu o oslobođenju Gornjeg Vakufa i dejstvu Druge proleterske brigade na komunikaciji Donji Vakuf - Bugojno - Gornji Vakuf64
28.Izvještaj Prve krajiške NOU brigade od 12 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o potrebi što bržeg smjenjivanja jedinica brigade od strane Prvog krajiškog odreda66
29.Naređenje zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 13 jula 1942 god. jedinicama oko Glamoča za akciju na neprijateljsko uporište Junuzovića Kulu67
30.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 13 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pokušaju uspostavljanja veze sa partizanskim jedinicama i dopuna izvještaja o neprijateljskoj ofanzivi na Kozaru69
31.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 13 jula 1942 god. operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prebacivanju Četvrtog bataljona na nove položaje i o pokretima neprijatelja79
32.Izvještaj štaba Trećeg bataljona "Gavrilo Princip" Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o akcijama i političkom radu za vrijeme od 28 juna do 13 jula 1942 godine80
33.Izvještaj političkog komesara Udarnog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 15 jula 1942 god. Štabu odreda o toku borbe za oslobođenje Glamoča83
34.Izvještaj štaba Prvog bataljona Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o rasporedu jedinica i političkom radu za vrijeme od 7 do 14 jula 1942 godine85
35.Izvještaj političkog komesara Petog krajiškog NOP odreda od 15 jula 1942 god. političkom komesaru Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu o političkom radu u jedinicama87
36.Izvještaj zamjenika komandanta Petog krajiškog odreda od 15 jula 1942 god. Štabu odreda o toku borbe za oslobođenje Glamoča90
37.Naredba Prve krajiške NOU brigade od 16 jula 1942 god. o postavljanju komandnog kadra92
38.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 16 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja u Badić i Ostrožnicu98
39.Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 jula 1942 god. Operativnom štabu o situaciji na glamočkom sektoru i o pokretima i dejstvima Četvrte proleterske (crnogorske) brigade99
40.Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 jula 1942 god. štabu Petog krajiškog odreda o naoružanju i upućivanju za Bosanski Petrovac dviju četa odreda i o potrebi organizovanja protivavionske odbrane u pozadini101
41.Dopis zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajlnu od jula 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o blokadi Glamoča103
42.Izvještaj štaba Druge proleterske brigade Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o pokretu i borbama Druge i Četvrte proleterske brigade u vremenu od 9 do 18 jula 1942 godine104
43.Izvještaj komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 19 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o reorganizaciji jedinica i situaciji na terenu poslije proboja iz Kozare107
44.Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 20 jula 1942 god. o oslobođenju Glamoča109
45.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 20 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu neprijatelja iz pravca Suhače i o potrebi sadejstvovanja susjednih jedinica111
46.Dopis političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda od 20 jula 1942 god. Štabu odreda o koncentraciji neprijateljskih snaga u Prijedoru i mogućnosti napada na Prvi krajiški odred115
47.Izvještaj pgtaba Petog krajiškog NOP odreda od 21 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Glamoča i o izvršenju postavljenih zadataka 116
48.Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 jula 1942 god. svim potčinjenim jedinicama i narodnooslobodilačkim odborima o suzbijanju neprijateljske špijunaže na oslobođenoj teritoriji118
49.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 22 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pokretima i koncentraciji neprijateljskih snaga na terenu Prvog i Drugog krajiškog odreda119
50.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 22 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pokretima i koncentracijama neprijatelja i o rasporedu jedinica odreda120
51.Dopis komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 23 jula 1942 god. Operativnom štabu o organizaciji zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda za izvođenje operacija122
52.Pismo političkog komesara Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od jula 1942 god. komandantu Operativnog štaba o formiranju zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda123
53.Dopis komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od jula 1942 god. Operativnom štabu o planu napada na Ključ125
54.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 23 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u jedinicama i na teritoriji odreda126
55.Izvještaj štaba Druge proleterske brigade od 25 jula 1942 god. drugu Titu o rezultatima ofanzive na Kozaru129
56.Zapovijest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 26 jula 1942 god. za napad na Ključ i na okolna neprijateljska uporišta130
57.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za JZosansku Krajinu od 26 jula 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Bosanskoj Krajini poslije neprijateljske ofanzive na Kozari132
58.Plan saradnje između krajiških i hrvatskih jedinica za vrijeme neprijateljske ofanzive na Bosansku Krajinu od 26 jula 1942 godine137
59.Pismo komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 26 jula 1942 god. komandantu Prve operativne zone Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na Kozaru139
60.Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 27 jula 1942 god. zajedničkom štabu Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda o oslobođenju Ključa140
61.Izvještaj štaba Treće sandžačke brigade od 27 jula 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu jedinica brigade i o neprijateljskim snagama u Livnu i okolini142
62.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 27 jula 1942 god. zamjeniku komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu o moralno-političkom stanju u odredu144
63.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 27 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u odredu i o borbama Druge proleterske brigade kod Donjeg Vakufa146
64.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 27 jula 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije u vezi sa učešćem jedinica odreda u napadu na Livno148
65.Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 29 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o nastupanju neprijatblja prema Budimlić Japri i o napadu na neprijateljska uporišta Demišovce i Pobrežje150
66.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 29 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Ključa i situaciji na novooslobođenoj teritoriji151
67.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 30 jula 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim zadacima155
68.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 30 jula 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o oslobođenju Ključa od strane Prve krajiške udarne brigade i o izvršavanju postavljenih zadataka156
69.Naredba štaba Petog krajiškog NOP odreda od 30 jula 1942 god. o reorganizaciji jedinica odreda i imenovanju rukovodećeg kadra158
70.Uputstvo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 31 jula 1942 god. potčinjenim jedinicama o organizaciji i radu obavještajne i kontra-obavještajne službe161
71.Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 31 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama oko Sanskog Mosta163
72.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama i političkom radu za vrijeme od 15 do 31 jula 1942 godine165
73.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 31 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o vojnim akcijama i političkom radu u jedinicama169
74.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o izvršenom napadu na Gornju Sanicu i okolna uporišta173
75.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 1 avgusta 1942 god. o oslobođenju Glamoča, Ključa, Sanice, Ramića i Biljana174
76.Predlog štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 1 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o reorganizaciji Pete NOU brigade i hercegovačkog NOP odreda i izvještaj o rasporedu jedinica177
77.Izvještaj pggaba kombinovanih snaga od 1 avgusta 1942 god. Vrhovnom iggabu NOP i DV Jugoslavije o izviđanju terena oko Kupresa179
78.Izvještaj političkog komesara Treće sandžačke brigade od 1 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jutoslavije o borbama na Borovoj Glavi i Suhovrhu181
79.Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 2 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o nadiranju neprijatelja iz pravca Bosanskog Novog i Suhače i o borbama kod Brkića182
80.Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 2 avgusta 1942 god. Odžerativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbi u selu Agićima i o potrebi popune jedinica municijom184
81.Izvještaj Prve krajiške NOU brigade od 3 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o oslobođenju Ključa i Sanice185
82.Izvještaj pggaba Drugog krajiškog NOP odreda "Mladen Stojanović" od 3 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji u odredu poslije neprijateljske ofanzive187
83.Izvještaj štaba Pete proleterske (crnogorske) brigade i štaba Hercegovačkog NOP odreda od 4 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama protiv četnika u Vrbnici i Miljevinama i Nijemaca kod Zabrđa191
84.Izvještaj štaba Prve proleterske brigade od 5 avgusta 1942 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o borbama za Livno -198
85.Izvještaj štaba bataljona "Vojin Zirojević" od 6 avgusta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba drugu Pavlu Iliću o borbama na Livnu199
86.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 6 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o reorganizaciji bataljona i o četničkim snagama oko Grahova200
87.Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 6 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o upućivanju topa sa pratnjom u Srpsku Jasenicu203
88.Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 6 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama oko Pravoslavnih Agića i Djedovače204
89.Dopis štaba Petog krajiškog NOP odreda od 8 avgusta 1942 god. štabu Sjeverno-dalmatinskog NOP odreda o stvaranju zajedničkog plana u pogledu čišćenja terena od četnika oko Knina i Bosanskog Grahova206
90.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 8 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama i stanju na terenu odreda207
91.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 9 avgusta 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda za pojačanu aktivnost u pravcu Ključa i Vrhpolja i o čišćenju terena od četnika u okolini Glamoča211
92.Proglas bivšeg komandanta Ozrenskog NOP odreda od 9 avgusta 1942 god. narodu i borcima ozrenskog i trebavskog kraja213
93.Izvještaj komandanta Drugog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 10 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu bataljona i o brojnom stanju neprijatelja u selu Vrhpolju216
94.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 11 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Bosanskom Grahovu i okolini217
95.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 11 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu i okolini i o uspostavljanju veza sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom219
96.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 12 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Druge krajiške NOU brigade i Šestog krajiškog NOP odreda221
97.Izvještaj štaba Petog bataljona Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 12 avgusta 1942 god. Štabu brigade o borbama na Kupresu223
98.Pismo komandanta Treće operativne zone NOPO Hrvatske od 13 avgusta 1942 god. političkom komesaru Drugog krajiškog NOP odreda o greškama partizanskog rukovodstva za vrijeme neprijateljske ofanzive na Kozaru i sudbini Krajiškog proleterskog bataljona224
99.Izvještaj štaba Četvrtog bataljona "Budućnost" Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prekopavanju ceste Glamoč - Livno226
100.Izvještaj štaba Trećeg bataljona "Soko" Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o koncentraciji neprijatelja kod Mrkonjić Grada i Sanskog Mosta i o potrebi da se obezbjedi žetva oko Ključa227
101.Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 14 avgusta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba o toku borbi u Kupresu 228
102.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 15 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Jajcu, Donjem Vakufu i Mrkonjić Gradu230
103.Zapovijest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 avgusta 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Vrhpolje233
104.Naređenje štaba Drugog krajiškog NOP odreda "Mladen Stojanović" od 17 avgusta 1942 god. štabovima Prvog, Drugog, Trećeg i Udarnog bataljona za pripremu savjetovanja rukovodećeg kadra i smotru jedinica odreda 237
105.Naredba Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 avgusta 1942 god. o formiranju Šestog krajiškog NOP odreda239
106.Izvještaj štaba Prve (desete) hercegovačke NOU brigade od 17 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na Kupres240
107.Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 18 avgusta 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda o ofanzivi neprijatelja u Baniji i o potrebi pojačanja budnosti243
108.Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 18 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama na Kupresu244
109.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 18 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama i akcijama od 29 jula do 14 avgusta250
110.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 18 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o formiranju Kupreškog bataljona255
111.Izvještaj Prve krajiške NOP brigade od 19 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prvom i drugom napadu na Kupres i okolna neprijateljska uporišta256
112.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 20 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Treće krajiške NOU brigade i Šestog krajiškog NOP odreda i neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu259
113.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 20 avgusat 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prijemu oružja i municije i o problemu ishrane stanovništva261
114.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 avgusta 1942 god. Vrhovonm štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremama za čišćenje Manjače od četnika i o borbama na sektoru Bosanskog Novog263
115.Izvještaj obavještajnog oficira Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 avgusta 1942 god. Operativnom štabu o brojnom stanju neprijatelja u Bihaću i Grahovu265
116.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 avgusta 1942 god. štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za raspored jedinica prilikom napada na Mrkonjić Grad i obavještenje o formiranju Šestog krajiškog NOP odreda i Druge i Treće krajiške brigade268
117.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 21 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu jedinica prema Kupresu i o formiranju Kupreškog bataljona270
118.Izvještaj komandira Prve kozarske proleterske čete Proleterskog bataljona Bosanske Krajine od 25 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbi Proleterskog bataljona na Motajici272
119.Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 25 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o formiranju i o načinu snabdijevanja brigade276
120.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda "Mladen Stojanović" od 25 avgusta 1942 tod. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u odredu i na terenu Kozare poslije neprijateljske ofanzive278
121.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 25 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji na terenu i u jedinicama odreda281
122.Izvještaj zamjenika komandanta Četvrtog krajiškog NOP odreda od 25 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji na terenu Centralne Bosne, borbama odreda i Proleterskog bataljona u vremenu od 18 maja do 18 juna 1942 godine283
123.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 26 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama Druge krajiške NOU brigade kod Sitnice286
124.Naredba Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 27 avgusta 1942 god. štabu Petog krajiškog odreda za formiranje dva udarna bataljona za Treću krajišku brigadu287
125.Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 28 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama u okolini Kupresa288
126.Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 avgusta 1942 god. štabu Prve operativne zone NOPO Hrvatske o saradnji bosanskih i hrvatskih jedinica prilikom čišćenja neprijateljskih uporišta između Krupe i Bihaća291
127.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremama za napad na neprijateljsko uporište Han Kola i pokušajima neprijatelja da prodre prema Ključu292
128.Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 29 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbi sa neprijateljem kod sela Krasulja i o rasporedu jedinica293
129.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 30 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama Druge krajiške NOU brigade kod Han Kola295
130.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 31 avgusta 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda za napad na neprijateljska uporišta u Sanskoj dolini295
131.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 31 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Treće krajiške brigade i prijedlog kako da se pomogne slavonskim partizanima za vrijeme neprijateljske ofanzive297
II - Ustaško-domobranska dokumenta
132.Izvještaj oružničke postaje Jajce od 1 jula 1942 god. o borbama sa partizanima u blizini Jajca301
133.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 1 jula 1942 god. o borbama protiv partizana oko Jajca, Kupresa i Sarajeva303
134.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 4 jula 1942 god. o borbama oko Jajca, Konjica i Pazarića307
135.Izvještaj oružničke postaje Bugojno od 7 jula 1942 god. saradnji četnika sa ustaško-domobranskim vlastima315
136.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Sarajevo od 7 jula 1942 god. o diverziji proleterskih brigada na pruzi Sarajevo-Mostar317
137.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 7 jula 1942 god. o borbama sa partizanima oko Kreševa, Konjica i Prozora321
138.Izvještaj oružničkog krila Travnik od 9 jula 1942 god. o borbama sa partizanima u okolini Kreševa i Fojnice325
139.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 11 jula 1942 god. o borbama protiv partizana oko Fojnice i Prozora329
140.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 11 jula 1942 god. o borbama protiv partizana na teritoriji Istočne Bosne, Zapadne Bosne i Hercegovine332
141.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 12 jula 1942 god. o borbama protiv partizana oko Travnika, Glamoča i Prozora346
142.Izvještaj zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 13 jula 1942 god. o borbama sa partizanima u Hercegovini349
143.Bojna relacija Banjalučkog zdruga za mjesec juni 1942 godine363
144.Izvještaj zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 15 jula 1942 god. o borbama sa partizanima na teritoriji Zapadne Bosne373
145.Izvještaj Četvrte bojne Osme pješačke pukovnije od 20 jula 1942 god. o sastanku četničkih, ustaško-domobranskih i njemačkih pretstavnika u Tuzli377
146.Bojna relacija Prvog gorskog zdruga za mjesec juni 1942 godine379
147.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Sarajevo od 21 jula 1942 god. o sastanku četničkih i domobranskih pretstavnika kod Srednjeg u blizini Sarajeva392
148.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 22 jula 1942 god. o zauzimanju Prozora i Gornjeg Vakufa od strane partizana394
149.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Travnik od 22 jula 1942 god. o prolasku i borbama Druge i Četvrte proleterske brigade na teritoriji krila400
150.Izvještaj oružničkog krila Vlasenica od 22 jula 1942 god. o borbama sa partizanima oko Vlasenice406
151.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 23 jula 1942 god. o napadu partizana na Prozor i Šćit410
152.Raspis Glavnog stana poglavnika od 24 jula 1942 god. o razgraničenju područja između četničkih odreda i ustaško-domobranskih snaga i brojno stanje četničkih jedinica413
153.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 26 jula 1942 god. o borbama protiv partizana na teritoriji Zapadne Bosne416
154.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 29 jula 1942 god. o pokretima i akcijama partizana u Bosanskoj Krajini427
155.Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije od 4 avgusta 1942 god. o borbama protiv partizana oko Jajca430
156.Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce o borbama protiv partizana na teritoriji Zapadne Bosne u vremenu od 15 jula do 1 avgusta 1942 godine433
157.Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Tuzla od 8 avgusta 1942 god. o borbama između partizana i četnika u blizini Zvornika440
158.Izvještaj zapovjednika Prve bojne Sedme pješačke pukovnije od 8 avgusta 1942 god. o zauzeću Konjica od strane partizana442
159.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije o borbama protiv partizana na teritoriji Istočne i Zapadne Bosne za vrijeme od 26 jula do 11 avgusta 1942 godine452
160.Izvještaj oružničke postaje Kupres od 13 avgusta 1942 god. o napadima partizana na Kupres462
161.Izvještaj Banjalučkog zdruga od 14 avgusta 1942 god. o borbama protiv partizana u Bosanskoj Krajini u mjesecu julu 1942 godine464
162.Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Travnik od 17 avgusta 1942 god. o napadu partizana na oružničku vojarnu Rastovo476
163.Vojna relacija Prvog gorskog zdruga za mjesec juli 1942 godine479
164.Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce od 22 avgusta 1942 god. o borbama protiv partizana oko Bugojna, Kupresa, Donjeg Vakufa i Jajca487
165.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 25 avgusta 1942 god. o borbama protiv partizana u okolini Bugojna i Jajca491
166.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije o borbama protiv partizana za vrijeme od 11 do 26 avgusta 1942 godine493
167.Izvještaj vodnog oružničkog zapovjedništva Jajce od 28 avgusta 1942 god. o napadu partizana na Mrkonjić Grad503
168.Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Vlasenice o borbama protiv partizana za vrijeme ofanzive na Šekoviće504
169.Izvještaj oružničke postaje u Knežini od 30 avgusta 1942 god. o napadu partizana na Pjenovac i ustaška uporišta u okolini Knežine506
170.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Sarajevo od 31 avgusta 1942 god. o sastanku Nijemaca i pretstavnika četnika sa Romanije508
171.Bojna relacija Drugog domobranskog zbora za mjesec avgust 1942 godine509
172.Registar523
BIBLIOTEKA