ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 5 - maj-jun 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 2 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o suzbijanju četničkih bandi na terenu odreda7
2.Izvještaj Operativnog štaba za Hercegovinu od 3 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Hercegovini i akcijama Južnohercegovačkog odreda9
3.Izvještaj Privremenog operativnog štaba Prvog i Drugog krajiškog odreda od 4 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o izvršenim promjenama u Četvrtom bataljonu Drugog odreda i pripremama za napad na Prijedor13
4.Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije od 6 maja 1942 god. komandantu Kalinovičkog odreda povodom njegovog izbora za člana Vrhovnog štaba17
5.Izvještaj Operativnog pggaba NOP odreda za Hercegovinu od 9 maja 1942 god. o borbama protiv Italijana i ustaša u južnoj Hercegovini18
6.Izvještaj Voje Todorovića i Velje Stojnića od 10 maja 1942 god. komandantu Operativnog štaba za Bos. Krajinu o stanju na terenu Trećeg krajiškog odreda i borbama protiv četnika20
7.Naređenje štaba Petog krajiškog NOP odreda od 10 maja 1942 god. potčinjenim jedinicama za izvođenje akcija24
8.Izvještaj Operativnog štaba za Hercegovinu od 12 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Hercegovini u toku Treće neprijateljske ofanzive i o borbama Južnohercegovačkog odreda26
9.Pismo Petra Drapšina od 12 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije povodom imenovanja za člana Vrhovnog štaba32
10.Pismo politkomesara Operativnog štaba za Hercegovinu od 12 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV povodom naimenovanja Petra Drapšina za člana Vrhovnog štaba33
11.Pismo Rate Dugonjića od 12 maja 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu u vezi s naređenjem Glavnog štaba NOP i DV za BiH o orijentaciji snaga prema Istočnoj Bosni i Hercegovini34
12.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 13 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o borbama protiv okupatora, ustaša i četnika na području Trećeg i Četvrtog krajiškog odreda35
13.Zapovijest Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 14 maja 1942 god. za napad na Prijedor38
14.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od maja 1942 god. o borbi protiv Italijana u Bišini48
15.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 15 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o italijanskoj ofanzivi i preduzetim mjerama za njeno suzbijanje49
16.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama i političkom radu u vremenu od 1 do 15 maja 1942 godine54
17.Naredba štaba Petog krajiškog NOP odreda od 16 maja 1942 god. povodom pogibije političkog komesara Druge čete Prvog bataljona56
18.Izvještaj štaba Sjevernohercegovačkog odreda od 16 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama protiv Italijana u sjevernoj Hercegovini57
19.Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 17 maja 1942 god. o rezultatu borbe za Prijedor i oslobođenju LJubije60
20.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o odlasku Udarnog bataljona prema Lici i Dalmaciji u akciju protiv četnika, o rezultatu borbe protiv Italijana kod Kolunića i o rušenju pruge Plavno-Knin65
21.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv italijanskih okupatora u okolini Bos. Petrovca i o zajedničkoj akciji sa ličkim i dalmatinskim jedinicama protiv četnika66
22.Izvještaj sekretara Sreskog komiteta KPJ za srez Jajce od 19 maja 1942 god. Operativnom štabu za Bos. Krajinu o četničkom previranju u Trećem odredu68
23.Izvještaj štaba Prvog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 19 maja 1942 god. Štabu odreda o rezultatu borbe na putu Petrovac-Oštrelj i o izgradnji bolnice kod Skakavca72
24.Uputstvo Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 19 maja 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda za formiranje udarnih i omladinskih jedinica i izvođenje oružanih akcija i naređenje za nošenje starješinskih oznaka73
25.Pismo političkog komesara Trećeg bataljona Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda od 19 maja 1942 godine76
26.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama i političkom radu u vremenu od 29 aprila do 14 maja 1942 godine79
27.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 20 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o zarobljavanju Miloša Tice i drugova od strane četnika86
28.Pismo štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 20 maja 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o pružanju pomoći u hrani hrvatskim partizanima i o rezultatu borbe za Prijedor87
29.Naredba Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 21 maja 1942 god. za formiranje Prve krajiške udarne brigade89
30.Izvještaj štaba Drugog bataljona Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o izvršenim akcijama i političkom radu u vremenu od 14 do 21 maja 1942 godine93
31.Izvještaj štaba Prvog bataljona Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o izvršenim akcijama i političkom radu u vremenu od 14 do 21 maja 1942 godine95
32.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 21 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o formiranju Udarnog bataljona, rasporedu svojih i neprijateljskih snaga i problemu ishrane u okolini Drvara97
33.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju od 22 maja 1942 god. Vrhovnom štabu o situaciji i akcijama u vezi sa italijanskom ofanzivom99
34.Naređenje štaba Petog krajiškog NOP odreda od 22 maja 1942 god. štabu Drutog bataljona za upućivanje partizana radi formiranja artiljeriskih jedinica106
35.Pismo štaba Petog krajiškog NOP odreda od 22 maja 1942 god. Štabu dalmatinsko-dinarskih odreda u vezi upućivanja partizana iz Dalmacije, odlaska Udarnog bataljona za izvođenje zajedninkih akcija protiv četnika i uspjeha krajiških NOP odreda u borbi protiv okupatora107
36.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve proleterske brigade od 22 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o čišćenju terena oko Zakmura od petokolonaških elemenata108
37.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 23 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o oslobođenju Prijedora110
38.Naređenje štaba Petog krajiškog NOP odreda od 24 maja 1942 god. štabu Prvog bataljona za formiranje Udarne čete, izbjegavanje frontalnih borbi i postavljanje hrabrih i odanih boraca za rukovodioce po četama113
39.Pismo Petra Drapšina od 25 maja 1942 god. Operativnom štabu za Hercegovinu i južnu Dalmaciju o stanju na položaju115
40.Pismo Petra Drapšina od 26 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o pokretu italijanskih snaga prema Stocu i stanju na položajima117
41.Izvještaj o borbi Udarnog bataljona Petog krajiškog NOP odreda protiv četnika vođenoj 27 maja 1942 god. u Crnom Lugu119
42.Izvještaj štaba Trećeg bataljona "Gavrilo Princip" Petog krajiškog odreda od 27 maja 1942 god. Štabu odreda o pripremama za formiranje Treće čete, o stanju ishrane i o potrebi davanja materijalne pomoći porodicama poginulih boraca119
43.Izvještaj komandanta Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 27 maja 1942 god. o borbi za oslobođenje Sanskog Mosta122
44.Izvještaj štaba Trećeg bataljona "Gavrilo Princip" Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama, akcijama i političkom radu u toku maja 1942 godine123
45.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od maja 1942 god. Obavještajnom birou pri Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o oslobođenju Bos. Petrovca128
46.Saopštenje štaba Petog krajiškog NOP odreda od 30 maja 1942 god. zamjeniku političkog komesara Drugog bataljona o likvidaciji četničkih bandi u Peuljama, Grkovcima i Crnom Lugu129
47.Pismo štaba Petog krajiškog NOP odreda od 31 maja 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda o pripremama italijanskih okupatora za evakuaciju Drvara, o potrebi međusobne pomoći u oružju i o čišćenju četničkih uporišta u Peuljama, Grkovcima i Crnom Lugu130
48.Izvještaj političkog komesara Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 31 maja 1942 god. Štabu odreda o borbama protiv četnika i ustaša na Ribniku i Busijama131
49.Izvještaj štaba Prvog bataljona Petog krajiškog odreda od 31 maja 1942 god. Štabu odreda o rasporedu četa, naoružanju, zdravstvenom stanju i ishrani boraca133
50.Izvještaj štaba Drugog bataljona Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o izvršenim akcijama, političkom radu i stanju bataljona u vremenu od 14 do 31 maja 1942 godine134
51.Izvještaj štaba Prve krajiške NOP brigade Operativnom štabu NOP i DV za Bos. Krajinu o borbama protiv četničko-ustaško-domobranskih snaga vođenim 28 i 29 maja 1942 godine140
52.Brojni pregled ljudstva, oružja i opreme Prve krajiške NOP udarne brigade na dan 1 juna 1942 godine142
53.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o vojnim akcijama i političkom radu u toku mjeseca maja 1942 godine147
54.Pismo štaba Petog krajiškog NOP odreda od 1 juna 1942 god. štabu Trećeg ličkog NOP odreda o pripremama Italijana za evakuaciju Drvara i o uništenju jednog italijanskog tenka153
55.Saopštenje partizanskog Obavještajnog biroa Operativnog štaba za Bosansku Krajinu od juna 1942 god. o ustaškočetničkom sporazumu za borbu protiv partizana155
56.Izvještaj o borbama jedinica Drugog krajiškog NOP odreda protiv ustaško-legionarskih jedinica u toku 2 i 3 juna 1942 godine162
57.Izvještaj Franje Kluza o prvoj akciji partizanske avijacije165
58.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 4 juna 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o napadu na neprijateljske položaje kod Brankovca i Goleša165
59.Izvještaj štaba Prve proleterske brigade od 6 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pokretima i akcijama brigade i o situaciji u istočnoj Hercegovini za vrijeme Treće neprijateljske ofanzive168
60.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 6 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijateljskih snaga iz Bosanske Dubice za Bosanski Novi173
61.Izvještaj Prve hirurške ekipe saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 juna 1942 god. Vrhovnom štabu o teškoćama oko evakuacije bolnice u Izgorima174
62.Pismo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 7 juna 1,942 god. Glavnom štabu Hrvatske o borbama sa neprijateljem na dubičkom i banjalučkom terenu175
63.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 7 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pretstojećim akcijama brigade177
64.Saopštenje štaba Četvrtog bataljona "Budućnost" Trećeg krajiškog NOP odreda od 7 juna 1942 god. štabu Prvog bataljona Petog krajiškog NOP odreda o stanju na terenu179
65.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Drugog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama vođenim u vremenu od 1 do 5 juna 1942 godine185
66.Izvještaj štaba Udarnog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 7 juna 1942 god. Štabu odreda o napadu na Glamoč i čišćenju okolnih sela od neprijatelja187
67.Izvještaj štaba Prve proleterske brigade od 8 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pokretima četnika i Italijana i o uspostavljanju veze sa Gatačkim bataljonom189
68.Saopštenje štaba Konjičkog NOP bataljona od 8 juna 1942 god. povodom mučkog ubistva grupe hercegovačkih partizana od strane četnika190
69.Izvještaj štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama i akcijama u vremenu od 27 maja do 7 juna 1942 godine192
70.Zapovijest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 10 juna 1942 god. za napad na Sanski Most195
71.Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 10 juna 1942 god. Operativnom štabu o situaciji na terenu Petog krajiškog odreda200
72.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 10 juna 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o napadu jačih neprijateljskih snaga na položaje Verići, Bistrica, Omarska, Lamovita202
73.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade Štabu brigade o akcijama i političkom radu u vremenu od 5 do 10 juna 1942 godine205
74.Izvještaj štaba Prve proleterske brigade od 10 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu neprijateljskih snaga i o pripremama za napad na neprijatelja na položaju Gat207
75.Izvještaj štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama vođenim u vremenu od 1 do 5 juna 1942 godine208
76.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji u Bosanskoj Krajini i o borbama protiv četnika u vremenu od kraja marta do 11 juna 1942 godine211
77.Izvještaj štaba Prve proleterske brigade od 11 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pokretu bataljona Prve i Druge brigade na prostoriju Žanjevica-Zukva i o rezultatu borbe na terenu Kazanci-Gat223
78.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 11 juna 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o početku neprijateljske ofanzive na Kozaru225
79.Izvještaj političkog komesara bataljona "Soko" Trećeg krajiškog NOP odreda od 11 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bos. Krajinu o stanju u bataljonu i o političkom radu u jedinicama i pozadini228
80.Izvještaj Prvog udarnog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda o borbama i akcijama za period od 29 maja do 12 juna 1942 godine231
81.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 13 juna 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda za prikupljanje jedinica na glamočkom sektoru u cilju čišćenja terena od četnika i ustaša234
82.Izvještaj političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda od 13 juna 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o prekidu veze sa Štabom odreda i uzrocima prodora neprijateljskih snaga na sektoru Četvrtog bataljona236
83.Izvještaj političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda od 13 juna 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o neprijateljskim snagama koje napadaju Kozaru i rasporedu jedinica odreda237
84.Izvještaj štaba Udarnog bataljona Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama protiv neprijatelja za vrijeme od 4 do 13 juna 1942 godine241
85.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama protiv četnika i Italijana u periodu od 27 maja do 13 juna 1942 godine244
86.Izvještaj štaba Drugog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 14 juna 1942 god. Štabu odreda o naoružanju bataljona248
87.Izvještaj štaba Proleterske udarne grupe od 14 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u sjevernoj Hercegovini i o rasporedu jedinica249
88.Saopštenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 14 juna 1942 god. štabu Prve krajiške NOU brigade o početku neprijateljske ofanzive na Kozaru i o potrebi preduzimanja zajedničkih akcija251
89.Izvještaj političkog komesara Prve krajiške NOU brigade od 15 juna 1942 god. Štabu brigade o prebacivanju ranjenika na teren Prvog krajiškog odreda i o stanju u Drugom bataljonu255
90.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 15 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu , o borbi kod Rakitovače i Sasine256
91.Izvještaj referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 15 juna 1942 god. Vrhovnom štabu o evakuaciji bolnice iz Izgora258
92.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 juna 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o prodoru neprijatelja u Prijedor i o borbama u okolini grada i kod Piskavice259
93.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 juna 1942 god. Štabu NOP odreda Banije o početku neprijateljske ofanzive na Kozaru263
94.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 16 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada neprijatelja na položaje Trećeg bataljona u Radosavskoj264
95.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o vojnim akcijama i političkom radu za vrijeme od 14 maja do 13 juna 1942 godine266
96.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prve proleterske NOU brigade na dan 19 juna 1942 godine279
97.Izvještaj štaba Druge proleterske brigade od 19 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i snazi neprijateljskih jedinica na prostoru Kalinovik-Foča281
98.Izvještaj štaba Pete proleterske NOU brigade od 19 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i stanju u bataljonima283
99.Izvještaj Pavla Pekića od 19 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o evakuaciji bolnice za Vučevo286
100.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bos. Krajinu od 20 juna 1942 god. o oslobođenju Bos. Krupe286
101.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama protiv četnika u okolini Tičeva za vrijeme od 13 do 19 juna 1942 godine288
102.Izvještaj štaba Pete proleterske brigade od 20 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o evakuaciji ranjenika i rasporedu jedinica289
103.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade Štabu brigade o akcijama i pokretu bataljona u vremenu od 15 do 20 juna 1942 godine291
104.Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 21 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prelasku Trećeg i Četvrtog bataljona na teren Drugog krajiškog odreda i o napadu na neprijatelja na cesti Prijedor - Bosanski Novi293
105.Izvještaj zamjenika komandanta Prve krajiške NOU brigade od 21 juna. 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji na sektoru Bosanski Novi i pripremama za napad na Rudice i Blatnu295
106.Pismo štaba Prve krajiške NOU brigade od 21 juna 1942 god. zamjeniku komandanta brigade o situaciji na terenu Drugog krajiškog NOP odreda i o pripremanju napada na Dobrljin290
107.Izvještaj štaba Drugog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 21 juna 1942 god. Štabu odreda o diverziji na cesti Drvar - Bosansko Grahovo298
108.Pismo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 juna 1942 god. Glavnom štabu NOPO Hrvatske o potrebi usklađivanja akcija u vezi sa neprijateljskom ofanzivom na Kozari i Lici299
109.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 22 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama na Kozari u vremenu od 20 do 22 juna 1942 godine301
110.Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama vođenim u vremenu od 10 do 22 juna 1942 godine304
111.Pismo štaba Prve krajiške NOU brigade od 22 juna 1942 god. zamjeniku komandanta brigade o napadu na Suhaču i rezultatu napada na neprijatelja u selu Petkovac i na cesti Prijedor-Novi306
112.Izvještaj zamjenika politkomesara Prvog krajiškog NOP odreda od 22 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o zauzeću Blatne i neuspjelom napadu na Rudice307
113.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 23 juna 1942 god. povodom uništenja neprijateljskog uporišta Blatna i neprijateljskih snaga u selu Petkovcu i na cesti Prijedor - Bosanski Novi309
114.Izvještaj zamjenika politkomesara Prvog krajiškog NOP odreda od 23 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada na ćore, Crkvinu i Otoku310
115.Naredba Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 juna 1942 god. o formiranju Pete proleterske crnogorske brigade313
116.Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 24 juna 1942 god. Štabu odreda o napadu nebrijatelja na položaje Krnjin-Drenovača314
117.Izvještaj zamjenika komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 24 juna 1942 god. štabu Prve krajiške NOU brigade o borbama na položajima Pogleđevo i Mirkovac315
118.Izvještaj štaba Proleterskog bataljona Bosanske Krajine od 24 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama bataljona do povlačenja u Slavoniju316
119.Izvještaj štaba Četvrte crnogorske proleterske NOU brigade od 26 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o smještaju jedinica322
120.Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 26 juna 1942 god. Štabu odreda o borbama na položajima Krnjin - Kukići - Kapetanov Točak323
121.Izvještaj komandanta Operativnog štaba NOP i.DV za Bosansku Krajinu od 27 juna 1942 god. o napadu na Sanski Most324
122.Izvještaj štaba Trećeg bataljona "Gavrilo Princip" Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o vojnim akcijama i političkom radu u vremenu od 27 maja do 27 juna 1942 godine325
123.Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od juna 1942 god. o napadu na Sanski Most i o drugim akcijama krajiških partizanskih odreda330
124.Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 juna 1942 god. Operativnom štabu o čišćenju terena oko Glamoča od četnika i uspostavljanju veze sa Trećim krajiškim NOP odredom332
125.Pismo štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade od 29 juna 1942 god. štabu Udarnog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o situaciji na sektoru bataljona i zahtjev za upućivanje obučenih artiljeraca334
126.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 30 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji na Kozari335
127.Izvještaj štaba Drugog bataljona Petog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o vojnim akcijama i političkom radu za vrijeme od 14 do 30 juna 1942 godine338
128.Zapovijest štaba Prve krajiške NOU brigade od 30 juna 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Planinicu341
II - Ustaško-domobranska dokumenta
129.Izvještaj zapovjedništva Vojne Krajine od 4 maja 1942 god. o borbama partizana protiv četnika, italijanske vojske i domobrana u okolini Gacka i Avtovca347
130.Izvještaj ustaško-domobranskog zapovjedništva Vojne Krajine od 4 maja 1942 god. o napadu partizana na Borač351
131.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 5 maja 1942 god. o borbama u okolini Olova i Zenice356
132.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 6 maja 1942 god. o borbama protiv partizana u Istočnoj Bosni i Gatačkom srezu357
133.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 7 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini359
134.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 8 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini361
135.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 9 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini362
136.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 10 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini364
137.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 13 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini366
138.Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda u Nevesinju od 14 maja 1942 god. o napadu partizana na italijanske kamione na putu Bišina-Nevesinje368
139.Proglas izdajnika Baja Stanišića od maja 1942 god. Hercegovcima369
140.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 15 maja 1942 god. o borbama u Hercegovini i Istočnoj Bosni370
141.Uputstvo četničkih rukovodilaca u Hercegovini od maja 1942 god. potčinjenim jedinicama za sprovođenje u djelo sporazuma s italijanskim okupatorom372
142.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 16 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini373
143.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 17 maja 1942 god. o borbama u Bosni376
144.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 18 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini377
145.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 19 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini380
146.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 20 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini381
147.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 21 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini383
148.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 22 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini385
149.Izvještaj zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 26 maja 1942 god. o prelasku trojice domobranskih avijatičara sa svoja dva aviona partizanima389
150.Izvještaj Velike župe Sana i Luka od 27 maja 1942 god. o zauzimanju Prijedora od strane partizana390
151.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 29 maja 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini394
152.Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora o borbama na području sjeverne Bosne u vremenu od 16 do 31 maja 1942 godine396
153.Izvještaj Velike župe Dubrava od 3 juna 1942 god. o saradnji četnika i Italijana na teritoriji Hercegovine400
154.Izvješaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 7 juna 1942 god. o borbama oko Mrkonjić Grada, Glamoča, Gacka i Zenice405
155.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 9 juna 1942 god. o borbama u zapadnoj Bosni i Hercegovini408
156.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 10 juna 1942 god. o borbama oko Mrkonjić Grada, Livna i Visokog411
157.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 11 juna 1942 god. o borbama oko Jajca, Glamoča i Vareša414
158.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 12 juna 1942 god. o borbama u Hercegovini i Istočnoj Bosni418
159.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 13 juna 1942 god. o borbama oko Kupresa, Vlasenice i Zenice421
160.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 14 juna 1942 god. o borbama u Sarajevskoj oblasti424
161.Izvještaj zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 15 juna 1942 god. o borbama izmeću partizana i četnika u okolini Nevesinja i o pregovorima između četnika i Italijana u Stocu427
162.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 15 juna 1942 god. o borbama oko Jajca, Gacka i Vlasenice429
163.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 16 juna 1942 god. o stanju u vojsci i na terenu433
164.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 19 juna 1942 god. o pregovorima između četnika i Italijana u Stocu433
165.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 20 juna 1942 god. o borbama oko Bos. Novog, Jajca, Stoca i Sarajeva441
166.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 23 juna 1942 god. o borbama u Bosanskoj Krajini, Istočnoj Bosni i Hercegovini443
167.Izvještaj oružničke postaje Ilidža od 24 juna 1942 god. o napadu partizana na željezničku postaju Blažuj447
168.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 28 juna 1942 god. o borbama oko Duvna, Kalinovika, Prozora i Stoca451
Registar*
BIBLIOTEKA