ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 4 - januar-april 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Napomena Redakcije5
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1.Izvještaj štaba Crnovrškog bataljona NOP odreda "Zvijezda" od 9 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o razoružavanju četnika9
2.Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 10 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o preduzetim mjerama za slučaj neprijateljskog napada i o razoružavanju četnika11
3.Izvještaj štaba Hajevičkog NOP odreda od 13 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o borbama i političkoj situaciji na Majevici14
4.Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 14 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju na položajima u vezi sa pripremanjem neprijateljske ofanzive20
5.Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 14 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o pokretima njemačkih trupa i rasporedu jedinica25
6.Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 22 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o situaciji u vezi sa neprijateljskom ofanzivom27
7.Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od 24 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o imenovanju članova štaba odreda i naređenje za sređivanje stanja u odredu30
8.Izvještaj štaba Jahorinskog NO dobrovoljačkog odreda od 1 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju odreda i rasporedu jedinica32
9.Izvještaj Operativnog štaba Kalinovičkog sektora od 7 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju oko Kalinovika i o rasporedu jedinica35
10.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o izvedenim akcijama i političkom radu u vremenu od 30 januara do 9 februara 1942 godine36
11.Izvještaj Komande sektora Trebinje-Dubrovnik od 11 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o rezultatima napada na prugu Hum-Uskoplje-Zelenika o stanju na sektoru41
12.Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 12 februara 1942 god. Operativnom štabu za Istočnu Bosnu o stanju u odredu posle Druge neprijateljske ofanzive43
13.Izvještaj štabova Romaniskog NOP odreda i NOP odreda "Zvijezda" od 14 februara 1942 god. Operativnom štabu za Istočnu Bosnu o situaciji poslije Druge neprijateljske ofanzive44
14.Izvještaj štaba Majevičkog NOP odreda od 18 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine o četničkim provokacijama i o rezultatu napada na Miladije53
15.Izvještaj štaba Prvog fočanskog bataljona od 22 februara 1942 god. o jačini jedinica na položaju i mobilizaciji novih boraca56
16.Izvještaj Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 23 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o koncentraciji neprijateljskih snaga u Rogatici i formiranju Prvog čajničkog bataljona57
17.Izvještaj štaba Jahorinskog odreda od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o sastavu i stanju odreda59
18.Brojno stanje Petog šumadiskog bataljona Prve proleterske brigade na dan 26 februara 1942 godine65
19.Izvještaj Operativnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda Istočne Bosne od 28 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u mještanskim jedinicama i na terenu Romanije i Glasinca66
20.Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 28 februara 1942 god. o borbi protiv Italijana u selu Vjetrenu68
21.Izvještaj štaba Birčanskog NOP odreda od 2 marta 1942 god. Operativnom štabu za Istočnu Bosnu o situaciji u Birčanskom69
22.Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 3 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim akcijama i situaciji u Gatačkom i Nevesinjskom srezu71
23.Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 4 marta 1942 god. o borbama protiv Italijana i četnika kod Bratača i Moska73
24.Izvještaj štaba NOP i dobrovoljačkog Drinskog odreda od 4 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju u odredu75
25.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 5 marta 1942 god. Vihovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Hercegovini76
26.Izvještaj Operativnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda Istočne Bosne od 7 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Istočnoj Bosni79
27.Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 10 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o izvršenim akcijama i stanju oko Kalinovika81
28.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 13 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremama za napad na Borač i o borbi protiv italijanske vojske kod Branog Dola83
29.Izvještaj Operativnog štaba za Istočnu Bosnu od 15 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Proleterskog bataljona i vojno-političkoj situaciji u Sarajevskoj oblasti i Birčanskom kraju84
30.Izvještaj Operativnog štaba Proleterske udarne grupe od 16 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o izvršenom pokretu prema Vlasenici i predlog za likvidaciju četnika86
31.Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 17 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o sastavu odreda, formiranju novih jedinica i organizovanju civilne vlasti90
32.Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. drugu Titu o oslobođenju Vlasenice93
33.Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Bosnu i Hercegovinu od 18 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Istočnoj Bosni94
34.Naredba Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 marta 1942 god. za formiranje Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda96
35.Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu od 24 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o organizovanju jedinica u Istočnoj Bosni98
36.Prijedlog Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 28 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije za postavljanje rukovodećeg kadra u Sjevernom i Južnom hercegovačkom odredu100
37.Saopštenje štaba Bilećkog NOP bataljona od 23 marta 1942 god. o borbi protiv Talijana kod s. Vlajinje102
38.Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda Bosne i Hercegovine od 31 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju u Istočnoj Bosni, formiranju novih odreda i reorganizaciji Romaniskog odreda104
39.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za pripremanje napada na Rogaticu i obaveštenje o stanju u dobrovoljačkim jedinicama114
40.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Istočnu Bosnu od 1 aprila 1942 god. o prodoru neprijatelja u Vlasenicu116
41.Izvještaj političkog komesara Pračanskog bataljona Romaniskog NOP odreda od 1 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u bataljonu118
42.Naredba štaba Romaniskog NOP odreda od 1 aprila 1942 godine121
43.Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 2 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o organizaciji NOP odreda "Zvijezda" i stanju u Sarajevu124
44.Izvještaj Operativnog štaba udarne Proleterske grupe od 2 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i neposrednim zadacima potčinjenih jedinica128
45.Izvještaj štaba Istočnog sektora od 3 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o čišćenju Nevesinjskog i Gatačkog sreza od četnika132
46.Izvještaj političkog komesara Ozrenskog NOP odreda od 3 aprila 1942 god. Operativnom štabu za Istočnu Bosnu o stanju u Posavini134
47.Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i D odreda za Bosnu i Hercegovinu od 4 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i D odreda Jugoslavije o pokretu Prvog udarnog bataljona na Ozren i o situaciji na Majevici139
48.Saopštenje štaba Četvrtog krajiškog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o pogibiji Mladena Stojanovića i razbojničkom djelovanju četnika140
49.Naređenje štaba Petog krajiškog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. štabu Drugog bataljona za protjerivanje Italijana sa Kamenice143
50.Petnaestodnevni izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. o akcijama i političkom radu potčinjenih jedinica144
51.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. o ishrani ljudstva, organizaciji saniteta i borbenoj sposobnosti četa147
52.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ Drugog krajiškog NOP odreda od 5 aprila 1942 god. sekretaru komiteta o čišćenju terena od četnika u okolini Bronzanog Majdana i Han Kola150
53.Obavještenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 6 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o danu napada na Borač152
54.Pismo Okružnog komiteta KPJ Drugog krajiškog NOP odreda od 6 aprila 1942 god. partiskim organizacijama u vojsci i pozadini153
55.Naređenje štaba Petog krajiškog NOP odreda od 6 aprila 1942 god. štabu Drugog bataljona za napad na kolonu Talijana između Kamenice i Ljeske157
56.Izvještaj štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 7 aprila 1942 god. o borbama protiv četničkih bandi na Manjači161
57.Obavještenje štaba Treće čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 7 aprila 1942 god. štabu Četvrte čete o prikupljanju i evakuaciji žita sa područja čete162
58.Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 8 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i snazi neprijateljskih jedinica na drumu Sarajevo-Sokolac163
59.Naređenje štaba Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 8 aprila 1942 god. štabu Četvrte čete za strogu pripravnost u vezi sa pretstojećim pokretom neprijatelja iz Sanskog Mosta166
60.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o talijanskoj ofanzivi na sektoru Grahovo-Drvar-Petrovac i rasporedu snaga odreda167
61.Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. potčinjenim četama za pripremanje boraca za pretstojeći napad neprijatelja169
62.Obavještenje štaba Petog krajiškog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. štabu Drugog bataljona o situaciji na sektoru Trećeg bataljona i oko Bos. Petrovca170
63.Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremama za formiranje Istočnobosanske brigade i vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni171
64.Izvještaj Operativnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Istočnu Bosnu od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama odreda i rasporedu neprijateljskih snaga176
65.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 10 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o preduzetim mjerama za suzbijanje talijanske ofanzive181
66.Izvještaj referenta saniteta Komande mjesta u Foči od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o preduzetim sanitarnim mjerama u Foči u cilju suzbijanja zaraznih bolesti182
67.Naređenje komandanta Petog krajiškog NOP odreda od 11 aprila 1942 god. štabu Drugog bataljona za podnošenje iscrpnog izvještaja o borbama protiv Talijana na sektoru Drvar i obavjoštenje o situaciji oko Sipovljana184
68.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 11 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o borbama protiv četnika i njemačko-ustaških snaga u Bos. Krajini i Centralnoj Bosni186
69.Naređenje zamjenika komandanta Prvog krajiškog NOP odreda od 12 aprila 1942 god. komandiru Četvrte čete Prvog bataljona da dođe u Podvidaču i podnese izvještaj o borbi vođenoj 11 aprila189
70.Proglas štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 aprila 1942 god. pripadnicima domobranstva190
71.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DO za Istočnu Bosnu od 13 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o situaciji i rasporedu jedinica192
72.Saopštenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 13 aprila 1942 god. komandama četa o borbama krajiških udarnih jedinica protiv četnika u Centralnoj Bosni194
73.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 14 aprila 1942 god. sekretaru Oblasnog komitieta KPJ za Bos. Krajinu o uspjesima Udarnog bataljona u borbama protiv četnika i stanju na teritoriji odreda195
74.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o borbama i političkom radu odreda u vremenu od 26 marta do 14 aprila 1942 godine197
75.Proglas štaba Četvrtog krajiškog NOP odreda od 15 aprila 1942 god. povodom napada četnika na štab odreda i partizansku bolnicu u Jošavki203
76.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o izvedenim akcijama i političkom radu u vremenu od 1 do 15 aprila 1942 godine206
77.Pismo sekretara Gradskog komiteta KPJ u Banjoj Luci od 15 aprila 1942 god. komandantu Drugog krajiškog NOP odreda o potrebi uspostavljanja međusobne veze i o situaciji u Banjoj Luci209
78.Zajiednički proglas Okružnog komiteta KPJ Okruga kozarskog i štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 16 aprila 1942 god. povodom ubistva Mladena Stojanovića od strane četnika212
79.Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 17 aprila 1942 god. o toku borbi za Borač217
80.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 17 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o početku napada na Borač218
81.Pismo Osmana Karabegovića i Danka Mitrova od 18 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba za Bos. Krajinu o borbama protiv četnika i političkoj situaciji u Centralnoj Bosni219
82.Naredba štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 19 aprila 1942 god. o promjeni naziva odreda221
83.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama o političkom radu u vremenu od 1 do 15 aprila 1942 godine222
84.Izvještaj Operativnog štaba Kalinovičkog sektora od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o napadu na Borač225
85.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 20 aprila 1942 god. Operativnom štabu za Bos. Krajinu o stanju i političkom radu u jedinicama odreda i u pozadini u prvoj polovici aprila 228
86.Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 20 aprila 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o pripremama neprijatelja za ofanzivne akcije u Bosni i o namjerama četnika da vrše napade na partizanske štabove231
87.Izvještaj komesara Operativnog štaba za Bos. Krajinu i komandanta Četvrtog krajiškog NOP odreda od 21 aprila 1942 god. o situaciji i borbama protiv četnika na terenu Četvrtog krajiškog odreda234
88.Naređenje Vrhovnog štaba. NOP i DV Jugoslavij" od 22 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog sektora za likvidiranje petokolonaša i sabotera i čišćenje terena prema Konjicu236
89.Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od 22 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba za Bos. Krajinu o akcijama protiv četnika u selima oko Maslovara237
90.Izvještaj Operativnog štaba Kalinovik od 22 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavijte o čišćenju petokolonaških elemenata i o pripremama za likvidaciju neprijateljskih uporišta na lijevoj obali Neretve239
91.Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od aprila 1942 god. komandantu Kalinovičkog NOP odreda o situaciji u Sandžaku i Sarajevskoj oblasti241
92.Izvještaj rukovodioca Partizanskog obavještajnog biroa od 22 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba za Bos. Krajinu o preseljenju POB-a u Skender Vakuf i o uslovima za rad243
93.Izvještaj komandira Skendervakufske čete Četvrtog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda od 22 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba za Bos. Krajinu o pokretu Proleterskog bataljona za Maslovane i o rasporedu čete245
94.Izvještaj štaba Treće čete Drugog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 23 aprila 1942 god. štabu odreda o postavljanju zasjeda na željezničkoj pruzi Hrnjadi-Trubar246
95.Naređenje komandanta Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od 24 aprila 1942 god. Operativnom štabu za Bos. Krajinu da se Krajiški proleterski bataljon uputi na sektor Zenica-Travnik-Zepče i obavještenje o situaciji u Istočnoj Bosni247
96.Pismo rukovodioca Partizanskog obavještajnog biroa od 24 aprila 1942 god. Albertu Trinkiu, o potrebi što brže izgradnje bolnice u Bijelom Potoku248
97.Izvještaj Operativnog štaba Kalinovičkog sektora od 25 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o čišćenju dobrovoljačkih jedinica od četničkih elemenata i o borbi protiv ustaša duž lijeve obale Neretve249
98.Izvještaj zamjenika komandanta Kalinovičkog NOP odreda od 25 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na Igmanu, Jahorini i u Kalinoviku254
99.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba Kalinovik za čišćenje od ustaša teritorije zapadno od Trnova, oko Bjelemića i Rakitnice257
100.Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. Krajinu i komesara Operativnog štaba od 27 aprila 1942 god. o situaciji na terenu četvrtog krajiškog NOP odreda i o borbama protiv četnika260
101.Izvjoštaj rukovodioca Partizanskog obavještajnog biroa od 27 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu o borbama između četnika i partizana u Centralnoj Bosni264
102.Pismo Lepe Perović od 28 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba za Bos. Krajinu o borbama protiv Italijana i domobrana kod Mrkonjić Grada i Jajca i o izdajničkom radu četnika270
103.Uputstvo Narodnooslobodilačkog odbora za Hercegovinu od 28 aprila 1942 god. sreskim i opštinskim narodnooslobodilačkim odborima za rad na oslobođenoj teritoriji272
104.Izvještaj Operativnog štaba Kalinovičkog sektora od 28 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju i akcijama jedinica275
105.Naređenje štaba Ljubinjskog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda od 28 aprila 1942 god. da se izvrše pripreme za proslavu Prvog maja278
106.Izvještaj štaba Druge proleterske brigade od 28 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na Italijane u selu Kozari, stanju na terenu i namjerama neprijatelja da napadrne Foču280
107.Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 aprila 1942 god. komandantu Kalinovičkog sektora o situaciji i pripremama neprijatelja za Treću ofanzivu i naređenje za sadejstvo sa hercegovačkim partizanskim jedinicama285
108.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29-aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu za sadejstvo sa Kalinovičkim odredom na čišćenju desne obale Neretve i obavještenje o pripremama neprijatelja za Treću ofanzivu288
109.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Horcegovinu od 29 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o vojnim akcijama i političkoj situaciji u Hercegovini poslije zauzeća Borča289
110.Izvještaj komandanta Drugog bataljona Petog krajiškog NOP odreda Qd 29 aprila 1942 god. štabu odreda o stanju u Osredcima i okolini i o akcijama Četvrte čete295
111.Izvještij štaba Drugog krajiškog NOP odnsda o borbama u drugoj polovini aprila 1942 godine297
112.Uputstvo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od aprila 1942 god. komandantima opština i NO odborima za sredivanje prilika u pozadini i preduzimanje odgovarajućih mjera u vezi sa neprijateljskom ofanzivom300
113.Pismo člana Okružnog komiteta KPJ za Kozaru od 30 aprila 1942 god. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu o stanju na terenu Drugog i Četvrtog krajiškog NOP odreda i o pripremanju zajedničkih akcija Prvog i Drugog krajiškog i Baniskog odreda303
II - Ustaško-domobranska dokumenta
114.Izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 2 aprila 1942 god. o napadu partizana na kolonu ustaško-domobranskih kamiona na putu Sokolac-Mokro307
115.Izvještaj ustaškog potpukovnika Francetića od 2 aprila 1942 god. o ulasku ustaških jedinica u Vlasenicu308
116.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 3 aprila 1942 god. o stanju na području Romanije, oko Rogatice i Mrkonjić Grada309
117.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 5 aprila 1942 god. o borbama u Bosni310
118.Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 6 aprila 1942 god. o pregovorima između ustaša i ozrenskih četnika312
119.Izvještaj Velike župe Hum u Mostaru od 7 aprila 1942 god. o borbama četnika i Italijana protiv partizana na prostoriji Slivlje-Rilje-Bratač313
120.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 8 aprila 1942 god. o situaciji u Bosni315
121.Izvještaj zapovjedništva Vojne krajine od 8 aprila 1942 god. o pregovorima sa četnicima iz Gatačkog sreza316
122.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 8 aprila 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini317
123.Izvještaj zapovjedništva osiguranja željezničkih pruga od 10 aprila 1942 god. o napadu na željiezničku prugu Dobrljin-Strižna319
124.Izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 13 aprila 1942 god. o borbama oko Zavidovića i Rogatice320
125.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 14 aprila 1942 god. o borbama oko Tuzle, Kladnja, Olova i Zvornika321
126.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 15 aprila 1942 god. o borbama u Bosni326
127.Zapisnik sa saslušanja dr fra Mate Matoševića od 17 aprila 1942 god. prilikom njegovog povratka iz partizanskog zarobljeništva328
128.Izvještaj Tnećeg domobranskog zbora od 18 aprila 1942 god. o borbama u okolini Gacka i Vareša331
129.Izvještaj vodnog oružničkog zapovjedništva u Nevesinju od 18 aprila 1942 god. o borbama italijanske vojske protiv partizana na prostoriji Kifino Selo - Bratač - Odžaci332
130.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 23 aprila 1942 god. o borbama u Bosni333
131.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 24 aprila 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini336
132.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 24 aprila 1942 god. o borbama na području Bosne i Hercegovine339
133.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 26 aprila 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini345
134.Izvještaj oružničke postaje Bjelemići od 28 aprila 1942 god. o napadu partizana na Borač348
135.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 29 aprila 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini350
136.Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 30 aprila 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini353
Registar*
BIBLIOTEKA