ZBORNIK NOR-a. tom IV – BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI – knjiga 35. – 1941–1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
* * *
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
lista dopuna i ispravki
* * *
registar
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I
DOKUMENTI JEDINICA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
1.Proglas Rukovodstva narodnooslobodilačkog pokreta za Hercegovinu od avgusta 1941. narodu Hercegovine s pozivom na zajedničku borbu Srba i Muslimana protiv okupatora i kolaboracionista9
2.Poziv Štaba Bosansko-hercegovačkih narodnooslobodilačkih odreda od avgusta 1941. domobranima da stupe u borbu protiv italijanskog okupatora11
3.Izvještaj Štaba Romanijskog partizanskog bataljona od avgusta 1941. štabu Sarajevske oblasti o oslobođenju Sokolca13
4.Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 11. septembra 1941. štabu Drvarske NOP brigade o situaciji kod Mliništa17
5.Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 14. septembra 1941. Štabu Drvarske NOP brigade o borbama oko Glamoča19
6.Pismo Štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Hercegovinu od 26. septembra 1941. borcima i komandirima četa u Hercegovini o zadacima narodnooslobodilačkih i partizanskih odreda20
7.Saopštenje Štaba Hercegovačkog NOP odreda o borbama na crnogorsko-hercegovačkoj granici krajem novembra 1941. godine25
8.Proglas Komande mjesta Rudo od 20. decembra 1941. o ulozi i značaju narodnooslobodilačkih odbora i zadacima Komande mjesta Rudo27
9.Naredba Operativnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Hercegovinu od 5. januara 1942. potčinjenim jedinicama za akcije u istočnoj Hercegovini30
10.Izvještaj Štaba 4. kraljevačkog bataljona 1. proleterske brigade od 23. januara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na prostoriji Prača–Renovica–Sokolac33
11.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 4. februara 1942. Štabu Romanijskog odreda za dejstvo na komunikacijama Sarajevo–Rogatica, Podromanija – Han-Pijesak i Pale–Mesići37
12.Izvještaj Mustafe Sadikovića Škraba, instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, od 6. februara 1942. Svetozaru Vukmanoviću Tempu, komandantu Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine i delegatu CK KPJ o borbama i stanju u rejonu planina Ozrena i Trebave40
13.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 7. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u jugoistočnoj Bosni i pripremama za napad na Rogaticu52
14.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 7. februara 1942. Štabu Birčanskog odreda za dejstvo na komunikacijama Vlasenica – Nova Kasaba – Drinjača i Vlasenica – Han-Pijesak54
15.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 7. februara 1942. Štabu Romanijskog odreda za dejstvo na prostoriji Sokolac–Rogatica–Vlasenica57
16.Izvještaj štaba Romanijskog odreda od 7. februara 1942. Operativnom štabu NOP i DV istočne Bosne o situaciji na Glasincu i Romaniji59
17.Izvještaj Durmitorskog odreda od 9. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji kod Renovice, Mesića i Rogatice63
18.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 11. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u jugoistočnoj Bosni67
19.Izvještaj štaba Durmitorskog odreda od 11. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i brojnom stanju odreda69
20.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 15. februara 1942. Štabu 4. kraljevačkog bataljona za formiranje operativnog štaba sektora za dejstva u širem rejonu Prače70
21.Izvještaj Štaba Durmitorskog odreda od 17. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima na prostoriji Prača–Renovica–Rogatica72
22.Izvještaj štaba 4. kraljevačkog bataljona od 24. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama na prostoriji Prača–Sjetlina–Koran75
23.Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 25. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju sektora i o situaciji kod Gacka i Nevesinja79
24.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od februara 1942. potčinjenim štabovima za reorganizaciju i formiranje NOP odreda u Bosanskoj krajini82
25.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 1. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u jugoistočnoj Bosni87
26.Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 3. marta 1942. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o situaciji u gatačkom i nevesinjskom srezu92
27.Zapisnik o primopredaji dužnosti u Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu od 4. marta 1942. godine97
28.Izvještaj Štaba Kalinovičkog odreda od 7. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u odredu, formiranju Igmanskog bataljona i akcijama u Sarajevskom polju98
29.Izvještaj Štaba Proleterske udarne grupe od 10. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o razmještaju i za dejstva na prostoriji Vlasenica – Han-Pijesak – Stari Brod100
30.Izvještaj Štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 11. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji kod Gacka i Nevesinja i u Borču104
31.Izvještaj Štaba Proleterske udarne grupe od 13. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu grupe, stanju u Valjevskom NOP odredu i situaciji na prostoriji Rogatica – Han-Pijesak – Stari Brod108
32.Izvještaj Štaba 5. krajiškog odreda od 14. marta 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o razmještaju odreda i akcijama na prostoriji Drvar – Bosanski Petrovac – Bosansko Grahovo114
33.Izvještaj Štaba 4. kraljevačkog bataljona od 15. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na prostoriji Pale–Renovica–Koran119
34.Dodatak izvještaju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu iz prve polovine marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima u istočnoj Hercegovini124
35.Izvještaj Štaba Drinskog odreda od 16. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o brojnom stanju, sastavu i rasporedu odreda126
36.Izvještaj Štaba 4. kraljevačkog bataljona od 19. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u dolini Prače i o formiranju omladinske čete131
37.Izvještaj Operativnog štaba Proleterske udarne grupe od 21. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima na prostoriji Bratunac–Drinjača–Vlasenica133
38.Izvještaj štaba Kalinovičkog odreda od 23. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama odreda u širem rejonu planine Igman i povezivanju s Jahorinskim odredom142
39.Izvještaj Operativnog štaba Proleterske udarne grupe od 24. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji i akcijama na prostoru Drinjača–Bratunac–Srebrenica145
40.Izvještaj Štaba Rogatičkog odreda od 25. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju odreda i stanju u njemu150
41.Izvještaj Operativnog štaba Proleterske udarne grupe od 28. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama na prostoriji Drinjača–Bratunac–Srebrenica154
42.Izvještaj Operativnog štaba Proleterske udarne grupe od 28. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima na komunikaciji Sokolac–Vlasenica–Bratunac158
43.Obavještenje Operativnog štaba za operacije na Krivaji od 31. marta 1942. Štabu Ozrenskog NOP odreda o zajedničkim dejstvima u dolini Krivaje162
44.Izvještaj Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine, iz druge polovine marta 1942. vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu o akcijama Proleterske udarne grupe i situaciji u istočnoj Bosni164
45.Izvještaj Štaba Drinskog odreda od 1. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u odredu i situaciji kod Rogatice, Renovice i Višegrada169
46.Izvještaj Štaba Romanijskog odreda od 5. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akciji kod Mokrog172
47.Izvještaj Štaba Jahorinskog odreda »Gavrilo Princip« od 10. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o reorganizaciji i stanju u odredu173
48.Izvještaj Štaba Istočnog sektora NOP odreda za Hercegovinu od 11. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu četnika na Čemerno i Izgore i o pripremama za napad na Borač176
49.Izvještaj Štaba Kalinovičkog odreda od 15. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama u Sarajevskom polju178
50.Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 16. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o početku treće neprijateljske ofanzive u jugoistočnoj Bosni180
51.Izvještaj Štaba 5. krajiškog odreda od 30. aprila 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o akcijama u rejonu Drvara184
52.Obavještenje Štaba 5. krajiškog odreda od 22. maja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o zauzimanju Prijedora189
53.Odgovor Štaba 5. krajiškog odreda od 22. maja 1942. Štabu 3. ličkog NOP odreda u vezi s međusobnom saradnjom, razgraničenjem teritorije i obavještenje o zauzimanju Prijedora191
54.Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 25. maja 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o brojnom stanju ljudstva i naoružanja, političkom i kulturno-prosvjetnom radu i akcijama brigade u rejonu Foče193
55.Informacija Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 26. maja 1942. upućena Operativnom štabu za Hercegovinu i južnu Dalmaciju o situaciji na Trusini i kod Stoca196
56.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 30. maja 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o sadejstvu s hercegovačkim jedinicama na prostoriji Gacko–Nevesinje i o akcijama na tome području198
57.Obavještenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 4. juna 1942. Štabu 1. proleterske NOU brigade o akciji na Zvijerine i reorganizaciji jedinica u Hercegovini203
58.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 9. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama i situaciji na području Gacka205
59.Izvještaj štaba 2. proleterske brigade od 11. juna 1942. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o stanju u brigadi i o situaciji kod Čemernog210
60.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 18. juna 1942. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o izviđanju i situaciji na prostoriji Balinovac – Lučke Kolibe – Konjske vode212
61.Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 20. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima na Dobrom Dolu, Gatu i Čemernu213
62.Izvještaj Štaba 5. krajiškog odreda od 3. jula 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o zauzimanju Drvara223
63.Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 7. jula 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zauzimanju Kreševa224
64.Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 18. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na Glamoč i formiranju štabova bataljona »Budućnost« i »Gavrilo Princip«226
65.Izvještaj Štaba 1. krajiške brigade od 18. jula 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o dejstvima brigade u sjeverozapadnoj Bosni od 12. juna do 16. jula 1942. godine228
66.Izvještaj Štaba 2. krajiškog odreda od 20. jula 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o situaciji u Prijedoru i o zvjerstvima okupatora, ustaša i domobrana za vrijeme ofanzive na Kozari240
67.Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 21. jula 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima na prostoriji Donji Vakuf – Travnik242
68.Izveštaj Štaba 1. proleterske brigade od 27. jula 1942. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o zauzimanju Prisoja i razmještaju brigade248
69.Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 30. jula 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama na komunikaciji Bugojno–Kupres250
70.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 31. jula 1942. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o razmještaju brigade na prostoru Tomislav-Grad – Šujica – Livno252
71.Izvještaj štabova 5. proleterske (crnogorske) brigade i Hercegovačkog odreda od 1. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu četnika na Centralnu bolnicu kod sela Vrbniče i odstupanju u Bosansku krajinu253
72.Predlog Štaba 1. proleterske brigade od 5. avgusta 1942. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije za pohvalu jedinica koje su učestvovale u zauzimanju Tomislav-Grada i Livna258
73.Izvještaj Štaba 4. proleterske (crnogorske) brigade od 9. avgusta 1942. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o rasporedu brigade i planu za napad na Kupres259
74.Zapisnik Štaba 1. krajiškog odreda od 10. avgusta 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o formiranju 2. krajiške brigade 9. avgusta 1942. godine263
75.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 12. avgusta 1942. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o stanju u brigadi i odgovornosti načelnika Vrhovnog štaba NOP i DVJ za stanje nastalo poslije zauzimanja Livna267
76.Izvještaj Štaba 4. proleterske (crnogorske) brigade od 12. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u brigadi, uzrocima neuspjelog napada na Kupres i pripremi novog (drugog) napada271
77.Zapovijest Štaba 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade od 13. avgusta 1942. štabovima bataljona za drugi (ponovni) napad na Kupres275
78.Izvještaj štaba 5. proleterske (crnogorske) brigade od 16. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na području Gornjeg Vakufa i u Crnoj Gori278
79.Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 17. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama kod Kupresa288
80.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 21. avgusta 1942. štabovima bataljona »Starac Vujadin« i »Gavrilo Princip« i 5. krajiškog odreda o pretpotčinjavanju bataljona i o akcijama prema Bosanskom Grahovu294
81.Naređenje Operativnog štaba 1. krajiške i 2. proleterske NOU brigade od 23. avgusta 1942. potčinjenim štabovima za napad na Mrkonjić-Grad296
82.Izvještaj Štaba 5. proleterske (crnogorske) brigade od 26. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u brigadi i o akcijama na prostoriji Gornji Vakuf – Bugojno – Fojnica299
83.Izvještaj Štaba 1. krajiške brigade od 28. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zauzimanju Mrkonjić-Grada301
84.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 1. proleterske NOU brigade na dan 29. avgusta 1942. godine304
85.Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 7. septembra 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o rezultatima napada na Klisinu i Kadine Vode305
86.Obavještenje Operativnog štaba 5. crnogorske i 1. hercegovačke NOU brigade od 17. septembra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o situaciji na prostoriji Duvno–Kupres–Travnik307
87.Izvještaj Štaba Operativnih trupa na sektoru Bosanskog Grahova od 19. septembra 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu jedinica i planovima za dejstva prema Bosanskom Grahovu310
88.Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 2. oktobra 1942. Štabu 2. proleterske brigade za obezbjeđenje pravca Mrkonjić-Grad – Jajce313
89.Izvještaj Operativnog štaba 5. crnogorske i 10. hercegovačke brigade od 6. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o koncentraciji četnika na prostoriji Mostar–Konjic i o akcijama kod Bugojna, Gornjeg Vakufa i Travnika315
90.Izvještaj Štaba 3. krajiškog odreda od 10. oktobra 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o neprijateljevim dejstvima na području Jajce – Donji Vakuf i o stanju u odredu318
91.Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 11. oktobra 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima u širem rejonu Banje Luke, zauzimanju Jajca i obezbjeđenju pravca Mrkonjić-Grad – Jajce321
92.Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 4. novembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama kod Bosanskog Grahova329
93.Naređenje 1. proleterske divizije NOVJ od 10. novembra 1942. štabovima 1. i 2. proleterske i 3. krajiške brigade za obrazovanje radnih vodova i organizaciju snajperskih, sanitetskih i analfabetskih kurseva334
94.Obavještenje Štaba 3. proleterske (sandžačke) brigade 1. proleterske divizije NOVJ od 21. novembra 1942. štabu 3. NOU divizije o zauzimanju Mrkonjić-Grada i okolnih uporišta337
95.Izvještaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 22. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u sjeverozapadnoj Bosni339
96.Zapovijest Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 24. novembra 1942. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bosanski Novi342
97.Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 26. novembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zauzimanju Jajca352
98.Naređenje Štaba 1. krajiške brigade od 26. novembra 1942. štabovima bataljona za napad na Bosanski Novi355
99.Naređenje 1. proleterske divizije NOVJ od 28. novembra 1942. štabovima potčinjenih brigada za dejstva prema Kotor-Varošu360
100.Izvještaj 1. proleterske divizije od 29. novembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zauzimanju Jajca362
101.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 1. decembra 1942. štabu 1. proleterske brigade za napad na Kotor-Varoš367
102.Zapovijest Štaba 2. proleterske divizije NOVJ od 3. decembra 1942. štabovima brigade za napad na Livno371
103.Izvještaj štaba 1. proleterske divizije od 4. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zauzimanju Kotor-Varoša376
104.Izvještaj Štaba 3. divizije od 4. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na pravcima Travnik–Jajce i Donji Vakuf – Jajce379
105.Naredba 1. bosanskog NOU korpusa od 5. decembra 1942. za formiranje 1. artiljerijskog diviziona383
106.Izvještaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 5. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o neuspjelom napadu na Bosanski Novi385
107.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 5. decembra 1942. štabovima brigada za razmještaj i dejstva na prostoriji Kotor-Varoš – Skender-Vakuf389
108.Zapovijest Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 6. decembra 1942. štabovima 4. i 5. divizije za napad na Sanski Most392
109.Obavještenje štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 10 decembra 1942. Štabu 3. NOU divizije o zauzimanju Kotor-Varoša, rasporedu divizije i predlogu za sadejstvo na prostoriji između rijeka Vrbasa, Vrbanje i Ugara401
110.Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 11. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u širem rejonu Kotor-Varoša od 1. do 11. decembra 1942. godine403
111.Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 11. decembra 1942. štabovima brigada za dejstva između Zenice i Žepča i za napad na Lašvu409
112.Zapovijest Štaba 2. proleterske divizije NOVJ od 12. decembra 1942. štabovima brigada za napad na Livno414
113.Izveštaj Štaba 2. proleterske divizije od 15. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zauzimanju Livna420
114.Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 15. decembra 1942. upućeno štabovima potčinjenih brigada o dejstvima jedinica 1. bosanskog NOU korpusa na prostoriji Sanski Most – Ljubija – Bosanski Novi422
115.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 4. NOU divizije na dan 15. decembra 1942. godine428
116.Zapovijest Štaba 2. proleterske divizije NOVJ od 16. decembra 1942. štabovima brigada za napad na Šujicu i Duvno429
117.Izvještaj Štaba 4. divizije od 17. decembra 1942. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji na odsjeku Prijedor – Sanski Most431
118.Zapovijest Štaba 3. brigade (2. dalmatinske) 2. proleterske divizije NOVJ od 17. decembra 1942. štabovima bataljona za napad na Šujicu433
119.Naređenje štaba 3. NOU divizije od 18. decembra 1942. štabovima brigada za dejstva na komunikacijama Turbe–Jajce i Turbe – Donji Vakuf435
120.Zapovijest Štaba 2. brigade 2. proleterske divizije NOVJ od 18. decembra 1942. štabovima bataljona za napad na Tomislav-Grad (Duvno)438
121.Izvještaj Štaba 2. proleterske divizije od19. decembra 1942. Vrhovnom Štabu NOV i POJ o zauzimanju Šujice i Duvna442
122.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 22. decembra 1942. Štabu 1. proleterske brigade za deistva u rejonu Prnjavora, ovladavanje lijevom obalom rijeke Ukrine i prodiranje prema planini Motajici444
123.Izvještaj Štaba 2. proleterske divizije od 25. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zauzimanju Tomislav-Grada (Duvna)449
124.Izvještaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 28. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formiranju 8. krajiške brigade456
125.Izvještaj Štaba 1. dalmatinske brigade iz decembra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o dejstvima od 19. novembra do 5. decembra 1942. godine457
126.Naređenje 1. proleterske divizije NOVJ od 31. decembra 1942. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Teslić468
127.Izvještaj Štaba 4. proleterske (crnogorske) brigade od 6. januara 1943. Štabu 2. proleterske divizije NOVJ o ustaško-domobranskom ispadu prema Duvnu471
128.Obavještenje Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 8. januara 1943. upućeno Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o akcijama u širem rejonu Sanskog Mosta od 20. decembra 1942. do 5. januara 1943. godine474
129.Izvještaj štaba 6. istočnobosanske brigade od 31. januara 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni i jugozapadnom Sremu od 3. oktobra 1942. do 31. januara 1943. godine477
130.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 23. februara 1943. Štabu 1. proleterske divizije NOVJ o dejstvima na komunikaciji Tarčin–Konjic488
131.Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. marta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o dejstvima na prostoriji Mrkonjić-Grad – Jajce – Kupres u bici za Neretvu496
132.Izvještaj Štaba 10. divizije od 14. marta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji i zatvaranju pravaca Jajce – Donji Vakuf i Mrkonjić-Grad – Mlinište u bici za Neretvu i o formiranju 11. glamočke brigade500
133.Izvještaj Štaba 4. krajiškog odreda od 9. aprila 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o obnavljanju odreda i akcijama u južnom dijelu srednje Bosne od 3. februara do 9. aprila 1943. godine508
134.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 16. aprila 1943. Štabu 1. proleterske divizije NOVJ o forsiranju rijeke Drine kod Ustikoline518
135.Izvještaj Štaba Podgrmečkog odreda od 9. maja 1943. Štabu 4. NOU divizije o formiranju odreda528
136.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 8. krajiške NOU brigade od 30. maja 1943. godine530
137.Izvještaj Obavještajnog centra Štaba 2. bosanskog korpusa od 10. juna 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju obavještajne službe u korpusu i o rasporedu i jačini neprijatelja u širem rejonu Travnika, Bosanskog Novog i Prijedora531
138.Naređenje Štaba 2. proleterske divizije NOVJ od 3. jula 1943. štabovima brigada za dejstva na prostoriji Banovići–Kladanj–Olovo538
139.Naređenje Štaba 2. proleterske divizije NOVJ od 14. jula 1943. štabovima brigada za raspored i dejstva na prostoriji istočno od Maglaja541
140.Izvještaj Obavještajnog centra 2. proleterske divizije od 14. jula 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o jačini i dislokaciji neprijatelja na prostoriji Doboj–Tuzla–Kladanj545
141.Naređenje štaba 12. NOU divizije od 20. jula 1943. štabovima 2. i 5. krajiške brigade i Prnjavorskog odreda za napad na Jelah, Tešanj i Tešanjku551
142.Informacija Štaba 2. bosanskog NOU korpusa od 24. jula 1943. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i potčinjenim jedinicama o jačini i rasporedu neprijateljevih snaga u južnoj, srednjoj i zapadnoj Bosni i dijelu zapadne Hercegovine555
143.Izvještaj Štaba 7. divizije od 27. jula 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o izbijanju divizije na prostoriju Olovo–Vareš i silovanju djevojčice u Varešu od četvorice Nijemaca571
144.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 2. avgusta 1943. štabovima 3. i 7. krajiške brigade za nastupni marš radi prelaza preko pruge Mostar–Sarajevo573
145.Obavještenje Štaba 2. bosanskog NOU korpusa od 10. avgusta 1943. Štabu 5. divizije o zauzimanju Ključa, razbijanju četnika u planini Dinari i formiranju Grahovskog NOP odreda578
146.Izvještaj Štaba 16. divizije od 14. avgusta 1943. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni581
147.Izvještaj Štaba 12. divizije od 17. avgusta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o razbijanju četnika u centralnoj Bosni587
148.Pregled brojnog stanja ljudstva 1. proleterske NOU brigade od 21. avgusta 1943. godine592
149.Izvještaj štaba 7. divizije od 23. avgusta 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pristizanju u rejon Podgrmeča, stanju u jedinicama divizije i rasformiranju 16. brigade593
150.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 23. avgusta 1943. štabovima brigada za zaštitu od napada neprijateljeve avijacije na štabove595
151.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 4. NOU divizije od 31. avgusta 1943. godine597
152.Izvještaj štaba 2. bosanskog korpusa od 4. septembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o akcijama u zapadnoj Bosni od 24. do 29. avgusta 1943. godine598
153.Naređenje Štaba 2. NOU korpusa od 12. septembra 1943. štabovima 4. proleterske i 2. dalmatinske brigade za dejstva na komunikaciji Sarajevo–Kalinovik601
154.Uputstvo 10. NOU divizije od 24. septembra 1943. štabovima potčinjenih jedinica za obezbjeđenje od napada neprijateljeve avijacije607
155.Izvještaj Štaba 11. divizije od 1. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu 1. bosanskog korpusa o formiranju Tešanjsko-teslićkog NOP odreda i akcijama u srednjoj Bosni septembra 1943. godine610
156.Naredba Štaba 3. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1943. Štabu novoformirane 3. divizije o postavljenju starješina618
157.Izvještaj Štaba 9. NOU divizije od 13. oktobra 1943. štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Trilj–Studenci–Imotski622
158.Zapovijest Štaba 3. NOU divizije od 15. oktobra 1943. potčinjenim štabovima za dejstva u jugoistočnoj Bosni i proglašenje formiranja 2. majevičke brigade623
159.Izvještaj Ekonomskog odsjeka štaba 3. korpusa NOVJ od 16. oktobra 1943. o plijenu u Tuzli628
160.Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 18. oktobra 1943. Štabu 4. NOU divizije o akcijama u sjeverozapadnoj Bosni i zauzimanju Bosanske Dubice632
161.Zapovijest Štaba 3. NOU divizije od 22. oktobra 1943. potčinjenim štabovima za dejstva na prostoriji Rogatica–Sokolac635
162.Obavještenje Štaba 16. NOU divizije od 24. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o borbama u Sremu i kod Brčkog i početku njemačke ofanzive u sjeveroistočnoj Bosni638
163.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. oktobra 1943. o zauzimanju Sanskog Mosta i akcijama u zapadnoj Bosni i kod Travnika od 10. do 20. oktobra 1943. godine641
164.Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 28. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ sa pregledom brojnog stanja ljudstva, stoke i naoružanja na dan 15. oktobra 1943. godine644
165.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. oktobra 1943. potčinjenim jedinicama i ustanovama o akcijama na Kozari, Podgrmeču, drvarsko-glamočkom i sarajevsko-travničkom sektoru od 17. do 29. oktobra 1943. godine650
166.Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 30. oktobra 1943. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Sokolac–Višegrad652
167.Izvještaj Štaba 9. divizije od 31. oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Imotski–Posušje–Duvno655
168.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 1. proleterske divizije NOVJ od 1. novembra 1943. godine658
169.Izvještaj štaba 10. divizije od 5. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu na Visoko i akcijama na komunikaciji Sarajevo–Kiseljak–Busovača661
170.Izvještaj Štaba 27. divizije od 5. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o zauzimanju Kladnja, Vlasenice, Rogatice, Sokolca i dejstvima u istočnoj Bosni u drugoj polovini oktobra 1943. godine663
171.Izvještaj Štaba 9. divizije od 7. novembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ od dejstvima na prostoriji Imotski–Šujice–Duvno–Trilj671
172.Izvještaj Štaba 17. divizije od 10. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o akcijama na Romaniji i u dolini Prače674
173.Izvještaj Štaba Trebavskog odreda od 11. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu i stanju u odredu na prostoriji Srnice–Gradačac–Modriča i vojno-političkoj situaciji na Trebavi677
174.Obavještenje Štaba 16. NOU divizije od 14. novembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Majevicu o situaciji u sjeveroistočnoj Bosni s predlogom za zbrinjavanje ranjenika681
175.Izvještaj štaba 4. divizije od 15. novembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ o akcijama kod Bosanske Krupe, Bihaću i Prijedoru i pogibiji Avde Ćuka, političkog komesara 8. krajiške NOU brigade683
176.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 11. NOU divizije od 15. novembra 1943. godine686
177.Obavještenje 16. NOU divizije od 16. novembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Majevicu o rasporedu divizije i dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni687
178.Zapovijest Štaba 6. proleterske divizije »Nikola Tesla« od 18. novembra 1943. štabovima brigada za raspored na prostoriji Gornji Vakuf – Bugojno u svojstvu opšte rezerve 1. proleterskog korpusa NOVJ689
179.Izvještaj Štaba 27. divizije od 19. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u istočnoj Bosni u prvoj polovini novembra 1943. godine692
180.Naređenje Štaba Hercegovačke NOU divizije od 27. novembra 1943. štabovima 3. i 10. hercegovačke brigade za dejstva na pravcu Bileća–Gacko i na prostoriji Donje Crkvice – Donja Vrbica696
181.Zapovijest Štaba Hercegovačke NOU divizije od 1. decembra 1943. štabovima 3. i 10. hercegovačke brigade za napad na četnike na prostoriji Boan–Busak698
182.Izvještaj Štaba Hercegovačke divizije od 1. decembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ o zauzimanju Kule Fazlagića i borbama na prostoriji Bileća–Gacko700
183.Izvještaj Štaba 4. divizije od 4. decembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ o akcijama na prostoriji Banja Luka – Prijedor – Otoka i o zločinima okupatora kod Bosanskog Novog704
184.Naređenje Štaba 13. proleterske NOU brigade »Rade Končar« od 9. decembra 1943. štabovima bataljona za raspored i dejstva u rejonu Travnika707
185.Zapovijest komandanta Hercegovačke NOU divizije od 10. decembra 1943. štabovima 3. i 10. hercegovačke brigade za dejstva na prostoriji Bileća–Trebinje–Grahovo712
186.Naređenje Štaba 13. proleterske NOU brigade »Rade Končar« od 12. decembra 1943. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstva na pravcu Travnik–Jajce716
187.Obavještenje Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ od 14. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Duvno–Livno–Šujica720
188.Izvještaj Štaba 9. divizije od 23. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvima na prostoriji Posušje–Imotski–Duvno u prvoj polovini decembra 1943. godine723
189.Zapovijest štaba 3. brigade (ličke) 6. NOU divizije od 29. novembra 1943. potčinjenim jedinicama za napad na Banju Luku732
190.Obavještajni izvještaj štaba 4. NOU divizije od 30. decembra 1943. o neprijatelju na širem području Banja Luka – Prijedor740
191.Pregled brojnog stanja ljudstva, konja i naoružanja 1. proleterskog Korpusa od 1. januara 1944. upućen Vrnovnom štabu NOV i PO Jugoslavije743
II
USTAŠKO DOMOBRANSKI DOKUMENTI
192.Izvještaj Stožera 4. pješačke divizije od 23. decembra 1941. zapovjedniku 2. domobranskog zbora o operaciji na Ozrenu u prvoj polovini decembra749
193.Izvještaj posebnog opunomoćenika Ministarstva domobranstva NDH od 6. februara 1942. doglavniku Slavku Kvaterniku o četničkim i partizanskim jedinicama u istočnoj Bosni krajem 1941. i početkom 1942. godine761
194.Izvješće domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 718. pješadijskoj diviziji o toku i rezultatima romanijske i ozrenske operacije (druge neprijateljeve ofanzive) u januaru i februaru 1942. godine772
195.Obavještenje Zapovjedništva Banjalučkog zdruga od 15. maja 1942. o sklapanju sporazuma između ustaško-domobranskih vlasti i četnika u zapadnoj Bosni800
196.Obavještenje Zapovjedništva Banjalučkog zdruga od 15. juna 1942. o sporazumu s vojnočetničkim odredom »Borja« sklopljenim radi borbe protiv partizana805
197.Izvješće Stožera 1. stajaćeg djelatnog zdruga od 3. avgusta 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga NDH o dejstvima i učešću u poduhvatu »Šekovići« u istočnoj Bosni u junu812
198.Izvješće Stožera 5. stajaćeg djelatnog zdruga od 10. septembra 1943. o dejstvima na prostoriji Travnik–Jajce–Bugojno–Livno830
199.Bojna relacija Zapovjednog skupa 2. gorskog zdruga od 27. septembra 1943. Zapovjedništvu Trećeg zbornog područja o borbama na pruzi Sarajevo–Mostar i u širem rejonu Rogatice u avgustu840
200.Bojna relacija Zapovjedništva Zagrebačke konjaničke pukovnije od 5. oktobra 1943. o dejstvima pukovnije u rejonu Travnika u septembru847
201.Bojna relacija Zapovjedništva 3. lovačkog zdruga od 10. januara 1944. o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni u operaciji »Šne-šturm«858
Lista dopuna i ispravki867
Registar883
SADRŽAJ943
BIBLIOTEKA