ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 34 - mart-maj 1945.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - DOKUMENTI JEDINICA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
1.Izvještaj Štaba 23. divizije od 1. marta 1945. štabu 14. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Gradačac- Gračanica7
2.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja, komore i ostale spreme jedinica 5. korpusa JA od 1. marta 1945. godine18
3.Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Gračanica-Ozren-Maglaj19
4.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i tehnike Vojne oblasti 29. udarne divizije JA od 1. marta 1945. godine30
5.Zapovijest štaba 29. udarne divizije JA od 2. marta 1945. godine štabovima potčinjenih jedinica za napad na Konjic31
6.Izvještaj Vojne oblasti 29. udarne divizije od 2. marta 1945. Štabu 2. korpusa JA o podjeli oblasti na područja i komande mjesta34
7.Relacija Štaba 14. korpusa od 3. marta 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u istočnoj Bosni u drugoj polovini februara36
8.Zapovijest Štabu 4. udarne divizije JA od 3. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica da s položaja Kruščica-Gučja Gora-Gluha Bukovica spreče prodor neprijateljskih snaga ka Travniku46
9.Izvještaj Štaba 4. udarne divizije od 3 marta 1945. Štabu 5. korpusa JA o dejstvima grupe bataljona na desnoj obali Bosne, na prostoru Zenica-Kakanj-Visoko50
10.Izvještaj Štaba 10. udarne divizije od 3. marta 1945. Štabu 5. Korpusa JA o dejstvima u februaru na prostoru Busovača- Kiseljak-Tarčin-Konjic53
11.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 38. divizije o borbama u drugoj polovini februara dostavljen štabu 3. korpusa JA 3. marta 1945. godine76
12.Naredba 13. hercegovačke brigade od 3. marta 1945. o formiranju artiljerijske brigade 29. udarne divizije JA79
13.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina-Brčko dostavljen Štabu 2. armije JA 4. marta 1945. godine82
14.Zapovijest Štaba 29. udarne divizije JA od 4. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijateljskih snaga na Ivan-Sedlu89
15.Zapovijest štaba 3. korpusa JA od 5. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za ofanzivno dejstvo na sektoru Rogatica- Sokolac92
16.Obavještajni izvještaj Štaba 3. korpusa od 5. marta 1945. Štabu 2. Armije JA o rasporedu njemačkih i ustaško-domobranskih snaga na sektoru Sarajeva i susjednih garnizona95
17.Štab 3. korpusa 5. marta 1945. dostavlja depeše Štaba 5. korpusa Štabu 2. armije JA o situaciji na Vučjaku i na sektoru Zenica-Travnik102
18.Izvještaj Štaba 4. udarne divizije od 5. marta 1945. Štabu 5. korpusa JA o borbama u februaru na sektoru Travnik-Zenica-Busovača105
19.Zapovijest Štaba 4. udarne divizije JA od 5. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbacivanje neprijatelja sa prostora Vitez-Pecarnice-Stranjani128
20.Izvještaj Štaba 27. udarne divizije od 5. marta 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini februara 1945. godine132
21.Izvještaj Štaba 37. udarne divizije od 5. marta 1945. Štabu 2. korpusa JA o rezultatu jednogodišnje borbe protiv okupatorskih i kvislinških snaga138
22.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 3. korpusa o dejstvima od 1. do 20. februara na sektoru Vlasenica-Zvornik dostavljen Štabu 2. armije JA 6. marta 1945. godine143
23.Zapovijest Štaba 53. udarne divizije JA od 6. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četnike na prostoru Majevac-Vučjak149
24.Izvještaj Štaba 2. armije od 7. marta 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o operacijama u januaru i februaru u istočnoj Bosni i dolini Drine153
25.Naređenje Štaba 5. korpusa JA od 7. marta 1945. fctabovima potčinjenih jedinica da upute ljudstvo za popunu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ166
26.Zapovijest Štaba 3. udarne divizije JA od 7. marta 1945. Štabovima 5. proleterske i 9 crnogorske brigade za pritisak na odsjeku Brenovac-Vojkovići168
27.Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 8. marta 1945. Štabu 39. udarne divizije JA o formiranju artiljerijskog diviziona171
28.Zapovijest Štaba artiljerijske grupe 2. korpusa JA od 8. marta 1945. štabovima diviziona za podršku 5. proleterskoj i 9. omladinskoj crnogorskoj brigadi u napadu174
29.Naredba Štaba 5. korpusa JA od 9. marta 1945. o pohvali jedinica koje su se istakle umešnošču i hrabrošču u borbama za oslobođenje Travnika i drugih mjesta u dolini Bosne176
30.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Bijeljina-Zvornik dostavljen štabu 2. armije JA 9. marta 1945. godine179
31.Izvještaj Štaba 1. bosanske brigade od 9. marta 1945. štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a o dejstvima u februaru u srednjoj i zapadnoj Bosni197
32.Zapovijest štaba Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a od 10. marta 1945. potčinjenim jedinicama za rad i obezbjeđenje važnijih privrednih i drugih objekata po oslobođenju Sarajeva210
33.Naredba Štaba 5. korpusa JA od 11 marta 1945. za formiranje regrutnog centra Livanjskog područja220
34.Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od 12. marta 1945. štabu 3. korpusa JA o dejstvima na prostoru Bijeljina-Priboj221
35.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 13. marta 1945 Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u februaru u srednjoj i zapadnoj Bosni224
36.Zapovijest Štaba 10. udarne divizije JA od 13. marta 1945 štabovima potčinjenih jedinica za raspored na prostoru Kreševo- Fojnica i pripremu jedinica za naredna dejstva252
37.Zapovijest Štaba 27. divizije JA od 13. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljska uporišta na liniji Pohovac-Podromanija255
38.Zapovijest Štaba 38. divizije JA od 13. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljska uporišta Baltići-Pohovac-Dikalji260
39.Pregled brojnog stanja ljudstva i konja 5. proleterske brigade 3. udarne divizije JA od 13. marta 1945. godine263
40.Naređenje Štaba 3. udarne divizije JA od 14. marta 1945. štabu 7. crnogorske omladinske brigade da dva bataljona napadaju ka Palama264
41.Izvještaj štaba 37. udarne divizije od 14. marta 1945. Štabu 2. korpusa JA o borbama u prvoj polovini marta na sektoru Goražde-Pale266
42.Naređenje Štaba 2. armije JA od 15. marta 1945. Štabu 3. i 14. korpusa za preformiranje divizija i brigada po novoj formaciji273
43.Izvještaj Štaba artiljerijske grupe od 15 marta 1945. Štabu 2. korpusa JA o dejstvima artiljerije u prvoj polovini marta275
44.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Tuzlanskog NOP odreda o dejstvima na sektoru Gračanica-Doboj-Ozren dostavljen Štabu Vojne oblasti 3. korpusa JA 15. marta 1945. godine278
45.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Drinjača-Mali Zvornik-Samurovića Ada dostavljen Glavnom Štabu NOV 1 PO Srbije 16. marta 1945. godine283
46.Izvještaj Štaba 27. divizije od 16. marta 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u prvoj polovini marta na prostoru Papraća- Sokolac-Podromanija293
47.Izvještaj Štaba 29. udarne divizije od 16. marta 1945. Štabu 2. korpusa JA o borbama u prvoj polovini marta na sektoru Konjic-Ivan-Sedlo298
48.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 38. udarne divizije o dejstvima u prvoj polovini marta na prostoru Papraća-Podromanija dostavljen Štabu 3. korpusa JA 16. marta 1945. godine306
49.Izvještaj Štaba Srebreničkog NOP odreda od 17. marta 1945. Štabu 3. korpusa JA o situaciji na prostoru Srebrenica- Bratunac312
50.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 18. marta 1945. Generalštabu JA o radu Vojne oblasti ovog korpusa314
51.Zapovijest Štaba 29. udarne divizije JA od 18. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Ivan-Sedla321
52.Naređenje Štaba 29. udarne divizije JA od 18. marta 1945. Štabu 11. hercegovačke udarne brigade da jednim bataljonom izbije na prostor Umoljani i da izvrši napad ka Umčanima325
53.Pregled materijala za vezu jedinica 2. korpusa JA od 20. marta 1945. godine328
54.Obavještajni izvještaj Štaba 2. korpusa od 22. marta 1945. Geneneralštaba JA o njemačkim i ustaško-domobranskim snagama na sektoru Sarajeva330
55.Zapovijest Štaba 3. korpusa JA od 22. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na komunikaciji Sokolac-Mokro- Sarajevo336
56.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i tehnike 37. udarne divizije JA od 22. marta 1945. godine338
57.Naređenje Štaba 5. korpusa JA od 23. marta 1945. Štabovima 4. i 10. udarne divizije da pripreme jedinice za pokret ka Sarajevu i za formiranje grupe brigada zeničkog sektora339
58.Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 23. marta 1945. vojnoj oblasti 3. korpusa JA o dejstvima na prostoru Gradačac-Srnice341
59.Naređenje Štaba 5. korpusa JA od 24. marta 1945. Štabu 4. udarne divizije za pokret ka Fojnici i komandantu zeničkog sektora za dejstvo na sektoru Zenica-Travnik344
60.Zapovijest Štaba 53. udarne divizije JA od 24. marta 1945. štabovima 14. srednjobosanske i 19. krajiške brigade za napad na neprijateljska uporišta Porin-Stanovi, Hadžića Gaj i Kladari346
61.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj352
62.Izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 24. marta 1945. Štabu 10. udarne divizije JA o dejstvima na komunikacijama Busovača-Kiseljak i Hadžiči-Blažuj i na prostoru Kreševa364
63.Zapovijest Štaba 3. korpusa JA od 25. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na spoljnu odbranu Sarajeva na dijelu Sokolac-Stari Grad373
64.Naredba Štaba 5. korpusa JA od 25. marta 1945, štabovima potčinjenih jedinica o ukidanju Oficirske škole i formiranju Vojne škole378
65.Naređenje Štaba 3. udarne divizije JA od 25. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za utvrđivanje položaja na desnoj obali Presjenice i u Grabskim šumama379
66.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i tehnike jedinica 29. udarne divizije JA od 25. marta 1945. godine382
67.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i tehnike jedinica artiljerijske grupe 2. korpusa JA od 25. marta 1945. godine382
68.Naređenje Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 26. marta 1945. Štabu 29. divizije da jednom brigadom sa sektora Kreševo-Lepenica potpomogne prelazak brigada 5. korpusa preko komunikacije Blažuj-Busovača383
69.Naredba Štaba 5. korpusa JA od 26. marta 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspjehe u borbi protiv četnika386
70.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o dejstvima u prvoj polovini marta u dolini Drine od ušća u Savu do Ljubovije dostavljen Glavnom štabu NOV i PO Srbije 26. marta 1945. godine388
71.Naređenje Štaba 37. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Štabovima 3. i 5. sandžačke brigade za sadejstvo sa dijelovima 3. korpusa JA pri napadu na komunikaciju Podromanija- Mokro-Pustopolje399
72.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja artiljerijskih jedinica 53. udarne divizije JA od marta 1945. godine400
73.Naređenje Štaba 3. korpusa JA od 27. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za prenaoružavanje oružjem dobivenim iz SSSR401
74.Zapovijest Štaba 5. korpusa JA od 27. marta 1945. Štabovima 4. i 10. udarne divizije za forsiranje rijeke Bosne na odsjeku Radinovići-Kakanj402
75.Zapovijest Štaba 29. udarne divizije JA od 27. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Ivan-Sedlo409
76.Zapovijest Štaba 38. divizije JA od 27. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za presijecanje komunikacije Sumbulovac- Mokro415
77.Naređenje Štaba 53. udarne divizije JA od 27. marta 1945. štabovima brigada za preformiranje četa za vezu po novoj formaciji418
78.Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 27. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Doboj- Derventa421
79.Zapovijest Štaba artiljerijske brigade 29. udarne divizije JA od 27. marta 1945. štabovima diviziona za artiljerijski napad na Ivan-Sedlo428
80.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Srebreničkog NOP odreda od 28. marta 1945. godine430
81.Naređenje Štaba 3. udarne divizije JA od 29. marta 1945. štabovima 7. i 9. omladinske crnogorske brigade za formiranje grupe bataljona za dejstvo preko Igmana ka Hadžićima431
82.Izvještaj Štaba 53. udarne divizije od 29. marta 1945. Štabu 5. korpusa JA o dejstvu artiljerije u martu433
83.Izvještaj Štaba artiljerijske grupe od 29. marta 1945. Štabu 2. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini marta450
84.Izvještaj Štaba 37. udarne divizije od 30. marta 1945. Štabu 2. korpusa JA o dejstvima na sektoru Stambulčić-Mokro453
85.Izvještaj Štaba 39. udarne divizije od 30. marta 1945. štabu 5. korpusa JA o neprijateljskim i sopstvenim gubicima u jednogodišnjim dejstvima divizije457
86.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 39. udarne divizije JA od 31. marta 1945. godine460
87.Izvještaj Štaba 3. hercegovačke brigade Narodne odbrane od 31. marta 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o stanju i dejstvima u martu463
88.Izvještaj Štaba 39. udarne divizije od marta 1945. Štabu 5. korpusa JA o dejstvu artiljerije od 21. februara do 19. marta474
89.Izvještaj Štaba 3. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o dejstvima u martu na prostoru Renovica-Sjetlina- Trnovo-Jablanica-Krupac481
90.Zapovijest Štaba 10. udarne divizije JA od 1. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica da s položaja Bištrani-Mijakovići zatvore pravce od Vareša ka Kaknju i Visokom492
91.Zapovijest Štaba 29. udarne divizije JA od 1. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Ivan-Sedla i Kreševa495
92.Izvještaj Štaba 29. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o borbama u drugoj polovini marta na sektoru Ivan-Sedla500
93.Naređenje Štaba 37. udarne divizije od 1. aprila 1945. štabovima 3. i 5. sandžačke brigade za sadejstvo s jedinicama 3. korpusa JA u napadu na Pustopolje-Mokro-Crvenu Stijenu506
94.Izvještaj Štaba 39. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 5. korpusa JA o dejstvima u martu u Bosanskoj krajini509
95.Zapovijest Štaba 5. korpusa JA od 2. aprila 1945. štabovima 4. i 10. udarne divizije za prebacivanje preko komunikacija u dolini Stavnje i izbijanje na prostor Kunosići-Hadžići- Sudići526
96.Zapovijest Štaba 3. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na sektor Vijenac-Jablanica- Vojkovići531
97.Naređenje Štaba 29. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo prema komunikaciji Ivan-Sedlo-Tarčin-Hadžići-Kiseljak534
98.Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 3. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o borbama protiv Nijemaca na prostoru Mejevići- Mokro538
99.Zapovijest Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Sarajevo540
100.Zapovijest Štaba 29. udarne divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljska uporišta na prostoru Blažuj-Kiseljak i Ivan-Sedlo-Hadžići545
101.Zapovijest Štaba 3. udarne divizije JA od 5. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Sarajevo550
102.Obavještajni izvještaj Štaba 1. bosanske brigade NO od 5. aprila 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o ustaško-domobranskim i četničkim ostacima i jedinicama u srednjoj i zapadnoj Bosni553
103.Zapovijest Štaba 3. korpusa JA od 6. aprila 1945. Štabu 27. divizije za pokret i napad na njemačke kolone u dolini Bosne na dijelu Zavidovići-Žepče i 38. divizije da dvije brigade prebaci na prostor Sokolca558
104.Pregled brojnog stanja ljudstva 1. bosanske brigade Narodne odbrane od 6. aprila 1945. godine560
105.Izvještaj Štaba 1. bosanske brigade Narodne odbrane od 6. aprila 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o dejstvima u martu u srednjoj i zapadnoj Bosni561
106.Naređenje Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 7. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo u istočnoj Bosni i u Hercegovini576
107.Izvještaj Štaba 27. udarne divizije od 7. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o borbama u drugoj polovini marta za oslobođenje Sarajeva580
108.Izvještaj Štaba 37. udarne divizije od 7. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o borbama za oslobođenje Sarajeva584
109.Relacija Štaba artiljerijske brigade o dejstvima u martu dostavljena Štabu 29. udarne divizije JA 7. aprila 1945. godine587
110.Naređenje Štaba 37. udarne divizije JA od 8. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica da posjednu teritoriju Višegrad- Srebrenica-Vlasenica598
111.Izvještaj Štaba 4. udarne divizije od 9. aprila 1945. Štabu 5. korpusa JA o dejstvima u martu na sektoru Zenica-Busovača- Kakanj599
112.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 38. udarne divizije o borbama u drugoj polovini marta i početkom aprila za oslobođenje Sarajeva dostavljen Štabu 3. korpusa JA 9. aprila 1945. godine619
113.Izvještaj Štaba artiljerijske brigade od 9. aprila 1945. Štabu 29. udarne divizije JA o artiljerijskoj podršci pješadijskim jedinicama u borbama na prostoru Ivan-Sedlo-Blažuj-Kiseljak623
114.Naredba Štaba 5. korpusa JA od 10. aprila 1945. o pohvali jedinica, boraca i starješina 4. i 10. udarne divizije za izvanredne uspjehe u borbama pri forsiranju rijeke Bosne i napadu na Kakanj625
115.Izvještaj Štaba 3. udarne divizije od 10. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o borbama za oslobođenje Sarajeva627
116.Izvještaj Štaba 29. udarne divizije od 11. aprila 1945. Operativnom štabu Grupe korpusa JA o borbama na prostoru Ivan-Sedlo-Tarčin-Kiseljak-Blažuj633
117.Zapovijest Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 12. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za oslobođenje Zenice i drugih mjesta u dolini Bosne637
118.Izvještaj šefa Drugog odsjeka od 12. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o zarobljenicima u logoru u Sarajevu644
119.Zapovijest Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 13. aprila 1945. štabovima 3. i 29. divizije za pokret preko Ključa ka Bihaću i Bosanskom Novom648
120.Izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 13. aprila 1945. Štabu 10. udarne divizije JA o dejstvima na neprijateljska uporišta na komunikacijama Kiseljak-Visoko-Zenica652
121.Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od 14. aprila 1945. Vojnoj oblasti 3. korpusa JA o borbama protiv četnika na prostoru Kozluk-Sapna655
122.Pregled brojnog stanja ljudstva i rezultat akcija 3. hercegovačke brigade narodne odbrane dostavljen Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ 15. aprila 1945. godine659
123.Relacija Štaba 13. krajiške brigade od aprila 1945. o borbama u martu i aprilu na sektoru Travnik-Zenica664
124.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 15. krajiške udarne brigade JA od 15. aprila 1945. godine682
125.Izvještaj Štaba 29. udarne divizije od 16. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o dejstvima u prvoj polovini aprila na prostoru Ivan-Sedlo-Tarčin-Kiseljak-Blažuj683
126.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije JA za drugu polovinu marta o radu dostavljen Glavnom štabu NOV i PO Srbije 17. aprila 1945. godine690
127.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 1. artiljerijske brigade 5. korpusa JA od 25. marta do 17. aprila 1945. o dejstvima na sektoru Zenica-Busovača701
128.Obavještajni izvještaj Birčansko-kladanjskog NOP odreda od 17. aprila 1945. Vojnoj oblasti 3. korpusa JA o ustaškim i četničkim ostacima na prostoru Olovo-Kladanj710
129.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 19. aprila 1945. Štabu 39. udarne divizije JA o dejstvima na prostoru Bosanska Krupa-Bosanski Novi712
130.Pregled brojnog stanja članova i kandidata KPJ i SKOJ u jedinicama 3. korpusa dostavljen političkom odjeljenju Generalštaba JA 20. aprila 1945. godine718
131.Izvještaj Štaba 27. udarne divizije od 21. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o borbama za oslobođenje Sarajeva i Zavidovića719
132.Obavještajni izvještaj šefa 2. odsjeka majora Berkovića od 22. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o neprijateljskim snagama u dolini Une od Bihaća do Kostajnice725
133.Zapovijest Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 23. aprila 1945. štabovima 2. i 5. korpusa za pokret ka Ogulinu728
134.Naredba štaba 5. korpusa JA od 23. aprila 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspehe u borbama za oslobođenje Žepča, Maglaja, Doboja i Dervente734
135.Obavještenje štaba 39. udarne divizije JA od 23. aprila 1945. Štabu 28. udarne divizije o zadatku divizije da izbije na liniju Bosanski Novi-Bosanska Kostajnica-Bosanska Dubica735
136.Naredba Operativnog štaba Grupe korpusa od 24. aprila 1945. o rasformiranju operativnog štaba i štabova 2. i 5. korpusa i ulasku njihovih jedinica u sastav 2. armije JA737
137.Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 24. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima protiv četničkih i ustaških ostataka na području Romanije, Olova i Vareša740
138.Zapovijest Štaba 18. srednjobosanske udarne brigade JA od 25. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za razbijanje četničkih snaga na prostoru Očauš-Mladikovina743
139.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 38. udarne divizije o borbama za oslobođenje Sarajeva dostavljen Štabu 3. korpusa JA 26. aprila 1945. godine746
140.Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 26. aprila 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u aprilu na prostoru Motajica-Kotor-Varoš-Žepče750
141.Naređenje Štaba 2. armije JA od 27. aprila 1945. Štabu 53. divizije za gonjenje i uništavanje četnika i za obezbjeđenje saobraćaja na teritoriji srednje Bosne i Bosanske krajine759
142.Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 28. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o borbama protiv četnika kod Brgula i na prostoru Jabuka-Han-Pijesak760
143.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i komore 11. krajiške brigade 4. udarne divizije JA od 28. aprila 1945. godine - 762-763
144.Izvještaj Štaba 10. udarne divizije od 30. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o borbama u martu na sektoru Visoko-Kakanj-Zenica763
145.Pregled brojnog stanja 2. brdskog artiljerijskog diviziona artiljerijske grupe 2. korpusa JA od 30. aprila 1945. godine781
146.Pregled dejstava 1. brdskog artiljerijskog motorizovanog diviziona Artiljerijske grupe 2. korpusa JA od oktobra 1944. do7. aprila 1945. godine785
147.Izvještaj Štaba 10. udarne divizije od 1. maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama u martu na prostoru Busovača-Kiseljak- Konjic791
148.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i tehnike 37. udarne divizije JA od 1. maja 1945. godine804
149.Pregled brojnog stanja ljudstva, stoke i vozila 37. udarne divizije JA od 4. maja 1945. godine804
150.Izvještaj Štaba 37. udarne divizije od 4. maja 1945. Generalštabu JA o dejstvima u drugoj polovini aprila protiv četničkih i ustaških ostataka na prostoru Rudo-Višegrad-Srebrenica- Vlasenica-Zvornik805
151.Naređenje Štaba 37. udarne divizije JA od 5. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo protiv četnika na lijevoj i desnoj obali Drine od Višegrada do Foče807
152.Izvještaj Štaba 53. udarne divizije od 5. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvu artiljerije u aprilu813
153.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 5. maja 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u maju u srednjoj Bosni839
154.Izvještaj Štaba 27. divizije od 7. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini aprila na prostoru Maglaj- Doboj-Modriča-Tuzla854
155.Izvještaj Štaba 20. krajiške brigade od 7. maja 1945. Štabu 39. udarne divizije JA o dejstvima u aprilu na sektoru Bosanska Gradiška-Bosanski Novi858
156.Zapovijest Operativnog štaba Grupe brigada JA od 8. maja 1945. za napad i gonjenje glavne četničke grupacije na prostoru Cuhovići-Umoljani-Rakitnica865
157.Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 9. maja 1945. štabu 39. udarne divizije JA o borbama u aprilu u Bosanskoj krajini870
158.Zapovijest Štaba 38. udarne divizije JA od 11. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica da na sektoru Ljubina-Vrbnica -Tjentište presijeku put glavnim četničkim snagama i da ih odbace ka Sutjesci881
159.Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 12. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o sopstvenim i četničkim gubicima885
160.Izvještaj Štaba 20. romanijske brigade od 13. maja 1945. Štabu 27. udarne divizije JA o borbama protiv Nijemaca i četnika na sektoru Maglaj-Zavidovići887
161.Naređenje Štaba 37. udarne divizije JA od 15. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica da očiste prostor Zakmur-Sutjeska- Drina od četnika892
162.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. maja 1945. Generalštabu JA o borbama protiv četnika Draže Mihailovića u Bosni i Hercegovini894
163.Relacija Štaba 3. korpusa od 17. maja 1945. Generalštabu JA o dejstvima u periodu januar-mart u istočnoj Bosni i o oslobođenju Sarajeva899
164.Izvještaj Štaba 4. udarne divizije od 17. maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama za oslobođenje Sarajeva i o dejstvima u toku kretanja ka Karlovcu913
165.Pregled brojnog stanja artiljeraca i šofera jedinica 53. udarne divizije JA od 17. maja 1945. godine924
166.Izvještaj Štaba 27. udarne divizije od 20. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima u prvoj polovini maja na prostoru Novi Grad-Modriča-Trebava-Ozren925
167.Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 26. maja 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o borbama u maju protiv četnika na prostoru Gluha Bukovica-Fojnica-Bradina-Umoljani-Jahorina929
168.Izvještaj Štaba 3. korpusa JA od 28. maja 1945. o neprijateljskim gubicima u ljudstvu i materijalu u aprilu i maju940
169.Izvještaj Štaba 37. udarne divizije od 28. maja 1945. Štabu 5. armije JA o borbama protiv četnika na prostoru Kalinovik- Foča-Drina-Sutjeska942
170.Relacija štaba 18. hrvatske brigade o borbama protiv četnika Draže Mihailovića na sektoru Zamršten-Kozo-Vrbnica u maju dostavljena Štabu 38. udarne divizije JA 31. maja 1945. godine945
171.Izvještaj štaba 27. udarne divizije od 5. juna 1945. Štabu 6. armije JA o likvidaciji ustaških uporišta na prostoru između rijeka Bosne i Save i Odžaka949
II - USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI
172.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 1. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni957
173.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 2. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni961
174.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 3. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni964
175.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 4. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni968
176.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 5. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni973
177.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 6. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni976
178.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 7. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni981
179.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 8. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni985
180.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 9. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni939
181.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 10. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni992
182.Zapovijest zapovjednika 16. ustaškog stajaćeg zdruga od 10. marta 1945. potčinjenim jedinicama za izviđanje na sektoru Dervente995
183.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 11. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1000
184.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 12. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1003
185.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 13. marta 7945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1006
186.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 14. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1009
187.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 15. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1012
188.Izvještaj zapovjedništva 5. bojne 10. ustaškog stajaćeg zdruga od 15. marta 1945. zapovjedništvu 6. hrvatske divizije o podhvatu Banja Luka-Ivanjska1016
189.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 16. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1021
190.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 17. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1024
191.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 18. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1028
192.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 19. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1033
193.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 20. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1036
194.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 21. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1040
195.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 22. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1044
196.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 23. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1048
197.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 24. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1052
198.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 25. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1056
199.Izvještaj zapovjedništva 5. bojne 10. ustaškog stajaćeg zdruga od 25. marta 1945. zapovjedništvu 6. hrvatske divizije o dejstvima na prostoru Banja Luka-Ivanjska1060
200.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 26. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1062
201.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 27. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1066
202.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 28. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1070
203.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 29. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1074
204.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 30. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1078
205.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 31. marta 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1083
206.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 1. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1086
207.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 2. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1090
208.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 3. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1093
209.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 4. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1097
210.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 5. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1100
211.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 6. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1104
212.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 7. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1108
213.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 8. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1113
214.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 9. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica IA u Hrvatskoj i Bosni1116
215.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 10. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1121
216.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 11. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1125
217.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 12. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1129
218.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 13. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1132
219.Uputstvo glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 13. aprila 1945. za borbu protiv izviđačkih organa i štabova jedinica JA1136
220.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 14. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1138
221.Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 15. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni1143
222.Zapovijest zapovjedništva ustaško-domobranske 4. hrvatske divizije od 27. aprila 1945. potčinjenim zapovjedništvima za proširenje mostobrana za odbranu Bosanskog Novog1146
BIBLIOTEKA