ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 33 - februar 1945.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 1. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Zvornik7
2.Pregled brojnog stanja 5. korpusa NOVJ od 1. februara 1945. godine8
3.Pregled brojnog stanja 3. NOU divizije od 1. februara 1945. godine10
4.Izvještaj Štaba 10. divizije od 1. februara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima Artiljerijskog diviziona u januaru12
5.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brčko dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 1. februara 1945. godine18
6.Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ za drugu polovinu januara o dejstvima na prostoru Vlasenica - Han-Pijesak - Srebrenica39
7.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brezovo Polje dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 1. februara 1945. godine46
8.Izvještaj Štaba 29. divizije od 1. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o stanju i radu jedinica55
9.Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na sektoru Vlasenica - Zvornik i na Ozrenu59
10.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 1. artiljerijske brigade o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brčko dostavljen Štabu 17. NOU divizije 1. februara 1945. godine69
11.Izvještaj Štaba 3. bataljona od 1. februara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o borbama na sektoru Čapljine83
12.Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 2. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da organizuju izviđanje na dodijeljenim sektorima86
13.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 2. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama u istočnoj Bosni88
14.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 2. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje pionirskih vodova i inžinjerijskih četa90
15.Brojno stanje ljudstva i sredstava u jedinicama za vezu 4. NOU divizije od 2. februara 1945. godine92
16.Naređenje Štaba 37. NOU divizije od 2. februara 1945. Štabu 3. sandžačke brigade da smijeni 7. crnogorsku brigadu na lijevoj obali Drine93
17.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 2. februara 1945. Štabu Zmijanjskog NOP odreda za dejstvo na prostoru Čađavica - Ponor 96
18.Relacija Štaba 3. sandžačke brigade od 2. februara 1945. Štabu 37. NOU divizije o borbama na prostoru Kolijevka - Samari - Krsnica98
19.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. februara 1945. Štabu 25. divizije da zadrži položaje Vjenačac - Celopek do do laska 17. NOU divizije a potom preuzme ulogu rezerve100
20.Naređenje Štaba 14. koijmsa NOVJ od 3. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da organizuju izviđanje na do dijeljenim im sektorima102
21.Izvještaj Štaba 38. divizije od 3. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Drinjača - Zvornik103
22.Izvještaj štaba 5. sandžačke brigade od 3. februara 1945. štabu 37. NOU divizije o situaciji na sektoru Višegrada106
23.Relacija štaba 10. hercegovačke brigade od 3. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o dejstvima u januaru na sektoru Nevesinja108
24.Naređenje štaba 3. korpusa NOVJ od 4. februara 1945. štabovima Tuzlanskog NOP odreda i Brigadi narodne odbrane za formiranje zajedničkog štaba i za razbijanje četnika na sektoru Ozrena i u dolini Krivaje117
25.Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 4. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na široki Brijeg, Ljubuški i Čitluk119
26.Naređenje štaba 14. korpusa NOVJ od 4. februara 1945. štabu 25. divizije da posjedne položaje na liniji Vjenačac - Celopek126
27.Obavještenje Štaba 22. divizije od 4. februara 1945. Štabu 25. divizije o zahtjevu Vrhovnog štaba NOV i POJ za dostavljanje izvještaja o situaciji u dolini Drine129
28.Izvještaj štaba 23. divizije od 4. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na prostoru Brčko - Gračanica - Ozren131
29.Zapovijest štaba 26. NOU divizije od 4. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Široki Brijeg145
30.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 4. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih jedinica pravcem Zvornik - Tuzla150
31.Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 4. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Široki Brijeg152
32.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 4. februara 1945. godine155
33.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 4. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za Čapljinu156
34.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 5. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni160
35.Relacija Štaba 14. korpusa od 5. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara u istočnoj Bosni162
36.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 5. februara 1945. štabu 25. divizije da se stavi pod komandu Štaba 2. armije NOVJ174
37.Objašnjenje Štaba 22. NOU divizije od 5. februara 1945. Štabu 25. NOU divizije o situaciji na sektoru Zvornik - Ljubovija175
38.Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 6. februara 1945. Štabu 25. divizije o stavljanju pod komandu Štaba Armije i zatvaranju pravca Zvornik - Kozluk177
39.Izvještaj Štaba 25. divizije od 6. februara 1945. Štabu 2. armije o situaciji na sektoru Zvornik - Colopek180
40.Izvještaj Štaba 45. divizije od 6. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o držanju boraca i starješina u borbama na sektoru Drinjača - Zvornik182
41.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Podgrmečkog NOP odreda od 6. februara 1945. godine188
42.Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 7. februara 1945. štabu 25. divizije za izvođenje protivnapada i posjedanje položaja Krš - Colopek - Tršić190
43.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 7. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni191
44.Izvještaj štaba 28. divizije od 7. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o napadu na Bijeljinu193
45.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brezovo Polje dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 7. februara 1945. godine196
46.Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 7. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da planinu Ozren očiste od četnika199
47.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica203
48.Izvještaj štaba 13. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Bunu i Blagaj205
49.Izvještaj štaba Brigade narodne odbrane za Hercegovinu od 7. februara 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije narodne odbrane o stanju i dejstvu na prostoru Ljubuški - Čapljina208
50.Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 8. februara 1945. štabovima 3. korpusa i 17. i 25. divizije za napad na njemačke snage kod Zvornika212
51.Naređenje Štaba 2. korpusa od 8. februara 1945. Vojnoj oblasti 29. divizije da u duhu naređenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dostavi izvještaj o teritorijalnoj podjeli Vojne oblasti222
52.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 8. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na sektoru Zvornika224
53.Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 8. februara 1945. Štabu 7. crnogorske omladinske brigade "Budo Tomović" za dejstvo na odsjeku Renovica - Prača - Sjetlina225
54.Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 8. februara 1945. potčinjenim jedinicama i Štabu 27. NOU divizije za napad na njemačke snage na komunikaciji Drinjača - Zvornik227
55.Zapovijest Štaba 25. NOU divizije od 8. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na njemačke snage kod Zvornika233
56.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 9. februara 1945. Štabu 25. divizije za napad na bočno obezbjeđenje njemačke 22. pješadijske divizije na prostoru Vjenačac - Ćirilovo brdo235
57.Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 9. februara 1945. štabu 1. italijanske brigade divizije "Garibaldi" za rokiranje na prostor Tahuljići - Gurbeti - Stojkovići237
58.Izvještaj Štaba 25. divizije od 9. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na Čolopeku238
59.Zapovijest štaba 3. korpusa NOVJ od 10. februara 1945. štabo vima 25. i 38. divizije za napad na njemačke snage na prostoru Vjenačac - Čolovnik240
60.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 10. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u januaru u srednjoj i zapadnoj Bosni243
61.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. februara 1945. Štabu 4. divizije za raspored i dejstvo na sektoru Travnika263
62.Relacija Štaba 37. divizije od 10. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o dejstvima u Sandžaku od oktobra 1944. do sredine januara 1945. godine268
63.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 10. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Hodžiće i Čolovnik279
64.Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 11. februara 1945. štabovima 3. korpusa i 17. i 25. divizije da zatvore pravac Zvornik - Tuzla281
65.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 11. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Drinjača - Zvornik - Kozluk285
66.Izvještaj Obavještajnog centra Štaba 38. divizije od 11. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu njemačke 22. pješadijske divizije na sektoru Zvornik - Drinjača288
67.Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od 11. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo u srednjoj Bosni291
68.Brojno stanje ljudstva i naoružanja 19. krajiške NOU brigade od 11. februara 1945. godine294
69.Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za oslobođenje Mostara296
70.Naređenje Štaba 25. NOU divizije od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za posjedanje položaja Mehmedići - Stražbenica - Klisa305
71.Zapovijest Štaba 26. NOU divizije od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Mostar307
72.Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 12. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za oslobođenje Nevesinja311
73.Naređenje Štaba 37. NOU divizije od 12. februara 1945. Štabu 4. sandžačke brigade da se prebaci na prostor Međuriječje - Bezujno - Poblače317
74.Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Mostar319
75.Izvještaj Vojne oblasti 29. divizije od 13. februara 1945. Vojnoj oblasti 2. korpusa NOVJ o podjeli Oblasti na područja i komande mjesta321
76.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 14. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni324
77.Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima 6, 11. i 13. krajiške brigade o početku napada 7. i 8. krajiške brigade na Gornju Večerisku i Rankoviće326
78.Izvještaj Štaba 10. divizije od 14. februara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o radu službe veze u januaru327
79.Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Nevesinje - Mostar330
80.Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade "Simo Šolaja" od 14. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o borbi u dolini Lepenice kod Homoljske Ćuprije334
81.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Vlašićkog NOP odreda od 14. februara 1945. godine338
82.Pregled brojnog stanja ljudstva 17. NOU divizije od 15. februara 1945. godine340
83.Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara na prostoru Brčko - Gračanica - Ozren341
84.Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara na sektoru Zvornik - Kozluk351
85.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. hercegovačke omladinske brigade za dejstvo na komunikaciji Konjic - Ostrožac368
86.Zapovijest Štaba 37. NOU divizije od 15. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za opšti napad na sektoru Višegrad - Goražde - Osječani ka Sarajevu370
87.Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara u istočnoj Bosni375
88.Izvještaj Štaba 14. brigade od 15. februara 1945. Štabu 23. NOU divizije o borbama na sektoru Srnice - Gračanica - Ratiš388
89.Obavještenje Štaba 3. korpusa od 16. februara 1945. Štabu 8. brigade 22. divizije o stavljanju pod komandu Štaba 2. armije NOVJ398
90.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije o dejstvima na prostoru Bijeljina - Zvornik dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 16. februara 1945. godine399
91.Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 16. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica i Štabu 8. brigade 22. NOU divizije za napad na njemačke snage na prostoru Mlađevac - Zvornik - Kučić Kula419
92.Izvještaj Štaba 25. divizije od 16. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o napadu na Vjenačac425
93.Izvještaj Štaba 26. divizije od 16. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Širokog Brijega427
94.Izvještaj Štaba 27. divizije od 16. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara na prostoru Vlasenica - Drinjača - Zvornik434
95.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Čapljine i Mostara440
96.Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Bune i Blagaja443
97.Zapovijest Štaba 13. krajiške NOU brigade od 16. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica i Vlašićkog NOP odreda za napad na Brajković - Han-Bila - Gučja Gora445
98.Izvještaj štaba 2. armije od 17. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u istočnoj Bosni i o preduzetim mjerama447
99.Izvještaj Štaba 4. divizije od 17. februara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru oko Travnika449
100.Zapovijest Štaba 22. NOU divizije od 17. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za posjedanje desne obale Drine na odsjeku Samurovića ada - Mali Zvornik453
101.Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 17. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Novu Topolu i Bosanski Aleksandrovac456
102.Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 18. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostor Ploče, Makarska, Šibenik, Biograd i razmještaj 9. divizije na prostoru Konavli - Imotski - Drniš460
103.Relacija Štaba 14. korpusa od 18. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u prvoj polovini februara u istočnoj Bosni465
104.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 22. divizije o prebacivanju iz rejona Raške i čačka na sektor Loznica - Ljubovija do stavljen 18. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije473
105.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 38. divizije o dejstvima na sektoru Zvornika dostavljen Štabu 3. korpusa NOVJ 18. februara 1945. godine483
106.Izvještaj Štaba 9. brigade "Simo Šolaja" od 18. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o dejstvu na željezničkoj pruzi Pazarić - Hadžići491
107.Izvještaj Štaba 2. armije od 19. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima494
108.Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 19. februara 1945. za formiranje Pratećeg, Vozarskog i Autobataljona497
109.Izvještaj štaba 27. divizije od 19. februara 1945. štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Jankovina - Pobrđe500
110.Izvještaj štaba 29. divizije od 19. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o oslobođenju Nevesinja i Mostara504
111.Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 19. februara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima za vrijeme napada na Nevesinje, široki Brijeg i Mostar513
112.Izvještaj štaba 3. korpusa od 20. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u januaru u istočnoj Bosni516
113.Izvještaj štaba 3. korpusa od 20. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na sektoru Zvornik - Kozluk524
114.Naređenje štaba 4. NOU divizije od 20. februara 1945. štabu 13. krajiške brigade za napad na Pecarnicu i Stranjane527
115.Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 20. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za uništenje četnika na Ozrenu529
116.Izvještaj štaba 9. brigade "Simo Šolaja" od 20. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o borbi kod Binježeva534
117.Izvještaj štaba 11. hercegovačke brigade od 20. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica537
118.Izvještaj štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 20. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na prostoru Nevesinje - Mostar - Konjic539
119.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. februara 1945. štabu 38. divizije da ostane na prostoru Kozluk - Trnovi543
120.Izvještaj Štaba 9. divizije od 21. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Mostara544
121.Izvještaj Štaba 17. divizije od 21. februara 1945. štabu 2. armije NOVJ o borbama na sektoru Zvornik - Kozluk550
122.Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od 21. februara 1945. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na ustaško-domobranska uporišta jugozapadno od Doboja556
123.Izvještaj štaba 1. tenkovske brigade od 21. februara 1945. štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Širokog Brijega i Mostara559
124.Brojno stanje ljudstva i naoružanja 2. armije od 22. februara 1945. godine568
125.Izvještaj Štaba 2. armije od 22. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima569
126.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i formacijski sastav 3. korpusa NOVJ od 22. februara 1945. godine572
127.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 22. februara 1945. Štabu 6. krajiške brigade da izvrši jači pritisak na komunikaciju željeznička stanica Busovača - Zenica575
128.Izvještaj Štaba 9. divizije od 22. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Široki Brijeg - Mostar577
129.Naređenje štaba 23. NOU divizije od 22. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gračanicu i Sokol583
130.Mjesečni izvještaj Štaba 39. divizije od 22. februara 1945. štabu 5. korpusa NOVJ o borbama u Bosanskoj krajini588
131.Brojno stanje ljudstva i naoružanje 15. krajiške NOU brigade od 22. februara 1945. godine600
132.Pregled brojnog stanja 2. brdskog artiljerijskog diviziona Artiljerijske grupe 2. korpusa NOVJ od 22. februara 1945. godine602
133.Izvještaj Štaba 4. divizije od 23. februara 1945. štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Travnik - Zenica604
134.Izvještaj štaba 17. divizije od 24. februara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na sektoru Kozluka611
135.Mjesečni izvještaj štaba 1. artiljerijskog diviziona od 24. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Busovača i kod s. Homoljska Ćuprija614
136.Izvještaj Štaba 8. korpusa NOVJ od 25. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju zapadne Hercegovine i Mostara620
137.Naređenje Štaba 53. NOU divizije od 25. februara 1945. štabovima 19. krajiške brigade i Motajičkog NOP odreda za čišćenje sjevernog dijela srednje Bosne od četnika654
138.Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 25. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Rama - Ostrožac655
139.Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 25. februara 1945. Štabu 53. MOU divizije o dejstvima u sjevernom dijelu srednje Bosne u februaru657
140.Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 26. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Travnik - Busovača - Fojnica u februaru662
141.Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 26. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na desnoj obali Neretve na odsjeku Rama - Konjic677
142.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 26. februara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima u sjevernom dijelu srednje Bosne u februaru683
143.Izvještaj štaba 14. korpusa od 27. februara 1945. štabu 2. armije NOVJ o oslobođenju Gračanice699
144.Izvještaj Štaba 19. divizije od 27. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Mostara704
145.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 29. divizije o dejstvima na prostoru Janja - Bijeljina - Brčko dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 27. februara 1945. godine718
146.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 27. februara 1945. štabovima 12. hercegovačke brigade i Brigade narodne odbrane za Hercegovinu da očiste prostor Cvrsnica - Rakitno od ustaških ostataka725
147.Brojno stanje ljudstva i sredstava veze jedinica 53. NOU divizije od 27. februara 1945. godine728
148.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Podoficirske škole 4. NOU divizije od 27. februara 1945. godine728
149.Mjesečni izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 27. februara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru Travnik - Busovača729
150.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 1. brdskog artiljerijskog motorizovanog diviziona o dejstvima na sektoru Goražda dostavljen Štabu 37. NOU divizije 27. februara 1945. godine739
151.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 28. februara 1945. Štabu 53. divizije o ulasku Dopunskog bataljona u sastav Regrutnog centra Komande Srednjobosanskog područja745
152.Izvještaj Štaba 3. divizije od 28. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o dejstvima u februaru na prostoru Goražde - Prača - Ilovica747
153.Izvještaj štaba 4. divizije od 28. februara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Busovača - Zenica754
154.Izvještaj Štaba 29. divizije od 28. februara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Mostar - Konjic - Ivan-Sedlo758
155.Izvještaj štaba 37. divizije od 28. februara 1945. štabu 2. korpusa NOVJ o dejstvima u februaru na sektoru Višegrad - Goražde764
156.Brojno stanje ljudstva i naoružanja 6. krajiške brigade 4. NOU divizije od 28. februara 1945. godine774
157.Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. februara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima u srednjoj Bosni u februaru776
158.Pregled brojnog stanja 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 28. februara 1945. godine790
159.Izvještaj Štaba Brigade narodne odbrane za istočnu Bosnu od 28. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o čišćenju majevičkog sektora od četnika792
160.Brojno stanje ljudstva i naoružanja intendanture 4. NOU divizije od 28. februara 1945. godine794
161.Izvještaj Štaba Artiljerijskog diviziona 14. srednjobosanske brigade od 28. februara 1945. Artiljerijskom odseku 53. NOU divizije o formiranju i dejstvu u februaru796
162.Izvještaj Štaba 39. divizije od februara 1945. Artiljerijskom odsjeku 5. korpusa NOVJ o dejstvu artiljerijskih diviziona 15. i 20. krajiške brigade u februaru801
II - Ustaško-domobranski dokumenti
163.Izvještaj Stožera 9. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 3. februara 1945. Stožeru Ustaške vojnice o borbama na sektoru Čapljina - Ljubuški807
164.Izvještaj Stožera 9. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 4. februara 1945. Stožeru Ustaške vojnice o borbama na sektoru Ljubuški - Čapljina - Čitluk809
165.Izvještaj Stožera 9. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 4. februara 1945. Stožeru Ustaške vojnice o dejstvima na sektoru Ljubuški - Čitluk811
166.Bojna relacija Zapovjedništva 1. ustaškog djelatnog zdruga od 6. februara 1945. Glavnom stožeru oružanih snaga NDH o dejstvima u novembru 1944. godine813
167.Izvještaj Stožera 9. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 6. februara 1945. Stožeru Ustaške vojnice o situaciji na sektoru Ljubuški - Čapljina - Čitluk823
168.Izvještaj Stožera 9. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 6. februara 1945. Stožeru Ustaške vojnice o dejstvima na sektoru Ljubuški - Čitluk826
169.Izvještaj Stožera 9. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 6. februara 1945. Stožeru Ustaške vojnice o situaciji na sektoru Široki Brijeg - Mostar 829
170.Bojna relacija Zapovjedništva 7. lovačkog zdruga od 7. februara 1945. Zapovjedništvu ustaško-domobranske 4. hrvatske divizije o dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Ravnica831
171.Bojna relacija Zapovjedništva 1. ustaškog djelatnog zdruga od 19. februara 1945. Glavnom stožeru oružanih snaga NDH o rasporedu i dejstvu u decembru 1944. godine837
172.Bojna relacija Zapovjedništva 1. ustaškog djelatnog zdruga od 19. februara 1945. Glavnom stožeru oružanih snaga NDH o rasporedu i dejstvu u januaru844
173.REGISTAR853
BIBLIOTEKA