ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 32 - januar 1945.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica o formiranju oficirskog kursa za vezu7
2.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 2. armije NOVJ od 1. januara 1945. godine10
3.Pregled brojnog stanja 5. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. godine14
4.Naredba Štaba 14. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. o pohvali boraca i starješina 14. srpske brigade15
5.Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Vlasenica - Šekovići - Drinjača16
6.Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo u sjevernom dijelu srednje Bosne20
7.Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Foča - Trnovo24
8.Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Širokog Brijega i Nevesinja36
9.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 18. srednjobosanske brigade 53. NOU divizije od 1. januara 1945. godine44
10.Pregled brojnog stanja ljudstva Brigade narodne odbrane za Hercegovinu od 1. januara 1945. godine45
11.Izvještaj Štaba 10. divizije od 2. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Konjic - Busovača47
12.Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 2. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na uporišta na komunikaciji Brčko - Celić55
13.Izvještaj Štaba 53. divizije od 2. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o službi veze60
14.Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 2. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Nevesinje - Blagaj64
15.Izvještaj Štaba 14. korpusa od 3. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u istočnoj Bosni75
16.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica83
17.Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da pređu na novu formaciju85
18.Pregled brojnog stanja ljudstva i materijala službe veze 17. NOU divizije od 3. januara 1945. godine103
19.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 4. januara 1945. štabovima i komandama potčinjenih jedinica i ustanova za formiranje regrutnih jedinica105
20.Relacija štaba 14. korpusa od 4. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Zvornik - Tuzla109
21.Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 4. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Bijeljina - Brčko - Celić119
22.Izvještaj Štaba 7. brigade od 4. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o borbi kod sela Kupreša122
23.Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Mostar - Čapljina - Nevesinje125
24.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu na prostoru Kifino Selo - Pridvorci133
25.Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da sprečavaju prodor neprijatelja od Vlasenice ka Bijeljini i Tuzli i da zatvaraju sve pravce sa sjevera i zapada ka Tuzli136
26.Izvještaj Štaba 2. armije od 5. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima143
27.Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Štabu 27. divizije da napada na Vlasenicu i Han-Pijesak i Štabu 38. divizije da ostane u rezervi na sektoru Tuzle146
28.Izvještaj Štaba 4. divizije od 5. januara 1945. štabu 5. korpusa NOVJ o službi veze148
29.Zapovijest Štaba 9. NOU divizije od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Posušje - Široki Brijeg - Mostar153
30.Zapovijest artiljerijskog odjeljenja štaba 2. armije NOVJ od 6. januara 1945. štabovima 1. i 2. artiljerijske brigade za dejstvo na komunikaciji Drinjača - Zvornik - Branjevo - Janja156
31.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 6. januara 1945. za formiranje školskog artiljerijskog dopunskog diviziona160
32.Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 6. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica o formiranju srednjeg i nižeg artiljerijskog kursa163
33.Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 6. januara 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zatvaranje pravaca od Doboja i Srebrnika ka Tuzli i za napad na Vlasenicu167
34.Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 6. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da zatvore pravce Brčko - Tuzla i Bijeljina - Zvornik172
35.Izvještaj Štaba 28. divizije od 6. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o forsiranju rijeke Drine i dejstvima u decembru 1944. na prostoru Kozluk - Bijeljina - Koraj175
36.Relacija Štaba 28. divizije od 6. januara 1945. dostavljena Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u drugoj polovini decembra 1944. na prostoru Janja - Bijeljina - Koraj184
37.Izvještaj 7. brigade od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o borbi kod Neopalja i Rovna192
38.Izvještaj Štaba 7. brigade od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o borbama na prostoru Busovača - Han-Kumpanija - Zenica195
39.Izvještaj Štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 6. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Trnova198
40.Izvještaj 1. artiljerijskog diviziona od 6. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru između Travnika i Zenice201
41.Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 7. januara 1945. o pohvali boraca i rukovodilaca 4. divizije i 14. srednjobosanske brigade204
42.Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 7. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih jedinica od Vlasenice ka Zvorniku i da napadnu Vlasenicu206
43.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 8. januara 1945. štabovima divizija za formiranje skijaških izviđačkih vodova210
44.Izvještaj Štaba grupe bataljona od 8. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o prebacivanju u istočnu Bosnu i o zauzimanju Vareša211
45.Naređenje Štaba 23. NOU divizije od 9. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoru Srnice - Donja Orahovica - Bosansko Petrovo Selo214
46.Izvještaj Štaba 29. divizije od 9. januara 1945. Štabu 2. korpusa NOVJ o stanju i radu jedinica217
47.Naređenje štaba 6. crnogorske NOU brigade od 9. januara 1945. potčinjenim jedinicama za čišćenje prostora Foča - Ustikolina od četnika220
48.Izvještaj Štaba 7. brigade od 9. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru Han-Kumpanija - Busova223
49.Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 10. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da formiraju dopunske jedinice za obuku regruta226
50.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 10. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na prostoriji Sarajevo - Zvornik - Višegrad228
51.Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za čišćenje prostora između Vlasenice, Zvornika i Papraće od četnika230
52.Izvještaj štaba 38. divizije od 10. januara 1945. štabu 3. korpusa NOVJ o čišćenju četnika na sektoru Tuzla - Zvornik235
53.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 19. srednjobosanske brigade 53. NOU divizije od 10. januara 1945. godine236
54.Izveštaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 10. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima na prostoru Sretnica - Selište237
55.Uputstvo Štaba 2. armije NOVJ od 11. januara 1945. o taktičkoj upotrebi protivavionskih mitraljeza i o formaciji Protivavionske mitraljeske čete239
56.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 11. januara 1945. Štabu 38. divizije da i dalje ostane sa dvije brigade u rezervi na sektoru Tuzle241
57.Zapovijest Štaba 2. korpusa NOVJ od 12. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na komunikaciji Višegrad - Sarajevo242
58.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 12. januara 1945. štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Zvornik - Vlasenica - Klada247
59.Izvještaj Štaba 9. divizije od 12. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Široki Brijeg - Mostar249
60.Izvještaj Štaba 25. divizije od 12. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o napadu na Vlasenicu253
61.Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 45. divizije da prostor između Osmaka, Priboja i Drine očisti od četnika257
62.Izvještaj Štaba 14. korpusa od 13. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Bosansko Petrovo Selo - Seona - Špionica260
63.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje automatičarskih vodova262
64.Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 14. januara 1945. štabovima 3. i 14. korpusa za zatvaranje pravca od Doboja i Zvornika ka Tuzli i za napad na Gradačac263
65.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 14. januara 1945. štabu 38. divizije da zatvori pravac Doboj - Tuzla na lijevoj obali Spreče265
66.Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 14. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo u sjevernom dijelu istočne Bosne267
67.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 3. korpusa NOVJ od 15. januara 1945. godine268
68.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 15. januara 1945. Štabu 25. divizije za izvođenje fortifikacijskih radova u borbi i organizaciji službe veze269
69.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije o dejstvima na sektoru Bijeljina - Brčko - Celić dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 15. januara 1945. godine273
70.Izvještaj štaba 23. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Ozren - Gračanica - Gradačac290
71.Izvještaj Štaba 27. divizije od 15. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Han-Pijesak308
72.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije o dejstvima na prostoru Bijeljina - Koraj, dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 15. januara 1945. godine314
73.Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Vlasenica - Zvornik - Kozluk319
74.Naređenje Štaba 53. NOU divizije od 15. januara 1945. za preformiranje Artiljerijskog diviziona329
75.Izvještaj Štaba 3. tenkovskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o stanju u ovom bataljonu333
76.Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima u Hercegovini337
77.Primedbe Štaba 2. armije NOVJ od 16. januara 1945. na rad štabova potčinjenih jedinica u izvršavanju borbenih zadataka339
78.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 16. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u srednjoj i zapadnoj Bosni342
79.Naređenje štaba 5. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje relejnih stanica375
80.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje štabnih jedinica379
81.Izvještaj Štaba 14. korpusa od 16. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni382
82.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. Štabu inžinjerijske brigade za formiranje minerskog kursa i za formiranje pontonirskog bataljona i pontonirskih četa385
83.Zapovijest Štaba 25. NOU divizije od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na sektoru Vlasenice388
84.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za izvođenje ofanzivnih dejstava ka Nevesinju i Mostaru i za napad na Konjic390
85.Izvještaj štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 16. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Trnova395
86.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 17. januara 1945. štabovima 38. divizije i Tuzlanskog NOP odreda za razbijanje četničkih jedinica na Ozrenu i za kontrolisanje prostora Kladanj - Tuzla399
87.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na sektoru Vlasenica - Kram i na Ozrenu401
88.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 17. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima na prostoru Zvornik - Vlasenica - Tuzla403
89.Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 17. januara 1945. štabu 18. hrvatske brigade za prebacivanje na prostor Ivkovina - Devetak412
90.Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 17. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da prostor između Zvornika i Goduša očiste od četnika413
91.Naređenje Štaba 53. NOU divizije od 17. januara 1945. štabovima brigada da u svom sastavu formiraju artiljerijske divizione416
92.Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 18. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu, Brčko i komunikaciju Sokolac - Vlasenica425
93.Zapovijest Štaba 3. NOU divizije od 18. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje preko rijeke Drine u istočnu Bosnu429
94.Izvještaj štaba 25. divizije od 18. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenice431
95.Zapovijest Štaba 28. NOU divizije od 18. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu436
96.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 38. divizije od 18. januara 1945. dostavljen Štabu 3. korpusa NOVJ440
97.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 19. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni444
98.Izvještaj Štaba 9. divizije od 19. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o stanju u ovoj diviziji446
99.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 1. tenkovske brigade NOVJ od 19. januara 1945. godine452
100.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. januara 1945. štabovima Majevičkog NOP odreda i Štabu brigade narodne odbrane za istočnu Bosnu da razbiju Majevičke četnike na prostoru Tobut - Zloselo454
101.Relacija Štaba 14. korpusa od 20. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u istočnoj Bosni456
102.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 9. NOU divizije od 20. januara 1945. godine466
103.Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 21. januara 1945. štabu 14. korpusa da jedna brigada 45. divizije smijeni brigadu 38. divizije na prostoru Kakmuž - Bosansko Petrovo Selo467
104.Izvještaj Štaba 14. korpusa od 21. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni469
105.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Travnika472
106.Izvještaj Štaba 27. divizije od 21. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o stanju u diviziji473
107.Predlog Štaba 37. NOU divizije od 21. januara 1945. Štabu 3. NOU divizije za napad na Goražde478
108.Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 22. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da spriječe prodor njemačkih snaga iz Vlasenice ka Bijeljini i od Brčkog ka Tuzli480
109.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 22. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni484
110.Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 22. januara 1945. štabovima 20. i 24. brigade da posjednu položaje Memići - Kalabače - Papraća i 23. brigadi da krene ka Tuzli485
111.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Podgrmečkog NOP odreda od 22. januara 1945. godine490
112.Izvještaj Štaba artiljerijskog diviziona od 22. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o preformiranju baterija492
113.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 23. januara 1945. Štabu 38. divizije da jednom brigadom zatvori pravac Vlasenica - Capardi a dve brigade zadrži u opštoj rezervi494
114.Obavještenje Štaba 3. korpusa od 23. januara 1945. odjeljenju za zaštitu naroda o naređenju Štaba 2. armije NOVJ da sa svojim jedinicama i Majevičkim NOP odredom produže čišćenje četnika na prostoru Lopare - Sapna495
115.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 23. januara 1945. Štabu 27. NOU divizije da zatvori pravac od Vlasenice ka Kladnju496
116.Obavještenje Štaba 3. NOU divizije od 23. januara 1945. Štabu 37. NOU divizije o prelasku u istočnu Bosnu499
117.Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 23. januara 1945. štabovima 6. i 7. crnogorske brigade za napad na Goražde500
118.Izvještaj Štaba 38. divizije od 23. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika na Ozren-planini504
119.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 24. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni508
120.Izvještaj Štaba 14. korpusa od 24. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni510
121.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 24. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za protivnapad na sektoru Vlasenica - Drinjača514
122.Izvještaj Štaba 45. divizije od 24. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika na sektoru Trnovica - Brđani - Musići516
123.Naredba Štaba 2. armije NOVJ od 25. januara 1945. vojnicima i starješinama NOVJ u istočnoj Bosni povodom predstojećih operacija519
124.Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 25. januara 1945. štabovima 17. i 28. divizije za napad na Bijeljinu521
125.Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 25. januara 1945. Štabu teškog artiljerijskog diviziona 2. artiljerijske brigade 23. NOU divizije za napad na Bijeljinu525
126.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 25. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za primenu oznaka u službenoj prepisci526
127.Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 25. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da se borci i starješine upoznaju sa dejstvima njemačkih jedinica u povlačenju528
128.Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 25. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu530
129.Naređenje Štaba 23. NOU divizije od 25. januara 1945. štabovima 7. i 9. brigade za izviđanje prema Bijeljini, Brčkom i Gradačcu537
130.Izvještaj Štaba 39. divizije od 25. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u Bosanskoj krajini539
131.Izvještaj Štaba 39. divizije od 25. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju i radu službe veze550
132.Izvještaj Štaba 3. sandžačke brigade od 25. januara 1945. Štabu 37. NOU divizije o borbama na desnoj obali Drine na prostoru Kolijevka - Krsnica553
133.Izvještaj Štaba 7. brigade od 25. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru Kruščica - Vitez - Han-Bila556
134.Izvještaj Štaba 14. korpusa od 26. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na prostoru Šekovići - Vlasenica - Drinjača560
135.Zapovijest Štaba 28. NOU divizije od 26. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu563
136.Izvještaj Štaba 39. divizije od 26. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju ubojne spreme569
137.Zapovijest štaba 45. NOU divizije od 26. januara 1945. štabovima 16. i 24. brigade za bočni napad na komunikaciju Vlasenica - Nova Kasaba571
138.Zapovijest Štaba 1. artiljerijske brigade 17. NOU divizije od 26. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu575
139.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 27. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji na prostoru Kladanj - Vlasenica - Drinjača585
140.Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 27. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Ilovice - Foča587
141.Izvještaj Štaba 25. divizije od 27. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Drinjača590
142.Izvještaj Štaba 1. artiljerijske brigade od 27. januara 1945. Štabu 17. NOU divizije o potpomaganju pješadije za vrijeme napada na Bijeljinu595
143.Izvještaj štaba 13. hercegovačke brigade od 27. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Blagaj - Gubavica597
144.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na sektoru Kotor-Varoš - Prnjavor599
145.Izvještaj načelnika Štaba 2. armije NOVJ od 28. januara 1945. Štabu 2. armije o napadu na Bijeljinu614
146.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 28. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o radu Vojne oblasti ovoga korpusa619
147.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 28. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na prostoru Kladanj - Vlasenica - Drinjača630
148.Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 28. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu633
149.Izvještaj Štaba 38. divizije od 28. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Drinjača - Đevanje636
150.Izvještaj štaba Hercegovačke brigade narodne odbrane od 28. januara 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije narodne odbrane o gubicima638
151.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Artiljerijskog diviziona dostavljen 28. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije640
152.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 29. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama na prostoru Kladanj - Vlasenica - Drinjača648
153.Izvještaj Štaba 14. korpusa od 29. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama u istočnoj Bosni650
154.Naređenje Štaba 9. NOU divizije od 29. januara 1945. štabovima 2. proleterske i 3. dalmatinske brigade za zatvaranje pravca Široki Brijeg - Imotski i za dejstvo ka Ljubuškom654
155.Izvještaj Štaba 23. divizije od 29. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o neprijatelju na sektoru Brčko - Gračanica656
156.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 29. januara 1945. Štabu 3. bataljona Brigade narodne odbrane za Hercegovinu za dejstvo na prostoru Ravno - Hutovo661
157.Izvještaj Štaba 39. divizije od januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o organizaciji i stanju artiljerije663
158.Izvještaj štaba 1. artiljerijske brigade od 29. januara 1945. Štabu 17. NOU divizije o dejstvu artiljerije na sektoru Bijeljine666
159.Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 29. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na prostoru Maglaj - Doboj - Teslić668
160.Zapovijest Štaba 2. armije NOVJ od 30. januara 1945. Štabovima 17. i 28. divizije za ponovni napad na Bijeljinu678
161.Izvještaj štaba 3. korpusa od 30. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni681
162.Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 30. januara 1945. Štabu Brigade narodne odbrane za istočnu Bosnu i Štabu Tuzlanskog NOP odreda za napad na četnike na sektoru Orahovice684
163.Relacija Štaba 5. proleterske (crnogorske) brigade od 30. januara 1945. Štabu 3. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini januara na prostoru Trnovo - Ilovice686
164.Brojno stanje ljudstva i naoružanja 15. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 30. januara 1945. godine690
165.Izvještaj 1. artiljerijskog diviziona od 30. januara 1945. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru istočno od Travnika692
166.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 31. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o situaciji u istočnoj Bosni695
167.Izvještaj Štaba 4. divizije od januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Travnik - Busovača - Zenica698
168.Pregled nacionalnog i socijalnog sastava 9. NOU divizije od januara 1945. godine738
169.Izvještaj štaba 25. divizije od 31. januara 1945. Štabu 14. korpusa o borbama na prostoru Drinjača - Đevanje740
170.Zapovijest Štaba 28. NOU divizije od 31. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bijeljinu742
171.Pregled brojnog stanja ljudstva i sredstava veze 28. NOU divizije krajem januara 1945. godine745
172.Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 31. januara 1945. štabovima 20. i 24. brigade i Štabu 19. brigade 25. NOU divizije za napad na njemačke jedinice južno od Zvornika746
173.Izvještaj Štaba 53. divizije od 31. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju i radu artiljerijskog odsjeka749
174.Pregled brojnog stanja ljudstva jedinica 1. artiljerijske brigade 17. NOU divizije na dan 31. januara 1945. godine752
175.Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 31. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u januaru na prostoru Foča - Trnovo754
176.Izvještaj Štaba 14. brigade od 31. januara 1945. Štabu 23. NOU divizije o aktivnosti na sektoru Gračanica - Srnice763
II - Ustaško-domobranska dokumenta
177.Bojna relacija Zapovjedništva 7. lovačkog zdruga od 5. januara 1945. dostavljena Zapovjedništvu ustaško-domobranske 4. hrvatske divizije769
178.Bojna relacija Zapovjedništva 7. lovačkog zdruga od 8. januara 1945. dostavljena Zapovjedništvu ustaško-domobranske 4. hrvatske divizije774
179.Izvještaj kotarskog oružničkog Zapovjedništva Goražde od 31. januara 1945. Zapovjedništvu ustaško-domobranske 8. hrvatske divizije o situaciji779
180.REGISTAR785
BIBLIOTEKA