ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 31 - decembar 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 1. decembra 1944. Štabu Majevičkog NOP odreda za dejstva u rejonu Bijeljine7
2.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. decembra 1944. Štabu Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za rasformiranje ovog odreda8
3.Obavještajni izvještaj Štaba 10. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o neprijatelju na komunikaciji Zenica - Sarajevo - Konjic10
4.Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u drugoj polovini novembra na komunikaciji Višegrad - Rogatica - Sokolac18
5.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 1. decembra 1944. za formiranje Brigade narodne odbrane za Hercegovinu26
6.Izvještaj Štaba 38. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv Nijemaca i četnika u drugoj polovini novembra na području Tuzla - Zvornik - Bijeljina31
7.Pregled materijalnih sredstava veze u Srednjobosanskoj diviziji na dan 1. decembra 1944. godine38
8.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 15. krajiške NOU brigade na dan 1. decembra 1944. godine40
9.Izvještaj štaba 19. krajiške (srednjobosanske) brigade od 1. decembra 1944. štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru na području Doboja, Teslića i Kotor-Varoša42
10.Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u širem rejonu Gračanice u drugoj polovini novembra51
11.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 2. decembra 1944. Štabu 14. hercegovačke (omladinske) brigade za zaposjedanje položaja sjeverno od Nevesinja i sadejstvo sa 11. hercegovačkom brigadom54
12.Izvještaj Štaba 29. divizije od 2. decembra 1944. štabu 2. korpusa NOVJ o dejstvima u novembru na području Hercegovine58
13.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 3. decembra 1944. Komandi drvarskog područja o dejstvima jedinica u dolini rijeke Bosne63
14.Izvještaj Štaba 10. divizije od 3. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u novembru na području Konjica, Visokog i Zenice66
15.Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 3. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akciji tenkovske grupe kod Kifinog Sela u sadejstvu sa 11. hercegovačkom brigadom79
16.Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 3. decembra 1944. štabu 29. NOU divizije o borbama u novembru na prostoru Mostar - Čitluk - Široki Brijeg81
17.Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 3. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Buna - Blagaj - Nevesinje u novembru90
18.Relacija Štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 3. decembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Nevesinja u novembru100
19.Izvještaj Podgrmečkog NOP odreda od 3. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima izvedenim na sektoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi120
20.Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 4. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu tenkovske grupe na Široki Brijeg128
21.Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. decembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Mostar - Široki Brijeg u novembru130
22.Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 4. decembra 1944. dostavljena štabu 29. NOU divizije o dejstvima ove brigade na prostoru Kifino Selo - Ulog - Kalinovik - Trnovo u novembru138
23.Uputstvo Štaba 3. korpusa NOVJ od 5. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o postupku pri sahrani poginulih i umrlih pripadnika NOV i POJ150
24.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 5. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijatelja u zahvatu komunikacije Sokolac - Vlasenica153
25.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 6. decembra 1944. Komandi drvarskog vojnog područja o dejstvima u srednjoj Bosni155
26.Izvještaj Štaba 39. divizije od 6. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Banja Luka - Kotor-Varoš157
27.Izvještaj Štaba U. krajiške brigade od 6. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o akciji kod Busovače171
28.Izvještaj Štaba 4. divizije od 7. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju službe veze173
29.Izvještaj Štaba 10. divizije od 7. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju službe veze176
30.Izvještaj Štaba Srednjobosanske divizije od 7. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju službe veze182
31.Zapovijest Štaba Operativne grupe 5. korpusa NOVJ od 7. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za uništenje četnika u dolini rijeke Vrbasa i u srednjoj Bosni185
32.Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 7. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prikupljanje na sektoru Čapljina - Fojnica189
33.Izvještaj štaba 17. slavonske brigade od 7. decembra 1944. štabu 28. NOU divizije o borbama oko Bijeljine191
34.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 8. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak196
35.Izvještaj Štaba 10. divizije od 9. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na komunikaciji Sarajevo - Kiseljak198
36.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 9. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za blokadu neprijateljskih snaga na prostoru Nevesinje - kotlina rijeke Neretve - široki Brijeg i uništenje četnika na sektoru Kalinovik - Foča201
37.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 9. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Vranduk - Topčić Polje212
38.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Zenica - Doboj - Derventa214
39.Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. decembra 1944. Vojnoj oblasti za njen smještaj u Jajcu215
40.Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 10. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama od 5. do 10. decembra na sektoru Nevesinje - Blagaj - Buna217
41.Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 11. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoru Fojnica - Modri Kamen i komunikacijama Kiseljak - Sarajevo i Rama - Prozor220
42.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 11. decembra 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Zmijanjskog i Pljevskog NOP odreda za dejstva na području Mrkonjić-Grada223
43.Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 11. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akciji 1. čete 1. tenkovskog bataljona kod Gubavice224
44.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 11. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama protiv četnika na sektoru Kalinovik - Miljevina - Dobro Polje225
45.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 12. decembra 1944. Komandi drvarskog područja o dejstvima u Bosni229
46.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 12. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sređivanje jedinica poslije četvorodnevnih borbi protiv četnika i pripremanje za nove zadatke235
47.Izvještaj Štaba 27. divizije od 12. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika od 8. do 12. decembra 1944. na prostoru Rogatica - Sokolac - Džimrije237
48.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 12. decembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade o rasformiranju Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda242
49.Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 13. decembra 1944. Štabu 18. hrvatske brigade za dejstvo na komunikaciji Kozluk - Čolopek244
50.Pregledi brojnog stanja ljudstva i naoružanja 1. područja Vojne oblasti 29. NOU divizije 14. decembra 1944. godine246
51.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Komande 3. područja Vojne oblasti 29. NOU divizije 14. decembra 1944. godine250
52.Izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 14. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru Travnika252
53.Naredba Uprave podoficirskog kursa 39. NOU divizije od 14. decembra 1944. o organizaciji i radu ovog kursa254
54.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 15. decembra 1944. Štabu 27. divizije za organizaciju i obuku ljudstva u četama za vezu256
55.Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 15. decembra 1944. o pohvali 7. i 8. krajiške brigade i 1. artiljerijskog diviziona 4. divizije za uspjehe u borbama u dolinama rijeka Bosne i Lašve258
56.Naređenje političkog komesara Štaba 5. korpusa NOVJ od 15. decembra 1944. za rasformiranje Operativne grupe korpusa260
57.Pregledi brojnog stanja ljudstva i naoružanja Komande 2. područja Vojne oblasti 29. NOU divizije 15. decembra 1944. godine262
58.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 15. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Zenica - Travnik267
59.Zapovijest Štaba 7. krajiške NOU brigade od 15. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Kiseljak271
60.Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 15. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Busovača - Zenica273
61.Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 15. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o dejstvima na prostoru Puračić - Tuzla - Požarnica280
62.Zapovijest Štaba 27 NOU divizije od 16. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Drinjaču i zadržavanje nadiranja četnika prema Han-Pijesku283
63.Naređenje načelnika Štaba 29. NOU divizije od 16. decembra 1944. štabovima 11. i 14. hercegovačke (omladinske) brigade i Brigadi narodne odbrane za Hercegovinu za dejstva prema Foči i Glavatičevu286
64.Izvod iz operacijskog dnevnika 21. istočnobosanske brigade od 16. decembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na komunikacijama Zvornik - Tuzla i Zvornik - Drinjača289
65.Izvještaj Štaba 14. korpusa od 17. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o prebacivanju 17. i 28. divizije preko rijeke Drine u istočnu Bosnu295
66.Izvještaj Štaba 17. NOU divizije od 17. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima na prostoru Bijeljina - Brezovo Polje - Brčko297
67.Zapovijest štaba 20. sipske NOU brigade od 17 decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje rijeke Drine na odsjeku Kurijačice299
68.Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 18. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u dolini Drine301
69.Izvještaj Štaba 17. divizije od 18. decembra 1944. štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima poslije forsiranja rijeke Drine303
70.Obavještajni izvještaj Štaba 17. divizije od 18. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o neprijatelju na odsjeku Bijeljina - Janja309
71.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o napadu na uporišta u rejonu Zvornika313
72.Direktiva Štaba 14. korpusa NOVJ od 19. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva u dolini rijeke Drine od Zvornika do njenog ušća316
73.Obavještenje štaba 14. korpusa NOVJ od 19. decembra 1944. Štabu 17. divizije o naređenju Štaba Južne operativne grupe NOVJ za dejstva u dolini rijeke Drine od njenog ušća do Zvornika322
74.Pregled nacionalnog i socijalnog sastava 9. NOU divizije 19. decembra 1944. godine324
75.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 9. NOU divizije 19. decembra 1944. godine326
76.Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 19. decembra 1944. Štabu Kladanjskog NOP odreda i komandama Birčanskog područja i Čete OZN-e za dejstva protiv četnika u rejonu Vlasenice327
77.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 19. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoru Foče, Kalinovika, Nevesinja i Mostara330
78.Izvještaj Štaba 39. divizije od 19. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju službe veze336
79.Izvod iz operacijskog dnevnika 2. krajiške brigade o dejstvima na komunikaciji Zvornik - Janja dostavljen 19. decembra Štabu 17. divizije 339
80.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 20. decembra 1944. Vrhovnom štabu NÖV i POJ o dejstvima u istočnoj Bosni u novembru341
81.Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na sektoru Bijeljina Janja - Koraj - Brčko350
82.Raspis Štaba 17. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o tajnim nazivima za jedinice Južne operativne grupe NOVJ353
83.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv četnika na sektoru Vlasenica - Šekovići358
84.Instrukcija Štaba 39. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za borbu protiv četnika361
85.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. decembra 1944. štabovima Tuzlanskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda za dejstva na prostoru Zivinice - Puračić i Brčko365
86.Obavještenje Štaba 53. NOU divizije od 21. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o preimenovanju ove divizije367
87.Naređenje Štaba 10. NOU divizije od 22. decembra 1944. štabovima Visočko-fojničkog NOP odreda i 2. bataljona 7. krajiške brigade da obezbjeđuju forsiranje rijeke Bosne od strage Grupe bataljona 4. NOU divizije368
88.Izvještaj štaba 17. NOU divizije od 22. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ odejstvima na sektoru Bijeljina - Crnjelovo - Čelić370
89.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 22. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o akcijama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi373
90.Obavještajni izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 23. decembra 1944. o neprijatelju na odsjeku Janja - Bijeljina378
91.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 23. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv četnika na prostoru Šekovići - Vlasenica384
92.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 23. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama u rejonu Zvornika389
93.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 24. decembra 1944. Štabu 10. divizije da popuni svoje brigade sastavom rasformiranog Visočko-fojničkog NOP odreda i 1. bataljonom Livanjsko- duvanjskog NOP odreda392
94.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 24. decembra 1944. Štabu 10. divizije o regulisanju željezničkog saobraćaja396
95.Obavještenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 24. decembra 1944. Štabu 17. divizije o situaciji u dolini Drine399
96.Izvještaj Štaba 20. srpske brigade od 24. decembra 1944. Štabu 45. NO divizije o forsiranju rijeke Drine na odsjeku Kurijačice 401
97.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 25. decembra 1944. Štabu 38. divizije za razbijanje četnika u dolini rijeke Spreče410
98.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 25. decembra 1944. štabu 25. divizije za forsiranje rijeke Drine na odsjeku Kurijačica - Zvornik411
99.Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 26. deccmbra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima na odsjeku rijeke Drine i u dolini Spreče412
100.Naređenje Štaba 25. NO divizije od 26. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Drine na odsjeku Kurijačica - Zvornik414
101.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 26. dccembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četnike na prostoru Noćajevići - Stupari i za sadejstvo s jedinicama 38. NOU divizije u odbrani Tuzle416
102.Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 26. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Doboj - Derventa419
103.Izvještaj Štaba Vlašićkog NOP odreda od 26. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o aktivnosti na području Travnika433
104.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. decembra 1944. Komandi drvarskog vojnog područja o dejstvima u Bosni437
105.Obavještajni izvještaj Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju, organizaciji komandovanja i formacijskom sastavu njemačkih i kvislinških oružanih snaga441
106.Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 27. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u pravcu Tuzle i u dolini Drine466
107.Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na sektoru Janja - Brčko - Bijeljina470
108.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje i uništenje četnika na prostoriji Tuzla - Kladanj473
109.Izvještaj Štaba 39. divizije od 27. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Banje Luke, Bosanskog Novog i Kostajnice476
110.Izvještaj Štaba 39. divizije od 27. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju službe veze487
111.Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade "Simo Šolaja" od 27. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na prostoru Zenica - Busovača - Kiseljak490
112.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 13. južnodalmatinske brigade 9. NOU divizije o dejstvima u novembru i decembru 1944. na prostoru Imotski - Široki Brijeg504
113.Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 27. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o aktivnosti na komunikaciji Prozor - Ostrožac - Konjic517
114.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o aktivnosti protiv četnika u srednjoj Bosni521
115.Brojno stanje ljudstva 3. korpusa NOVJ 28. decembra 1944 godine533
116.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 28. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u novembru na području srednje i zapadne Bosne534
117.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 28. decembra 1944. Štabu 25. divizije za regulisanje prevoženja preko rijeke559
118.Izvještaj Štaba 14. korpusa od 28. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u dolinama rijeka Drine i Spreče564
119.Obavještajni izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 28. decembra 1944. o četničkim jedinicama iz Srbije567
120.Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na prostoru Kreševo - Kiseljak572
121.Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 28. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o četničkim gubicima i o plijenu za vrijeme proteklih borbi kod Tuzle583
122.Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 28. NOU divizije o dejstvima protiv Nijemaca i četnika na prostoriji Bijeljina - Janja585
123.Izvještaj Štaba 21. istočnobosanske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika istočno od Tuzle593
124.Izvještaj Visočko-fojničkog NOP odreda od 28. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o akcijama na komunikaciji Kiseljak - Busovača - Zenica596
125.Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 29. decembra 1944. o pohvali jedinica zbog uspjeha u borbi protiv četnika u istočnoj Bosni604
126.Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o organizaciji komora i intendantura606
127.Izvještaj Štaba 10. divizije od 29. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju službe veze607
128.Izvještaj Štaba 17. divizije od 29. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o neprijatelju na sektoru Bijeljina - Brčko - Čelić612
129.Zapovijest Štaba 25. NO divizije od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje Majevice od četnika614
130.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Janja - Bijeljina od 28. novembra do 29. decembra 1944. godine618
131.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na sektoru Nevesinje - Blagaj i Mostar i razbijanje i uništenje četnika na prostoru Dobro Polje - Kalinovik - Foča636
132.Kritički osvrt Štaba 38. NOU divizije od 29. decembra 1944. u vezi sa greškama i nedostacima u borbi sa četnicima u drugoj polovini decembra541
133.Izvještaj Štaba 38. divizije od 29. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rezultatima sedmodnevnih borbi protiv četnika644
134.Zapovijest Štaba 45. NO divizije od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se prebace sa prostora Loznice u širi rejon Zvornika646
135.Izvještaj Štaba 45. NO divizije od 29. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o gubicima pretrpljenim u dolini rijeke Drine649
136.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Tuzla - Zvornik651
137.Izvještaj Štaba 24. srpske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 45. NO divizije o dejstvima u dolini rijeke Drine655
138.Zapovijest Štaba Brigade narodne odbrane za Hercegovinu od 29. decembra 1944. štabovima bataljona za razbijanje i uništenje preostalih četničkih grupa u srezu trebinjskom662
139.Izvještaj Štaba Livanjsko-duvanjskog NOP odreda od 29. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o akcijama u rejonu Duvna668
140.Izvještaj Štaba 4. divizije od 30. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Zenica - Busovača671
141.Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 30. decembra 1944. Štabu 28. divizije za dejstva na prostoriji Janja - Suho Polje - Čađavica693
142.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 30. decembra 1944. kojom se jedinice ove divizije pohvaljuju zbog uspješne borbe protiv Nijemaca i četnika695
143.Obavještajni izvještaj Štabu 53. NOU divizije od 30. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o četničkim snagama u srednjoj Bosni697
144.Pregled brojnoj stanja ljudstva i sredstava za vezu 1. artiljerijske brigade 5. korpusa NOVJ 30. decembra 1944. godine700
145.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 30. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Busovača - Travnik701
146.Izvod iz knjige depeša Štaba 3. korpusa dostavljenih Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u istočnoj Bosni u decembru 1944. godine706
147.Relacija Štaba 14. korpusa od 31. decembra 1944. dostavljena Štabu Južne operativne grupe NOVJ o borbama u dolini Drine732
148.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 31. decembra 1944. štabu 7. krajiške brigade da preuzme položaje 6. krajiške brigade i privremeno se stavi pod Komandu Štaba 4. NOU divizije739
149.Dopunski izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 31. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o aktivnosti protiv četnika u srednjoj Bosni740
150.Izvještaj Štaba 17. NOU divizije od 31. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u dolini rijeke Drine744
151.Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 28. NOU divizije 31. decembra 1944. godine764
152.Relacija Štaba 14. hercegovačke (omladinske) brigade od 31. decembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Gornjeg Nevesinjskog polja i Kalinovika765
153.Izvještaj Štaba 19. krajiške (srednjobosanske) brigade od 31. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o razbijanju četničkih grupica u širem rejonu Dervente786
154.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 20. srpske NOU brigade o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Užica i u dolini Drine790
155.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 23. srpske NOU brigade o dejstvima od 11. do 31. decembra 1944. u dolini rijeke Drine802
156.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 10. hercegovačke NOU brigade na dan 31. decembra 1944. godine813
II - USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI
157.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. decembra 1944. o dejstvima kod Bijeljine, Bosanskog Novog i Mostara817
158.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. decembra 1944. o ulasku partizana u Bijeljinu819
159.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. decembra 1944. o borbama na području Rogatice, Zvornika i Doboja820
160.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. decembra 1944. o borbama kod Banje Luke i Rame822
161.Pregled jedinica Zapovjedništva 2. zbornog područja 8. decembra 1944. godine824
162.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. decembra 1944. o dejstvima na prostoru Nevesinje - Gacko827
163.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. decembra 1944. o borbama na prostoru Banje Luke, Sarajeva i Zenice829
164.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. decembra 1944. o dejstvima na sektoru Banja Luka - Bosanski Novi830
165.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. decembra 1944. o dejstvima na sektoru Banje Luke i Zenice832
166.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. decembra 1944. o borbama na području Konjica i Banje Luke834
167.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. decembra T944. o borbama na području Zenice, Banje Luke i Konjica836
168.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. decembra 1944. o borbama u dolini Neretve i na području Zenice838
169.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. decembra T944. o dejstvima na području Bihaća, Banje Luke i Zenice840
170.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. decembra 1944. o rasporedu i dejstvima jedinica NOV i POJ na prostoru Banje Luke i Bijeljine841
171.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. decembra 1944. o dejstvima u dolini Drine i na području Banje Luke, Maglaja i Zenice844
172.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. decembra 1944. o borbama na prostoru Zenice i Sarajeva i u dolini Drine846
173.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. decembra 1944. o borbama na području Bosanskog Novog, Banje Luke, Trnova i u dolini Drine848
174.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. decembra 1944. o borbama na prostoru Bosanskog Novog, Zenice i Vlasenice849
175.Bojna relacija 1. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 23. decembra 1944. dostavljena Glavnom stožeru oružanih snaga NDH o dejstvima na sektoru Sarajevo - Rogatica - Travnik u oktobru851
176.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. decembra 1944. o borbama u istočnoj Bosni i oko Banje Luke 864
177.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. decembra 1944. o borbama na sektoru Sarajevo - Proz865
178.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. decembra 1944. o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni i kod Kiseljaka866
179.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. decembra 1944. o stanju na području Banje Luke, Sarajeva i u dolini Drine868
180.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. decembra 1944. o borbama oko Nevesinja, Foče, Banje Luke, Bosanske Gradiške i u dolini Drine869
181.Bojna relacija Zapovjedništva ustaško-domobranske 4. hrvatske divizije dostavljena Zapovjedništvu 1. zbornog područja o dejstvima na sektoru Kostajnica - Bosanski Novi - Sisak - Petrinja u decembru871
182.Bojna relacija 8. ustaškog djelatnog zdruga dostavljena ustaško-domobranskoj 4. hrvatskoj diviziji o dejstvima na sektoru Vaganac - Petrinja - Kostajnica u decembru879
183.Registar887
BIBLIOTEKA