ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 30 - oktobar-novembar 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 1. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o radu Vojne oblasti korpusa7
2.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. Štabu 39. divizije za dejstva na sektoru Banje Luke i Bosanskog Novog24
3.Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. o formiranju 19. i 20. krajiške brigade27
4.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 5. korpusa NOVJ na dan 1. oktobra 1944. godine29
5.Izvještaj Štaba 38. divizije od 1. oktobra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u septembru na području Trebave, Posavine i Majevice31
6.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 2. oktobra 1944. Štabu 38. divizije o daljim dejstvima na području Trebave i Posavine47
7.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 2. oktobra 1944. Štabu 39. divizije da 8. i 15. krajišku brigadu popuni ljudstvom iz Grupe Kozarskih NOP odreda50
8.Izvještaj Štaba 4. divizije od 2. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o ulasku neprijatelja u Banju Luku51
9.Izvještaj načelnika Štaba 29. NOU divizije od 2. oktobra 1944. Štabu divizije o zauzimanju Bileće53
10.Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na četnike Bosanskokrajiškog i Srednjobosanskog četničkog korpusa50
11.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima potčinjenih brigada za dejstva na sektoru Gračanica - Gradačac58
12.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 3. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za razvijanje ofanzivnih dejstava prema Trebinju61
13.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 3. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i za sprečavanje prodora neprijatelja na pravcima Gračanica - Tuzla i Srebrnik - Tuzla66
14.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 3. oktobra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima brigade na području Dervente i Banje Luke69
15.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 4. oktobra 1944. štabovima za dejstva 39. divizije na području Bosanske krajine i za pokret 4. divizije prema Donjem Vakufu75
16.Izvještaj Štaba 38. divizije od 4. oktobra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Srebrnik - Srnice - Gračanica77
17.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 4. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gračanicu i gonjenje neprijatelja prema Srnicama80
18.Izvještaj Štaba 17. slavonske brigade od 4. oktobra 1944. Štabu 28. NOU divizije o zauzimanju Janje82
19.Operacijski dnevnik Štaba Mačvanskog NOP odreda od 4. oktobra 1944. dostavljen Štabu 11. NOU divizije o dejstvima odreda u septembru 1944. u istočnoj Bosni i zapadnoj Srbiji84
20.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 5. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju i aktivnosti okupatorskih i kvislinških snaga u istočnoj Bosni92
21.Izvještaj Obavještajnog odsjeka Štaba 3. korpusa NOVJ od 5. oktobra 1944. Obavještajnom odjeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ o rasporedu neprijateljevih snaga u istočnoj Bosni99
22.Izvještaj Štaba 29. divizije od 5. oktobra 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o dejstvima u avgustu i septembru na području Hercegovine104
23.Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 5. oktobra 1944. Štabu 28. NOU divizije o napadu na uporište Janju115
24.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 6. oktobra 1944. Štabu 38. divizije za dejstva na području Trebave i Majevice118
25.Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 6. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na području Tuzle i u dolini rijeke Spreče120
26.Izvještaj Štaba 4. divizije od 7. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Prijedor - Banja Luka122
27.Izvještaj Štaba 10. divizije od 7. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u septembru na prostoriji Konjic - Kiseljak - Travnik - Bugojno145
28.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima početkom oktobra 1944. na području Semberije i Majevice160
29.Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade "Simo Šolaja" od 7. oktobra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima kod Travnika166
30.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije od 9. oktobra 1944. dostavljen Štabu 3. korpusa NOVJ o aktivnosti divizije u drugoj polovini septembra169
31.Naredba Štaba 29. NOU divizije od 9. oktobra 1944. za formiranje artiljerijskog diviziona177
32.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 9. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za razbijanje i uništenje četnika u sjevernoj Hercegovini179
33.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. štabovima 27. i 38. divizije za rušenje komunikacija Zvornik - Doboj i Zvornik - Sarajevo - Višegrad189
34.Saopštenje 5. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama o rezultatima napada na Banju Luku u drugoj polovini septembra192
35.Zapovijest Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 10. oktobra 1944. Štabu 18. srednjobosanske brigade za napad na Kotor-Varoš197
36.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 11. oktobra 1944. Štabu 17. majevičke i 21. istočnobosanske brigade za napad na četnike na prostoru Priboj - Zlo Selo i zatvaranje komunikacije Celić - Tuzla199
37.Izvještaj Štaba 10. divizije od 12. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Travnik202
38.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. Štabu 10. divizije za rasformiranje Jajačkog i Travničkog NOP odreda i formiranje Jajačko-travničkog NOP odreda206
39.Izvještaj Štaba 38. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Lopare - Vukosavci -Jablanica207
40.Izvještaj Štaba 39. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na području Banje Luke211
41.Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 17. oktobra 1944. štabovima 4. i 10. divizije da pripreme jedinice za napad na Travnik229
42.Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 17. oktobra 1944. Štabu 10. NOU divizije o borbi kod Repovaca231
43.Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 18. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Travnik235
44.Naredba Štaba 39. NOU divizije od 19. oktobra 1944. o formiranju pratećih četa u brigadama243
45.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 20. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za razvijanje ofanzivnih dejstava prema Boki kotorskoj i u kotlini Neretve244
46.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 22. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Rogaticu i rušenje komunikacije Višegrad - Rogatica - Sokolac246
47.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv četnika na širem području Banje Luke250
48.Zapovijest Štaba 16. muslimanske NOU brigade od 22. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Rogaticu253
49.Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 23. oktobra 1944. štabovima 16. muslimanske i 20. romanijske brigade da nastave dejstva na području Rogatice255
50.Pregled opreme za vezu 3. korpusa upućen 24. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ258
51.Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva poslije oslobođenja Travnika259
52.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 38. divizije od 25. oktobra 1944. upućen Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u prvoj polovini oktobra na području Trebave i Majevice262
53.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 26. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u istočnoj Bosni268
54.Izvještaj Štaba 4. divizije od 28. oktobra 1944, Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama za Travnik276
55.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 29. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje komunikacija Višegrad - Sokolac i Goražde - Sarajevo284
56.Naređenje Štaba 10. NOU divizije od 30. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Visoko i Tarčin - Hadžići287
57.Izvještaj Štaba 10. divizije od 30. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama za Travnik289
58.Pregled naoružanja 13. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine294
59.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 14. hercegovačke omladinske brigade 29. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine296
60.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i ostale opreme 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine298
61.Pregled brojnog stanja ljudstva i borbenih sredstava 5. korpusa NOVJ na dan 1. novembra 1944. godine300
62.Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 1. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na sektoru Teslić - Tešanj301
63.Naredba Komande vojne oblasti 29. NOU divizije od 2. novembra 1944. za formiranje komandi mjesta Mostar i Čapljina311
64.Izvještaj Komande Drugog vojnog područja od 2. novembra 1944. Komandi vojne oblasti 29. NOU divizije o aktivnosti na teritoriji trebinjskog, ljubinjskog i stolačkog sreza313
65.Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Kalinovik - Nevesinje321
66.Izvještaj Štaba 4. divizije od 4. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na području Banje Luke i Travnika332
67.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš343
68.Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na prostoru Konjic - Zenica - Travnik352
69.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 5. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Sarajevo - Višegrad364
70.Relacija 12. hercegovačke brigade od 5. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Bileće, Dubrovnika i u kotlini Neretve367
71.Uputstvo Štaba 5. korpusa NOVJ od 7. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o unapređenju izviđačke službe376
72.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 7. novembra 1944. Štabu 16. krajiške brigade da se s čitavim rukovodećim kadrom brigade i boračkim sastavom, prekaljenim u oslobodilačkoj borbi, stavi na raspolaganje Odjeljenju za zaštitu naroda Bosne i Hercegovine378
73.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 8. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u avgustu na području srednje i zapadne Bosne380
74.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 8. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u septembru na području srednje i zapadne Bosne400
75.Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica431
76.Relacija Štaba Južnohercegovačke operativne grupe od 9. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Nevesinja, Bileća, Stoca i u kotlini Neretve447
77.Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 9. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o napadu na Podorašac467
78.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da formira svoj artiljerijski division i da 70 artiljeraca uputi 39. diviziji470
79.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 10. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje komunikacije u dolini rijeke Bosne472
80.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 10. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Rogaticu474
81.Izvještaj Štaba 39. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na području Banje Luke, Kostajnice i Bosanske Krupe476
82.Informacija Štaba 3. korpusa NOVJ od 12. novembra 1944. Štabu 27. divizije o stanju na teritoriji korpusa i zahtjev za sprovođenje istrage povodom gubitaka 19. birčanske brigade kod Crvenih stijena491
83.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 13. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u istočnoj Bosni495
84.Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 13. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u oktobru na području Bileće, Dubrovnika i Risna503
85.Upozorenje štaba 3. korpusa NOVJ od 14. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da čuvaju državnu imovinu520
86.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 38. divizije upućen 14. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na području Trebave, Majevice, Semberije i u dolini rijeke Spreče521
87.Izvještaj Štaba Južnohercegovačke operativne grupe od 14. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Bunu i Blagaj i borbama kod Babje Glave i Grepka526
88.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 21. istočnobosanske brigade od 15. novembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u širem rejonu Tuzle531
89.Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Štabu Tuzlanskog NOP odreda za savlađivanje neprijatelja u Gračanici i Puračiću, uspostavu organa narodne vlasti i sprovođenje mobilizacije za Narodnooslobodilačku vojsku535
90.Izvještaj Štaba 27. divizije od 16. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Sokolac, Rogatica, Višegrad537
91.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 16. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Višegrad - Sarajevo546
92.Naredba Štaba 29. NOU divizije od 16. novembra 1944. o rasformiranju Južnohercegovačke operativne grupe549
93.Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 16. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zvornika552
94.Izvještaj Tuzlanskog NOP odreda od 16. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Dobošnica - Puračić - Lukavac557
95.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 17. novembra 1944. Štabu 6. krajiške brigade za rušenje komunikacije Lašva - Han- -Kumpanija - Travnik560
96.Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 17. novembra 1944. štabovima 7. krajiške brigade i Artiljerijskog diviziona za napad na četnike u selu Kralupima561
97.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 17. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sprovođenje mjera borbenog obezbjeđenja u jedinicama te divizije567
98.Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 17. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenice571
99.Informacija Štaba 10. NOU divizije od 18. novembra 1944. o neprijateljevim snagama u Sarajevu574
100.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Čelić - Lopare - Pukiš578
101.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 19. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sprečavanje prodora njemačkih jedinica od Rogatice prema Sokocu582
102.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 20. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u kotlini Neretve i u zahvatu komunikacije Mostar - Široki Brijeg - Kočerin585
103.Uputstvo Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za politički rad sa bivšim pripadnicima neprijateljskih jedinica koji su pristupili jedinicama ovoga korpusa594
104.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 21. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva na komunikaciji Rogatica - Sokolac596
105.Obavještenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 22. novembra 1944. Štabu 27. divizije o neprijatelju u dolini Drine i o situaciji kod 38. divizije598
106.Izvještaj Štaba 27. divizije od 22. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ povodom osjetnih gubitaka 19. birčanske brigade u borbi vođenoj 29. oktobra kod Crvenih stijena601
107.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 22. novembra 1944. Divizijskoj vojnoj oblasti i štabovima partizanskih odreda u vezi s radom i zadacima odreda603
108.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 23. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje komunikacije Busovača - Lašva i za obučavanje boraca u primjeni maskirnih sredstava606
109.Izvještaj Štaba 10. divizije od 23. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod sela Kralupa608
110.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 24. novembra 1944. Komandi drvarskog vojnog područja o dejstvima kod Busovače i u srednjoj Bosni611
111.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 25. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u oktobru u srednjoj i zapadnoj Bosni614
112.Obavještajni izvještaj Štaba 5. korpusa od 25. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu neprijateljevih jedinica na području Bosne i Hercegovine646
113.Izvještaj Štaba 4. divizije od 25. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Busovaču655
114.Naredba Štaba 29. NOU divizije od 26. novembra 1944. o formiranju 3. područja Vojne oblasti ove divizije i Komande mjesta Posušje662
115.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 26. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima u rejonu Zenice665
116.Obavještenje Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača za Bosnu i Hercegovinu od 26. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o svojim zadacima i radu668
117.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. novembra 1944. Komandi drvarskog vojnog područja o dejstvima jedinica na sektoru Zenica - Busovača - Kiseljak670
118.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za organizovanje zasjede na odsjeku Semeć - Gornja Lijeska672
119.Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade "Simo Šolaja" od 27. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenica - Visoko - Kiseljak674
120.Zapovijest Štaba 12. hercegovačke NOU brigade od 27. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Široki Brijeg686
121.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 28. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o radu Vojne oblasti ovoga korpusa691
122.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 28. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se smjelim napadima, zasjedama i rušenjem komunikacija nanose što veći gubici neprijatelju i sprečava njegovo brzo izvlačenje700
123.Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Visoko - Kiseljak - Kreševo - Tarčin702
124.Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na području Mrkonjić-Grada i Banje Luke711
125.Izvještaj Štaba Visočko-fojničkog NOP odreda od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Visoko - Zenica721
126.Pregled brojnog stanja ljudstva i borbenih sredstava 3. korpusa NOVJ od 29. novembra 1944. sa stanjem na dan 20. novembra728
127.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o rezultatima napada na Široki Brijeg730
128.Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bradina - Konjic - Prozor734
129.Izvještaj Štaba 20. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Bosanska Dubica - Lijevče polje741
130.Izvod iz knjige depeša 3. korpusa upućenih Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima korpusa na području Majevice, Semberije, Romanije i u dolini rijeke Spreče u novembru 1944. godine748
131.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. o stavljanju Drvarsko-petrovačkog i Podgrmečkog NOP odreda pod komandu 39. divizije770
132.Izvještaj Štaba 5. korpusa upućen novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formiranju i organizaciji artiljerije toga korpusa771
133.Izvještaj Štaba 4. divizije od 30. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Zenice778
134.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora799
135.Izvještaj Štaba 10. divizije od 30. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama za Travnik289
136.Pregled naoružanja 13. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine294
137.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 14. hercegovačke omladinske brigade 29. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine296
138.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i ostale opreme 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine298
139.Pregled brojnog stanja ljudstva i borbenih sredstava 5. korpusa NOVJ na dan 1. novembra 1944. godine300
140.Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 1. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na sektoru Teslić - Tešanj301
141.Naredba Komande vojne oblasti 29. NOU divizije od 2. novembra 1944. za formiranje komandi mjesta Mostar i Čapljina311
142.Izvještaj Komande Drugog vojnog područja od 2. novembra 1944. Komandi vojne oblasti 29. NOU divizije o aktivnosti na teritoriji trebinjskog, ljubinjskog i stolačkog sreza313
143.Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Kalinovik - Nevesinje321
144.Izvještaj Štaba 4. divizije od 4. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na području Banje Luke i Travnika332
145.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš343
146.Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na prostoru Konjic - Zenica - Travnik352
147.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 5. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Sarajevo - Višegrad364
148.Relacija 12. hercegovačke brigade od 5. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Bileće, Dubrovnika i u kotlini Neretve367
149.Uputstvo Štaba 5. korpusa NOVJ od 7. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o unapređenju izviđačke službe 376
150.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 7. novembra 1944. Štabu 16. krajiške brigade da se s čitavim rukovodećim kadrom brigade i boračkim sastavom, prekaljenim u oslobodilačkoj borbi, stavi na raspolaganje Odjeljenju za zaštitu naroda Bosne i Hercegovine378
151.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 8. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u avgustu na području srednje i zapadne Bosne380
152.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 8. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u septembru na području srednje i zapadne Bosne400
153.Izvještaj Štaba 27. NOU divizije od 9. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Zvornik - Višegrad - Rogatica431
154.Relacija Štaba Južnohercegovačke operativne grupe od 9. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Nevesinja, Bileća, Stoca i u kotlini Neretve447
155.Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 9. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o napadu na Podorašac467
156.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da formira svoj artiljerijski division i da 70 artiljeraca uputi 39. diviziji470
157.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 10. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje komunikacije u dolini rijeke Bosne472
158.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 10. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Rogaticu474
159.Izvještaj Štaba 39. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na području Banje Luke, Kostajnice i Bosanske Krupe476
160.Informacija Štaba 3. korpusa NOVJ od 12. novembra 1944. Štabu 27. divizije o stanju na teritoriji korpusa i zahtjev za sprovođenje istrage povodom gubitaka 19. birčanske brigade kod Crvenih stijena491
161.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 13. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u istočnoj Bosni495
162.Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 13. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u oktobru na području Bileće, Dubrovnika i Risna503
163.Upozorenje štaba 3. korpusa NOVJ od 14. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da čuvaju državnu imovinu520
164.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 38. divizije upućen 14. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na području Trebave, Majevice, Semberije i u dolini rijeke Spreče521
165.Izvještaj Štaba Južnohercegovačke operativne grupe od 14. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Bunu i Blagaj i borbama kod Babje Glave i Grepka526
166.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 21. istočnobosanske brigade od 15. novembra 1944. dostavljen Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u širem rejonu Tuzle531
167.Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Štabu Tuzlanskog NOP odreda za savlađivanje neprijatelja u Gračanici i Puračiću, uspostavu organa narodne vlasti i sprovođenje mobilizacije za Narodnooslobodilačku vojsku535
168.Izvještaj Štaba 27. divizije od 16. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Sokolac, Rogatica, Višegrad537
169.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 16. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Višegrad - Sarajevo546
170.Naredba Štaba 29. NOU divizije od 16. novembra 1944. o rasformiranju Južnohercegovačke operativne grupe549
171.Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 16. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zvornika552
172.Izvještaj Tuzlanskog NOP odreda od 16. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Dobošnica - Puračić - Lukavac557
173.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 17. novembra 1944. Štabu 6. krajiške brigade za rušenje komunikacije Lašva - Han- -Kumpanija - Travnik560
174.Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 17. novembra 1944. štabovima 7. krajiške brigade i Artiljerijskog diviziona za napad na četnike u selu Kralupima561
175.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 17. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sprovođenje mjera borbenog obezbjeđenja u jedinicama te divizije567
176.Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 17. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenice571
177.Informacija Štaba 10. NOU divizije od 18. novembra 1944. o neprijateljevim snagama u Sarajevu574
178.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Celić - Lopare - Pukiš578
179.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 19. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sprečavanje prodora njemačkih jedinica od Rogatice prema Sokocu582
180.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 20. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u kotlini Neretve i u zahvatu komunikacije Mostar - Široki Brijeg - Kočerin585
181.Uputstvo Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za politički rad sa bivšim pripadnicima neprijateljskih jedinica koji su pristupili jedinicama ovoga korpusa594
182.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 21. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva na komunikaciji Rogatica - Sokolac596
183.Obavještenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 22. novembra 1944. Štabu 27. divizije o neprijatelju u dolini Drine i o situaciji kod 38. divizije598
184.Izvještaj Štaba 27. divizije od 22. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ povodom osjetnih gubitaka 19. birčanske brigade u borbi vođenoj 29. oktobra kod Crvenih stijena601
185.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 22. novembra 1944. Divizijskoj vojnoj oblasti i štabovima partizanskih odreda u vezi s radom i zadacima odreda603
186.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 23. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje komunikacije Busovača - Lašva i za obučavanje boraca u primjeni maskirnih sredstava606
187.Izvještaj Štaba 10. divizije od 23. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod sela Kralupa608
188.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 24. novembra 1944. Komandi drvarskog vojnog područja o dejstvima kod Busovače i u srednjoj Bosni611
189.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 25. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u oktobru u srednjoj i zapadnoj Bosni614
190.Obavještajni izvještaj Štaba 5. korpusa od 25. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu neprijateljevih jedinica na području Bosne i Hercegovine646
191.Izvještaj Štaba 4. divizije od 25. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Busovaču655
192.Naredba Štaba 29. NOU divizije od 26. novembra 1944. o formiranju 3. područja Vojne oblasti ove divizije i Komande mjesta Posušje662
193.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 26. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima u rejonu Zenice665
194.Obavještenje Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača za Bosnu i Hercegovinu od 26. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o svojim zadacima i radu668
195.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. novembra 1944. Komandi drvarskog vojnog područja o dejstvima jedinica na sektoru Zenica - Busovača - Kiseljak670
196.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za organizovanje zasjede na odsjeku Semeć - Gornja Lijeska672
197.Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade "Simo Šolaja" od 27. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenica - Visoko - Kiseljak674
198.Zapovijest Štaba 12. hercegovačke NOU brigade od 27. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Široki Brijeg686
199.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 28. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o radu Vojne oblasti ovoga korpusa691
200.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 28. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se smjelim napadima, zasjedama i rušenjem komunikacija nanose što veći gubici neprijatelju i sprečava njegovo brzo izvlačenje700
201.Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Visoko - Kiseljak - Kreševo - Tarčin702
202.Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na području Mrkonjić-Grada i Banje Luke711
203.Izvještaj Štaba Visočko-fojničkog NOP odreda od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na komunikaciji Kiseljak - Visoko - Zenica721
204.Pregled brojnog stanja ljudstva i borbenih sredstava 3. korpusa NOVJ od 29. novembra 1944. sa stanjem na dan 20. novembra728
205.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o rezultatima napada na Široki Brijeg730
206.Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bradina - Konjic - Prozor734
207.Izvještaj Štaba 20. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Bosanska Dubica - Lijevče polje741
208.Izvod iz knjige depeša 3. korpusa upućenih Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima korpusa na području Majevice, Semberije, Romanije i u dolini rijeke Spreče u novembru 1944. godine748
209.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. o stavljanju Drvarsko-petrovačkog i Podgrmečkog NOP odreda pod komandu 39. divizije770
210.Izvještaj Štaba 5. korpusa upućen novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formiranju i organizaciji artiljerije toga korpusa771
211.Izvještaj Štaba 4. divizije od 30. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Zenice778
212.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora799
II - Njemačka i ustaško-domobranska dokumenta
213.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od I. oktobra 1944. o borbama oko Banje Luke i Tuzle809
214.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. oktobra 1944. o borbama na sektoru Banje Luke i Ljubuškog811
215.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od od 4. oktobra 1944. o borbama na području Banje Luke, Travnika, Imotskog i Trebinja813
216.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. oktobra 1944. o borbama kod Banje Luke, Bijeljine i Travnika815
217.Izvještaj obavještajnog oficira pri Štabu njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 6. oktobra 1944. o vješanju 21 rodoljuba iz Bosanske i Hrvatske Dubice817
218.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. oktobra 1944. o borbama oko Banje Luke, Travnika, Tuzle i Bijeljine819
219.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. oktobra 1944. o borbama oko Konjica, Goražda i Prače821
220.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. oktobra 1944. o borbama oko Brčkog i Goražda823
221.Bojna relacija Zapovjedništva 1. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 11. oktobra 1944. o dejstvima u avgustu na sektoru Vlasenica - Olovo - Bugojno - Rogatica825
222.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. oktobra 1944. o borbama na sektoru Majevice, Livna i Višegrada832
223.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. oktobra 1944. o situaciji oko Banje Luke i Travnika i o borbama na Majevici i oko Livna833
224.Pregled izvršenja taktičkih zadataka 2. bojne 9. gorske pukovnije od 14. septembra do 18. oktobra 1944. godine835
225.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. oktobra 1944. o borbama na sektoru Livna, Kalinovika, Goražda i Gradačca842
226.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnika844
227.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnik - Zenica - Rogatica - Sarajevo845
228.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. oktobra 1944. o borbama na području Travnika i Metkovića847
229.Bojna relacija Zapovjedništva 13. lovačke pukovnije od 26. oktobra 1944. o dejstvima na području Bosanskog Novog848
230.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnika i Višegrada857
231.Izvještaj njemačkog poslanika u Zagrebu od 28. oktobra 1944. ministru spoljnih poslova Trećeg Rajha o stanju u 13. SS diviziji "Handžar"859
232.Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 28. oktobra 1944. za dejstva oklopnih vozova "Neretva" i "Lisac" na komunikaciji Konjic - Aleksin Han860
233.Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 30. oktobra 1944. zapovjedništvima 2. i 9. gorske pukovnije o rasporedu i zadacima na komunikaciji Konjic - Raštelica862
234.Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 30. oktobra 1944. zapovjedništvima 2. i 9. gorske pukovnije o određivanju komandanata pojedinih odsjeka osiguranja na komunikaciji Konjic - Raštelica866
235.Bojna relacija 4. lovačkog zduga o borbenim dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Kostajnica - Bosanska Dubica u oktobru 1944. godine867
236.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 31. oktobra 1944. o situaciji u istočnoj Bosni872
237.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. novembra 1944. o borbama na sektoru Dervente i Romanije873
238.Bojna relacija Stožera 1. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 4. novembra 1944. o dejstvima u septembru na području Ivan-Sedla, Tarčina, Travnika i Bugojna875
239.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. novembra 1944. o borbama na sektoru Banje Luke i Rogatice i o stanju u 9. posadnom zdrugu888
240.Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 6. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije za izvođenje poduhvata "Buljina" protiv 17. krajiške NOU brigade u rejonu Ostrošca891
241.Brojno stanje ljudstva i naoružanja 9. gorske pukovnije na dan 6. novembra 1944. godine896
242.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. novembra 1944. o dejstvima na području Zvornika i Kalinovika i o bombardovanju Sarajeva898
243.Naređenje zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 11. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije i 9. topničkog sklopa za dejstva na sektoru Konjic - Vrdolje900
244.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. novembra 1944. o borbama oko Bihaća, Kiseljaka i Zvornika903
245.Bojna relacija 13. lovačke pukovnije od 12. novembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 4. lovačkog zdruga o dejstvima u oktobru na sektoru Bosanski Novi - Kostajnica905
246.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. novembra 1944. o borbama na sektoru Bihaća, Rogatice i Kreševa909
247.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. novembra 1944. o borbama na sektoru Konjica, Bihaća, Bosanskog Novog i Drinjače912
248.Zapovijest Zapovjedništva 9. gorske pukovnije od 22. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za osiguranje komunikacije Raštelica - Konjic915
249.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. novembra 1944. o borbama na području Zenice, Visokog i Brčkog921
250.Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 25. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije za izviđanje u pravcu Cuhovići - Glavatičevo924
251.Obavještenje njemačkog komandanta odbrane Sarajeva od 26. novembra 1944. svim ustanovama i jedinicama u garnizonu da je preuzeo dužnost komandanta odbrane grada926
252.Naređenje 2. gorskog zdruga od 26. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na 17. krajišku NOU brigade na prostoriji Kruščica - Bare - Jasenik928
253.Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 28. novembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 3. zbornog područja o dejstvima u julu na komunikaciji Konjic - Hadžići932
254.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o borbama na sektoru Konjica i Zenice943
255.Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 29. novembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 3. zbornog područja o dejstvima u avgustu na sektoru Ostrožac - Blažuj945
256.Bojna relacija 8. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga o dejstvima u novembru 1944. na komunikaciji Bosanski Novi - Kostajnica - Bosanska Dubica954
257.REGISTAR961
BIBLIOTEKA