ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 3 - januar-februar-mart 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1."Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini" članak Moše Pijade od januara 1942 godine7
2.Izvještaj o vojno-političkoj konferenciji održanoj u štabu Drugog krajiškog NOP odreda decembra 1941 godine20
3.Saopštenje o puštanju na slobodu zarobljenih domobrana23
4.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 1 januara 1942 god. o važnijim borbama i akcijama u 1941 godini23
5.Pismo komande Zeničke čete partizanskog odreda "Zvijezda" od 1 januara 1942 god. štabu Ozrenskog NOP odreda28
6.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o izvršenim akcijama u decembru 1941 godine29
7.Zapisnik sa savjetovanja pretstavnika Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku i Hercegovačkog NOP odreda od 4 januara 1942 god. o formiranju zajedničkog Operativnog štaba za Hercegovinu32
8.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 6 januara 1942 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za pokret Kraljevačkog bataljona prema Donjim Cevljanovićima i rad pozadinskih dijelova brigade34
9.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o izvedenim akcijama od 1-9 januara 1942 godine37
10.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 10 januara 1942 god. o uništenju italijanske kolone na putu Trebinje-Bileća38
11.Pismo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije od januara 1942 god. komandi bosanskih četnika kojim se pozivaju bosanski četnici na borbu protiv okupatora i ustaša40
12.Pismo komandanta Romaniskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske brigade o pripremama neprijatelja za ofanzivu protiv partizanskih jedinica u Istočnoj Bosni42
13.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbjeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive44
14.Predlog komandanta Romaniskog NOP odreda od 13 januara 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske brigade za raspored snaga za zajedničku odbranu oslobođene teritorije na Romaniji46
15.Izvještaj štaba bataljona "Nevesinjska puška" Hercegovačkog NOP odreda od 13 januara 1942 god. štabu odreda o pripremama za napad na Borač i saradnji četnika sa Italijanima51
16.Izvještaj štaba Prve proleterske NOU brigade od 14 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o dolasku Beogradskog bataljona u Praču53
17.Proglas štaba Romaniskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. narodu oslobođene teritorije Istočne Bosne54
18.Izvještaj komandanta Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabu odreda o pokušajima četnika da nametnu svoju komandu nekim partizanskim jedinicama56
19.Izvještaj politkomesara Prve proleterske brigade od januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o brojnom stanju Beogradskog bataljona i nadiranju neprijatelja prema Rogatici i Vlasenici58
20.Rezolucija seljaka sela Jablanice od 17 januara 1942 god. povodom nasilja i samovoljnih postupaka majevičkih četnika59
21.Izvještaj komandira Prve čete Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 17 januara 1942 god. komandantu odreda o nastojanju četnika da nametnu svoju komandu nekim partizanskim jedinicama62
22.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Prijedor, Bosanski Novi, Bosansku Dubicu i Bosansku Gradišku iz januara 1942 god. Srbima, Hrvatima i muslimanima povodom ustaških zločina63
23.Izvještaj štabova NOP bataljona Sitničkog, Bilećkog i "Vladimir Gaćinović" od januara 1942 god. Operativnom štabu za Hercegovinu o neuspjelom napadu na Planu67
24.Objašnjenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 22 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o situaciji poslije Druge neprijateljske ofanzive i određivanje zadataka Romaniskog odreda69
25.Zapisnik sa konferencije vojnih i političkih rukovodilaca Prvog krajiškog NOP odreda održane 22 januara 1942 godine71
26.Proglas štaba Kalinovičkog NOP odreda od januara 1942 god. o četničkoj izdaji i potrebi čišćenja pozadine od neprijateljskih agenata80
27.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. štabu Pračanskog bataljona za sprečavanje prodora neprijatelja prema Goraždu i Ustikolini i formiranje dobrovoljačkih četa82
28.Proglas Operativnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Istočnu Bosnu od 23 januara 1942 god. povodom izdajničkog rada četničkih vođa i poziv na opštu mobilizaciju84
29.Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 januara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu85
30.Zapovijest Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 25 januara 1942 god. za odbranu pravca Trebinje-Bileća- Plana87
31.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvedenim akcijama i političkom radu u pozadini u vremenu od 12 decembra 1941 do 26 januara 1942 godine90
32.Proglas muslimana boraca NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. muslimanima Istočne Bosne povodom pokušaja četnika da stvore muslimanske četničke formacije94
33.Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 januara 1942 god. drugu Titu o borbama u Istočnoj Bosni u toku Druge neprijateljske ofanzive96
34.Uputstvo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije od 29 januara 1942 god. o organizacionoj izgradnji i ideološkom radu partiskih organizacija u bataljonima99
35.Zajednički proglas Pokrajinskog komiteta SKOJ-a i Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. povodom formiranja omladinskih četa101
36.Proglas Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od januara 1942 god. stanovništvu i domobranskom garnizonu opkoljene Bileće104
37.Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 30 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o smrti Slaviše Vajnera-Čiče i vojnoj situaciji na području odreda107
38.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda Glavnom štabu NOP i dobrovoljačkih odreda za Bosnu i Hercegovinu o vojnoj i političkoj aktivnosti odreda u januaru 1942 godine110
39.Izvještaj Cetvrtog kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade od 31 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jug-slavije o upućivanju generala Novakovića u V. Š. i situaciji na sektoru bataljona122
40.Uputstvo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 31 januara 1942 god. o zadacima narodnooslobodilačkih odbora na području bataljona124
41.Naređenje komande čete "Ostrvo slobode" NOP bataljona "Bajo Pivljanin" od 31 januara 1942 god. za regulisanje šlužbe u garnizonu Goražde129
42.Izvještaj referenta saniteta komande mjesta u Foči o zdravstvenom stanju boraca u Beogradskom bataljonu Prve proleterske NOU brigade 31 januara 1942 godine130
43.Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. okružnim, sreskim i mjesnim organizacijama132
44.Zajednički proglas Centralnog komiteta KPJ, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i partiskog i vojnog rukovodstva za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine136
45.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 februara 1942 god. komandi mjesta u Foči za pripremu prostorija radi smještaja stotinu bolesnih partizana140
46.Saopštenje Udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 1 februara 1942 god. povodom presude prijekog vojnog suda bataljona grupi izdajnika140
47.Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 2 februara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu i prijedlog za formiranje posebnog vojnog i partiskog rukovodstva za Istočnu. Bosnu i Bosansku Krajinu142
48.Izvještaj štaba Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade od 2 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zdravstvenom stanju u bataljonu i političkom radu na terenu145
49.Naredba i uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 februara 1942 god. za mobilizaciju vojnih obveznika u Fočanskom, Cajničkom i Pljevaljskom srezu147
50.Izvještaj štaba Birčanskog NOP odreda od 3 februara 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine o stanju u odredu i o borbama za vrijeme Druge neprijateljske ofanzive149
51.Izvještaj štaba Hercegovačkog NOP odreda od 3 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o čišćenju teritorije Bilećkog i Stolačkog bataljona od izdajničkih elemenata154
52.Izvještaj komande sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o izvedenim akcijama od 26 januara do 3 februara 1942 godine156
53.Izvještaj člana Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju i preduzetim mjerama za sređivanje stanja u Goraždu i okolini i o slabostima u radu partiske organizacije u Durmitorskom NOP odredu158
54.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 februara 1942 god. štabu Župopivskog bataljona za pružanje pomoći hercegovačkim partizanskim jedinicama radi učvršćenja narodne vlasti u Gatačkom srezu i za borbu protiv petokolonaških elemenata164
55.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 februara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za raspored jedinica odreda i formiranje samostalnih bataljona166
56.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Operativnom štabu Istočne Bosne za raspored partizanskih jedinica i suzbijanje četničkog uticaja168
57.Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim mjerama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni171
58.Izvještaj Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade od 9 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rezultatima istrage povodom ubistva komandanta i komesara Pračanskog bataljona Romaniskog NOP odreda173
59.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 februara 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade za napad na Praču, Podgrab i Sjetlinu i za rad sa novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama175
60.Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu o izvedenim akcijama na sektoru Trebinje-Dubrovnik u toku 7 i 8 februara 1942 godine177
61.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o vojnim i političkim akcijama potčinjenih jedinica izvedenim u vremenu od 28 januara do 10 februara 1942 godine178
62.lzvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 12 februara 1942 god. drugu Titu o situaciji u Sarajevu poslije provale i uspostavljanju veze sa Zagrebom181
63.Proglas okružnih komiteta KPJ za "Romaniju" i "Zvijezdu" od 12 februara 1942 god. narodu Istočne Bosne184
64.Naređenje štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 12 februara 1942 god. komandama Prve, Druge i Pete čete za pripremanje napada na neprijateljsko uporište Kozarac188
65.Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 februara 1942 god. komandama četa za odabiranje najsposobnijih omladinaca u jedinice i kontrolu rada četnih ambulanti189
66.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izvještaja190
67.Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 14 februara 1942 god. drugu Titu o situaciji na terenu Istočne Bosne192
68.Izvještaj štabova Romaniskog NOP odreda i odreda "Zvijezda" od 14 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o konferenciji štabova odreda i pretstavnika partiske organizacije iz pozadine i o stanju veze sa Ozrenskim odredom195
69.Uputstvo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 14 februara 1942 god. za organizovanje i rad rezervnih partizanskih četa197
70.Izvještaj komandanta Prve proleterske brigade od februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u istočnoj Hercegovini199
71.Izvještaj komandanta Jabučkog bataljona od februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o preduzetim mjerama za sređivanje prilika u bataljonu i na terenu i prijedlog za formiranje vojnih kurseva za omladince200
72.Uputstvo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 18 februara 1942 god. za održavanje čistoće i suzbijanje zaraznih bolesti203
73.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o vojnim akcijama i političkom radu od 9 do 19 februara 1942 godine205
74.Pismo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 19 februara 1942 god. narodnooslobodilačkim odborima i komandama rezervnih jedinica o potrebi rušenja pruge i puteva na teritoriji bataljona208
75.Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 20 februara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu i o formiranju rukovodstva za rad u neprijateljskoj vojsci209
76.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za okrug Jajce od 20 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za BiH o partisko-političkom radu i četničkom rovarenju u Trećem krajiškom NOP odredu212
77.Naređenje štaba Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 21 februara 1942 god. zamjeniku komandanta bataljona za upućivanje boraca radi formiranja proleterske čete222
78.Pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu od 22 februara 1942 god. skojevskim rukovodstvima povodom formiranja omladinskih partizanskih četa224
79.Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 23 februara 1942 god. o borbama kod Stoca, na putu Trebinje-Bileća i o likvidaciji nekih četničkih komandanata225
80.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 februara 1942 god. za formiranje Fočanskog NOP odreda231
81.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. štabu Trećeg bataljona Prve proleterske brigade za rukovođenje i rad sa novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama234
82.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu235
83.Naređenje Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 27 februara 1942 god. za organizaciju odbrane oslobođene teritorije238
84.Proglas Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 27 februara 1942 god. povodom četničke izdaje prilikom napada na Mrkonjić Grad240
85.Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na terenu Romanije i Zvijezde i u odredima Romaniskom i "Zvijezda" poslije Druge neprijateljske ofanzive242
86.Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o radu štaba odreda253
87.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Majevicu i štaba Majevičkog NOP odreda od februara 1942 god. povodom napada majevičkih četnika na štab odreda255
88.Proglas Okružnog komiteta KPJ za teritoriju Trećeg krajiškog NOP odreda od februara 1942 god. narodu i partizanima Bosanske Krajine povodom zločina četnika258
89.Izvještaj štaba Udarnog hercegovačko-crnogorskog NOP bataljona od 1 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u Nevesinjskom srezu i o akcijama protiv četnika262
90.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 2 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o borbama u drugoj polovini februara 1942 god. i izdajničkom držanju četnika prilikom napada na Mrkonjić Grad265
91.Izvještaj političkog komesara Trećeg krajiškog NOP odreda od 3 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o političkim posljedicama neuspjelog napada na Mrkonjić Grad267
92.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 4 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv Nijemaca kod Prijedora i situaciji poslije neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju269
93.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 5 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu o razvoju ustanka u Bosanskoj Krajini273
94.Izvještaj o raspoloženju muslimana i rovarenju četničkih elemenata u Jeleču od 7 marta 1942 godine291
95.Pismo štaba Kalinovičkog NOP odreda od marta 1942 god. muslimanima sela Dujmovića za priključenje narodnooslobodilačkoj borbi297
96.Pismo zamjenika komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 8 marta 1942 god. komandi Cetvrte čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o zadacima čete u vezi s prodorom Nijemaca u Prijedor298
97.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 9 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o nastojanju Nijemaca da uspostave saobraćaj na pruzi Prijedor-Novi i o napadu na neprijateljsko uporište Hadžibair300
98.Naređenje štaba Drugog bataijona Drugog krajiškog NOP odreda od 10 marta 1942 god. komandama četa za sprovođenje u život uputstava štaba odreda u pogledu reorganizacije jedinica i za ometanje namjere neprijatelja da opljačka oslobođena sela302
99.Izvještaj štaba Druge proleterske NOU brigade od 10 marta 1942 god. o rezultatima čišćenja prostorije iameđu Višegrada i Rogatice od četničkih baridi304
100.Pozdravni telegram delegata Sreske konferencije NOO Sreza fočanskog od 11 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije306
101.Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 marta 1942 god. komandama četa za ofanzivno djelovanje na području Dubica-Prijedor306
102.Pismo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 marta 1942 god. muslimanima iz Brezičana307
103.Izvještaj pretsjednika Sreskog NO odbora Goražde od 13 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izboru Sreskog NO odbora za srez Goražde308
104.Naređenje Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Bosnu i Hercegovinu od 14 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu za formiranje Udarnog bataljona i dostavljanje redovnih izvještaja309
105.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 14 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o izvlačenju njemačkih snaga iz Prijedora i napadima neprijatelja na oslobođenu teritoriju311
106.Naređenje štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 14 marta 1942 god. štabu Drugog bataljona za pojačanje budnosti u vezi s napadom neprijatelja na oslobođenu teritoriju313
107.Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 16 marta 1942 god. štabu Slavonskog NOP bataljona o stanju i borbama odreda, o formiranju proleterskih brigada i o potrebi uspostavljanja stalne međusobne veze315
108.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o vojnim akcijama i političkom radu u vremenu od 1 do 16 marta 1942 godine319
109.Naredba Operativnog štaba Proleterske udarne grupe od 17 marta 1942 god. o formiranju Operativnog štaba Han Pijesak325
110.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 17 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o izvedenim akcijama u selu Vlasinjama i kod Glamoča326
111.Izvještaj političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda o političkom radu u odredu i pozadini u vremenu od 1 do 16 marta 1942 godine327
112.Pismo Obrada Stišovića od 17 marta 1942 god. Mladenu Stojanoviću330
113.Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od marta 1942 god. komandama četa za rušenje saobraćajnih veza i dostavljanje izvještaja332
114.Uputstvo štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 18 marta 1942 god. komandama četa za politički rad u četama i pozadini333
115.Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenoj reorganizaciji u odredu i izvedenim akcijama334
116.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 19 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o oslobođenju Budimlić Japre, borbama protiv četnika i saradnje sa Drugim krajiškim NOP odredom333
117.Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 20 marta 1942 god. o napadu Kombinovane crnogorsko-hercegovačke čete na ustaše u selu Ključu341
118.Naređenje štaba Prvog bataljona "Petar Škundrić" Prvog krajiškog NOP odreda od 20 marta 1942 god. komandama Treće i Cetvrte čete za postavljanje zasjeda i onemogućavanje pokreta neprijatelja od Ključa prema Prijedoru342
119.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama i političkom radu u vremenu od 3 do 18 marta 1942 godine344
120.Izvještaj političkog komesara Pračanskog bataljona od 22 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rezultatu borbe na Vijencu i stanju u dobrovoljačkim četama348
121.Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 24 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o predaji 38 domobrana i stvaranju bataljonskih i četnih ambulanti351
122.Izvještaj političkog komesara Kalinovičkog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o preduzetim mjerama za učvršćenje jedinica odreda i o političkom radu u jedinicama i pozadini352
123.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv Nijemaca i ustaša na putu Dubica-Prijedor i Bosanski Novi - Dobrljin354
124.Izvještaj Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o situaciji u Starom Majdanu i okolini poslije oslobođenja Budimlić Japre i o organizaciji bataljona357
125.Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o potrebi vođenja nemilosrdne borbe protiv izdajnika i petokolonaša i o borbama potčinjenih jedinica359
126.Saopštenje komande Pete čete Drugog bataljona Drugog Krajiškog NOP odreda od 27 marta 1942 god. komandi Cetvrte čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o preduzimanju mjera za sprečavanje prodora neprijatelja iz Prijedora ka Kozarcu361
127.Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama i političkom radu u drugoj polovini marta 1942 godine362
128.Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 29 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni366
129.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o političkom radu u jedinicama i pozadini u vremenu od 17 do 31 marta 1942 godine370
130.Izvještaj štaba Glasinačkog bataljona Romaniskog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim promjenama i političkom radu u bataljonu i o jačini neprijatelja u rejonu Podromanije - Sokolac - Han Pijesak373
131.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za pripremanje napada na Rogaticu375
132.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama u vremenu od 17 do 31 marta 1942 godine376
133.Proglas štaba Drugog bataljona Cetvrtog krajiškog NOP odreda od 31 marta 1942 god. povodom četničkih zločina380
II - Ustaško-domobranska dokumenta
134.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama u Hercegovini i Sarajevskoj oblasti u vremenu od 4 do 5 januara 1942 godine387
135.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama na području Sarajevske oblasti, Bosanske Krajine i Hercegovine 5 i 6 januara 1942 godine390
136.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama u centralnoj Bosni i Hercegovini 7 i 8 januara 1942 godine393
137.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama u Sarajevskoj oblasti i Hercegovini 8 januara 1942 godine396
138.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 15 januara 1942 god. o stanju u Sarajevskoj oblasti399
139.Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora o borbama u Bosanskoj Krajini i Tuzlanskoj oblasti u vremenu od 1 do 15 januara 1942 godine403
140.Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva u Banjoj Luci o borbama na teritoriji Bosanske Krajine u vremenu od 5 do 25 januara 1942 godine418
141.Izvještaj zapovjedništva Cetvrte oružničke pukovnije o borbama na teritoriji Istočne Bosne i Hercegovine u vremenu od 11 do 26 januara 1942 godine426
142.Izvještaj zapovjedništva Cetvrte oružničke pukovnije od 27 januara 1942 god. o borbi između Italijana i partizana na putu Trebinje-Bileća433
143.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora o borbama na teritoriji Zapadne Bosne u januaru 1942 godine434
144.Izvještaj Banjalučkog zdruga o borbama na području Bosanske Krajine u mjesecu januaru 1942 godine441
145.Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora o borbama u Bosni u vremenu od 16 do 31 januara 1942 godine456
146.Izvještaj zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 13 februara 1942 god. o borbama na području sjeverne Bosne u vremenu od 20 januara do 8 februara 1942 godine465
147.Izvještaj oružničke postaje Nemila od 16 februara 1942 god. o napadu partizana na Begov Han479
148.Izvještaj Velike župe Vrhbosna od 16 februara 1942 god. o borbama i akcijama partizana u Sarajevskoj oblasti481
149.Izvještaj zapovjedništva Cetvrte oružničke pukovnije od 17 februara 1942 god. o napadu partizana na Begov Han485
150.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 26 februara 1942 god. o borbama oko Mrkonjić Grada, Sarajeva, Trebinja i Rogatice489
151.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 27 februara 1942 god. o borbama na teritoriji Bosne i Hercegovine u vremenu od 1 do 15 februara495
152.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 27 februara 1942 god. o borbama u Sarajevskoj oblasti500
153.Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora o borbama na području sjeverne Bosne u vremenu od 16 do 28 februara 1942 godine514
154.Izvještaj zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 3 marta 1942 god. o borbi protiv partizana kod sela Rekavice520
155.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama na području Hercegovine, centralne i Istočne Bosne 5 marta 1942 godine524
156.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 7 marta 1942 god. o borbi protiv partizana kod sela Brestice528
157.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama na području Sarajevske oblasti i Hercegovine 7 marta 1942 godine529
158.Izvještaj Kotarske oblasti u Trebinju od 9 marta 1942 god. o stanju u južnoj Hercegovini534
159.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 10 marta 1942 god. o stanju u Banjalučkoj oblasti538
160.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora o borbama i akcijama partizana na teritoriji Bosanske Krajine u vremenu od 1 do 15 marta 1942 godine543
161.Izvještaj Velike župe Dubrava od 17 marta 1942 god. o djelovanju partizana u južnoj Hercegovini547
162.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 19 marta 1942 god. o borbama na području Hercegovine i centralne Bosne558
163.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o borbama u vremenu od 23 do 24 marta 1942 godine563
164.Izvještaj Velike župe Dubrava od 24 marta 1942 god. o borbama i akcijama partizana u Hercegovini568
165.Izvještaj zapovjedništva Treće oružničke pukovnije o borbama i akcijama partizana na području Bosanske Krajine i Tuzlanske oblasti u vremenu od 28 januara do 25 marta 1942 godine572
166.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije o borbama u Hercegovini i Istočnoj Bosni u vremenu od 11 do 26 marta 1942 godine588
167.Izvještaj oružničke postaje Alipašin Most od 26 marta 1942 god. o borbama partizana protiv ustaša u Kasindolu i Gornjoj Mladici594
168.Izvještaj oružničke postaje Pale od 31 marta 1942 god. o napadu partizana na žandare i ustaške milicionere u selu Bogovićima596
Registar763
BIBLIOTEKA