ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 29 - septembar 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. septembra 1944. o borbenim dejstvima na neprijateljskim komunikacijama7
2.Brojno stanje ljudstva i naoružanja 5. korpusa NOVJ na dan 1. septembra 1944. godine10
3.Dopunsko naređenje Štaba 11. NOU divizije od 1. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za produženje nastupnog marša u pravcu sela Hrvata12
4.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 1. septembra 1944. štabovima potčinjenih brigada da jedinice pređu na prostoriju Gurbeti - Rodelj - Stojkovići16
5.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije od 1. septembra 1944. dostavljen Štabu 3. korpusa NOVJ o aktivnosti divizije u drugoj polovini avgusta18
6.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 1. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za nastupni marš u pravcu Trebave i Posavine27
7.Izvještaj Štaba 38. NOU divizije od 1. septembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u dolini rijeke Spreče i rejonu Papraće32
8.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 1. septembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade za sadejstvo s jedinicama 4. NOU divizije i grupom kozarskih NOP odreda u napadu na Prijedor35
9.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 1. septembra 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije o aktivnosti brigade u drugoj polovini avgusta37
10.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 10. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 1. septembra 1944. godine44
11.Zapovijest Štaba 11. hercegovačke NOU brigade od 1. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za noćni napad na Avtovac i Gacko46
12.Pregled brojnog stanja i naoružanja Južnohercegovačkog NOP odreda na dan 1. septembra 1944. godine49
13.Dopunska zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. štabovima 11. i 38. divizije za prebacivanje preko rijeke Spreče51
14.Primjedbe Štaba 5. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica na dostavljene operativne izvještaje i na akitvnost jedinica Korpusa u protekla dva mjeseca55
15.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za prebacivanje preko željezničke pruge Sarajevo - Višegrad62
16.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 2. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prelaz preko rijeke Spreče i izbijanje na prostoriju Ljenobud - Rapatnica - Srebrnik65
17.Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 2. septembra 1944. štabovima potčinjenih brigada za prebacivanje preko željezničke pruge Sarajevo - Višegrad i izbijanje na prostoriju Brezje - Rudine67
18.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. septembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o oslobođenju Avtovca i Gacka70
19.Naređenje štaba 12. korpusa NOVJ od 3. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za izvršenje pokreta preko komunikacije Rogatica - Sokolac i izbijanja u rejon Ergele Borike - Sjeversko radi forsiranja rijeke Drine73
20.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 3. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje preko rijeke Spreče i izbijanja u rejon sela Orahovice76
21.Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 3. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Nevesinja79
22.Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 3. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u avgustu na sektorima Nevesinja, Stoca i Ljubinja89
23.Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 3. septembra 1944. štabu 10. NOU divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Konjic - Ivan-Sedlo103
24.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 3. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o akcijama u avgustu u rejonima Bosanskog Novog i Prijedora109
25.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Podgrmečkog NOP odreda na dan 3. septembra 1944. godine118
26.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 4. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za forsiranje rijeke Drine u rejonu Starog Broda120
27.Naređenje Štaba 16. divizije od 4. septembra 1944. štabovima potčinjenih brigada za forsiranje rijeke Drine125
28.Naredba Štaba 29. NOU divizije od 4. septembra 1944. o formiranju 14. hercegovačke (omladinske) brigade128
29.Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima Brigade u avgustu na području Bileče131
30.Zapovijest štaba 11. hercegovačke NOU brigade od 4. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Kulu Fazlagić143
31.Zapovijest štaba 5. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Prijedor146
32.Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. Štabu Drvarsko-petrovačkog NOP odreda o formiranju korpusne veterinarske bolnice154
33.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. o borbenim dejstvima potčinjenih jedinica155
34.Izvještaj pomoćnika načelnika štaba 29. NOU divizije od 5. septembra 1944. o oslobođenju Kule Fazlagić i o situaciji na tome sektoru158
35.Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 5. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima Brigade u avgustu na području Gacka161
36.Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 5. septembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o rušenju na komunikaciji Raštelica - Konjic i o napadu na Ivan-Sedlo i Bradinu169
37.Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Prijedor i Ljubiju172
38.Naredba Štaba 10. NOU divizije od 6. septembra 1944. o formiranju Artiljerijskog diviziona u diviziji176
39.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 6. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva u dolini rijeke Spreče178
40.Izvještaj Štaba 39. divizije od 6. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o aktivnosti Divizije u avgustu na prostoriji Bosanske krajine181
41.Izvještaj Štaba Južnohercegovačkog NOP odreda od 6. septembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akcijama na Poplatu198
42.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 7. septembra 1944. o borbenim dejstvima potčinjenih jedinica200
43.Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od 7. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za nastavljanje napada na Ljubiju202
44.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 7. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se ubrzanim maršem prebace na prostoriju istočno od Modriče204
45.Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 7. septembra 1944. o formiranju Teslićko-tešanjske brigade207
46.Naređenje štaba 5. kozarske (Krajiške) NOU brigade od 7. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše pokret na prostoriju Sladne208
47.Upozorenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 8. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica na spremnost okupatora da zatruje duvan i životne namirnice210
48.Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 8. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica da nakon uspostave pomoćnog aerodroma obezbijede evakuaciju ranjenika212
49.Zapovijest Štaba 16. muslimanske NOU brigade od 8. septembra 1944. potčinjenim jedinicama da ovladaju dolinom rijeke Spreče i zatvore pravac Zvornik - Tuzla214
50.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 9. septembra 1944. o borbenim dejstvima potčinjenih jedinica217
51.Izvještaj Štaba 4. divizije od 9. septembra 1944. štabu 5. korpusa NOVJ o borbama u avgustu na prostoru Bosanske krajine220
52.Naredba Štaba 29. NOU divizije od 9. septembra 1944. o formiranju Južnohercegovačke operativne NOU grupe235
53.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba 29. NOU divizije od 9. septemrba 1944. Štabu divizije o situaciji na prostoriji Gacko - Kula Fazlagić239
54.Uputstvo Štaba 5. kozarske NOU brigade od 9. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o načinu dejstva ako uslijedi očekivani napad neprijatelja243
55.Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade "Simo Šolaja" od 9. septembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o aktivnosti na presecanju komunikacije Sarajevo - Mostar245
56.Izvještaj Štaba Južnohercegovačkog NOP odreda od 9. septembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akcijama na sektoru Stolac - Čapljina255
57.Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za ovladavanje neprijateljevim uporištima u okolini Banje Luke258
58.Izvještaj Štaba 4. divizije od 10. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o zauzimanju Prijedora i Ljubije264
59.Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 10. septembra 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za dejstvo na četnike koncentrisane u širem rejonu Gacka i Nevesinja277
60.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 10. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o napadu na Prijedor i Cikote280
61.Izvještaj Štaba Drvarskog NOP odreda od 11. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o izvedenim akcijama i o prelasku dijelova domobranske 1. lovačke pukovnije na stranu NOVJ285
62.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 12. septembra 1944. Štabu 39. divizije da u sastav svojih jedinica uključi ljudstvo i naoružanje 1. bojne 1. lovačke pukovnije 2. lovačkog zdruga288
63.Obavještenje Štaba 29. NOU divizije od 12. septembra 1944. Štabu Južnohercegovačke operativne NOU grupe o situaciji u Hercegovini290
64.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 13. septembra 1944. štabovima Kozarske grupe NOP odreda i Podgrmečkog NOP odreda da zatvore pravac koji od Bosanskog Novog izvodi ka Prijedoru293
65.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 13. septembra 1944. za formiranje pratećih četa pri štabovima brigada294
66.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 13. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Modriču295
67.Naredba Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 13. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade da upute ljudstvo za formiranje zaštitne čete pri Štabu grupe297
68.Izvještaj Štaba 10. divizije od 14. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama u avgustu299
69.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 14. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret u pravcu Tuzle308
70.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 14. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Modriče310
71.Izvještaj Štaba 10. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru između gornjih tokova Neretve, Vrbasa i Rame311
72.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 15. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za nastavljanje pokreta u pravcu rijeke Drine314
73.Izvještaj Štaba 11. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u istočnoj Bosni u avgustu317
74.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i opreme 11. NOU divizije na dan 15. septembra 1944. godine326
75.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 36. NOU divizije na dan 15. septembra 1944. godine328
76.Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 15. septembra 1944. štabovima italijanske 2. partizanske brigade divizije "Garibaldi" i 11. hercegovačke brigade za obezbjeđenje Gacka329
77.Zapovijest Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 15. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade za dejstva protiv četnika na prostoriju srednje Hercegovine334
78.Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 15. septembra 1944. štabu 38. NOU divizije o aktivnosti u prvoj polovini septembra339
79.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za napad na Tuzlu348
80.Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 16. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za napad na Banju Luku i Bosansku Gradišku351
81.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 17. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija da rušenjem komunikacija i dejstvom na području Majevice i Trebave onemoguće neprijatelju ponovno zauzimanje Tuzle365
82.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 17. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za regulisanje garnizone službe u oslobođenim gradovima368
83.Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od 17. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku370
84.Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 17. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za obezbjeđenje Tuzle i aerodrome u Osmacima i za prenos ranjenika u Osmake374
85.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 17. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje brigadnih bolnica i brigadnih i bataljonskih previjališta377
86.Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 17. septembra 1944. štabovima Teslićko-tešanjske brigade i Motajičkog NOP odreda za dejstva na prostoru Derventa - Maglaj380
87.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 17. septembra 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije o aktivnosti u toku prve polovine septembra382
88.Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 18. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku389
89.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 19. septembra 1944. o osamostaljenju partizanskih odreda na području istočne Bosne393
90.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. septembra 1944. Štabu 38. divizije za razbijanje prikupljenih neprijateljskih snaga na prostoru Breške396
91.Izvještaj Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u istočnoj Bosni u julu397
92.Obavještenje Štaba 29. divizije od 20. septembra 1944. štabu 11. hercegovačke brigade o depeši Vrhovnog štaba NOV i POJ o opštoj situaciji u zemlji i o daljim zadacima403
93.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 20. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za nastupanje u pravcu Posavine, Trebave i Semberije405
94.Zapovijest Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 20. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade za napad na koncentraciju bosansko-hercegovačkih četnika u južnoj Hercegovini407
95.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. septembra 1944. Štabu Tuzlanskog partizanskog odreda da jednu četu uputi u selo Živinice411
96.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. septembra 1944. Štabu 27. divizije da savlada preostala neprijateljeva uporišta u rejonu Tuzle i zatvori pravce koji od Zvornika i Kladnja izvode ka Tuzli413
97.Izvod iz knjige depeša štaba 12. korpusa NOVJ upućenih Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u istočnoj Bosni u prvoj polovini septembra 1944. godine415
98.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 21. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na području Nevesinja, Bileće i Stoca419
99.Direktiva Štaba 3. korpusa NOVJ od 22. septembra 1944. Štabu 28. divizije da sadejstvuje s ostalim jedinicama ovoga korpusa u savlađivanju neprijateljskih snaga na Majevici, Trebavi, u Posavini i Semberiji i da dolinom rijeke Drine obezbeđuje lijevi bok glavnine snaga NOVJ u Srbiji424
100.Ultimatum 5. korpusa NOVJ od 22. septembra 1944. neprijateljskoj posadi u opkoljenom Kaštelu u Banjoj Luci428
101.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 22. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zauzimanje Gračanice kod Doboja431
102.Zapovijest Štaba 16. muslimanske NOU brigade od 22. septembra 1944. za upućivanje četa u sastav novotorm i ranog 3. bataljona i za razmještaj jedinica u rejonu Tuzle434
103.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 24. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za savlađivanje neprijateljskih snaga u tuzlanskom bazenu435
104.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 24. septembra 1944. za formiranje bataljona narodne zaštite za Hercegovinu i bolničke čete pri Štabu divizije439
105.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 24. septembra 1944. štabu Južnohercegovačke operativne grupe da ofanzivno dejstvuje preko Zagore ka Trebinju441
106.Obavještenje Štaba 29. NOU divizije od 24. septembra 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade o situaciji u Hercegovini i naređenje za izvršenje ranije postavljenih zadataka444
107.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. septembra 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Banjalučkog NOP odreda za razbijanje četnika na prostoru Ljubačevo - Agino Selo447
108.Izvještaj štaba 13. krajiške brigade od 24. septembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o rezultatima napada na Banju Luku449
109.Izvještaj Štaba 21. istočnobosanske brigade od 24. septembra 1944. štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Gračanic453
110.Izvještaj Štaba Livanjsko-duvanjskog NOP odreda od 24. septembra 1944. štabu 10. NOU divizije o borbi protiv četnika kod Malovana455
111.Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. septembra 1944. štabu 39. divizije o rezultatima borbe za Banju Luku457
112.Izvještaj komandanta Operativne grupe od 25. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na području Topole460
113.Izvještaj komandanta Operativne grupe od 25. septembra 1944. štabu 5. korpusa NOVJ o borbama u zahvatu komunikacije Banja Luka - Bosanska Gradiška461
114.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 25. septembra 1944. komandantu aerodroma Gacko da organizuje prihvatnu službu za prijem savezničkih avionskih pošiljki463
115.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 25. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje Majevice i Semberije465
116.Izvještaj Štaba Srednjobosanske divizije od 25. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja iz Dervente prema Prnjavoru467
117.Zapovijest Štaba 10. hercegovačke NOU brigade od 25. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Hadžibegovo Brdo, Vlajinju i Modropac469
118.Zapovijest Štaba 12. hercegovačke NOU brigade od 25. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za savlađivanje četničkih uporišta na prilazima Bileći472
119.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv neprijateljske borbene grupe koja nastupa od Dervente prema Banjoj Luci476
120.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da sprečava brz prodor neprijatelju koji nadire preko Prnjavora u pravcu Banje Luke480
121.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 26. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prepad na Bileću i za dejstva prema Trebinju i Nevesinju481
122.Obavještenje Štaba 29. NOU divizije od 28. septembral944. Štabu Južnohercegovačke operativne grupe o stanju na operativnom području ove divizije i o formiranju Konjičkog NOP odreda487
123.Izvještaj komandanta Operativne grupe od 26. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na pravcu Banja Luka Bosanska Gradiška490
124.Zapovijest Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 26. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade da sadejstvuju pri napadu na Bileću491
125.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 27. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bileću i za dejstva prema Trebinju i Nevesinju494
126.Zapovijest Štaba 7. krajiške NOU brigade od 28. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Travnik499
127.Izvještaj Štaba Tešanjsko-teslićke brigade od 28. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije_o dejstvima na prostoriji Doboj - Maglaj - Teslić u drugoj polovini septembra507
128.Izvještaj štaba 3. korpusa NOVJ od 29. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u avgustu u istočnoj Bosni514
129.Naređenje Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 29. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade za dalja dejstva na sektoru Trebinja520
130.Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 29. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini septembra522
131.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u septembru527
132.Izvod iz operacijskog dnevnika štaba 21. istočnobosanske brigade od 29. septembra 1944. o dejstvima u drugoj polovini septembra534
133.Izvod iz knjige depeša Štaba 3. korpusa upućenim od 1. do 29. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u istočnoj Bosni537
134.Izvještaj Štaba Kupreškog NOP odreda od 29. septembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima u septembru na prostoru Bugojno - Donji Vakuf - Kupres554
135.Izvod iz knjige depeša Štaba 5. korpusa dostavljenih Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u septembru 1944. godine556
136.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije od 30. septembra 1944. dostavljen Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u prvoj polovini septembra567
137.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini septembra 1944. u srednjoj i istočnoj Bosni575
138.Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 30. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o zadacima poslije neuspjelog napada na Gračanicu586
139.Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 30. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o toku napada na Banju Luku587
140.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 10. hercegovačke NOU brigade na dan 30. septembra 1944. godine596
141.Pregled brojnog stanja ljudstva 11. hercegovačke NOU brigade sa stanjem na dan 30. septembra 1944. godine598
142.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 12. hercegovačke NOU brigade na dan 30. septembra 1944. godine600
143.Brojno stanje ljudstva i naoružanja 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 30. septembra 1944. godine602
144.Izvještaj Visočko-fojničkog NOP odreda od 30. septembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima u septembru na sektoru Visoko - Kakanj - Zenica604
II - Njemačka dokumentacija
145.Izvještaj komande njemačkog 2. nastavnog bataljona od 4. septembra 1944. o osujećenoj namjeri zapovjedništva 9. gorske pukovnije da sa svojim jedinicama priđe na stranu NOVJ615
146.Dnevni raport Ajnzacgrupe policije bezbjednosti i službe bezbjednosti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 12. septembra 1944. dostavljen kao informacija njemačkom poslanstvu u Zagrebu619
147.Dnevni raport Ajnzacgrupe policije bezbjednosti i SD i službe bezbjednosti u NDH od 18. septembra 1944. dostavljen kao informacija njemačkom poslanstvu u Zagrebu626
148.Izvještaj Komande Grupe armija "F" od 21. septembra 1944. Operativnom odjeljenju njemačke kopnene vojske za Jugoistok o dezerterstvima iz redova ustaških, domobranskih i legionarskih jedinica632
149.Dnevni raport Ajnzacgrupe policije bezbjednosti i službe bezbjednosti u NDH od 22. septembra 1944. dostavljen kao informacija njemačkom poslanstvu u Zagrebu633
150.Odgovor komandanta opkoljenog garnizona u Kaštelu od 22. septembra 1944. na ultimatum 5. korpusa NOVJ641
151.Zapovijest Štaba Grenadirskog jurišnog puka Borbene grupe "Rudno" od 25. septembra 1944. za napad na Prnjavor642
152.Dnevni raport Ajnzacgrupe policije bezbjednosti i službe bezbjednosti u NDH od 28. septembra 1944. dostavljen kao informacija njemačkom poslanstvu u Zagrebu647
153.Izvještaj štandartenfirera Rekvarda od 29. septembra 1944. njemačkom poslanstvu u Zagrebu o nepovoljnom razvoju situacije kod Banje Luke653
III - Ustaško-domobranska dokumenta
154.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. septembra 1944. o borbama oko Dervente, Teslića, Foče i Gacka661
155.Relacija 13. lovačke pukovnije od 1. septembra 1944. dostavljena zapovjedništvo 4. lovačkog zdruga o dejstvima na prostoriji Dobrljin - Rudice - Blagaj663
156.Zapovijest Zapovjedništva 3. gorskog zdruga od 3. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za odbranu Banje Luke667
157.Pregled rasporeda jedinica 3. zbornog područja na dan 4. septembra 1944. godine674
158.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. septembra 1944. o situaciji na području Tuzle i Konjica683
159.Izvještaj Zapovjedništva 9. gorske pukovnije od 5. septembra 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o situaciji na prostoru Ivan-Sedlo - Raštelica - Tarčin685
160.Relacija 2. satnije oklopljenih vlakova od 5. septembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 3. zbornog područja o dejstvima oklopnih vlakova "Ris", "Vuk" i "Lisac"689
161.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. septembra 1944. o borbama oko Prijedora, Tuzle i Rogatice693
162.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. septembra 1944. o borbama na području Tuzle695
163.Relacija stožera 1. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 9. septembra 1944. dostavljena Operativnom odjelu Glavnog stožera oružanih snaga697
164.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. septembra 1944. o borbama oko Konjica i Kiseljaka704
165.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. septembra 1944. o borbama oko Prijedora, Kiseljaka i Bugojna706
166.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. septembra 1944. o borbama oko Travnika708
167.Izvještaj 3. zbornog područja od 16. septembra 1944. o stanju na područjima Travnika, Zenice, Kiseljaka i Gacka710
168.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. septembra 1944. o borbama oko Travnika, Tuzle i Konjica713
169.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke, Bihaća, Doboja i Nevesinja715
170.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. septembra 1944. o borbama za Banju Luku717
171.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. septembra 1944. o borbama oko Travnika i Banje Luke718
172.Bojna relacija stožera 1. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 21. septembra 1944. dostavljena Operativnom odjelu Glavnog stožera oružanih snaga NDH o dejstvima u julu na području Sokolca, Hadžića i Bugojna720
173.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. septembra 1944. o borbama u istočnoj Bosni i borbama za Banju Luku727
174.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke, Bihaća i Tuzle729
175.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke i Travnika732
176.Izvještaj Zapovjedništva 9. gorske pukovnije od 26. septembra 1944. Zapovjedništvu 2. gorskog zdruga o gubicima u naoružanju734
177.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke736
178.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke, Konjica, Rogatice i Trebinja738
179.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke740
180.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke743
181.Bojna relacija 1. lovačkog zdruga 2. zbornog područja za septembar 1944. o dejstvima na području Teslić - Doboj - Derventa744
182.Relacija 4. lovačkog zdruga za septembar 1944. o rasporedu i dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Prijedor758
183.Bojna relacija 1. bojne 9. gorske pukovnije o dejstvima na komunikaciji Ivan-Sedlo - Tarčin - Pazarić u septembru 1944. godine766
184.Registar775
BIBLIOTEKA