ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 28 - avgust 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije od 1. avgusta 1944. dostavljen Štabu 3 . korpusa NOVJ7
2.Zapovijest Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 1. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret pravcem Ponori - Zarude12
3.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 12. hercegovačke brigade na dan 1. avgusta 1944. godine14
4.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 2. avgusta 1944. Štabu 8. krajiške brigade da dijelom snaga drži položaje prema Gorijevcu i Ripču a ostale snage povuče na odmor16
5.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 2. avgusta 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za prebacivanje na gatačku i nevesinjsku površ i za dejstvo na komunikaciju Gacko - Nevesinje17
6.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 2. avgusta 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije19
7.Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. avgusta 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije26
8.Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 2. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbama pri pokušaju prelaska preko rijeke Bosne44
9.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 3. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostor Očevlje - Ligatići46
10.Zapovijest Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 3. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret pravcem Sokolje - Vidak - Zvijezda49
11.Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 3. avgusta 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije50
12.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 12. krajiške brigade dostavljen 3. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije72
13.Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 3. avgusta 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije73
14.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 4. avgusta 1944. štabovima 27. i 38. divizije za napad na Bačkovac81
15.Izvještaj Štaba 10. NOU divizije od 4. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu u južnom dijelu srednje Bosne u julu83
16.Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 4. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bačkovac95
17.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije od 4. avgusta dostavljen Štabu 3. korpusa NOVJ98
18.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 4. avgusta 1944. Štabu 16. NOU divizije o dejstvima na prostoru Sekovići - Stupari - Nemilsko brdo u drugoj polovini jula i početkom avgusta103
19.Zapovijest Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 4. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da nastave pokret u pravcu sela Sudići112
20.Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 4. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Bosanski Petrovac114
21.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 5. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se prebace na prostor Krežina, Donje Babine i Ivojevići117
22.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 5. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se približe rijeci Bosni i kontrolišu teren prema Jelahu, Tesliću i Doboju118
23.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 5. avgusta 1944. štabovima brigada za racionalnu upotrebu konja u jedinicama i u komori120
24.Pregled dejstava 36. NOU divizije u istočnoj Bosni od 1. juna do 4. avgusta 1944. godine121
25.Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 5. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvima na prostoru Prnjavor - Teslić - Topčić Polje u julu133
26.Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 5. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Trusina - Hrgud - Dabrica147
27.Izvještaj Štaba Kozarske grupe odreda od 5. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju odreda i njihovim zadacima148
28.Izvještaj Štaba 4 divizije od 6. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Bosanski Petrovac i na neprijateljska uporišta na liniji Bihać - Bosanski Petrovac153
29.Naređenje Štaba 11. divizije od 6. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostor Pojezna - Crnča - Jelanska160
30.Izvještaj Štaba 29. divizije od avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o borbama u Hercegovini u drugoj polovini jula i početkom avgusta161
31.Izvještaj Štaba 39. divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u zapadnoj Bosni u julu171
32.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 7. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Bileća - Viluse - Grahovo182
33.Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 7. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Hrasno - Stolac - Hrgud183
34.Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 7. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Crljivicu i Oštrelj186
35.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 8. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica i komandama područja da upute ljudstvo za formiranje inžinjerijskog bataljona korpusa192
36.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 8. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostoriju Podstjena - Bjelešići - Jabuka194
37.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 8. avgusta 1944. štabovima 11. 12. i 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Gacko - Bileča - Hrgud196
38.Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 8. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi kod Drvara198
39.Zapovijest Štaba 11. NOU divizije od 9. avgusta 1944 štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na lijevu obalu rijeke Spreče199
40.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 9. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za posjedanje položaja Rudina - Turjak - Gradac i zatvaranje pravca od Ustikoline201
41.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 9. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na prostoru Dramešina - Brajčevići - Ravni203
42.Izvještaj Štaba Južnohercegovačkog NOP odreda od 9. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini206
43.Izvještaj Štaba 4. divizije od 10. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u Bosanskoj krajini u julu208
44.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 10. avgusta 1944. štabovima brigada za pokret pravcem Kolun - Budanj - Ljubina226
45.Naredba Štaba 1. proleterskog korpusa od 11. avgusta 1944. za formiranje artiljerijskih diviziona u ovom korpusu i 1. proleterskoj diviziji229
46.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 11. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje preko rijeke Spreče na prostor Banovići - Repnik236
47.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 12. avgusta 1944. štabovima 27. i 38. divizije da savladaju neprijateljske snage na prostoru Srebrenica - Bratunac i da zatvaraju pravce iz doline Spreče ka Šekovićima238
48.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 12. avgusta 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda da se njihove jedinice prebace na sektor Han-Kola i zatvore komunikaciju Banja Luka - Sitnica240
49.Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 13. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o dejstvima na prostoru Kalinovik - Foča - Pljevlja - Bijelo Polje u julu242
50.Izvještaj Štaba 10. divizije od 13. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Fojnicu254
51.Zapovijest Štaba 11. NOU divizije od 13. avgusta 1944. štabovima brigada za čišćenje zaselaka oko Podgorja od neprijateljskih snaga256
52.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 13. avgusta 1944. štabovima brigada za posjedanje položaja Luče - Zamršten258
53.Izvještaj Štaba Srednjobosanske divizije od 13. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o formiranju 18. srednjobosanske NO brigade261
54.Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini262
55.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi na prostoru Mušići - Vidova glava - Litva266
56.Izvještaj Štaba 21. brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 28. NOU divizije o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne269
57.Izvještaj Štaba 4. divizije od 14. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru oko Ripča, Prijedora i Ljubije273
58.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Avtovac - Samobor - Gat273
59.Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu na prostoru Kotor-Varoš - Teslić u julu281
60.Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi na prostoru Klupe. Bošnjaci i Han-Kola284
61.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 15. avgusta 1944. štabovima brigada da se prikupe na prostoriji zapadno od komunikacije Pljevlja - Kosanica radi prebacivanja preko Lima ka Zlatiboru i Goliji285
62.Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 15. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o napadu na Mušiće i Bjelkiće290
63.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 16. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Bileća - Plana293
64.Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini297
65.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 17. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o razbijanju četnika na prostoru Crnja - Babja glava299
66.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 18. avgusta 1944. Štabu Južnohercegovačkog NOP odreda da spriječi prolaz neprijateljskih jedinica ka Ljubinju i Hrasnu301
67.Obavještenje Štaba 29. divizije od 18. avgusta 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o naređenju Štaba 2. korpusa NOVJ za sadejstvo jedinicama 12: korpusa NOVJ i o situaciji u sjeveroistočnoj Hercegovini302
68.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Gacka i o dolasku 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" u Izgore301
69.Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Banja Luka - Han-Kola307
70.Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na neprijateljsku kolonu kod Oštrelja308
71.Izvještaj Štaba 4. divizije od 19. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu u Bosanskoj krajini311
72.Obavještenje Štaba 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" od 19. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o dolasku na proctor Brljevo - Plužine315
73.Izvještaj Štaba Južnohercegovačkog NOP odreda od 19. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini319
74.Brojno stanje ljudstva 2. proleterske (ličke) brigade na dan 20. avgusta 1944. godine322
75.Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 20. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoru Krupa - Han-Kola323
76.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 21. avgusta 1944. Odjeljenju za naoružanje Vrhovnog štaba NOV i POJ o radu i naoružanju ovoga korpusa325
77.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 21. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje glavnih komunikacija u srednjoj i zapadnoj Bosni329
78.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 21. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da upute ljudstvo za formiranje jedinice OZNE332
79.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 22. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u srednjoj i zapadnoj Bosni u julu334
80.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 5. korpusa NOVJ na dan 22. avgusta 1944. godine350
81.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 22. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret pravcem Polje Pejovića-Višnjića Do - Krstac - Vratkoviči353
82.Izvještaj Štaba 27. divizije od 22. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o napadu na Srebrenicu i Bratunac362
83.Izvještaj Štaba 4. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu u Bosanskoj krajini365
84.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Gacka i o dolasku jedinica 12. korpusa NOVJ u Kazance369
85.Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi protiv četnika kod Han-Kola371
86.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 24. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje u rejon sela Rioca373
87.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. Štabu 11. divizije da 18. hrvatsku brigadu uputi u sastav 38. divizije i da svoje jedinice rasporedi za odmor375
88.Zapovijest Štaba 12. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret pravcima Rioca - Podgrađe i Ublić - Sipačno377
89.Saopštenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. svom boračkom i rukovodećem sastavu da je vrhovni komandant NOV i POJ drug Tito preuzeo ličnu brigu oko snabdijevanja ovoga korpusa380
90.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 36. NOU divizije na dan 25. avgusta 1944. godine382
91.Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 25. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na komunikaciji Jajce - Donji Vakuf381
92.Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 25. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi kod Han-Kola385
93.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 26. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše zaprečavanje na drumovima koji od Vlasenice vode ka Han-Pijesku, Milićima i Kladnju386
94.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 16. NOU divizije od 26. avgusta 1944. godine383
95.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 26. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za razbijanje četnika u Papraći i Osmacima i za obezbjeđenje letjelišta na Osmačkom polju390
96.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 27. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostor sjeverno od druma Gacko - Nevesinje393
97.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 27. avgusta 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade da uputi dva bataljona na prostor Brestice395
98.Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 27. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje u rejon Bodežišta393
99.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 27. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima400
100.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 27. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Kobilja glava - Stepen402
101.Zapovijest Štaba 12. korpusa NOVJ od 28. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se prebace na prostor Igri - Krna Jela404
102.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije od 28. avgusta 1944. dostavljen Štabu 3. korpusa NOVJ407
103.Izvještaj Štaba 27. divizije od 28. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Vlasenica - Bratunac - Srebrenica - Džimrije414
104.Izvještaj Štaba 38. divizije od 28. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama u Birču i na prostoru Kladanj - Vlasenica - Sekovići - Osmaci418
105.Izvještaj Štaba Južnohercegovačkog NOP odreda od 28. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoru Ljubomir - Hum430
106.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na komunikacijama i uporištima neprijatelja u Bosanskoj krajini432
107.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. avgusta 1944. Štabu Drvarsko-petrovačkog NOP odreda da glavnim snagama spriječi ispade neprijatelja iz Bosanskog Petrovca i zaštiti okolna sela od pljačke438
108.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. avgusta 1944. Štabu Podgrmečkog NOP odreda da zatvori pravce Ljubija - Sanski Most i Prijedor - Sanski Most439
109.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 29. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Debelo brdo i Simiće440
110.Izvještaj Štaba 36. divizije od 29. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o dolasku na prostor Jabuka - Oglavci - Klančište442
111.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. Štabu 39. divizije da zatvori pravce od Banje Luke ka Prijedoru i da izvrši demonstrativan napad na Banju Luku444
112.Izvještaj Štaba 29. divizije od 30. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini445
113.Izvještaj Štaba 38. divizije od 30. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbi na prostoru Vis - Kakanj - Osmaci i o preduzetim mjerama za protivnapad448
114.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 30. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje komunikacija i napad na neprijateljske garnizone u dolini Vrbasa i Vrbanje450
115.Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 30. avgusta 1944. Štabu Srednjobosanske NO divizije o dejstvima u sjevernom dijelu srednje Bosne u avgustu454
116.Izvještaj Štaba Kozarskog NOP odreda od 30. avgusta 1944. Štabu Kozarske grupe odreda o dejstvu na prostoru Bosanski Novi - Bosanska Dubica u avgustu460
117.Naređenje Štaba 3. korpusa od 31. avgusta 1944. Štabu 38. NOU divizije za formiranje izviđačkih četa pri štabovima brigade i Štabu divizije467
118.Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. štabovima 11. i 38. divizije za čišćenje Majevice, Semberije i Posavine od neprijateljskih snaga470
119.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. Štabu 19. birčanske brigade za posjedanje položaja prema rijeci Spreči i za zatvaranje pravaca koji iz njene doline vode prema rijeci Drinjači476
120.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 31. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret i smještaj na prostoru Matijevići - Nočajevići - Doline477
121.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 3. proleterske (krajiške) brigade na dan 31. avgusta 1944. godine479
122.Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 31. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi na Debelom brdu484
123.Izvještaj Štaba 7. brigade od 31. avgusta 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na prostoru Gornji Vakuf - Fojnica - Kreševo u avgustu486
124.Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 31. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi protiv četnika na prostoru Pervana490
125.Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 31. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Kladanj492
126.Izvod iz knjige predatih depeša Štaba 3. korpusa NOVJ za avgust 1944. godine494
127.Izvod iz knjige primljenih i predatih depeša Štaba 12. korpusa NOVJ za avgust 1944. godine506
128.Izvod iz knjige depeša Štaba 3. korpusa NOVJ primljenih od Štaba 11. divizije u avgustu 1944. godine525
II - Ustaško-domobranska dokumenta
129.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. avgusta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini533
130.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. avgusta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini536
131.Izvještaj Zapovjedništva 2. zbornog područja od 2. avgusta 1944. zapovjedniku oružanih snaga NDH o padu Teslića539
132.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. avgusta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini550
133.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. avgusta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini553
134.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. avgusta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini556
135.Izvještaj Zapovjedništva 9. posadnog zdruga od 6. avgusta 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o situaciji u Hercegovini558
136.Bojna relacija Stožera 7. lovačke pukovnije od 6. avgusta 1944. dostavljena Zapovjedništvu 4. lovačkog zdruga560
137.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. avgusta 1944. o situaciji u Bosni562
138.Izvještaj Zapovjedništva 9. posadnog zdruga od 7. avgusta 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o situaciji u Hercegovini564
139.Izvještaj bivšeg zamjenika zapovjednika 6. lovačke pukovnije od 7. avgusta 1944. Zapovjedništvu 1. lovačkog zdruga o padu Teslica560
140.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. avgusta 1944. o dejstvu protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini581
141.Rojna relacija Zapovjedništva 13. lovačke pukovnije od 8. avgusta 1944. dostavljena Zapovjedništvu 4. lovačkog zdruga583
142.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini588
143.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u istočnoj Bosni i Hercegovini590
144.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u istočnoj Bosni593
145.Izvještaj Zapovjedništva 9. posadnog zdruga od 12. avgusta 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o situaciji na prostoru Lastva - Viluse595
146.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Jajca i u istočnoj Bosni596
147.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u istočnoj Bosni i Hercegovini599
148.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u istočnoj Bosni i na području Konjica601
149.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u istočnoj Bosni601
150.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. avgusta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini607
151.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini600
152.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini612
153.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Bosni615
154.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. avgusta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni617
155.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. avgusta 1944. o dejstvu protiv jedinica NOVJ na području Plijedora, istočne Bosne i Hercegovine619
156.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. avgusta 1944. o dejstvu protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini621
157.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Livna i u istočnoj Bosni624
158.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. avgusta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u istočnoj Bosni i na području Gacko - Trebinje626
159.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. avgusta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u istočnoj Bosni i na području Gacko - Bileća623
160.Opšta bojna relacija Zapovjedništva 8. posadnog zdruga o rasporedu i dejstvu protiv jedinica NOV i POJ u avgustu 1944. godine630
161.Opšta bojna relacija 9. posadnog zdruga o rasporedu i dejstvu protiv jedinica NOVJ u Hercegovini i na sektoru Dubrovnika u avgustu 1944. godine637
162.Opšta bojna relacija Brzog zdruga o dejstvima na području Lašva - Travnik u avgustu 1944. godine640
163.Registar643
BIBLIOTEKA