ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 27 - juli 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 1. jula 1944. štabovima 10. i 13. hercegovačke brigade za zauzimanje neprijateljskih uporišta u Trijebnju i Kozicama7
2.Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore i materijala za vezu jedinica 5. korpusa NOVJ na dan 1. jula 1944. godine12
3.Izvještaj Štaba 10. divizije od 2. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju i dejstvu u južnom dijelu srednje Bosne14
4.Izvještaj Štaba 17. NOU divizije od 2. jula 1944. o dejstvu na prostoriju Foča - Čajniče - Pljevlja u drugoj polovini juna15
5.Zapovijest Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 2. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Borovu Glavu Gaj i Zagoričane24
6.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 3. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret na prostor Mrežica - Ustikolina, Budanj - Donje Selo i Jelašca - Poljice28
7.Izvještaj Štaba 39. divizije od 3. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima tokom juna u srednjem dijelu zapadne Bosne30
8.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 4. jula 1944. štabovima potčinjenih brigada da se u rejonu Foče prebace na desnu obalu Drine39
9.Izvještaj Štaba 4. divizije od 4. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u Bosanskoj krajini od 26. maja do 30. juna42
10.Izvještaj Štaba 11. divizije od 4. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u junu u sjevernom dijelu srednje Bosne64
11.Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u junu na sektoru Nevesinje - Slato75
12.Obavještenje Štabu 1. proleterskog korpusa od 5. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o dolasku na sektor Foče i o pravcima dejstva neprijateljskih snaga87
13.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 5. jula 1944. Štabu 13. proleterske brigade "Rade Končar" za napad na neprijateljsku grupu na prostoru Drina - Krčino brdo89
14.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 5. jula 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o dejstvu od 25. juna do 3. jula91
15.Izvještaj Štaba 4. divizije od jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu potčinjenih jedinica u Bosanskoj krajini od 26 juna do 4. jula95
16.Obavještenje Štaba 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" od 6. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Livno i o daljim namjerama98
17.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije za drugu polovinu juna dostavljen 6. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ100
18.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 6. jula 1944. štabovima Hercegovačke brigade i Južnohercegovačkog NOP odreda da savladaju posadu željezničkih stanica Poljice i Jasenica-Lug104
19.Izvještaj Štaba 38. divizije od 6. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvu u srebreničkom kraju u drugoj polovini juna i početkom jula106
20.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 6. jula 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o rasporedu i dejstvu na prostoru Osina glavica - Malovanske poljane - Velika Drežnica116
21.Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 6. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvima u prvoj polovini juna na prostoru Rakino brdo - Capardi - Sapna - Rastošnica - Bare - Piliće113
22.Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 6. jula 1944. Štabu 33. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini juna na prostoru Treštenica - Omazići - Višća122
23.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 6. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o rasporedu i dejstvu na sektoru Foča - Goražde126
24.Izvještaj Štaba 14. srednjobosanske brigade od 7. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbama na prostoru Devetina - Boškovići i Kukoli127
25.Obavještenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica o formiranju ovoga korpusa129
26.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 8. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Teslić131
27.Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 8. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na Krčinom brdu134
28.Zapovijest Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 8. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Šujicu136
29.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 8. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije u junu139
30.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 8. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na Krčinom brdu144
31.Naređenje Komande vojne oblasti 5. korpusa NOVJ od 9. jula 1944. potčinjenim komandama područja i mjesta i štabovima divizija u vezi s mobilizacijom ljudstva146
32.Izvještaj komandanta 1. proleterske brigade od 9. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u junu149
33.Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 9. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama u junu167
34.Izvještaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na mostu kod Foče174
35.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 10. jula 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o napadu na Šujicu177
36.Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 10. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Teslića181
37.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 10. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na Krčinom brdu183
38.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 11. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u toku aprila i maja u istočnoj Bosni185
39.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 11. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u toku juna u istočnoj Bosni202
40.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 11. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na Krčinom brdu209
41.Izvještaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na mostu kod Foče212
42.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 12. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o radu i stanju korpusne vojne oblasti213
43.Izvještaj Štaba 10. divizije od 12. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima tokom juna u južnom dijelu srednje Bosne218
44.Naredba Štaba 29. NOU divizije od 12. jula 1944. za formiranje omladinskog bataljona228
45.Brojno stanje ljudstva i naoružanja jedinica 36. NOU divizije na dan 12. jula 1944. godine231
46.Naređenje Štaba 36. NOU divizije od 12. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica i upravi divizijske bolnice za pokret i za smještaj na prostoriji Gračanica - Gornja Lukavica - Kovači233
47.Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 12. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Teslića235
48.Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. štabovima 27. 1 38. divizije za napad na Srebrenicu i Bratunac239
49.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. Štabu 16. divizije da samostalnim dejstvom kontroliše pravce Doboj - Tuzla i Zavidovići - Ribnica i da prihvata jedinice NOVJ koje nastupaju iz srednje Bosne241
50.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 13. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Foča - Čajniče - Goražde - Pljevlja - Meljak - Celebić i za zatvaranje pravca Pljevlja - Tara243
51.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 13. jula 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o rasporedu i dejstvu na komunikacijama Šujica - Livno i Šujica - Duvno246
52.Izvještaj Štaba 5. kozaračke (krajiške) brigade od 13. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o rasporedu jedinica na sektoru Teslića i o novim taktičkim postupcima neprijatelja u borbi248
53.Izvještaj Štaba 3. korpusa od 14. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni za period mart - jul251
54.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 14. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica da posjednu prostor Grivice - Treštenica - Banovići260
55.Naređenje Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 14. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Osina glavica - Razbojci - Voloder - Kurozeb262
56.Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 14. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi kod Tešanjke263
57.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 15. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razvoju i stanju artiljerije u ovom korpusu265
58.Izvještaj Štaba 12. korpusa od 15. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju jedinica poslije šeste i sedme ofanzive i o situaciji u Vojvodini272
59.Brojno stanje ljudstva i naoružanja jedinica 16. NOU divizije od 15. jula 1944. godine279
60.Izvještaj Štaba 36. divizije od 15. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o dejstvu na prostoru Gračanica - Rakino brdo - Osmaci i o naređenju Štaba 3. korpusa279
61.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i komore jedinica 12. korpusa NOVJ od 16. jula 1944. godine281
62.Izvještaj Štaba 17. NOU divizije od 16. jula 1944. o dejstvima u prvoj polovini jula na prostoru Foča - Cajniče - Pljevlja281
63.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 16. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Bileća - Gacko i Nevesinje - Stolac - Ljubinje289
64.Izvještaj Štaba 36. divizije od 16. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Tuzla - Međeđa - Zvornik297
65.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 16. jula 1944. štabovima 13. krajiške brigade i Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda za zatvaranje pravaca koji vode od Jajca i Mrkonjić-Grada ka Glamoču300
66.Izvještaj Štaba 1. vojvođanske brigade od 16 jula 1944. Štabu 16. NOU divizije o dejstvima u prvoj polovini jula na prostoru Zivinice - Kiseljak - Treštenica302
67.Izvještaj Štaba 1. vojvođanske brigade od 16. jula 1944. Štabu 16. NOU divizije o jednogodišnjem dejstvu brigade335
68.Izvještaj Štaba 4. vojvođanske brigade od 16. jula 1944. Štabu 16. NOU divizije o dejstvima brigade u prvoj polovini jula na prostoru Podgorje - Ravan bor - Đurdevak - Zivinice308
69.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 16. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o napuštanju položaja na desnoj obali Drine i rasporedu na prostoru Donja Brvenica - Bijelovo Brdo - Sljivensko - Meljak313
70.Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. jula 1944. Štabu 29. divizije o borbama na prostoru Brštanik - Dabrica - Sniježnica314
71.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 17. jula 1944. Štabu Livanjsko-duvanjskog NOP odreda o stavljanju ovog odreda pod komandu Štaba 10. divizije317
72.Zapovijest Operativnog štaba 27. i 38. divizije od 17. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica da ovladaju prostorom Srebrenica - Bratunac - Drina319
73.Izvještaj Štaba 10. divizije od 17. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju ove divizije i o situaciji u južnom dijelu srednje Bosne324
74.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 17 jula 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o borbama na prostoru Malovanske poljane - Cincar327
75.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade o dejstvima u prvoj polovini jula dostavljen 17. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije329
76.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 18. jula 1944. Štabu 36. divizije oko čvrsto drži položaje Kamenova Kljet - Ravno brdo - Greda i da 1. bataljon 2. brigade 16. divizije stavi pod svoju komandu333
77.Izvještaj Štaba 12. korpusa NOVJ od 18. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbi na sektoru Raševo - Golo brdo335
78.Zapovijest Operativnog štaba 27. i 38. NOU divizije od 18. jula 1944. potčinjenim jedinicama da zbog novonastale situacije obustave napad na Srebrenicu i Bratunac335
79.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 18. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za posjedanje položaja Debelo brdo - Popovići - Akmačići i Višća - Đurđevik339
80.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 18. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoru Bileća - Gacko i Nevesinje - Ljubinje - Davidovići341
81.Izvještaj Štaba 36. divizije od 18. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situaciji i o rasporedu brigada na liniji Kik - Bunarići, Greda - Kamenova kljet - Marjanovići i Akmačići - Tepen346
82.Naređenje Štaba 36. NOU divizije od 18. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za posjedanje položaja Omerova kosa - Marica kruška - Greda i Marjanovići - Akmačići - Popovići347
83.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 19. jula 1944. štabovima 12. i 13. hercegovačke brigade za formiranje operativnog štaba350
84.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 19. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na sektoru Džinova Mahala - Trusina352
85.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. jula 1944. Štabu 27. divizije za napad na Srebrenicu i Bratunac356
86.Izvještaj Štaba 12. korpusa NOVJ od 20. jula 1944. Štabu 3. korpusa o situaciji na sektoru Supčane - Sekovići - Rakino brdo - Gračanica358
87.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. štabovima 16. 1 36. divizije da posjednu položaje na prostoru Omerova kosa - Ravno brdo - Raševo - Tepen - Strmica359
88.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. štabovima 16. i 36. divizije za napad na sektor Gaj - Mrkajići i za sadejstvo jedinica 3. korpusa NOVJ pri napadu na sektor Sekovića362
89.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 21. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica da napadnu položaje na Gaju i iznad Mrkajića364
90.Relacija Štaba 29. divizije od 21. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o dejstvima u Hercegovini u junu366
91.Izvještaj Štaba 29. Divizije od 21. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o borbama u Hercegovini376
92.Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu U. NOU divizije o napadu na Kotor-Varoš385
93.Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o rasporedu i dejstvu 1. i 2. bataljona i Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda na prostoru Baraći - Livadek, Lipovac - Bjelovina i Došlovi - Jovići387
94.Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Trnovo - Sipovo390
95.Izvještaj Štaba 12. korpusa NOVJ od 22. jula 1944. Štabu 3. korpusa o prodoru neprijateljskih snaga iz doline rijeke Spreče do linije Gračanica - Podborogovo i o borbi kod Sekovića391
96.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 22. jula 1944. Štabu 16. i 36. divizije za postavljanje na sektore Markovići - Popovići i Potrk - Omerova Kosa i za sređivanje jedinica393
97.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 22. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za koncentraciju na liniji Jelah - Teslić - Novi Seher394
98.Izvještaj Štaba 16. divizije od 22. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o napadu na Gaj, o borbi na sektoru Rakino brdo - Sajlovići i o rokiranju 1. i 4. vojvođanske brigade na nove položaje397
99.Izvještaj Štaba 16. divizije od 22. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o izbijanju neprijateljskih snaga na Bišinu i o povlačenju 1. vojvođanske brigade sa Grede na položaj Omerova kosa - Kamenova kljet398
100.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 23. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u srednjoj i zapadnoj Bosni u maju400
101.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 23. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u srednjoj i zapadnoj Bosni u junu423
102.Predlog Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. Operativnom štabu 12. i 13. hercegovačke brigade o dejstvima u južnoj Hercegovini443
103.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. štabovima 12. 1 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Bezđeđe - Rogače - Slato - Lukavac444
104.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 23. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o četničkom ispadu i demonstrativnom napadu na Bileću447
105.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Avtovac i Gacko450
106.Izvještaj Štaba 36. divizije od 24. jula 1944. Štabu 12. korousa NOVJ o situaciji na prostoru Kladanj - Vlasenica - Han-Pijesak - Olovo456
107.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 24. jula 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o borbi kod Koričana457
108.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 24. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Bileće i o odluci da se napadnu četnici na prostoru Osmić gomile - Krstača453
109.Zapovijest Štaba 6. proleterske divizije Nikola Tesla" od 25. jula 1944. potčinjenim jedinicama za prelaz preko rijeke Bosne na odsjeku Nemile - Golubinja461
110.Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 25. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gornji Vakuf463
111.Izvještaj Štaba 27. divizije od 25. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i o napadu na Han-Pijesak i Japagu466
112.Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 25. jula 1944. štabovima brigade u vezi s formiranjem prateće čete i tehničkih vodova469
113.Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 25. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Nevesinje - Trusina - Rioca - Šipačno470
114.Izvještaj Štaba 2. proleterske (ličke) brigade od 25. jula 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o borbama od 16. do 23. jula472
115.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. vojvođanske brigade o dejstvu na prostoru Omazići - Zivinice - Stupari - Kamensko dostavljen Štabu 16. NOU divizije 25. jula 1944. godine475
116.Izvještaj Štaba 5. vojvođanske brigade od 25. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije o borbi kod Petrovića i Brda482
117.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 25. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu na sektoru Osmić gomile - Krstača - Simijovo483
118.Izvještaj Štaba 36. divizije od 26. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o situacija na prostoru Bačkovac - Stolica - Šekovići - Tupanari485
119.Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 26. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Stoca, Sniježnice, Biograda i Gloga486
120.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 27. jula 1944. Štabu 36. divizije za prebacivanje na prostoriju Radačići - Ponjerka - Metilji - Milankovići489
121.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 27. jula 1944. potčinjenim štabovima da jedinice prebace na prostor Barice - Toletinac - Ponjevići - Premet491
122.Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. jula 1944. Štabu 19. birčanske brigade za napad na Olovo i štabovima 16 muslimanske i 20. romanijske brigade za raspored i dejstvo na prostoru Potkozlovača - Ravansko i Kruševci - Donje Babine493
123.Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 27. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret na prostoriju Radačići - Ponjerka - Metilji - Milankovići495
124.Obavještenje Štaba Srednjobosanske divizije od 27. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o neophodnosti dodjele vojno-stručnog i partijsko-političkog kadra radi popune jedinica te divizije498
125.Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 28. jula 1944. za formiranje kozarske grupe NOP odreda500
126.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 28. jula 1944. Štabu Srednjobosanske divizije i komandama banjalučkog i prnjavorskog područja u vezi s formiranjem bataljona OZNe501
127.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 28. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prelaz preko rijeke Bosne na odsjeku Topčić Polje - Begov Han503
128.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 28. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prihvat 6. proleterske i 11. NOU divizije prilikom njihovog prebacivanja preko rijeke Bosne505
129.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 28. jula 1944. štabovima 10. i 11. hercegovačke brigade da zatvore pravce Nevesinje - Bileća i Gacko - Bileća509
130.Izvještaj Štaba 38. NOU divizije od 28. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvu na prostoru Birča i oko Srebrenice512
131.Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljeva uporišta na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar518
132.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 30. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prihvat 11. NOU divizije prilikom njenog prebacivanja preko rijeke Bosne531
133.Izvještaj Štaba 38. divizije od 30. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o zauzimanju Kladnja i o daljim namjerama533
134.Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 31. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pokret i za smještaj na prostoru Donji Predražići - Ribnica i Vozuća535
135.Izvještaj Štaba 7. brigade od 31. jula 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na prostoru Gornji Vakuf - Prozor - Rama i na prostoru Pogorelice planine u julu539
136.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke 10. hercegovačke NOU brigade na dan 31. jula 1944. godine545
137.Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 31. jula 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru oko Prijedora i Kozarca u julu547
138.Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore i materijala za vezu 11. krajiške brigade 4. NOU divizije na dan 31. jula 1944. godine552
139.Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 11. hercegovačke NOU brigade na dan 31. jula 1944. godine554
140.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke 13. hercegovačke NOU brigade na dan 31. jula 1944. godine557
141.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke Južnohercegovačkog NOP odreda na dan 31. jula 1944. godine559
142.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Pratećeg bataljona 12. korpusa NOVJ na dan 31. jula 1944. godine560
143.Izvod iz knjige predatih depeša Štaba 3. korpusa NOVJ upućenih jula 1944. Vrhovnom štabu562
144.Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o stanju i problemima u 12. korpusu574
145.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i komore 12. krajiške brigade za jul 1944. godine578
146.Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u julu na sektoru Bileće, Nevesinja i Trusine580
147.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije o dejstvu u srednjoj Bosni u julu 1944. godine591
II - Njemačka i ustaško-domobranska dokumenta
148.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Prijedor i Konjic - Prozor599
149.Zapovijest Zapovjedništva 4. lovačkog zdruga od 1. jula 1944. za povlačenje dijelova ovog zdruga iz Klašnice i Bosanske Gradiške601
150.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u srednjoj i istočnoj Bosni603
151.Izvještaj Zapovjedništva 1. lovačkog zdruga od 2. jula 1944. o borbama protiv jedinica 11. NOU divizije na položajima u Derventi i oko nje606
152.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni615
153.Izvod iz operacijskog dnevnika 2. bataljona 13. puka 7. SS divizije "Princ Eugen" o dejstvu na prostoru Bugojno - Donji Vakuf - Gornji Vakuf - Rastovo od 1. do 5. jula 1944. godine617
154.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni620
155.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni623
156.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni625
157.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Travnika, Doboja, Teslića, Foče i Ustikoline627
158.Zapovijest Komande njemačke 369. legionarske divizije ("vražje") od 11. jula 1944. za operaciju protiv jedinica 29. NOU divizije u Hercegovini630
159.Obavještajni izvještaj Komande njemačke 369. legionarske divizije ("vražje") od 11. jula 1944. o sastavu i rasporedu jedinica 29. NOU divizije i o odnosu stanovništva i četnika prema njemačkoj vojsci639
160.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Teslić - Noboj, Turbe - Bugojno i Livno645
161.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini647
162.Izvještaj Zapovjedništva 2. zbornog područja od 12. jula 1944. Ministarstvu oružanih snaga NDH o preduzetim mjerama za upućivanje pomoći napadnutim snagama u Derventi649
163.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini652
164.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni654
165.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini658
166.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini660
167.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini663
168.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini665
169.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini668
170.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni671
171.Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 24. jula 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o rasporedu jedinica na željezničkoj pruzi Sarajevo - Konjic - Mostar i o izviđačkoj djelatnosti u junu673
172.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini680
173.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Jajce - Turbe, u istočnoj Bosni i u Hercegovini682
174.Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 26. jula 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o rasporedu jedinica na željezničkoj pruzi Sarajevo - Konjic - Mastar i o izviđačkoj djelatnosti u maju684
175.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u srednjoj i istočnoj Bosni i Hercegovini691
176.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini693
177.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni696
178.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 31. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini698
179.Izvod iz opšte bojne relacije 2. zbornog područja za jul 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u sjevernom dijelu srednje Bosne700
180.Opšta bojna relacija Zapovjedništva 8. posadnog zdruga o rasporedu i dejstvu protiv NOV i POJ u julu 1944. godine708
181.Opšta bojna relacija Zapovjedništva 9. posadnog zdruga o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hercegovini u julu 1944. godine715
182.Opšta bojna relacija Zapovjedništva Brzog zdruga o borbama protiv jedinica NOV i POJ na sektoru Travnika i Gornjeg Vakufa u jula 1944. godine719
183.Registar725
BIBLIOTEKA