ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 26 - jun 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Obavještenje Štaba 39. NOU divizije od 1. juna 1944. potčinjenim jedinicama o novim taktičkim postupcima neprijatelja u borbi i zahtjev za bolju organizaciju službe veze7
2.Pregled brojnog stanja ljudstva i borbenih sredstava 5. korpusa NOVJ na dan 1. juna 1944. godine10
3.Izvještaj komandanta lijeve napadne kolone od 1. juna 1944. načelniku Štaba 29. NOU divizije o toku napada na Bileću12
4.Izvještaj komandanta lijeve napadne kolone od 1. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o toku napada na Bileću16
5.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 1. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u rejonu Gradina - Vaganj18
6.Brojno stanje ljudstva i borbenih sredstava 6. krajiške brigade na dan 1. juna 1944. godine20
7.Naređenje Štaba 16. muslimanske NOU brigade od 1. juna 1944. za predislokaciju jedinica i pripremu bataljonskih komandi za referisanje u Štabu brigade22
8.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 2. juna 1944. potčinjenim jedinicama da u duhu zapovijesti vrhovnog komandanta druga Tita preduzmu opšti napad na neprijatelja23
9.Izvještaj Štaba 36. divizije od 2. juna 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o tromjesečnim dejstvima divizije24
10.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 2. krajiške brigade upućen 2. juna 1944. Štabu 17. NOU divizije52
11.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama u rejonu Kobilja Glava - Velika i Mala kita58
12.Izvještaj Štaba 5. korpusa NOVJ od 3. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ od dejstvima jedinica korpusa u zapadnoj Bosni61
13.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 3. juna 1944. štabovima 4. i 39. divizije za opšti napad na neprijatelja64
14.Izvještaj Štaba 11. divizije od 3. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima jedinica Divizije u sjevernom dijelu srednje Bosne66
15.Izvještaj Štaba 39. divizije od juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ 0 borbi kod Ribnika i rasporedu Divizije71
16.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 3. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na prostoru Vučje poljane - Čardak livade - Presedlo73
17.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 3. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na Trusini planini protiv dijelova 369. legionarske divizije75
18.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama i rasporedu u rejonu Stepen-grad i Stepen vis79
19.Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 4. juna 1944. potčinjenim jedinicama za ofanzivna dejstva u pravcu Majevice, Posavine i Semberije82
20.Uputstvo Štaba 3. korpusa NOVJ od 4. juna 1944. Štabu 16. divizije o formiranju i stručnoj obuci jedinica veze pri štabovima divizija i brigada i o načinu upotrebe sredstava veze88
21.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 4. juna 1944. štabovima brigada da obezbijede prelazak komunikacije Sujica - Kupres - Bugojno91
22.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 4. juna 1944. štabovima potčinjenih brigada da raspoređene bataljone 1. inžinjerijske brigade uključe kao posebne formacijske bataljone svojih brigada i postupno ih uvode u borbe95
23.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 4. juna 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o borbama u vrijeme i neposredno poslije njemačkog desanta na Drvar97
24.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 5. juna 1944. štabovima potčinjenih brigada da obezbijede transportovanje ranjenika s Kupreškog polja u prekomorske baze i prebace svoje jedinice radi dejstva istočno od komunikacije Šujica - Kupres - Bugojno103
25.Izvještaj Štaba 4. divizije od 5. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima jedinica divizije u Bosanskoj krajini106
26.Pripremno naređenje Štaba 16. NOU divizije od 5. juna 1944. štabovima potčinjenih brigada za prebacivanje na prostoriju Kamenjak - Potrk - Bišina121
27.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije upućen 5. juna 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ123
28.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 5. juna 1944. potčinjenim jedinicama za ofanzivna dejstva na prostoru Majevice127
29.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 5. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu brigade 3. i 4. juna131
30.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 6. juna 1944. potčinjenim jedinicama za pripremu napada na njemačko uporište Lopare133
31.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 6. juna 1944. štabovima brigade za postavljanje na liniju Dimitor - Ubavići - Markovići - Vojvodići138
32.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 7. juna 1944. štabovima brigada za izviđanje i zatvaranje pravaca ka Ravanjskom, Vukovskom i Kupreškom polju140
33.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 7. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u rejonu Lopara144
34.Obavještenje Štaba 10. hercegovačke brigade od 7. juna 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade o borbama u širem rejonu Bileće147
35.Izvještaj Štaba 15. krajiške NOU brigade od 7. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o rasporedu i aktivnosti brigade na širem rejonu Sanskog Mosta149
36.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 31. maja 1944. godine151
37.Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 9. juna 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za rasterećenje 1. proleterske divizije i situaciji u centralnoj Bosni i Bosanskoj krajini153
38.Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 9. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu brigade na prostoru Glamoč - Livno - Mliništa157
39.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 9. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu brigade u toku maja 1944. godine162
40.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 9. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi na Sokolini i Krnjinom brdu173
41.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. Štabu 39. divizije o osnovnim zadacima 16. krajiške brigade u vezi s njenim prebacivanjem na drvarski sektor175
42.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 10. juna 1944. štabovima potčinjenih brigada za izvlačenje jedinica i posedanje povoljnijih položaja za dalja dejstva177
43.Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 10. juna 1944. potčinjenim jedinicama na prostoru Celebić - s. Kržave - Metaljka - s. Podkovač180
44.Naredba Štaba 29. NOU divizije od 10. juna 1044. o uključenju tri bataljona Sjevernohercegovačkog NOP odreda i jednog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda iz sastava odreda u sastav hercegovačkih brigada182
45.Izvještaj komandanta 1. proleterske brigade od 10. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu brigade na području centralne i zapadne Bosne u maju 1944. godine183
46.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 10. juna 1944. Štabu 6. proleterske divizije o napadu na četničko uporište Popinu200
47.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 10. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu Brigade u širem rejonu Nevesinja203
48.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 10. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima brigade u rejonu sela Prijana i Pribelja205
49.Izvještaj Štaba 15. krajiške NOU brigade od 10. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi sa četnicima u rejonu Ivanjske i o rasporedu brigade207
50.Kritički osvrt Štaba 5. korpusa NOVJ od 12. juna 1944. na borbena dejstva i rad potčinjenih jedinica209
51.Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 12. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Foču211
52.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 12. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga215
53.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 13. juna 1944. Štabu 39. divizije za aktiviziranje snaga na sektoru Banja Luka - Mrkonjić-Grad216
54.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 13. juna 1944. štabovima brigada da jedinice odvoje od neprijatelja i prebace u gornji tok reke Vrbasa218
55.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 13. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o rasporedu i borbenim dejstvima brigade u rejonu planine Raduše220
56.Zapovijest Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 13. juna 1944. za zatvaranje pravaca koji od Mliništa i Pribelja izvode ka Glamoču223
57.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 13. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbi u rejonu Bileće226
58.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 13. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama u rejonu Malovana228
59.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 14. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu neprijatelja na njene položaje u rejonu Bileće229
60.Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 14. juna 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama Brigade u rejonu Lopara230
61.Obavještenje Štaba 8. korpusa NOVJ od 15. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o desetodnevnim borbama potčinjenih jedinica235
62.Izvještaj Štaba 17. NOU divizije od 15. juna 1944. štabovima 2. i 3. korpusa NOVJ o dejstvima divizije krajem maja i u prvoj polovini juna239
63.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 15. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama u rejonu Koštice - Makljen254
64.Izvještaj Štaba 4. divizije od 16. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Otoka - Krupa255
65.Izvještaj Štaba 10. divizije od 16. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima divizije na sektoru južnog dijela srednje Bosne - 258
66.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 16. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o borbama na Majevici266
67.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 16. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o prepadu na četničke položaje raspoređene na prilazima Bileći271
68.Zapovijest Štaba 38. divizije od 17. juna 1944. potčinjenim jedinicama za pripremu napada na neprijateljeve snage u Srebreničkom kjaju272
69.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 17. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama u rejonu s. Lug i pokretima njemačkih jedinica dolinom reke Rame274
70.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 17. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na liniji Prozor - Lug - Gračanica276
71.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade dostavljen 17. juna 1944. Štabu 36. NOU divizije278
72.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 18. juna 1944. štabovima brigada za prebacivanje jedinica na Vranicu planinu - 284
73.Naredba vojne oblasti 29. NOU divizije od 18. juna 1944. za formiranje 1. područja288
74.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 18. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o odbijanju napada neprijatelja na Konjsko290
75.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 18. juna 1944. Štabu 6. proleterske divizije o razbijanju četnika u širem rejonu sela Gerzova292
76.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 18. juna 1944. 1. proleterske divizije o borbama u rejonu Valice i Kasli brda295
77.Naređenje Štaba 16. muslimanske brigade od 18. juna 1944. potčinjenim jedinicama za nov razmještaj brigade296
78.Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Foče i napadu na Johovac298
79.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 19. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na sektor Ribnica - Gare299
80.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 20. juna 1944. Štabu 13. proleterske brigade "Rade Končar" za prebacivanje brigade na novu prostoriju i izviđanje doline reke Vrbasa303
81.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. juna 1944. Štabu 27. divizije za zatvaranje pravca Sokolac - Han-Pijesak - Vlasenica i Štabu 38. divizije za raspored na prostoriji Kravica - Kasaba - Milići304
82.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 21. juna 1944. štabovima potčinjenih brigada za prebacivanje jedinica zapadno od komunikacije G. Vakuf - Travnik307
83.Izvještaj Štaba 4. NOU divizije od 21. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Kozarac, Baltina bara, Bos. Petrovac - Oštrelj310
84.Izvještaj Štaba 4. vojvođanske brigade od 21. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o napadu na neprijateljevo uporište Ribnicu313
85.Izvještaj Štaba 4. NOU divizije od 22. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac315
86.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 22. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o napadu na selo Vozuću i razaranje željezničke pruge Zavidovići - Olovo317
87.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 23. juna 1944. potčinjenim jedinicama da ovladaju prostorom Omerova voda - Jankova voda - Rečane - Podsijelovo320
88.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 24. juna 1944. štabovima potčinjenih divizija za organizovanje izviđačke službe i formiranje izviđačkih četa u brigadama323
89.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 25. juna 1944. potčinjenim jedinicama da obezbijede narodu neometano prikupljanje ljetine i pruže mu pomoć pri izvođenju radova325
90.Relacija Štaba 29. NOU divizije upućena 25. juna 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o borbama u Hercegovini u toku maja326
91.Izvještaj Štaba 29. NOU divizije od 25. juna 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o stanju i rasporedu neprijateljevih snaga u Hercegovini i planovima za dejstvo divizije334
92.Naređenje Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 25. juna 1944. potčinjenim jedinicama za rasterećivanje opreme radi brzih pokreta koji predstoje339
93.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 26. juna 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje istočno od komunikacije Sarajevo - Konjic341
94.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Derventu344
95.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. NOU divizije upućen 26. juna 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ352
96.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 26. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o borbama protiv četnika u rejonu Previja - Podsijelovo357
97.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 26. juna 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o rasporedu i zadacima brigade359
98.Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 26. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade na prostoru Ljubija - Kozarac - Dobrljin361
99.Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 26. juna 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama u rejonu Srebrenice368
100.Pregled brojnog stanja ljudstva i borbenih sredstava Podgrmečkog NOP odreda na dan 26. juna 1944. godine374
101.Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. juna 1944. o pohvali 1. bataljona 6. krajiške brigade za hrabrost i požrtvovanje u toku drvarske operacije376
102.Izvještaj Štaba 11. NOU divizije Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu divizije na neprijateljev garnizon o Derventi377
103.Obavještenje komandanta 3. proleterske (krajiške) brigade od juna 1944. komandantu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o dejstvu Brigade380
104.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 28. juna 1944. štabovima brigada za odmor, podizanje fizičke kondicije i udarne moći jedinica383
105.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 28. juna 1944. Štabu 10. hercegovačke brigade za zatvaranje pravca koji izvode od Nevesinja ka Plani i Dabarskom polju385
106.Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 28. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama vođenim prilikom prelaska pruge Sarajevo - Mostar387
107.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 28. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o prebacivanju preko željezničke pruge Sarajevo - Mostar389
108.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade u zahvatu komunikacije Bosanska Krupa - Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar390
109.Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Vagan - Gerzovo - Blagaj - Vitovlje398
110.Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima brigade405
111.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 30. juna 1944. potčinjenim jedinicama da savladaju neprijateljeve snage u širem rejonu Kalinovika409
112.Pregled brojnog stanja ljudstva, stoke i naoružanja 29. NOU divizije na dan 30. juna 1944. godine411
113.Pregled brojnog stanja ljudstva, stoke i naoružanja 3. proleterske (krajiške) brigade na dan 30. juna 1944. godine413
114.Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 30. juna 1944. Štaba 11. NOU divizije o napadu na Derventu416
115.Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 30. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvima brigade na sektoru Kotor-Varoš - Skender-Vakuf420
116.Pregled brojnog stanja ljudstva i borbenih sredstava 12. krajiške brigade od juna 1944. godine424
117.Izvod iz knjige predatih i primljenih radiograma Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ za juni 1944. godine426
118.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba 3. korpusa NOVJ za juni 1944. godine443
119.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 16. NOU divizije za juni 1944. godine452
II - Njemačka i ustaško-domobranska dokumenta
120.Beleška savjetnika njemačkog poslanstva u Zagrebu od 3. juna 1944. o drvarskoj operaciji471
121.Izvještaj komande 15. brdskog armijskog korpusa od 7. juna 1944. komandi 2. oklopne armije o gubicima u drvarskoj operaciji473
122.Zapovijest komande njemačke 13. legionarske SS divizije "Handžar " od 7. juna 1944. za napad na jedinice NOV i POJ na pravcima Rastošnice, Priboja i Visoke Glave476
123.Izvod iz operacijskog dnevnika 2. bataljona 13. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije "Princ Eugen" o borbama protiv jedinica NOV i POJ na prostoriji Ribnik - Mliništa - Prozor - Fojnica u junu 1944. godine479
124.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. juna 1944. o borbama na području Bosanske krajine494
125.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Hercegovini496
126.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini498
127.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini502
128.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanskog Petrovca, Drvara i Trebinja504
129.Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 6. juna 1944. o rasporedu jedinica, izviđačkoj aktivnosti i obezbjeđenju pruge Sarajevo - Mostar507
130.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na teritoriji Bosne i Hercegovine514
131.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini516
132.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanske krajine i istočne Bosne519
133.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni521
134.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini524
135.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ U Bosni527
136.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni530
137.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanske krajine i sjeverne Hercegovine532
138.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni534
139.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i kod Nevesinja536
140.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i južnoj Hercegovini538
141.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni541
142.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Doboja, Fojnice, Prozora i Goražda543
143.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini545
144.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni547
145.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. juna 1944. u borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Travnik - Fojnica - Prozor i Kalinovik549
146.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni551
147.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. juna 1941. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni553
148.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni555
149.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni558
150.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini559
151.Izveštaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Dervente, Gornjeg Vakufa i Fojnice562
152.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Drvara, Fojnice, Prozora, Konjica i Gacka564
153.Izvod iz opšte bojne relacije 2. zbornog područja za jun 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u srednjoj Bosni566
154.Opšta bojna relacija Zapovjedništva 8. posadnog zdruga o dejstvima na prostoriji Sarajevo - Zvornik - Goražde u junu 1944. godine578
155.Opšta bojna relacija Zapovjedništva 9. posadnog zdruga o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hercegovini i južnoj Dalmaciji u junu 1944. godine584
156.Opšta bojna relacija Brzog zdruga za jun 1944. godine o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Lašva - Turbe586
157.Registar593
BIBLIOTEKA