ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 25 - maj 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - DOKUMENTA JEDINICA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
1.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 1. maja 1944. Štabu 16. divizije da sa jednom brigadom smijeni 38. diviziju na polo ž a ju Debelo Brdo - Betanj7
2.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 1. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizaciji i radu odsjeka Štaba korpusa i Korpusne vojne oblasti9
3.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 1. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o obezbjeđenju aerodroma 1. i 2. vazduhoplovne baze i o određivanju odjeljenja završenje aerodromske službe13
4.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. maja 1944. štabovima divizija i odreda i komandama područja za uništenje četnika na oslobođenoj teritoriji14
5.Zapovijest Štaba 1. proleterske divizije od 1. maja 1944. potčijenim jedinicama za napad na Mrkonjić-Grad16
6.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 1. maja 1944. potčinjenim jedinicama za dejstvo na prostoru Gacka i Trusina - Studenci i na željezničkoj pruzi Popovo polje - Dubrovnik21
7.Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 1. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade na prostoriji Jelica - Birač od 16. do 30. aprila24
8.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 1. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o borbama kod Zloimenjaka, Gudavca i Suvaje33
9.Izvještaj štaba 13. proleterske brigade od 1. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu Brigade u aprilu34
10.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 2. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u aprilu u srednjoj i zapadnoj Bosni46
11.Izvještaj Štaba 11. divizije od 2. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu divizije od 15. do 30. aprila53
12.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 2. maja 1944. štabovima brigade za napad na Kladanj64
13.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 2. maja 1944. štabovima 15. krajiške brigade, 1. bataljona 13. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica71
14.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 3. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za koncentraciju na prostoru Maslovare - Uzlomac i za posjedanje položaja Milosavci - Dragovići - Martinac i Klupe - Cečava73
15.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 3. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o napadu na Mrkonjić-Grad75
16.Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 3. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu na sektoru Livna u aprilu78
17.Izvještaj komandanta 1. proleterske brigade od 4. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu Brigade na sektoru Jajce - Mrkonjić-Grad od 1. do 30. aprila81
18.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. maja 1944. Štabu 29. hercegovačke divizije o borbama na prostoru Bileća - Gacko -98
19.Izvještaj Operativnog štaba grupe bataljona od 4. maja 1944. Štabu 29. divizije o situaciji na prostoru Nevesinje - Bileća - Gacko i borbama sa četnicima103
20.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 5. maja 1944. štabovima 5. i 12. krajiške brigade za napad na Kotor-Varoš107
21.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 5. maja 1944. Štabu 10. hercegovačke brigade da odmah uputi Štab Sitničkog bataljona na njegov teren radi prikupljanja ljudstva bataljona i povezivanja sa Sjevernohercegovačkim NOP odredom109
22.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 5. maja 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade da se rokira na prostor Pilatovci - Obijaj - Vuči Do - pošto je smijene jedinice Primorske operativne grupe111
23.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 5. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Grahovo- Petrovići 113
24.Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 5. maja 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvu od septembra 1943. do 1. maja 1944. godine116
25.Izvještaj Obavještajnog odsjeka Štaba 1. proleterskog korpusa od 6. maja 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o formaciji i rasporedu 373. legionarske divizije "Tigar"118
26.Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore, materijala za vezu i minerske spreme 4. NOU divizije od 6. maja 1944. godine122
27.Izvještaj Štaba 10. divizije od 6. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o formiranju 17. krajiške brigade i povlačenju dva bataljona 9. krajiške brigade na prostor Gornjeg Vakufa125
28.Naređenje Štaba grupe divizija od 6. maja 1944. Štabu 17. NOU divizije za pokret na sektor Džimrije - Podžeplje129
29.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 6. maja 1944. štabovima brigade za prebacivanje na prostorije Gornje Babine - Kape. Pjenovac - Ravansko i Žeravice - Nevačka131
30.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od maja 1944. Štabu 16. NOU divizije o borbama za oslobođenje Kladnja134
31.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 7. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za raspored na sektorima Sipovo - Potkraj - Trnovo i Podrašnica - Sjenokos - Berići i za zatvaranje pravaca ka Mliništima137
32.Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situacijina prostoru Šćepan Polje - Vučevo - Izgori i Trnovo - Foča - Čajniče - Goražde140
33.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 7. maja 1944. Štabu bataljona "Vule Skoko" da se s tavi pod komandu Sjevernohercegovačkog NOP odreda i za mobilizaciju ljudstva radi formiranja Obaljskog bataljona142
34.Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 7. maja 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoru Aščerići - Mehići i Borogovo - Papraća144
35.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 7. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na sektoru Šibovi - Majdanska kosa147
36.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Trusinskog polja. Džinov Do - Džinova Mahala - Lastavica i Slato - Grad - Glog149
37.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbi kod Bileće i o situacijina sektoru Grahova154
38.Obavještenje Štaba 5. korpusa od 8. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situacijiu Bosanskoj krajini i o naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ da ova divizija zatvori pravac Mrkonjić - Grad - Ključ155
39.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 8. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situacijina prostoru Rogolje - Mrač157
40.Obavještenje Štaba 29. divizije od 9. maja 1944. načelniku Štaba 27. divizije o naređenju Štaba 3. korpusa NOVJ da se sa 16. muslimansko m brigadom i 4. bataljonom 2. krajiške brigade prebaci na sektor Sokolovića158
41.Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 9. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pomjeranje na prostoriju Muzeli - Brijest - Caklovica - Rastošnica - Ravni Zavid160
42.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od maja 1944. Štabu 16. NOU divizije o prebacivanju na prostor Zalukovika i o borbi na položajima Bakići - Prodanovići163
43.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade od 9. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situacijina prostoru Mrkonjić - Grad - Podrašnica - Orahovijani - Čađavica135
44.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 9. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na prostoru Mrkonjić - Grad - Lisina - Mračaj i Orahovljani169
45.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 10. maja 1944. Štabu 27. divizije za raspored i dejstvo na prostoru Birča i za rasformiranje Birčanskog NOP odreda171
46.Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 10. maja 1944. Štabu 29. divizije o stanju i namjeri 16. muslimanske brigade da i dalje ostane na sektoru Gacka173
47.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 10. m a j a 1944. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca od Gacka i Bileće ka Plani i za čišćenje od četnika prostora Bileća - Dabarsko polje - Ljubinje i Trusina - Udrežnje - Zovi Do175
48.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 11. maja 1944. štabovima 14. srednjobosanske i 18. hrvatske brigade i Motajičkog, Prnjavorskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostorijama Klašnice - Jošavka, Motajica, Stanari, Kokori - Branešci i Glogovac180
49.Zapovijest Štaba 36. NOU divizije od 11. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji Čajira i Brijest - Muzeli - Završje181
50.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. vojvođanske brigade o borbama od 1. do 11. maja 1944. godine183
51.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 12. maja 1944. Štabu 1. proleterske brigade da sa jednim bataljonom izvrši pritisak na Mrkonjić-Grad189
52.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 12. maja 1944. štabovima 2. i 4. vojvođanske brigade za pojačanu budnost na pravcima Zivinice, Tuzla i Hrvati191
53.Naređenje Štaba 39 NOU divizije od 12. maja 1944. štabovima 13. i 15. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za rasporedi dejstvo na sektorima Bronzani Majdan, Dolovj - Orahovljani i Hazići193
54.Zapovijest Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 12. maja 1944. grupi bataljona iz 1, 2. i 3. proleterske (ličke) brigade za prebacivanje na prostor Strbci - Mišljenovac - Bubanj i za dejstvo na komunikaciji Bihać - Srb195
55.Naređenje Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 12. maja 1944. štabovima bataljona za raspored i dejstvo na prostoru Orahovljani - Ponor i Rogolje - Crni vrh198
56.Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore i ostale spreme Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda na dan 12. maja 1944. godine200
57.Izvještaj Štaba 4. divizije od 13. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Prijedor - Ljubija - Sanski Most od 6. do 11. maja202
58.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije za prvu polovinu marta, upućen 13. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ205
59.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije za drugu polovi n u marta, upućen 13. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ209
60.Izvještaj Štaba 39. divizije od 13. maja 1944. Štabu 5. korpusa. NOVJ o borbi kod Sitnice214
61.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 13. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o pritisku na liniju Mrkonjić-Grad - Previla i demonstrativnom napadu na Sinjakovo215
62.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 14. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na sektor Trebave i za brzu intervenciju ka Majevici radi olakšanja položaja jedinica 36. NOU divizije217
63.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije za april, dostavljen l4. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ220
64.Naredba. Štaba 29. NOU divizije od 14. maja 1944. za formiranje 13. hercegovačke brigade i za postavljanje vojnih rukovodilaca230
65.Izvještaj Štaba Vojvođanske brigade od 14. maja 1944. Štabu 16. NOU divizije o borbama od 16. aprila do 13. maja232
66.Izveštaj Štaba 12. Hercegovačke brigade od 14. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Bileće239
67.Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 14. maja 1944. potčinjenim jedinicama za dejstvo na prostoru sjeverno od Gacka242
68.Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore, materijala za vezu i minerske spreme Drvarskog NOP odreda na dan 14. maja 1944. godine244
69.Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 15. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o boravku 16. muslimanske brigade i 4. bataljona 2. krajiške brigade na sektoru Ravno - Čemerno246
70.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 15. maja 1944. štabovima 11. i 12. hercegovačke brigade da dijelom svojih snaga i Sjevernohercegovačkim NOP odredom razbiju i odbace neprijatelja ka Nevesinju247
71.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 15. maja 1944. Štabu 6. proleterske divizije o stizanju materijala iz Like250
72.Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 15. maja 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 1. do 15. maja252
73.Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore i ostale vojne spreme 12. krajiške brigade na dan 15. maja 1944. godine256
74.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 16. maja 1944. Štabu 13. proleterske brigade za zatvaranje pravca Mrkonjić-Grad - Čađavica - Ključ i Štabu 1. proleterske brigade da smijeni 5. bataljon 13. brigade258
75.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 16. maja 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za razbijanje neprijateljskih snaga na sektoru Gacka i za zatvaranje pravca od Avtovca ka Plani260
76.Zapovijest Operativnog štaba 36. i 38. NOU divizije od 16. maja 1944. štabovima brigada za pokret i smještaj na prostoriji Busija - Orlovine, Rožanjska kosa - Stolice i Brijest - Muzeli262
77.Izvještaj Štaba 7. brigade od 16. maja 1944. Štabu 10. NOU divizi j e o dejstvu Brigade od 30. aprila do 15. maja265
78.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 16. maja 1944. Štabu 29. divizije o dejstvu Brigade na prostoru Bileća - Dabarsko polje - Ljubinje i Trusina - Odžak270
79.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 16. maja 1944. Štabu 29. divizije o borbama na prostoru Gat - Stepen - Vis - Kita - Kobilja glava274
80.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 16. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o razbijanju 3. čete 3. bataljona na prostoru Celići - Tomići277
81.Zapovijest Štaba 16. krajiške brigade od 16. maja 1944. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja na liniji Rakelić - Busnovi280
82.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 17. maja 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na prostoru Jasenice, Dovište - Operkovići, Rašljevo - Alatina krčevina i Tursunovići - Gornja Dragunja282
83.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 17. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na prostoru Mrkonjić-Grad - Trnovo285
84.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 18. maja 1944. štabovima 4. i 39. divizije za pregrupisanje jedinica i dejstvo u zapadnoj Bosni288
85.Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 19. maja 1944. načelni k u Vrhovnog štaba NOV i POJ o situacijikod 1. i 6. proleterske divizije292
86.Naredba Štaba 3. korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu 27. divizije o formiranju Štaba 20. romanijske brigade293
87.Izvještaj Štaba 11. divizije od 19. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu divizije u sjevernom dijelu srednje Bosne od 1. do 15. maja294
88.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 27. divizije za prvu polovi n u maja, upućen 19. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ300
89.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 19. maja 1944. Štabu 15. kraji š k e brigade za zatvaranje pravca Banja Luka - Sanski Most i za utvrđivanje položaja prema Banjoj Luci305
90.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 20. maja 1944. štabovima brigada za pokrete i raspored na prostoru Cage, Potpeć i Stublić - Podmajevica307
91.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 20. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Slata i Džinove Mahale i o situaciji na sektoru Nevesinja i Stoca310
92.Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 21. maja 1944. načelni k u Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji na sektorima Srb - Lapac i Livno313
93.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac314
94.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za vođenje odsudne borbe na pravcima ka Bosanskom Petrovcu316
95.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima brigada za prebacivanje preko rijeke Spreče na sector Ozrena317
96.Izvještaj Štaba 29. divizije od 21. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini320
97.Relacija Štaba 29. divizije od 21. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o borbama u Hercegovini u aprilu323
98.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i konja 29. NOU divizije od 21. maja 1944. godine330
99.Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 21. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade od 1. do 15. maja332
100.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. vojvođanske brigade o dejstvu Brigade od 16. do 21. maja 1944. godine342
101.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 21. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Gacko - Stepen - Gat348
102.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 21. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Bileće350
103.Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 22. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade od 8. do 20. maja352
104.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. Štabu Livanjsko-duvanjskog NOP odreda za prebacivanje na sector Duvna356
105.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. štabovima 10. i 11. divizije o ulasku Jajačkog NOP odreda u sastav 11. divizije357
106.Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" od 23. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o dejstvu na komunikaciji Bihać - Lapac359
107.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 23. maja 1944. štabovima brigada za izvlačenje i smještaj na prostorijama Pravoslavne Jazuške - Pravoslavna i Muslimanska Treštenica, Tulovići - Grivice i Banovići - Podgorje361
108.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 24. maja 1944. Štabu 16. divizije za raspored i dejstvo na prostoriji Repnik - Podgorje - Ribnica363
109.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 24. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o proslavi godišnjice formiranja Korpusa364
110.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 24. maja 1944. štabovima 1. i 2. brigade za smještaj i odmor na prostoru Podgorje - Banovići i Tulovići - Grivice i Štabu 4. brigade za prebacivanje teških ranjenika na prostor Birča380
111.Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Aleksandru Rankoviću o nadiranju neprijateljskih snaga ka Drvaru383
112.Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o naređenju komandanta 1. proleterskog korpusa da ovaj štab uputi jedan bataljon 1. proleterske brigade u Potoke i o situacijiu zapadnoj Bosni392
113.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 25. maja 1944. Štabu 1. proleterske brigade da sa jednim bataljonom sadejstvuje bataljonima 13. proleterske brigade u protivnapadu ka Cenića kosi i Mračaju394
114.Izvještaj Štaba 17. divizije od 25. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima od 27. aprila do 25. maja396
115.Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 25. maja 1944. štabovima 15. i 16. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravaca od Prijedora i Banje Luke ka Sanskom Mostu i za odbranu Sokolova i Kozica od četnika419
116.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 25. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o napadu neprijateljskih snaga od Jajca ka Sipovu i Janju421
117.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 25. maja 1944. Štabu 16. NOU divizije o dejstvu Brigade na području Majevice od 16. do 25. maja423
118.Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektoru Drvara429
119.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Štabu 13. krajiške brigade za napad na Klokotovac431
120.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Štabu 39. divizije za zatvaranje pravaca prema Ribniku, Ključ - Paunovac i Ključ - Crkveno433
121.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 26. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade i Komandi brdske baterije za zatvaranje svih pravaca koji od Jajca, Mrkonjić-Grada, Čađavice i Ključavode ka Mliništima435
122.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 26. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situacijina sektoru Jajce - Sipovo - Pljevski Podovi437
123.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za drugu polovinu aprila upućen 26. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije439
124.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade o dejstvu Brigade od 8. do 25. maja, upućen 26. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije447
125.Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 26. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvu Brigade od 26. aprila do 25. maja455
126.Analiza operacija jedinica 3. korpusa NOVJ u istočnoj Bosni od 27. maja 1944. dostavljena Štabu 16. divizije463
127.Izvještaj Štaba 5. korpusa od maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u zapadnoj Bosni465
128.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 27. maja 1944. Štabu 1. proleterske brigade za stvaranje jedne rezervne manevarske grupe za ofanzivno dejstvo i za napad na sektor Mliništa - Bjelovina471
129.Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 27. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na prostoru Jajce - Mrkonjić-Grad - Podrašnica - Čađavica i Janj - Sipovo - Baraći - Mliništa473
130.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 27. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situaciji na prostoru Podgorija - Mliništa477
131.Naređenje Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 27. maja 1944 štabovima bataljona za prebacivanje na prostor Lokva - Ubavići - Cegare - Popovići - Vaganj i za dejstvo na komunikaciju Glamoč - Mliništa479
132.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 1. do 7. maja, upućen 27. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije481
133.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 27. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situaciji na prostoru Lipovac - Pecka - Medna484
134.Naređenje Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ od 28. maja 1944. komandantu 3. proleterske (krajiške) brigade da sa 3. bataljonom zatvori pravac Prekaja - Poljice486
135.Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 28. maja 1944. načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji na sektorima Ovčara - izvorni dio rijeke Sane i Mokronoge - Prekaja487
136.Izvještaj Štaba 5. korpusa od 28. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u zapadnoj Bosni488
137.Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" od 28. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o borbama u Drvaru491
138.Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 28. maja 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoru Prenčani - Pušanjski Do498
139.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 28. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situacijina sektoru Mliništa501
140.Izvještaj zamjenika komandanta 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 28. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situacijina prostoru Vrbljana503
141.Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 29. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situaciji na prostoru Vrbljani - Delibrdo504
142.Izvještaj Štaba 4. divizije od 29. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac i Bihać - Bosanski Petrovac505
143.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 29. maja 1944. štabovima 12. hercegovačke i 2. dalmatinske brigade za napad na Bileću508
144.Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 29. maja 1944. Štabu 17. majevičke brigade za prikupljanje i odmor na prostoru Bijelopolje - Kaštijelj - Javor - Raševo - Bunarić i za sakupljanje hrane516
145.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 29. maja 1944. štabovima 16. krajiške brigade i 2. bataljona 13. krajiške brigade za posjedanje položaja Busije - Kik - Grič - Vučja poljana - Uvala519
146.Izvještaj Štaba 1. vojvođanske brigade od 29. maja 1944. Štabu 16. NOU divizije o dejstvu Brigade na prostoriji Ozren - Majevica od 14. do 30. maja521
147.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 29. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o situaciji na prostoru Drvar - Prekaja526
148.Zapovijest Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 29. maja 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Johovac, Foču i Komaricu528
149.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o borbama na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac530
150.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvu Brigade u maju537
151.Izvještaj Štaba 7. brigade od 29. maja 1944. štabu 10. NOU divizije 0 dejstvu Brigade od 16. do 29. maja541
152.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 30. maja 1944. zamjeniku komandanta divizije da zahtijeva od Štaba 8. krajiške brigade da postupi po već izdatim naređenjima546
153.Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" od 30. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Drvara -547
154.Izvještaj Štaba 29. divizije od 30. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini548
155.Izvještaj Operativnog štaba 18. hercegovačke brigade i Posavsko-trebavskog NOP odreda 38. NOU divizije od 30. maja 1944. Štabu 11. NOU divizije o napadu na Kladare551
156.Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa od 31. maja 1944. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o situaciji na prostoru Livno - Bosansko Grahovo - Drvar i Livno - Glamoč - Mliništa552
157.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 31. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za uporno držanje položaja na liniji Mrđenova poljana - Kurozeb - žandarmerijska stanica Mliništa i za zatvaranje svih pravaca koji vode od linije Prijani - Odžak - Glamoč ka Čardaku557
158.Obavještenje Štaba 29. divizije od 31. maja 1944. štabu 16. muslimanske brigade o naređenju Štaba 2. korpusa NOVJ da Brigada uđe u sastav 17. divizije559
159.Izvještaj Štaba 39. divizije od 31. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima Divizije u maju561
160.Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 31. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Vaganj - Prekaja574
161.Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 3. proleterske (krajiške) brigade na dan 31. maja 1944. godine575
162.Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 31. maja 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu od 15. do 31. maja579
163.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 31. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Glog - Ostrvica, Nekudina i Studenci - Džinov Do585
164.Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 31. maja 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu Brigade od 15. do 31. maja589
165.Izvod iz knjige predatih i primljenih radiograma Štaba 1. proletersk o g korpusa NOVJ za maj 1944. godine594
166.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba 3. korpusa NOVJ za maj 1944. godine638
167.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 16. NOU divizije za maj 1944. godine652
II - Njemačka i ustaško-domobranska dokumenta
168.Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije "Princ Eugen" od 5. maja 1944. za napad na selo Vrabci677
169.Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 7. maja 1944. za napad na jedinice 17. i 27. NOU divizije na prostoru Vučja jama - Dragoradi i Rakova Noga - Vladojevići678
170.Naređenje Komande 1. bataljona 14. SS brdskog lovačkog puka od 13. maja 1944. za prebacivanje u Han-Pijesak679
171.Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 15. maja 1944. za prikupljanje u Podgaju i za prebacivanje u Šahbegoviće681
172.Izvještaj 1. bataljona 14. SS brdskog lovačkog puka od 16. maja 1944. o dolasku na prostor Podgraba682
173.Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 17. maja 1944. za nadiranje pravcima Podgrab - Brateljevići - Jabuka i Podgrab - Orahovica - Bogovići i za zaprečavanje na liniji Goražde - Ustikolina683
174.Naređenje 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 19. maja 1944. za gonjenje jedinica 17. NOU divizije pravcem Jabuka - Dobro Polje685
175.Izvještaj i 1. bataljona 14. SS brdskog lovačkog puka od 19. maja 1944. o pokretima i borbama na prostoru Jabuka - Modro Polje - Mazlina - Dobro Polje686
176.Naređenja Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 20. maja 1944. za dejstvo na prostoru Mrežica - Budanj - Ljubina i za sprječavanje prelaza 17. NOU divizije preko rijeke Sutjeske u Crnu Goru688
177.Zapovijest Komande 500. SS padobranskog lovačkog bataljona od 20. maja 1944. za prebacivanje Bataljona na polazne aeroarome kod Bečkereka, Zagreba i Banje Luke690
178.Dopunska zapovijest Komande 500. SS padobranskog lovačkog bataljona od 20. maja 1944. za prebacivanje Bataljona na polazne aerodrome kod Zagreba i Banje Luke697
179.Izvještaj i Komande 1. bataljona 14. SS brdskog lovačkog puka od 20. maja 1944. o situaciji na prostoru Modro Polje - Varoš - Mrežica699
180.Naređenje 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 21. maja 1944. za napad i potiskivanje jedinica 17. NOU divizije sjeverozapadno od Popovog Mosta700
181.Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 22. maja 1944. za razbijanje jedinica NOVJ na prostoru Ljubina - Kukanos - Osoje i za gonjenje pravcem Vrbnica - Ljubin grob - Kapičin Do - Javorak701
182.Zapovijest Komande 7. SS divizije "Princ Eugen" od 23. maja 1944. za drvarsku operaciju703
183.Zapovijest Komande 500. SS padobranskog lovačkog bataljona od 23. maja 1944. za desant na Drvar712
184.Plan Komande njemačke 2. oklopne armije od 24. maja 1944. za raspored i dejstvo 500. SS padobranskog lovačkog bataljona u drvarskoj operaciji717
185.Zapovijest Komande 13. puka 7. SS divizije "Princ Eugen" od 24. maja 1944. za napad ka Janju i Sipovu726
186.Dopunska zapovijest Komande 13. puka 7. SS divizije "Princ Eugen" od 24. maja 1944. za zauzimanje polaznih položaja na zapadnoj obali rijeke Vrbasa na liniji Grabanta - Selište i Brišće - Drenov Dol728
187.Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 24. aprila 1944. za pokret ka Foči i Goraždu729
188.Zapovijest komandanta borbene grupe Obermeier 500. SS padobranskog lovačkog bataljona od 24. maja 1944. za pokret motorizovane kolone iz Zagreba preko Bosanske Krupe za Bihać730
189.Zapovijest Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 25. maja 1944. za prebacivanje na prostor Goražde - Rogatica - Sokolac732
190.Izvod iz operacijskog dnevnika 2. bataljona 13. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije "Princ Eugen" o borbama protiv jedinica NOV i POJ na sektorima Jajce - Mrkonjić-Grad i Mliništa - Potoci u maju 1944 godine734
191.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Jajce - Mrkonjić-Grad i u istočnoj Bosni746
192.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Banje Luke i u istočnoj Bosni748
193.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Jajce - Mrkonjić-Grad i u istočnoj Bosni750
194.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. maja 1944, o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Donji Vakuf - Jajce - Mrkonjić-Grad, u istočnoj Bosni i oko Nevesinja752
195.Izvještaj zapovjednika Kladanjske ustaške bojne od maja 1944. o borbama za Kladanj754
196.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini756
197.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Mrkonjić-Grada i u istočnoj Bosni758
198.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bihaća i u istočnoj Bosni760
199.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini761
200.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni764
201.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni766
202.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini768
203.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni770
204.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini772
205.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini774
206.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Prijedora i istočne Bosne776
207.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. maja 1944. o situacijiu Bosni i na području Gacka778
208.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. maja 1944. o situaciji u Bosni i na području Dubrovnika i Gacka780
209.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. maja 1944. o borbama u Bosni i Hercegovini783
210.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Teslića, Gacka i u istočnoj Bosni786
211.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i na području Gacka788
212.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. maja 1944. o situacijiu Bosni791
213.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. maja 1944. o situaciji na području Jajca, u istočnoj Bosni i Hercegovini792
214.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni795
215.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. maja 1944. o situaciji u Bosni797
216.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 31. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini799
217.Izvod iz opšte bojne relacije 2. zbornog područja za maj 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u sjevernom dijelu srednje Bosne802
218.Opšta bojna relacija Zapovjedništva 8. posadnog zdruga o rasporedu i dejstvu u maju 1944. godine812
219.Opšta bojna relacija Zapovjedništva 9. posadnog zdruga o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hercegovini u maju 1944. godine816
220.Opšta bojna relacija Brzog zdruga za maj 1944. o rasporedu i dejstvu na sektoru Travnika819
BIBLIOTEKA