ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 24 - april 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Naredba Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ od 1. aprila 1944. za organizaciju telefonske službe pri štabovima korpusa, divizija, brigada i komandama brdskih baterija7
2.Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 1. proleterskog korpusa NOVJ na dan 1. aprila 1944. godine9
3.Izvještaj Štaba 4. divizije od 1. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u Bosanskoj krajini od 11. do 26. marta14
4.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije za drugu polovinu marta dostavljen 1. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ20
5.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 1. aprila 1944. Štabu 16. NOU divizije o napadu na Gavrića brdo i Mukat26
6.Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 1. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 15. do 31. marta29
7.Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 1. aprila 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o dejstvu i radu brigade od 20. do 31. marta34
8.Izvještaj Štaba 18 hrvatske brigade 38. NOU divizije od 1. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o borbama sa četnicima u Crkvini i Slatini i o vojno-političkoj situaciji na sektoru Šamac - Modrica - Gradačac - Brčko40
9.Naređenje Štaba 1. proleterske brigade od 2. aprila 1944. štabovima bataljona i komandama jedinica za raspored na sektoru Mrkonjić-Grada i odbranu slobodne teritorije42
10.Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 2. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu brigade od 16. do 31. marta46
11.Obavještenje Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 2. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o prebacivanju brigade sa sektora Petrovo polje - Gostilj - Jajce na sektor Mrkonjić-Grada54
12.Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 2. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih snaga na sektoru Goražda56
13.Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 2. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o rasporedu i dejstvu odreda na prostoru Bukvika, Bosanskog Šamca, Modriče i Gradačca i o situaciji na Trebavi i u Posavini58
14.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 3. aprila 1944. Štabu 1. proleterske brigade za sprečavanje neprijateljskog prodora sa linije Jezero - Mrkonjić-Grad - Rogolje ka Mliništima60
15.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 3. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama oko Mrkonjić-Grada62
16.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 3. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbi na Hadžibegovom brdu i Modropcu63
17.Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 3 aDrila 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na sektoru Bileće u martu65
18.Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 3. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoru Hranjen - Ustikolina - Foča77
19.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 4. aprila 1944. štabovima 12. krajiške i 12. slavonske brigade za napad na četnike na prostoru Detlak - Palačkovci79
20.Izvještaj Štaba 29. NOU divizije od 4. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u Hercegovini i o stanju u diviziji80
21.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 4. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o situaciji na položajima oko Mrkoniio-Grada84
22.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 5. aprila 1944. Štabu Kladanjsko7renskog NOP odreda za izvođenje akcija na prostoru oko Kladnja86
23.Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 5. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje čete za vezu u divizijama i brigadama88
24.Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 5. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o koncentraciji snaga na prostoru Čađavica - Sitnica - Ključ - Slatina radi zatvaranja pravca Mrkonjić-Grad - Ključ93
25.Relacija Štaba 29. NOU divizije od 5. aprila 1944 Štabu 2. korpusa NOVJ o borbama u Hercegovini i na prostoru Lastva - Zubci u martu95
26.Obavještenje Štaba 36. NOU divizije od 5. aprila 1914. Komandi područja za Trebavu i Posavinu o situaciji na sektoru Boće - Palanka - Brka107
27.Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 5. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu brigade od 15. do 27. marta109
28.Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 5 aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i zatvaranje pravca Goražde - Foča i za raspored novih vojnih rukovodilaca pristiglih iz 2. krajiške brigade110
29.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 6 aprila 1944. štabovima brigade i NOP odreda za rušenje željezničkih pruga113
30.Zapovijest Štaba 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" od 6 aprila 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta Dobro Selo, Doljane, Brotnju, Međeđak i Suvaju114
31.Obavještenje Štaba 29. NOU divizije od 6. aprila 1944. Štabu 27. NOU divizije o situaciji u Hercegovini i o formiranju Obaljske partizanske Čete119
32.Naređenje Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 6. aprila 1944. štabovima bataljona za raspored i dejstvo na liniji Vaganj - Hotkovci - Stekerovci121
33.Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade od 6. aprila 1944 Štabu 5. korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Strbina - Mliništa123
34.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 7. aprila 1944 Štabu 16. NOU divizije da obezbijedi komoru prilikom prebacivanja hrane sa područja Majevice do Rakinog brda124
35.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 7. aprila 1944. Štabu 1. proleterske brigade za zatvaranje pravaca od Jezera, Mrkonjić-Grada i Čađavice ka Mliništima125
36.Naređenje Štaba 11 NOU divizije od 7. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje željezničke pruge Derventa - Doboj - Teslić i Celinac - Banja Luka128
37.Naređenje Štaba 29 NOU divizije od 7. aprila 1944. Štabu 10. hercegovačke brigade da uputi jedan bataljon u Viluse a dva bataljona da orijentiše ka Lastvi130
38.Izvještaj Štaba 29. divizije od 7. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o borbama na sektorima Stolac - Ljubinje, Zubci - Lastva - Grahovo i Bileća - Trebinje132
39.Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 7. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o rasporedu brigade na liniji Stekerovci - Hotkovci - Vaganj i na sektoru prema Livnu136
40.Predlog Štaba 5 korpusa NOVJ od 8. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije da preuzme zatvaranje pravca Jajce - Mrkonjić-Grad138
41.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 8. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za odbranu slobodne teritorije139
42.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 8. aprila 1944. štabovima brigade za raspored i dejstvo na sektoru Tobut - Mezgraja - Trnova - Bare - Jelica140
43.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 8. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o upućivanju Prvog i Sitničkog bataljona ka Mosku i o situaciji na prostoru Vilusa144
44.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 8. aprila 1944. Štabu 29 NOU divizije o borbama na prostoru Visočnik - Šehović Glavica - Klobuk i Orao - Zagora146
45.Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 9. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji na prostoru Jajce - Mrkonjić-Grad - Sitnica149
46.Obavještenje Štaba 36. NOU divizije od 9. aprila 1944. Štabu Posavsko-trebavskog odreda o ulasku odreda u sastav 38. divizije151
47.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 9. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama s četnicima u Podosoju, Vrbnu i kod Bileće152
48.Naredba Štaba 1. proleterske divizije od 10. aprila 1944. o pohvali nekih jedinica, boraca i starješina 1. proleterske brigade koji su se istakli u trodnevnim borbama na sektoru Jajce - Mrkoniić- Grad153
49.Izvještaj Štaba 4. divizije od 10. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u Bosanskoj krajini od 25. marta do 10. aprila157
50.Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 10. aprila 1944. štabovima Zkrajiške i 19. birčanske brigade za pokret sa prostorije Kalinovik - Trnovo na prostoriju Rakitnica - Lukavac - Urnoljani166
51.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 10. aprila 1944. Štabu 10. hercegovačke brigade da uputi jedan bataljon komandantu divizije u Velimlje168
52.Naređenje Štaba 1. proleterske brigade od 10. aprila 1944. štabovima bataljona i komandama jedinica za pokret sa sektora Gerzovo - Pecka - Mračaj na prostoriju Gornje Mile - Jezero - Ljoljići - Gorica i Đumezlije - Hoćune170
53.Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 11. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o borbama kod Gornje Suvaje, Ajderovca i Priseke173
54.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 11. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o neprijateljskim snagama u Stocu i o borbama u Pribilovcima174
55.Izvještaj Štaba 5. korpusa NOVJ od 12. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu na neprijateljska uporišta na željezničkim prugama u srednjoj i zapadnoj Bosni173
56.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 12. aprila 1944. štabovima brigade za izvlačenje iz borbe i za raspored na prostorijama Međeđa - Baljkovica, Kitovnica - Planina i Muslimanski Nezuk - Potočani181
57.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 12. aprila 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za dejstvo na komunikacijama Stolac - Dabar i Stolac - Ljubinje183
58.Obavještenje komandanta 29. NOU divizije od 12. aprila 1944. Štabu divizije o situaciji na sektoru Viluse - Grahovo185
59.Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 12. aprila 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Udarnog i Zmijanjskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostoru Donji Pervan - Borkovići - Slavička, Gornje Slivno - Lušići, Pavići - Pejakovići i za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica187
60.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za drugu polovinu marta dostavljen 12. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije189
61.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 13. aprila 1944. Štabu 1. proleterske brigade za raspored i dejstvo na položajima oko Mrkonjić-Grada i za zatvaranje pravaca od Jajca ka Mrkonjić-Gradu i Mliništima200
62.Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 13. aprila 1944. Štabu 10. hercegovačke brigade, Sjevernohercegovačkom NOP odredu i bataljonu "Savo Belović" za zatvaranje pravaca Plana - Bileća i Stepen - Gacko i za dejstvo ka Studencima203
63.Izvještaj komandanta 29. NOU divizije od 13. aprila 1944. Štabu divizije o borbama na Kešeljevoj Gradini i kod Riječana206
64.Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 13. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na Majevici i u Posavini u slučaju neprijateljskog napada na sektor divizije207
65.Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade od 13. aprila 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvu 1. i 4. bataljona od 28. marta do 12. aprila211
66.Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 14. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o neprijateljskim snagama u Jajcu i na komunikaciji Donji Lapac - Srb214
67.Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 14. aprila 1944. štabovima 2. i 4. brigade za prebacivanje na sektor Krstac - Teočak - Čajira - Rastošnica - Ravni Zavid - Završje215
68.Brojno stanje ljudstva, oružja, municije, komore, materijala za vezu i minerske opreme Drvarskog NOP odreda na dan 14. aprila 1944. godine219
69.Izvještaj Štaba 3. korpusa NOVJ od 15. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u istočnoj Bosni u martu220
70.Izvještaj Štaba 10. divizije od 15. aprila 1944. Štabu 5 korpusa NOVJ da zbog loših vremenskih prilika za izvjesno vrijeme neće moći snabdijevati divizijsku bolnicu žitom sa sektora Ramskog i Travničkog NOP odreda228
71.Izvještaj Štaba 11. divizije od 15. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu divizije u sjevernom dijelu srednje Bosne od 1. do 15. aprila229
72.Naređenje Štaba 10. hercegovačke brigade od 15. aprila 1944. štabovima 3. bataljona 11. hercegovačke brigade, 5. bataljonu i Sitničkom bataljonu za vršenje pritiska na Bileću i za napad na Kukun i Osmić-Gomile236
73.Izvještaj štaba 12. krajiške brigade od 15. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 1. do 15. aprila238
74.Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 15. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o rasporedu i namjerama brigade245
75.Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od aprila 1944. štabovima 4. i 39. divizije i djelovima 10. divizije za napad na Prijedor, Ivanjsku i Martin-Brdo247
76.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 16. aprila 1944. štabovima 12. i 14. brigade i Prnjavorskom NOP odredu za vršenje pritiska na istočni dio Banje Luke i demonstrativni napad na Klašnice250
77.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 16. aprila 1944. Štabu 16. NOU divizije o rasporedu neprijateljskih snaga na sektoru Begutovo Selo - Trnova254
78.Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 16. aprila 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o borbama u selima Guberu, Žiroviću i Ljubunčiću256
79.Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 16. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu brigade od 1. do 15. aprila258
80.Naredba Štaba 1. proleterske divizije od 17. aprila 1944. za organizaciju potkivačkog kursa i kursa marvenih bolničara i za formiranje inžinjerijske čete divizije i minerskih vodova brigada268
81.Zapovijest Operativnog štaba 16. i 36. NOU divizije od 17. aprila 1944. štabovima brigada za prebacivanje južno od rijeke Sprece271
82.Izvještaj Štaba 1. vojvođanske brigade od 17. aprila 1944. Štabu 16. NOU divizije o borbama na prostoru Čelić - Koraj - Maleševci od 14. do 31. marta274
83.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 17. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o upućivanju savezničkih avijatičara za Andrijevicu i o prebacivanju 1. bataljona na sektor Moska284
84.Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 18. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o borbama kod Bešpelja, Bareva i Ljubunčića286
85.Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 19. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji u južnom dijelu zapadne Bosne288
86.Izvještaj Štaba 10. divizije od 19. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu divizije od 1. do 15. aprila289
87.Obavještenje Štaba 16. NOU divizije od 19. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o rasporedu svojih jedinica na prostoru Osmaci - Podborogovo, Kusonje - Zidonje i južno od ceste Tuzla - Zvornik294
88.Izvještaj komandanta 29. NOU divizije od 19. aprila 1944. Štabu divizije o zauzeću Vilusa i rasporedu 12. hercegovačke brigade na prostoru Klobuk, Grahovac, Zagora i Viluse296
89.Naređenje Štaba 1. proleterske brigade od 19 aprila 1944. štabovima 2, 4. i 6. bataljona za obezbjeđenje 13. proleterske brigade pri prelazu rijeke Vrbas na odsjeku Barevo - Crna Rijeka298
90.Izvještaj komandanta 1. proleterske brigade od 19. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na sektorima Dreuša - Vlasinje - Barevo i Gornje i Donje Mile300
91.Naređenje Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 19. aprila 1944. štabovima 2, 3. i 4. bataljona za raspored i smještaj na prostoru Cečava, Pojezna - Cerani i Glogovac - Podgajci301
92.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za prvu polovinu aprila dostavljen 19. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije303
93.Obavještenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o rasporedu i zadacima 16. i 36. divizije311
94.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 20. aprila 1944. Štabu 13. proleterske brigade "Rade Končar" za prelaz preko rijeke Vrbas kod sela Bočac i za prebacivanje na prostor Podrašnica - Medna - Baraci313
95.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 20. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje i raspored na sektorima Sajtovići - Zidonje, Pobude - Hranča i SupČane - Cikote315
96.Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 20. aprila 1944. štabovima 2. krajiške i 19. birčanske brigade i Jahorinskom NOP odredu za prebacivanje na prostor Jelašca - Borija319
97.Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 20. aprila 1944. Štabu 10. hercegovačke brigade za zatvaranje pravaca Gacko - Kobilja Glava i ka Bileći320
98.Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 20. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o uništenju neprijateljskog voza na pruzi između Rudanke i Kotorskog322
99.Izvještaj Operativnog štaba grupe bataljona od 20. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o rasporedu na prostoru Jelanska - Stanari323
100.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 21. aprila 1944. Štabu 6. proleterske divizije ,,Nikola Tesla" o borbi kod Osredaka i Cvjetnića325
101.Izvještaj zamjenika političkog komesara 5. kozarske (krajiške) brigade od 21. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o ispadu neprijateljskih snaga iz Teslića na položaje Ukrinica - Čečava328
102.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 22. aprila 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za raspored i dejstvo na prostorijama Jezero - Šipovo - Majdan - Šibovi i Rogolje - Podrašnica - Baraci330
103.Izvještaj političkog komesara 11. NOU divizije od 22. aprila 1944. Štabu divizije o ulasku neprijateljskih snaga u Kotor-Varoš i Vrbanju334
104.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da sa dva bataljona krene na sektor Gornjeg Pervana a jedan bataljon da ostavi u Piskavici336
105.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. aprila 1944. Štabu 13. krajiške brigade za prebacivanje na sektor Sitnica - Klokotovac337
106.Izvještaj komandanta 1. proleterske brigade od 22. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o ulasku neprijateljskih snaga u Mrkonjić-Grad i o rasporedu bataljona338
107.Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 22. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za likvidaciju četnika na prostoru Pejkovići - Mazoče340
108.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 24. aprila 1944. štabovima 16. i 17. divizije za prebacivanje preko rijeke Drine na odsjeku Drinjača - Bajina Bašta i za izvođenje operacija u sadejstvu sa 2. proleterskom i 5. divizijom u zapadnoj Srbiji i 36. diviziji za napad na Zvornik341
109.Dopis Štaba 10. divizije od 24. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ u kome se traži evakuacija teških ranjenika u savezničke zemlje radi liječenja347
110.Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 24. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo u sjevernom dijelu srednje Bosne349
111.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 24. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za pokret na prostorije Nova Kasaba - Kravica, Poznanović - Faković i Šušnjari - Muslimanski i Pravoslavni Potočari351
112.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da dva bataljona prebaci u Kadinu Vodu za zatranje pravca od Banje Luke ka Sitnici353
113.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. aprila 1944. štabovima 13. krajiške brigade i udarnog NOP odreda za smjenu i posjedanje položaja Orahovljani - Kragljevići i Prisoje - Marčete355
114.Izvještaj komandanta 1. proleterske brigade od 24. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o rasporedu i dejstvu na prostoru južno od komunikacije Rogolje - Mrkonjić-Grad - Jezero357
115.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 24. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o rasporedu brigade na prostoru Ubosko - Poljice - Zegulia, o rušenju komunikacija na Suvoviću i Trusini i o napadu na Svitavu359
116.Izvještaj Štaba 3. korpusa NOVJ od 25. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u istočnoj Bosni u februaru362
117.Izvještaj Štaba 4. divizije od 25. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu divizije u Bosanskoj krajini od 11. do 25. aprila367
118.Izvještaj komandanta 29. NOU divizije od 25. aprila 1944. Štabu divizije o borbama 10. hercegovačke brigade na Hadžibegovom brdu, Modropcu i u Radmilović Dubravi376
119.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 25. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na sektoru Jajce - Mrkonjić-Grad378
120.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 25. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Hadžibegovo brdo - Dubovac i Gat - Pržine - Stepen380
121.Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 25. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na četnike na položaju Crveno Brdo - Visočnik - Mahala - Donja Lastva i o situaciji na sektoru Grahova383
122.Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 25. aprila 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o drugaricama koje su se istakle u borbama 385
123.Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 26. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji u južnom dijelu zapadne Bosne387
124.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 26. aprila 1944. Štabu 27. divizije za upućivanje 2. krajiške brigade u sastav 17. divizije389
125.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica da partizanskim stražama dadu oružje i starije borce390
126.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 26. aprila 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za raspored i ofanzivno dejstvo na komunikacijama Jajce - Mrkonjić-Grad, Jajce - Crna Rijeka i Rogolje - Crna Rijeka391
127.Predlog Štaba 29. NOU divizije od 26. aprila 1944. Štabu 10. hercegovačke brigade za raspored i dejstvo na prostom Okolište - Vranja Dubrava, Zaušje - Bijela Rudina, Granica i Selišta - Plana - Trnovica394
128.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 26. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na prostoru Jezero - Mrkonjić- Grad398
129.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 26. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama kod Jezera399
130.Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 26. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o posjedanju određenih položaja i o napadu na Kotor-Varoš401
131.Izvještaj Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o mjestima pogodnim za aerodrome402
132.Izvještaj Štaba 39. NOU divizije od 27. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu divizije od 28. marta do 13. aprila403
133.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 27. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama kod sela Brda, Šibova i Tonkovca408
134.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 27. aprila 1944. Štabu 16. NOU divizije o prebacivanju i rasporedu brigade na sektoru Drinjača - Bačići - Bratunac412
135.Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 27. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o dolasku crnogorskih četnika u Bileću i o rasporedu bataljona na sektorima Bileće i Gacka413
136.Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 27. aprila 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvu na prostoru Petkovac - Martin-Brdo - Brezičani416
137.Naređenje Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 27. aprila 1944. štabovima bataljona za raspored i dejstvo na prostoru Rogolje - Mrkonjić-Grad - Crna Rijeka417
138.Brojno stanje ljudstva, oružja, municije, komore, materijala za vezu i minerske opreme Udarnog NOP odreda 39. NOU divizije na dan 27. aprila 1944. godine420
139.Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 28. aprila 1944. o postavljanju vojnih rukovodilaca i o proglašenju Udarnog i Ramskog NOP odreda za 16. i 17. krajišku NOU brigadu422
140.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 28. aprila 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za napad na Mrkonjić-Grad i na komunikaciju Jezero - Mrkonjić-Grad424
141.Naređenje Operativnog štaba 36. i 38. divizije od 28. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica da obustave pokret i da se zadrže na položajima Sovari - Jezero, Stolica - Gradina, Simići - Ripa i Jakšići - Tomići425
142.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 28. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu na sektoru Majdan - Jezero428
143.Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 28. aprila 1944. Štabu 4. NOU divizije o borbi kod Čardaka i Gudavca430
144.Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade od 28. aprila 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvu 1. i 4. bataljona od 13. do 28. aprila431
145.Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore, materijala za vezu i minerske opreme Podgrmečkog NOP odreda na dan 28. aprila 1944. godine436
146.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Glamočkog NOP odreda na dan 28. aprila 1944. godine438
147.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 29. aprila 1944. Štabu 4. divizije o stupanju na snagu nove formacije brdsko-haubičke i protivkolske baterije i za obuku posluge440
148.Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 29. aprila 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o dejstvima u drugoj polovini marta na sektorima Jajce, Župa i između rijeka Usore i Bosne444
149.Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. aprila 1944. štabovima Podgrmečkog, Kozarskog i Gradiško-lijevčanskog NOP odreda za ulazak diverzantskih četa u sastav odreda i za rad sa njima448
150.Zapovijest Štaba grupe divizija 16, 36. i 38. od 29. aprila 1944. štabovima brigada za kontraofanzivu i razbijanje neprijateljskih snaga na liniji Betanj - Kalabače i za proboj ka Majevici449
151.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 29. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o napadu na komunikaciju Mrkonjič-Grad - Jezero452
152.Dopunski izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 29. aprila 1944. Štabu 1. proleterske divizije o napadu na Previlu i o demonstrativnom napadu na Mrkonjić-Grad454
153.Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 29. aprila 1944. Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o borbama kod Osredaka, Dobrog Polja i Trubara456
154.Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 30. aprila 1944. štabovima 16. 36.i 38. divizije za raspored i dejstvo na prostoriji Bijelo Polje - Akmačiči, Donasci i Dole461
155.Zapovijest Štaba 16. NOU divizije od 30. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za izbijanje na masiv Javornika i dejstvo ka Sekovićima462
156.Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 30. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da sa jednim bataljonom napadne četnike na sektoru Tramošnia - Sokolovo465
157.Izvještaj Štaba 39. NOU diviziie od 30. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu divizije od 12. do 30. aprila467
158.Izvještaj Štaba 1. vojvođanske brigade od 30. aprila 1944. Štabu 16. NOU divizije o borbi na položaju Simići - Odžak - Ripa - Stupari474
159.Brojno stanje ljudstva i stoke 3. proleterske (krajiške) brigade na dan 30. aprila 1944. godine476
160.Izvještaj Štaba 7. brigade od 30. aprila 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvu brigade od 15. do 30. aprila477
161.Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 30. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu brigade na prostoru Stolac - Ljubinje480
162.Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 30. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 15. do 30. aprila483
163.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i komore 12. krajiške brigade na dan 30. aprila 1944. godine488
164.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i konja 12. hercegovačke brigade na dan 30. aprila 1944. godine490
165.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba 3. korpusa NOVJ za april 1944. godine492
166.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 6. proleterske divizije "Nikola Tesla" o dejstvima u aprilu 1944. godine506
167.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 16. NOU divizije od 11. do 30. aprila 1944. godine534
168.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. NOU divizije za april 1944. godine545
169.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. Vojvođanske brigade o borbama od 28. do 30. aprila 1944. godine564
II - Njemačka i ustaško-domobranska dokumenta
170.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Banje Luke i Brčko - Bijeljina571
171.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Kostajnice, Jajca, Livna i Brčko - Bijeljina572
172.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Donjeg Vakufa i Brčko - Čelić575
173.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Jajca, Trnova i Brčko - Bijeljina577
174.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanskog Novog, Dervente, Brčko - Bijeljina i o zauzimanju Umčana580
175.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bosanske Krupe, Dervente, Bijeljine i Šabanaca582
176.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni584
177.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Jajca, Mrkonjić-Grada, Kalinovika i Foče586
178.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Doboj - Teslić i kod Divuše588
179.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini590
180.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Tuzle, Rogatice i Konjica593
181.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. aprila 1944 o borbama na području Tuzla-Bijeljina - Brčko595
182.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni597
183.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. aprila 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Prijedor i o borbama na području Banje Luke i Jajca599
184.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni602
185.Bojna relacija 2. gorskog zdruga od 25. aprila 1944. o rasporedu i obezbjedenju željezničke pruge Sarajevo-Mostar i o borbama protiv jedinica NOV i POJ u martu605
186.Izvještaj komandanta Jugoistoka od 26. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini611
187.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na prostoru Donji Lapac - Suvaja, Livno - Glamoč, Donje Trnove, Donjeg Vakufa i kod Senkovića612
188.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kotor-Varoša, Bugojna, Donjeg Vakufa, Jajca, Tuzle i Bileće616
189.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. aprila 1944. o napadu na jedinice NOV i POJ kod Kresova, Vlasenice, Kladnja, Drinjače i Glavatičeva618
190.Izvještaj komande Jugoistoka od 30. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u istočnoj Bosni621
191.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Tuzla - Zvornik, Rogatica - Sokolac, kod Srba i Bjelemića622
192.Izvod iz operacijskog dnevnika 2. bataljona 13. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije "Princ Eugen" o borbama protiv jedinica NOV i POJ na sektoru Jajca, Mrkonjić-Grada i Teslića u aprilu 1944. godine624
193.Opšta bojna relacija 2. zbornog područja za april 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u sjevernom dijelu srednje i istočne Bosne635
194.Opšta bojna relacija Zapovjedništva 9. posadnog zdruga o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hercegovini i južnoj Dalmaciji u aprilu 1944. godine 648
195.Opšta bojna relacija Brzog zdruga za april 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Travnika658
BIBLIOTEKA