ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 23 - mart 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 1. marta 1944. Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama od 10. do 25. februara7
2.Obavještajni izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 1. marta 1944. o rasporedu neprijateljskih snaga u jednom dijelu Srbije, Vojvodine i istočne Bosne12
3.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 1. marta 1944. štabovima Prve proleterske divizije i Treće proleterske (krajiške) brigade o situaciji na sektoru Jajca21
4.Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Grahovo, Dragalj i Pod Han22
5.Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 1. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o dejstvu brigade od 16. do 26. februara25
6.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Desete hercegovačke NOU brigade na dan 1. marta 1944. godine28
7.Relacija Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama u februaru30
8.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 1. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima od 15. do 29. februara48
9.Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Zubci - Trebinje52
10.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Dvanaeste hercegovačke iNOU brigade na dan 1. marta 1944. godine54
11.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 2. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Srebrenice56
12.Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 2. marta 1944. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoru Vrbica - Vuči Do, Dobrelji - Danići - Galešine, Bileća - Nevesinje i Stolac - Dabar58
13.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 2. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o situaciji na Motajici61
14.Naredba Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 3. marta 1944. potčinjenim jedinicama za obrazovanje letećih i izviđačkih odjeljenja64
15.Izvještaj Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade od 3. marta 1944. Štabu Prve proleterske divizije o dejstvu od 15. februara do 1. marta68
16.Izvještaj Štaba Treće Učke brigade od 3. marta 1944. Štabu Šeste NOU divizije o dejstvu na sektoru oko Livna od 24. februara do 3. marta69
17.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Bileću73
18.Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Bileću76
19.Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektorima Bileće i Gacka79
20.Relacija Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama u februaru81
21.Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 3. marta 1944. Štabu Desete NOU divizije o dejstvu brigade od 14. do 29. februara89
22.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 4. marta 1944. Štabu Sedamnaeste NOU divizije da Šesta i Petnaesta brigada čiste prostor Skelani - Srebrenica - Drinjača od četnika i ustaša91
23.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4. marta 1944. potčinjenim jedinicama i Prvoj proleterskoj brigadi za uništenje četnika u sjevernom dijelu srednje Bosne94
24.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4. marta 1944. Štabu Petog korpusa NOVJ o dejstvu brigada od 16. do 29. novembra97
25.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Dvadeset sedme 'NOU divizije za februar upućen 4. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ101
26.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 4. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na prostoru Skelana i o prebacivanju brigada na sektor Hranjen - Goraždanska Jabuka105
27.Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade od 4. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o dejstvu od 16. do 29. februara107
28.Brojno stanje Drugog artiljerijskog diviziona Petog korpusa NOVJ na dan 5. marta 1944. godine112
29.Zapovijest Operativnog štaba Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije od 5. marta 1944. štabovima Prve, Druge i Pete brigade za uništenje četnika i zelenog kadra na sektoru Sapna - Muslimanski Skočić - Muslimanski Šepak114
30.Obavještenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 5. marta 1944. Štabu Primorske operativne grupe o situaciji i zadacima divizije i o depeši Štaba Drugog korpusa NOVJ121
31.Izvještaj izdvojenog dijela Štaba Prve proleterske brigade od 5. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o rasporedu i zadacima brigade124
32.Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 5. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o napadu na Teočak126
33.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 5. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektoru Bileće i o prebacivanju brigade na sektor Vuči Do - Okolište - Pogledalo128
34.Obavještenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 6. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o formiranju Trideset osme NOU divizije131
35.Izvještaj Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 6. marta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u istočnoj Bosni u januaru135
36.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 6. marta 1944. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište Podmjeru141
37.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 7. marta 1944. Štabu Treće proleterske (krajiške) brigade da pritiskom na pravcu Gola Planina - Carevo Polje sadejstvuje s Prvom proleterskom brigadom u borbama oko Jajca143
38.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 7. marta 1944. Štabu Prvog proleterskog korpusa o rasporedu i dejstvu brigada u drugoj polovini februara145
39.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 7. marta 1944. Štabu Petog korpusa NOVJ o radu kurseva i o stanju u odredima148
40.Naređenje Operativnog štaba Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije od 7. marta 1944. štabovima Prve, Druge i Pete brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Gornja Pilića - Trnova - Ugljevik149
41.Relacija Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 7. marta 1944. Štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama u februaru151
42.Relacija Štaba Desete hercegovačke brigade od 7. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o dejstvu brigade u februaru166
43.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 7. marta 1944. štabovima bataljona za raspored i za razbijanje neprijateljskog napada od Teslića197
44.Izvještaj Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 8. marta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni za četiri mjeseca201
45.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 8. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama od 1. do 29. februara219
46.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 8. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Srebrenice i o formiranju Srebreničkog NOP odreda i komandi mjesta221
47.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 8. marta 1944. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji na sektoru Jajca226
48.Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 9. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o dejstvu protiv četnika i zelenog kadra na prostoriji Muslimanski Skočić - Rojčevići - Muslimanski Sepak227
49.Obavještenje Štaba Devete krajiške brigade od 9. marta 1944. Štabu Prve proleterske brigade o situaciji na prostoriji Bugojno - D. Vakuf230
50.Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10. marta 1944. potčinjenim jedinicama za sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Brčko - Bijeljina234
51.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 10. marta 1944. štabovima Druge krajiške i Devetnaeste birčanske brigade za smjenu jedinica Pete NOU divizije na prostoriji Gornje Žešće - Podgaj - Ustikolina237
52.Obavještenje komandanta Dvadeset devete NOU divizije od 10. marta 1944. Štabu divizije o situaciji na sektoru Grahovo - Vilusi239
53.Obavještenje Štaba Primorske operativne grupe Drugog korpusa NOVJ od 10. marta 1944. komandantu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Grahovo i o daljim namjerama241
54.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 11. marta 1944. Prvoj četi Prvog bataljona i Protivkolskoj četi za obezbjeđenje divizijske bolnice u Petrovom Polju244
55.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade od 11. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o borbi kod Bišćana, Rizvanovića i Hambarina246
56.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za razbijanje četnika na prostoriji Cvrtkovci - Osinja - Pojezna248
57.Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 12. marta 1944. štabovima Desete i Jedanaeste hercegovačke brigade za prebacivanje na prostor Plane i Zegulje i za zatvaranje pravca ka Dabru249
58.Obavještenje komandanta Dvadeset devete NOU divizije od 12. marta 1944. Štabu Divizije o situaciji na prostoru Grab - Tuli - Grahovo254
59.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 12. marta 1944. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji na sektoru Jajca255
60.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 12. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o rasporedu brigade i o situaciji na sektoru Bileće257
61.Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade od 12. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu od 26. februara do 10. mrata 260
62.Izvještaj izdvojenog dijela Štaba Prve proleterske brigade od 13. marta 1944. Štabu brigade o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne266
63.Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima Trideset šeste i Trideset osme divizije, potčinjenim brigadama i partizanskim odredima za odbranu slobodne teritorije u sjevernom dijelu istočne Bosne268
64.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14. marta 1944. Štabu Šeste brigade za raspored i dejstvo na lijevoj obali rijeke Drine, na dijelu Voljavica - Bajina Bašta274
65.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na prostoriji Foča - Kalinovik - Trnovo276
66.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa o smjeni Pete NOU divizije i o situaciji na prostoriji Goražde - Foča - Kalinovik - Trnovo278
67.Obavještenje komandanta Dvadeset devete NOU divizije od 14. marta 1944. Štabu divizije o situaciji na prostoriji Grab - Vilusi281
68.Direktiva Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima bataljona za odbranu pravca Glamoč - Drvar283
69.Izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade od 14. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima od 1. do 14. marta286
70.Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja Prvog proleterskog korpusa NOVJ na dan 15. marta 1944. godine290
71.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15. marta 1944. štabovima brigada za formiranje letećih i izviđačkih odjeljenja294
72.Zapovijest Štaba Trideset osme NOU divizije od 15. marta 1944. štabovima Sedamnaeste majevičke brigade i Mačvanskog NOP odreda za posjedanje i odbranu položaja Trnova - Cengić295
73.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 15. marta 1944. štabovima bataljona za rušenje komunikacija Bileća - Plana - Gacko i Plana - Orahovica297
74.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 15. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama od 1. do 15. marta299
75.Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja Dvanaeste krajiške brigade Jedanaeste NOU divizije na dan 15. marta 1944. godine304
76.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Devetnaeste birčanske brigade za prvu polovinu marta upućen 15. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije306
77.Izvještaj Komande područja za Trebavu i Posavinu od 15. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju i radu komandi područja i mjesta310
78.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 16. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije za humano postupanje sa neprijateljskim ranjenicima320
79.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 16. marta 1944. Štabu Petog korpusa NOVJ o dejstvu brigada i partizanskih odreda u Bosanskoj krajini od 25. februara do 10. marta321
80.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Pete NOU divizije od 1. do 16. marta 1944. godine327
81.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 16. marta 1944. Štabu Druge vojvođanske brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Gornje Zabrđe, Ugljevik, Begutovo Selo i Tomići330
82.Obavještenje politkomesara i načelnika Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 16. marta 1944. komandantu divizije o situaciji u južnoj Hercegovini332
83.Izvještaj političkog komesara Trideset osme NOU divizije od 16. marta 1944. političkom komesaru Trećeg korpusa NOVJ o stanju u diviziji i o vojno-političkoj situaciji u Semberiji334
84.Obavještenje Štaba Primorske operativne grupe Drugog korpusa NOVJ od 16. marta 1944. komandantu Dvadeset devete NOU divizije o borbama na komunikaciji Nikšić - Danilovgrad i pripremama za napad na neprijateljska uporišta na komunikaciji Risan - Grahovo336
85.Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 16. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o dejstvu od 1. do 15. marta338
86.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade za prvu polovinu marta upućen 16. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije343
87.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 16. marta 1944. Štabu Prve proleterske divizije o borbama od 28. februara do 13. marta349
88.Izvještaj Štaba Mostarskog NOP odreda od 16. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o organizaciji, stanju i akcijama odreda353
89.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17. marta 1944. štabovima Prve i Trinaeste proleterske brigade za prebacivanje na sektor Mrkonjić-Grada i na prostor reka Ugar - izvorni dio Vrbanje357
90.Izvještaj komandanta Dvadeset devete NOU divizije od 17. marta 1944. Štabu Divizije o situaciji na sektoru Trebinje - Vilusi - Grahovo361
91.Izvještaj Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade od 17. marta 1944. Štabu Prve proleterske divizije o dejstvu od 1. do 15. marta364
92.Izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade od 17. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o prikupljanju hrane365
93.Zapovijest Štaba Šesnaeste muslimanske NOU brigade od 17. marta 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje sa prostora Zakoma - Dumanjići na prostor Ustiprača - Goražde367
94.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 18. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o novom rasporedu svojih jedinica na prostoriji Glamoč - Livno, Mrkonjić-Grad - Jajce i Gostilj - Mladikovina370
95.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 18. marta 1944. Štabu Petog korpusa NOVJ o dejstvu od 1. do 15. marta372
96.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18. marta 1944. Štabu Druge vojvođanske brigade za napad na neprijateljske snage na prostoru Zabrđe - Bijeljina377
97.Obavještenje Privremenog operativnog štaba od 18. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o situaciji u sjevernom dijelu istočne Bosne 379
98.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18. marta 1944. Štabu Druge vojvođanske brigade za sadejstvo Prvoj brigadi u borbama za Koraj381
99.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 18. marta 1944. Štabu Šeste brigade za raspored brigade i mobilizaciju ljudstva382
100.Izvještaj Štaba Treće brigade od 18. marta 1944. Štabu Šeste NOU divizije o borbama oko Livna386
101.Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 18. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini388
102.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 19. marta 1944. Štabu Treće proleterske (krajiške) brigade za sadejstvo sa Trećom ličkom brigadom na sektoru Šujica - Livno - Glamoč390
103.Naredba Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 19. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o postavljanju novih rukovodilaca u komandama Birčanskog, Majevičkog i Trebavsko-posavskog vojnog područja394
104.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 19. marta 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na prostoriji sjevernog dijela srednje Bosne396
105.Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 19. marta 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostorije Brijest Gornji Tobut, Ravni Gaj - Jablangrad i Rastošnica - Završje397
106.Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 19. marta 1944. Štabu Majevičkog NOP odreda za obezbeđenje i smještaj bolnice u Jablanici399
107.Zapovijest Štaba Trideset osme NOU divizije od 19. marta 1944. štabovima Sedamnaeste majevičke brigade i Mačvanskog NOP odreda i Komandi majevičkog vojnog područja za pomjeranje na prostorije Gornja Pilića - Gornja Krčina, Savići i Laze400
108.Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade od 19. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o borbama od 1. do 15. marta402
109.Obavještenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19. marta 1944. Štabu Sjevernohercegovačkog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji na prostoriji Kalinovik - Foča - Goražde408
110.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 19. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na oklopni voz na željezničkoj pruzi Omarska - Piskavica410
111.Naredba Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 20. marta 1944. o pohvali jedinica i štabova koji su se istakli u borbenom takmičenju412
112.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 26. marta 1944. Štabu Trideset osme NOU divizije da sa Sedamnaestom majevičkom brigadom i Mačvanskim NOP odredom dejstvuje na prostoru Trnove418
113.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 20. marta 1944. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o dejstvima od 1. do 15. marta421
114.Izvještaj Štaba Šesnaeste 'NOU divizije od 20. marta 1944. načelniku Štaba Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Majevice427
115.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Sedamnaeste NOU divizije za prvu polovinu marta 1944. poslat 20. marta Štabu Trećeg korpusa NOVJ 429
116.Naređenje Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade od 20. marta 1944. potčinjenim jedinicama za raspored na sektoru Glamoča433
117.Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade od 20. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o jačini neprijateljskih snaga u Prijedoru435
118.Izvještaj Štaba Dvanaeste slavonske brigade Dvanaeste NOU divizije od 20. marta 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i stanju brigade od 20. februara do 20. marta436
119.Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 20. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama na prostoriji Zupci - Korjenići446
120.Zapovijest Štaba Trinaeste krajiške brigade od 20. marta 1944. potčinjenim jedinicama za razbijanje četnika na prostoriji Rekavica - Donja Kola - Pavlovac449
121.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 21. marta 1944. Štabu Romanijskog NOP odreda za upućivanje Treće italijanske brigade u sastav Sedamnaeste divizije451
122.Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 21. marta 1944. Štabu Drugog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini i na prostoru Pelješac - Boka Kotorska452
123.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 21. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o uništenju oklopnog voza na željezničkoj pruzi Prijedor - Hadžimehtići456
124.Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 21. marta 1944. Štabu Petog korpusa NOVJ o rasporedu brigade460
125.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške NOU brigade da kontroliše pravac prema Tesliću461
126.Obavještenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 23. marta 1944. političkom komesaru Osamnaeste hrvatske NOU brigade o privremenom stavljanju brigade pod komandu Štaba ove divizije i o zadacima brigade u Posavini462
127.Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 23. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama na sektorima Ražljevo - Donja Bukovica - Brezovo Polje i Koraj - Zabrđe464
128.Izvještaj Štaba Treće proleterske (ličke) brigade od 24. marta 1944. Štabu Šeste proleterske divizije "Nikola Tesla" o borbama kod Livna471
129.Zapovijest Štaba Šesnaeste muslimanske NOU brigade od 25. marta 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoru Ustikolina - Goražde474
130.Naredba Štaba Petog korpusa NOVJ od 26. marta 1944. za formiranje Trideset devete banjalučke divizije i Petnaeste krajiške brigade476
131.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 26. marta 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na sektorima Vučijak - Sarije, Tomići - Arapovići - Mezgaja i Trnačka - Kameniti Brijeg483
132.Izvještaj Štaba Trideset osme NOU divizije od 26. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju divizije i o situaciji na području Majevice486
133.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 27. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije da po preuzimanju prostorije Vrbas - Vrbanja od Trideset devete NOU divizije orijentiše svoje glavne snage na komunikaciji Bos. Brod - Sarajevo491
134.Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 27. marta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske položaje na Gavrića brdu i u Zabrđu494
135.Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade od 27. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu od 11. do 25. marta497
136.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 27. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne503
137.Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 27. marta 1944. komandantu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na prostoriju Grab - Tuli - Rapti505
138.Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o demonstrativnom napadu na Zabrđe506
139.Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 28. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o dejstvu od 24. do 27. marta508
140.Naređenje Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 28. marta 1944. štabovima bataljona da spriječe prodor neprijateljskih snaga iz Stoca za Ljubine512
141.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 28. marta 1944 Štabu Prve proleterske divizije o dejstvu od 14. do 28. marta514
142.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke Podgrmečkog NOP odreda na dan 28. marta 1944. godine520
143.Dopis Štaba Petog korpusa NOVJ od 29. marta 1944. redakciji lista "Glas" o izvedenim akcijama522
144.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 29. marta 1944. štabovima brigada za demonstrativni napad na Koraj, Tutnjevac i Zabrđe526
145.Naređenje Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade od 29. marta 1944. potčinjenim jedinicama za preuzimanje položaja sjeverno od Livna koje je držala Treća proleterska (lička) brigada530
146.Izvještaj Štaba Treće proleterske (ličke) brigade od 29. marta 1944. Štabu Šeste proleterske divizije "Nikola Tesla" o borbama na sektoru Livna532
147.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade od 29. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvima od 10. do 25. marta534
148.Izvještaj Štaba Srebreničkog NOP odreda od 29. marta 1944. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o reorganizaciji i brojnom stanju odreda535
149.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 30. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za pomjeranje jednog bataljona na sektor Klupe - Pribinić - Buletić537
150.Zapovijest Štaba Treće proleterske (ličke) brigade od 30. marta 1944. potčinjenim jedinicama za pokret sa sektora Glamoča prema Drvaru538
151.Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 30. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o rasporedu, jačini i kretanju neprijateljskih snaga na cesti Koraj - Bijeljina - Brezovo Polje540
152.Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade od 30. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o borbi kod Donjeg Zovika541
153.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 30. marta 1944. Štabu Prve proleterske divizije o ispadima neprijateljskih snaga iz Jajca i Travnika543
154.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke Drvarskog NOP odreda na dan 30. marta 1944. godine544
155.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 31. marta 1944. Štabu Prve proleterske brigade da povremenim demonstrativnim napadima na Jajce veže neprijateljske snage i spriječi napad na dijelove Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar"546
156.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 31. marta 1944. Štabu Petog korpusa NOVJ o dejstvu od 15. do 31. marta547
157.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 31. marta 1944. Štabu Prve proleterske divizije o dejstvu od 15. februara do 31. marta na sektorima Jajce i Karaula - Gostilj - Mudrike552
158.Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja Treće proleterske (krajiške) brigade na dan 31. marta 1944. godine557
159.Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 31. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o borbama od 15. do 28. marta561
160.Izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade od 31. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvu od 15. do 31. marta568
161.Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 31. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama na prostoru Stolac - Ljubinje572
162.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije na dan 31. marta 1944. godine576
163.Izvještaj Štaba Sedamnaeste majevičke brigade od 31. marta 1944. Štabu Trideset osme NOU divizije o napadu na Janju578
164.Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja Glamočko - livanjskog NOP odreda na dan 31. marta 1944. godine580
165.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Trećeg korpusa NOVJ za mart 1944. godine582
166.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Šesnaeste NOU divizije za mart 1944. godine591
167.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Druge krajiške brigade Dvadeset sedme NOU divizije od 15. do 31. marta 1944. godine609
II - Nemačka i ustaško - domobranska dokumenta
168.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni621
169.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. marta 1944. o situaciji u Bosni628
170.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. marta 1944. o situaciji u Bosni630
171.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Prijedora, Donjeg Vakufa, Livna i Sarajeva632
172.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. marta 1944. o borbama u Bosni i Hercegovini633
173.Opšta bojna relacija Zagrebačke konjičke pukovnije od 6. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u februaru oko Travnika635
174.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. marta 1944. o situaciji u Bosni i Hercegovini637
175.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Broda, Bos. Novog, Jajca i Bugojna639
176.Bojna relacija Prvog stajaćeg djelatnog ustaškog zdruga od 12. marta 1944. Glavnom stožeru domobranstva o borbama u februaru protiv jedinica NOVJ na prostoriji Sarajevo - Sokolac - Rogatica640
177.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. marta 1944. o situaciji na području Mrkonjić-Grada i Teslića647
178.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni649
179.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini651
180.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini653
181.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini656
182.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Prijedora, Dervente i Goražda658
183.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini660
184.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDHod 24. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Brčkog, Teslića, Tešnja i Goražda662
185.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. marta 1944. o situaciji u Bosni664
186.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini666
187.Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 31. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini668
188.Opšta bojna relacija Drugog zbornog područja za mart 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni671
189.Opšta bojna relacija Šeste pješadijske (domobranske) divizije za mart 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Hercegovini, u južnoj Dalmaciji i oko Grahova679
190.Izvod iz operacijskog dnevnika Drugog bataljona Trinaestog puka Sedme SS divizije "Princ Eugen" za mart 1944. godine693
BIBLIOTEKA