ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 22 - februar 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 1. februara 1944. o stavljanju Štaba Zmijanjskog NOP odreda pod komandu Štaba Trinaeste krajiške NOU brigade7
2.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o akcijama u Bosanskoj krajini od 11. do 25. januara 1944. godine8
3.Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju divizije i o vojno-političkoj situaciji u sjevernom dijelu istočne Bosne od 1. novembra 1943. do 1. februara 1944. godine15
4.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1. februara 1944. Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za upućivanje novomobilisanog ljudstva i pripremu za pokret34
5.Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama na prostoriji Gračanica — Gradačac —Žabar od 16. do 31. januara 1944. godine36
6.Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama Brigade od 13. januara do 1. februara 1944. godine42
7.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 1. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akciji na komunikaciji Stolac — Ljubinje47
8.Relacija Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 16. do 31. januara 1944. godine50
9.Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 1. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Gacka63
10.Izvod iz operacijskog dnevnika Petnaeste majevičke NOU brigade o akciiama od 1. novembra 1943. do 31. januara 1944. godine64
11.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 3. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Sokolovići — Rogatica — Žepa72
12.Izvještaj komandanta Prve proleterske brigade Štabu Prve proleterske divizije o akcijama od 15. do 31. januara 1944. godine74
13.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade »Rade Končar« Štabu Prve proleterske divizije o akcijama od 16. do 29. januara 1944. godine76
14.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 3. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije za pokret na Trebavu81
15.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama u januaru 1944. godine82
16.Izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvu i radu Brigade od 16. do 29. januara 1944. godine93
17.Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o dejstvu Brigade od 15. do 31. januara 1944. godine95
18.Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće100
19.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 4. februara 1944. Štabu Druge proleterske divizije za raspored i dejstvo na sektoru Boljanići — Pljevlja103
20.Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 4. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama kod Kapetanove Bine i Srnica106
21.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvu i radu Brigade od 15. do 31. decembra 1943. godine110
22.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za Banju Luku od 31. decembra 1943. do 3. januara 1944. godine112
23.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama pri povlačenju pravim fjelinac — Kotor Varoš — Vitovlje od 5. do 10. januara 1944. godine117
24.Izvještaj Štaba Dvanaeste kraiiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o radu i akcijama od 15. do 31. januara 1944. godine121
25.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o pokretima i akcijama Divizije od 15. do 31. januara 1944. godine125
26.Izvještai Štaba Druge vojvođanske brigade od 5. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbi kod Donje Međeđe i prebacivanju na prostoriju Nasići, Ibrići, Omerbašići i Guljami129
27.Naređenje Štaba Treće (kraiiške) proleterske brigado od 5. februara 1944. potčinjenim jedinicama za smjenu Treće ličke brigade na prostoru Jezero — Mrkonjić-Grad — Podrašnica131
28.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 6. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Kalinovik — Foča — Goražde133
29.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 6. februara 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje Trebave i sektora Sokolac — Gračanica od neprijateljskih snaga135
30.Naređenje Štaba Druge kraijške NOU brigade od 6. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Rađevići — Kalimanići — Grbići — Ušnjaci — Bereg141
31.Naredba Štaba Šesnaeste NOU divizije od 7. februara 1944. za formiranje Mačvanskog NOP odreda145
32.Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od februara 1944. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini147
33.Naredba Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 7. februara 1944. za formiranje partizanskog bataljona »Rade Pravica«152
34.Naredba Štaba Petog korpusa NOVJ od 8. februara 1944. za formiranje Drvarskog bataljona i popunu Udarnog NOP odreda153
35.Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 8. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektoru Grahova i o predstojećim zadacima Brigade154
36.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o radu i akcijama Brigade od 15. do 31. januara 1944. godine156
37.Izvještaj Štaba Treće (krajiške) proleterske brigade Štabu Prve proleterske divizije o akcijama od 15. do 31 januara 1944. godine175
38.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o stanju i akcijama brigade od 2. do 8. februara 1944. godine179
39.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 10. februara 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o zadržavanju Divizije na prostoriji Sokolovići — Rogatica — Sokolac i za napad na Rogaticu185
40.Rezultati borbi Četvrte NOU divizije u zimskim operacijama od 29. novembra 1943. do 10. februara 1944. godine187
41.Naređenje Štaba pete NOU divizije od 10. februara 1944. Štabu Četvrte brigade za raspored i dejstvo na komunikacijama Sarajevo — Višegrad188
42.Izvještaj Štaba Šeste NOU divizije Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i dejstvu jedinica u januaru 1944. godine190
43.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10. februara 1944. Štabu Druge vojvođanske brigade za likvidaciju uporišta Brijesnice194
44.Izvještaj komandanta Sedamnaeste NOU divizije od 10. februara 1944. Štabu Divizije o situaciji na Majevici i u Posavini i o fuzionisanju Posavskog i Trebavskog NOP odreda198
45.Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 10. februara 1944. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini202
46.Izvještaj Štaba Treće (krajiške) proleterske brigade od 10. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o smjeni Treće brigade Šeste NOU divizije204
47.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 11. februara 1944. Štabu Desete krajiške brigade za dejstvo na sektoru Kalinovika205
48.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 11. februara 1944. potčinjenim jedinicama za obezbjeđenje zaposjednute prostorije207
49.Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 11. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbi na prostoru Gornja Meka Gruda — Ivan do210
50.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 12. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo u centralnom dijelu srednje Bosne i na području Mrkonjić-Grada213
51.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 12. februara 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Rogaticu i željezničku prugu Prača — Mesići218
52.Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 12. februara 1914. Štabu Šesnaeste NOU divizije o organizacionom stanju i vojno-političkom radu u Brigadi222
53.Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 12. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o organizacionom stanju i vojno-političkom radu u Brigadi230
54.Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 12. februara 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Danići, Galešine i Dulići237
55.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 13. februara 1944. Štabu Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravca prema Lipi i držanje Ripačkog klanca239
56.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 13. februara 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Rogaticu241
57.Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade od 13. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o organizacionom stanju i vojno-političkom radu u Brigadi245
58.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama na prostoru Kašelji — Simijovo — Zvijerina od 9. do 13. februara 1944. godine251
59.Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 29. januara do 13. februara 1944. godine254
60.Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 13. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama kod Meke Grude259
61.Obavještajni izvještaj Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 14. februara 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu neprijateljskih snaga263
62.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 14. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Tepure — Vrbica i Dulići — Galešine265
63.Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade ođ 14. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o rasporedu i predstojećim zadacima Brigade267
64.Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama Brigade od 31. januara do 14. februara 1944. godine268
65.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 14. februara 1944. potčinjenim jedinicama za izvođenje akcija na prostoru Žegulja — Zvijerina i Brezova dola275
66.Obavještenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 14. februara 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o rasporedu četničkih jedinica na prostoriji Gornji i Donji Lepenac — Srbac i Bos. Kobaš277
67.Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 14. februara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona za smjenu280
68.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade »Rade Končar« od 14. februara 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Kamenica — Vlajići — Stojčevići — Slatina282
69.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke Prvog proleterskog korpusa NOVJ na dan 15. februara 1944. godine284
70.Brojno stanje ljudstva i naoružanja jedinica Petog korpusa NOVJ na dan 15. februara 1944 godine300
71.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 15. februara 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Miričina — Lukavac i napad na Gračanicu300
72.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 15. februara godine 1944. Štabu Jedanaeste brigade za prenos ranjenika u Rioca303
73.Naređenje Štaba Treće (krajiške) proleterske brigade od 15. februara 1944. potčinjenim jedinicama za smještaj i dejstvo na prostoriji Jajce — Mrkonjić-Grad304
74.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke Treće (krajiške) proleterske brigade na dan 15. februara 1944. godine306
75.Dopunski izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade od 15. februara 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o akciji na Banju Luku310
76.Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 1. do 15. februara 1944. godine311
77.Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 15. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbi na Te-garinoj gredi i Vardaru314
78.Izvještaj Štaba Četrnaeste srednjobosanske brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 1. do 15. februara 1944. godine317
79.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 16. februara 1944. potčinjenim jedinicama za dejstvo u Bosanskoj krajini320
80.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 16. februara 1944. potčinjenim jedinicama za likvidaciju četnika na sektoru Motajice i u Srpcu322
81.Zapovijest Štaba Pete vojvođanske brigade od 16. februara 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Gračanicu325
82.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Ljubinje — Zvijerina — Davidovići od 13. do 16. februara 1944. godine330
83.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Jedanaeste hercegovačke NOU brigade na dan 16. februara 1944. godine332
84.Izvještaj Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o radu i akcijama Brigade od 1. do 15. februara 1944. godine334
85.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 17. februara 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Srebrenice338
86.Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 17. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostorijama Dulići — Danići, Tepure — Vrbica i Meka Gruda — Podklanac340
87.Izvještaj (telegram) Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 17. februara 1944. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini344
88.Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o akcijama na Trebavi i na sektoru Gračanice od 1. do 15. februara 1944. godine346
89.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade »Rade Končar« od 17. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o rasporedu i radu jedinica351
90.Obavještenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 18. februara 1944. Štabu Desete NOU divizije o zadržavanju Trinaeste krajiške brigade radi zatvaranja pravca Banja Luka — Mrkonjić-Grad353
91.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ 0 borbama u Bosanskoj krajini od 26. januara do 10. februara 1944. godine355
92.Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 18. februara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona u vezi s naredbom Štaba Jedanaeste NOU divizije za izdvajanje ljudstva radi formiranja Motajičkog i Banjalučkog NOP odreda363
93.Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o rasporedu i dejstvu brigade od 27. januara do 13. februara 1944. godine365
94.Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 19. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne i o potrebi sadejstva u borbi protiv četnika368
95.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 19. februara 1944. potčinjenim jedinicama za dejstvo na željezničku prugu Višegrad — Sarajevo i drum Rogatica — Sokolac — Vlasenica371
96.Izvještaj komandanta Prve proleterske brigade Štabu Prve proleterske divizije o akcijama od 1. do 15. februara 1944. godine373
97.Izvještaj Štaba Prve vojvođanske brigade od 19. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o organizacionom stanju i vojno-političkom radu u Brigadi375
98.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Skelani — Fakovići382
99.Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama na prostoriji Vlasenica — Sokolac — Rogatica od 1. do 15. februara 1944. godine384
100.Izvještaj Štaba Treće (proleterske) krajiške brigade Štabu Prve proleterske divizije o pokretima i radu Brigade od 1. do 15. februara 1944. godine389
101.Izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o akcijama Brigade od 29. januara do 14. februara 1944. godine390
102.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 19. februara 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o akciji na lijevoj obali Save na prostoriji Pričac — Kobaš393
103.Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 19. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o protjerivanju Nijemaca iz Samobora395
104.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o akcijama jedinica od 1. do 15. februara 1944. godine396
105.Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 20. februara 1944. potčinjenim jedinicama za razbijanje četnika na prostoru Nikšić -— Trebinje i ovlađivanje Vilusima i Grahovom401
106.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 20. februara 1944. Štabu Sjevernohercegovačkog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostoru Lađevići — Preraca i Rioca406
107.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije Štabu Šestog korpusa NOVJ o radu i akcijama Brigade od 1. do 20. februara 1944. godine407
108.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije na dan 20. februara 1944. godine412
109.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 21. februara 1944. Štabu Mostarskog bataljona za pojačanu djelatnost na prostoru Zimlje — Kljuni — Borci i na željezničkoj pruzi417
110.Izvještaj Štaba Šeste brigade od 21. februara 1944. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji na sektoru Srebrenice418
111.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 21. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o rasporedu Brigade na položajima sjeverno i južno od komunikacije Nikšić — Viluse421
112.Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 21. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostor Crkvice — Ubla422
113.Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 22. februara 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje sektora Brčko — Čelić — Koraj — Lopare od četnika i zelenog kadra424
114.Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade ođ 22. februara 1944. potčinjenim jedinicama za ovlađivanje prostorijom Crni Kuk — Donja Dubočka429
115.Obavještenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 23. februara 1944. Štabu Šesnaeste divizije o pokretu četnika prema Majevici i Bijeljini431
116.Obavještajni izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 23. februara 1944. o jačini, rasporedu i numeraciji neprijateljskih jedinica u jednom dijelu Vojvodine, Slavonije i istočne Bosne433
117.Izvještaj Štaba Treće brigade od 23. februara 1944. Štabu Šeste NOU divizije o napadu na selo Priluku447
118.Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama Brigade od 12. januara do 23. februara 1944. godine448
119.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i čiščenje četnika u sjevernom dijelu srednje Bosne451
120.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 24. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o prepadu na Jajce453
121.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 24. februara 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Turski Pribi Do — Oparci — Tokoljak456
122.Naređenje Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 24. februara 1944. za napad na Priluku i fingirani napad na Livno458
123.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 24. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o prebacivanju brigade na prostoriju Ljubomira460
124.Zapovijest Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 24. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostor Mokri Do — Pilatovci — Vuči Do463
125.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 25. februara 1944. Štabu Petnaeste majevičke brigade za čišćenje četnika na prostoriji Cikote — Zalukovik — Nova Kasaba466
126.Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 25. februara 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Viluse i Grahovo i zatvaranje pravca Viluse — Bileća469
127.Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 25. februara 1944. potčinjenim jedinicama za likvidaciju Vilusa i ovlađivanje prostorom Raljev kuk — Ilijino brdo476
128.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 26. februara 1944. Štabu Dvanaeste hercegovačke brigade za ovlađivanje selima Orahovac, Zeljeva i Konjsko479
129.Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji u Hercegovini i o stanju i dejstvu Divizije od 8. do 26. februara 1944. godine481
130.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 26. februara 1944. potčinjenim jedinicama za razbijanje četnika na prostoru Snjegotina — Jošavka — Branešci487
131.Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 26. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o oslobođenju Vilusa490
132.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade »Rade Končar« od 26. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o borbenom takmičenju491
133.Izvještaj Štaba Prve vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o pokretima i borbama od 1. do 25. februara 1944. godine494
134.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 27. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prikupljanje na prostoriji Ljeskovika498
135.Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o dejstvu Brigade od 15. do 27. februara 1944. godine500
136.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 27. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama Brigade na prostoru Bileća — Mosko504
137.Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o radu i akcijama Brigade od 14. do 25. februara 1944. godine507
138.Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 27. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o čišćenju četnika na prostoru Vučijak — Budinje511
139.Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o dejstvu Brigade na Trebavi i Majevici od 8. do 26. februara 1944. godine513
140.Izvještaj političkog komesara Treće vojvođanske brigade od 28. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o zboru u Bukviku i o formiranju komande mjesta518
141.Naređenje Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade od 28. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoru Kalenderovaca. Pojezne i Lišnja521
142.Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o akcijama Brigade u februaru 1944. godine522
143.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama od 10. do 25. februara 1944. godine528
144.Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 28. februara 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje četnika na prostoru Tuli — Orašje530
145.Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 28. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Lastva — Željeva — Konjsko532
146.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade »Rade Končar« od 28. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o akcijama kod Novog Šehera534
147.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 29. februara 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama Petnaeste majevi-čke brigade na prostoriji Koraj — Maleševci538
148.Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o radu jedinica od 15. do 29. februara 1944. godine540
149.Zapovijest Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 29. februara 1944. Štabu Trećeg bataljona za prebacivanje na prostor Kifino Selo — Gračanica i zatvaranje pravca Nevesinje — Gacko541
150.Naređenje Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 29. februara 1944. Štabu Pivskog partizanskog bataljona za prebacivanje u Gacko544
151.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Dvanaeste krajiške NOU brigade od 15. do 29. februara 1944. godine546
152.Izvod iz knjige preda tih depeša Štaba Trećeg korpusa NOVJ za februar 1944. godine548
153.Izvod iz operacijskog dnevnika Pete NOU divizije za februar 1944. godine553
154.Analiza operacija Šesnaeste NOU divizije izvedenih na Trebavi. Majevici i Posavini februara 1944. godine557
II - Ustaško-domobranska dokumenta
155.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 1. februara 1944. o borbama sa jedinicama NOVJ u Bosni573
156.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 2. februara 1944. o situaciji u Bosni575
157.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 3. februara 1944. o borbama s jedinicama NOVJ u Bosni577
158.Izvještaj Prvog stajaćeg djelatnog zdruga za januar 1944. godine579
159.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 5. februara 1944. o borbama s jedinicama NOVJ u Bosni587
160.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 6. februara 1944. o situaciji u Bosni i Hercegovini590
161.Bojna relacija Zagrebačke konjičke pukovnije za mjesec januar 1944. godine592
162.Bojna relacija Trinaeste lovačke pukovnije za januar 1944. godine 595 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 10. februara 1944. o situaciji u Bosni i Hercegovini605
163.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 12. februara 1944. o borbama s jedinicama NOVJ u Bosni 607 Bojna relacija Drugog gorskog zdruga za mjesec januar 1944. godine609
164.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 14. februara 1944. o borbama sa jedinicama NOVJ u Bosni i Hercegovini616
165.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 17. februara 1944. o situaciji u Bosni i Hercegovini618
166.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 19. februara 1944. o borbama sa jedinicama NOVJ u Bosni i Hercegovini621
167.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 21. januara 1944. o situaciji u Bosni623
168.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 24. februara 1944. o borbama s jedinicama NOVJ u Bosni i Hercegovini625
169.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 29. februara 1944. o borbama s jedinicama NOVJ u Bosni627
170.Opšta bojna relacija Drugog zbornog područja za februar 1944. godine629
171.Opšta bojna relacija Zapovjedništva Šeste pješačke divizije za mjesec februar 1944. godine634
172.Izvod iz operacijskog dnevnika Drugog bataljona Trinaestog puka Sedme SS divizije »Princ Eugen« za januar i februar 1944. godine645
BIBLIOTEKA