ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 21 - januar 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 1 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije za produženje napada na Banju Luku7
2.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 1 januara 1944 štabovima Prve i Četvrte krajiške brigade za pokret pravcem Šahbegovići - Podromanija - Nepravdići - Bogovići Sjetlina - Renovica9
3.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 1 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i sprečavanje prodora neprijateljskim snagama ka Banjoj Luci12
4.Saopštenje Dvadeset devete NOU divizije o borbama u Hercegovini u vremenu od 15 novembra do 31 decembra 1943 godine14
5.Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i borbama u vremenu od 16 do 31 decembra 1943 godine21
6.Izvještaj Štaba Druge hercegovačke brigade od 1 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće i Vilusa28
7.Izvještaj Štaba Devetnaeste brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o stanju i dejstvu brigade na prostoriji Tuzla - Zvornik - Srebrenica - Vlasenica - Sehovići u decembru 1943 godine30
8.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 2 januara 1944 potćinjenim jedinicama za povlačenje iz Banje Luke na polazne položaje33
9.Obavještenje komandanta Četvrte NOU divizije od 2 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ o pokretu neprijateljskih snaga prema Ivanjskoj i u vezi s tim predlog za sprečavanje prodora ka Banjoj Luci36
10.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 2 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ o povlačenju svojih jedinica iz Banje Luke37
11.Izvještaj komandanta Prve proleterske brigade Štabu Prve proleterske divizije o borbama na sektom Sujica - Duvno i na području Travnika u vremenu od 20 do 31 decembra 1943 godine38
12.Izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o pokretima i borbama na prostoriji Trebava, Majevica, Posavina od 28 novembra do 31 decembra 1943 godine43
13.Zapovijest Štaba Četvrte NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Bronzanog Majdana, Ivanjske i Prijedora52
14.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Komrani, Datelji i Butkovići54
15.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji oko Prnjavora57
16.Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret pravcem Bronzani Majdan - Obrovac - Kozica - Tomina59
17.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 3 januara 1944 Štabu Petog bataljona za smjenu dijelova Trećeg bataljona na položaju Devečani - Goričaj i za dejstvo ka Travniku i Zenici61
18.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstva na području Bosanske Krajine63
19.Izvještaj zamjenika komandanta Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1944 Štabu divizije o situaciji na području Prnjavora i Dervente64
20.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret u pravcu Snjegotine66
21.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama na sektoru Trnovo, Rogatica, Sokolac i Hah Pijesak od 1 do 15 decembra 1943 godine68
22.Izvještaj Štaba Treće brigade od 4 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o akcijama na aerodrom Ljeskovac - Zalužani73
23.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 4 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji u zapadnom dijelu Bosanske Krajine79
24.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za protjerivanje četnika sa prostorije Ruda Glavica, Brajčevići i Bodežište80
25.Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Opsječko - Lipovac - Svinjari82
26.Izvještaj Štaba Prvog artiljeriskog diviziona Petog korpusa NOVJ od 5 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o ishodu napada na Banju Luku 84
27.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da ispita situaciju u Trnovu i Kalinoviku85
28.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Treće hercegovačke brigade za prebacivanje na prostoriju Trusine Planine88
29.Izvještaj Štaba Druge brigade od 5 januara 1944 Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama pri prelazu ceste Tuzla - Zvornik90
30.Izvještaj Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o borbi kod Bistrice94
31.Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 5 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ i štabovima Četvrte i Desete NOU divizije o napadu na Banju Luku95
32.Naređenje Štaba Pete kozarsko-krajiške NOU brigade od 6 januara 1944 potčinjenim jedinicama za sprečavanje neprijateljskog prodora ka pl. Borja i za odbranu ranjenika100
33.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 6 januara 1944 štabovima Četvrtog i Petog bataljona i Štabu Drugog bataljona Prve proleterske brigade za raspored i dejstvo na prostoru Mudrike - Sišava i Siprage i za obezbjeđenje diviziske bolnice101
34.Direktiva Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 7 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstva na prostoriji istočne Bosne103
35.Izvještaj Štaba Trećeg korpusa NOVJ Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u istočnoj Bosni u decembru 1943 godine107
36.Izvještaj Štaba Druge hercegovačke brigade od 7 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće116
37.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama na području Gacka u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine118
38.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 8 januara 1944 Štabu Udarnog NOP odreda za posijedanje položaja Kuk - Blatina Glavica133
39.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 8 januara 1944 Štabu Trinaeste krajiške NOU brigade za zatvaranje komunikacije Čađavica - Ključ i smjenu Udarnog NOP odreda134
40.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ 0 akcijama na području Bosanske Krajine u vremenu od 15 do 25 decembra 1943 godine138
41.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 8 januara 1944 Štabu Banjsko-vučedolskog partizanskog bataljona za razbijanje četnika143
42.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 8 januara 1944 potčinjenim jedinicama za smještaj i dejstvo na prostoriji Đakovići, Cosići, Paklarevo, Dželilovac i Krčevine144
43.Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 8 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbama od 4 decembra 1943 do 5 januara 1944 godine146
44.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 8 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o razbijanju četnika u Kokorini148
45.Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 8 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji na sektoru Pajići - Kočići - Vaganac154
46.Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 8 januara 1944 Štabu Trećeg korpusa NOVJ o prebacivanju jedinica na prostoriju Milan Planina - Verići155
47.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 9 januara 1944 Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za oslobođenje Kladnja i Zivinica157
48.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1944 Štabu Pete kozarsko-krajiške brigade Jedanaeste NOU divizije za napad na pravcu Vitovlje - Imljani - Petrovo Polje - Siprage159
49.Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 9 januara 1944 pctčinjenim jedinicama za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama na pravcu Medna - Mliništa i za aktivno dejstvo na komunikaciji Čađavica - Mrkonjić Grad162
50.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 9 januara 1944 potčinjenim jedinicama za razbijanje neprijatelja na prostoru Meline - Vitovlje - Dukati i gonjenje preko rijeke Ugra165
51.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Dobro Polje, Popovići, Milotina, Rodelj i Poplatice167
52.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za formiranje operativnih grupa i za raspored i dejstvo na prostoriji Doboj - Tuzla - Zvornik170
53.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 10 januara 1944 Štabu Desete brigade za mobilizaciju ljudstva i za dejstvo na sektoru Gacka i Gatačke Površi173
54.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za smještaj u selima Meline, Zlovarići, Vlatkovići, Vidovište i Imljani177
55.Zapovijest Štaba Druge brigade Šeste NOU divizije od 10 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret sa sektora Kupresa prema Drvaru179
56.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 11 januara 1944 o stavljanju Petnaeste majevčke i Osamnaeste hrvatske brigade pod komandu komandanta Šesnaeste NOU divizije radi napada na Tuzlu181
57.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na komunikacijama Mrkonjić Grad - Mliništa i Čađavica - Ključ184
58.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektorima Imljani - Vlatkovići i Petrovo Polje - Kruševo Brdo - Trifunovići186
59.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 11 januara 1944 Štabu Treće hercegovačke brigade za pokret i dejstvo na prostoriji Džinova Mahala - Selakovići - Udrežnje - Biograd189
60.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravaca od Vukovića i od sektora Jejići - Zapeče191
61.Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Berići, Grabež i Carevac193
62.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za smještaj na prostoriji Petrovo Polje, Kruševo Brdo i Trifunovići195
63.Izvještaj Štaba Šesnaeste Muslimanske brigade Sedamnaeste NOU divizije cd 11 januara 1944 Štabu Trećeg korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i situaciji u dolini Spreče198
64.Zapovijest Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 12 januara 1944 štabovima Šesnaeste i Sedamnaeste NOU divizije za napad na Tuzlu200
65.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za raspored i obezbjeđenje jedinica od pravca Trnova, Kalinovika i Zakmura pri napadu na Foču205
66.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 12 januara 1944 potčinjenim jedinicama za obezbjeđenje pravca Velike Vode, Jejići, Zapeče, Kotor Varoš i Skender Vakuf207
67.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 12 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o prebacivanju jedinica na prostoriju Vrba - Čemerno - Izgori i o situaciji na području Gacka211
68.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji između rijeka Bosne i Vrbasa i komunikacija Jajce - Travnik - Zenica i Banja Luka - Teslić - Doboj213
69.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za razbijanje četnika na sektoru Kalinovika219
70.Naređenje Pete NOU divizije od 13 januara 1944 potčinjenim jedinicama za prebacivanje u Foču221
71.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 13 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Grabovice, Maslovare, Očauš, Pribinić i G. Šiprage222
72.Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 13 januara 1944 Štabu Prve proleterske divizije o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne226
73.Obavještenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije Štabu Sjevernohercegovačkog NOP odreda o naredbi Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 januara 1944 za promjenu naziva brigada229
74.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na Banju Luku i o akcijama na želj. pruzi Omarska - Piskavica u vremenu od 25 decembra 1943 do 10 januara 1944 godine230
75.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 13 januara 1944 potčinjenim jedinicama za smještaj i dejstvo na prostoriji Petrovo Polje, Kruševo Brdo, Bjelobučje i Očauš235
76.Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica u vremenu od 28 decembra 1943 do 13 januara 1944 godine239
77.Naređenje Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 13 januara 1944 Štabovima Trećeg bataljona i Udarnog odreda da smijene jedinice Treće proleterske (krajiške) brigade na sektoru Podrašnice242
78.Pregled akcija jedinica Petog korpusa NOVJ u vremenu od 6 do 14 januara 1944 godine244
79.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 januara 1944 potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu245
80.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 14 januara 1944 štabovima Jedanaeste i Dvanaeste brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Vrbica - Kovači - Tepure i Dulići - Galešine250
81.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikacijama Prijedor - Bos. Novi u vremenu od 31 decembra 1943 do 14 januara 1944 godine252
82.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji južno od rijeke Ugar i na komunikaciji Travnik - Zenica - Zepče - Doboj255
83.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama u Banjoj Luci, Bos. Gradiški i na području Bosanske Krajine u vremenu od 26 decembra 1943 do 10 januara 1944 godine257
84.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 15 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga na Kozaru266
85.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama za Banju Luku i u srednjoj Bosni u vremenu od 1 do 15 januara 1944 godine268
86.Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 15 januara 1944 Drugoj i Trećoj brigadi za likvidaciju Miričine i Gračanice281
87.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 15 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret i raspored na prostoriji Bistrica - Doribaba, Lendići i za obezbjeđenje od Jajca285
88.Izvještaj komandanta Prve proleterske brigade Štabu Prve proleterske divizije o borbama na sektorima Travnik i Gostilj - Melići u vremenu od 1 do 15 januara 1944 godine286
89.Izvještaj Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Bos. Novi i o napadima na Bosan. Gradišku u vremenu od 26 decembra 1943 do 14 januara 1944 godine290
90.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama u vremenu od 1 do 15 januara 1944 godine296
91.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 16 januara 1944 Štabu Dvanaeste brigade za mobilizaciju ljudstva i dejstvo na prostoriji Zovi Do - Kukavac - Žalom - Bratač304
92.Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu i dejstvu jedinica od 1 do 15 januara 1944 godine306
93.Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o povlačenju jedinica iz Banje Luke u pravcu Kotor Varoša i o borbama za odbranu ranjenika u vremenu od 2 do 16 januara 1944 godine311
94.Obavještenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 16 januara 1944 Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o prebacivanju jedinica na sektor Slivlje - Koleško i o njihovim zadacima 317
95.Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 16 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Mrkonjić Grad319
96.Obavještenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 17 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji u istočnoj i zapadnoj Bosni320
97.Naređenje Štaba Pete kozarsko-krajiške NOU brigade od 17 januara 1944 štabovima Trećeg i Četvrtog bataljona za raspored i dejstvo na prostoriji Pribinić - Buletić - Ukrnjica322
98.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 17 januara 1944 potčinjenim jedinicama za likvidaciju neprijateljske posade u Kifinom Selu324
99.Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 17 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće i oko Nevesinja326
100.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 18 januara 1944 zamjeniku komandanta Prve proleterske brigade za obezbjeđenje bolnice pri prelazu Vrbasa i za dejstvo na području Jajca328
101.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18 januara 1944 Štabu Druge brigade za prebacivanje jednog dijela snaga na lijevu obalu Spreče radi rušenja mosta i pruge330
102.Izvještaj političkog komesara Prve proleterske brigade od 18 januara 1944 Štabu Prve proleterske divizije o zalaganju jedinica i pojedinaca u borbama332
103.Izvještaj Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica - Mrkonjić Grad - Jajce u vremenu od 31 decembra 1943 do 11 januara 1944 godine335
104.Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama oko Gornje i Donje Pecke u vremenu od 13 do 17 januara 1944 godine340
105.Izvještaj Mostarskog bataljona od 18 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Mostara i o akcijama na željezničkoj pruzi Konjic - Bradina348
106.Izvještaj političkog komesara bolnice Prve proleterske divizije Štabu divizije o pokretu bolnice od Koričana do Drvara od 17 do 19 januara 1944 godine349
107.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 19 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ o situaciji u zapadnoj Bosni352
108.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i čišćenje prostorije Sokolovića od četnika354
109.Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade Štabu Pete NOU divizije o borbama s četnicima na prostoriji oko Kalinovika u vremenu od 13 do 19 januara 1944 godine357
110.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 20 januara 1944 štabovima Druge i Treće brigade za prebacivanje jednog dijela snaga u Smoluću i na Ratiš360
111.Izvještaj zajmenika komandanta Desete NOU divizije od 21 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ o borbi kod Štrbine362
112.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 21 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored na sektoru Trebava - Posavina i u Sremu363
113.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o radu i akcijama jedinica od 2 do 21 januara 1944 godine366
114.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama u istočnoj Bosni od 15 decembra 1943 do 15 januara 1944 godine370
115.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 21 januara 1944 potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Gareva, Dobrelji i Kazanci377
116.Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 21 januara 1944 potčinjenim jedinicama da očiste od četnika sektore Lipovac - Karanovac i Ljubačevo - Bočac381
117.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 januara 1944 potčinjenim jedinicama za dejstvo u centralnom dijelu srednje Bosne384
118.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 22 januara 1944 štabovima Druge krajiške i Sedamnaeste majevičke brigade za raspored na prostoriji Sokolovići - Šenkovići388
119.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 22 januara 1944 Štabu Desete brigade da uputi Treći (dalmatinski) bataljon u sastav Divizije390
120.Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske brigade od 22 januara 1944 Štabu Prve proleterske divizije i štabovima Prve i Trinaeste proleterske brigade o situaciji na sektorima D. Vakuf, Jajce i Mrkonjić Grad392
121.Izvještaj Štaba Treće brigade od 22 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o borbi kod Carevca i Štrbine395
122.Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 22 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o borbama s četnicima na prostoriji Kalinovik - Suvo Polje398
123.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 23 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da obezbijedi Četvrtoj krajiškoj brigadi prelaz preko komunikacije Sarajevo - Rogatica401
124.Izvještaj Štaba Druge brigade Šeste NOU divizije od 23 januara 1944 Štabu Prvog proleterskog korpusa o rasporedu i dislokaciji neprijateljskih jedinica na komunikaciji Srb - Nebljusi403
125.Izvještaj Jedanaeste hercegovačke brigade od 23 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektoru Bileća405
126.Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 24 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Gacka, Bileće, Ljubinja i Lastve407
127.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 24 januara 1944 štabovima Južnohercegovačkog i Sjevernohercegovačkog NOP odreda za razbijanje četnika oko Ljubinja i Stoca i za kontrolisanje terena ka Brataču i Zovom Dolu412
128.Izvještaj Štaba Druge brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama oko Miričine i Gračanice od 16 do 20 januara 1944 godine414
129.Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama oko Gračanice od 15 do 22 januara 1944 godine421
130.Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama na prostoriji između izvornog dijela r. Vrbasa , Rame i Vukovskog Polja u vremenu od 15 do 24 januara 1944 godine424
131.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 24 januara 1944 Štabu Jedanaeste NOU divizije o protjerivanju četnika sa prostorije Cemernica - Lipovac i iz uporišta Karanovca429
132.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 24 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o akcijama na komunikaciji Derventa - Prnjavor430
133.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 24 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Prnjavora 438
134.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" Štabu Prve proleterske divizije o dejstvu jedinica na prostoriji centralnog dijela srednje Bosne u vremenu od 1 do 15 januara 1944 godine445
135.Izvještaj Štaba Prve vojvođanske brigade od 25 januara 1944 Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama za oslobođenje Tuzle455
136.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 27 januara 1944 Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju i rasporedu potčinjenih jedinica na prostoriji Sokolovića462
137.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 27 januara 1944 Štabu Dvanaeste brigade za prebacivanje jedinica na prostoriju Vratkovići, Kazanci, Danići, Lipnik i Jasenik465
138.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 27 januara 1944 za formiranje Trećeg bataljona Jedanaeste brigade466
139.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na željezničkoj pruzi Prijedor - Piskavica u vremenu od 10 do 25 januara 1944 godine468
140.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 28 januara 1944 o situaciji na prostoriji Livno - Šujica - Bugojno i Prozor - Jablanica470
141.Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 28 januara 1944 potčinjenim jedinicama za čišćenje Trebave i Posavine od neprijateljskih jedinica473
142.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 28 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored na sektoru Kalimanići - Vraneši - Žljebovi479
143.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 28 januara 1944 štabovima Jedanaeste i Dvanaeste brigade za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama od Avtovca ka Planoj i za izviđanje ka Vučjem Dolu i Baljcima481
144.Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 28 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Mrkonjić Grada483
145.Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 28 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o situaciji na prostoriji Sjetlina - Jabuka i Goražde485
146.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Podgrmečkog NOP odreda na dan 28 januara 1944 godine488
147.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za izviđanje prema cestama Zvornik - Bijeljina i Zvornik - Lopare490
148.Obavještenje komandanta Dvadeset devete NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu divizije o situaciji na sektoru Desete brigade491
149.Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu Desete brigade za likvidaciju željezničkih postaja na pruzi u Popovom Polju i za dejstva ka Stocu493
150.Zapovijest Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade od 29 januara 1944 Drugom bataljonu za pokret i smještaj u Halapiću i Korićnoj495
151.Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 29 januara 1944 potčinjenim jedinicama za čišćenje Vrbice, Careva Polja i Senika od četnika498
152.Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu brigade na prostoriji Sjeverozapadnog dijela Bosanske Krajine u vremenu od 16 do 28 januara 1944 godine500
153.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 30 januara 1944 Drugoj, Trećoj i Petoj brigadi za prebacivanje na prostoriju G. Hrgovi - Potočari, G. Skakava - Rašljani i Bijela503
154.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 30 januara 1944 Štabu Petnaeste majevičke brigade za dejstvo na prostoriji Koraj - Celić i prema Loparama506
155.Avizo naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 30 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za pokret prema Posavini i Gradačcu508
156.Naredba Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 30 januara 1944 o formiranju komande mjesta za Bilećki srez509
157.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 30 januara 1944 Južnohercegovačkom i Sjevernohercegovačkom NOP odredu za sadejstvovanje pri izvođenju akcija u južnoj Hercegovini510
158.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 31 januara 1944 Štabu Dvadeset sedme NOU divizije da se prebaci na prostoriju Kalinovik - Jahorina i smijeni Petu NOU diviziju512
159.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 31 januara 1944 potčinjenim jedinicama za upućivanje ljudstva na kurseve i za raspored i dejstva u centralnom dijelu srednje Bosne515
160.Obavještenje Štaba Pete NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Druge proleterske divizije o naređenju Vrhovnog Štaba NOV 1 POJ u vezi s koncentracijom četnika na Limu519
161.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o dejstvu na prostoriji sjevernog dijela centralne Bosne u vremenu od 15 do 31 januara 1944 godine522
162.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Petnaeste majevičke brigade i majevičkom NOP odredu za dejstvo na prostoriji oko Koraja i Vukosavaca528
163.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 31 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i zatvaranje pravca Sokolac - Vlasenica530
164.Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 31 januara 1944 štabovima Jedanaeste i Dvanaeste brigade za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama od Avtovca ka Kobiljoj Glavi i Vučijem Dolu531
165.Brojno stanje ljudstva Treće proleterske (krajiške) brigade na dan 31 januara 1944 godine535
166.Izvještaj Štaba Treće brigade od 31 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o akciji na četnike u Magaljdolu, Donjoj Mili i Carevu Polju536
167.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 31 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o odluci da prebaci jedinice na prostoriju Vlahovića radi dejstva na drumu Stolac - Ljubinje538
168.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na Teslić i Doboj539
169.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije Štabu Šestog korpusa NOVJ o radu i stanju brigade u vremenu od 1 do 31 januara 1944 godine543
170.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije na dan 31 januara 1944 godine548
171.Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama i radu jedinica u vremenu od 16 do 31 januara 1944 godine550
172.Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama brigade od 15 do 31 januara 1944 godine559
173.Izvod iz knjige depeša Trećeg korpusa NOVJ za januar 1944 godine563
174.Obavještenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ komesaru korpusa o stanju jedinica i situaciji u istočnoj Bosni u januaru 1944 godine575
175.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Pete NOU divizije za januar 1944 godine581
176.Analiza operacija Šesnaeste NOU divizije u januaru 1944 godine585
177.Izvještaj političkog komesara Šesnaeste NOU divizije političkom komesaru Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na području Posavine, Trebave i Majevice u januaru 1944 godine600
178.Izvještaj političkog komesara Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu Četvrtog bataljona na prostoriji oko Ljubije u januaru 1944 godine602
II - Njemačka dokumenta
179.Izvještaj Prvog bataljona Četrnaestog brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije "Princ Eugen" o akcijama u istočnoj Bosni od 1 decembra 1943 do 1 januara 1944 godine607
180.Naređenje Komande Četrnaestog brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije "Princ Eugen" od 8 januara 1944 za izviđanje614
181.Naređenje Komande Borbene grupe "Gros" od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za napad na Rastovo615
182.Izvještaj Komande Borbene grupe "Gros" od 12 januara 1944 o dolasku na prostoriju Rastova616
183.Naređenje Komande Sedme SS divizije "Princ Eugen" od 13 januara 1944 za posijedanje prostora između Bugojna i G. Vakufa617
184.Naređenje Komande Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 13 januara 1944 za prebacivanje na prostoriju Krupe i Bistrice617
185.Naređenje Komande borbene grupe "Brauns" od 14 januara 1944 za marš pravcem Gračanica - Kordići - Škrti - Pavlovići618
186.Izvještaj Komande borbene grupe "Branus" od 15 januara 1944 o dolasku na prostoriju Donjeg Vukovskog619
187.Izvještaj Prve kozačke divizije o akcijama protiv NOV od 21 decembra 1943 do 20 januara 1944 godine620
188.Izvještaj Komande Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 25 januara 1944 o dolasku na prostoriju Ljubinje - Dubočica i Vođeni625
189.Izvještaj Komande Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 27 januara 1944 o situaciji na prostoriji jugoistočno od Ljubinja625
190.Izvještaj Komande Trista sedamdeset treće legionarske pješadiske divizije o borbama Trista osamdeset trećeg pješadiskog puka na prostoriji Bos. Novi - Prijedor od 24 do 29 decembra 1943 godine626
191.Izvještaj Komande Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 29 januara 1944 o situaciji na prostoriji Vranjske637
III - Ustaško-domobranska dokumenta
192.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 2 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bosne i Hercegovine641
193.Izvještaj velikog župana Zupe Sana i Luka o borbama u Banjoj Luci od 31 decembra 1943 do 3 januara 1944 godine643
194.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 4 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bos. Gradiške, Banje Luke, Sokolca i Bileće644
195.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 5 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Prijedora, Banje Luke, Fojnice i Prnjavora646
196.Izvještaj Zapovjedništva Drugog zbornog područja o vojno-političkoj situaciji na području od 15 do 31 decembra 1943 godine649
197.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 8 januara 1944 o akcijama na području Banje Luke i u dolini rijeke Bosne659
198.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 9 januara 1944 o situaciji na području Bosne i Hercegovine - 661
199.Bojna relacija Zagrebačke konjičke pukovnije za decembar 1943 godine665
200.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 10 januara 1944 o akcijama na području Banje Luke i u srednjoj Bosni677
201.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 11 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bosne i Hercegovine679
202.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 12 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV682
203.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 13 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bosne i Hercegovine684
204.Bojna relacija Trinaeste lovačke pukovnije za decembar 1943 godine687
205.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 14 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bosne i Hercegovine691
206.Izvještaj Prvog stajaćeg djelatnog zdruga o akcijama na području Romanije u decembru 1943 godine694
207.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 15 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bosne i Hercegovine702
208.Opšta bojna relacija Trećeg gorskog zdruga za period od 15 decembra 1943 do 15 januara 1944 godine705
209.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 16 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV u Bosni717
210.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 17 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV u Bosni i Hercegovini719
211.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 18 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV u Bosni722
212.Bojna relacija Drugog gorskog zdruga za novembar 1943 godine725
213.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 19 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV u Bosni730
214.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 20 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV u Bosni732
215.Bojna relacija Drugog gorskog zdruga za decembar 1943 godine735
216.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 21 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV u Bosni740
217.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 27 januara 1944 o situaciji u Bosni743
218.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 29 januara 1944 o situaciji u Bosni745
219.Opšta bojna relacija Drugog zbornog područja za januar 1944 godine747
220.Opšta bojna relacija Šeste pješadiske divizije za januar 1944 godine768
BIBLIOTEKA