ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 20 - decembar 1943.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine i Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama u sjevernom dijelu istočne Bosne u vremenu od 1 novembra do 1 decembra 1943 godine7
2.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 1 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da smijene Sedamnaestu NOU diviziju na položaju - Prača - Ponor - Nepravdići18
3.Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade od 1 decembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima jedinica na prostoriji Pojezna - Rudanka - Jošavka u vremenu od 15 do 30 novembra21
4.Obavještenje Štaba Trinaeste krajiške brigade od 1 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o demonstrativnom napadu na Han Kola24
5.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske NOU brigade za napad na Kladanj26
6.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Tuzlanskog NOP odreda da smijeni Osamnaestu hrvatsku NOU brigadu na položaju kod Tuzle27
7.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za zatvaranje pravaca od Prnjavora i Caparda prema Šekovićima28
8.Naredba Štaba Petog korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. o formiranju Udarnog NOP odreda30
9.Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 2 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o situaciji na prostoriji Busovača - Zenica - Travnik32
10.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 2 decembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o napadu na Travnik35
11.Izvještaj Štaba Treće proleterske brigade od 2 decembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o dejstvu na Travničkom sektoru u vremenu od 15 do 30 novembra 1943 godine37
12.Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 2 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o rasporedu jedinica oko Caparda39
13.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 3 decembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske NOU brigade za hitno dejstvovanje kod Zivinica i Kladnja40
14.Izvještaj Diviziskog komiteta Šeste NOU divizije od 3 decembra 1943 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju u diviziji41
15.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 3 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o smjeni jednog dijela Sedamnaeste NOU divizije i prijedlog za postavljanje novog štaba Romaniskog NOP odreda52
16.Naređenje Štaba Hercegovačke NOU divizije od 3 decembra 1943 god. Štabu Druge brigade za pokret i smještaj u selima Zabrđe, Kovači i Goransko53
17.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na sektoru Bosanske Krupe i Prijedora u vremenu od 14 novembra do 3 decembra 1943 godine56
18.Izvještaj Štaba Prvog proleterskog korpusa od 4 decembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu i dejstvu Desete NOU divizije58
19.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o napadu na Travnik62
20.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 4 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o dejstvu na željezničkoj pruzi Sarajevo - Mostar i o borbi sa četnicima na prostoriji Manjače65
21.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 4 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca od Sarajeva67
22.Zapovijest Štaba Druge brigade Šeste NOU divizije od 4 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravaca Travnik - Jajce i Travnik - D. Vakuf72
23.Izvještaj Štaba Druge brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama oko Travnika u vremenu od 30 novembra do 2 decembra 1943 godine75
24.Izvještaj Štaba Treće brigade od 4 decembra 1943 god. Štabu Šeste NOU divizije o borbama na sektoru južno od Travnika78
25.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 5 decembra 1943 god. Štabu Prvog bataljona Devetnaeste birčanske NOU brigade za rušenje puta Drinjača - Nova Kasaba80
26.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret sa prostorije Bugojno - D. Vakuf na prostoriju Šujica - Duvno82
27.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o pripremama neprijatelja za borbu protiv jedinica NOVJ84
28.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 5 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa o rasporedu jedinica i o borbama na teritoriji Bosanske Krajine u vremenu od 14 do 30 novembra87
29.Zapovijest Štaba Hercegovačke NOU divizije od 5 decembra 1943 god. Štabu Druge brigade o pokretu na prostoriju Krstac, Selina, Goslić i o predaji ranjenika i bolesnika Drugom korpusu NOVJ90
30.Izvještaj Štaba Prve brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama na sektoru Han Bila u vremenu od 29 novembra do 3 decembra 1943 godine93
31.Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu jedinica i o borbama na prostoriji Jabuka - Trnovo - Kasindo u vremenu od 16 do 30 novembra 1943 godine99
32.Izvještaj Štaba Petog korpusa NOVJ od 6 decembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u Bosanskoj Krajini107
33.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 6 decembra 1943 god. Štabu Druge krajiške brigade da likvidira Stambulčić i pojača sektor Crvene Stijene111
34.Zapovijest Štaba Šeste bosanske NOU brigade od 6 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i dejstvo na prostoriji Šekovići - Caparde112
35.Naređenje Štaba Petnaeste majevičke NOU brigade od 6 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje položaja Todići - Betanj i Hadžići - Prijedor115
36.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 decembra 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade za napad na neprijateljske posade oko Duvna119
37.Zapovijest Štaba Šesnaeste muslimanske NOU brigade od 7 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o napadu na Kladanj121
38.Direktiva Štaba Prve proleterske divizije od 8 decembra 1943 god. Štabovima Prve i Treće proleterske brigade i Komandi brdske baterije za dejstvo na sektoru Livno - Duvno124
39.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 8 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje linije Sijerci - Džimrije, Dumanjići - Kalimanići i Bandin Odžak - Šenkovići128
40.Zapovijest Štaba Hercegovačke NOU divizije od 8 decembra 1943 god. Štabu Druge brigade za napad na Gacko i Avtovac131
41.Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o pokretima i borbama oko Međeđe, Snagova i Zvornika od 1 do 8 decembra 1943 godine134
42.Izvještaj političkog komesara Pete vojvođanske brigade od 8 decembra 1943 god. političkom komesaru Šesnaeste NOU divizije o situaciji na prostoriji Srebrnik - Dabojevići140
43.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 9 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Lukavica, Nevrenča, Katani, Kladanj i Gladojevići142
44.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 9 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje položaja Grbići, Babljak, Rogatica146
45.Zapovijest Štaba Druge hercegovačke NOU brigade od 9 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Miholjaču, Avtovac i Gacko149
46.Zapovijest Štaba Šesnaeste muslimanske brigade od 9 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Kladanj153
47.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa od 10 decembra 1943 god. Štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoriji Livno - Duvno - Travnik - Jajce i Šator Pl. - Grahovsko Polje - dolina Zrmanje155
48.Izvještaj Štaba Trećeg korpusa NOVJ za novembar 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u istočnoj Bosni160
49.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. Štabu Osmog dalmatinskog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Livno - Duvno166
50.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 10 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na području Bosanske Krajine168
51.Naređenje Štaba Šeste NOU divizije od 10 decembra 1943 god. štabovima brigada za dejstvo na travničkom sektoru i za pokret u pravcu Kupresa i Pecke169
52.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 11 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na teritoriji Bosanske Krajine171
53.Zapovijest Štaba Treće hercegovačke brigade od 11 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Bileću175
54.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije Štabu Šestog korpusa NOVJ o radu i akcijama jedinica na teritoriji sjevernog dijela centralne Bosne u vremenu od 20 novembra do 10 decembra 1943 godine178
55.Obavještenje Štaba Desete NOU divizije od 12 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o stanju bolnice i o snabdijevanju Trinaeste krajiške brigade182
56.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše razmještaj radi akcija na komunikacijama Kotor Varoš - Banja Luka i Derventa - Doboj184
57.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Tuzla - Kladanj - Zvornik186
58.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 12 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriji Kusače, Crna Rijeka, Klečkovac i Brestovače188
59.Zapovijest Štaba Hercegovačke NOU divizije od 12 decembra 1943 god. Štabu Druge brigade za izvođenje akcija na komunikaciji Gacko - Kifino Selo i Gacko - Kobilja Glava190
60.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 12 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o pokretu i o rasporedu jedinica na prostoriji Bugojna194
61.Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 12 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Vlasenice196
62.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za čišćenje prostorije Cikote od četnika i za napad na Vlasenicu198
63.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade da hitno uspostavi vezu sa Petom divizijom200
64.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. Štabu birčanskog NOP odreda o obezbeđenju bolnice i o mobilizaciji ljudstva u Birču radi popune Šeste bosanske brigade201
65.Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 13 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o jačini neprijateljskih snaga u Bosanskom Novom i Prijedoru202
66.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoriji Srebrnica - Han Pijesak - Sokolac203
67.Naređenje Štaba Desete NOU divizije od 13 decembra 1943 god. štabovima Sedme i Devete krajiške brigade za raspored jedinica i dejstvo na prostoriji Duvno - Travnik - Visoko - Konjic206
68.Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 13 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju i situaciji na sektoru Vlasenice206
69.Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore i druge spreme Desete NOU divizije na dan 14 decembra 1943 godine210
70.Zapovijest Štaba Hercegovačke NOU divizije od 14 decembra 1943 god. Trećoj brigadi za čišćenje četnika u južnoj Hercegovini i Desetoj brigadi za dejstvo na prostoriji Viluse - Mirkovići212
71.Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o pokretima i borbama na prostoriji Busovača - Gornji Vakuf - Prozor - Rama u vremenu od 1 do 14 decembra 1943 godine217
72.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 14 decembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o organizacionom stanju u brigadi i o dolasku brigade na područje Travnika221
73.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" Štabu Prve proleterske divizije o rasporedu i dejstvu brigade u vremenu od 1 do 14 decembra 1943 godine224
74.Zapovijest Štaba Prve proleterske divizije od 15 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da izvrše napad na neprijatelja na prostoriji Kupres, Šujica i Duvno226
75.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 15 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za formiranje protivkolskih, minerskih, za vezu i radnih vodova230
76.Brojno stanje ljudstva, konja, naoružanja i druge opreme Četvrte NOU divizije od 15 decembra 1943 godine232
77.Izvod iz operaciskog dnevnika Sedamnaeste NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o pokretima i borbama u istočnoj Bosni u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine234
78.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o pokretima i borbama na prostoriji Trnovo - Goražde - Rogatica u vremenu od 15 do 30 novembra 1943 godine251
79.Zapovijest Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 15 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Kojići, Dragoradi, Stomorina i Sabanci256
80.Brojno stanje ljudstva Prve proleterske brigade od 15 decembra 1943 godine259
81.Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Hercegovačke NOU divizije o pokretima i borbama na prostoriji oko Bileće u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine260
82.Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama na prostoriji Konjic - Ostrožac - Rama u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine271
83.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 15 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o reorganizaciji intendantske službe275
84.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 16 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije za napad na prugu Bos. Novi - Kostajnica279
85.Zapovijest Štaba Šeste NOU divizije od 16 decembra 1943 god. štabovima Druge lične i Treće krajiške proleterske brigade za napad na Šujicu280
86.Izvještaj Štaba Druge brigade Štabu hercegovačke NOU divizije o pokretima i borbama na području Gacko - Bileća u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine282
87.Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste divizije o akcijama jedinica u vremenu od 29 novembra do 14 decembra 1943 godine295
88.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 17 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za obustavljanje napada na Šujicu298
89.Obavještenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 17 decembra 1943 god. Štabu Pete NOU divizije o situaciji u istočnoj Bosni300
90.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 decembra 1943 god. štabovima Prve proleterske i Sedme krajiške brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Kupres - Duvno - Šujica303
91.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 17 decembra 1943 god. Štabu Jedanaeste krajiške brigade da prebaci svoje jedinice na prostoriju Bos. Novi - Kostajnica i da zauzme Dobrljin305
92.Naređenje Štaba Dvadeset Sedme NOU divizije od 17 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za likvidaciju Breze i Vareša306
93.Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 17 decembra 1943 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije o napadu na Kalesiju i Prnjavor309
94.Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i borbama u istočnoj Bosni u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine312
95.Izvještaj Štaba Desete brigade od 17 decembra 1943 god. Štabu Hercegovačke NOU divizije o situaciji na prostoriji Viluse, Bileća i Baljci319
96.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o vojničkom radu i akcijama jedinica u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine321
97.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ 0 borbama na teritoriji Bosanske Krajine u vremenu od 29 novembra do 13 decembra 1943 godine324
98.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 18 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama oko Prozora, Rame i Šujice330
99.Naređenje Štaba Hercegovačke NOU divizije od 18 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za mobilizaciju novih boraca i za prebacivanje Treće brigade na prostoriju Dabar - Bileća334
100.Zapovijest Štaba Hercegovačke NOU divizije od 18 decembra 1943 god. Štabu Desete hercegovačke brigade za smještaj i dejstvo na prostoriji Sljeme - G. Vrbica - Poljice336
101.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Brezu338
102.Zapovijest Štaba Druge hercegovačke NOU brigade od 18 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da se prebace na prostoriju Vrba - Dramešina - Platica342
103.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu hercegovačke NOU divizije o dejstvu brigade na prostoriji Banjsko-vučedolske i Rudinsko-trepačke opštine od 1 do 15 decembra 1943 godine344
104.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Sujica - Kupres i Poriče - Prusac360
105.Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 19 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o situaciji na Baniji i Bosanskoj Krajini362
106.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 19 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da izvrše pomjeranje ka prostoriji Ozrena i da dejstvuju na komunikacijama Tuzla - Doboj i Doboj - Maglaj363
107.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade Štabu Prve proleterske divizije o borbama na sektorima Turbe, Duvno i Sujica u vremenu od 1 do 19 decembra 1943 godine366
108.Izvještaj Štaba Prve brigade Šeste NOU divizije od 19 decembra 1943 god. Štabu divizije o borbi jugozapadno od Travnika, kod Glumaca373
109.Izvještaj Štaba Treće proleterske brigade Štabu prve proleterske divizije o borbama na prostoriji Travnika i Šujica - Livno u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine377
110.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Šeste bosanske brigade Štabu Sedamnaeste NOU divizije o pokretima i borbama u vremenu od 15 do 19 decembra 1943 godine381
111.Izvještaj političkog komesara Šesnaeste NOU divizije od 20 decembra 1943 god. Okružnom komitetu za Majevicu i Semberiju o stanju ranjenika i o zauzeću Bosanskog Šamca384
112.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 20 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriji Sutjeska Kraljeva - Kračić - Vareš - Planinica386
113.Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 20 decembra 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini388
114.Izvještaj političkog komesara Dvadeset devete hercegovačke NOU divizije od 20 decembra 1943 god. političkom komesaru Drugog udarnog korpusa o moralno-političkom stanju jedinica i o situaciji u Hercegovini393
115.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama na prostoriji Livno - Duvno - Sujica u vremenu od 1 do 20 decembra 1943 godine401
116.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 21 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o akcijama Podgrmečkog NOP odreda na željezničkoj pruzi Bos. Novi - Rudice409
117.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 21 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama na komunikacijama Konjic - Rama i Šujica - Ravno410
118.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 21 decembra 1943 god. Obavještajnom otsjeku Vrhovnog štaba NOV i POJ o rasporedu i dislokaciji neprijateljskih jedinica na relaciji Sarajevo - Mostar412
119.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 21 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje novih položaja na liniji Ozrenski Manastir - Vasiljevići - Seona416
120.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 21 decembra 1943 god. štabovima bataljona da posjednu položaje kod Kupresa419
121.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 22 decembra 1943 god. Štabu Ribničkog NOP odreda da se prebaci na prostoriju Čađavica - Podbrdo421
122.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 22 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Borovica, Planinica i Kolakovići422
123.Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 22 decembra 1943 god. Štabu Druge brigade za pokret i smeštaj na prostoriji Lađfevići - Golobrđe - Preraca425
124.Izvještaj Štaba Druge brigade od 22 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o prebacivanju jedinica i dejstvu na prostoriji Danici - Galešina428
125.Izvještaj Štaba Druge brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama za Šujicu u vremenu od 16 do 21 decembra 1943 godine430
126.Naređenje Štaba Pete kozarsko-krajiške NOU brigade od 23 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za pokret i smještaj jedinica na prostoriji Sočanica - Ljeskove Vode - Osinja432
127.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na Travničkom sektoru433
128.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 24 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog transporta na pruzi Ostrožac - Rama436
129.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 24 decembra 1943 god. Štabu Druge brigade za smještaj i dejstvo na prostoriji Kapav. Kovači i Golobrđe438
130.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 24 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Borovičke Njive440
131.Zapovijest Štaba Druge hercegovačke NOU brigade od 24 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i dejstvo na prostoriji Golobrđe - Kovači - Kapav442
132.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 24 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na željezničkoj pruzi Bosanski Novi - Prijedor445
133.Izvještaj Štaba Desete brigade od 24 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete hercegovačke divizije o situaciji na području Gacka447
134.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 24 decembra 1943 god. štabovima bataljona da posjednu položaj Mudrike - Lužnica - Šišava i zatvore pravac preko Vlašić Planine449
135.Izvještaj Štaba Mostarskog bataljona od 24 decembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na području Mostara i Konjica451
136.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 25 decembra 1943 god. Štabu Trinaeste krajiške NOU brigade da se smjesti na prostoriji Kmećani - Pa viči i da se stavi pod komandu Štaba Četvrte divizije454
137.Zapovijest Štaba Petog korpusa NOVJ od decembra 1943 god. za napad na Banju Luku i Bos. Gradišku455
138.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 decembra 1943 god. Štabu Pete brigade za pokret na prostoriju Dubrava - Jošavka467
139.Izvještaj Štaba Prve brigade od 25 decembra 1943 god. Štabu Šeste NOU divizije o borbi kod Travnika468
140.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade od 25 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akciji na željezničkoj pruzi Kozarac - Omarska i o prebacivanju bataljona na nove položaje471
141.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 26 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama oko Bosanskog Novog472
142.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 26 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama, za raspored i dejstvo na prostoriji Krčevine, Radoševići, Kokošinjac473
143.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 26 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na komunikacijama Stolac - Čapljina i Fojnica - Kifino Selo475
144.Izvještaj Štaba Druge brigade od 26 decembra 1943 god. Štabu Šeste NOU divizije o borbi na sektoru Livna, kod Potočana478
145.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 26 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Gacko480
146.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 26 decembra 1943 god. Štabu Župo-pivskog NOP bataljona za prebacivanje na prostoriju Kazanci - Lipnik483
147.Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 27 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na prugu Bos. Novi - Prijedor - Ivanjska484
148.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Prvog artiljeriskog diviziona Petog korpusa NOVJ od 27 decembra 1943 godine486
149.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da likvidiraju spoljnu odbranu Banje Luke na desnoj obali Vrbasa488
150.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 27 decembra 1943 god. štabovima Druge i Treće brigade za napad na Bileću493
151.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvima na prostoriji Kozarac - Ivanjska u vremenu od 10 do 25 decembra 1943 godine497
152.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 27 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji na prostoriji Bosanski Novi - Prijedor 499
153.Naređenje Štaba Desete NOU divizije od 28 decembra 1943 god. Štabu Janjskog NOP odreda za likvidaciju četnika na prostoriji Janj500
154.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 28 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica o likvidaciji spoljne odbrane Banje Luke na desnoj obali Vrbasa501
155.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i smeštaj na prostoriji Nišići - Sabanci - Sudići - Ajdinovići506
156.Zapovijest Štaba Druge hercegovačke NOU brigade od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Bileću508
157.Brojno stanje ljudstva Treće krajiške proleterske brigade Prve proleterske divizije od 28 decembra 1943 godine512
158.Zapovijest Štaba Treće hercegovačke NOU brigade od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Bileću513
159.Izvještaj Štaba Desete brigade od 28 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete hercegovačke NOU divizije o napadu na Gacko516
160.Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje sektora Javorani - Mernići, Popovac - Mehovci i Lipovac od četnika519
161.Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 13 do 28 decembra 1943 godine521
162.Naređenje komandanta Petog korpusa NOVJ od 29 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije da sadejstvuje u napadu na Banju Luku523
163.Naređenje komandanta Petog korpusa NOVJ od 29 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije za napad na Ivanjsku524
164.Zapovijest Štaba Četvrte divizije - Prve grupe od 29 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku i aerodrom "Ljeskovac" kod Zalužana525
165.Izvještaj Štaba Druge brigade od 29 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Bileću530
166.Izvještaj Štaba Druge brigade od 29 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na položaju kod Bileće532
167.Zapovijest Štaba Treće hercegovačke NOU brigade od 29 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za ponovni napad na Bileću533
168.Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o rasporedu jedinica i o borbama na prostoriji Pojezna - Ljeskove Vode - Stanovi u vremenu od 15 do 28 decembra 1943 godine535
169.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 29 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Gacko i Avtovac537
170.Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na Ivanjsku i Dobrljin i radu brigade od 14 do 25 decembra 1943 godine541
171.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 29 decembra 1943 godine544
172.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. štabovima Prve, Treće i Pete brigade za raspored i dejstvo na području Majevice546
173.Zapovijest Štaba Druge hercegovačke NOU brigade od 30 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za smještaj na prostoriji Vučji Do - G. i D. Vrbica - Kapav550
174.Zapovijest Štaba Treće krajiške proleterske brigade od 30 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Banju Luku558
175.Naređenje Štaba Treće krajiške proleterske brigade od 30 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret pravcem Panići - Donje Slivno - Donja Kola557
176.Izvještaj Štaba Treće proleterske brigade Štabu Prve proleterske divizije o borbama na prostoriji Šujice oko Travnika u vremenu od 15 do 30 decembra 1943 godine558
177.Naređenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da dejstvuju na komunikacijama Derventa - Prnjavor i da zatvore pravce ka Banjoj Luci563
178.Naređenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. štabovima bataljona da dejstvuju na komunikacijama Derventa - Prnjavor568
179.Brojno stanje ljudstva, naoružanja i ostale opreme Drvarskog NOP odreda od 30 decembra 1943 godine570
180.Izvod iz knjige depeša Trećeg korpusa NOVJ za decembar 1943 godine572
181.Izvod iz operaciskog dnevnika Pete NOU divizije za decembar 1943 godine585
182.Analiza operacija Šesnaeste NOU divizije u Šestoj neprijateljskoj ofanzivi u decembru 1943 godine598
183.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o pokretima i borbama u istočnoj Bosni od 11 do 31 decembra 1943 godine619
184.Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 31 decembra 1943 god. Štabu Druge brigade za pokret i smještaj na prostoriji Kapavica - Kovači - Golobrđe626
185.Izvještaj Štaba Prve vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama na Trebavi i oko Tuzle od 8 do 31 decembra 1943 godine628
186.Izvod iz Operaciskog dnevnika Treće vojvođanske brigade za decembar 1943 godine640
187.Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o pokretima i borbama u južnoj Hercegovini u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine654
188.Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o dejstvima oko Šujice i Rame u vremenu od 16 do 31 decembra 1943 godine663
189.Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o pokretima i borbama u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine667
190.Izvještaj Štaba Desete brigade od 31 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Gacko673
191.Izvještaj zamjenika političkog komesara Dvanaeste krajiške brigade od 31 decembra 1943 god. Diviziskom komitetu Jedanaeste NOU divizije o stanju i radu partiske organizacije u brigadi676
192.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" Štabu Prve proleterske divizije o dejstvu na prostoriji DžeIilovac, Potkraj, Paklarevo u vremenu od 14 do 31 decembra 1943 godine688
193.Pregled akcija Šeste NOU divizije na željezničkim prugama u 1943 godini684
194.Pregled akcija Šeste NOU divizije na putevima za 1943 godinu635
II Njemačka dokumenta
195.Zapovijest komandanta Borbene grupe "Petersen" (Trinaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije "Princ Eugen") od 2 decembra 1943 god. za napad na jedinice NOVJ u istočnoj Bosni691
196.Izvještaj Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije "Princ Eugen" od 2 decembra 1943 god. o prebacivanju na prostoriju Šivolja696
197.Izvještaj Komande Šezdeset devetog rezervnog korpusa od 3 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ oko Doboja i Majevice697
198.Zapovijest Komande Borbene grupe "Gros" od 3 decembra 1943 god. za produženje akcije "Kugelblic" na prostoru Dobrog Polja699
199.Naređenje Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije "Princ Eugen" od 5 decembra 1943 god. za nastupanje pravcem Dobro Polje - Jahorina Pl.701
200.Naređenje - Depeša Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 6 decembra 1943 god. za izbijanje na liniju Nehorići - Rastovac702
201.Zapovijest Komande Borbene grupe "Gros" od 7 decembra 1943 god. za nastupanje ka Rastovcu703
202.Izvještaj Komande Šezdeset devetog rezervnog korpusa od 8 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ na teritoriji Bosne704
203.Naređenje Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije "Princ Eugen" od 8 decembra 1943 god. o prodoru na prostoriju Bara706
204.Izvještaj komandira Druge čete Četrnaestog brdskog lovačkog puka od 10 decembra 1943 god. o situaciji oko Sokolca707
205.Izvještaj Komande Borbene grupe "Gros" od 13 decembra 1943 god. o situaciji na prostoriji Sijerci - Margetići708
206.Naređenje Komande Borbene grupe "Gros" od 14 decembra 1943 god. za napad na jedinice NOVJ na prostoriji oko Sijeraca i Miletaca709
207.Izvještaj - Depeša Komande Petnaestog brdskog Armiskog korpusa od 15 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ oko Sujice710
208.Izvještaj Štaba Trista sedamdeset treće legionarske divizije od 17 decembra 1943 god. o akcijama jedinica NOVJ na željezničkoj pruzi u prostoru oko Bos. Novog712
209.Naređenje Komande Borbene grupe "Gros" od 21 decembra 1943 god. za dejstvo na prostoriji Stojčić - G. Balići - Duboštica713
210.Zapovijest Komande Trista sedamdeset treće pješadiske divizije od 22 decembra 1943 god. za napad na jedinice NOVJ na prostoriji Bos. Novi - Prijedor714
211.Naređenje Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije "Princ Eugen" od 24 decembra 1943 god. za protivnapad718
212.Izvještaj Komande Borbene grupe "Gros" od 26 decembra 1943 god. o izvedenom maršu na prostoriju Kozilo719
213.Zapovijest Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 28 decembra 1943 god. za odmor na prostoriji Kakanj - Selo Doboj720
III Ustaško-domobranska dokumenta
214.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 2 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni723
215.Izvještaj Zapovjedništva Trećeg zbornog područja od 2 decembra 1943 god. o situaciji u južnom dijelu Bosne i Hercegovine725
216.Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Tuzli od 3 decembra 1943 god. o situaciji na području Teslić, Doboj, Tuzla, Brčko i Zvornik735
217.Bojna relacija Stožera Trinaeste lovačke pukovnije za novembar 1943 godine742
218.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 5 decembra 1943 god. o napadu na jedinice NOVJ u istočnoj Bosni i Hercegovini747
219.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 7 decembra 1943 god. o situaciji u Bosni i Hercegovini748
220.Bojna relacija Zapovjedništva Zagrebačke konjičke pukovnije za novembar 1943 godine750
221.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 8 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni761
222.Dnevni izvještaj Ministarstva oružanih snaga NDH od 9 decembra 1943 god. o situaciji u Bosni763
223.Izvještaj Oružničke postaje Han Dervent od 10 decembra 1943 god. o dejstvu ustaško-domobranskih i njemačkih jedinica na prostoriji Mokro764
224.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 12 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni766
225.Opšta bojna relacija Trećeg gorskog zdruga o dejstvu jedinica i osiguranja želj. pruge Prijedor - Bos. Novi od 15 novembra do 15 decembra 1943 godine768
226.Izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 16 decembra 1943 god. o situaciji u Bosni780
227.Izvještaj Zapovjedništva Trećeg zbornog područja od 17 decembra 1943 god. o situaciji u južnom dijelu Bosne i u Hercegovini782
228.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 18 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni792
229.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 21 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni i Hercegovini793
230.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 23 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni796
231.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 27 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni798
232.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 28 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni800
233.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 30 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ u Bosni802
234.Izvještaj Prvog stajaćeg djelatnog zdruga od 31 decembra 1943 god. o dejstvu na području Pale - Vitez - Prača804
235.Opšta bojna relacija Drugog zbornog područja za decembar 1943 godine809
236.Opšta bojna relacija Šeste pješadiske divizije za decembar 1943 godine816
BIBLIOTEKA