ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 2 - oktobar-novembar-decembar 1941.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1.Proglas Glavnog štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine i Komande vojno-četničkih odreda od 1 oktobra 1941 god. za zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša7
2.Naređenje štaba Prvog bataljona "Sloboda" od oktobra 1941 god. komandi Trećeg odreda za primjenu partizanske taktike u borbi protiv neprijatelja10
3.Obavještenje štaba Prvog bataljona "Sloboda" od oktobra 1941 god. komandi Petog odreda o evakuaciji Drvara i Oštrelja i naređenja za prelazak na partizanski način borbe11
4.Izvještaj štaba Hercegovačkog odreda od 2 oktobra 1941 god. o vojno-političkoj situaciji u Hercegovini13
5.Naredba komandira Igmanske čete od oktobra 1941 god. o vršenju stražarske službe i unutrašnjem redu u jedinicama21
6.Izvještaj komande Letećeg partizanskog odreda Prvog bataljona "Sloboda" od 3 oktobra 1941 god. o napadu na Budimlić Japru i o pripremama za akcije na pruzi Prnjedor-Bravsko23
7.Izvještaj komande Petog partizanskog odreda od 4 oktobra 1941 god. štabu Prvog bataljona "Sloboda" o napadu na ustaše kod Bihaća i o rasporedu vodova24
8.Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od 4 oktobra 1941 god. o preduzetim mjerama za otklanjanje nedostataka u partizanskim jedinicama i o radu partiske organizacije u Banjoj Luci25
9.Izvještaj štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 4 oktobra 1941 god. štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o vojno-političkoj situaciji na području Drvara30
10.Obavještenje štaba Romaniskog NOP bataljona od 5 oktobra 1941 god. o formnranju Narodnooslobodilačkog partizanskog odreda "Romannja"31
11.Proglas Narodnooslobodilačkog komiteta Bosne i Like od oktoboa 1441 god. srpskom i hrvatskom narodu povodom evakuacije Drvara od strane partizanskih jedinica36
12.Naredba štaba Bosansko-hercegovačke NOP brigade od 6 oktobra 1941 god. o formiranju Pračanskog bataljona, rasporedu i zadacima njegovih četa40
13.Naređenje štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 6 oktobra 1941 god. komandi Petog partizanskog odreda za odbranu sela i pojačan politički rad- 45
14.Izvještaj štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 6 oktobra 1941 god. štabu Drvarske brigade o stanju i naoružanju područnih odreda46
15.Uputstvo političkog komesara Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. za politički rad u jedinicama i u pozadini48
16.Obavještenje štaba Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. štabu Prvog bataljona "Sloboda" o izdajničkom radu Mane Rokvića, Ilnje Desnice i Vlada Morače52
17.Uputstvo političkog komesara Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. o korišćenju štampe u političkom vaspitavanju boraca55
18.Pismo štaba NOP odreda za Hercegovinu od oktobra 1941 god. borcima i komandirima ustaničkih četa u Hercegovini57
19.Naredba štaba Romaniskog NOP odreda od 8 oktobra 1941 god. o naimenovanju vojnog i vojnopolitičkog kadra u bataljonima59
20.Izvještaj štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 8 oktobra 1941 god. štabu Drvarske brigade o izvedenim akcijama područnih odreda i izdajničkom radu Ilije Desnice i Mane Rokvića63
21.Izvještaj štaba Glamočkog bataljona Drvarske brigade od 9 okto-bra 1941 god. štabu Prvog bataljona "Sloboda" o formiranju Glamočkog bataljona65
22.Naređenje štaba Drvarske brigade od 10 oktobra 1941 god. o po-stavljenju novog političkog komesara u bataljonu "Sloboda" i obavještenje o protivnarodnom radu Mane Rokvića, Ilije Desnice i Vlade Morače66
23.Izvještaj komande Trećeg partizanskog odreda od 10 oktobra 1941 god. štabu Prvog bataljona "Sloboda" o smjenjivanju komandanta odreda i situaciji nastaloj poslije ulaska Italijana u Bosanski Petrovac67
24.Proglas štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od oktobra 1941 god. hrvatskim domobranima za zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša68
25.Proglas štaba NOP odreda Sreza bijeljinskog od oktobra 1941 god. Srbima i muslimanima za zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša72
26.Proglas štaba Drvarske brigade od oktobra 1941 god. povodom ulaska Italijana u Drvar74
27.Naređenje štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 12 oktobra 1941 god. komandi Trećeg partizanskog odreda za sklanjanje viška oružja i pripremu za pokret prema Budimlić Japri82
28.Izvještaj štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 12 oktobra 1941 god. štabu Krajiške divizije o sastavu. rasporedu i zadacima potčinjenih odreda83
29.Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 13 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za pružanje pomoći pri formiranju Fočanske i Jabučke čete87
30.Pismo štaba Romaniskog NOP odreda od 15 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete o snabdijevanju čete oružjem i municijom88
31.Tekst zakletve Bosansko-hercegovačkih partnzana od oktobra 1941 godine89
32.Obavještenje štaba Kalinovičkog NON odreda od 16 oktobra 1941 god. o promjeni naziva Bosansko-hercegovačke brigade u Kalinovički odred i uputstvo komandi Pračanske čete za rad sa muslimanima90
33.Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 16 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za likvidaciju žandarmeriskih stanica Kozarevići i Previla i uputstvo za politički rad sa muslimanima93
34.Izvještaj političkog delegata Trećeg partizanskog odreda u Manjači od 17 oktobra 1941 god. štabu Prve banjolučke čete o političkom radu u selima na području odreda95
35.Izvještaj komande Trećeg partizanskog odreda - Manjača od 18 oktobra 1941 god. komandiru Prve čete o uspostavljanju veze sa Ribničkim odredima, saradnji sa narodnim odborima i političkom radu u pozadini98
36.Proglas Kozarskog NOP odreda od oktobra 1941 god. muslimanima povodom ubistava muslimanskih omladinaca od strane ustaša100
37.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od 19 oktobra 1941 god. potčinjenim štabovima o zaključcima vojnog savjetovanja u Stolicama103
38.Naređenje štaba Kalinovnčkog NOP odreda od 22 oktobra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona za zatvaranje pravca Bistrica-Vrhprača zbog napada ustaša na Paljansku četu108
39.Naredba štaba Kalinovičkog NOP odreda od 28 oktobra 1941 god. štabu Pračanskog bataljona o polaganju zakletve, oznakama i načinu pozdravljanja u partizanskim jedinicama109
40.Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 30 oktobra 1941 god. za reorganizaciju potčinjenih jedinica110
41.Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 2 novembra 1941 god. komandiru Paljanske čete za odbranu položaja kod Klanca115
42.Obavještenje komandira Paljanske čete Trebevićkog bataljona od 3 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona o borbama u Trnovu115
43.Obavještenje štaba Kalnnovičkog NOP odreda od 3 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona o oslobođenju Trnova116
44.Uputstvo štaba Romaniskog NOP odreda od 5 novembra 1941 god. Komandi otseka Stambulčić u vezi napada na Stambulčić118
45.Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona za čišćenje od ustaša teritorije oko Goražda119
46.Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. štabu Pračanskog bataljona za snabdijevanje municijom jedinica koje pripremaju akciju prema Lunjama, Barama i Goraždu120
47.Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. komandantu Rogatičkog sektora za upućivanje municije jedinicama koje vode borbe oko Olova121
48.Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 9 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona za likvidaciju žandarmeriskih stanica Kozarevići i Previla i formiranje novih jedinica oko Foče i Jabuke123
49.Izvještaj štaba Rogatičkog NOP bataljona od 10 novembra 1941 god. štabu Pračanskog bataljona o rasporedu jedinica oko Stambulčića125
50.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Banjalučki okrug od 10 novembra 1941 god. povodom nasilja ustaških vlasti126
51.Pismo komande Drugog odreda Prve, čete za Bosansku Krajinu od novembra 1941 god. hrvatskim seljacima u centralnoj Bosni130
52.Izvještaj komandira Treće boljaničke čete od 11 novembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o zauzimanju Karanovca133
53.Naređenje partizanske Komande mjesta u Prači od 14 novembran 1941 god. o opticaju novčanica133
54.Uputstvo politkomesara Prve partizanske Drvarsko-oštreljske čete od 14 novembra 1941 god. za polipgčki rad u vodovima134
55.Izvještaj komandanta Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 15 novembra 1941 god. komandantu odreda o borbama kod Milina Sela137
56.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od novembra 1941 god. Glavnom štabu NOG1 odreda za Bosnu i Hercegovinu o brojnom stanju, naoružanju i sektorima dejstva četa139
57.Otvoreno pismo Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od novembra 1941 god. zavedenim četnicima o izdajničkom radu majora Dangića143
58.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovnnu od novembra 1941 god. partizanskim jedinicama povodom sastanka pretstavnika naroda u Vlasenici147
59.Pismo komandanta Majevičkog odreda od 23 novembra 1941 god. štabu Ozrenskog odreda o potrebi uspostavljanja međusobne veze150
60.Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za upućivanje ljudstva u Crnu Rijeku151
61.Proglas Prijekog vojnog suda Prvog krajiškog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. povodom presude trojici izdajnika i špijuna151
62.Poziv Ukrajincima, Rusinima i Poljacima od novembra 1941 god. za priključenje Oslobodilačkoj borbi naroda Jugoslavije153
63.Izvještaj političkog komesara Treće čete Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 26 novembra 1941 god. Štabu odreda o uništenju oklopnog voza i snazi neprijateljskih posada na pruzi Doboj-Tuzla154
64.Izvještaj komandira Prve čete Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 27 novembra 1941 god. komandantu odreda o nzvršenom pretresu kuća u Turskoj Svinjašnici u Stogu156
65.Izvještaj delegata Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od novembra 1941 god. o raspoloženju muslimana, masovnom hapšenju i proslavi Oktobarske revolucije u Sarajevu157
66.Desetodnevni izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 1 decembra 1941 god. o vojnim akcijama i političkom radu159
67.Proglas štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 2 decembra 1941 god. borcima i narodu na području odreda162
68.Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 3 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovnnu o izvedenim akcijama u novembru 1941 godine169
69.Izvještaj Operativnog štaba Vareškog sektora od decembra 1941 god. komandirima Visočke i Stublinske čete za napad na Pajtov Han174
70.Proglas štaba Hercegovačkog NOP odreda od 7 decembra 1941 god. narodu Hercegovine176
71.Naređenje štaba Četvrtog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 9 decembra 1941 god. za formnranje Prve i Druge čete179
72.Izvještaj štaba Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od decembra 1941 god. o materijalnom stanju i naoružanju bataljona181
73.Izvještaj štaba Udarnog bataljona od decembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o stanju na položajima185
74.Desetodnevni izvještaj štaba Drugog krajiškog odreda od 11 decembra 1941 god. o nzvedenim akcijama, političkom radu i neuspjehu neprnjateljske ofanzive na Kozari187
75.Izvještaj političkog komesara Lipačke čete od decembra 1941 god. štabu Ozrenskog NOP odreda o situaciji na položaju Glavica191
76.Izvještaj političkog komesara Lipačke čete od 12 decembra 1941 god. štabu Ozrenskog NOP odreda o povlačenju čete sa položaja ispod Glavice192
77.Proglas Operativnog štaba opsade Vareša od 14 decembra 1941 god. stanovništvu Vareša193
78.Proglas vojnog suda Prvog krajiškog NOP odreda od decembra 1941 god. povodom nzvršenja smrtne kazne nad dvojicom zlikovaca194
79.Naređenje štaba Drugog krajnškog NOP odreda od decembra 1941 god. seoskom stanovništvu o zabrani nošenja zemljoradničkih proizvoda u okupirane gradove195
80.Pohvale i saopštenje štaba Trećeg bataljona Hercegovačkog NOP odreda od 16 decembra 1941 god. povodom izvršenih akcija196
81.Članak iz biltena Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 18 decembra 1941 god. o stvaranju Bosansko-hercegovačkog omladinskog narodno-oslobodilačkog saveza199
82.Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od 18 decembra 1941 god. o borbama i akcijama bosanskih partizanskih odreda201
83.Izvještaj štaba Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 19 decembra 1941 god. o oslobođenju Olova203
84.Pismo štaba Operatnvne grupe NOP odreda opsade Višegrada od 20 decembra 1941 god. četničkoj komandi kod Vnšegrada204
85.Izvještaj Josipa Jovanovića od decembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o rezultatu borbe na Lipcu207
86.Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o izvedenim akcijama i političkom radu u vremenu od 10 - 20 decembra 1941 godine208
87.Pismo komandanta Romaniskog partizanskog odreda od 22 decembra 1941 god. štabu Crnogorskog NOP odreda212
88.Proglas partizana Sanskog. Krupskog i Novskog sreza od decembra 1941 god. pripadnicima hrvatskog domobranstva214
89.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje jedinica brigade u Istočnu Bosnu i obavještenje o situaciji na teritoriji Romaniskog odreda218
90.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od decembra 1941 god. muslimanima Bosne i Hercegovine221
91.Saopštenje štaba Romaniskog NOP odreda od decembra 1941 god. o vojno-političkoj situaciji u Srbiji i Istočnoj Bosni224
92.Izvještaj političkog komesara Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda Štabu odreda od decembra 1941 god. o stanju na položajima kod Osojnice226
93.Proglas Mjesnog komiteta KPJ Sarajevo od decembra 1941 god. građanima Sarajeva228
94.Izvještaj Rodoljuba Čolakovića od 31 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o izdajničkom držanju četničkih vođa u Istočnoj Bosni231
95.Poziv štaba Majevičkog NOP odreda od decembra 1941 god. borcima i narodu oslobođene teritorije za borbu protiv paničara234
II - Ustaško-domobranska dokumenta
96.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 2 oktobra 1941 god. o borbama na teritoriji Istočne Bosne u vremenu od 21 do 30 septembra239
97.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila u Mostaru od 2 oktobra 1941 god. o povlačenju posade sa oružničke postaje Rujište252
98.Izvještaj kotarske oblasti u Maglaju o akcijama partizana na željezničkoj pruzi Maglaj-Doboj u vremenu od 28 septembra do 4 oktobra 1941 godine254
99.Izvještaj kotarske oblasti u Konjicu od 4 oktobra 1941 god. o situaciji u okolini Konjica i napadu na ustaško-žandarmerisku patrolu kod sela Borci257
100.Izvještaj oružničke postaje Pazarić od 4 oktobra 1941 god. o partizanskoj diverziji na pruzi Sarajevo-Mostar259
101.Izvještaj oružničke postaje Pale od 17 oktobra 1941 god. o borbi između partizana i domobrana na putu Pale-Bistrica261
102.Izvještaj oružničke postaje Ilidža od 7 oktobra 1941 god. o napadu na domobransku stražu u Vojkovićima263
103.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila u Sarajevu od 7 oktobra 1941 god. o borbi kod sela Brezovače na planini Igmanu265
104.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije o borbama u Istočnoj Bosni i Hercegovini u vremenu od 2 septembra do 6 oktobra 1941 godine267
105.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda u Prijedoru od 9 oktobra 1941 god. o napadu partizana na Svodnu275
106.Izvještaj oružničke postaje Mokro od 10 oktobra 1941 god. o borbi protnv partizana na Bljuštavcu276
107.Izvještaj oružničkog krilnog zapovjednika u Goraždu od 12 oktobra 1941 god. o napadu partnzana na stalnu žandarmerisku patrolu u Barama277
108.Izvještaj stožera Vrbaskog diviziskog područja o akcijama partizana u Bosanskoj Krajini u vremenu od 1 do 10 oktobra 1941 godine278
109.Izvještaj zapovjednika Jadranskog diviziskog područja od 14 oktobra 1941 god. o akcijama ustanika u Hercegovini u .vremenu od 1 do 10 oktobra293
110.Izvještaj zapovjedinka oružničkog krila Tuzla od 15 oktobra 1941 god. o posljednjim akcijama partizana310
111.Izvještaj oružničke postaje Sarajevo od 17 oktobra 1941 god. o akcijama partnzana kod Kozje ćuprije i Han Derventa312
112.Naređenje zapovjedništva Bosanskog diviziskog područja od 10 oktobra 1941 god. za suzbijanje vijesti o dobrom postupku partizana prema zarobljenicima314
113.Izvještaj oružničke postaje Goražde od 18 oktobra 1941 god. o prinudnom spuštanju jednog avnona pogođenog puščanom vatrom partizana315
114.Ispovjest zapovjedništva Bosanskog dićiziskog područja od 21 oktobra 1941 god. za čišćenje prostorije oko prekinutih saobraćajnih lnnnja Sarajevo-Rogatica-Višegrad316
115.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila u Tuzli od 18 oktobra 1941 god. o stanju u Tuzlanskoj oblasti324
116.Izvještaj oružničke postaje Alipašin Most od 23 oktobra 1941 god. o borbama protiv partizana kod Ilovnce, Graba i Kasindola326
117.Izvještaj zapovjedinštva Četvrte oružničke pukovnije od 24 oktobra 1941 god. o stanju u Sarajevskoj oblasti328
118.Izvještaj stožera Vrbaskog diviziskog područja od 24 oktobra 1911 god. o vojničkoj i političkoj akciji ustanika u Bosanskoj Krajini u vremenu od 11 do 20 oktobra336
119.Izvještaj zapovjednika oružničkog voda Sarajevo od 24 oktobra 1941 god. o borbi protiv partizana kod sela Donji Malešići350
120.Telegrafski izvještaj pretstojnika Kotarske oblasti u Goraždu od 24 oktobra 1941 god. o padu Rogatice u ruke partizana352
121.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 25 oktobra 1941 god. o čišćenju područja opštine Pale od partizana353
122.Iz desetodnevnog izvještaja zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 26 oktobra 1941 god. o akcijama ustanika na teritoriji Istočne Bosne i Hercegovine354
123.Obavještenje Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 28 oktobra 1941 god. o oštećenju telefonsko-telegrafskih stubova na teritoriji Bosne366
124.Izvještaj velike župe Vrhbosna od 28 oktobra 1941 god. o vojno-političkom stanju na području župe367
125.Zapovjest zapovjedništva Bosanskog diviziskog područja od 28 oktobra 1941 god. za osiguranje željezničke pruge Bistrik-Prača i puta Pale-Prača369
126.Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 28 oktobra 1941 god. o napadu na žandarmerisku stanicu Donji Rujani372
127.Telegrafski izvještaj zapovjednika oružničkog krila u Sarajevu od 31 oktobra 1941 god. o napadu partizand na Nijemce u selu Klancu373
128.Izvještaj kotarske oblasti u Bos. Gradišci od 1 novembra 1941 god. o napadu partizana na Gornje Podgradce373
129.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 1 novembra 1941 god. o akcijama partizana u predgrađima Sarajeva380
130.Izvještaj zapovjedništva Trećeg vojnog zbora od 2 novembra 1941 god. o borbama u Sarajevskoj oblasti381
131.Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva u Tuzli od 2 novembra 1941 god. o borbama u Tuzlanskoj oblasti383
132.Izvještaj zapovjedništva Trećeg vojnog zbora od 4 novembra 1941 god. o borbama u Sarajevskoj oblasti i Bosanskoj Krajini385
133.Izvještaj kotarske ispostave u Kalinoviku od 4 novembra 1941 god. o paljenju mosta kod Kalinovika387
134.Izvještaj zapovjedništva Treće hrvatske oružničke pukovnije od 4 novembra 1941 god. o akciji partizana na pruzi Brod-Sarajevo388
135.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 4 novembra 1941 god. o zauzimanju Trnova od strane partizana389
136.Izvještaj zapovjednika Četvrte oružničke pukovnije od 5 novembra 1941 god. o napadu partizana na Bistricu390
137.Izvještaj oružničke postaje Olovo od 5 novembra 1941 god. o napadu ustanika na Crnu Rijeku391
138.Izvještaj oružničke postaje Semizovac od 5 novembra 1941 god. o diverzijama oko Semizovca392
139.Izvještaj zapovjedništva Trećeg vojnog zbora od 6 novembra 1941 god. o borbama u Istočnoj Bosni i Hercegovini394
140.Izvještaj oružničke postaje u Tavni od 6 novembra 1941 god. o borbi protiv partizana kod Gornje Pilice397
141.Izvještaj oružničke postaje u Mokrom od 7 novembra 1941 god. o rušenju telegrafsko-telefonskih stubova na putu Sarajevo-Mokro399
142.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 7 novembra 1941 god. o rušenju telefonsko-telegrafskih stubova na putu Brezovo Polje-Brčko401
143.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 8 novembra 1941 god. o pokretu partizana od Konjuha prema Ozrenu402
144.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 8 novembra 1941 god. o oštećenju mosta na putu Lastva-Viluse403
145.Izvještaj bivše Drinske uprave u likvidaciji od 8 novembra 1941 god. o rušenju mostova na rijeci Bosni404
146.Izvještaj oružničke postaje Pale od 9 novembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku stanicu u Han Derventu405
147.Izvještaj oružničke postaje Lastva od 9 novembra 1941 god. o napadu partizana na električnu centralu u Parežu i most na pruzi Trebinje-Bileća407
148.Izvještaj oružničke postaje Alipašin Most od 10 novembra 1941 god. o napadu na Rajlovac i borbama u Crnotini, Reljevu i Jošanici408
149.Izvještaj oružničke postaje Pale od 10 novembra 1941 god. o napadu partizana na Stambulčić410
150.Izvještaj oružničke postaje Ugljevnk od 10 novembra 1941 god. o napadu partizana na rudnik Mezgraju411
151.Izvještaj oružničke postaje Olovo od 10 novembra 1941 god. o borbama u okolini Olova412
152.Izvještaj Župske redarstveie oblastn u Sarajevu od 11 novembra 1941 god. o oštećenju jednog aviona na Romaniji od strane partizana415
153.Izvještaj oružničke postaje u Palama od 11 novembra 1941 god. o napadu partizana na domobrane između Pala i Bistrice416
154.Izvještaj oružničke postaje Ilndža od 11 novembra 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Sarajeva417
155.Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva u Tuzli od 13 novembra 1941 god. o borbama u Tuzlanskoj oblasti419
156.Telegrafski izvještaj zapovjedništva oružničkog krila u Sarajevu od 13 novembra 1941 god. o diverziji na putu Trebinje-Grab421
157.Izvještaj oružničke postaje Pale od 13 novembra 1941 god. o rušenju željezničkog mosta na pruzi Koran-Stambulčić422
158.Telegrafski izvještaj zapovjedništva oružničkog krila u Sarajevu od 13 novembra 1941 god. o napadu partizana na Vareš424
159.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 15 novembra 1941 god. o akcijama partizana424
160.Izvještaj oružničke postaje Pale od 16 novembra 1941 god. o napadu partizana na žandarme i domobrane na putu Pale-Bistrica426
161.Izvještaj zapovjedinštva oružničkog krila u Sarajevu o diverziji na vodovodu kod Trebinja427
162.Izvještaj oružničke postaje Semizovac od 19 novembra 1941 god. o paljenju i pljačkanju sela od strane ustaša428
163.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 19 novembra 1941 god. o napadu na domobranski kamion429
164.Pismo grupe muslimana iz Banje Luke od 22 novembra 1941 god. muslimanima-ministrima u ustaškoj vladi430
165.Izvještaj oružničke postaje Pale od 23 novembra 1941 god. o borbi u Palama434
166.Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva u Banjoj Luci od 24 novembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku stanicu u Hrvaćanima435
167.Izvještaj oružničkog krnlnog zapovjedništva u Bileći od 29 novembra 1941 god. o borbama u Južnoj Hercegovini437
168.Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva u Bileći od 30 novembra 1941 god. o borbama na području Bileća-Trebinje440
169.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 30 novembra 1941 god. o borbama u Južnoj Hercegovini441
170.Proglas velnke župe Krbava i Psat od 30 novembra 1941 god. o postupku prema pobunjenom stanovništvu443
171.Naređenje ustaškog vojskovođe Slavka Kvaternika za postupak prema stanovništvu prilikom akcija na terenu447
172.Izvještaj zapovjedništva Pete pješačke divizije o porazu kombinovane bojne Sedme pješačke pukovnije na liniji Paljevina-Grahov Dol decembra 1941 godine448
173.Izvještaj kotarskog pretstojinka iz Foče od 1 decembra 1941 god. o akcijama partizana na komunikacijama Foča-Kalinovik i Kalinovik-Mostar453
174.Izvještaj oružničke postaje Olovo od 2 decembra 1941 god. o borbama u okolini Olova456
175.Izvještaj kotarske oblasti u Kotorišću od 2 decembra 1941 god. o diverzijama partizana na području sreza458
176.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 2 decembra 1941 god. o borbama oko Breze i Vareša459
177.Izvještaj stožera Sedme pješačke pukovnije od 5 decembra 1941 god. o borbama kod Olova i na Jahorini461
178.Izvještaj zapovjedinštva Krivajskog zdruga od 9 decembra 1941 god. o zauzimanju Olova od strane ustanika465
179.Relacija stožera Četvrte pješačke divizije o toku operacija protiv Ozrenskog NOP odreda u vremenu od 3 do 11 decembra 1941 godine469
180.Izvještaj oružničke postaje Pale od 12 decembra 1941 god. o borbama kod Pala503
181.Izvještaj kotarske ispostave u Kalinoviku o pregovorima nzmeđu četnika i Italijana506
182.Izvještaj zapovjedništva Vojne Krajine o stanju u Istočnoj Bosni u vremenu od 1 do 14 decembra 1941 godine508
183.Izvještaj oružničke postaje Pale od 14 decembra 1941 god. o borbama na području postaje515
184.Izvještaj oružničke postaje Vareš od 16 decembra 1941 god. o akcijama partizana u okolini Vareša517
185.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Banjoj Luci od 17 decembra 1941 god. o diverzijama oko Banje Luke519
186.Izvještaj oružničke postaje Pale od 17 decembra 1941 god. o borbama u Palama i okolini520
187.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 18 decembra 1941 god. o prekidu telegrafsko-telefonskih linija522
188.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 19 decembra 1941 god. o akciji partizana na željezničku stanicu u Kakmužu525
189.Izvještaj oružničke postaje Sjenćine od 21 decembra 1941 god. o borbama u selu Ravnima526
190.Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 22 decembra 1941 god. o partizanskim akcijama u Bosni u vremenu od 1 do 15 decembra 1941 godine528
191.Izvještaj kotarske oblasti u Visokom od 22 decembra 1941 god. o diverziji na željezničkoj pruzi Vareš-Breza535
192.Izvještaj kotarske oblasti u Bos. Dubnci od 23 decembra 1941 god. o blokadi Bos. Dubice536
193.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 23 decembra 1941 god. o raspoloženju naroda na području Bosne i Hercegovine538
194.Izvještaj kotarske oblasti u Bos. Gradišci od 31 decembra 1941 god. o borbama u Gradiškom srezu545
195.Izvještaj stožera Šeste pješačke divizije o borbama na terenu Hercegovine u mjesecu decembru 1941 godine549
196.Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora o akcijama ustanika na teritoriji Bosne u decembru 1941 godine557
197.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora o akcijama ustaćnka na teritoriji Bosne i Hercegovine u decembru 1941 godine566
198.Objašnjenje skraćennca579
Registar763
BIBLIOTEKA