ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 19 - novembar 1943.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 1 novembra 1943 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije za raspored i dejstvo u istočnoj Bosni7
2.Pregled brojnog stanja Petog korpusa NOVJ na dan 1 novembra 1943 godine10
3.Obavještenje Štaba Petog korpusa NOV Jugoslavije od 1 novembra 1943 god. Štabu Cazinskog NOP odreda o ulaženju odreda u sastav korpusa i naređenje za mobilizaciju ljudstva12
4.Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 1 novembra 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o potrebi sadejstva u napadu na komunikaciju Bosanski Novi - Bosanska Krupa - Bihać14
5.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 1 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i za rušenje pruge Renovica - Ustiprača i komunikacije Rogatica - Sokolac15
6.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 1 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o naoružanju18
7.Izvještaj Štaba Petog korpusa NOV Jugoslavije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama u zapadnoj Bosni od 4 do 30 oktobra 1943 godine19
8.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 novembra 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade za demonstrativni napad na Travnik25
9.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 2 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje područja Teslića od četnika i Zelenog kadra26
10.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 2 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje novih položaja i zatvaranje pravaca Sarajevo - Sokolac29
11.Izvještaj Štaba Kozarskog NOP odreda Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvu na komunikacijama Prijedor - Bos. Novi od 16 do 31 novembra 1943 godine32
12.Izvještaj Štaba Petog korpusa NOVJ od 3 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama i rasporedu jedinica u Bosanskoj Krajini i centralnoj Bosni34
13.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i pokretima jedinica u Bosanskoj Krajini od 16 do 28 oktobra 1943 godine35
14.Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 3 novembra 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije u pogledu sadejstva na komunikaciji Bosanski Novi - Bosanska Krupa - Bihać40
15.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke NOU brigade Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o pokretima i borbama na teritoriji Hercegovine od 19 juna do 30 oktobra 1943 godine43
16.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 3 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o situaciji u Hercegovini i o rasporedu jedinica55
17.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 3 novembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima na željezničkoj pruzi Sarajevo - Brod59
18.Izvještaj Štaba Sanskog NOP odreda od 3 novembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o stanju u odredu60
19.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 novembra 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade za produženje demonstrativnog napada na Travnik i obavještenje o nastaloj situaciji61
20.Uputstvo Štaba Prve proleterske brigade od 4 novembra 1943 god. političkim komesarima bataljona za organizaciju proslave Oktobarske revolucije na oslobođenoj teritoriji62
21.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama na prostoriji između Doboja, Dervente i Prnjavora od 15 do 31 oktobra 1943 godine64
22.Izvještaj Štaba Druge grupe Štabu Desete hercegovačke NOU brigade o pokretima i borbama na prostoriji Zovi Do - Slato - Žalom od 30 oktobra do 4 novembra 1943 godine70
23.Zapovijest Štaba Četvrte NOU divizije od 5 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Otoku,Blatnu i Rudice73
24.Obavještenje Štaba Desete NOU divizije od 5 novembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama na sektoru Visoko Kiseljak i o posjedanju novih položaja77
25.Zapovijest Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 5 novembra 1943 god. Štabu Druge krajiške brigade za napad na Goražde79
26.Naređenje Štaba Desete NOU brigade od 5 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoru sjeverne i istočne Hercegovine84
27.Obavještenje Štaba Šesnaeste divizije od 6 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o dobijenom naređenju od Trećeg NOU korpusa za čišćenje četnika na prostoriji Paprača - Zvornik i na Majevici89
28.Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o pokretima i borbama od 10 avgusta do 6 novembra 1943 godine90
29.Naređenje Štaba Pete kozarske (krajiške) NOU brigade od 6 novembra 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za napad na Veliki Prnjavor, Brđane i Dažnicu101
30.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama jedinica na prostoriji sjevernog dijela centralne Bosne od 15 do 31 oktobra 1943 godine105
31.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade od 7 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama kod želj. st. Baltina Bara i o posjedanju položaja109
32.Uputstvo političkog komesara Desete hercegovačke NOU brigade od 7 novembra 1943 god. političkim komesarima NOP odreda za rad i sprovođenje političke linije111
33.Zapovijest Štaba Druge grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 7 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na sektor Džinova Mahala - Babja Gl.123
34.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 8 novembra 1943 god. štabovima Desete NOU divizije i Prve proleterske brigade za raspored jedinica i sprečavanje neprijateljskog prodora u Vrbasku dolinu125
35.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 8 novembra 1943 god. štabovima bataljona za pojačanje izviđačke aktivnosti na sektoru Busovača - Fojnica127
36.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 8 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbi oko Otoke128
37.Naredba Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 8 novembra 1943 god. za formiranje Južnohercegovačkog i Sjevernohercegovačkog NOP odreda132
38.Izvještaj Štaba Motorizovanog bataljona od 8 novembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o šoferskom kursu137
39.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 9 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Jabuka - Rogatica - Višegrad138
40.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 9 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za smjenu i raspored na prostoriji Komar - Oborci - Gradina140
41.Izvještaj Štaba Prve vojvođanske brigade od 9 novembra 1943 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije o vojno-političkom stanju brigade142
42.Naređenje Štaba Druge grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 9 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da formiraju NOP odred "Bišina" i obavještenje o formiranju NOP odreda "Nevesinjska puška"144
43.Obavještenje komandanta Šesnaeste divizije od 10 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o vojnoj situaciji u sjeveroistočnoj Bosni146
44.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade od 10 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rušenju željezničkog mosta na Sani148
45.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 11 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske brigade za zatvaranje pravca Bukinje - Zivinice - Kladanj149
46.Izvještaj Štaba Druge grupe Štabu Desete hercegovačke NOU brigade o pokretima i borbama na teritoriji jugozapadno od Nevesinja od 6 do 11 novembra 1943 godine150
47.Naređenje delegata Petog korpusa NOV Jugoslavije od 12 novembra 1943 god. štabovima Udarnog odreda, Udarnog bataljona "Gavrilo Princip" i Četvrtog bataljona Trinaeste krajiške NOU brigade za čišćenje prostorije oko sela Bočca od četnika155
48.Zapovijest Štaba Šeste NOU divizije od 12 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za izvršenje marša sa prostorije Drvara na prostoriju Bugojna157
49.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o borbama na prostoriji oko Prijedora i radu jedinica od 25 oktobra do 10 novembra 1943 godine161
50.Izvještaj Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od 12 novembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o stanju u Bosanskoj Krajini164
51.Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za likvidaciju Zelenog kadra i kontrolu pravca Tuzla - Zvornik192
52.Izvještaj Štaba Petog korpusa NOVJ od 13 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama sa neprijateljskim snagama na sektoru Visoko, Kiseljak194
53.Izvještaj Štaba Petog korpusa NOVJ od 13 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama sa neprijateljskim snagama kod Kadine Vode i na komunikaciji Busovača - Kiseljak196
54.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 13 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na sektoru Goražde - Rogatica - Višegrad197
55.Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 13 novembra 1943 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije o moralno-političkom stanju brigade201
56.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 13 novembra 1943 god. Štabu Druge grupe za napad na prostoriju Drežanj - Slato209
57.Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama na sektorima Bronzani Majdan - Oborci i Kočića Glavica od 28 oktobra do 13 novembra 1943 godine211
58.Izvještaj Štaba Desete divizije Petog NOU korpusa od 14 novembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o rasporedu jedinica i borbama na sektoru Fojnica - Rastovo213
59.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOV Jugoslavije o pokretima i borbama na prostoriji Sokolac - Mokro - Pl. Ozren od 1 do 14 novembra 1943 godine215
60.Zapovijest Štaba Prve grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 14 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoru Gacko - Dulići - Dobrelji221
61.Brojno stanje partiske organizacije na teritoriji Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu na dan 14 novembra 1943 godine224
62.Izvještaj delegata Petog korpusa NOV Jugoslavije od 15 novembra 1943 god. Štabu korpusa o borbama oko sela Bočca226
63.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 novembra 1943 god. Štabu Desete NOU divizije za napad na neprijateljsku grupu na sektoru Rastovo - Šebešić227
64.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 novembra 1943 god. Štabu Treće proleterske brigade za posjedanje položaja na sektorima Pećuj - Kasapovići i Gračanica - Odžak229
65.Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama na prostoriji sjevernog dijela centralne Bosne od 30 oktobra do 15 novembra 1943 godine233
66.Naređenje Štaba Desete Hercegovačke NOU brigade od 15 novembra 1943 god. Štabu Treće grupe za napad na Stolac i Bileću237
67.Izvještaj Štaba Ozrenskog NOP odreda Štabu Trećeg NOU korpusa o pokretima i akcijama u vremenu od 15 oktobra do 15 novembra 1943 godine239
68.Izvještaj Štaba kozarskog NOP odreda Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima na prostoriji Prijedor - Bosan. Novi od 2 do 15 novembra 1943 godine243
69.Izvještaj političkog komesara Četvrte NOU divizije od 16 novembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o formiranju Gradiško-lijevčanskog NOP odreda245
70.Izvještaj Štaba Desete divizije od 16 novembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama na sektoru Rastovo - Travnik - Turbe246
71.Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i dejstvima na prostoriji Rogatica - Goražde - Prača od 1 do 15 novembra 1943 godine250
72.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 16 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama kod Čardaka255
73.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU Divizije o pokretima i akcijama od 1 do 15 novembra 1943 godine259
74.Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske brigade od 17 novembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju jedinica i o situaciji na prostoriji Osmaci - Zivinice - Kladanj263
75.Izvještaj Štaba Druge grupe od 17 novembra 1943 god. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade o pokretima i borbama na prostoriji D. Drežanj - Grabovica265
76.Izvještaj Štaba Travničkog NOP odreda Štabu Desete NOU divizije o stanju, pokretima i akcijama u vremenu od 1 do 15 novembra 1943 godine267
77.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 18 novembra 1943 god. štabovima potčinjenih divizija za vršenje jačeg pritiska na Travnik270
78.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 18 novembra 1943 god. štabovima Prve i Treće proleterske brigade za aktivna dejstva i zatvaranje pravaca Turbe - Jajce i Turbe - D. Vakuf272
79.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 18 novembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Čardaku275
80.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Bosanskoj Krajini od 14 novembra 1943 godine277
81.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 18 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Kulu Fazlagić, Bratač i Trnovica282
82.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 19 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriji Trnovo, Goražde, Rogatica286
83.Zapovijest Štaba Prve grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 19 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Kulu Fazlagić289
84.Zapovijest Štaba Druge grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 19 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca Nevesinje - Gacko i obezbjeđenje boka Prve grupe291
85.Brojno stanje ljudstva, konja, naoružanja i telefona Trećeg korpusa NOVJ na dan 20 novembra 1943 godine294
86.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 20 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama sa neprijateljskim snagama na sektorima Rastovo - Sebešić i Turbe296
87.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama jedinica na prostoriji sjevernog dijela centralne Bosne od 1 do 15 novembra 1943 godine299
88.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 20 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostorijama Trnovo - Crna Rijeka i Jabuka - Ilovača303
89.Obavještenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 20 novembra 1943 god. Štabu Prve grupe o borbama oko sela Zovi Do i naređenje za likvidaciju Kule Fazlagić306
90.Zapovijest Štaba Prve grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 20 novembra 1943 god. štabovima bataljona za raspored i dejstvo na teritoriji Kule Fazlagića308
91.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 21 novembra 1943 god. Telegrafskoj agenciji "Nova Jugoslavija" o zvjerstvima njemačke vojske na teritoriji centralne Bosne310
92.Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 21 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoriji Kasindo - Bistrica - Stambulčić - Goražde312
93.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 21 novembra 1943 god. štabovima bataljona za obustavljanje predviđene akcije na prostoriji Gučja Gora - Brajkovići315
94.Izvještaj Štaba Prve grupe od 21 novembra 1943 god. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade o borbama za oslobođenje Kule Fazlagića316
95.Izvještaj Štaba Drvarskog NOP odreda od 21 novembra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o oslobođenju ruskih zarobljenika i o rasporedu jedinica318
96.Prepis naredbe Štaba Drugog NOU korpusa od 22 novembra 1943 god. o formiranju Hercegovačke NOU divizije i njenih brigade319
97.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 22 novembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na prostoriji oko Prijedora322
98.Zapovijest Štaba hercegovačke NOU divizije od 22 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo u sjevernoj i istočnoj Hercegovini323
99.Izvještaj Štaba Trećeg korpusa NOVJ Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama u istočnoj Bosni i oko Doboja u oktobru i novembru 1943 godine326
100.Izvještaj Trećeg korpusa NOVJ od 23 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o vojno-političkoi situaciji u istočnoj Bosni i o moralno-političkom stanju jedinica333
101.Naređenje Štaba hercegovačke NOU divizije od 23 novembra 1943 god. Štabu Druge hercegovačke brigade za kontrolisanje terena Postoljani - Krekovi - Bratač - Žalom342
102.Izvještaj Štaba Hercegovačke divizije od 23 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini345
103.Izvještaj Štaba Mostarskog bataljona od 23 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju u odredima i o situaciji u zapadnom dijelu Hercegovine349
104.Izvještai Štaba Petog korpusa NOVJ od 24 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama Podgrmečkog i Kozarskog NOP odreda na željezničkoj pruzi Prijedor - Bosanski Novi - Kostajnica352
105.Obavještenje Štaba hercegovačke NOU divizije od 24 novembra 1943 god. komandantu divizije o izdatom naređenju Drugoj brigadi za prebacivanje na prostoriju Domrke - Dubljevići354
106.Izvještaj Štaba Desete divizije od 25 novembra 1943 god. Štabu Pctcg korpusa NOVJ o borbama na sektoru Rankovići - Dakovići - Bradina357
107.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na željezničku prugu Dažnica - Kotorsko359
108.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za zatvaranje pravca Banja Luka - Kotor Varoš363
109.Analiza operacija Šesnaeste NOU divizije izvedenih na prostoriji Brčko - Tuzla od 7 do 16 novembra 1943 godine364
110.Zapovijest Štaba Pete kozarsko-krajiške NOU brigade od 25 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na željezničku prugu Dažnica - Cer - Komarica369
111.Naređenje Štaba Hercegovačke NOU divizije od 26 novembra 1943 god. Štabu Druge brigade za zatvaranje pravca od Morina i Nevesinja ka Gacku372
112.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 26 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Kijevo i Dobro Polje374
113.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 26 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na komunikaciju i naselja sjeverno od Bileće377
114.Naređenje komandanta artiljerije Prvog proleterskog korpusa od 27 novembra 1943 god. komandama baterija potčinjenih jedinica za pokret i pripremu artiljeriskog napada na Travnik379
115.Naređenje Štaba Trećeg .korpusa NOVJ od 27 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za čišćenje četnika na prostoriji Cikote - Paprača380
116.Naređenje komandanta Petog korpusa NOVJ od 27 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije za upućivanje dva bataljona u Haziće381
117.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na komunikacije Derventa - Doboj382
118.Naređenje Štaba Hercegovačke NOU divizije od 27 novembra 1943 god. Štabu Druge brigade za pojačanje budnosti prema Vučijoj Bari 386
119.Naređenje Štaba Hercegovačke NOU divizije od 27 novembra 1943 god. Štabu Druge brigade za posjedanje položaja Vratio - Vrba i Dramešina388
120.Zapovijest Štaba Druge brigade Hercegovačke NOU divizije od 27 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za dejstvo na komunikaciju Nevesinje - Gacko390
121.Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o borbama oko Prijedora i radu jedinica od 15 do 25 novembra 1943 godine393
122.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 27 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja Mali i Veliki Planik - Tegarina Greda - Kobilja Glava395
123.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 27 novembra 1943 god. komandantu Hercegovačke NOU divizije o borbama na sektoru Bogdašići - Kobilja Glava397
124.Izvještaj Štaba Petog korpusa NOVJ od 28 novembra 1343 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na prostoriji Prijedor - Ljubija - Banja Luka399
125.Naređenje komandanta Petog korpusa NOVJ od 28 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije za raspored i dejstvo403
126.Zapovijest Štaba hercegovačke NOU divizije od 28 novembra 1943 god. Štabu Druge brigade za razmještaj jedinica na sektoru Zanjevica - Berušica - Doderovići404
127.Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 28 novembra 1943 god. štabovima bataljona o pretstojećem napadu na Travnik407
128.Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 28 novembra 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za napad na Kasindo408
129.Naređenje Štaba Pete kozarsko-krajiške NOU brigade od 28 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Gojakovac, Križ, Jelah i Tešanjku411
130.Obavještenje Štaba Devetnaeste birčanske brigade od 28 novembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o predviđenoj akciji za čišćenje četnika413
131.Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 29 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za prebacivanje u Srebrenicu i sređivanje stanja u njoj414
132.Zapovijest Štaba Prve proleterske divizije od 29 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Travnik416
133.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 29 novembra 1943 god. štabovima Pete brigade i Tešanjsko-teslićkog NOP odreda za napad na komunikacije Novi Šeher - Doboj - Zepče422
134.Naređenje komandanta Hercegovačke NOU divizije od 29 novembra 1943 god. štabovima brigada za razmještaj i za čišćenje četnika na prostoriji Baljaka424
135.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 29 novembra 1943 god. štabovima bataljona za smjenu Druge brigade Šeste NOU divizije na položajima Paklarevo - Bačvice - Pul425
136.Zapovijest Štaba Druge NOU brigade od 29 novembra 1943 god. Štabu Četvrtog bataljona za napad na Travnik i štabovima Prvog, Drugog i Trećeg bataljona za raspored na prostoru Varošluk - Bačvice427
137.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 29 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i dejstvo na prostoriji Somina - Turuntaš429
138.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 30 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja na liniji Potkraj - Varošluk -Kasapovići - Komar i sprečavanje prodora neprijateljskih jedinica u Vrbasku dolinu430
139.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 30 novembra 1943 god. Štabu Treće proleterske brigade za raspored jedinica na sektorima Kicelj i Đakovići - Isakovići433
140.Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 30 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade o predviđenim akcijama i o jačini neprijateljskih snaga na željezničkoj pruzi Derventa - Sarajevo435
141.Izvještaj Štaba Hercegovačke NOU divizije Štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama i situaciji u Hercegovini od 14 do 30 novembra 1943 godine437
142.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 30 novembra 1943 god. štabovima bataljona za raspored na sektoru Vlašić Pl. - Varošluk - Dželilovac - Šišava452
143.Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama na prostoru Busovača - Lašva - Han Bila od 27 do 30 novembra 1943 godine454
144.Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o pokretima i borbama na prostoru Travnik - Turbe - Donji Vakuf od 15 do 31 novembra 1943 godine458
145.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 30 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje četnika na prostoriji Prigredina, Radojevići i Velimlje462
146.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Sanskog NOP odreda od 30 novembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o organizaciji odreda i o dejstvu na teritoriji Bronzani Majdan - Pl. Manjača464
II - USTAŠKO-DOMOBRANSKA DOKUMENTA
147.Dnevni izvještaj Ministarstva oružanih snaga NDH od 1 novembra 1943 god. o borbama sa jedinicama NOV na teritoriji Bosne469
148.Dnevni izvještaj Ministarstva oružanih snaga NDH od 2 novembra 1943 god. o borbama sa NOV na teritoriji Bosne471
149.Referat pročelnika Pothvatnog odjela generala Dragojlova od 2 novembra 1943 god. o borbama sa jedinicama NOV na području istočno od Sarajeva i o pregovorima s Huskom Miljkovićem473
150.Dnevni izvještaj Ministarstva oružanih snaga NDH od 3 novembra 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Hercegovine474
151.Dnevni izvještaj Ministarstva oružanih snaga NDH od 4 novembra 1943 god. o borbama sa jedinicama NOV na teritoriji Bosne476
152.Dnevni izvještaj Ministarstva oružanih snaga NDH od 5 novembra 1943 god. o borbama sa jedinicama NOV na teritoriji Bosne478
153.Dnevni izvještaj Ministarstva oružanih snaga NDH od 6 novembra 1943 god. o borbama sa jedinicama NOV na teritoriji Bosne480
154.Obavještenje Zapovjedništva Desete lovačke pukovnije od 6 novembra 1943 god. o sporazumu Nijemaca, četnika i Huske Miljkovića o zajedničkoj borbi protiv NOV481
155.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 7 novembra 1943 god. o situaciji u Bosni483
156.Dnevni izvještaj (depeša) Trista sedamdeset treće legionarske pješadiske divizije od 8 novembra 1943 god. o situaciji na području Lapca i Bos. Krupe485
157.Dnevni izvještaj glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 8 novembra 1943 god. o borbama sa jedinicama NOV u Bosni 486
158.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije o borbama jedinica NOVJ na teritoriji sjevernog dijela centralne i istočne Bosne od 20 oktobra do 5 novembra 1943 godine487
159.Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 10 novembra 1943 god. o vojno-političkoj situaciji u Hercegovini493
160.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 10 novembra 1943 god. o borbama sa jedinicama NOV na sektoru Travnik, Fojnica, Mokro502
161.Naređenje Zapovjedništva Trećeg zbornog područja od 15 novembra 1943 god. o zabrani korišćenja otsustva505
162.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 16 novembra 1943 god. o borbama sa jedinicama NOV u Bosni506
163.Nedeljni izvještaj Velike župe Krbava i Psat od 19 novembra 1943 god. o borbama i situaciji na području Cazin - Bihać - Bos. Krupa507
164.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 21 novembra 1943 god. o situaciji na području Prijedora, Travnika, Dervente i Tuzle514
165.Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 25 novembra 1943 god. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji istočne Bosne516
166.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 25 novembra 1943 god. o situaciji u Bosni523
167.Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije o borbama sa jedinicama NOV u Hercegovini i Dalmaciji od 5 do 25 novembra 1943 godine525
168.Izvještaj Zapovjedništva domobranske bojne Gacko od 25 novembra 1943 god. o borbama sa Desetom hercegovačkom brigadom i o padu Fazlagić Kule540
169.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 27 novembra 1943 god. o situaciji u Bosni542
170.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 28 novembra 1943 god. o situaciji u Bosni544
171.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 29 novembra 1943 god. o borbama u Bosni546
172.Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 30 novembra 1943 god. o borbama sa jedinicama NOV u Bosni547
173.Opšta bojna relacija Zapovjedništva Drugog zbornog područja za mjesec novembar 1943 godine549
BIBLIOTEKA