ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 18 - oktobar 1943.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Obavještenje Štaba Prvog NOU korpusa od 1 oktobra 1943 god. Štabu Prve brigade Šesnaeste divizije o rasporedu jedinica koje drže blokadu Tuzle i o pravcu dejstva brigade7
2.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 oktobra 1943 god. Štabu Prve (Petnaeste) majevičke NOU brigade o situaciji oko Tuzle9
3.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 1 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dejstvima oko Prijedora i Sanskog Mosta11
4.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1943 god. štabovima brigada za likvidaciju neprijatelja u Tuzli13
5.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1943 god. štabovima brigada za napad na Tuzlu17
6.Odgovor Operativnog štaba jedinica NOV u rejanu Tuzle od 1 oktobra 1943 god. na molbu Stožera domobranske dobrovoljačke pukovnije za saradnju sa jedinica NOV pri zauzimanju Tuzle20
7.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 1 oktobra 1943 god. Štabu imotskog sektora o zatvaranju pravca od Imotskog i Trilja21
8.Mjesečni izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o akcijama i stanju u jedinicama u septembru 1943 godine22
9.Saopštenje Štaba Prvog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. o oslobođenju Tuzle29
10.Naređenje Štaba Prvog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na području istočne Bosne30
11.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. zamjeniku komandanta Četvrte NOU divizije za prebacivanje Osme brigade na prostoriju Cazinske Krajine32
12.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. Štabu sanskog NOP odreda o zadacima odreda34
13.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za razmještaj na Glamočkom sektoru35
14.Zapovijest Štaba Prve proleterske divizije od 2 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Livno37
15.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji kod sela Podhum i pripremama za napad na Livno44
16.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 2 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Duvno45
17.Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 2 oktobra 1943 god. Štabu Imotskog sektora o pokretu brigade i povlačenju bataljona se sektora Studenci-Lovreč47
18.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o akcijama od 15 do 29 septembra 1943 godine48
19.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 3 oktobra 1943 god. komandantu divizije o stanju u jedinicama52
20.Naređenje Štaba Prve udarne grupe od 3 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Dulići-Danići i razmještaj na sektoru Gornje Bodežište-Vrba-Gacko55
21.Naređenje Štaba Prvog NOU korpusa od 4 oktobra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za napad na Zivinice57
22.Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 4 oktobra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za zaštitu jedinica u slučaju neprijateljskog bombardovanja Tuzle59
23.Izvještaj Štaba Sedme brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama od 16 septembra 1943 do 1 oktobra 1943 godine60
24.Izvještaj Političkog komesara Desete brigade od 4 oktobra 1943 god. Štabu brigade i Štabu Četvrte NOU divizije o oslobođenju Kupresa63
25.Izvještaj zamjenika komandanta Treće NOU divizije od 5 oktobra 1943 god. Štabu divizije o borbama Desete hercegovačke brigade u Hercegovini64
26.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 5 oktobra 1943 god. Štabu Treće NOU divizije o pokretu brigade na sektor Nevesinja i o formiranju udarnih grupa70
27.Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 5 oktobra 1943 god. za raspored jedinica oko Bileće72
28.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 5 oktobra 1943 god. štabovima bataljona o popuni jedinica ubojnom opremom75
29.Izvještaj Štaba Šeste brigade od 5 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o povlačenju neprijatelja iz Kupresa76
30.Izvještaj Štaba Drvarskog NOP odreda od 5 oktobra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akciji na Prkosima77
31.Zapovijest Štaba Trećeg NOU korpusa od 6 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za odbranu Tuzle i prelazak u protivnapad na neprijateliske jedinice79
32.Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 6 oktobra 1943 god. Štabu Prve majevičke brigade za sprečavanje neprijateljskog prodora od Doboja ka Tuzli83
33.Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 6 oktobra 1943 god. Vrhovnom Štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji oko Prozora i Travnika85
34.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 oktobra 1943 god. štabovima Pete i Dvanaeste brigade da formiraju udarnu grupu radi dejstva na pruzi Teslić-Doboj i na komunikaciji Kotor Varoš-Banja Luka80
35.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 6 oktobra 1943 god. Štabovima bataljona za pokret na prostoriju Sujica-Strzanj89
36.Izvještaj delegata Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa za južni sektor od 7 oktobra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o preformiranju grahovsko-peuljskog NOP odreda i rasporedu jedinica90
37.Naređenje Štaba Desete NOU divizije od 7 oktobra 1943 god. Štabu blagaisko-janjskog NOP odreda za raspored jedinica93
38.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 8 oktobra 1943 god. Štabu Desete NOU divizije za izbijanje na komunikaciju Lašva-Zenica94
39.Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Vojvodinu o borbama oko Tuzle i rasporedu jedinica97
40.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1943 god. štabovima brigada za raspored jedinica od Prače do Kalauzovića100
41.Izvještaj Štaba Šeste brigade Štabu Četvrte NOU divizije o pokretima i akcijama od 26 avgusta do 29 septembra 1943 godine103
42.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o broju artiljeriskih oruđa u diviziji107
43.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 9 oktobra 1943 god. Štabovima brigada za formiranje minersko-pionirskih odeljenja109
44.Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 9 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatima napada na sektoru Visoko-Ilidža110
45.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 10 oktobra 1943 gcd. Štabu Četvrte divizije za pripreme napada na Sanski Most112
46.Naredba Štaba Prve proleterske divizije od 10 oktobra 1943 god. o izlasku u grad podoficira i vojnika113
47.Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o situaciji na terenu i stanju u jedinicama115
48.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1943 god. štabovima brigada za pokret na novu prostoriju i razmještaj jedinica122
49.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 11 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima jedinica u zapadnoj Bosni i o rasporedu Četvrte divizije124
50.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 11 oktobra 1943 god. Štabu Trinaeste brigade za koncentraciju snaga na prostoriji Sitnica-Marčete-Dujakovci126
51.Izvještaj Štaba Desete divizije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o rasporedu jedinica u centralnoj Bosni127
52.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama devete NOU brigade kod Lašve i Busovače129
53.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 11 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret iz Vranjske za Banjane130
54.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 12 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o količini zaplijenjene ubojne opreme132
55.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 12 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o rasporedu jedinica i stanju u diviziji135
56.Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 12 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama na sektoru Lašva-Busovača138
57.Izvještaj Štaba Sedamnaeste divizije od 13 oktobra 19J3 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o nekim problemima u jedinicama140
58.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 oktobra 1943 god. Štabovima bataljona za pokret pravcem Bugojno-Kula Celepirova- Zeoča-Čardaci-Glavenčić i dolinom r. Rijeke142
59.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. štabovima udarnih grupa za pokret prema Gacku, Nevesinju, Bileći i Vilusima113
60.Naređenje Štaba Druge udarne grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za pokret na prostoriju Mirkovići-Miljanići-Renovac147
61.Zapovijest Štaba Prve majevičke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na Ozren i dejstvo na komunikacijama Doboj-Zavidovići i Doboj-Gračanica148
62.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade za posjedanje prostorije Sjenokos-Bukvići-Hadžići-Torine-Kasapovići152
63.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade o pripremi jedinica za napad na Travnik155
64.Zapovijest Štaba Prve proleterske divizije od 14 oktobra 1943 god. za napad na Travnik157
65.Izvještaj Štaba Desete divizije od 14 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o oslobođenju Turbeta, rušenju željezničke stanice Lašva i uništenju neprijateljske posade u Han Bili161
66.Izvještaj Štaba Sedamnaeste divizije Štabu Trećeg NOU korpusa o skelama od 26 avgusta do 14 oktobra 1943 godine162
67.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 14 oktobra 1943 god. Štabu bataljona "Garibaldi" za posjedanje prostorije s. Mošuni- D. Večerska169
68.Izvješta? Štaba Šeste brigade Štabu Četvrte NOU divizije o pokretima i akcijama od 26 septembra do 10 oktobra 1943 godine171
69.Zapovest Štaba Drugog NOU korpusa od 15 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte divizije za napad na Sanski Most171
70.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 15 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za osiguranje komunikacije Jaice-Mrkonjić Grad181
71.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 15 oktobra 1943 god. štabovima brigade da pripreme jedinice za svečanost povodom formiranja Četrnaeste brigade182
72.Izveštaj Štaba Druge brigade Štabu Treće NO divizije o akcijama od 15 septembra do 1 oktobra 1943 godine183
73.Izvještaj rukovodioca politodjela Druge krajiške NOU brigade od 15 oktobra 1943 god. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju brigade185
74.Naređenje Štaba Pete kozaračko-krajiške NOU brigade od 15 oktobra 1943 god. štabovima Drugog i Trećeg bataljona za pokret na prostoriju Podbrđe-Mehovci183
75.Izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o akcijama od 1 do 15 oktobra 1943 godine189
76.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 15 oktobra l943 god. Štabu Prve udarne grupe za dejstvo na teritoriji sreza Gacko192
77.Naređenje Štaba Desete NOU brigade od 15 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe za pokret na komunikaciju Bileća- Trebinje194
78.Izvještaj Štaba podgrmečkog NOP odreda Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama u vremenu od 27 septembra do 14 oktobra 1943 godine197
79.Izvještaj Štaba Trećeg NOU korpusa od 16 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o izvedenim akcijama u septembru na području istočne Bosne199
80.Izvještaj Štaba Trećeg NOU korpusa od 16 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni208
81.Naređenje Štaba Osmog NOU korpusa od 16 oktobra 1943 god. Štabu grahovsko-peuljskog NOP odreda o promjeni naziva odreda i o rasporedu jedinica214
82.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 16 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored oko Travnika i Zenice215
83.Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 16 oktobra 1943 god. Štabovima bataljona o situaciji oko Travnika i rasporedu jedinica219
84.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 16 oktobra 1943 god. Štabu Šeste i Trinaeste brigade za zatvaranje pravca Banja Luka-Sitnica-Čađavica-Mrkonjić Grad220
85.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 16 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama kod Travnika i rasporedu Sedme brigade221
86.Naredba Štaba Jedanaeste NOU divizije od 16 oktobra 1943 god. o postavljenju rukovodioca u Četrnaestoj brigadi223
87.Izvještaj Štaba Sedme NOU brigade od 16 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o napadu na Travnik224
88.Izvještaj Štaba Osme brigade od 16 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o oslobođenju Ljubije227
89.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 16 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe za pokret prema Nevesinju229
90.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 16 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe za pokret pravcem Bileća- Podosoj-Tuhor235
91.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 1-15 oktobra 1943 godine237
92.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Pete NOU brigade Štabu Dvanaeste NOU brigade o pokretima i akcijama od 8 do 15 oktobra 1943 godine242
93.Izvještaj Štaba Drvarskog NOP odreda od 16 oktobra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji i rasporedu jedinica244
94.Petnaestodnevni izvještaj Štaba kozarskog NOP odreda Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o radu i izvedenim akcijama na sektoru oko Prijedora246
95.Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 17 oktobra 1943 god. Štabu Majevičkog NOP odreda o rasporedu jedinica248
96.Prijedlog Štaba Petog NOU korpusa od 17 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se Marija Bursać proglasi za narodnog heroja249
97.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 oktobra 1943 god. potćinjenim jedinicama za zatvaranje pravca od Travnika250
98.Izvještaj Štaba Sedme NOU brigade od 17 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbi kod sela Dubrava i Ovčarevo252
99.Izvještaj Štaba Osme brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama od 1 do 15 oktobra 1943 godine254
100.Izvještaj Štaba Četvrte divizije Štabu Petog NOU korpusa o pokretima i akcijama od 1 do 15 oktobra 1943 godine256
101.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 18 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o likvidaciji neprijateljskog uporišta u rudniku Ljubiji259
102.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 18 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o likvidaciji neprijateljskog uporišta u rudniku Ljubiji i o dejstvima na komunikaciji Prijedor-Bosanski Novi-Kostajnica261
103.Naređenje Štaba Druge udarne grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 18 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za pokret na prostoriju Dabar-Trusina-Hrgud263
104.Izvještaj Štaba Jedanaeste brigade od 18 oktobra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o razbijanju neprijateljske kolone koja je krenula iz Ivanjske265
105.Izvještaj Štaba kozarskog NOP odreda od 18 oktobra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o rušenju pruge između Blagaja i Martin Br.266
106.Izvještaj delegata Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa za južni sektor od 19 oktobra 1943 god. Štabu korpusa o rasporedu jedinica267
107.Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 19 oktobra 1943 god. Štabu hrvatske brigade o situaciji na sektoru istočne Bosne269
108.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama oko Travnika i Busovače271
109.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 19 oktobra 1943 god. štabovima brigada za izvođenje vojne nastave272
110.Naređenje Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 19 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Sokolovića275
111.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 19 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe za mobilizaciju ljudstva na prostoriji Dabarsko Polje-Udrežnje277
112.Naređenje Štaba Prve udarne grupe od 19 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za razmještaj na sektoru Gatačke Površi281
113.Naređenje Štaba Druge udarne grupe od 19 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za pokret pravcem Trusina-Bezđeđe283
114.Obavještenje Štaba Petog NOU korpusa od 20 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama o formiranim komandama područja i komandama mjesta na teritoriji centralne Bosne i Bosanske Krajine285
115.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pokretima i borbama jedinica u vremenu od 1 do 30 septembra 1943 godine287
116.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i POJ o pokretima i borbama jedinica u vremenu od 1 do 15 oktobra 1943 godine293
117.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 20 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u centralnoj Bosni297
118.Naređenje Štaba Prve udarne grupe od 20 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za razmještaj na sektoru Dubljevići- Fojnica-Gacko301
119.Naređenje Štaba Druge udarne grupe od 20 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za pokret na prostoriju Dabrića303
120.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 21 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o rasporedu jedinica i potrebi sadejstva sa jedinicama Osmog NOU korpusa305
121.Izvještaj komandanta Osme brigade od 21 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica i napadu na Sanski Most306
122.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 22 oktobra 1943 god. štabovima Četvrte i Desete NOU divizije za upućivanje ljudstva u artiljeriski divizion308
123.Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 22 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije o promjeni naziva jedinica309
124.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 oktobra 1943 god. Štabu Prve brigade za miniranje druma Travnik-Turbe310
125.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 22 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za zatvaranje pravaca Turbe-Jajce i Turbe-Donji Vakuf311
126.Izvještaj Štaba Osme brigade od 22 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rezultatima napada na Sanski Most313
127.Naređenje Štaba Prve udarne grupe od 22 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za razmještaj na prostoriji Fojnica-Dubljevići-Domrke315
128.Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 23 oktobra 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade za zatvaranje pravca Doboj-Tuzla317
129.Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 23 oktobra 1943 god. Štabu birčanske brigade za kontrolisanje pravca Zvornik-Caparde-Tuzla320
130.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 23 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o oslobođenju Sanskog Mosta i Piskavice322
131.Izvještaj Štaba Šeste brigade od 23 oktobra 1943 god. Štafou Četvrte NOU divizije o oslobođenju Sanskog Mosta326
132.Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 24 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije o dejstvu Sedamnaeste divizije oko Sokolca327
133.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za vršenje pritiska na Travnik328
134.Izvještaj Štaba Prve udarne grupe od 24 oktobra 1943 god. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade o dejstvima jedinica i situaciji u Gatačkoj Površi330
135.Naređenje Štaba Prve udarne grupe od 24 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za razmještaj na prostoriji Dubijevići- Kokorina-Slivlje333
136.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 25 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za demonstrativni napad na Travnik335
137.Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 25 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o akcijama na sektoru Modrinje-Lašva-Busovača337
138.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 25 oktobra 1943 god. Štabu Prve udarne grupe za dejstva na teritoriji Gatačkog sreza339
139.Izvještaj Štaba Osamnaeste NOU brigade od 25 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa o rasporedu jedinica i moralno-političkom stanju u brigadi341
140.Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 26 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije za sadejstvo sa Sedamnaestom divizijom u napadu na Sokolac343
141.Obavještenje Štaba Petog NOU korpusa od 26 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama o promjeni naziva korpusa344
142.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 26 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o borbama na liniji Prijedor-Sanski Most345
143.Zapovijest Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 26 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Sokolac347
144.Naređenje Štaba Druge udarne grupe od 26 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za pokret prema Nevesinju351
145.Izvještaj delegata Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 27 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o rasporedu jedinica353
146.Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 27 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu jedinica u istočnoj Bosni i o zadacima divizije355
147.Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 27 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije za napad na Sokolac i zatvaranje pravca od Zvornika357
148.Naređenje Štaba Prve udarne grupe od 27 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za pokret na prostoriju Gornje Bodežište- Brajčević-Gacko-Vrba358
149.Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 27 oktobra 1943 god. štabovima udarnih grupa za dejstva na sektoru Udrežnje-Žalom-Koleško360
150.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 27 oktobra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o akciji na željezničkoj stanici Rudanka364
151.Izvještaj Štaba Drugog bataljona Štabu Pete NOU brigade o pokretima i akcijama od 13 do 27 oktobra 1943 godine365
152.Obavještenje Štaba Šeste bosanske NOU brigade od 28 oktobra 1943 god. Štabu Sedamnaeste brigade o situaciji na području Mokrog367
153.Obavještenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 28 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe o situaciji na sektoru sreza Nevesinje i rasporedu Prve i Treće udarne grupe368
154.Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 29 oktobra 1943 god Štabu Jedanaeste NOU divizije o situaciji u istočnoj Bosni i o rasporedu jedinica korpusa370
155.Izvještaj Štaba Desete divizije od 29 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o dejstvu na komunikaciji Lašva- Busovača-Kiseljak-Visoko371
156.Obavještenje Štaba Desete NOU divizije od 29 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o rasporedu Sedme i devete NOU brigade oko Zenice i Travnika373
157.Izvještaj Štaba Šeste brigade Štabu Četvrte NOU divizije o pokretu i akcijama od 12 do 28 oktobra 1943 godine 374
158.Izvještaj Štaba Devete brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama od 14 do 28 oktobra 1943 godine373
159.Naređenje Štaba Petog NOU korpusa od 30 oktobra 1943 god. Štabu Cazinskog NOP odreda da uputi dio boraca u Osmu brigadu i da povremeno šalje izvještaje Štabu korpusa383
160.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o dejstvima oko Busovače, Kiseljaka i Visokog384
161.Naređenje štaba Jedanaeste NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. štabovima Pete i Četrnaeste brigade za dejstvo između Rijeka Vrbasa i Save i komunikacije Gradiška-Klašnice386
162.Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o situaciji oko Sokolca i Rogatice389
163.Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 30 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Razboj, Kukulje i Kosijerovo394
164.Izvještaj Štaba Šeste brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica oko rijeke Sane397
165.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda Štabu Petog NOU korpusa o akcijama u vremenu od 14 do 29 oktobra 1943 godine393
166.Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 31 oktobra 1943 god. Štabu Devetnaeste brigade za likvidaciju neprijateljskih jedinica na prostoriji Požarnica, Caklovići, Orlovina, Zloselo i Dubnjica401
167.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije Štabu Trećeg NOU korpusa o akcijama od 7 do 30 oktobra 1943 godine402
168.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Druge brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama od 15 do 31 oktobra 1943 godine412
169.Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama i pokretima na prostoriju Travnik-Busovača- Zenica od 15 do 31 oktobra 1943 godine416
170.Izvještaj Štaba Osme brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama od 15 do 30 oktobra 1943 godine422
171.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 31 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o prilikama u Hercegovini i moralno-političkom stanju u brigadi424
II - Njemačka i ustaško-domobranska dokumenta
172.Naređenje 373 pješadijske divizije od 10 oktobra 1943 god. za represalije prema stanovništvu433
173.Izvještaj komandira SS odreda za zaštitu rudnika uglja na području Tuzle od 11 oktobra 1943 god. o borbama oko Tuzle434
174.Izvještaj 369 pješadiske divizije od 14 oktobra 1943 god. o djelatnosti jedinica NOV na sektoru Travnik-Tarčin435
175.Izvještaj komandanta njemačkih snaga u NDH od 23 oktobra o dejstvima jedinica NOV oko Sokolca i Lašve438
176.Izvještaj Komande njemačkog Petnaestog brdskog armijskog korpusa o strijeljanju viših oficira i generala bivše italijanske vojske, o mjerama odmazde nad stanovništvom i o situaciji na području zapadne i istočne Bosne za vrijeme od 24 septembra do kraja oktobra 1943 godine439
177.Izvještaj Župske redarstvene oblasti od 1 oktobra 1943 god. o zauzimanju Tuzle od strane jedinica NOV i o situaciji na području istočne Bosne, Hercegovine i južne Dalmacije448
178.Pismo Stožera domobranske dobrovoljačke pukovnije u Tuzli od 1 oktobra 1943 god. komandantu Petog bosanskog NOU korpusa o potrebi saradnje pri zauzimanju Tuzle451
179.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 2 oktobra 1943 god. o situaciji na području Župe452
180.Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 3 oktobra 1943 god. o situaciji na području Imotskog, Prozora, Jablanice i Konjica454
181.Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 4 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Bileću i o situaciji na području jugoistočne Hercegovine456
182.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 4 oktobra 1943 god. o akdijama jedinica NOV i o njemačko-četničkoj saradnji u Hercegovini i na području Dubrovnika458
183.Izvještaj Velike župe u Mostaru od 5 oktobra 1943 god. o zauzimanju Livna i Duvna od strane jedinica NOV i o discipline kod ustaško-domobranskih pešadnih jedinica460
184.Objašnjenje Četvrte gorske pukovnije od 6 oktobra 1943 god. u vezi sa za poviješću njemačke komande za jugoistok o postupku sa ratnim zarobljenicima na teritoriji NDH462
185.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 6 oktobra 1943 god. o zauzimanju Livna i Duvna od strane jedinica NOV464
186.Izvještaj Zapovjedništva domobranske bojne u Gacku od oktobra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na području Gacka465
187.Petnaestodnevni izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Mostar od 6 oktobra 1943 god. o situaciji na području Hercegovine468
188.Uputstvo Zapovjedništva Trećeg zbornog područja od 7 oktobra 1943 god. o rasporedu i upotrebi oklopnih vozova475
189.Izvještaj Oružničke postaje u Gorici od 7 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na njemačku kolonu na putu Trebinje-Bileća478
190.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 8 oktobra 1943 god. o situaciji na području centralne i jugoistočne Bosne479
191.Izvještaj Pete oružničke pukovnije od 11 oktobra 1943 god. o vojnopolitičkoj situaciji na teritoriji južnog dijela Bosne481
192.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 11 oktobra 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV u dolini r. Bosne i o situaciji oko Travnika487
193.Uputstvo Direkcije policije u Sarajevu od 12 oktobra 1943 god. o postupku sa Italijanima i njihovom imovinom489
194.Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Mostaru od 13 oktobra 1943 god. o zauzimanju Posušja i G. Drežnice od strane jedinica NOV491
195.Izvještaj Kotarske oblasti u Stocu od 13 oktobra 1943 god. o evakuaciji njemačkih trupa iz Stoca, prilivu četničkih snaga i saradnji njemačko-četničkih jedinica492
196.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 14 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Zenicu493
197.Izvještaj Oružničke postaje Konjic od 14 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na domobranske posade u Bradini, Lukač mostu i Brđanima495
198.Izvještaj Oružničke postaje Travnik od 18 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Travnik i Dolac497
199.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 20 oktobra 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na području oblasti493
200.Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Mostaru od 21 oktobra 1943 god. o borbama jedinica NOV protiv četnika oko Gacka i Nevesinja i o napadu na oružničku postaju u Bjelemiću500
201.Izjava inženjera Kostanjšeka od 22 oktobra 1943 god. o zauzimanju rudnika Ljubije od strane jedinica NOV504
202.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 22 oktobra 1943 god. o zauzimanju Vareša od strane jedinica NOV i o situaciji oko Sarajeva, Travnika, Breze i Kaknja506
203.Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Mostaru od 23 oktobra 1943 god. o borbama jedinica NOV protiv Njemaca u Posušju507
204.Izvještaj nadporučnika Antuna Cvjetka iz Pete oružničke pukovnije od 23 oktobra 1943 god. o represalijama Nijemaca nad stanovništvom sela Hotičina i stanja u okolini Pala503
205.Izvještaj Kotarske oblasti u Stocu od 23 oktobra 1943 god. o borbama jedinica NOV protiv Nijemaca i četnika u Stolačkom srezu510
206.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije za drugu polovinu oktobra 1943 god. o situaciji na području oružničkih krila Mostar i Dubrovnik511
207.Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 25 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na domobranske položaje oko Trebinja i o demoralizaciji četničko-domobranskog starješinskog i boračkog sastava525
208.Izvještaj Oružničkog krstarećeg odjela Prozor od 25 oktobra 1943 god. o pljački stoke u s. Heljdovi od strane jedinica 369 legionarske divizije - "Vražje"528
209.Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 26 oktobra 1943 god. o zauzimanju Bosanske Dubice od strane jedinica NOV529
210.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 27 oktobra 1943 god. o dejstvima i pokretima jedinica NOV na području Velike župe Vrhbosna531
211.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 27 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na komunikaciju Kiseljak-Busovača-Travnik i na domobranske položaje sjeveroistočno od Sarajeva533
212.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Travniku od 31 oktobra 1943 god. o situaciji na području Visokog, Zenice, Fojnice i Travnika533
213.Opšta bojna relacija Drugog domobranskog zbora o dejstvima jedinica u mjesecu oktobru 1943 godine539
214.Opšta bojna relacija Trećeg zbornog područja za oktobar 1943 god.551
BIBLIOTEKA