ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 17 - septembar 1943.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski, njemački i italijanski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Obavještenje Štaba Druge proleterske divizije od 1 septembra 1943 god. Štabu Četvrte brigade o situaciji na sektoru Pljevlja - Kalinovik i naređenje za dejstva jedinica7
2.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 1 septembra 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za posjedanje Rudina i Velikog Brda10
3.Izvještaj Štaba Grmečke grupe NOP odreda od 1 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Vrhpolja, na komunikaciji Bosanska Krupa - Petrovac i Bihać - Petrovac11
4.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 1 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Turbe13
5.Izvještaj Štaba Četvrte brigade Štabu Druge proleterske divizije o akcijama i maršu brigade u vremenu od 21 avgusta do 1 septembra 1943 godine15
6.Brojno stanje ljudstva, konja, naoružanja i ostale spreme Desete NOU brigade na dan 1 septembra 1943 godine20
7.Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 2 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pokretima i borbama oko Prozora, Bugojna i Busovače22
8.Izvještaj Štaba Desete divizije od 2 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o koncentraciji četnika u Hrbljini i namjerama za dalje dejstvo26
9.Izvještaj Štaba Desete divizije od 2 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o mobilizaciji na sektoru Jajce - Donji Vakuf28
10.Naređenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 2 septembra 1943 god. štabovima bataljona o načinu uništenja neprijateljskih štabova29
11.Izvještaj Štaba Sedme brigade od 2 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o koncentraciji neprijatelja na Hrbljini34
12.Izvještaj Štaba Osme brigade od 2 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o pokretu i rasporedu neprijatelja35
13.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 2 septembra 1943 god. štabovima bataljona za pripravnost u slučaju napada neprijatelja od Banje Luke36
14.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Istočne i Centralne Bosne38
15.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 septembra 1943 god. Štabu Desete divizije za uništenje neprijateljskih snaga na sektoru Hrbljine39
16.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 septembra 1943 god. Štabu Četvrte divizije za razmještaj jedinica42
17.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 3 septembra 1943 god. štabovima brigada za posjedanje novih položaja i raspored jedinica44
18.Izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 3 septembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji oko Kupresa46
19.Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 3 septembra 1943 god. za izvršenje marša na prostoriju sela Bogovići - Kreća47
20.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama u vremenu od 15 do 30 avgusta 1943 godine50
21.Izvještaj Štaba Trinaeste brigade od 3 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rezultatima borbe na liniji Bronzani Majdan - Sasina - Sanski Most54
22.Izvještaj Štaba Petrovačkog bataljona od 3 septembra 1943 god. Štabu Podgrmečke grupe odreda o situaciji na sektoru bataljona55
23.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Sedme brigade od 3 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o pokretu bataljona u sastav brigade57
24.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 4 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Korpusa58
25.Izvještaj delegata Drugog Bosanskog NOU korpusa od 4 septembra 1943 god. Štabu Drugog korpusa o situaciji na jugozapadnom dijelu Bosne60
26.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 4 septembra 1943 god. Štabu Osme brigade za čišćenje terena od četnika u pravcu Ključa, Mrkonjić Grada i Manjače63
27.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 4 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na Manjači i preduzetim mjerama64
28.Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 4 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji oko Travnika i upućivanju Prve brigade na komunikaciju Jajce - Donji Vakuf66
29.Izvještaj Štaba Drvarskog NOP odreda od 4 septembra 1943 god. Štabu Podgrmečke NOP grupe odreda o pokretu neprijatelja68
30.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 5 septembra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za pokret na prostoriju Srnice - Bijela69
31.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 5 septembra 1943 god. Štabu Četvrte i Desete divizije za raspored jedinica u vezi sa neprijateljskom ofanzivom u Lici71
32.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 5 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji i rasporedu jedinica73
33.Izvještaj Štaba Desete divizije od 5 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na prostoriji Blagaj - Semenovci75
34.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 5 septembra 1943 god. za razmještaj jedinica77
35.Izvještaj Štaba Osme brigade od 5 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica79
36.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 5 septembra 1943 god. štabovima bataljona za razmještaj na prostoriji Lipovac - Osječko - Jošavka80
37.Odluka Štaba Desete NOU divizije od 6 septembra 1943 god. za formiranje Blagajsko-janjskog NOP odreda83
38.Izvještaj Štaba Desete divizije od 6 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Livna i rasporedu jedinica84
39.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 septembra 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade da uputi jedan bataljon u Klupe86
40.Zapovijest Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Teslić87
41.Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 6 septembra 1943 god. za napad na Goražde92
42.Izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 28 avgusta do 4 septembra 1943 godine98
43.Izvještaj Štaba Osme brigade od 6 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o pokretu neprijatelja i rasporedu jedinica brigade101
44.Izvještaj Štaba Petrovačkog bataljona od 6 septembra 1943 god. Štabu Grmečke grupe odreda o borbi u selu Drinić102
45.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 7 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama i situaciji na sektoru Bosanske Krajine104
46.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 7 septembra 1943 god. Štabu Osme brigade za napad na neprijatelja na sektoru Dubica - Dujakovci - Bunarevi106
47.Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 7 septembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Teslić108
48.Izvještaj Štaba Šeste brigade od 7 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o protjerivanju neprijatelja iz sela Radmanići, Vilusi, Manastir Gomjenica112
49.Izvještaj Štaba Osme brigade od 7 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na neprijatelja na sektoru Vulinje, Božići, Dujakovci i rasporedu jedinica114
50.Obavještenje Štaba Osme NOU brigade od 7 septembra 1943 god. Štabu Trećeg bataljona Šeste brigade o situaciji i pokretu jedinica na komunikaciji Ključ - Mrkonjić Grad115
51.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Trećeg bataljona Štabu Pete NOU brigade o pokretima i akcijama u vremenu od 13 do 28 avgusta 1943 godine116
52.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Banjalučkog NOP odreda od 7 septembra 1943 god. Štabu Trećeg bataljona Dvanaeste NOU brigade o koncentraciji neprijatelja na pravcu Rebrovac - Debeljaci117
53.Uputstvo delegata Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 8 septembra 1943 god. štabovima odreda za pisanje desetodnevnih izvještaja119
54.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 8 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o odluci Vrhovnog štaba o reorganizaciji jedinica121
55.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 8 septembra 1943 god. Štabu Šeste i Osme brigade za koncentraciju jedinica na prostoriji Tramošnja - Palanka - Donje i Gornje Sokolovo123
56.Izvještaj Štaba Desete divizije od 8 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru divizije124
57.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 8 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za razmještaj na sektoru Gornji Vakuf - Prozor126
58.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Sedme brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama i pokretima u vremenu od 15 avgusta do 1 septembra 1943 godine127
59.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 8 septembra 1943 god. štabovima bataljona i Štabu Banjalučkog NOP odreda za zatvaranje pravca od Kotor Varoši131
60.Izvještaj Jedanaeste brigade od 8 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica i povlačenju neprijatelja prema Banjoj Luci133
61.Izvještaj delegata Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 9 septembra 1943 god. Štabu Drugog korpusa o situaciji na sektoru Grahova135
62.Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 9 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o reorganizaciji i rasporedu jedinica137
63.Naređenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 9 septembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na sela Jabuku i Mrežicu140
64.Obavještenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 9 septembra 1943 god. Štabu Banjalučkog NOP odreda o situaciji na položajima jedinica143
65.Izvještaj Štaba Banjalučkog NOP odreda od 9 septembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o izbijanju na prostoriju Bjeljvine - Ponir144
66.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 10 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama i pokretima jedinica od jula do septembra 1943 godine145
67.Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 10 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Cazinske Krajine150
68.Naređenje Štaba Treće NOU divizije od 11 septembra 1943 god. štabovima brigada za raspored i dejstvo na sektoru Foča - Sarajevo i na području Južne Hercegovine i Crne Gore154
69.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 12 septembra 1943 god. Štabu Četvrte i Desete divizije za pokret na teritoriju Dalmacije155
70.Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 12 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama i rasporedu jedinica oko Travnika, Busovače i Fojnice159
71.Izvještaj sekretara komiteta KPJ za Hercegovinu od 12 septembra 1943 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju u Hercegovini161
72.Pregled brojnog stanja i naoružanja Četvrte proleterske brigade na dan 10 septembra 1943 godine165
73.Naređenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 13 septembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Trnovo168
74.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Trinaeste brigade Štabu Desete NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 28 avgusta do 13 septembra 1943 godine171
75.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Drugog bataljona Štabu Pete NOU brigade o pokretima i akcijama u vremenu od 23 avgusta do 13 septembra 1943 godine172
76.Izvještaj Štaba Ramskog NOP odreda od 13 septembra 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade o rasporedu neprijateljskih snaga u dolini Neretve175
77.Zapovijest Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 septembra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za napad na Gradačac i Bosanski Šamac177
78.Izvještaj delegata Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 14 septembra 1943 god. Štabu korpusa o situaciji i stanju u Petrovačkom bataljonu i Drvarskom NOP odredu181
79.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 14 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret pravcem selo Ravno - Mokronoge i Eminovo Selo185
80.Izvještaj Štaba Šeste brigade od 14 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica186
81.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Osme brigade Štabu Četvrte NOU divizije o stanju i radu u vremenu od 1 do 14 septembra 1943 godine188
82.Naređenje Štaba Drugog NOU korpusa od 15 septembra 1943 god. štabovima brigada za raspored jedinica190
83.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Splita192
84.Operativni izvještaj Štaba Desete divizije Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama u vremenu od 7 do 14 septembra 1943 godine194
85.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 15 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za razmještaj na novoj prostoriji196
86.Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 15 septembra 1943 god. Štabu Drugog NOU korpusa o oslobođenju Trnova197
87.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Devete NOU brigade o stanju i radu u vremenu od 1 do 15 septembra 1943 godine200
88.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 septembra 1943 god. štabovima bataljona za razmještaj jedinica na novim prostorijama202
89.Obavještenje Štaba Banjalučkog NOP odreda od 15 septembra 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU brigade da ne može uputiti određenu četu na zadatak203
90.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Štabu Pete NOU brigade o pokretima i akcijama u vremenu od 1 do 15 septembra 1943 godine204
91.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 16 septembra 1943 god. štabovima bataljona za smanjenje komore207
92.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 16 septembra 1943 godine209
93.Izvještaj Štaba Desete brigade od 16 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama i situaciji na sektoru Bosansko Grahovo - Šator i Staretina214
94.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 16 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o stanju u Odredu, kvalitetu i brojnom stanju jedinica 217
95.Obavještenje Štaba Banjalučkog NOP odreda od 16 septembra 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU brigade o akciji na selo Memiće i rasporedu neprijatelja219
96.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Travničkog NOP odreda Štabu Desete NOU divizije o stanju i akcijama jedinica u vremenu od 1 do 15 septembra 1943 godine220
97.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Prvog bataljona Štabu Pete NOU brigade o pokretima i akcijama u vremenu od 28 avgusta do 16 septembra 1943 godine223
98.Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 17 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji i akcijama oko Kaknja, Travnika i Turbeta228
99.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 17 septembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretu neprijatelja i rasporedu jedinica231
100.Obavještenje Štaba Banjalučkog NOP odreda od 17 septembra 1943 god. političkom komesaru o borbama oko Banja Luke232
101.Naređenje Štaba Drugog NOU korpusa od 18 septembra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za pokret na prostoriju sela Mrežica - Budanj - Bratovčići233
102.Izvještaj Štaba Desete divizije od 18 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o napadu na sela Baraci, Gerzovo i borbi oko Duvna236
103.Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade političkom komesaru Prvog Bosanskog NOU korpusa o političkom radu i stanju u brigadi u vremenu od 1 do 15 septembra 1943 godine237
104.Izvještaj komandanta Pete NOU divizije od 19 septembra 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji oko Sarajeva240
105.Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 19 septembra 1943 god. štabovima bataljona za formiranje radnih vodova pri bataljonima i uputstvo za rad referenta saniteta241
106.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Sedme brigade Štabu Desete NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 16 septembra 1943 godine244
107.Izvještaj Štaba NOP odreda "Gavrilo Princip" od 19 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o pokretu neprijatelja iz Knina u pravcu Strmice248
108.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 20 septembra 1943 god. Štabu Desete divizije o situaciji i dejstvu Desete brigade249
109.Izvještaj Štaba Desete divizije od 20 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na prostoriji Trnovo - Gerzovo - Baraći250
110.Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 20 septembra 1943 god. Štabu Drugog NOU korpusa o razmještaju jedinica na prostoriji sela Bunovi252
111.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 20 septembra 1943 god. štabovima bataljona za pokret na prostoriji Hrvaćani - Crkvina - Potočani - Gusak i Gajevi253
112.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 21 septembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama na položajima Devetina - Hrvaćani - Potočani254
113.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 septembra 1943 god. štabovima bataljona za izbijanje na sektor Prosjek - Cerova Kosa255
114.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 22 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu na sela Prkosi i Ostrožac257
115.Naređenje komandanta Jedanaeste NOU divizije od 22 septembra 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za raspored jedinica259
116.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 22 septembra 1943 god. štabovima bataljona za pokret pravcem Makarevac - Milanovac - Bijelo Brdo - Novi Martinac - Radovača260
117.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 septembra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za novi razmještaj jedinica261
118.Izvještaj Štaba Sedamnaeste divizije od 23 septembra 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o razmještaju jedinica263
119.Uputstvo Štaba Dvanaeste NOU brigade od 23 septembra 1943 god. štabovima bataljona za mobilizaciju ljudstva za Narodnooslobodilačku vojsku266
120.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 23 septembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o rasporedu jedinica na sektoru Radovača - Osojac - Suh Greb267
121.Izvještaj zamjenika političkog komesara Grahovsko-peuljskog NOP odreda od 23 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica268
122.Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Motajice269
123.Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 24 septembra 1943 god. za pokret na Boan270
124.Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 24 septembra 1943 god. Štabu Treće NOU divizije o borbama na sektoru Foča - Trnovo i maršu do Kolašina272
125.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 septembra 1943 god. Štabu Majevičkog NOP odreda za pokret na prostoriju Tinja274
126.Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 25 septembra 1943 god. za pokret na prostoriju sela Lipovo275
127.Zapovijest Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste divizije za napad na Tuzlu278
128.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na liniji Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac - Bihać i kod Dobrljina285
129.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 septembra 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade za uništenje neprijateljskih snaga u Centralnoj Bosni287
130.Naređenje Štaba Drugog NOU korpusa od 28 septembra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za upućivanje izviđačkih odjeljenja u pravcu Mateševa, Vranjaka i Vranještice290
131.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 28 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu292
132.Obavještenje Štaba Pete NOU brigade od 28 septembra 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU brigade o prebacivanju neprijatelja preko Vrbasa296
133.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama u vremenu od 11 do 27 septembra 1943 godine297
134.Desetodnevni izvještaj Štaba Grahovsko-peuljskog NOP odreda delegatu Drugog Bosanskog NOU korpusa o pokretima i akcijama u vremenu od 19 do 28 septembra 1943 godine299
135.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Drugog bataljona Štabu Pete NOU brigade o pokretima i akcijama u vremenu od 13 do 27 septembra 1943 godine301
136.Naređenje Štaba Drugog NOU korpusa od 29 septembra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za pokret na prostoriju Mateševa304
137.Upozorenje Štaba Druge proleterske divizije od 29 septembra 1943 god. komandi italijanskih snaga u Priboju na posljedice eventualnog nepridržavanja naređenja italijanske i savezničke Vrhovne komande u Italiji305
138.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Devete NOU brigade o izvedenim pokretima i akcijama u vremenu od 13 do 27 septembra 1943 godine309
139.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 septembra 1943 god. štabovima bataljona za pokret pravcem Šeškovci - Kriškovci - Papažani - Milosavci315
140.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Prvog bataljona Štabu Pete NOU brigade o pokretima i akcijama u vremenu od 15 do 29 septembra 1943 godine 318
141.Obavještajni bilten Štaba Drugog NOU korpusa od 30 septembra 1943 god. o izvedenim akcijama i situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini321
142.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 30 septembra 1943 god. štabovima brigada za dejstvo na prostoriji Prijepolje - Pljevlja - Priboj327
143.Prijedlog Štaba Četvrte NOU divizije od 30 septembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o mogućnostima za likvidaciju Livna329
144.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 30 septembra 1943 god. štabovima Šeste i Desete brigade za pokret u Livanjsko Polje332
145.Izvještaj Štaba Četvrte divizije Štabu Petog NOU korpusa o borbama u Bosanskoj Krajini u vremenu od 1 do 30 septembra 1943 godine334
146.Poziv Operativnog štaba od 30 septembra 1943 god. Komandi domobranske posade u Tuzli za predaju grada340
147.Izvještaj Štaba Osme brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama i pokretima izvedenim u vremenu od 21 do 27 septembra 1943 godine342
148.Petnaestodnevni izvještaj političkog komesara Osme NOU brigade o moralno-političkom stanju u vremenu od 15 do 30 septembra 1943 godine345
149.Izvod iz Operaciskog dnevnika Pete NOU divizije o akcijama i pokretima jedinica izvedenim u toku mjeseca septembra 1943 god. na prostoriji Travnik - Visoko - Sarajevo348
150.Izvod iz dnevnika komandanta Druge Proleterske brigade za mjesec septembar 1943 godine352
II - Njemačko - italijanska dokumenta
151.Izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 1 septembra 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne365
152.Izvještaj italijanske vojne misije od 1 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na području Zapadne i Istočne Bosne367
153.Izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 2 septembra 1943 god. o dejstvima jedinica NOV na području Bosne369
154.Izvještaj italijanske vojne misije od 2 septembra 1943 god. o situaciji na području Zapadne i Istočne Bosne370
155.Izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 3 septembra 1943 god. o akcijama jedinica NOV na području Zapadne Bosne i Hercegovine372
156.Izvještaj italijanske vojne misije od 3 septembra 1943 god. o dejstvima i pokretima jedinica NOV na području Bosne374
157.Izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 4 septembra 1943 god. o situaciji na području Zapadne Bosne i Hercegovine375
158.Izvještaj italijanske vojne misije od 5 septembra 1943 god. o akcijama jedinica NOV na području Bosne377
159.Izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 6 septembra 1943 god. o situaciji na području Hercegovine i Zapadne Bosne378
160.Izvještaj italijanske vojne misije od 6 septembra 1943 god. o akcijama jedinica NOV na području Zapadne i Jugoistočne Bosne379
161.Izvještaj italijanskog generalnog konzulata u Sarajevu od 6 septembra 1943 god. o imenovanju dr Nikole Mandića za pretsjednika vlade i generala Fridriha Navratila za ministra rata u vladi NDH380
162.Izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 7 septembra 1943 god. o situaciji na području Zapadne i Istočne Bosne382
163.Izvještaj italijanske vojne misije od 8 septembra 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV u Istočnoj Bosni383
164.Uputstvo Komande Petnaestog brdskog armiskog korpusa od 29 septembra 1943 god. o postupku sa višim italijanskim komandantima koji su predavali oružje jedinicama Narodnooslobodilačke vojske385
165.Obavještenje Štaba Sedme SS divizije "Princ Eugen" od 29 septembra 1943 god. o hvatanju i osudi na smrt italijanskog generala Cigala Fulgosi386
III - Ustaško - domobranska dokumenta
166.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova N.D.H. od 1 septembra 1943 god. o zauzimanju Olova od strane jedinica NOV i PO i o položaju Kladnja i Livna389
167.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 1 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Travnik, Dolac, Vitez i Turbe390
168.Izvještaj Zapovjedništva Drugog zbornog područja od 1 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Centralne i Istočne Bosne392
169.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 1 septembra 1943 god. o situaciji na teritoriji Centralne i Istočne Bosne394
170.Izvještaj Glavnog ustaškog stana od 1 septembra 1943 god. o zauzimanju Gračanice od strane jedinica NOV i o situaciji u Istočnoj Bosni398
171.Dnevni izvještaj stožera za vezu kod 373 legionarske divizije od 1 septembra 1943 god. o situaciji na području Bosanske Krajine399
172.Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti iz Tuzle od 1 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV i o situaciji na teritoriji Istočne Bosne401
173.Izvod iz dnevnog izvještaja Glavnog stožera domobranstva od 2 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne403
174.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 2 septembra 1943 god. o borbama kod Turbeta, pripremama za napad na Livno i pokretima jedinica NOV južno od Sjetline406
175.Izvještaj admirala Jakčina od 3 septembra 1943 god. o zauzimanju Glamoča od strane jedinica NOV i o položaju Livna i Kupresa408
176.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 4 septembra 1943 god. o zauzimanju Gračanice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske409
177.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 4 septembra 1943 god. o situaciji oko Travnika i zauzimanju Doca i Viteza od strane jedinica NOV411
178.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 4 septembra 1943 god. o situaciji na području Sokoca, Rogatice, Livna i Kupresa412
179.Izvještaj zapovjednika Četvrte oružničke pukovnije od 4 septembra 1943 god. o akcijama i pokretima jedinica NOV i raspoloženju naroda na području oružničke postaje Gradačac414
180.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 6 septembra 1943 god. o pokretima jedinica NOV iz Istočne Bosne u pravcu Sokoca i Foče418
181.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 6 septembra 1943 god. o pokretima jedinica NOV preko Drine i prema Zelengori i o padu Goražda419
182.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 7 septembra 1943 god. o napuštanju područja Velike Zupe Pliva i Rama od strane ustaško-domobranskih jedinica421
183.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 9 septembra 1943 god. o pokretima i akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne422
184.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda u Goraždu od 9 septembra 1943 god. o zauzimanju Goražda od strane jedinica NOV424
185.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 10 septembra 1943 god. o situaciji u Istočnoj i Zapadnoj Bosni428
186.Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 10 septembra 1943 god. o vojno-političkoj situaciji u Sarajevu i Velikoj Župi Vrhbosna430
187.Raspis Pretsjedništva vlade NDH od 11 septembra 1943 god. o odnosu prema Italijanima i njihovoj imovini433
188.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 11 septembra 1943 god. o zauzimanju Vlasenice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske435
189.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 12 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne i Centralne Bosne436
190.Izvještaj Zapovjedništva Trećeg gorskog zdruga od 12 septembra 1943 god. o formiranju gorskih i lovačkih zdrugova438
191.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Banjoj Luci od 12 septembra 1943 god. o rasporedu snaga NOV na području Župe440
192.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 13 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Teslić443
193.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 13 septembra 1943 god. o padu Vlasenice i pritisku jedinica NOV na Teslić444
194.Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 13 septembra 1943 god. o situaciji na području Trebinja445
195.Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 13 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na području redarstvene oblasti451
196.Izvještaj Kotarske oblasti u Konjicu od 13 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na električnu centralu u Ljutoj454
197.Izvještaj zapovjednika Šeste pješačke divizije od 14 septembra 1943 god. o sporazumu između komandanta Sedme SS divizije "Prinz Eugen" i delegata četničke Vrhovne komande o zajedničkoj borbi protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske457
198.Izvještaj Štaba Prve domobranske dobrovoljačke pukovnije od 14 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na ustaška transportna vozila kod Duvna458
199.Sedmodnevni izvještaj Velike Župe Usora i Soli od 14 septembra 1943 god. o vojno-političkoj situaciji na području Župe460
200.Izvještaj Štaba Šeste pješačke divizije od 15 septembra 1943 god. o padu Gacka i pretstojećem napadu jedinica NOV na Fazlagića Kulu i Hutovo471
201.Izvještaj Četvrte lovačke pukovnije od 15 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Teslić472
202.Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 15 septembra 1943 god. o saradnji četnika sa Nijemcima i domobranima476
203.Izvještaj Četvrtog lovačkog zdruga od 16 septembra 1943 god. o dislokaciji ustaško-domobranskih jedinica u Banjoj Luci477
204.Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 16 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na ustaško-domobransku posadu u Capardima, Memićima i Kalesiji479
205.Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 18 septembra 1943 god. o situaciji u Trebinju i Bileći481
206.Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 19 septembra 1943 god. o situaciji kod Bileće i Trebinja482
207.Dnevni izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 21 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Ostrožac484
208.Sedmodnevni izvještaj Velike Župe Usora i Soli od 21 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na području Župe486
209.Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 21 septembra 1943 god. o borbama jedinica NOV na području Lukavca491
210.Dnevni izvještaj Kotarske oblasti u Stocu od 21 septembra 1943 god. o situaciji u Stocu i na prostoru Ljubinja493
211.Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 21 septembra 1943 god. o akcijama jedinica NOV na prostoru Prozora, Trnova i Kalinovika494
212.Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Mostaru od 21 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Ostrožac495
213.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 22 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Modriču497
214.Dnevni izvještaj Kotarske oblasti u Stocu od 22 septembra 1943 god. o borbi između Nijemaca i jedinica NOV na području Ravnog i o situaciji u Stocu499
215.Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 23 septembra 1943 god. o situaciji na području Trebinja500
216.Izvještaj Šeste pješadiske divizije od 24 septembra 1943 god. o zauzimanju Ravna od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske502
217.Izvod iz petnaestodnevnog izvještaja Četvrte oružničke pukovnije od 25 septembra 1943 god. o situaciji na području Istočne Bosne503
218.Izvod iz petnaestodnevnog izvještaja Pete oružničke pukovnije od 26 septembra 1943 god. o dejstvu jedinica NOV na području Travnika i jugoistočno od Sarajeva510
219.Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 26 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na području Tuzle514
220.Dnevni izvještaj Šeste oružničke pukovnije od 28 septembra 1943 god. o situaciji oko Stoca, Gacka i Ravnog516
221.Izvještaj Kotarske oblasti u Bosanskoj Gradišci od 29 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji sreza518
222.Izvještaj Šeste pješačke divizije od 30 septembra 1943 god. o borbenoj gotovosti Prve domobranske pukovnije520
223.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda u Gacku o situaciji u Gatačkom srezu u vremenu od 4 do 30 septembra 1943 godine521
224.Opšta bojna relacija Drugog zbornog područja za septembar 1943 godine527
225.Opšta bojna relacija Trećeg zbornog područja za mjesec septembar 1943 godine545
226.Registar551
BIBLIOTEKA