ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 16 - avgust 1943.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Njemački i italijanski dokumenti
Ustaško-domobranski i četnički dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Izvještaj Štaba Prve dalmatinske NOU brigade od 1 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rezultatima napada na Begov Han7
2.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 1 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zauzimanju Begovog Hana i prelazu preko rijeke Bosne8
3.Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 1 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za novi raspored i dalje zadatke10
4.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade Štabu Dvanaeste divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 31 jula 1943 godine12
5.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 2 avgusta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rasporedu Druge i Pete brigade18
6.Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 2 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na Jelah, Tešanjku i Tešanj19
7.Izvještaj Štaba Desete divizije od 3 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama i situaciji na području Divizije21
8.Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 3 avgusta 1943 god. Oblasnom komitetu KP za Istočnu Bosnu o situaciji na teritoriji Istočne Bosne24
9.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 3 avgusta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o izvedenoj akciji na Bjelu Vodu i prugu Zenica - Zepče27
10.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 4 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razmještaju na prostoriji Priajeka, Ćerkovići i Vrbovo 29
11.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 4 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na neprijatelja kod Kotor Varoši30
12.Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 5 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o odbijanju četničkog napada na Prnjavor32
13.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 6 avgusta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama33
14.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 6 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zauzimanju Ključa35
15.Izvještaj Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 6 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji, izvedenim akcijama i moralno-političkom stanju u Brigadi38
16.Izvještaj Štaba Desete brigade Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama u vremenu od 25 jula do 5 avgusta 1943 godine45
17.Naredba Štaba Sedamnaeste istočnobosanske NOU divizije od 8 avgusta 1943 god. Štabu Šeste brigade za formiranje muslimanskog bataljona47
18.Naređenje Štaba Pete kozarske NOU brigade od 8 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za napad na četnike u centralnoj Bosni49
19.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 9 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za izvođenje akcije protiv četnika na prostoriji Jošavke i Crnog Vrha52
20.Izvještaj Štaba Prve brigade od 10 avgusta 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o izvedenoj akciji na četnike u Jošavci55
21.Naredba Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 13 avgusta 1943 god. o reorganizaciji jedinica i postavljanju rukovodilaca56
22.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 12 avgusta 1943 god. Štabu Desete NOU divizije o situaciji u Bosanskoj Krajini58
23.Izvještaj Štaba Ribničkog NOP odreda Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 28 jula do 12 avgusta 1943 godine59
24.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 avgusta 1943 god. Štabu Treće i Sedme krajiške NOU brigade za razmještaj jedinica61
25.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 13 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o izvedenim akcijama i izvršenom pokretu Treće i Sedme krajiške NOU brigade za Bosansku Krajinu63
26.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije Štabu Drugog bosanskog korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 28 juna do 28 jula 1943 godine73
27.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Osme brigade Štabu Četvrte NOU divizije o pokretima i izvedenim akcijama jedinica82
28.Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 13 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za promjenu položaja i izvođenje akcije na četnike84
29.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 31 jula do 13 avgusta 1943 godine86
30.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv četnika u centralnoj Bosni i situaciji na terenu89
31.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 avgusta 1943 god. štabovima brigada o postavljanju rukovodilaca i upućivanju Sedme brigade u sastav Desete NOU divizije90
32.Izvještaj političkog komesara Četvrte divizije od 14 avgusta 1943 god. Slabu Drugog bosanskog NOU korpusa o jačini četničkih snaga na sektoru Gerzovo - Sitnica92
33.Naređenje Siaba Pete NOU divizije od 14 avgusta 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na rudnik Brezu93
34.Izvještaj Štaba Ribničkog NOP odreda od 14 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica i daljim namjerama95
35.Petnaestodnevni izvještaj Štaba drvarskog NOP odreda Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 28 jula do 13 avgusta 1943 godine97
36.Uputstva Štaba Prve proleterske divizije od 16 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama o unutrašnjem redu i disciplini101
37.Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 16 avgusta 1943 god. Štabu Grmečke grupe NOP odreda o čišćenju područja Manjače od okupatorskih, ustaških i četničkih jedinica i zahtjev za sadejstvo jedinicama Divizije106
38.Izvještaj Štaba Desete brigade od 16 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji i rasporedu jedinica108
39.Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 16 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje terena od četnika110
40.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 16 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o akciji izvedenoj na komunikaciji Banja Luka - Kotor Varoš117
41.Prijedlog Štaba Četvrte divizije od 17 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa za sadejstvo sa Desetom i Dvanaestom divizijom119
42.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Pete kozarske brigade Štabu Dvanaeste NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 29 jula do 14 avgusta 1943 godine120
43.Obavještenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 avgusta 1943 god. štabovima brigada o situaciji u oblasti Tuzle i naređenje za prikupljanje podataka o snagama neprijatelja127
44.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 18 avgusta 1943 god. Štabu Druge i Pete brigade za posjedanje novih položaja129
45.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 18 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za napad na četnike u s. Kamenice, Jelovčani i Tešić 130
46.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o promjeni naziva132
47.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju neprijateljskih snaga na pravcu Vagani - Boljanići - Podosoje i na liniji Mačino Brdo - Glogovac - Prnjavor133
48.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 19 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za formiranje Letećeg udarnog bataljona135
49.Avizna zapovijest Štaba Prve proleterske i Pete NOU divizije od 19 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Bugoino136
50.Zapovijest Štaba Prve proleterske i Pete NOU divizije od 19 avgusta 1943 god. štabovima brigada za napad na Bugoino142
51.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 19 avgu'ta 1943 pod. Štabu Šeste i Osme krajiške brigade i Ribničkog NOP odreda za organizaciju i sprovođenie mjera obezbeđenja147
52.Zapovijest Štaba Četvrte NOU divizije od 19 avgusta 1943 god. za čišćenje Manjače od četnika149
53.Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i POJ o akcijama izvedenim od 4 jula do 19 avgusta 1943 godine151
54.Izvještaj Štaba Ribničkog NOP odreda od 19 avgusta 1943 god. i Štabu Četvrte divizije o izvedenoj akciji na četnike i zauzimanju novih položaja158
55.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 20 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Obodnika i Uzlomca159
56.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 20 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji i akcijama na području Korpusa161
57.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 20 avgusta 1943 god Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji u Manjači165
58.Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 20 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ulasku Sedme krajiške brigade u Jajce167
59.Obavještenje komandanta Drugog bosanskog NOU korpusa od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji i daljem rasporedu jedinica161
60.Izvještaj Štaba Desete divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o zauzimanju Jajca i Donjeg Vakufa171
61.Izvještaj Štaba Desete divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o rasporedu jedinica i akcijama izvedenim na teritoriji centralne Bosne173
62.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Banjalučkog NOP odreda za smjenu Četvrtog bataljona i zatvaranje pravca od Kotor Varoši175
63.Zahtjev Štaba Banjalučkog NOP odreda od 21 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU brigade za upućivanje dvije čete za smjenu Četvrtog bataljona176
64.Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama o formiranju Banjalučkog područja i naređenje za upućivanje ljudstva radi rasporeda na nove dužnosti177
65.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 22 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za pokret preko Sipraga, Komara do Zijameta179
66.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama u centralnoj Bosni u vremenu od maja do 23 avgusta 1943 godine180
67.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama vodenim u vremenu od 7 maja do 5 avgusta 1943 godine188
68.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 23 avgusta 1943 god. Štabu Šeste i Osme krajiške brigade za čišćenje terena između Vrbasa i Sane 195
69.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 24 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte i Desete divizije i Grmečke operativne grupe za formiranje Trinaeste i Četrnaeste krajiške brigade197
70.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 avgusta 1943 god. Štabu Prve brigade za pokret ka Turbetu198
71.Izvještaj političkog komesara Pete divizije od 24 avgusta 1943 god. političkom komesaru Prvog bosanskog NOU korpusa o moralno- političkom stanju u jedinicama199
72.Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 24 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u Istočnoj Bosni206
73.Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 24 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji i stanju u Drugoj brigadi223
74.Obavještenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 24 avgus'a 1943 god. štabovima bataljona o situaciji u oblasti Tuzle i direktive za rad226
75.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 25 avgusta 1943 god. Štabu Grmečke operativne grupe za formiranje Cazinskog NOP odreda229
76.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 25 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte divizije o situaciji u centralnoj Bosni i Bosanskoj Krajini 230
77.Izvještaj Štaba Pete divizije Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 11 jula do 20 avgusta 1943 godine232
78.Izvještaj Štaba Pete divizije od 25 avgusta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama i stanju u jedinicama243
79.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 25 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za napad na Turbe247
80.Izvještaj Štaba Osme brigade od 25 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji na položajima249
81.Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 25 avgusta 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o izvršenom napadu na njemačku kolonu kod Kotor Varoši250
82.Obavještenje Štaba Pete divizije od 26 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama o reorganizaciji Prvog bosanskog NOU korpusa253
83.Obavještenje Štaba Šeste NOU divizije od 26 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog korpusa o pokretu neprijateljskih snaga ka Bos. Petrovcu255
84.Izvještaj Štaba Desete divizije od 26 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o oslobođenju Bugojna i borbama kod Kupresa257
85.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 26 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca Jajce - Travnik i Donji Vakuf - Travnik259
86.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 avgusta 1943 god. Štabu Drugog korpusa o oslobođenju Kotor Varoši i zahtjev za dejstvo prema Manjači261
87.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Kotor Varoši262
88.Izvještaj Štaba Jedanaeste divizije od 27 avgusta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na položaje Kalenderovci - Detlak - Zobište263
89.Izvještaj Štaba Osme brigade od 27 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama na liniji Brankovac - Radića Brdo - s. Cokori - Kuvelj - Han Kola264
90.Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 27 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje novih položaja265
91.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Bugojna267
92.Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 28 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akciji izvedenoj na komunikaciji Bos. Krupa - Bosanski Petrovac272
93.Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 28 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za izvršenje pokreta iz s. Cuništa na prostoriju Olova274
94.Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 28 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za izvršenje pokreta sa prostorije Olova na prostoriju s. Gurdići - Drapnići276
95.Izvještaj Štaba Šeste krajiške NOU brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 25 avgusta 1943 godine278
96.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 avgusta 1943 god. Štabu Operativne grupe za prebacivanje jedinica na prostoriju Otaševac - Drvar282
97.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 avgusta 1943 god. Štabu Desete krajiške brigade i Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Livno283
98.Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 29 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za izvršenje pokreta na prostoriju s. Šahbegovići - Bijela Voda289
99.Izvještaj Štaba kozarskog NOP odreda od 29 avgusta 1943 god. Štabu Grmečke grupe NOP odreda o akcijama izvedenim kod Blagaja i Prijedora291
100.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 avgusta 1943 god. Štabu Sedamnaeste istočnobosanske divizije za napad na Gračanicu295
101.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte divizije za dalje čišćenje četnika na prostoriji između Vrbasa i Sane297
102.Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 30 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o zatvaranju pravca Bosanski Petrovac - Drvar298
103.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 30 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o rezultatima borbi protiv četničkih i ustaških jedinica na sektoru Manjača299
104.Izvještaj Štaba Desete divizije od 30 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o povlačenju neprijatelja u pravcu Čardaka i Mliništa301
105.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Osme brigade Štabu Četvrte NOU divizije o pokretima i izvedenim akcijama302
106.Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške NOU brigade od 30 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte divizije o rasporedu Brigade305
107.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda Štabu Grmečke grupe partizanskih odreda o akcijama izvedenim u vremenu od 14 do 30 avgusta 1943 godine306
108.Izvještaj Štaba kozarskog NOP odreda Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 22 jula do 5 avgusta 1943 godine308
109.Pismo političkog komesara Drugog bosanskog NOU korpusa od 31 avgusta 1943 god. komandantu Korpusa o mjerama za formiranje partizanskih odreda i situaciji u zemlji311
110.Uputstvo Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 31 avgusta 1943 god. delegatu za južni sektor za reorganizaciju i formiranje odreda313
111.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 31 avgusta 1943 god. Štabu Prve brigade za preuzimanje položaja od Prve krajiške NOU brigade na sektoru Gornji Vakuf i Prozor315
112.Izvještaj Štaba Četvrte divizije Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 31 avgusta 1943 godine316
113.Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 31 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za izvršenje pokreta na prostoriju s. Rastovac - Brateljevići322
114.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Pete kozarske brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 31 avgusta 1943 godine327
115.Izvještaj Štaba Ribničkog odreda od 31 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica i izvedenim akcijama331
116.Izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o moralno-političkom stanju u bataljonu u vremenu od 15 do 31 avgusta 1943 godine333
117.Izvod iz Operaciskog dnevnika Pete NOU divizije o borbama i marševima Divizije u toku mjeseca avgusta 1943 godine336
118.Izvodi iz Operaciskog dnevnika Sedamnaeste istočnobosanske NOU divizije o akcijama izvedenim u toku mjeseca avgusta 1943 godine342
119.Izvod iz Operaciskog dnevnika Četvrte krajiške NOU brigade za mjesec avgust 1943 godine345
120.Izvod iz Operaciskog dnevnika Prvog bataljona Dvanaeste krajiške NOU brigade za mjesec avgust 1943 godine346
II - Njemačko-italijanska dokumenta
121.Prepis dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 1 avgusta 1943 god. o pokretima i akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine353
122.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 1 avgusta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne355
123.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatikoj od 2 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne356
124.Izvještaj Komande 373 legionarske divizie od 2 avgusta 1943 god. o preuzimanju korpusnog prihvatilišta za zarobljenke od strane 114 njemačke divizije358
125.Izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 2 avgusta 1943 god. o borbama i akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne360
126.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupi u Hrvatskoj od 3 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne361
127.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Druge italijanske armije od 3 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine363
128.Izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi Druge talijanske armije o situaciji na teritoriji Bosne na dan 3 avgusta 1943 godine365
129.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 4 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV i PO Jugoslavije na teritoriji Bosne367
130.Izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije o situaciji na teritoriji Bosne i Hercegovine na dan 4 avgusta 1943 godine369
131.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 5 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne371
132.Izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 5 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosanske Krajine i centralne Bosne372
133.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 6 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine373
134.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 7 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine375
135.Izvještaj Komande Druge italijanske armije od 7 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne377
136.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 8 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji centralne Bosne i Bosanske Krajine378
137.Izvod iz izvještaja Komande Druge italijanske armije od 8 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne380
138.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 9 avgusta 1943 god, o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne381
139.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 10 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne383
140.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Druge italijanske armije od 10 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine384
141.Izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 12 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine386
142.Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 12 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine388
143.Izvještaj italijanskog Konzulata u Sarajevu od 13 avgusta 1943 god. o političkoj situaciji na teritoriji Bosne i o napadu jedinica NOV na aerodrom u Rajlovcu389
144.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 14 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine391
145.Izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 14 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosanske Krajine i Hercegovine393
146.Izvod iz izvještaja italijanrke Vojne misije od 14 avgusta 1943 god. 0 aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine394
147.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 15 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine396
148.Izvod iz izvještaja Komande Druge italijanske armije o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine u vremenu od 1 do 15 avgusta 1943 godine397
149.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 17 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine401
150.Izvod iz izvještaja Komande Druge italijanske armije od 17 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine403
151.Izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 17 avgusta 1943 god. o pokretima i borbama jedinica NOV na teritoriji Zapadne Bosne405
152.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 18 avgusta 1943 god. o zauzimanju Mrkonjić Grada od strane jedinica NOV i situaciji na teritoriji Bosne i Hergovine406
153.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 19 avgusta 1943 god. o borbama i akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine408
154.Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 19 avgusta 1943 god. o odnosu Nijemaca i Italijana prema četnicima u Hercegovini410
155.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 20 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne412
156.Izvod iz izvještaja Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 avgusta 1943 god. o situaciji u Hercegovini i o rezultatima pregovora s delegatom četničke Vrhovne komande413
157.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 21 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine418
158.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 22 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Hercegovine420
159.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 23 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV oko Banja Luke, Tuzle, Travnika i Dervente422
160.Izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 23 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Zapadne Bosne i Hercegovine424
161.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 24 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Hercegovine425
162.Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 24 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne429
163.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 25 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine431
164.Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 25 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne433
165.Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Zapadne Bosne434
166.Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 26 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne436
167.Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Sjeverne Hercegovine437
168.Izvod iz izvještaja italijanske Vojne misije od 27 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne439
169.Dnevni izvještaj Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne440
170.Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Hercegovine444
171.Vanredna zapovijest br. 42 Komande 373 legionarske pješadijske divizije od 29 avgusta 1943 god. za obezbjeđenje motornih kolona446
172.Izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 30 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine447
173.Izvod iz izvještaja Komande Druge italijanske armije o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne u vremenu od 16 do 31 avgusta 1943 godine448
174.Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne 451
Ustaško-domobranska i četnička dokumenta
175.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 2 avgusta 1943 god. o situaciji na području Trnova, Fojnice i Kreševa455
176.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 2 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Puračić i Tešanj456
177.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 2 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Trnovo i Donji Vakuf458
178.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnice od 2 avgusta 1943 god. o pobuni ustaša iz Glamoča protiv oficira u vezi sa podjelom opljačkane stoke459
179.Zahtjev Komande Treće četničke brigade "Kočić" Desetoj lovačkoj pukovniji, njemačkoj feldžandarmeriji i Kotarskoj oblasti u Mrkonjić Gradu od 2 avgusta 1943 god. za bombardovanje narodnog zbora u s. Vrbljani460
180.Izvještaj Komande Drugog zbornog područja od 3 avgusta 1943 god. o rasporedu i jačini svojih jedinica466
181.Izvod iz bojne relacije Treće bojne Trinaeste pješačke pukovnije za 3 avgust 1943 god. o napadu jedinica NOV na Gornji Vakuf468
182.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 5 avgusta 1943 god. o napadima jedinica NOV na Dobošnicu i Srebrenik475
183.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 5 avgusta 1943 god. o borbama i pokretima jedinica NOV na teritoriji Bosne476
184.Izvještaj velikog župana iz Tuzle od 5 avgusta 1943 god. o situaciji i pokretu jedinica NOV na području Tuzle479
185.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 6 avgusta 1943 god. o prebacivanju jedinica NOV na Majevicu480
186.Dnevni izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke pukovnije od 6 avgusta 1943 god. o pokretima jedinica NOV sjeveroistočno od Konjica481
187.Izvještaj oružničke postaje Maglaj od 6 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Maglaj483
188.Izvještaj Kotarske oblasti u Konjicu od 8 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Bradinu, Lukač Most, Brđane i Podorašac485
189.Dnevni izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Dubrovniku od 11 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na njemački transportni voz kod Ravnog486
190.Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 12 avgusta 1943 god. o situaciji u Trebinju489
191.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 14 avgusta 1943 god. o borbama i akcijama jedinica NOV na sektoru Majevica - Bijeljina491
192.Dnevni izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke pukovnije od 14 avgusta 1943 god. o evakuaciji italijanskih i dolasku njemačkih trupa na teritoriju Hercegovine492
193.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 16 avgusta 1943 god. o povlačenju ustaško-domobranskih jedinica iz Bugojna, Gornjeg i Donjeg Vakufa i Jajca494
194.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 17 avgusta 1943 god. o evakuisanju ustaško-domobranskih snaga iz Ključa i Mrkonjić-grada498
195.Izvještaj ministarstva unutrašnjih poslova od 17 avgusta 1943 god. o situaciji na području Travnika499
196.Dnevni izvještaj treceg zbornog područja od 17 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne Bosne500
197.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 18 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na četničko uporište Kod Doboja502
198.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih podova od 19 avgusta 1943 god. o zauzeću Puračića od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske503
199.Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 22 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na četnička uporišta u Trebavi i o situaciji na području Tuzle505
200.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 23 avgusta 1943 god. o situaciji na području velikih župa Lašva i Giaž kao i Plive i Rame poslije povlačenja ustaško-domobranskih i njemačkih snaga507
201.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 24 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne509
202.Dnevni izvještaj Komande Trećeg zbornog područja od 25 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne511
203.Izvještaj Štaba za vezu kod 373 legionarske divizije od 25 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Zapadne Bosne514
204.Izvještaj časnika na službi Dvanaeste pješačke pukovnije od 27 avgusta 1943 god. o moralno-političkom stanju domobrana i starješinskog kadra u pukovniji517
205.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 28 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji centralne i Zapadne Bosne519
206.Izvještaj Pete oružničke pukovnije od 30 avgusta 1943 god. o zauzimanju Donjeg Vakufa od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske521
207.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 30 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Turbe i rušenju željezničkih objekata na području Travnika523
208.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 30 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Bijeljinu, Bosansku Rača i Janju524
209.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 31 avgusta 1943 god. o situaciji na području Livna, Travnika i Sokoca526
210.Opšta bojna relacija o akcijama ustaško-domobranskih jedinica na teritoriji Trećeg zbornog područja za avgust 1943 godine529
211.Registar531
BIBLIOTEKA