ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 15 - juli 1943.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Njemački i italijanski dokumenti
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 1 jula 1943 god. Štabu Četvrte divizije za preduzimanje mjera u slučaju napada četnika na Grahovski sektor7
2.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 1 jula 1943 god. Štabu Kninskog sektora za sadejstvo u razbijanju četnika na Grahovsko-kninskom sektoru7
3.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 1 jula 1943 god. štabovima Treće krajiške i Šeste istočnobosanske NOU brigade za napad na Sokolac i Podromaniju i raspored jedinica na prostoriji Han Pijesak, Sokolac11
4.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 1 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Kladnja15
5.Izveštaj Štaba Sedme NOU divizije od 1 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju jedinica u pravcu Sprečko Polje16
6.Izveštaj Štaba Sedme NOU divizije od 1 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica i daljim namjerama18
7.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 2 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nastupanju jedinica prema Sprečkom Polju19
8.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 2 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskom otporu na liniji Lukavica - Zloselo - Gračanica20
9.Izveštaj Štaba Sedme krajiške brigade od 2 jula 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o neprijateljskom prodoru na pravcu s. Djedine, s. Tarevo21
10.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Dvanaeste NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 30 juna 1943 godine 22
11.Izveštaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda Štabu Četvrte NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 16 juna do 2 jula 1943 godine25
12.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 jula 1943 god. štabovima divizija o formiranju ekonomskog otsjeka27
13.Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 3 jula 1943 god. o borbama na komunikaciji Busovača - Kiseljak i oslobođenju Kaknja28
14.Obavještenje Štaba Sedme NOU divizije od 3 jula 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama jedinica na pravcu Zivinice - Durđevik - Džebar34
15.Obavještenje Štaba Sedme NOU divizije od 3 jula 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o koncentraciji neprijatelja u Bjelanovici i Zivinicama35
16.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 3 jula 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade za izvršenje pokreta i posijedanje novih položaja36
17.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 3 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Zvorniku38
18.Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade od 3 jula 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o neprijateljskom prodoru u pravcu s. Brnjica41
19.Obavještenje Štaba Kozarskog NOP odreda od 3 jula 1943 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona o napadu na žandarmerisku kasarnu u Lamovitoj42
20.Izvještaj delegata Vrhovnog štaba od 4 jula 1943 god. Vrhovnom Štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Zivinice43
21.Naređenje Štaba Prve divizije od 4 jula 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade za napad na neprijateljski garnizon u Zvorniku44
22.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 4 jula 1943 god. Štabu Druge i Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za dejstvo na prostoriji Kotor Varoš - Pribinić - Prnjavor45
23.Obavještenje Štaba Druge proleterske brigade od 4 jula 1943 god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije i Štabu Sedme NOU divizije o pokretu ka Višći47
24.Obavještenje Štaba Druge proleterske brigade od 4 jula 1943 god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije i Štabu Sedme NOU divizije o pokretu brigade na prostoriju Repnik - Grivice - Poljice48
25.Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 4 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razmještanju brigade na prostoriji Kladanj - Vranović - Olovci49
26.Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade od 4 jula 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o borbama vođenim 2 i 3 jula i rasporedu jedinica na liniji G. Višća - Vranojevići - Markovac50
27.Izvještaj zamjenika političkog komesara Osme Krajiške NOU brigade od 4 jula 1943 god. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku Krajinu o stanju u partijskoj organizaciji Brigade52
28.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 5 jula 1943 god Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nadiranju neprijatelja prema Kladnju56
29.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 5 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na položajima57
30.Obavještenje Štaba Sedme NOU divizije od 5 jula 1943 godi Štabu Druge proleterske divizije o situaciji na sektoru Divizije58
31.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 5 jula 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za zatvaranje pravca od Kotor Varoši prema Šipragama59
32.Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 5 jula 1943 god. štabovima bataljona za posijedanje položaja na liniji Liplje - Bebe - Klupe - Pribinić - Buletić61
33.Obavještenje Štaba Banjalučkog NOP odreda od 5 jula 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU brigade o rasporedu jedinica62
34.Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 6 jula 1943 god. načelniku Štaba o situaciji na području Zvomika i uputstva za vođenje operacija63
35.Naređenje Štaba Prve divizije od 6 jula 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade za napad na neprijateljsko uporište u s. Caparde68
36.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 6 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad i likvidaciju neprijateljskog uporišta Caparde70
37.Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 6 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku jedinica Brigade na prostoriju sela Kamensko73
38.Izvještaj Štaba Operativne grupe Krivaja od 7 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju ustaške milicije na sektoru Krčevine - Radoševići74
39.Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 7 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret pravcem Karač - Omerbegova Snjegotina - Vijačani i razmještaj na sektoru sela Janković - Maljurići - Ziškovića Njive77
40.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 7 jula 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za posijedanje novih položaja i zatvaranje pravca prema Kotor Varoši i Sipragama79
41.Izvještaj Štaba Operativne grupe Krivaja od 8 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o izbijanju neprijatelja u selo Vijaka81
42.Izvještaj Štaba Pete NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama vođenim u vremenu od 1 do 7 jula 1943 godine82
43.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 8 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji i napuštanju Kladnja od strane neprijatelja85
44.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 8 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napuštanju Kladnja od strane neprijatelja i rasporedu jedinica86
45.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 8 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Kravica, Pobude, Glodi88
46.Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 8 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na Ljubić90
47.Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 9 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na terenu i borbama Šeste brigade91
48.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 9 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napuštanju Kladnja od strane neprijatelja i situaciji na položajima jedinica95
49.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 9 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akciji u selu Rakani97
50.Pismo političkog komesara Sedme NOU divizije od 10 jula 1943 god. političkom komesaru Sedme i Osme brigade za intenzivniji politički rad u jedinicama98
51.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 10 jula 1943 god. Vrhovnom Štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Divizije102
52.Izvještaj Politodjela Osme krajiške NOU brigade od 10 jula 1943 god. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku Krajinu o formiranju Sreskog komiteta KPJ za Cazin103
53.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 10 jula 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za reorganizaciju jedinica i hvatanje veze sa Četvrtim bataljonom Druge brigade105
54.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 11 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ulasku neprijatelja u Olovo i rasporedu jedinica107
55.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 11 jula 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bosanskog NOU korpusa o oslobođenju Prnjavora108
56.Naređenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 11 jula 1943 god. Štabu Drugog bataljona da izvrši pripreme za pokret111
57.Obavještenje Štaba Prvog bataljona Sedme krajiške NOU brigade od 11 jula 1943 god. Štabu Petog bataljona Četvrte proleterske brigade o situaciji na području Zivinica112
58.Naređenje Štaba Prve divizije od 12 jula 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade za napad na neprijatelja na prostoru Kamenica i za pokret Brigade na prostoriju Vlasenica - Ravno - Srebrenica113
59.Obavještenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 jula 1943 god. političkim komesarima brigada o političkoj situaciji na području Tuzle i direktive za politički rad115
60.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Četvrte divizije Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 30 juna 1943 godine118
61.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 12 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nastupanju neprijatelja u pravcu Kladnja122
62.Obavještenje Štaba Sedamnaeste istočnobosanske NOU divizije od 12 jula 1943 god. Štabu Majevičkog NOP odreda o formiranju Divizije123
63.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 12 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za bočni pritisak na neprijateljske snage na pravcu Caparde - Papraća - Šekovići124
64.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 12 jula 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za napad na neprijatelja na položajima Živinice - Dragiševac - Gradina - Radići i obezbeđenje pravca od Kotor Varoši i Sipraga126
65.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 12 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 12 jula127
66.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 12 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i izbijanje na planinski masiv Jahorine129
67.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 jula 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o pokretu Divizije radi izbijanja na planinski masiv Jahorine132
68.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 13 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nastupanju neprijatelja desnom obalom Drinjače133
69.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 13 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ulasku neprijatelja u Kladanj i zatvaranje pravca Kladanj - Vlasenica134
70.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i raspored jedinica na području Vlasenice135
71.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret ka Jahorini136
72.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 13 jula 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o razbijanju neprijateljskih snaga na položajima Rađići - Gradina139
73.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 13 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za formiranje Trećeg bataljona140
74.Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 14 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama o ulasku neprijateljskih jedinica u Vlasenicu i naređenje za prikupljanje jedinica radi pokreta na prostoriju Rogatica - Međeđa - Ergele Borike141
75.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU l?rigade od 14 jula 1943 god. Štabu Prvog bataljona za posijedanje položaja Rađići - Dragiševac143
76.Izvještaj političkog komesara Ribničkog NOP odreda od 14 jula 1943 god. Političkom komesaru Četvrte NOU divizije o moralno-političkom stanju jedinica i situaciji na terenu144
77.Saučešće Štaba Druge proleterske divizije od 15 jula 1943 god. Štabu Prve divizije povodom pogibije političkog komesara Divizije148
78.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 15 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama vođenim na području Olovo, Zivinice, Ozren planina151
79.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 15 jula 1943 god. štabovima brigada za napad na četnike na prostoru Brezići, Kraljica, Ozren Manastir155
80.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 15 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pokretu neprijatelja iz pravca Han Pijeska157
81.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 15 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pokretu neprijatelja i održavanju veze sa Šestom istočnobosanskom brigadom158
82.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 15 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru sela Knežine - Drapnići - Olovske Luke159
83.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 15 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Ergele Borike - Rogatica160
84.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 15 jula 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o izvedenim akcijama i stanju u brigadi161
85.Izvještaj Štaba Kozarskog NOP odreda od 15 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Kozare164
86.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 16 jula 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije za prikupljanje oružja i mobilizaciju muslimana na sektoru Siprage169
87.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 16 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pokretu neprijateljske kolone iz sela Grabovice ka Klještanima na sektoru Šeste brigade172
88.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 16 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ulasku neprijatelja u selo Grabovicu i rasporedu jedinica Šeste brigade173
89.Izvještaj političkog komesara Sedamnaeste istočnobosanske NOU divizije od 16 jula 1943 god. Oblasnom komitetu KPJ za Istočnu Bosnu o stanju u jedinicama174
90.Izvještaj Štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 6 jula 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji i rasporedu jedinica176
91.Izvještaj zamjenika komandanta Šeste istočnobosanske NOU brigade od 16 jula 1943 god. Štabu brigade o jačini neprijateljskih snaga u s. Grabovici177
92.Izvještaj Uglješe Danilovića člana Pokrajinskog komiteta KP Bosne i Hercegovine od 17 jula 1943 god. o situaciji u Hercegovini178
93.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 17 jula 1943 god. štabovima brigada za napad na željezničku stanicu Miričinu i Bos. Petrovo Selo187
94.Obavještenje Štaba Pete NOU divizije od 17 jula 1943 god. Štabu Prve brigade o upućivanju Milorada Novosela na sektor Sreza visočkog i njegovim zadacima na tome području189
95.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 17 jula 1943 god. Štabu Druge i Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za posijedanje novih položaja i veću aktivnost na mobilizaciji ljudstva za Narodnooslobodilačku vojsku190
96.Izvještaj Štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 17 jula 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica i daljim namjerama192
97.Obavještenje komandanta Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 jula 1943 god. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku Krajinu i Štabu Drugog korpusa o obrazovanju operativne grupe193
98.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 18 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama oko Bosanskog Petrovca. Ključa i Busovače194
99.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 18 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na položajima jedinica195
100.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 18 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o izgubljenoj vezi sa Sedmom krajiškom brigadom196
101.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 18 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za formiranje operativne grupe između rijeke Vrbasa i Vrbanje197
102.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 18 jula 1943 god. Štabu Druge i Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za formiranje komande mjesta u Prnjavoru i poziv na savjetovanje koje će se održati u Diviziji198
103.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 18 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Mislovo - Mandre- Zepa200
104.Izvještaj Štaba Treće Krajiške NOU brigade od 18 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama vođenim na željezničkoj pruzi Sarajevo - Višegrad202
105.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 18 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje terena od neprijatelja na sektoru Cukovac - Vagani203
106.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 jula 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o ulasku Divizije u sastav Prvog korpusa205
107.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 19 jula 1943 god. Glavnom štabu NOV Hrvatske o situaciji u centralnoj Bosni206
108.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 19 jula 1943 god. štabovima brigada za napad na četničke jedinice na sjevernim padinama Ozren planine208
109.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 19 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na položaju jedinica210
110.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 19 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Žeravice - Knežine211
111.Izvještaj Štaba Osme NOU brigade od 19 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Brigade212
112.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 20 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o oslobođenju Ključa213
113.Izvještaj Štaba Pete divizije Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama vođenim u vremenu od 1 do 20 jula 1943 godine215
114.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 20 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji u selu Ponjerka218
115.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 20 jula 1943 god. Štabu Drugog bataljona za veću opreznost na položaju219
116.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 20 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama Drugog bataljona220
117.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 20 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o izvedenoj akciji na cesti kod Kiska221
118.Obaveštenje Obavještajnog centra Četvrte divizije od 21 jula 1943 god. Štabu divizije o pokretu neprijatelja prema Ključu222
119.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Vlasenice, Šekovića i Han Pijeska223
120.Izvještaj Politodjela Sedme krajiške NOU brigade od 21 jula 1943 god. Centranlom komitetu KP Jugoslavije o stanju u Brigadi224
121.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje terena od neprijateljskih jedinica229
122.Izvještaj Štaba Grmečke grupe od 22 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o stanju u odredima231
123.Izvještaj Drvarskog NOP odreda od 22 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o sastavu i jačini neprijateljskih jedinica na terenu zapadne Bosne233
124.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 22 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama Podgrmečkog NOP odreda na sektoru Lušci Palanka - Fajtovci - Kisak235
125.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 22 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu neprijatelja kod sela Karamuratovići237
126.Izvještaj Štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 22 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na teritoriji Šekovića238
127.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 23 jula 1943 god. Štabu Prve brigade za pokret na prostoriju sela Vladojević240
128.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 23 jula 1943 god. štabovima brigada za dejstva na komunikaciji Sarajevo - Mostar i Sarajevo - Travnik241
129.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije Štabu Prvog i Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 1 - 20 jula 1943 godine244
130.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 23 jula 1943 god. Štabu Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za čišćenje sektora Kokori - Lađevci - Brezičani - Dubrava i Branešci248
131.Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 23 jula 1943 god. Štabu Trećeg i Četvrtog bataljona za čišćenje terena Kokori - Lađevci - Brezičani - Dubrava - Branešci249
132.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od jula 1943 god. Štabu Prve brigade za pokret na prostoriju Musići - Zagone251
133.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 24 jula 1943 god. štabovima Ribničkog, Podgrmečkog i Drvarskog NOP odreda i Štabu Desete krajiške NOU brigade za jači pritisak na neprijateljske garnizone252
134.Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 24 jula 1943 god. Štabu Druge divizije o borbama vođenim u vremenu od 17 do 24 jula255
135.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 25 jula 1943 god. Štabu Treće i Sedme brigade za pokret u Bosansku Krajinu258
136.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 25 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama vođenim u vremenu od 14 do 24 jula i jačini neprijateljskih garnizona na području Tuzle261
137.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 25 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama vođenim u vremenu od 17 do 25 jula265
138.Pismo komandanta Četvrte NOU divizije od 25 jula 1943 god. političkom komesaru Divizije o akciji Ribničkog NOP odreda, Osme i Desete NOU brigade i uputstvo za formiranje NOP odreda u Cazinskoj Krajini271
139.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 25 jula 1943 god. Štabu Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za posijedanje položaja Lišnja - Vijačani - Cer273
140.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Dvanaeste NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 24 jula 1943 godine274
141.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 25 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na sektoru Kijavac - Banovac277
142.Izvještaj Štaba Ribničkog NOP odreda od 25 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akciji izvedenoj u selu Velečevu i pokretu neprijatelja u pravcu Previje280
143.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 25 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o izvedenim akcijama i situaciji na terenu Odreda281
144.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 26 jula 1943 god. Štabu Prvog bosanskog korpusa o dejstvima jedinica Korpusa i situaciji u centralnoj Bosni282
145.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 26 jula 1943 god. Štabu Desete divizije za veću aktivnost na terenu i obavještenje o izvedenim akcijama Podgrmečkog i Ribničkog NOP odreda284
146.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 27 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Draškovac - Bjela Voda i prelaz preko rijeke Bosne286
147.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 28 jula 1943 god. štabovima brigada za napad na četničke jedinice na prostoriji Gornja Bukovica, Donja Brijesnica, Repnik287
148.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 28 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o čišćenju sektora Sibovske i napadu na Tešanj, Jelah i prugu Doboj - Teslić291
149.Uputstvo Štaba Dvanaeste NOU divizije od 28 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pisanje petnaestodnevnih izvještaja295
150.Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 28 jula 1943 god. Štabu Trećeg i Četvrtog bataljona za napad na neprijatelja na liniji Orašje - Mračaj - Mujinci - Čorle298
151.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 29 jula 1943 god. štabovima brigada za napad na Puračić i raspored jedinica na prostoriji Omerova Voda, Tumare, Rudina299
152.Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 29 jula 1943 god. Štabu Podgrmečkog NOP odreda o povlačenju neprijatelja iz Ključa i Bravskog i preduzimanje ofanzivnih akcija protiv neprijateljskih snaga koje se povlače301
153.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 29 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na položajima Grlići - Vučići - Cukovac - Banovac - Javorani i Boljanići303
154.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 13 do 27 jula 1943 godine306
155.Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 29 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji na sektoru Odreda308
156.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Drugog bataljona Štabu Podgrmečkog NOP odreda o izvedenim akcijama i stanju u Bataljonu u vremenu od 16 do 27 jula 1943 godine309
157.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 jula 1943 god. Štabu Kninskog sektora o situaciji na sektoru Šator - Staretina312
158.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 30 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret preko rijeke Bosne313
159.Izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Dvanaeste NOU divizije o izvedenim akcijama i stanju u Brigadi u vremenu od 13 do 29 jula 1943 godine315
160.Izvještaj Štaba Desete brigade od jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama i izvedenim akcijama Brigade321
161.Izvještaj Štaba Desete brigade od 30 jula 1943 god Štabu Četvrte NOU divizije o izvedenim akcijama Brigade323
162.Izvještaj Štaba Osme brigade Štabu Četvrte NOU divizije o stanju u Brigadi i akcijama izvedenim u vremenu od 15 - 31 jula 1943 godine325
163.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 31 jula 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje novih položaja328
164.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Štabu Pete krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 21 do 31 jula 1943 godine329
165.Izvještaj Štaba Drugog bataljona Štabu Pete krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 20 do 31 jula 1943 godine331
166.Izvod iz Operaciskog dnevnika Pete NOU divizije za mjesec juli 1943 godine332
167.Izvod iz Operaciskog dnevnika Sedamnaeste NOU divizije o borbama u mjesecu julu 1943 godine339
168.Izvod iz Dnevnika komandanta Druge proleterske brigade o borbama vođenim u julu 1943 godine340
169.Izvod iz Operaciskog dnevnika Četvrte krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u mjesecu julu 1943 godine359
170.Izvod iz Operaciskog dnevnika Prvog bataljona Dvanaeste NOU brigade o akcijama i pokretima Bataljona u toku mjeseca jula 1943 godine360
II - Njemačko-italijanska dokumenta
171.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri komandi Druge italijanske armije od 1 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne367
172.Izvod iz zapovijesti 373 pješadiske divizije od 2 jula 1943 god. za poduhvat protiv jedinica NOV na prostoru Čardaci369
173.Uputstvo komandanta Druge italijanske armije od 4 jula 1943 god. o vršenju represalija nad stanovništvom370
174.Obavještenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 4 jula 1943 god. o pokretu jedinica NOV prema Mostaru373
175.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 4 jula 1943 god. o kretanju i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne374
176.Obavještenje Komande Druge italijanske armije od 5 jula 1943 god. o odlasku njemačkih trupa iz pojedinih garnizona Hercegovine u pravcu Sarajeva i privremenom uspostavljanju domobranskog garnizona u Bileći376
177.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 5 jula 1943 god. o prikupljanju jedinica NOV na prostoru Vlasenica - Kladanj - Vareš377
178.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 6 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne378
179.Prijedlog komandanta 4 brandenburškog puka od 6 jula 1943 god. za angažovanje puka u borbi protiv jedinica NOV i PO Jugoslavije posle operacije "Schwarz"379
180.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 7 jula 1943 god. o zauzimanju Zvornika od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske383
181.Obavještenje Komande Druge italijanske armije od 8 jula 1943 god. u vezi sa angažovanjem njemačkih trupa u operaciji "Biokovo" na liniji Imotski-Livno384
182.Obavještenje Komande druge italijanske armije od 8 jula 1943 god. o mjestima u Hercegovini koja su posjele njemačke jedinice385
183.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 8 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne386
184.Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 9 jula 1943 god. o borbama i kretanju jedinica NOV na području Trebinja387
185.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 10 jula 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni390
186.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 11 jula 1943 god. o napadu na Prnjavor i borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni391
187.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 12 jula 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni393
188.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa o razmještaju i jačini četničkih jedinica na dan 12 jula 1943 god. na teritoriji južne Hercegovine394
189.Izvod iz izvještaja Štaba 373 legionarske pješadiske divizije od 12 jula 1943 god. o rezultatima poduhvata protiv jedinica NOV na prostoru Čardaci397
190.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 13 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne399
191.Izvještaj centra za prikupljanje vijesti u Trebinju od 13 jula 1943 god. o situaciji i pokretima jedinica NOV na teritoriji južne Hercegovine400
192.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 14 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne401
193.Izvod iz izvještaja italijanske vojne misije od 14 jula 1943 god. o situaciji na teritoriji centralne i Istočne Bosne i o njemačkočetničkom sporazumu za borbu protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske402
194.Dnevni izvještaj SS divizije "Prinz Eugen" od 14 jula 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne403
195.Izvod iz dnevnog izvješća komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 15 jula 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne405
196.Izvod iz izveštaja Komande Druge italijanske armije o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine u vremenu od 1 do 15 jula 1943 godine408
197.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 15 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne411
198.Izvod iz dnevnog izvješća komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 16 jula 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne412
199.Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 16 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Hercegovine414
200.Dnevni izvještaj SS divizije "Prinz Eugen" od 16 jula 1943 god. o akcijama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne418
201.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 16 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne419
202.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 17 jula 1943 god. o pokretima njemačkih divizija i borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne426
203.Dnevni izvještaj SS divizije "Prinz Eugen" od 17 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne422
204.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 17 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne424
205.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 18 jula 1943 god. o borbaraa protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne425
206.Dnevni izvještaj SS divizije "Prinz Eugen" od 18 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne427
207.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 18 jula 1943 god. o pokretima i borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine420
208.Izvod iz izvještaja italijanske vojne misije od 18 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine430
209.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 19 jula 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne431
210.Dnevni izvještaj SS divizije "Prinz Eugen" od 19 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne433
211.Obavještenje italijanskog Centra za prikupljanje vijesti u Trebinju od 19 jula 1943 god. o borbi u s. Orah i pripremama jedinica NOV za napad na Hum434
212.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 20 jula 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne435
213.Dnevni izvještaj SS divizije "Prinz Eugen" od 20 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne437
214.Dnevni izvještaj 373 pješadiske divizije od 20 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji zapadne i centralne Bosne438
215.Izvod iz dnevnog izveštaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 21 jula 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne440
216.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 21 jula 1943 god. o borbama jedinica NOV u Bosni442
217.Izvod iz izvještaja italijanske vojne misije od 21 jula 1943 god. o pokretima i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne444
218.Izvod iz dnevnog izvješća komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 22 jula 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne445
219.Izvještaj Centra za prikupljanje vijesti u Trebinju od 22 jula 1943 god. o situaciji na teritoriji južne Hercegovine446
220.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 23 jula 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne448
221.Izvod iz izvještaja italijanske vojne misije od 23 jula 1943 god. o borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne i Hercegovine449
222.Izvod Iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 24 jula 1943 god. o pokretima i akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne451
223.Izvještaj italijanskog Generalnog konzulata u Sarajevu od 25 jula 1943 god. o jačini i stanju četničkih jedinica na teritoriji Bosne i Hercegovine452
224.Izvještaj italijanskog Generalnog konzulata u Sarajevu od 25 jula 1943 god. o raspoloženju upravnih i vojnih organa NDH prema Nijemcima na teritoriji Bosne i Hercegovine454
225.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 26 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne456
226.Izvod iz dnevnog izvještaja 373 pješačke divizije od 26 jula 1943 god. o napadu jedinica NOV na domobrane kod Ključa457
227.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 26 jula 1943 god. o borbatna protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne i Bosanske Krajine459
228.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 27 jula 1943 god. o akcijama i borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne460
229.Obavještenje Generalštaba italijanske kraljevske vojske od 27 jula 1943 god. o privremenom povlačenju jedinica njemačke vojske iz Bileće, Ljubinja i Gacka462
230.Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 28 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne463
231.Izvještaj italijanskog Generalnog konzulata u Sarajevu od 28 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV i političkoj situaciji na teritoriji Bosne464
232.Obavještenje Štaba 369 pješadiske divizije od 29 jula 1943 god. o postupku prema simpatizerima NOP i zarobljenim pripadnicima NOV i PO Jugoslavije466
233.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 30 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Bosne467
234.Izvod iz izvještaja italijanske vojne misije od 30 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne469
235.Pismo četničkog kapetana Miloša Kureša od 30 jula 1943 god. Komandi italijanske divizije "Marche" o akcijama protiv jedinica NOV i potrebi tješnje saradnje između četnika i okupatorsko-kvislinških vlasti470
236.Izvod iz izvještaja Komande Druge italijanske armije o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne u vremenu od 16 do 31 jula 1943 godine472
III - Ustaško-domobranska dokumenta
237.Izvještaj oružničke postaje Kraljeva Sutjeska od 2 jula 1943 god. o zauzimanju Kraljeve Sutjeske i #262;atića od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske477
238.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 3 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica Narodnooslobodilačke vojske na teritoriji Istočne Bosne479
239.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 3 jula 1943 god. o zauzimanju Kladnja od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske483
240.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 3 jula 1943 god. o zauzimanju Drinjače od strane Narodnooslobodilačke vojske485
241.Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Zenica od 6 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na komunikacije i rudnike u dolini rijeke Bosne487
242.Izvještaj oružničke postaje Sokolac od 7 jula 1943 god. o napadu jedinica NOV na Sokolac489
243.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Travniku od 8 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne490
244.Izvještaj oružničke postaje Goražde od 11 jula 1943 god. o strijeljanju naroda od strane Nijemaca u selima oko Goražda495
245.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 12 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne u vremenu od 26 juna do 11 jula 1943 godine497
246.Dnevni izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 14 jula 1943 god. o situaciji u Bileći502
247.Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 15 jula 1943 god. o zauzimanju Vlasenice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske506
248.Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 15 jula 1943 god. o prikupljanju i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne508
249.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 15 jula 1943 god. o borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne509
250.Dnevni izvještaj Drugog domobranskog zbora od 16 jula 1943 god. o borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne511
251.Izvještaj Kotarske oblasti Nevesinje od 16 jula 1943 god. o popaljenim selima i strijeljanju stanovništva od strane Nijemaca na području oblasti513
252.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 17 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne514
253.Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 18 jula 1943 god. o zauzimanju Bos. Petrovog Sela od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske518
254.Izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 18 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne520
255.Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 19 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne521
256.Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 19 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na komunikaciji Tuzla- Doboj522
257.Izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 19 jula 1943 god. o akcijama jedinica NOV na prostoru Kiseljak-Busovača i Visoko523
258.Dnevni izvještaj oficira za vezu pri Štabu 114 lovačke divizije od 19 jula 1943 god. o napadu jedinica NOV na Ključ524
259.|Dnevni izvještaj Trećeg doobranskog zbora od 20 jula 1943 god. 0 akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Istočne Bosne525
260.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 21 jula 1943 god. o borbama i rasporedu jedinica NOV na prostoru Kiseljak- Fojnica-Kreševo527
261.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 22 jula 1943 god. o borbama jedinica NOV na komunikaciji Kiseljak-Sarajevo529
262.Izvještaj Ustaškog stožera Usora i Soli od 22 jula 1943 god. o zauzimanju Zvornika od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske530
263.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 23 jula 1943 god. o borbama jedinica NOV protiv "Vražje divizije" na Ozrenu534
264.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 23 jula 1943 god. o borbama oko Šekovića i ubijanju ranjenih pripadnika NOV i bolničarki od strane "Vražje divizije"535
265.Izvještaj Zapovjedništva 5 oružničke pukovnije o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne u vremenu od 11 do 26 jula 1943 godine539
266.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 28 jula 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV oko Brusovače i Modrinja544
267.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 jula 1943 god. o rasporedu i jačini jedinica NOV na prostoriji Teslić-Prnjavor- Kotor Varoš545
268.Opšta bojna relacija zapovjedništva Drugog zbornog područja za mjesec jul 1943 godine546
269.Opšta bojna relacija ustaško-domobranskih jedinica za mjesec juli 1943 god. na teritoriji Trećeg zbornog područja567
270.Izvještaj Velike župe Usora i Soli o akcijama i borbama jedinica NOV na području Župe u mjesecu julu 1943 godine571
BIBLIOTEKA