ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 14 - jun 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Njemački i italijanski dokumenti
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 1 juna 1943 god. štabovima divizija za raspored jedinica na području Bosanske Krajine i centralne Bosne7
2.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade Štabu Prve proleterske divizije o vojnim akcijama i pokretima izvedenim u vremenu od 15 do 31 maja 1943 godine15
3.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 2 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na prostoriji Plužine - Brljevo - Sedlar16
4.Uputstvo Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 juna 1943 god. Štabu Četvrte divizije za organizaciju obavještajne službe na terenu Divizije19
5.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 juna 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru centralne Bosne21
6.Obavještenje komandanta Treće NOU divizije od 3 juna 1943 god. političkom komesaru o situaciji na sektoru Štirno - Bioč24
7.Obavještenje Štaba Grupe 2 od 4 juna 1943 god. štabovima Treće i Sedme NOU divizije o formiranju Operativne grupe25
8.Izvještaj zamjenika komandanta Unske operativne grupe od 4 juna 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama u Krajini i Baniji26
9.Obavještanje Štaba Prve proleterske divizije od 5 juna 1943 god. Štabu Prve brigade o smjeni Šestog bataljona i sadejstvu sa Drugom proleterskom brigadom27
10.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 5 juna 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o dejstvima Šeste i Desete brigade oko Glamoča i situaciji na teritoriji koju kontroliše Divizija28
11.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 juna 1913 god. Štabu Prve brigade o prikupljanju jedinica Divizije radi produbljavanja prodora ka komunikaciji Foča - Kalinovik29
12.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 juna 1943 god. Štabu Druge divizije o nastavljanju prodora ka komunikaciji Foča - Kalinovik30
13.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije i obavještenje Štabu Druge proleterske divizije o pokretima neprijatelja na prostoru Ošli Do, Konjske Vode, Vrbnica, Orlova i odluci za proboj na komunikaciji Foča - Kalinovik32
14.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 9 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na prostoriji Vrbnica - Zamršten, Boščija Glava - Zelengora i predlog za prikupljanje jedinica Divizije na prostoru Lučkih i Vrbničkih Koliba36
15.Uputstvo zamjenika političkog komesara Dvanaeste NOU brigade od 9 juna 1943 god. zamjenicima političkih komesara Prvog i Drugog bataljona o ispunjavanju upitnika i političkom radu na terenu38
16.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 10 juna 1943 god. Štabu Desete divizije o situaciji na sektoru Četvrte divizije dodjeli oružja i hrane40
17.Izvještaj načelnika Štaba Prve proleterske divizije od 10 juna 1943 god. komandantu o kretanju pozadinskih jedinica Divizije42
18.Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 10 juna 1943 god. načelniku Štaba o situaciji na komunikaciji Foča - Kalinovik i zadatak za pokret pozadinskih jedinica43
19.Izvještaj Štaba Pete divizije od 10 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv neprijatelja na prostoru Gostilj i Ponir44
20.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 10 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje novih prostorija i sređivanje stanja u jedinicama46
21.Naredba Štaba Dvanaeste NOU divizije od 10 juna 1943 god. za formiranje Štaba Prnjavorskog i Banjalučkog NO partizanskog odreda50
22.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od. 11 juna 1943 god. štabovima Četvrte i Desete divizije za formiranje i slanje udarne grupe na željezničku prugu Sarajevo - Mostar52
23.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 11 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskim snagama na pravcu proboja Jeleč - Govza - Husad Pl. i rasporedu jedinica Divizije55
24.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 juna 1943 god. Štabu Prve brigade o dolasku bataljona Druge proleterska brigade u Mokri Do i zapovijest za izviđanje druma Foča - Goražde56
25.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o probijanju neprijateljskog obruča u rejonu Vrbniče58
26.Izvještaj Štaba Pete divizije od 11 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatima borbe kod Gostilja - Ponira i obavještenje o jačini neprijateljskih snaga u garnizonima Travnik - Turbe59
27.Obavještenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba Prve proleterske divizije o zadržavanju Četvrte crnogorske brigade u rejonu sela Omeragići63
28.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i. PO Jugoslavije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba Prve proleterske divizije da Sedma krajiška brigada napadne neprijatelja na sektoru Jeleč - Poljice64
29.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na prostoru Konjske Vode - Jeleč - Ocrkavlje - Ra taj i predlog za organizaciju prelaza komunikacije Foča - Kalinovik65
30.Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije i svom načelniku Štaba o pristizanju Sedme krajiške, Petnaeste majevičke i Šeste istočnobosanske brigade na pravac proboja i upoznavanje sa naređenjem Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije67
31.Izvještaj načelnika Štaba Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. komandantu Divizije o razbijanju neprijatelja kod Ocrkavlja i namjerama za napad na s. Budanj69
32.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od .12 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na prostoru Radomišlje - Govza - Ocrkavlje - Rataj73
33.Obavještenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavie od 12 juna 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o situaciji na području Jeleča71
34.Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba o situaciji na sektoru Rataj - Miljevina i pravcu kretanja glavnine Divizije72
35.Izvještaj načelnika Štaba Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. komandantu Divizije o situaciji na sektoru Ocrkavlje - Miljevina i pripremama za napad na neprijatelja u Jeleču i na serpentinama na drumu Foča - Kalinovik73
36.Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba o organizaciji prebacivanja preko komunikacije Foča - Kalinovik i prihvatanja jedinica Druge proleterske divizije74
37.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 13 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na teritoriji centralne Bosne75
38.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na objekte na željezničkoj pruzi Sarajevo - Višegrad77
39.Izvještaj štaba Prve krajiške brigade od 14 juna 1943 god. Štabu Pete NOU divizije o borbi protiv neprijatelja kod sela Brvanci80
40.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 15 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv neprijatelja na sektoru Miljevina - Mrežica82
41.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 15 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za preduzimanje vojnopolitičkih mjera radi uklanjanja posljedica neprijateljske ofanzive84
42.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za kontrolu pravca od Kotor Varoši i hvatanje veze sa Dvanaestom NOU divizijom87
43.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 16 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za prelaz željezničke pruge Sarajevo - Višegrad, komunikacije Rogatica - Podromanija i izbijanje na komunikaciju Podromanija - Han Pijesak, selo Sokolovići89
44.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 16 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za prikupljanje jedinica radi prelaza pruge Sarajevo - Višegrad93
45.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije da Brigada ostaje u sastavu Unske operativne grupe95
46.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na terenu Teslića i Kotor Varoši96
47.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Drugog bataljona za zarušavanje komunikacije Kotor Varoš - Teslić98
48.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 17 juna 1943 god. .Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pokretima neprijateljskih kolona iz Kotor Varoši99
49.Obavještenje Štaba, Drugog bosanskog NOU korpusa od 19 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koordinaciji dejstva krajiških i hrvatskih jedinica i situaciji u centralnoj Bosni101
50.Zapovjest Štaba Dvanaeste NOU divizije od 19 juna 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade i Banjalučkom NO partizanskom odredu za napad na četnike na sektoru Zivinice, Rađići, Javorani, Bokani i Mokri Lug103
51.Pismo političkog komesara Drugog bosanskog NOU korpusa od 20 juna 1943 god. komandantu Drugog bosanskog korpusa o situaciji na Livanjsko-glamočkom sektoru106
52.Obavještenje Štaba Prve proleterske brigade od 20 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o neprijateljskim garnizonima u Istočnoj Bosni i zapovijest za razmještaj na prostoriji Rakitnica - Vjetrenik - Sokolovići109
53.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 20 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje novih položaja na prostoru Žljebovi - Rakitnica - Džindići - Grlac - Kram113
54.Pismo Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 juna 1943 god. političkim komesarima divizija, brigada, odreda i političkim radnicima o izdaji i saradnji četnika sa Nijemcima i ustašama115
55.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 21 juna 1943 god. Štabu Prve divizije o razmještaju bataljona na prostoriji Žljebovi - Rakitnica - Grlac121
56.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 juna 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za pretres terena Šolaji - Kostići, pribavljanje hrane za bolnicu i održavanje političkih konferencija123
57.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 22 juna 1943 god. Štabu Drugog korpusa o situaciji na terenu i razvijanju neprijateljske ofanzive u Bosanskoj Krajini125
58.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o neprijateljskim garnizonima u Istočnoj Bosni126
59.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i izbijanje na prostoriju Han Pijesak, Vlasenica, Drinjača, Drina129
60.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 22 juna 1943 god. Štabu Osme brigade za pokret na teritoriju Podgrmeča133
61.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pripremu pokreta na područje Vlasenica, Srebrenica, Drina, Drinjača135
62.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 22 juna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o akcijama izvođenim u vremenu od 1 do 15 juna137
63.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 22 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o čišćenju terena Šolaji - Kositići od četnika140
64.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 22 juna 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za pokret na prostoriju Brijegovi - Baljvine142
65.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 22 juna 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za pripremu pokreta na prostoriju Brijegovi - Baljvine143
66.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 23 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv neprijatelja između rijeke Vrbasa i Vrbanje144
67.Uputstvo Štaba Dvanaeste NOU divizije od 23 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o načinu vođenja evidencije i administracije146
68.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Osme brigade Sedme NOU divizije na dan 23 juna 1943 godine148
69.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 24 juna 1943 god. Štabu Četvrte divizije za veću aktivnost u centralnoj Bosni150
70.Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 24 juna 1943 god. štabovima Četvrte, Desete i Dvanaeste divizije o situaciji kod neprijatelja na teritoriji centralne Bosne152
71.Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Istočnu Bosnu od 24 juna 1943 god. Okružnom komitetu za Srem o situaciji na teritoriji Istočne Bosne i potrebi upućivanja novih boraca iz Srema158
72.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 24 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskim garnizonima u Olovu i Kladnju160
73.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije na dan 24 juna 1943 godine162
74.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 24 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje terena između rijeke Vrbasa i Vrbanje od neprijatelja164
75.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 24 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o čišćenju terena od četnika na prostoru Otlovići, Baljvine i Cemernice planine166
76.Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja Zaštitne čete četvrte NOU divizije na dan 24 juna 1943 godine168
77.Pregled brojnog stanja ljudstva, stoke i tehničkog materijala Voda za vezu Četvrte NOU divizije na dan 24 juna 1943 godine169
78.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 25 juna 1943 god. Štabu Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu i sadejstvo sa jedinicama Prve proleterske divizije170
79.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Vlasenicu172
80.Uputstvo političkog komesara Dvanaeste NOU divizije od 25 juna 1943 god. političkim komesarima brigada i odreda za dostavljanje petnaestodnevnih izvještaja175
81.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 25 juna 1943 god Štabu Prvog i Drugog bataljona za kontrolu prostorije Agino Selo, Baljvine i Čemernica planina177
82.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 25 juna 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za čišćenje terena od četničkih jedinica između rijeke Vrbasa - Vrbanje i zatvaranje pravca od Banja Luke178
83.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o oslobođenju Vlasenice i naređenje za novi raspored jedinica na području Han Pijesak. Zvornik, Srebrenica180
84.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 26 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskim napadima u području Kladnja184
85.Izvještaj Štaba Pete divizije od 26 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Divizije u vremenu od 10 do 23 juna 1943 godine187
86.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 26 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za posijedanje položaja oko Krmina i Aginog Sela191
87.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 juna 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za povlačenje na prostoriju Krmina, Tisovca i Aginog Sela192
88.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 27 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za forsiranje Bosne radi sadejstva sa Udarnom grupacijom191
89.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 27 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za izbijanje na liniju Čukovac - Viševice - Zubovići197
90.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 27 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o situaciji na sektoru Memići, Krmine i Agino Selo198
91.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 juna 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za pokret na prostoriju Zubovići - Viševice200
92.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog korpusa od 28 juna, 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zvjerstvima koja je neprijatelj izvršio na teritoriji Podgrmečkog područja za vrijeme Četvrte neprijateljske ofanzive202
93.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 28 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Kladnja207
94.Obavještenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 28 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade o sastanku koji će štabovi brigade održati sa Štabom divizije u selu Rađićima208
95.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 29 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za ispitivanje mogućnosti likvidacije neprijateljskih garnizona u Zvorniku i Capardima i razbijanje neprijateljskih napada od Sokolca209
96.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih snaga na željezničkoj pruzi Olovo - Zavidovići212
97.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 29 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasformiranju šesnaeste brigade215
98.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 29 juna 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade za napad na neprijatelja na sektoru Rađići216
99.Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 29 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za prikupljanie podataka o kretanju neprijateljske kolone od pravca Kotor Varoši217
100.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 29 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o pokretu neprijateljskih kolona od Kotor Varoši i Vagana219
101.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 29 juna 1943 god. Štabu Dvanaesite NOU divizije o pokretu neprijateljskih kolona od Kotor Varoši i rasporedu jedinica Brigade220
102.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 30 juna 1943 god. . Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu neprijatelja na Petu crnogorsku i Prvu dalmatinsku brigadu222
103.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 30 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih snaga na prostoriji Kladanj, Ribnica, Tuzla223
104.Petnaestodnevni izvještaj Štaba četvrte divizije Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama u vremenu od 15 do 30 juna 1943 godine228
105.Izvod iz operacijskog dnevnika Pete NOU divizije za vrijeme od 28 do 30 juna 1943 godine232
106.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ulasku Sedme krajiške brigade u sastav Divizije i situaciji u dolini rijeke Spreče234
107.Obavještenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 30 juna 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade o odlaganju sastanka sa Štabom divizije i naređenje za razmještaj jedinica Pete brigade235
108.Izvod iz dnevnika komandanta Druge proleterske brigade o borbama vođenim u maju i junu mjesecu 1943 godine237
109.Brojno stanje ljudstva Treće krajiške NOU brigade na dan 30 juna 1943 godine256
110.Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 30 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o razmještaju jedinica na prostoriji Šolaji i povlačenju neprijateljskih snaga prema Varjači i Vaganu257
II - Njemačko-italijanski dokumenti
111.Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 1 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni261
112.Zahtjev Više komande oružanih snaga "S1ovenija-Dalmacija" od 1 juna 1943 god. da ustaško-domobranske jedinice ostanu u Bileći i Stocu263
113.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1 juna 1943 god. o koncentraciji divizije "Marche" na prostoriji Bileća - Trebinje264
114.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni i Hercegovini265
115.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije za 1 jun 1943 god. o borbama protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske na teritoriji Istočne i centralne Bosne267
116.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 1 juna 1943 god. o rasporedu njemačkih i italijanskih snaga269
117.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 2 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni270
118.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 2 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini 271
119.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 2 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"273
120.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 3 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske na teritoriji Istočne i centralne Bosne274
121.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 3 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni277
122.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 3 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"278
123.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 3 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske na terenu Istočne i centralne Bosne280
124.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 4 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Crnoj Gori i Hercegovini282
125.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 4 juna 1943 gad. o izvođenju operacije "Schwarz"284
126.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 4 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne285
127.Dnevni izvještaj komandanta njemačikh trupa u Hrvatskoj od 5 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni287
128.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 5 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Crnoj Gori i Hercegovini 289
129.Dnevni izvještaj niemačkog Štaba za vezu pri Komandi italianske Druge armije od 5 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"291
130.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 5 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne292
131.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 6 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"294
132.Dnevni izvještaj 373 i 369 pješačke divizije od 6 juna 1943 god. o borbama proitiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne299
133.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 7 juna 1943 god. o borbama jedinica NOV u Hercegovini301
134.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 7 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"303
135.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 7 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne305
136.Izvještaj advokata Todora Perovića od 7 juna 1943 god. italijanskom majoru Guarnaccia o djelatnosti partizanskih jedinica u Mostarskom i Nevesinjskom srezu307
137.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 8 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni308
138.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 8 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini310
139.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 8 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"312
140.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 8 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne314
141.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj ods 9 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Bosne316
142.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini320
143.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 9 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"322
144.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 9 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne324
145.Naređenje komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 10 juna 1943 god. da se strijeljaju svi muškarci sposobni za vojsku koji se budu zatekli na prostoriji Piva - Sutjeska323
146.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 10 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini327
147.Dnevni izvještaj njemačko" Štaba za vezu, pri Komandi italijanske Druge armije od 10 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"329
148.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 10 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne331
149.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 10 juna 1943 god. o borbama njemačkih jedinica protiv NOV u rejonu Sutjeske333
150.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 11 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini334
151.Dnevno izvješće njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 11 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"336
152.Dnevni izvještaj 373 pješačke divizije od 11 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u centralnoj Bosni333
153.Dnevni izvještaj bugarskog Šezdeset prvog pješačkog puka od 11 juna 1943 godine339
154.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 12 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini340
155.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 12 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"342
156.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 12 juna i943 god. o borbama protiv jedinica NOV nia teritoriji Istočne i centralne Bosne343
157.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 13 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni346
158.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini347
159.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 13 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"349
160.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 13 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne350
161.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 14 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni353
162.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini355
163.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 14 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"359
164.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 14 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne360
165.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini363
166.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 15 juna 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"365
167.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 15 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne367
168.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 15 juna 1943 god. o čišćenju prostora između Sutjeske, Drine i Pive369
169.Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 16 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni373
170.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa cd 16 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini374
171.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 16 juna 1943 god. o završetku operacije "Schwarz"375
172.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 16 juna 1943 god. 0 borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne377
173.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 17 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni379
174.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 17 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne381
175.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 17 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne383
176.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 18 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni385
177.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 18 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne386
178.Dnevni izvještaj 373 pješačke divizije od 18 juna 1943 god. o situaciji na sektoru Konjic - Travnik388
179.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 19 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne390
180.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 20 juna 1943 god. o koncentraciji njemačkih jedinica u Bosni 1 Hercegovini395
181.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 20 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne396
182.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 20 juna 1943 god. o dislokaciji njemačke SS divizije "Prinz Eugen" u Hercegovini393
183.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 21 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni400
184.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 21 juna, 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne402
185.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 22 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne404
186.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 23 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne407
187.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 24 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni409
188.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 24 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Istočne Bosne411
189.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 25 juna 1943 god. o koncentraciji njemačkih jedinica u Istočnoj Bosni413
190.Dnevni izvještaj 118 njemačke lovačke divizije i 369 i 373 pješačke divizije od 25 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne414
191.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 26 juna 1943 god. o koncentraciji njemačkih jedinica u Istočnoj i centralnoj Bosni417
192.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačže divizije od 26 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne419
193.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 26 juna 1943 god. o sastanku komandanta divizije "Prinz Eugen" sa ustaškim pukovnikom Šimićem421
194.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 26 juna 1943 god. o situaciji u Istočnoj Bosni422
195.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 27 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni423
196.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 27 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne424
197.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 28 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj i centralnoj Bosni 426
198.Dnevni izvještaj 373 pješačke divizije od 28 juna, 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji centralne Bosne428
199.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 29 juna 1943 god. o situaciji u Bosanskoj Krajini429
200.Obavještenje italijanskog obavještajnog oficira iz Vrgorca od 29 juna 1943 god. o formiranju armijskog korpusa sa zadatkom kontrole Hercegovine i centralne Basne430
201.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 29 juna 1943 god. o koncentraciji njemačkih jedinica u Bosni431
202.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije öd 30 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne433
203.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke i 118 njemačke lovačke divizije od 30 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne436
III - Ustaško-domobranski i četnički dokumenti
204.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 1 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni441
205.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 2 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni443
206.Obavještenje zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 2 juna 1943 god. o naredbi italijanskog Šestog armijskog korpusa za razoružanje četnika445
207.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 3 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni447
208.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 4 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u centralnoj i Istočnoj Bosni448
209.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 5 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni459
210.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 6 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni451
211.Bojna relacija Sedme lovačke pukovnije za mjesec maj 1943 godine452
212.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 7 juna 1943 god.o borbama protiv jedinica NOV u centralnoj i Istočnoj Bosni454
213.Izvještaj Topničke pukovnije od 7 juna 1943 god. o pokretima u toku maja 1943 godine455
214.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 8 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni457
215.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 9 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni459
216.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 10 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni460
217.Opšta bojna relacija Prvog stajaćeg djelatnog zdruga za mjesec maj 1943 godine462
218.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora cd 11 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj i centralnoj Bosni469
219.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 11 juna 1943 god. o situaciji na terenu centralne i Istočne Bosne i borbama protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske471
220.Izvještaj oružničke postaje iz Turbeta od 11 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na sektoru Ponira, Vitovlja i Mudrika475
221.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 12 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni477
222.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 13 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni479
223.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 14 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni481
224.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 15 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni483
225.Izvještaj zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 15 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na Zelengori485
226.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 16 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni489
227.Obavještenje zapovjedništva Pete pješačke dvizije od 16 juna 1943 god. o rasformiranju Zapovjedništva i budućem načinu slanja izvještaja492
228.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 17 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni493
229.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 juna 1943 god. o dislokaciji i borbama Divizije u Hercegovini495
230.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 19 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj i centralnoj Bosni499
231.Opšta bojna relacija Pete pješačke divizije za mjesec maj 1943 godine502
232.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 20 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni506
233.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 21 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni508
234.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 22 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bošni510
235.Izvještaj Posadnog zapovjedništva iz Bileće od 22 juna 1943 god. o rasporedu ustaško-domobranskih jedinica na području Bileća - Trebinje512
236.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 24 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni513
237.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 25 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni515
238.Izvještaj upravnika Župske redarstvene oblasti iz Tuzle od 25 juna 1943 god. o borbama oko Vlasenice519
239.Izvještaj Redarstvene oblasti iz Tuzle do 25 juna 1943 god. o rasporedu jedinica NOV u Istočnoj Bosni520
240.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog Zbora od 26 juna 1943 gcd. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni521
241.Izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 26 juna 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u Istočnoj Bosni522
242.Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 27 juna 1943 god. o ustaškim zvjerstvima prema stanovništvu u Srebrenici526
243.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 27 juna 1943 god. o borbama i rasporedu jedinica NOV u Istočnoj Bosni529
244.Izvještaj Velike župe Vrhbosna od 27 juna 1943 god. o- situaciji na području Istočne Bosne i zdravstvenom stanju u Sarajevu531
245.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 28 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni540
246.Izvještaj Župske redarstvene oblasti iz Tuzle od 28 juna 1943 god. o prodoru jedinica NOV prema Tuzli542
247.Izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 29 juna o zauzimanju Kladnja i Stupara i forsiranju rijeke Bosne od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske543
248.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 29 juna 1943 god. o situaciji u centralnoj i Istočnoj Bosni544
249.Izvještaj Uprave župske redarstvene oblasti iz Tuzle od 29 juna 1943 god. o prodoru jedinica NOV prema Tuzli i traženje 1 pomoći550
250.Opšta bojna relacija Trećeg domobranskog zbora za mjesec jun 1943 godine551
251.Bojna relacija Treće satnije oklopnih vlakova za mjesec jun 1943 godine556
252.Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Vlasenice od 30 juna 1943 god. o oslobođenju Vlasenice i Han Pijeska od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske561
Registar565
BIBLIOTEKA