ZBORNIK NOR-a. tom IV - BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 13 - maj 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Njemački i italijanski dokumenti
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Prvomajska čestitka boraca i rukovodilaca Prve proleterske divizije drugu Titu i pretsjedniku AVNOJ-a dr Ivanu Ribaru7
2.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 1 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja na području Goražda i Pljevalja8
3.Brojno stanje ljudstva Prve proleterske divizije na dan 1 maja 1943 godine11
4.Pregled naoružanja Prve proleterske divizije na dan 1 maja 1943 godine12
5.Brojno stanje jahaćih i tovarnih konja Prve proleterske divizije na dan 1 maja 1943 godine14
6.Proglas Štaba Druge proleterske divizije borcima, komandantima i političkim radnicima u vezi sa proslavom Prvog maja 1943 godine15
7.Izvještaj Štaba Desete divizije od 1 maja 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na sektoru Čardak, Dragnići, Gerzovo17
8.Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 1 maja 1943 god. štabovima bataljona za uništenje neprijateljskih snaga i posjedanje položaja na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje19
9.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 15 aprila do 1 maja 1943 godine22
10.Izvještaj komandanta Druge, Četvrte proleterske i Pete NOU brigade od 2 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o uništenju neprijateljskih snaga na Javorku27
11.Obavještenje Štaba Treće NOU divizije od 2 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o napuštanju Gacka i Nevesinja i o ekonomskoj situaciji u istočnoj Hercegovini28
12.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 2 maja 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 30 aprila 1943 godine29
13.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 maja 1943 god. Štabu Četvrte divizije za napad na četnike na području Glamoča31
14.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 maja 1943 god. štabovima brigada o situaciji na sektoru divizije i pokretu neprijatelja33
15.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje novih položaja i obavještenje o situaciji na terenu divizije35
16.Naredba Štaba Prve proleterske divizije od 3 maja 1943 god. o formiranju brdskog diviziona38
17.Obavještajni bilten Štaba Prve proleterske divizije od 3 maja 1943 god. o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Sandžaku39
18.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Jugoslavije za Crnu Goru i Boku od 3 maja 1943 god. Italijanskoj komandi u Nikšiću za pregovore o zamjeni zarobljenika41
19.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 3 maja 1943 god. štabovima Desete i Dvanaeste brigade za formiranje vodova za vezu u brigadama43
20.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 3 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na sektor Grab - Draškovina - Vrgoševići i Pavino Polje44
21.Izvještaj Politodjela Šesnaeste NOU brigade od 3 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu u partijskoj organizaciji brigade46
22.Pismo političkog komesara Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 maja 1943 god. političkim komesarima Četvrte i Desete divizije o zadacima političkog rada u jedinicama58
23.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 maja 1943 god. Štabu Prve brigade da uputi Prvi bataljon u pravcu Ulobići - Trnovačko Jezero61
24.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 maja 1943 god. Štabu Prve brigade o situaciji na sektoru divizije62
25.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za pregrupaciju snaga na prostoriji Foča, Goražde, Rudo63
26.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Foče i Čelebića80
27.Izvještaj zamjenika komandanta Druge proleterske brigade od 5 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o pokretu Trećeg i Petog bataljona prema Foči71
28.Naređenje Štaba Šeste krajiške NOU brigade od 5 maja 1943 god. Štabu Prvog bataljona za smotru i upućivanje boraca u novoformirani podgrmečki NOP odred72
29.Naređenje Štaba Šeste krajiške NOU brigade od 5 maja 1943 god. štabovima bataljona o rasporedu i zadacima bataljona na sektoru Podgrmeča73
30.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama izvedenim u mjesecu aprilu77
31.Izvještaj Politodjela Sedme krajiške NOU brigade od 6 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju u partijskoj i skojevskoj organizaciji85
32.Izvještaj Štaba Majevičke NOU brigade od 6 maja 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Foča, Kalinovik89
33.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za pregrupaciju snaga na prostoriji Pljevlja, Bijelo Polje, Prijepolje91
34.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 7 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Žabljaka i Šavnika95
35.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Prve brigade Štabu Prve proleterske divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 15 aprila do 1 maja 1943 godine96
36.Izvještaj Štaba Prve brigade Štabu Prve proleterske divizije o akcijama i pokretima brigade izvedenim u vremenu od 1 do 7 maja 1943 godine99
37.Naređenje Štaba Šeste krajiške NOU brigade od 7 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za dalji rad104
38.Naređenje komandanta Druge proleterske divizije od 8 maja 1943 god. Štabu Druge divizije za raspored brigada107
39.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 8 maja 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za pokret na novu prostoriju108
40.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 8 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja na liniji Pape - Orahovica109
41.Naređenje Šeste krajiške NOU brigade od 8 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama da pošalju oružje novoformiranom Podgrmečkom odredu113
42.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na bolnicu i borbama oko Mrkonjić Grada i Glamoča115
43.Izvještaj zamjenika političkog komesara Sedme krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije od 9 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju u partijskoj organizaciji Brigade116
44.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 9 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pripremama i forsiranju Drine120
45.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 9 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o boju na Javorku125
46.Izvještaj političkog komesara Druge proleterske divizije od 9 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju u partijskoj organizaciji i političkoj situaciji u Crnoj Gori126
47.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 10 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji i pokretu njemačkih snaga u Hercegovini129
48.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 10 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu i jačini jedinica130
49.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 10 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju italijanske kolone na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje130
50.Obavještajni bilten Štaba Prve proleterske divizije od 10 maja 1943 god. o jačini neprijatelja u pojedinim garnizonima Sandžaka131
51.Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 10 maja 1943 god. Štabu Pete kozarske brigade o situaciji u Bosanskoj Krajini134
52.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 maja 1943 god. Štabu Prve brigade za demonstrativni napad na Bijelo Polje136
53.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 11 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu brigada i situaciji na sektoru Kalinovik - Foča137
54.Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o razbijanju neprijateljskih snaga na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje139
55.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 12 maja 1943 god. o formiranju Podgrmečkog NOP odreda140
56.Izvještaj Štaba Prve brigade od 12 maja 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama na komunikaciji Bijelo Polje, Prijepolje142
57.Obavještajni bilten Štaba Prve proleterske divizije od 13 maja 1943 god. o jačini neprijatelja u pojedinim garnizonima Sandžaka146
58.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama o zaposjedanju položaja na komunikaciji Bijelo Polje, Brodarevo149
59.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 maja 1943 god. o formiranju Drugog bosanskog korpusa151
60.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 14 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika na sektoru Vratio, Gornje Dipovo, Sto, Konjevlaz154
61.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 14 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju neprijateljskih snaga kod Broda i Kalinovika156
62.Izvještaj političkog komesara Pete divizije od 14 maja 1943 god. političkom komesaru Prvog bosanskog NOU korpusa o moralno-političkom stanju u diviziji156
63.Izvještaj Štaba Druge grupe vojvođanskih partizanskih udarnih bataljona od 14 maja 1943 god. štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u jedinicama160
64.Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge grupe vojvođanskih partizanskih udarnih bataljona od 14 maja 1943 god. Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama162
65.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Prvog bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 14 maja 1943 godine164
66.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 maja 1943 godine166
67.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Trećeg bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 14 maja 1943 godine168
68.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 14 maja 1943 godine171
69.Pregled naoružanja Četvrtog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 maja 1943 godine174
70.Izvještaj Štaba Prvog bataljona od 14 maja 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU brigade o političkom radu i stanju u bataljonu176
71.Naređenje Štaba Pirve proleterske divizije od 15 maja 1943 god. Štabu Prve brigade za bočan napad na neprijatelja na liniji Pape - Oklade - Cerovo - Jabučna177
72.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 maja 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za napad na neprijatelja na prostoriji Sahovići, Slepač Most179
73.Pregled brojnog stanja ljudstva Prve proleterske divizije na dan 15 maja 1943 godine181
74.Pregled naoružanja Prve proleterske divizije na dan 15 maja 1943 godine182
75.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 15 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji u Srezu kolašinskom184
76.Izvještaj Štaba Drinske operativne grupe od 15 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Foče187
77.Brojno stanje ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 15 maja 1943 godine189
78.Pregled naoružanja Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 15 maja 1943 godine190
79.Brojno stanje jahaćih i tovarnih konja Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 15 maja 1943 godine192
80.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 16 maja 1943 god. štabovima Prve i Treće kraiiške brigade za napad na neprijatelja na liniji Sahovići - Slepač Most193
81.Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 16 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu neprijatelja na liniji Brodarevo - Ribarevina197
82.Izvještaj Štaba Druge grupe vojvođanskih partizanskih udarnih bataljona Štabu Treće operativne zone o akcijama izvedenim u vremenu od 20 aprila do 14 maja 1943 godine198
83.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 16 maja 1943 god. štabovima bataljona za napad na neprijatelja na liniji Sokolovića - Majna Gora - Cerovo201
84.Obavještenje Štaba Treće dalmatinske NOU brigade od 16 maja 1943 god. Štabu Treće sandžačke NOU brigade o prodoru neprijatelja u Čajniče204
85.Izvještaj Štaba Pete krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 6 do 16 maja 1943 godine205
86.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 maja 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za razbijanje neprijateljskih snaga na prostoru Bijelo Polje - Ribarevina207
87.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 17 maja 1943 god. štabovima Šeste i Jedanaeste krajiške brigade za pokret na područje Mrkonjić Grad207
88.Izvještaj Štaba Četvrte divizije Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 19 aprila do 17 maja 1943 godine211
89.Izvještaj Štaba Drinske operativne grupe od maja 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji u području Foče215
90.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 17 maja 1943 god. štabovima bataljona da ispitaju mogućnost za napad na neprijatelja na pravcu Šahovića216
91.Zaključci sa partijskog savjetovanja Druge dalmatinske NOU brigade održanog 17 maja 1943 godine217
92.Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 17 maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Bijelo Polje, Pljevlja, Prijepolje221
93.Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 17 maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Bijelo Polje, Pljevlja, Prijepolje224
94.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 18 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje novih položaja227
95.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 18 maja 1943 god. Štabu Prve brigade za pokret pravcem Čelebić - Zavajit - Bunovi229
96.Izvještaj Štaba Drinske operativne grupe od 18 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Foče230
97.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 18 maja 1943 god. štabovima bataljona za posjedanje položaja na prostoriji Maoče - Podkrajci i Vrulja234
98.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pokretu neprijatelja na sektoru Pljevalja236
99.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama o namjerama neprijatelja na području Bijelo Polje, Pljevlja, Foča237
100.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored na novim položajima i bolju organizaciju izviđačke službe241
101.Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 19 maja 1943 god. štabovima bataljona za pokret na pravcu Čelebić - Zavajit - Bunovi243
102.Izvještaj Štaba Druge brigade Druge proleterske divizije od 19 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Čajniče i pokretima na sektoru Foča - Pljevlja245
103.Izvještaj Štaba Osme brigade od 19 maja 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o moralno-političkom stanju u brigadi246
104.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 20 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pokretu neprijateljskih snaga na području istočne Hercegovine248
105.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade Štabu Prve proleterske divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 14 maja 1943 godine249
106.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 21 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pokretu neprijateljskih snaga251
107.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu Osme brigade i pokušaju neprijatelja da pređe Čeotinu251
108.Izvještaj Štaba Druge proleterske brigade od 21 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskom posjedanju položaja Šćepan Polje - Sutješka - Humić252
109.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 22 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pritisku neprijatelja od Boljanića i Kovrena252
110.Izvještaj Štaba Druge brigade Druge proleterske divizije od 22 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Čelebić i dolasku Prve proleterske brigade253
111.Izvještaj Štaba Devete brigade od 22 maja 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama protiv neprijatelja na sektoru Mrkonjić Grad i ekonomskoj situaciji na terenu253
112.Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 23 maja 1943 god. Štabu Četvrte divizije za hitno upućivanje Šeste i Dvanaeste brigade i obavještenje o situaciji u Centralnoj Bosni255
113.Izvještaj političkog komesara Druge proleterske divizije od 23 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o održanom partijskom savjetovanju Druge dalmatinske brigade i rasporedu kadra257
114.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 23 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskom prodoru na komunikaciji Pljevlja - Bijelo Polje258
115.Izvještaj zamjenika političkog komesara Prve dalmatinske NOU brigade od 23 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu i stanju partijske organizacije259
116.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Zavajit i upućivanju Treće krajiške u pomoć Drugoj dalmatinskoj brigadi262
117.Izvještaj zamjenika političkog komesara Četvrte proleterske brigade od 25 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu i stanju u partijskoj organizaciji Brigade263
118.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 26 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Gradac i prebacivanju jedinica preko rijeke Tare279
119.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 26 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za prebacivanje ranjenika i komore na lijevu obalu rijeke Tare280
120.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 27 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja do Laništa, Štetića i nastupanju od Vikoča do Trtoševa281
121.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 28 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za pregrupaciju snaga na području Foče282
122.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 28 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na lijevu obalu rijeke Tare284
123.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 28 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pokretu neprijatelja prema Krscu - Plužinama - Ravnom i Sinjcu i ugroženosti jedinica Desete hercegovačke NOU brigade286
124.Pismo političkog komesara Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 maja 1943 god. političkom komesaru Četvrte, Desete i Dvanaeste divizije za prikupljanje podataka o poginulim borcima Bosanske Krajine za brošuru "Naši junaci"287
125.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 29 maja 1943 god. Prvoj brigadi za prikupljanje jedinica radi potpomaganja Petnaestoj (Prvoj) majevičkoj brigadi da zatvori pravac Bastasi - Curevo290
126.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 29 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja Bastasi - Uzlup - Suha - Mratinje294
127.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 29 maja 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvršenim akcijama na području Bosansko Grahovo, Knin, formiranju Drvarskog odreda i situaciji u Podgrmeču297
128.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 29 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama izvedenim u vremenu od 16 do 29 maja 1943 godine299
129.Izvještaj Politodjela Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije od 29 maja 1943 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju u partijskoj organizaciji brigade u vremenu od 20 marta do 29 maja 1943 godine304
130.Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji u Bosanskoj Krajini i zahtjev za upućivanje Osme krajiške brigade na sektor Bosanska Krupa - Bihać - Kulen Vakuf308
131.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 30 maja 1943 god. štabovima Šeste i Desete brigade i Štabu Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Glamoč i Glavice310
132.Izvještaj Štaba Prve sandžačke NOU brigade od 30 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu bataljona na lijevoj obali rijeke Tare314
133.Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv neprijatelja oko Šavnika i rasporedu brigade315
134.Izvještaj zamjenika političkog komesara Osme krajiške NOU brigade od 30 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu i stanju u partijskoj organizaciji Brigade315
135.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Drugog bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama i pokretima izvedenim od 15 do 30 maja 1943 godine319
136.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 31 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih snaga na Sutjesci i probijanju ka Vučevu321
137.Izvještaj Štaba Prve yojvodanske NOU brigade Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o izvedenim akcijama i stanju u Brigadi u vremenu od 20 aprila do 31 maja 1943 godine321
138.Izvještaj Štaba Prve vojvođanske NOU brigade od 31 maja 1943 god. Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u Brigadi324
139.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade o vojnim akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 31 maja 1943 godine326
140.Brojno stanje ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 31 maja 1943 godine331
141.Pregled naoružanja Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 31 maja 1943 godine332
142.Brojno stanje jahaćih i tovarnih konja Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 31 maja 1943 godine334
143.Brojno stanje ljudstva i naoružanja Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 31 maja 1943 godine335
144.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Trećeg bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o vojnim akcijama izvedenim u vremenu od 14 do 31 maja 1943 godine336
145.Brojno stanje ljudstva Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 31 maja 1943 godine340
146.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 16 do 31 maja 1943 godine341
147.Pregled naoružanja Četvrtog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 31 maja 1943 godine344
II - Njemačko-italijanski dokumenti
148.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini349
149.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slavenija - Dalmacija", od 1 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Baniji i Bosanskoj Krajini352
150.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 2 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini353
151.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 2 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hrvatskoj i Bosni356
152.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 3 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Banije i Bosne357
153.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 3 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini359
154.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 3 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hrvatskoj i Bosni362
155.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 3 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini363
156.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 4 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini365
157.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 4 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Istočne Bosne368
158.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 5 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne370
159.Izvještaj komandanta Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 5 maja 1943 god. o održanom sastanku sa komandantom njemačkih snaga za Jugoistok372
160.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 5 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini374
161.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 5 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne377
162.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 6 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne379
163.Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6 maja 1943 god. za odbranu južne Hercegovine381
164.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini385
165.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 6 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne388
166.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 7 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne390
167.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 8 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini392
168.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 8 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne394
169.Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 9 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne396
170.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 9 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne398
171.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 9 maja 1943 god. o rezultatu sastanka održanog između generala Robottia i generala Lohra u Zagrebu400
172.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini411
173.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9 maja 1943 god. o pripremama za operacije protiv jedinica NOV na području Nikšića413
174.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 9 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne414
175.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 9 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ415
176.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 10 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ416
177.Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 11 maja 1943 god. da trupe italijanskog Šestog armijskog korpusa sadejstvuju sa jedinicama Četrnaestog armijskog korpusa u operacijama protiv jedinica NOV u Crnoj Gori420
178.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 11 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne421
179.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 11 maja 1943 god. o izdatom naređenju Komande Šestog armijskog korpusa za izvođenje operacija protiv jedinica NOV424
180.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 11 maja 1943 god. o izvođenju operacije za deblokadu Foče425
181.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 11 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini431
182.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 11 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne437
183.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 11 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ435
184.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 12 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne437
185.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 12 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne440
186.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 12 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ442
187.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 13 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne444
188.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 13 maja 1943 god. o organizovanom sadejstvu između trupa Šestog i Četrnaestog armijskog korpusa446
189.Dnevni izvještaj 118 lovačke i 369 pješačke divizije od 13 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne447
190.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 13 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ449
191.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 14 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne451
192.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 maja 1943 god. o nastupanju njemačkih trupa prema Trnovu453
193.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 14 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ454
194.Objava komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od maja 1943 god. o postupku prema stanovništvu456
195.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 15 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne457
196.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 15 maja 1943 god. o nastupanju SS divizije "Prinz Eugen" kroz Hercegovinu bez saglasnosti sa italijanskom komandom459
197.Zahtjev Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 15 maja 1943 god. da SS divizija "Prinz Eugen" obustavi dalje pokrete kroz Hercegovinu460
198.Izvještaj Komande italijanske Druge armije od 15 maja 1943 god. o nastupanju njemačkih divizija kroz Hercegovinu, Crnu Goru i Sandžak461
199.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 maja 1943 god. o nastupanju njemačkih trupa kroz Hercegovinu i koncentraciji četnika u Gacku464
200.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 maja 1943 god. o napadu jedinica NOV na Ravno i povlačenju četnika465
201.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 maja 1943 god. o nastupanju njemačkih jedinica kroz Hercegovinu466
202.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 15 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne469
203.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 15 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ i početku izvođenja operacija "Schwarz"471
204.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 16 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne476
205.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 maja 1943 god. o poljuljanom prestižu zbog upada SS divizije "Prinz Eugen" u Hercegovinu477
206.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 maja 1943 god. o dolasku njemačke 373 divizije na područje Široki Brijeg - Imotski - Ljubuški479
207.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 maja 1943 god. o situaciji u Hercegovini480
208.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 16 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne482
209.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 16 maja 1943 god. o izvođenju operacija "Schwarz"484
210.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 16 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"486
211.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 17 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne487
212.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 17 maja 1943 god. da se ne izvrši razoružavanje četnika489
213.Izvještaj odjeljenja za vezu italijanskog Ministarstva inostranih poslova pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 17 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz" od strane njemačkih trupa na teritoriji Hercegovine, Crne Gore i Sandžaka bez obavještenja i pristanka italijanskih komandi490
214.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 17 maja 1943 god. o prepisci Komande SS divizije "Prinz Eugen" 1 komandi italijanskih jedinica u vezi sa nastupanjem njemačkih trupa kroz Hercegovinu496
215.Dnevni izvještaj njemačke 118 lovačke divizije od 17 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne505
216.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 17 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne507
217.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 17 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"508
218.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 17 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"510
219.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 maja 1943 god. o situaciji u Hercegovini512
220.Dnevni izvještaj njemačke 118 lovačke divizije od 18 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Kalinovik - Foča514
221.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 18 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Čajniča i Teslića515
222.Izvještaj Komande italijanske divizije "Marche" od 18 maja 1943 god. o događajima koji su se desili od 13 do 22 februara prilikom napada jedinica NOV na garnizone u dolini Neretve517
223.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 18 |maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"549
224.Dopis njemačkog Štaba za vezu pri Komandi italijanske Druge armije od 18 maja 1943 god. o pristizanju jedinica 373 divizije na položaje SS divizije "Prinz Eugen"551
225.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 18 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"552
226.Izvještaj Kraljevske italijanske misije u Hrvatskoj od 18 maja 1943 god. u vezi sa operacijom "Schwarz"554
227.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 19 maja 1943 god. o stavu prema četnicima sjeverno od linije Stolac - Bileća556
228.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 19 maja 1943 god. o nastupanju njemačkih trupa u pravcu Bileće558
229.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 19 maja 1943 god. o situaciji u Hercegovini563
230.Dnevni izvještaj njemačke 118 lovačke divizije od 19 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Foče565
231.Dnevni izvještaj 389 pješačke divizije od 19 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Sandžaka i Bosne566
232.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 19 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"568
233.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 19 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"570
234.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 20 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne571
235.Obavještenje Komande Šestog armijskog korpusa od 20 maja 1943 god. o naređenju italijanske Vrhovne komande da italijanske trupe ne sarađuju sa Nijemcima u operacijama protiv četnika573
236.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 maja 1943 god. o situaciji u Hercegovini575
237.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 20 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Sandžaka i Bosne577
238.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 20 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"579
239.Izvještaj Komande trupa Crne Gore o sastanku održanom 21 maja 1943 god. u Podgorici između komandanta italijanskog Četrnaestog armijskog korpusa i pretstavnika Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj u vezi sa operacijom "Schwarz"581
240.Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 maja 1943 god. za posijedanje položaja Pod Han - Grkovac i r. Trebišnica586
241.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 21 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka587
242.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 21 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"589
243.Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 22 maja 1943 god. za povlačenje divizije "Marche" iz zone Mostara i upućivanje italijanskih jedinica iz Hercegovine u Crnu Goru u vezi s operacijom "Schwarz"591
244.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 maja 1943 god. o situaciji u Hercegovini593
245.Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 22 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka595
246.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 22 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"597
247.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 23 maja 1943 god. o upućivanju jedinica iz Hercegovine u Crnu Goru u vezi sa operacijom "Schwarz"601
248.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 23 maja 1943 god. o situaciji u Hercegovini602
249.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 23 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni604
250.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 23 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"607
251.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 24 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni608
252.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 24 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"610
253.Dopis komandanta Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 25 maja 1943 god. o novom rasporedu jedinica Šestog armijskog korpusa612
254.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini i Crnoj Gori615
255.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25 maja 1943 god. o događajima koji su se desili u februaru mjesecu prilikom napada jedinica NOV na italijanske garnizone u dolini Neretve617
256.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 25 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka637
257.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 25 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"639
258.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 26 maja 1943 god. o učešću italijanskih jedinica u operaciji "Schwarz"640
259.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 26 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na prostoriji Bosne i Sandžaka641
260.Dopis njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 26 maja 1943 god. o Mussolinijevoj zapovijesti za učestvovanje italijanskih jedinica u operaciji "Schwarz"643
261.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 26 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"645
262.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 27 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne649
263.Dnevni izvještaji 369 i 373 pješačke divizije od 27 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka650
264.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 27 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"653
265.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 27 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"655
266.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 28 maja 1943 god. o situaciji u Hercegovini657
267.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 28 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka659
268.Dopis italijanskog Glavnog generalštaba Kraljevske vojske od 29 maja 1943 god. o prepisci vođenoj u vezi sa operacijama njemačkih jedinica u Hercegovini i Crnoj Gori661
269.Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 29 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka667
270.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 29 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"689
271.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 29 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"671
272.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 30 maja 1943 god. o situaciji u Hercegovini673
273.Dnevni izvještaj 373 i 369 pješačke divizije od 30 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne i Sandžaka674
274.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pre Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 30 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"676
275.Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 31 maja 1943 god. za preduzimanje mjera u cilju sprečavanja proboja jedinica NOV u Hercegovini678
276.Dnevni izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 31 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosne679
277.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 31 maja 1943 god. o situaciji u Hercegovini680
278.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 31 maja 1943 god. o izvođenju operacije "Schwarz"682
III - Ustaško-domobranski i četnički dokumenti
279.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 1 maja 1943 god. o situaciji na području Glamoča, Livna i Trnova687
280.Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec mart 1943 godine688
281.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 2 maja 1943 god. o situaciji na sektoru Trnova, Goražda, Glamoča i Livna702
282.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 4 maja 1943 god. o situaciji na području Glamoča i Livna703
283.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 5 maja 1943 god. o situaciji na području Istočne i Zapadne Bosne704
284.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 6 maja 1943 god. o situaciji na području Istočne i Centralne Bosne706
285.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 7 maja 1943 god. o situaciji na području Istočne i Centralne Bosne708
286.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 8 maja 1943 god. o situaciji na području Istočne i Centralne Bosne710
287.Opšta bojna relacija Pete pješačke divizije za mjesec mart 1943 godine712
288.Opšta bojna relacija Pete pješačke divizije za mjesec april 1943 godine716
289.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 9 maja 1943 god. o situaciji na području Istočne i Centralne Bosne723
290.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 13 maja 1943 god. o situaciji na području Istočne i Centralne Bosne725
291.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 13 maja 1943 god. o italijanskim namjerama u Istočnoj Hercegovini727
292.Petnaestodnevni izvještaj zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije za period od 1 do 14 maja 1943 godine730
293.Izvještaj Stožera Petog stajaćeg djelatnog zdruga od 15 maja 1943 god. o rasporedu i akcijama jedinica u toku aprila 1943 godine734
294.Izvještaj Posadnog zapovjedništva iz Stoca od 15 maja 1943 god. o dolasku njemačkih jedinica i razoružavanju četnika u Stocu741
295.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 16 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u okolini Goražda742
296.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 17 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na sektoru Goražda i Čajniča743
297.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 17 maja 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u Sekovićima745
298.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 18 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Čajniča746
299.Naređenje komandanta Šeste pješačke divizije od maja 1943 god. za pojačanje budnosti u slučaju da Italijani pokušaju razoružati ustaško-domobranske jedinice747
300.Izvještaj Posadnog zapovjedništva Bileća od 19 maja 1943 god. o dolasku njemačkih jedinica u Bileću i odnosu njemačkih jedinica sa italijanskim748
301.Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec april 1943 godine750
302.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 21 maja 1943 god. o situaciji na području Foče i Pljevalja759
303.Bojna relacija Trinaeste pješačke pukovnije u vremenu od 19 do 25 maja 1943 god.761
304.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 27 maja 1943 god. o situaciji na području Pljevalja i Centralne Bosne769
305.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 28 maja 1943 god. o situaciji u Centralnoj Bosni771
306.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 29 maja 1943 god. o situaciji u Istočnoj i Centralnoj Bosni773
307.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 30 maja 1943 god. o situaciji na području Istočne Bosne775
308.Izvještaj oružniake postaje Nova Kasaba od 30 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod sela Neđeljišta777
309.Opšta bojna relacija Trećeg domobranskog zbora za mjesec maj 1943 godine779
310.Opšta bojna relacija Četvrte lovačke brigade za mjesec maj 1943 godine784
311.Zaključci Zapovjednika Četvrte lovačke brigade o borbama i nedostacima Trinaeste pješačke pukovnije u toku mjeseca maja 1943 godine801
312.Bojna relacija Trinaeste pješačke pukovnije za mjesec maj 1943 godine804
313.Opšta bojna relacija Petog ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga za mjesec maj 1943 godine815
314.Opšta bojna relacija Drugog domobranskog zbora za mjesec maj 1943 godine820
Registar835
BIBLIOTEKA