ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 12 - april 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Njemački i italijanski dokumenti
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Obavještenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 aprila 1943 god. potčinjenim jedinicama o organizaciji vojnopozadinskih vlasti7
2.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 1 aprila 1943 g. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pripremama za forsiranje Drine8
3.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 1 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ishodu borbe protiv četnika na liniji Krčevine-Resina-Pandurica -Glog, dejstvu Četvrte proleterske i Desete hercegovačke NOU brigade prema Gacku10
4.Operativni izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 1 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama izvedenim od februara do konca marta 1943 godine12
5.Izvještaj sekretara ćelije Prve čete Drugog bataljona Prve proleterske brigade o stanju i radu partijske organizacije u vremenu od 15 marta do 1 aprila 1943 godine19
6.Izvještaj sekretara partijske ćelije Druge čete Drugog bataljona Prve proleterske brigade o stanju i radu u partijskoj ćeliji u vremenu od 15 marta do 1 aprila 1943 godine22
7.Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 2 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o pokušaju Druge proleterske divizije da forsira Drinu25
8.Izvještaj štaba Pete divizije od 2 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljskih snaga u Ključu, Dragoraju, Čađavici i Ponoru26
9.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zdravstvenom stanju u Diviziji27
10.Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu brigada na sektoru Nevesinja29
11.Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o moralno-političkom stanju u Diviziji31
12.Naređenje štaba Prve proleterske brigade od 2 aprila 1943 god. štabovima bataljona da izvrše pripreme za forsiranje Drine na sektoru Modrani-Ustikolina-Foča33
13.Izvještaj štaba Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o posjedanju položaja na Rogoju i stanju u Brigadi36
14.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od aprila 1943 god. Prvoj i Sedmoj NOU brigadi i Haubičkom divizionu da izvrše demonstrativno forsiranje Drine39
15.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 3 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o sastavu Kalinovičke četničke brigade42
16.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 3 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o teškim ranjenicima koji su ostali u selu Vrbnici44
17.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 3 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o zauzimanju Gacka i Avtovca45
18.Petnaestodnevni izvještaj sekretara partijske ćelije Pionirskog voda od 3 aprila 1943 god. zamjeniku političkog komesara Prve proleterske brigade o stanju u partijskoj ćeliji46
19.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti neprijatelja u Podgrmeču, oslobođenju Tešnja, Novog Šehera i Pribinića48
20.Izvještaj zamjenika političkog komesara Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije od 4 aprila 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju u partiskoj organizaciji Brigade48
21.Izvještaj Prve proleterske divizije od 4 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu četničkih i domobranskih snaga na sektoru Trnova, Kalinovika i Foče50
22.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 4 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pripremama za forsiranje Drine52
23.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 4 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju ustaša iz Kule Fazlagića53
24.Zapovijest štaba Prve proleterske brigade od 4 aprila 1943 god. štabovima bataljona za demonstrativno forsiranje Drine na sektoru Foča-Ustikolina-Modrani54
25.Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 5 aprila 1943 god. štabu Sremskog NOP odreda o rasporedu sremskih bataljona na terenu Majevice, Birča i Romanije56
26.Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 5 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji u Nevesinjskom srezu58
27.Izvještaj štaba Prve brigade štabu Prve proleterske divizije o vođenim borbama u vremenu od 15 februara do 1 aprila 1943 godine59
28.Izvještaj politodjela Treće dalmatinske NOU brigade od 5 aprila 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu u Brigadi87
29.Naređenje štaba Šeste krajiške NOU brigade od 5 aprila 1943 god. štabovima bataljona da povećaju budnost98
30.Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 6 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o forsiranju rijeke Drine99
31.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 6 aprila 1943 god. štabu Prve proleterske brigade da završi pripreme za forsiranje Drine100
32.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 6 aprila 1943 god. štabovima Prve proleterske i Sedme krajiške NOU brigade da izvrše pripreme za forsiranje rijeke Drine101
33.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 6 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV a PO Jutoslavije o forsiranju Drine105
34.Naređenje štaba Sedme NOU divizije od 6 aprila 1943 god. štabu Osme brigade da ne vrši pokret prema Kalinoviku106
35.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 7 aprila 1943 god. potčinjenim jedinicama za forsiranje Drine107
36.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 7 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o forsiranju Drine, rasporedu jedinica i daljim namjerama109
37.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 7 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o izbijanju neprijateljskih snaga na Grebak-Nevesinje113
38.Izvještaj štaba Dvanaeste brigade od 7 aprila 1943 god. štabu Četvrte NOU divizije o borbama sa neprijateljem na sektoru Bosanske Krupe, Badića i Novske Planine113
39.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju italijansko-četničkih jedinica u Kninskoj Krajini115
40.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o pokretu njemačko-ustaških jedinica na liniji Bihać-Bos. Petrovac-Mrkonjić Grad-Jajce i upućivanju Druge i Četvrte NOU brigade u Centralnu Bosnu116
41.Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 8 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o prebacivanju Druge proleterske divizije na desnu obalu Drine117
42.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 8 aprila 1943 god. štabu Prve brigade da izbije na liniju Foča-Ifsar118
43.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o sastavu i jačini neprijateljskih snaga oko Trnova119
44.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji krilaša i četnika u Banjanima, na Ravnom i Kazancima121
45.Izvještaj štaba Četvrte krajiške divizije od 8 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na Kozari i Podgrmeču121
46.Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzimanju Nevesinja od strane četnika i jakom bombardovanju bolnice124
47.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od aprila 1943 god. Zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o prebacivanju jedinica preko Drine125
48.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 9 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o forsiranju Drine i uhvaćenoj vezi sa Šestom istočnobosanskom i Petnaestom (Prvom) majevičkom NOU brigadom125
49.Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 9 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o situaciji na sektoru Foča i rasporedu Šeste istočnobosanske i Petnaeste (Prve) majevičke NOU brigade128
50.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 9 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika na desnoj obali Drine129
51.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 9 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Gacka, Avtovca i rasporedu jedinica130
52.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 9 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju četničkih jedinica na liniji Ravno-Kobilja Glava-Troglav i koncentraciji Italijana kod Pivskog Manastira135
53.Izvještaj sekretara divizijskog komiteta Devete dalmatinske NOU divizije od 9 aprila 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jutoslavije o zaključcima i zadacima sa sastanka komiteta135
54.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 10 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Krčino Brdo-Kapak (k. 1203) i rasporedu jedinica138
55.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 10 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Kapak-Golo Brdo140
56.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 10 aprila 1943 god. potčinjenim jedinicama za razbijanje neprijateljskih snaga na liniji Foča-Ifsar i raspored jedinica141
57.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Druge proleterske NOU divizije na dan 10 aprila 1943 godine144
58.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 10 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Divizije146
59.Izvještaj političkog komesara Druge proleterske divizije od aprila 1943 god. članu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o smrti političkog komesara Druge proleterske brigade148
60.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 10 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zdravstvenom stanju u Diviziji i preduzetim mjerama149
61.Pohvala štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 11 aprila 1943 god. borcima i rukovodiocima Trećeg bataljona Četvrte krajiške brigade za junačko držanje u borbi kod sela Vrtoča153
62.Izvještaj Načelnika štaba Prve proleterske divizije od 11 aprila 1943 god. štabu prve Proleterske divizije o borbama na položaju Goli Vrh-Hunka-Banjača-Raskršće i Vršeljak154
63.Obavještelje štaba Prve proleterske divizije od 11 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o borbama Treće krajiške NOU brigade na Golom Vrhu155
64.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 11 aprila 1943 god. štabu Prve brigade za razbijanje italijanskih i četničkih snaga na pravcu Čajniča156
65.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 11 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na liniji Vršeljak-Raskršće-Banjača i Hunka157
66.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o gonjenju razbijenih italijanskih jedinica u boju kod Ifsara158
67.Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 11 aprila 1943 god. štabovima brigada o razbijanju neprijatelja na liniji Goli Vrh-Raskršće-Hunka i naređenje za napad na Čajniče158
68.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 12 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini i sastavu neprijateljskih snaga oko Čajniča162
69.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 12 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju Italijana iz Čajniča164
70.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 12 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji oko Foče i stanju u Crnoj Gori165
71.Izvještaj Načelnika štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 12 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na području Nevesinjskog sreza169
72.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 13 aprila 1943 god. štabovima brigada za raspored oko Čajniča i obavještenje o situaciji na sektoru Divizije170
73.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 13 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ulasku jedinica Divizije u Čajniče172
74.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 13 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o situaciji u Sandžaku i stanju u četničkim jedinicama173
75.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 13 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zdravstvenom stanju u Sedmoj brigadi177
76.Izvještaj štaba Udarne grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 13 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o izvedenim akcijama i situaciji u južnoj Hercegovini180
77.Izvještaj štaba Petnaeste (Prve) majevičke NOU brigade od 13 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku Brigade na prostoriju Mrežice-Jabuka-Mazlina i upućivanju Trećeg bataljona u selo Umoljane187
78.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 14 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, i obavještenje potčinjenim jedinicama o jačini, sastavu i rasporedu neprijateljskih snaga u Pljevljima188
79.Petnaestodnevni izvještaj štaba Prvog bataljona štabu Treće NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 14 aprila 1943 godine190
80.Pregled brojnog stanja konja Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 aprila 1943 godine192
81.Petnaestodnevni izvještaj štaba Drugog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 31 marta do 14 aprila 1943 godine193
82.Pregled brojnog stanja ljudstva Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 aprila 1943 godine196
83.Pregled brojnog stanja oružja i municije Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 aprila 1943 godine197
84.Petnaestodnevni izvještaj štaba Trećeg bataljona štabu Treće NOU brigade o vojnim akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 14 aprila 1943 godine198
85.Pregled brojnog stanja oružja i municije Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 aprila 1943 godine200
86.Petnaestodnevni izvještaj štaba Četvrtog bataljona štabu Treće NOU brigade o izvedenim akcijama i radu u Bataljonu u vremenu od 1 do 14 aprila 1943 godine202
87.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 15 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga oko Pljevalja207
88.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 15 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pojavi četničkih snaga zapadno od Čelebića208
89.Predlog štaba Treće NOU divizije od 15 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upotrebi glavnih snaga Divizije 209
90.Petnaestodnevni izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade štabu Prve proleterske divizije o vojnim akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 15 aprila 1943 godine209
91.Pregled brojnog stanja ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 15 aprila 1943 godine 211
92.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za posjedanje položaja na području Goražde-Čajniče212
93.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. štabovima brigada za organizovanje pomoćnih službi po jedinicama214
94.Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. štabovima brigada o situaciji na sektoru Druge proleterske divizije i naređenje Trećoj krajiškoj NOU brigadi za sadejstvo Drugoj diviziji216
95.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ratnom plijena zadobijenom u borbama od Drine do Čajniča218
96.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju Treće i Sedme krajiške NOU brigade radi sadejstva sa jedinicama Druge proleterske divizije219
97.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru četnika kod Čelebića219
98.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije da četnici ugrožavaju Bunove220
99.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 16 aprila 1943 god. Zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o koncentrisanju četničkih snaga u Pivi220
100.Obavještenje štaba Šeste krajiške brigade od 16 aprila 1943 god. štabu Dvanaeste krajiške NOU brigade o brojnom stanju i naoružanju Brigade221
101.Zapovijest štaba Druge proleterske divizije od 17 aprila 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na četnike na prostoriji Čelebić-Šćepan Polje222
102.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 17 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju na sektoru Divizije226
103.Obavještenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 aprila 1943 god. štabu Četvrte divizije o situaciji na sektoru Korpusa i rasporedu jedinica228
104.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 18 aprila 1943 god. štabovima brigada da zadrže položaje na području Foče i Čajniča i obavještenje o situaciji230
105.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 18 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o izvršenju protivnapada na četnike kod Čelebića232
106.Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 18 aprila 1943 god. štabovima brigada za povećanje budnosti i discipline u jedinicama232
107.Naređenje štaba Prve proleterske brigade od 18 aprila 1943 god. štabovima bataljona za obezbjeđenje međupoložaja i unutrašnje sređivanje bataljona237
108.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zvjerstvima okupatora u Podgrmeču za vrijeme Četvrte neprijateljske ofanzive239
109.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 19 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju četnika kod ćeotine240
110.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 19 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku njemačkih jedinica u Goražde240
111.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 19 aprila 1943 god. štabovima brigada o pripremama za pokret na prostoriju Kovren243
112.Izvještaj štaba Pete divizije štabu Prvog bosčnskog NOU korpusa o borbama koje su vođene u vremenu od 3 marta do 16 aprila 1943 godine246
113.Izvještaj Načelnika štaba Sedme NOU divizije od 19 aprila 1943 god. Zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o zatvaranju pravca prema Trnovu i stanju u Šesnaestoj NOU brigadi249
114.Operativni izvještaj Grupe vojvođanskih partizanskih udarnih bataljona od 19 aprila 1943 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske za period od 18 februara do 19 aprila251
115.Izvještaj štaba Treće sandžačke NOU brigade od 19 aprila 1943 god. štabu Druge proleterske divizije o borbama na prostoru Čelebić-Uzlup-Zlatni Bor-Zavajit257
116.Izvještaj štaba Osme krajiške brigade od 19 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Brigade, pojavi oboljenja od tifusa i jačini neprijateljskih snaga u Bihaću262
117.Izvještaj štaba Petnaeste (Prve) majevičke NOU brigade od 19 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru koji kontrolišu jedinice Brigade i obavještenja o pokretima neprijatelja264
118.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 20 aprila 1943 god. štabovima brigada za posjedanje novih položaja oko Goražda i Pljevalja265
119.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 20 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku neprijateljskih snaga u Goraždu i stanju oko Pljevalja268
120.Obavještenje štaba Treće NOU divizije od 20 aprila 1943 god. Pokrajinskom komitetu za Crnu Goru, Boku i Sandžak o situaciji i pravcu dejstva udarne grupacije269
121.Izvještaj štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 20 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Nevesinja i napadu na Lukavac270
122.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 21 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini i sastavu četničkih snaga oko Čelebića i situaciji na terenu271
123.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 21 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju Četvrte proleterske brigade prema Šavniku274
124.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 21 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika u oblasti Pive275
125.Izvještaj štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 21 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Foča i prebacivanju ranjenika276
126.Naređenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 aprila 1943 god. štabu Desete krajiške brigade da se prebaci sa sektora Strmice na prostoriju između Bosanskog Petrovca i Kulen Vakufa278
127.Obavještenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 aprila 1943 god. štabu Četvrte divizije i Osme brigade o obrazovanju Unske operativne grupe280
128.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatima borbe na Kozari282
129.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 23 aprila 1943 god. štabovima brigada za čišćenje Sandžaka od četničkih jedinica282
130.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 23 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Sedme krajiške NOU brigade na prostoru Meljak- Vrba, uhvaćenoj vezi sa Četvrtom proleterskom brigadom i oslobođenju Žabljaka285
131.Izvještaj Načelnika štaba Sedme NOU divizije od 23 aprila 1943 god. Zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o pokretima neprijatelja, o prilikama u pojedinim neprijateljskim garnizoniam i zdravstvenom stanju u Diviziji289
132.Naređenje štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 23 aprila 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za veću brigu o ranjenim i bolesnim drugovima i načinu ishrane jedinica292
133.Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 24 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o situaciji na terenu i mjerama koje treba preduzeti294
134.Izvještaj političkog komesara Druge proleterske divizije od 24 aprila 1943 god. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o partijskim problemima u Pivi i preduzetim mjerama296
135.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 25 aprila 1943 god. štaboviam brigada za napad na četnike na sektoru Kovrena298
136.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 26 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pripremama za napad na Javorak300
137.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 26 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji kod Nevesinja i Javorka300
138.Naredba štaba Prvog bosanskog korpusa od 27 aprila 1943 god. o postavljanju rukovodilaca u Četvrtoj krajiškoj NOU diviziji301
139.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 27 aprila 1943 god. štabovima brigada da napadnu četnike na sektoru Kovren i obavještenje o situaciji u Sandžaku302
140.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 27 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama u toku marta mjeseca305
141.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 27 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju četnika na prostoriji Krupice-Prenćani312
142.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 27 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o uhvaćenoj vezi sa bataljonom Druge proleterske brigade313
143.Spisak poginulih članova KPJ boraca i rukovodilaca Pete crnogorske brigade u vremenu od 15 februara do 27 aprila 1943 godine314
144.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 28 aprila 1943 god. štabovima brigada za smjenu jedinica Prve proleterske brigade i raspored jedinica na položajima oko Goražda i Pljevalja316
145.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 28 aprila 1943 god. štabu Prve brigade za nastupanje prema Pljevljima320
146.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 28 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pripremama za napad na Javorak321
147.Zapovijest štaba Druge proleterske divizije od 28 aprila 1943 god. štabovima brigada za napad na Italijane i četnike na prostoriji Javorak-Papratni Doli321
148.Izvještaj štaba Prve brigade od 28 aprila 1943 god. štabu Prve proleterske divizije o napadu ustaša i Nijemaca na Šesti bataljon kod Voljača, koncentraciji Nijemaca na sektoru Goražda i rasporedu ostalih jedinica322
149.Naređenje štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 28 aprila 1943 god. potčinjenim jedinicama za prikupljanje jedinica za pokret na prostoriju Bijelo Polje-Berane324
150.Petnaestodnevni izvještaj štaba Drugog bataljona Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 14 do 28 aprila 1943 godine325
151.Izvještaj štaba Petnaeste (Prve) Majevpčke NOU brigade od 29 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o rasporedu jedinica326
152.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu jedinica Desete krajiške brigade na njemačku kolanu kod Kolunića i Paunovca328
153.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 30 aprila 1943 god. štabu Prve brigade da zaposjedne komunikaciju Pljevlja-Prijepolje i napadne neprijateljske kolone i transporte329
154.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 30 aprila 1943 god. potčinjenim jedinicama da prikupe podatke o četnicima i konfiskuju njihovu pokretnu imovinu332
155.Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 30 aprila 1943 god. štabu Prve proleterske brigade o zadržanim prezdravelim borcima za Brdsku bateriju i Prateću četu divizije334
156.Izvještaj štaba Pete divizije od 30 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatima napada na Glamoč i četničkom napadu na bolnicu u Koričanima336
157.Izvještaj štaba Prve brigade od 30 aprila 1943 god. štabu Prve proleterske divizije o dostignutim položajima i situaciji oko Pljevalja340
158.Pregled brojnog stanja oružja i municije Prve brigade Prve proleterske divizije od aprila mjeseca 1943 godine342
159.Pregled brojnog stanja ljudstva Prve brigade Prve proleterske divizije na dan 30 aprila 1943 godine344
160.Pregled brojnog stanja jahaćih i tovarnih konja Prve brigade Prve proleterske divizije na dan 30 aprila 1943 godine345
161.Izvještaj zamjenika političkog komesara Pete crnogorske NOU brigade od 30 aprila 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jutoslavije o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi346
162.Operativni izvještaj Petnaeste (Prve) majevičke NOU brigade o izvedenim akcijama i pokretima u vremenu od 29 marta do 30 aprila 1943 godine353
163.Petnaestodnevni izvještaj štaba Prvog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 30 aprila 1943 godine359
164.Pregled brojnog stanja ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 30 aprila 1943 godine361
165.Pregled brojnog stanja oružja i municije Prvog bataljona Treće krajiške brigade na dan 30 aprila 1943 godine362
166.Petnaestodnevni izvještaj štaba Četvrtog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama i radu u bataljonu od 16 do 30 aprila 1943 godine364
II - Njemačko-italijanski dokumenti
167.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 1 aprila 1943 god. za preuzimanje inicijative u operacijama od jedinica NOV i izvođenje sortifikaciskih radova oko Mostara i na rijeci Trebišnici369
168.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 1 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Slavonskog Broda i Kotor Varoši370
169.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1 aprila 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u Hercegovini371
170.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1 aprila 1943 god. o razbijanju četnika na Trusini pl. od strane jedinica NOV373
171.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini374
172.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Broda i Ustikoline376
173.Izvještaj italijanske divizije "Murge" od 1 aprila 1943 god. o uzrocima pada Prozora378
174.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 2 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Slavoniji i Bosni383
175.Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 2 aprila 1943 god. za reorganizaciju četničkih jedinica, evakuaciju Gacka i pripremu operacija protiv jedinica NOV u Hercegovini384
176.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 2 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini387
177.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 2 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Ustikoline i Broda389
178.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 2 aprila 1943 god. o pregrupaciji jedinica390
179.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 2 aprila 1943 god. o rasporedu četničkih jedinica u Hercegovini392
180.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 3 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Sloveniji, Sremu, Baniji i Bosni393
181.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 3 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini395
182.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 3 aprila 1943 god. sZ moralu četničkih jedinica u Hercegovini397
183.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 3 aprila 1943 god. o moralu četnika i njihovom povlačenju ispred jedinica NOV u Hercegovini399
184.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 3 aprila 1943 god. o rasporedu četnika i razbijanju njihovih jedinica od strane NOV na području Gacka400
185.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 3 aprila 1943 god. o napadu četnika na jedinice NOV sa pravca Trusina Pl. prema Nevesinju401
186.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 4 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Slavoniji, Baniji i Bosni402
187.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 4 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini404
188.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 4 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Broda, Ustikoline i Krstaca406
189.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 4 aprila 1943 god. o napadu jedinica NOV na četničke položaje kod Drežnja407
190.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Mostara od 4 aprila 1943 god. o napadu jedinica NOV na Ljubinje408
191.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 4 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini409
192.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 5 aprila 1945 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini410
193.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 5 aprila 1943 god. o bombardovanju položaja jedinica NOV kod Broda i Ustikoline412
194.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 5 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV kod Šipačna i rasporedu četničkih jedinica413
195.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 6 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Baniji i Bosanskoj Krajini414
196.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini416
197.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Foče419
198.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 6 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini421
199.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 7 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hrvatskoj i Bosni422
200.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 7 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini424
201.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 7 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na prostoriji Foča-Čelebić426
202.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 7 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV na području Nevesinja428
203.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 8 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hrvatskoj i Bosni429
204.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 8 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini431
205.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 8 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Foče433
206.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 9 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hrvatskoj i Bosni434
207.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni i Hercegovini436
208.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9 aprila 1943 god. o izjavi zahvalnosti Dobrosava Jevđevića, delegata četničke vrhovne komande, italijanskim jedinicama na pruženoj pomoći u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja438
209.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini439
210.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 10 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hrvatskoj i Bosni441
211.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog arimjskog korpusa od 10 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Foče445
212.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 10 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na poručje Foče445
213.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 11 aprila 1943 god. o borbi protiv jedinica NOV na sektoru Bosanski Petrovac-Vrtoče447
214.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 11 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini448
215.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 11 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Foče450
216.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 12 aprila 1943 god. za zatvaranje pravca Drežnica-Željuša451
217.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi opužanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 12 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na drumu Ključ-Bosanski Petrovac452
218.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 12 aprita 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini453
219.Obavještenje Načelnika italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 13 aprila 1943 god. o traženju da Nijemci preduzmu operacije protiv jedinica NOV u Sandžaku i naređenje za učešće Šestog armijskog korpusa i vazduhoplovstva u tim operacijama456
220.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija'' od 13 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na drumu Ključ-Bosanski Petrovac460
221.Izvještaj italijanskog vojnog izaslanika iz Beograda od 13 aprila 1943 god. o opkoljavanju italijanskog bataljona kod Foče od strane jedinica NOV463
222.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini464
223.Dnevni izvještaj italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13 aprila 1943 god. o pretrpljenim gubicima u borbama protiv jedinica NOV na području Foče466
224.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 14 aprila 1943 god. za prikupljanje svih četnika iz Hercegovine za napad na jedinice NOV kod Foče468
225.Narećenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 14 aprila 1943 god. za bombardovanje položaja jedinica NOV oko Foče469
226.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 14 aprila 1943 god. da se ispitaju uzroci poraza italijanskih jedinica u Prozoru i dolini Rame i Neretve470
227.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini475
228.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 aprila 1943 god. o pritisku jedinica NOV na Foču i gubicima bataljona "Intra"478
229.Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 15 aprila 1943 god. za organizaciju sadejstva sa njemačkim trupama u vezi sa operacijama prema Foči480
230.Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija" od 15 aprila 1943 god. za izvođenje operacija protiv jedinica NOV na području Foče484
231.Izvještaj Guvernatorata Crne Gore od 15 aprila 1943 god. o ppipremama za izvođenje operacija protiv jedinica NOV na području Foče485
232.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 aprila 1943 god. o postignutom sporazumu između komandanata divizija "Marche" i SS "Princ Eugen" za posjedanje položaja u dolini Neretve487
233.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini488
234.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 aprila 1943 god. o napadu jedinica NOV na Foču i pravcima nastupanja četnika491
235.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 apoila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini493
236.Obavještenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 aprila 1943 god. o bombardovanju položaja jedinica NOV oko Foče495
237.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 aprila 1943 god. o nastupanju četnika sa pravca Čelebića prema Foči496
238.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 17 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini498
239.Naređenje italijanske Vrhovne komande od 18 aprila 1943 god. za izvođenje operacija protiv jedinica NOV na području Foče500
240.Dnevni izveštaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 18 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hrvatskoj i Bosni502
241.Obavještenje Italijanske vojne misije u Zagrebu od 18 aprila 1943 god. o pripremama i jačini njemačkih jedinica za izvođenje operacija protiv jedinica NOV na području Foče503
242.Obavještenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 aprila 1943 god. o bombardovanju položaja jedinica NOV na području Foče505
243.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 aprila 1943 god. o teškoćama preduzimanja operacija protiv jedinica NOV na području Foče506
244.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 aprila 1943 god. o održanom sastanku na Cetinju u vezi sa operacijama protiv jedinica NOV na području Foče507
245.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini510
246.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 18 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV kod Plane i Nevesinja512
247.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 19 aprila 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica NOV na području Foče513
248.Dnevni izzještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 19 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hrvatskoj i Bosni515
249.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 19 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini516
250.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 20 aprila 1943 god. o jačini jedinica koje će učestvovati u operaciji protiv jedinica NOV na pravcu Plana-Gacko-Čemerno519
251.Obavještenje Više komande opužanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 20 aprila 1943 god. o nastupanju njemačkih jedinica sa pravca Rogatice prema Foči520
252.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 20 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni521
253.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini522
254.Zabilješke sa sastanka održanog 21 aprila 1943 god. pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija"525
255.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 21 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni529
256.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini531
257.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 21 aprila 1943 god. o borbama italijanskih i četničkih snaga protiv jedinica NOV na prostoriji Nevesinje-Plana-Gacko533
258.Naređenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 22 aprila 1943 god. za izvođenje operacija protiv jedinica NOV na području Foče534
259.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini535
260.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni538
261.Dnevni pzvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 23 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini539
262.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 24 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni542
263.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini543
264.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 25 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni546
265.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25 aprila 1945 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini547
266.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25 aprila 1943 god. o izvođenju operacija na prostoriji Nevesinje-Berkovići-Fatnica-Meka Gruda550
267.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 25 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini554
268.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 25 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini556
269.Obavještenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 26 aprila 1943 god. o traženju da njemačke jedinice izvrše prodor prema opsjednutom garnizonu Foča i naređenje da italijanske jedinice divizije "Taurinense" učestvuju u toj operaciji557
270.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 26 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Sandžaku558
271.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini560
272.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 26 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini i Crnoj Gori562
273.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 aprila 1943 god. o operacijama za deblokadu Foče563
274.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 aprila 1943 god. o napadu jedinica NOV na italijanske jedinice kod Kobilje Glave565
275.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini566
276.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 28 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni569
277.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 28 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini570
278.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 29 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni573
279.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 29 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini574
280.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 29 aprila 1943 god. o gubicima četnika majora Baćovića u borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini579
281.Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 29 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini i situaciji u Hercegovini580
282.Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 30 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni581
283.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 30 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini582
III - Ustaško-domobranski i četnički dokumenti
284.Naređenje delegata četničke vrhovne komande od 1 aprila 1943 god. da četničke jedinice krenu prema Nevesinju587
285.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 1 aprila 1943 gld. o pokušajima četničkih jedinica da pređu u napad na jedinice Narodnooslobodilačke vojske588
286.Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 pješadijskoj diviziji od 1 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Kotor Varoši589
287.Izvještaj Posadnog zapovjedništva Gacko od 1 aprila 1943 god. o zauzimanju Fojnice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske591
288.Dnevni izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 2 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj Hercegovini592
289.Zahtjev četničkog komandanta Baja Stanišića od 2 aprila 1943 god. Šestoj ustaško-domobranskoj diviziji za dodjelu municije i bombi594
290.Obavještenje Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3 aprila 1943 god. o postignutom sporazumu sa delegatom četničke vrhovne komande595
291.Dnevni izvještaj Šeste pješačke divizije od 3 aprila 1943 god. o pokretima i borbama jedinica NOV u istočnoj Hercegovini598
292.Bojna relacija Sedme pješačke pukovnije od 4 aprila 1943 god. za mjesec mart600
293.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 5 aprila 1943 god. o pokretima i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne602
294.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 9 aprila 1943 god. o pokretima i borbama jedinica NOV na teritoriji Istočne Bosne604
295.Dnevni izvještaj Šeste pješačke divizije od 9 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i nesporazumu sa Italijanima606
296.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od aprila 1943 god. o razbijanju ustaške milicije i nesposobnosti italijanskih generala za vođenje borbe609
297.Izvještaj zapovjedništva Oružničkog voda Goražde od 11 aprila 1943 god. o borbama i pokretima jedinica NOV oko Foče i forsiranju Drine 610
298.Pismo delegata četničke vrhovne komande od 13 aprila 1943 god. o izdaji i kukavičluku četničkih jedinica 612
299.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 14 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni613
300.Opšta bojna relacija Četvrte lovačke brigade za mjesec februar 1943 godine619
301.Opšta bojna relacija Četvrte lovačke brigade za mjesec mart 1943 godine624
302.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 26 aprila 1943 god. o situaciji na području Centralne i Istočne Bosne626
303.Zapovijest zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 29 aprila 1943 god. o predostrožnosti za proslavu 1 maja632
304.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 30 aprila 1943 god. o situaciji u Semberiji i Sremu634
305.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovšpe od 30 aprila 1943 god. o rasporedu i jačini jedinica NOV oko Mrkonjić Grada648
306.Registar651
BIBLIOTEKA