ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 11 - mart 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Njemački i italijanski dokumenti
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 1 marta 1943 god. štabovima brigada za pokret prema Gornjem Vakufu7
2.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 1 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za pokret na prostoriju Ljubunci-Kalakušić-Blace9
3.Naređenje štaba Prve proleterske brigade od 1 marta 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Panduri- Čažanj-Bukovlje i Redići10
4.Naređenje štaba Prve proleterske brigade od 1 marta 1943 god. potčinjenim jediincama za marš na prostoriju Blace-Ljubunci- Kalakušić12
5.Izvještaj štaba Osme baniske brigade od 1 marta 1943 god. štabu Sedme NOU divizije o borbama na Oglavku i o moralnopolitičkom i zdravstvenom stanju jedinica13
6.Izvještaj zamjenika komandanta Devete krajiške NOU brigade od 1 marta 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Sipova i prodoru neprijatelja prema Mliništima15
7.Izvještaj štaba Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade štabu brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 15 februara do 1 marta 1943 godine16
8.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Mokronoge i Mliništa18
9.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Prijane19
10.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 2 marta 1943 god. štabovima brigada za pokret prema Prozoru i obaveštenje o neprijateljskoj ofanzivi iz pravca Gornji Vakuf20
11.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od marta 1943 god. štabovima brigada za pokret na prostoriju Zastinje-Gazići i Mejnik-Ljubunci i sprečavanje prodora neprijatelja ka Meljniku23
12.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nastupanju neprijatelja između Kulen Vakufa i Jajca i o situaciji na ostalim sektorima korpusa25
13.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 3 marta 1943 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja na prostoriji između druma Makljen-Gornji Vakuf i rijeke Vrbasa26
14.Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 3 marta 1943 god. štabovima brigada o situaciji na sektoru Gornji Vakuf- Prozor30
15.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 3 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Drugog bataljona Četvrte proleterske brigade kod Draševa i Vilić Gumna32
16.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 3 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nastupanju Nijemaca i ustaša u pravcu Konjica36
17.Naređenje štaba Treće NOU divizije od 3 marta 1943 god. štabovima Pete crnogorske i Desete hercegovačke brigade za napad na neprijatelja kod Ostrošca36
18.Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Livno i u Blato na Cetini i o povlačenju divizije na liniju Rakitno-Prozor37
19.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 4 marta 1943 god. štabu Prve brigade da izvrši pokret na prostoriju Krupa- Bistrica-Sarajvilić/td>39
20.Obavještenje štaba Treće NOU divizije od 4 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, štabu Prve proleterske divizije i potčinjenim jedinicama o pokušaju ubacivanja neprijateljskih agenata u jedinice Prve proleterske divizije40
21.Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 4 marta 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Dvanaeste krajiške brigade za raspored na prostoriji Ključ-Bosanski Petrovac-Bosanska Krupa-Otoka-Bosanski Novi u cilju izvršenja određenih zadataka42
22.Izvještaj štaba Četvrte divizije od 4 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama Pete i Šeste krajiške brigade protiv neprijatelja na Grmeču i Kozari46
23.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 5 marta 1943 god. štabu Prve brigade da se onemogući prodor neprijatelju na liniju Zdrimci-Bistrica46
24.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 5 marta 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za gonjenje neprijatelja prema Bugojnu49
25.Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 5 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade o stanju na sektoru Treće sandžačke NOU brigade i zahtjev za češće dostavljanje izvještaja51
26.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 5 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade da zadrži jedinice na dostignutim položajima u blizini Gornjeg Vakufa32
27.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 5 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o upućivanju Prve dalmatinske brigade u sastav Treće NOU divizije i o rasporedu divizije na pravcu Gornji Vakuf-Prozor53
28.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 5 marta 1943 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Gornji Vakuf-Prozor-Mejnik54
29.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Gornjeg Vakufa57
30.Izvještaj štaba Prve kraiiške brigade od 5 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv četnika u Centralnoj Bosni58
31.Izvještaj štaba Druge dalmatinske brigade Druge proleterske divizije od marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu brigade i rezultatu napada Prvog bataljona na Jablanicu64
32.Obavještenje štaba Druge dalmatinske brigade od 5 marta 1943 god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o pripremama za izgradnju mosta radi prelaza preko rijeke Neretve66
33.Izvještaj štaba Treće dalmatinske brigade od 5 marta 1943 god. štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg-Imotski-Posušje62
34.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 6 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica i povlačenju neprijatelja u pravcu Bugojna63
35.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 6 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za pokret prema Ostrošcu68
36.Izvještaj Operativnog štaba Šesnaeste baniske i Sedme krajiške NOU brigade od 6 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu jedinica na položajima Livno-Šujjca-Ravno-Kupres69
37.Izvještaj Operativnog štaba Šesnaeste baniske i Sedme krajiške NOU brigade od 6 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama bataljona Sedme brigade kod Borove Glave i o novom rasporedu jedinica na položajima Borova Glava-Šujica70
38.Izvještaj štaba Devete krajiške NOU brigade od 6 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Janj-Blagaj-Kupres-Vukovsko71
39.Izvještaj komandanta mjesta Duvno od 6 marta 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Duvna72
40.Izvještaj oficira za vezu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 7 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o rasporedu jedinica na prostoru Vukovsko-Šipovo74
41.Pismo komandanta Prve proleterske divizije od 7 marta 1943 god pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru divizije75
42.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 7 marta 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade protiv četnika kod Jablanice i na liniji Javorik-Breza77
43.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 8 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama prilikom forsiranja Neretve i o stanju u četničkim jedinicama78
44.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 7 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod sela Gostovića i Višnjevice o broju ranjenika u diviziji i o gubicima jedinica u poslednjim borbama81
45.Dopis štaba Druge krajiške NOU brigade od 8 marta 1943 god. štabu bataljona Šeste krajiške NOU brigade o potrebi zaposjedanja položaja kod Čađavice84
46.Obavještenje štaba Haubičkog diviziona Vrhovnog štaba od 8 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu diviziona i formiranju brdske baterije85
47.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 9 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za zatvaranje i kontrolisanje pravca od Neretve i neutralisanje neprijateljske artiljerije u selu Celebiću88
48.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o četničkim jedinicama kod Konjica, njihovom moralu i o situaciji u Hercegovini89
49.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na Samaru i zaposjedanju linije Mrakovo-Strogojnica-Ravan-Falanovo Brdo92
50.Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade Pete NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Vukovsko i o rasporedu bataljona93
51.Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade Pete NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Prvog i Trećeg bataljona kod Ravašnice i o prodoru neprijatelja na sektor brigade94
52.Obavještenje štaba Sedme brigade Sedme NOU divizije od 9 marta 1943 god. štabu Druge proleterske divizije o stanju u brigade i situaciji na sektoru Prenj-Glogošnica95
53.Izvještaj štaba Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o uspostavljanju veze sa Trećom krajiškom NOU brigadom i zaposjedanju novih položaja96
54.Izvještaj štaba Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja prema Prozoru97
55.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 10 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama između Blaca i Ošljana i o prodoru neprijatelja u Prozor97
56.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 10 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu neprijatelja na pravcu Jasenjani-Prenj-Jablanica98
57.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 10 marta 1943 god. yrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nastupanju divizije prema Bjeloj i o situaciji kod ranjenika99
58.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 10 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o odbacivanju neprijatelja prema Konjicu100
59.Izvještaj štaba Pete divizije od 10 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru divizije poslije borbi na Šatoru100
60.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 10 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji kod sela Donje Jablanice102
61.Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 10 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Bitovnje i Ostrošca104
62.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 11 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prebacivanju Šesnaeste brigade na lijevu obalu Neretve i o pripremi napada na italijansko-četničke položaje Gradac-Sanica-Borčići-Milanove Kolibe-Glogošnica-Zelena Glava-Risovac-Obodić105
63.Obavještenje štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 11 marta 1943 god. štabu Sedme NOU divizije o prodoru neprijatelja na Kopno Brdo i o situaciji i rasporedu jedinica na desnoj obali Neretve107
64.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama i gubicima u toku neprijateljske ofanzive i o novom rasporedu brigade108
65.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 12 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za pokret i smještaj na prostoriji s. Borci i zatvaranje pravca Konjic-Bjela-Borci112
66.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 12 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju četnika na prostoriji Bjela-Boračko Jezero113
67.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 13 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Konjic-Ostrožac i o pripremi za prebacivanje brigade na lijevu obalu Neretve114
68.Izvještaj štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 13 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodiranju neprijatelja prema Dohjoj Jablanici i o situaciji na lijevoj obali Neretve116
69.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade da obustavi izdavanje zapovijesti jedinicama za napad na četnike na položajima Glavatičevo- Lipeta117
70.Zapovijest štaba Druge proleterske divizije od 14 marta 1943 god. za napad na četničku grupaciju na liniji Grajsalići-Obalj- Ulog118
71.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 14 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prebacivanju Prve dalmatinske brigade na lijevu obalu Neretve i o rasporedu Pete crnogorske NOU brigade122
72.Naređenje komandanta kolone od 14 marta 1943 god. štabovima Prve proleterske i Druge dalmatinske brigade i Komandi brdske baterije za napad na četnike na prostoriji Grajsalići- Obalj-Ulog122
73.Naređenje štaba Šeste krajiške NOU brigade od 14 marta 1943 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na sektoru Sanica, Dabar, Stari Majdan, Sokolište i Kršlje126
74.Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Treće krajiške NOU brigade štabu brigade o izvedenim akcijama i radu u vremenu od 1 do 14 marta 1943 godine129
75.Izvještaj štaba Četvrte divizije od marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu neprijateljske ofanzive na sektoru Grmeča i Podgrmeča131
76.Izvještaj štaba Pete divizije od 15 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljskih posada u Livnu, Mrkonjić Gradu, Bosanskom Grahovu, Drvaru i Ključu134
77.Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o napadu na Tešanj135
78.Izvještaj Drugog bataljona Četvrte proleterske brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o rezultatu borbi kod Kule137
79.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o napadu na Tešanj138
80.Zapovijest štaba Druge proleterske divizije od 16 marta 1943 god za napad na četnike na prostoriji Cetoborje-Kruševljani- Zaborani-Kvanj-Lipeta140
81.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 16 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika na sektoru Kvanj, Lipeta, Glavatičevo144
82.Obavještenje štaba Treće NOU divizije od marta 1943 god. štabu Druge proleterske divizije o proboju četničkog položaja kod sela Lipeta-Gračanica147
83.Naređenja štaba Pete NOU divizije od 16 marta 1943 god. štabu Četvrte krajiške brigade za napad na neprijatelja u Mrkonjić Gradu i čišćenje prostorija oko Glamoča od četnika148
84.Izvještaj štaba Pete divizije od 16 marta. 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o upućivanju Šeste krajiške brigade i Ribničkog bataljona u napad na Ključ149
85.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 16 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica kod Idbara i prenosu ranjenika150
86.Izvještaj štaba Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 15 marta 1943 god.152
87.Izvještaj štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 17 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv italijanskih i četničkih jedinica kod Bahtijevice, Donj e g Zimlja i Prijevorca154
88.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 18 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Ostrošca i Orlenice i o evakuaciji ranjenika155
89.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 18 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za napad na četnike na pravcu Kalinovika157
90.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 18 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za upućivanje zaplijenjenih minobacača u Devetu dalmatinsku NOU diviziju i obavještenje o ulasku Druge dalmatinske brigade u lijevu kolonu159
91.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od marta 1943 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o organizaciji četnika muslimana u Konjičkoj Zupi160
92.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 18 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na ranjenike kod Idbara i teškoćama oko evakuacije ranjenika161
93.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 18 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika, o iscrpljenosti boraca i o teškoći transporta v an ja ranjenika od Idbara u pravcu Visa165
94.Naređenje štaba Sedme NOU divizije od 18 marta 1943 god. štabu Šesnaeste brigade za pokret na prostoriju Idbar-Borci- Glavatičevo166
95.Izvještaj štaba Šesnaeste brigade od 18 marta 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o borbi jedinica na lijevoj obali Neretve167
96.Izvještaj načelnika štaba Prve proleterske divizije od 19 marta 1943 god. komandantu i političkom komesaru o situaciji kod zaštitničkih jedinica i ranjenika168
97.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 19 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za čišćenje četničkih uporišta na liniji Obalj-Ulog173
98.Prijedlog štaba Pete NOU divizije od 19 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za izvršenje napada na Kotor Varoš i obavještenje o čišćenju terena oko Mrkonjić Grada od četnika175
99.Izvještaj štaba Pete NOU divizije od 19 marta 1943 god. komandantu divizije o situaciji na sektoru Mrkonjić Grada i Čađavice176
100.Zapovijest štaba Prve proleterske brigade od 19 marta 1943 god. štabovima Četvrtog i Šestog bataljona i komandi Protivkolske čete za napad na Ulog178
101.Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade štabu Prve proleterske divizije o borbama od 15 do 28 februara 1943 godine180
102.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 15 marta 1943 godine182
103.Izvještaj politodjela Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije od 20 marta 1943 god. Centralnom komitetu komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu partiske organizacije u brigadi184
104.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 20 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na kolonu ranjenika kod Breze190
105.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Bosanskog Petrovca, Drvara i Grahova192
106.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 21 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Idbar-rijeka Neretva i evakuaciji ranjenika iz Gornje Bjele193
107.Izvještaj političkog komesara Prve proleterske divizije od 21 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prijemu novca za dodjelu pomoći siromašnim seljacima195
108.Obavještenje štaba Druge proleterske divizije od 21 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade o zauzimanju Uloga i o borbama na sektoru Druge dalmatinske brigade195
109.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 21 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika na liniji Obalj-Kalinovik196
110.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 21 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv italijansko-četničkih snaga na liniji Porim-Prijevorac-Pridvorci-Gornja Bijenja197
111.Izvještaj štaba Pete divizije od 21 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o brojnom stanju i rasporedu neprijateljskih posada na sektoru divizije201
112.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 22 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade o dostavljanju dnevnih izvještaja203
113.Obavještenje štaba Druge proleterske divizije od 22 marta 1943 god. štabovima Prve i Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade o dolasku pojačanja radi likvidacije četnika na prostoriji Kalinovik-Obalj-Ulog204
114.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 22 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi za oslobođenje Uloga, borbama kod Obija i novom rasporedu jedinica205
115.Obavještenje štaba Druge proleterske divizije od marta 1943 god. komandantu Prve proleterske brigade o oslobođenju Kalinovika207
116.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 22 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Nevesinja i razbijanju četnika kod sela Zimlja207
117.Izvještaj štaba Pete divizije od 22 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Čađavice i Mrkonjić Grada208
118.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 23 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi za oslobođenje Kalinovika i Jelašca210
119.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 23 marta 1943 . god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi za oslobođenje Nevesinja i o borbama Desete hercegovačke NOU brigade protiv četnika kod Donjeg Zimlja212
120.Štab Prve proleterske brigade dostavlja 23 marta 1943 god. potčinjenim jedinicama naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ za štednju municije u borbama216
121.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 24 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zaplijenjenim haubicama219
122.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 24 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu, reorganizaciji i popuni jedinica i o pojavi tifusa220
123.Uputstvo štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 24 marta 1943 god. Dušanu Grku, o formiranju Stolačkog bataljona i o daljim zadacima na terenu221
124.Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o postignutim uspjesima u borbama protiv četnika i Nijemaca223
125.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 25 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju neprijateljskih posada u Sarajevu i Trnovu i okolnim uporištima224
126.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 25 marta 1943 god. da se Prva proleterska brigada prebaci na sektor Milievine a Sedma krajiška brigada na prostoriju sela Krbljine i Mušići225
127.Naređenje štaba Prve proleterske brigade od 25 marta 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za pokret na prostoriju sela Miljevine227
128.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 26 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju italijanske posade u Foči i četnika kod Gornjeg Budnja, Kremina i Ustikoline229
129.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za pokret na prostoriju Gornji Kremin-Zeljevo231
130.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu Italijana i četnika na jedinice Pete crnogorske brigade kod Malog i Velikog Veleža232
131.Naređenje štaba Prve proleterske brigade od 26 marta 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za pokret na prostoriju Gornji Kremin-Zeljevo233
132.Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge brigade Druge proleterske divizije od 26 marta 1943 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju u partiskoj organizaciji brigade236
133.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije i štabu Druge proleterske divizije o jačini neprijateljske posade u Foči i o stanju u ostalim neprijateljskim uporištima245
134.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Nevesinje247
135.Direktiva štaba Četvrte NOU divizije od 27 marta 1943 god. potčinjenim jedinicama o daljim zadacima na prostoriji Grmeča i Podgrmeča i poduzimanju mjera za suzbijanje tifusa248
136.Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 27 marta 1943 god. štabu Šeste krajiške NOU brigade za pokret na sektor Han Kola255
137.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica Šesnaeste brigade na položajima Strana-Ulog i o nedostatku municije u jedinicama256
138.Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o reorganizaciji Sedme i Osme NOU brigade i o pojavi tifusa u Osmoj brigadi257
139.Izvještaj štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama vođenim od 3 oktobra 1942 do 18 februara 1943 godine258
140.Izvještaj štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i rasporedu neprijateljskih posada u Istočnoj Bosni i o formiranju obavještajnog centra u brigadi266
141.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 28 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije i štabu Druge proleterske divizije o italijansko-četničkim snagama na liniji Ustikolina-Foča270
142.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 28 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu Prve proleterske brigade i pripremi forsiranja rijeke Drine272
143.Naređenje štaba Prve proleterske brigade od 28 marta 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za forsiranje Drine kod Ustikoline274
144.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 29 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o odluci Prve proleterske brigade da se prebaci na desnu obalu Drine277
145.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za razbijanje četnika na prostoriji Ustikolina-Slatina278
146.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 29 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za razbijanje četnika na prostoriji Ustikolina-Slatina i obavještenje o upućivanju jedinica Sedme i Treće krajiške NOU brigade prema Drini280
147.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 29 marta 1943 god. štabovima Prve, Treće i Sedme brigade za razbijanje četničkih jedinica na desnoj obali Drine, na prostoriji Ustikolina-Slatina282
148.Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 29 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ponovnom oslobođenju Nevesinja i o rasporedu jedinica285
149.Naređenje štaba Sedme NOU divizije od 29 marta 1943 god. štabu Osme brigade za napad na selo Raziće286
150.Zapovijest štaba Prve proleterske brigade od 29 marta 1943 god. štabovima bataljona 1 komandama jedinica za forsiranje rijeke Drine287
151.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 30 marta 1943 god. štabu Prve brigade za obezbeđivanje sredstava za forsiranje Drine289
152.Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 30 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih posada u Goraždu i Osanici i situaciji na ovom sektoru291
153.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 30 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pokušaju forsiranja rijeke Drine kod Broda293
154.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 31 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za forsiranje rijeke Drine i obavještenje o situaciji na susjednim sektorima294
155.Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 31 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za najhitnije izgrađivanje sredstava za prebacivanje preko Drine296
156.Izvještaj štaba Četvrte divizije od 31 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama i zdravstvenom stanju jedinica297
157.Naređenje štaba Prve proleterske brigade od 31 marta 1943 god. štabovima bataljona da pripreme materijal za forsiranje rijeke Drine302
158.Pregled brojnog stanja ljudstva Prve proleterske brigade na dan 31 marta 1943 godine305
159.Pregled naoružanja Prve proleterske brigade na dan 31 marta 1943 godine306
160.Pregled brojnog stanja jahaćih i tovarnih konja Prve proleterske brigade na dan 31 marta 1943 godine308
161.Spisak boraca Prve proleterske brigade ranjenih u borbama za vrijeme od 15 februara do 31 marta 1943 godine309
162.Izvještaj štaba Prvog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 15 do 31 marta 1943 godine312
163.Pregled brojnog stanja ljudstva Prvog bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 31 marta 1943 godine314
164.Izvještaj štaba Drugog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 31 marta 1943 godine315
165.Izvještaj štaba Trećeg bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama i pokretima u vremenu od 15 do 31 marta 1943 godine316
166.Izvještaj štaba Četvrtog bataljona štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama i radu za vrijeme od 15 do 31 marta 1943 godine317
II - Neprijateljska dokumenta (njemačka i italijanska)
167.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 1 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i dolini Neretve323
168.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 1 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i dolini Neretve326
169.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini328
170.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 2 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve331
171.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 2 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i u dolini Neretve334
172.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 2 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve336
173.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 3 marta 1943 god. o pravcima nastupanja njemačke 717 i 718 divizije i naređenje da se Nijemcima onemogući ulazak u Mostar338
174.Izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 3 marta 1943 god. o pravcima nastupanja SS "Princ Eugen", 369 i 718 njemačke divizije339
175.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 3 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve340
176.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 3 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini, kod Gornjeg Vakufa i Prozora i u dolini Neretve343
177.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 3 marta 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije346
178.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 3 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve347
179.Odobrenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 4 marta 1943 god. za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije349
180.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 4 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve350
181.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 4 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini, kod Gornjeg Vakufa i u dolini Neretve355
182.Prijedlog komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 4 marta 1943 god. da njemačka 718 divizija nastupa u pravcu Prozora357
183.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 4 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve358
184.Zabilješke komandanta Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" sa sastanka održanog 3 i 4 marta 1943 god. u italijanskoj Vrhovnoj komandi i kod Mussolinia u vezi s pitanjem razoružanja četnika i daljeg vođenja operacije "Weiss" protiv jedinica NOV359
185.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 5 marta 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije366
186.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 5 marta 1943 god. za izvođenje operacija u pravcu Livna367
187.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 5 marta 1943 god. da se utvrde uzroci velikih gubitaka pretrpljenih u borbama protiv jedinica NOV u Prozoru i dolini Neretve368
188.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 5 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve375
189.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 5 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini, kod Gornjeg Vakufa i u dolini Neretve378
190.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 5 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve380
191.Obavještenje njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 6 marta 1943 god. o izvođenju operacija njemačkih divizija u pravcu doline Neretve382
192.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 6 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve383
193.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 6 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini, kod Gornjeg Vakufa i u dolini Neretve386
194.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na sektoru Kočerina i u dolini Neretve388
195.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6 marta 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije390
196.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 7 marta 1943 god. da se spriječi ulazak njemačkih jedinica u mostarski rudarski bazen391
197.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 7 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve392
198.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 7 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i kod Gornjeg Vakufa394
199.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 7 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve396
200.Obavještenje komandanta Jugoistoka od 8 marta 1943 god. o izdatom naređenju komandantu njemačkih trupa u Hrvatskoj da okupira rudnike boksita kod Mostara398
201.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 8 marta 1943 god. da njemačke trupe ne mogu preći liniju Imotski-Posušje-Kunić-Miradovica399
202.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 8 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve400
203.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 8 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini, kod Gornjeg Vakufa i u dolini Neretve402
204.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 8 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve404
205.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 9 marta 1943 g., o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve406
206.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 9 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini, kod Gornjeg Vakufa i u dolini Neretve408
207.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve410
208.Izvještaj komande italijanske divizije "Murge" od marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve412
209.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 10 marta 1943 god. o pregovorima vođenim u Mostaru između generala Robottia i generala L├╝tersa o pitanju posjedanja rudokopne zone od strane njemačkih jedinica413
210.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 10 marta 1943 god. o završetku operacija "Weiss"415
211.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 10 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve416
212.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 10 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni, kod Prozora i u dolini Neretve418
213.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 10 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve419
214.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 11 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini421
215.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 11 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni, kod Prozora i u dolini Neretve424
216.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 11 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve426
217.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 12 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini429
218.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 12 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni na sektoru Prozora i u dolini Neretve432
219.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 12 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve434
220.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 13 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini436
221.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 13 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve439
222.Obavještenje komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13 marta 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV na lijevoj obali Neretve442
223.Naređenje komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13 marta 1943 god. za napad na jedinice NOV na lijevoj obali Neretve445
224.Naređenje komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13 marta 1943 god. za dostavljanje izvještaja o uzrocima poraza italijanskih jedinica prilikom napada jedinica NOV na garnizone u dolini Neretve i na Prozor447
225.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 13 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve448
226.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 14 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni450
227.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 14 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Rame i Neretve453
228.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 marta 1943 god. o prodoru jedinica NOV u Hercegovinu, izbijanju njemačkih divizija u dolinu Neretve i koncentraciji četnika sjeverno od Nevesinja456
229.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve458
230.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 15 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini460
231.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 15 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve463
232.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve465
233.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 16 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini467
234.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 16 marta 1943 god. o rasporedu njemačkih jedinica i borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve472
235.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve474
236.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 marta 1943 god. o nastupanju jedinica NOV u pravcu Kalinovika i pokretima četnika iz Kolašina prema Kalinoviku476
237.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 17 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini477
238.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 17 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve479
239.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 17 marta 1943 god. o koncentraciji četnika na prostoriji Kalinovik-Foča481
240.Obavještenje njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 18 marta 1943 god. o potrebi izvođenja operacija duž doline Neretve i o obrazovanju jednog kontumacionog logora u Mostaru483
241.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 18 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini484
242.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 marta 1943 god. o ulasku njemačkih jedinica u Drežnicu i povlačenju četnika iz Konjica u pravcu istoka486
243.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armiskog korpusa od 18 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini488
244.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 marta 1943 god. o dolasku četnika Pavla Đurišića u Foču490
245.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 19 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini492
246.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 19 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini494
247.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 19 marta 1943 god. o koncentraciji četnika na sektoru Kalinovika498
248.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o pritisku jedinica NOV u rejonu Zastolja i povlačenju četnika u gornjem dijelu Neretve500
249.Zahtjev komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. da njemačke trupe posjednu prostoriju između Jablanice i Grabovice501
250.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o razbijanju četnika i Italijana kod Nevesinja od strane jedinica NOV502
251.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o demoralizaciji četnika i zahtjev da SS divizija "Prinz Eugen" potpomogne italijansko-četničke jedinice u borbama protiv jedinica NOV na sektoru Nevesinja503
252.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini505
253.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o zahtjevu Dobrosava Jevdevića da Nijemci pruže četnicima pomoć u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja507
254.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV na području Kalinovika508
255.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 21 marta 1943 god. komandi Šestog armijskog korpusa da od SS divizije "Prinz Eugen" zatraži učešće u borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini509
256.Molba Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija'' od 21 marta 1943 god. da SS divizija "Prinz Eugen" 1 369 divizija učestvuju sa italijanskim Šestim armijskim korpusom u zatvaranju obruča oko jedinica NOV na lijevoj obali Neretve510
257.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" za 20 i 21 mart 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini511
258.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 marta 1943 god. o napadu jedinica NOV na italijansko-četničke jedinice kod Zastolja, Nevesinja, Razdolja i Krekova513
259.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 marta 1943 god. o borbama u Hercegovini515
260.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 marta 1943 god. o organizaciji sadejstva italijansko-četničkih i njemačkih jedinica radi uništenja jedinica NOV na lijevoj obali Neretve517
261.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 marta 1943 god. o gubicima italijanske kolone Scotti, u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja520
262.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 marta 1943 god. o pristizanju njemačkih pojačanja u Goražde i na željezničku prugu Goražde-Sarajevo521
263.Razgovor vođen 22 marta 1943 god. između načelnika štaba Superslode i komandanta Šestog armijskog korpusa o organizovanju operacija protiv jedinica NOV na lijevoj obali Neretve, o razbijanju italijanske kolone Scotti i o ponovnom zahtjevu da Nijemci uzmu učešća u daljim borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini522
264.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 22 marta 1943 god. o situaciji u Hercegovini i molba da Nijemci učestvuju u operacijama na lijevoj obali Neretve524
265.Molba Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 22 marta 1943 god. da vrhovni komandant Jugoistoka ponovo razmotri učešće njemačkih trupa u operacijama protiv jedinica NOV na lijevoj obali Neretve525
266.Dnevni izvještaj njemačkoe štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 22 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve526
267.Obavještenje komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 22 marta 1943 god. o preuzimanju izvršne vlasti na operativnom području Hrvatske527
268.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 marta 1943 god. o nepristajanju SS divizije "Prinz Eugen" da učestvuje u operacijama protiv jedinica NOV na području Nevesinja, i molba da se pojačaju trupe Šestog armijskog korpusa528
269.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 marta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Drugi bataljon 260 italijanskog pješadiskog puka, rasporedu grupe Scotti i odbrani Mostara529
270.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 marta 1943 god. o odgovorima SS divizije "Prinz Eugen" da ne može učestvovati u operacijama na lijevoj obali Neretve530
271.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 marta 1943 god. o prodiranju jedinica NOV u Hercegovini i povlačenju italijansko-četničkih jedinica531
272.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 marta 1943 god. o povlačenju četnika sa područja Kalinovika i o izdatom naređenju diviziji Taurinense za posjedanje položaja u dolini Neretve534
273.Obavještenje komandanta Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 marta 1943 god. o ponovnom odbijanju Nijemaca da uzmu učešća u operacijama protiv jedinica NOV u Hercegovini535
274.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 marta 1943 god. da njemačke trupe ne mogu učestvovati u operacijama istočno od Mostara536
275.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 marta 1943 god. o pripremama četnika za napad na jedinice NOV u Nevesinju537
276.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i dolini Neretve538
277.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 23 marta 1943 god. o povlačenju četnika iz Kalinovika u Foču539
278.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 23 marta 1943 god. o borbama u Hercegovini540
279.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 24 marta 1943 god. o borbama i rasporedu nekih njemačkih jedinica543
280.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24 marta 1943 god. o situaciji u Hercegovini544
281.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24 marta 1943 god. o pokretu četnika sa sektora Blagaja radi napada na Nevesinje546
282.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24 marta 1943 god. o pretrpljenim gubicima prilikom napada jedinica NOV na italijanske snage kod Zastolja547
283.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24 marta 1943 god. o rasporedu njemačkih jedinica na području Goražda i o jačini četnika kod Ustikoline i u Foči548
284.Naređenje italijanske Vrhovne komande od 25 marta 1943 god. za dostavljanje izvještaja o traženju Dobrosava Jevđevića, delegate Draže Mihailovića, da Nijemci pruže pomoć četnicima u borbi protiv jedinica NOV na području Nevesinja550
285.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 25 marta 1943 god. o zahtjevu Dobrosava Jevđevića da Nijemci pruže pomoć četnicima u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja553
286.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini554
287.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25 marta 1943 god. o rasporedu i jačini četnika na području Foče557
288.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 26 marta 1943 god. o nemogućnosti upućivanja divizije "Sassari" u Italiju zbog teške situacije u Hercegovini558
289.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 26 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica, NOV u Bosanskoj Krajini559
290.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini560
291.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 marta 1943 god. o rasporedu jedinica korpusa562
292.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 marta 1943 god. o povlačenju četnika prema Drini568
293.Izvještaj komande SS divizije "Prinz Eugen" od 26 marta 1943 god. o stečenom iskustvu u operaciji "Weiss II" - ubijanju stanovništva569
294.Prijedlog komandanta Jugoistoka od 27 marta 1943 god. da se snažno bombarduju jedinice NOV na području Nevesinja571
295.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 27 marta 1943 god. da se poduzmu mjere bezbjednosti u mjestima ugroženim od jedinica NOV571
296.Prijedlog Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 27 marta 1943 god. da njemačke vazduhoplovne snage bombarduju jedinice NOV na području Kalinovik-Foča572
297.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 marta 1943 god. o zauzimanju Nevesinja od strane četnika i Italijana573
298.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini574
299.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 marta 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV576
300.Dnevni izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" za 27 i 28 mart 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV577
301.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 28 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini579
302.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 28 marta 1943 god. o povlačenju četnika na desnu obalu Drine i koncentraciji jedinica NOV na lijevoj obali581
303.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 29 marta 1943 god. o pokušajima jedinica NOV da forsiraju Drinu kod Broda i Ustikoline582
304.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 29 marta 1943 god. o situaciji u Hercegovini584
305.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 29 marta 1943 god. o zauzimanju Nevesinja od strane jedinica NOV585
306.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 29 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini587
307.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 30 marta 1943 god. za bombardovanje položaja jedinica NOV na području Nevesinja589
308.Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 30 marta 1943 god. o izjavi Dobrosava Jevđevića o padu Nevesinja590
309.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 30 marta 1943 god. o situaciji u Hercegovini591
310.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 30 marta 1943 god. o borbama na području Brod-Foča- Ustikolina593
311.Izvještaj komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 31 marta 1943 god. o izvođenju operacije "Weiss I i II"594
312.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 31 marta 1943 god. o namjeri Dobrosava Jevđevića da zatraži pomoć od Nijemaca600
313.Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 31 marta 1943 god. o situaciji u Hercegovini602
III - Ustaško-domobranska dokumenta
314.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 5 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Konjic-Gornji Vakuf607
315.Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Bugojno od 6 marta 1943 eod. o borbama protiv jedinica NOV oko Gornjeg Vakufa609
316.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 8 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV oko Gornjeg Vakufa i Mrkonjić Grada610
317.Bojna relacija jedinica Drugog domobranskog zbora za februar 1943 godine617
318.Opšta bojna relacija Treće pješačke divizije za mjesec februar 1943 godine627
319.Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 11 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i u dolini Neretve632
320.Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 12 marta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Kram635
321.Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec februar 1943 godine637
322.Pregled rasporeda jedinica Šeste pješačke divizije početkom februara 1943 god. na teritoriji Hercegovine639
323.Opšta bojna relacija Banjalučkog zdruga za mjesec februar 1943 godine641
324.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 21 marta 1943 god. o stanju u Nevesinju645
325.Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri 714 Pješačkoj diviziji od 21 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini646
326.Dnevni Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 22 marta 1943 god. o borbama i pokretima jedinica NOV na teritoriji sjeverne Hercegovine i Istočne Bosne648
327.Izvještaj posadnog zapovjedništva Gacko od 22 marta 1943 god. o rasporedu ustaško-domobranskih i četničkih jedinica za odbranu Gacka653
328.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Mostar od 22 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV oko Konjica i Ivan Sedla654
329.Naređenje zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 marta 1943 god. za dostavljanje izvještaja o četnicima i vezi između Bileće i Gacka657
330.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 marta 1943 god. o kukavičluku i slabom rukovođenju italijanskih generala u dolini Neretve i istočnoj Hercegovini658
331.Izvještaj posadnog zapovjedništva Gacko od 23 marta 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV i organizaciji zajedničke odbrane661
332.Obavještenje delegata četničke Vrhovne komande od 24 marta 1943 god. o nastupanju četnika prema Nevesinju662
333.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 24 marta 1943 god. o situaciji u Nevesinju i Gacku663
334.Obavještenje Šeste pješačke divizije od 24 marta 1943 god. o protivnapadu na Nevesinje664
335.Opšta bojna relacija Četvrte lovačke brigade za mjesec februar 1943 godine665
336.Izvještaj oružničkog voda Goražde od 24 marta 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u okolini Kalinovika669
337.Izvještaj oružničke postaje Trnovo od 24 marta 1943 god. o zauzimanju Kalinovika i razbijanju četnika od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske671
338.Izvještaj Pete oružničke pukovnije od 26 marta 1943 god. o situaciji na terenu Istočne i Centralne Bosne673
339.Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 27 marta 1943 god. o organizaciji i brojnom stanju četničkih jedinica u Istočnoj Hercegovini684
340.Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 27 marta 1943 god. o situaciji u Centralnoj i Istočnoj Bosni686
341.Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Goražde od 27 marta 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV na području Kalinovika i Foče691
342.Izvještaj zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 28 marta 1943 god. o situaciji na teritoriji Hercegovine693
343.Bojna relacija Pete pješačke divizije za mjesec februar 1943 godine716
344.Bojna relacija jedinica Drugog domobranskog zbora za mart 1943 godine722
345.Opšta bojna relacija Trećeg domobranskog zbora za mjesec mart 1943 godine729
346.Opšta bojna relacija Treće pješačke divizije za mjesec mart 1943 godine734
347.Registar739
BIBLIOTEKA