ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 10 - februar 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Njemački i italijanski dokumenti
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 februara 1943 god. Štabu Devete krajiške brigade za mobilizaciju ljudstva i formiranje Glamočkog bataljona7
2.Šifre jedinica, štabova i starješina Prve proleterske divizije za januar i februar 1943 godine9
3.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na neprijateljska uporišta na komunikaciji Turbe-Donji Vakuf10
4.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 1 februara 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Osme krajiške brigade i Banijskom partizanskom odredu za posjedanje novih položaja11
5.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv Nijemaca kod Benakovca13
6.Izvještaj Štaba Pete divizije od 1 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv Nijemaca kod Paunovca i Ramića14
7.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 1 februara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za pokret na prostoriju Meline-Bojtočić-Dobretići16
8.Izvještaj Štaba Drugog bataljona od 1 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške NOU brigade o napadu na Teslić i brojnom stanju ljudstva i naoružanja18
9.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama jedinica Četvrte divizije na Benakovcu i Bosanskoj Krupi i o načinu uništavanja zaplijenjenih neprijateljskih tenkova19
10.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o formiranju otsjeka za vojne vlasti u pozadini pri Štabu korpusa23
11.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 februara 1943 god. komandama mjesta i područja o obrazovanju otsjeka za vojne vlasti u pozadini i organizaciji radnih četa24
12.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 februara 1943 god. Štabu Prve brigade da uputi izvjestan broj novih boraca i puškomitraljeza za formiranje Prnjavorskog i Teslićkog bataljona26
13.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 2 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Gornjeg Vakufa, rasporedu divizije i koncentraciji neprijatelja u Donjem Vakufu, Bugojnu i Jajcu27
14.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od februara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv ustaša28
15.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 2 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu ustaša sa pravca Bugojna29
16.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 februara 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o situaciji kod Sanskog Mosta i Ključa i potrebi zauzimanja sela Ripča29
17.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 februara 1943 god. štabovima brigada za pokret na prostoru Turbe-Jajce30
18.Izvještaj Štaba Pete divizije od 3 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na Ramiće i zahtjev da se Treći bataljon Prve krajiške NOU brigade uputi na ključki sektor33
19.Obavještenje oficira za vezu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 3 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Sedme divizije35
20.Obavještenje oficira za vezu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 3 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o protivnapadu Sedme NOU divizije prema Bihaću36
21.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 3 februara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za izvršenje pokreta na prostoriju Gostilj, Selići i Gradina36
22.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama na teritoriji Centralne Bosne u vremenu od 15 do 31 januara 1943 godine38
23.Izvještaj Druge proleterske divizije od 4 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju na terenu Strmice, Golubića i Plavna i o neprijateljskim snagama u Sinju41
24.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 4 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju na Baniji i o širenju netačnih glasova o borbenosti divizije43
25.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona od 4 februara 1943 god. Štabu Prve krajiške NOU brigade o borbama oko Majkić Japre45
26.Izvještaj Komande oodgrmečkog područja od 4 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o bombardovanju Benakovca o evakuaciji hrane i stanovništva i rušenju puteva na teritoriji ugroženoj od neprijatelja47
27.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom smanjenju divizije i borbama Šeste istočnobosanke brigade u Istočnoj Bosni49
28.Naređenje Štaba Četrvrte NOU divizije od 5 februara 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Osme krajiške brigade za novi raspored jedinica50
29.Izvještaj Štaba Pete divizije od 5 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o aktivnosti neprijatelja i zahtjev da Šesta krajiška NOU brigada napadne Hrustovo53
30.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 5 februara 1943 god. Štabu Prvog hrvatskog NOU korpusa o prodoru neprijatelja u Tarkovac i o povlačenju divizije prema Drvaru54
31.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 5 februara 1943 god. štabovima bataljona za pokret na prostoriju Jagodici- Potočani-Strane-Hum55
32.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv ustaša kod Bugojna56
33.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 6 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na terenu i o rasporedu jedinica57
34.Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 6 februara 1943 god. štabovima bataljona za posjedanje prostorije Gračanica-Voljice-Sarajvilić i zatvaranje pravaca Bugojno-Gornji Vakuf i Travnik-Gornji Vakuf53
35.Petnaestodnevni izvještaj Štaba Treće brigade Prve proleterske divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 15 do 31 januara 1943 godine60
36.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 februara 1943 god. Štabu Prve brigade za raspored jedinica na prostoru Bojska -Sarajvilić-Bistrica-Krupa-Ponir-Zdrimce63
37.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 februara 1943 god. štabovima brigada za raspored i smještaj jedinica na prostoriji Gornji Vakuf-Zdrimce i obavještenje o neprijateljskim snagama u Bugojnu, Prozoru, Travniku i ostalim uporištima64
38.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 7 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja prema Kulen Vakufu i o namjerama Italijana i četnika da preduzmu ofanzivu iz Knina prema oslobođenoj teritoriji67
39.Izvještaj Sedme NOU divizije od 7 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru njemačke i italijansko-četničke kolone prema Kulen Vakufu i Mazinu69
40.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 7 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca prema Bugojnu i Travniku70
41.Zapovijest Štaba Druge proleterske divizije od 8 februara 1943 god. za napad na Imotski i Posušje74
42.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 8 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o premještanju štaba divizije u Bravski Vaganac i uspostavljanju veze sa susjednim jedinicama82
43.Izvještaj Štaba Pete divizije od 8 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na sektoru Prve i Četvrte krajiške NOU brigade, novom rasporedu i zadacima jedinica84
44.Proglas Štaba Sedme brigade Sedme NOU divizije od 8 februara 1943 god. borcima i rukovodiocima povodom Četvrte neprijateljske ofanzive86
45.Izvještaj Štaba Desete krajiške NOU brigade od 8 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Bosanski Petrovac i rasporedu ostalih krajiških brigada90
46.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Pete krajiške (Kozarske) brigade od 8 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o uspostavljanju veze sa Štabom Četvrte divizije i rasporedu bataljona93
47.Izvještaj Štaba Prozorskog bataljona od 8 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i rasporedu neprijateljske posade u Prozoru, Gračanici i Jablanici95
48.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Risovca-Suvaje-Paunovca-Grmeča i o novom rasporedu jedinica96
49.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa cd 9 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prikupljanju Četvrte NOU divizije na liniji Bravsko, Vaganac, Drinići, Kolunić97
50.Izvještaj sekretara biroa Prve proleterske divizije od 9 februara 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu partiskih organizacija divizije98
51.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 9 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbi jedinica Pete i Osme krajiške NOU brigade protiv Nijemaca kod Bravskog Vaganca101
52.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 9 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja Kolunić- Drinić-Bravski Vaganac-Srnetica102
53.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 9 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji Nijemaca u Bosanskom Petrovcu i o rasporedu jedinica divizije104
54.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 9 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Suhog i Jelinog Polja106
55.Izvještaj Štaba Drugog bataljona Prve krajiške NOU brigade Štabu brigade o borbama bataljona u vremenu od 18 januara do 9 februara 1943 godine107
56.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 10 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi jedinica Pete i Osme krajiške brigade na cesti Bosanski Petrovac-Ključ i o pokušajima neprijatelja da prodre u Oštrelj111
57.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 10 februara 1943 god. Štabu Četvrte divizije za prikupljanje Druge i Pete krajiške brigade na prostoriji Bravsko-Drinić112
58.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 februara 1943 god. Štabu Prve brigade za hvatanje ustaških izviđačkih patrola iz Bugojna113
59.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 10 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na sektoru Bravsko i gubljenju veza sa Drugom, Petom i Šestom krajiškom NOU brigadom114
60.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 11 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi kod Strmice i Stožišta i o upućivanju dva bataljona u pravcu Kneževića116
61.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 11 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Tiškovca117
62.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade Štabu brigade o borbama u vremenu od 21 januara do 10 februara 1943 godine118
63.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade Štabu brigade o borbama bataljona od 18 januara do 10 februara 1943 godine121
64.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica korpusa125
65.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 12 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o oslobođenju Imotskog od strane jedinica Druge proleterske divizije126
66.Izvještaj Štaba Pete divizije od 12 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljske posade u Sanskom Mostu i Ključu127
67.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 13 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama o formiranju Desete NOU divizije128
68.Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 13 februara 1943 god. Štabu Pete divizije za slanje boraca i rukovodilaca u novoformiranu Jedanaestu krajišku brigadu131
69.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 februara 1943 god. štabovima brigada za napad na neprijateljske dijelove koji su izvršili ispad iz Bugojna133
70.Obavještenje Štaba Treće NOU divizije od 13 februara 1943 god. štabovima brigada o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Bugojnu136
71.Obavještenje Štaba Treće NOU divizije od 13 februara 1943 god. štabovima brigada o fortifikaciskom uređenju i broju topova u Prozoru137
72.Izvještaj Štaba Prve brigade od 13 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama kod sela Hapstići, Gornji Odžak i Donja Ričica138
73.Izvještaj Štaba Prve brigade od 13 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o rezultatu borbi protiv ustaša kod s. Hapstići, Golo Brdo, Goruša i Gornji Odžak139
74.Zapovijest Štaba Osme brigade Sedme NOU divizije od 13 februara 1943 god. za obezbeđenje jedinica i pokret na prostoriju Rilića, Gornji Malovan i Donje Vukovsko140
75.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 14 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Posušja i Imotskog143
76.Izvještaj obavještajnog oficira Štaba Treće NOU divizije od februara 1943 god. Štabu divizije o rasporedu neprijateljskih snaga u Prozoru i okolini143
77.Izvještaj Štaba Pete divizije od 14 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama oko Ključa i situaciji na sektoru divizije146
78.Pregled brojnog stanja i naoružanja Pete NOU divizije na dan 14 februara 1943 godine148
79.Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravaca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški-Stražnica- Grude-Bobanova Draga-Imotski150
80.Izvještaj zamjenika političkog komesara Prve proleterske brigade od 14 februara 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu partijske organizacije u brigadi153
81.Dopis Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 15 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o načinu napada na neprijatelja i obavještenje o situaciji na sektoru Šeste, Osme i Desete divizije163
82.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 15 februara 1943 god. Štabu Desete divizije o borbi Desete krajiške brigade na Strmici i o situaciji na sektoru Šeste i Osme hrvatske divizije165
83.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 15 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu jedinica166
84.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 februara 1943 god. štabovima brigada za napad na željezničke stanice na pruzi Sarajevo-Mostar i zatvaranje pravca Bugojno- Gornji Vakuf167
85.Pregled brojnog stanja ljudstva Prve proleterske divizije na dan 15 februara 1943 godine171
86.Izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o vojnom i političkom radu u vremenu od 1 do 13 februara 1943 godine172
87.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Pete divizije na Grmeču i o situaciji na ostalim sektorima175
88.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 16 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju pojačanja Treće krajiške NOU brigade za napad na Prozor176
89.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbe kod Drežnice177
90.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Drežnice177
91.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 17 februara 1943 god. drugu Titu o borbama u Prozoru178
92.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 17 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Prozora180
93.Naredba Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 17 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Bradinu-Ivan Sedlo-Raštelicu i zatvaranje pravca od Sarajeva181
94.Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 15 februara 1943 god. i o brojnom stanju i naoružanju brigade186
95.Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade od 17 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rušenju željezničke pruge kod Vjenča i o diverziji na pruzi Donji Vakuf-Jajce191
96.Izvještaj Štaba Devete krajiške brigade "Simo Solaja" od 17 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pristizanju pojačanja neprijateljskim snagama u Jajcu i zauzeću Orahovice od strane neprijatelja192
97.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o pristizanju pojačanja neprijateljskim snagama u Jajcu193
98.Pregled naoružanja Prve proleterske divizije na dan 15 februara 1943 godine194
99.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 18 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi vodenih protiv Italijana u dolini Neretve196
100.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 18 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Prozora197
101.Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 18 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prilivu novih boraca u jedinice i o nedostatku oružja203
102.Izvještaj Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 18 februara 1943 god. štabu divizije o rezultatu borbi na Ivan Sedlu, Bradini, Raštelici i Brđanima205
103.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica Treće krajiške i Osme hrvatske brigade Sedme NOU divizije208
104.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzimanju italijanskog uporišta Karaule209
105.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Ostrošca i o napadu na Ramu209
106.Zapovijest Štaba Prve proleterske brigade od 19 februara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za napad na Konjic211
107.Obavještenje Štaba Treće brigade Prve proleterske divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku Osme brigade Sedme NOU divizije na prostoriju Gornji Vakuf-Gračanica i o novom rasporedu jedinica brigade na desnoj obali Vrbasa214
108.Izvještaj Štaba Treće NOU brigade Štabu Prve proleterske divizije o borbama i radu u vremenu od 1 do 15 februara 1943 godine215
109.Dopis Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 19 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade o borbama kod Rame i Drežnice i o napadu na Prozor216
110.Izvještaj Štaba Drugog bataljona Šeste krajiške NOU brigade od 19 februara 1943 god. komandantu brigade o pokretu neprijateljskih trupa iz Donjih i Gornjih Petrovića u Vojevac i o rasporedu bataljona218
111.Izvještaj Štaba Osme brigade Sedme NOU divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu bataljona i o stanju obuće i ishrane u brigadi220
112.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 20 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Prnjavora i Kotor Varoši221
113.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade o oslobođenju Prozora i naređenje za zatvaranje pravca od Sarajeva prema Ivan Sedlu223
114.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o rasporedu i smještaju štaba divizije i Sandžačke brigade i naređenje za dostavljanje izvještaja o situaciji na sektoru Sedlo-Konjic225
115.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 20 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi jedinica Pete crnogorske brigade kod Ostrošca i oslobođenju Rame od strane jedinica Desete hercegovačke brigade226
116.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 20 februara 1943 god. za formiranje Dvanaeste krajiške NOU polubrigade i postavljanje komandnog kadra231
117.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 20 februara 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o pokretu Sedme brigade i štaba divizije prema selu Pidriš233
118.Izvještaj Štaba Osme brigade Sedme NOU divizije od 20 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prekopavanju ceste Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor i uspostavljanju telefonske veze Gornji Vakuf-Gmići234
119.Uputstvo Štaba Prve proleterske divizije od 21 februara 1943 god. Štabu Prve brigade za zaštitu jedinica od neprijateljske avijacije i naređenje za zatvaranje pravca od Sarajeva235
120.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 21 februara 1943 god. štabovima brigada za posjedanje novih položaja i vršenje napada na neprijateljske dijelove na komunikaciji Sarajevo-Konjic237
121.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica na prostoriji Kuti-Paloč-Vrsi-Zanogline-Vukovsko -Ravno241
122.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće krajiške i Osme banijske brigade kod Bugojna242
123.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Osme banijske i Treće krajiške brigade kod sela Lužana, Bojska i Planinice i o rasporedu jedinica243
124.Izvještaj Štaba Prve brigade od 21 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbi na Malom Ivanu i ispadu neprijatelja iz Tarčina244
125.Izvještaj Štaba Osme brigade Sedme NOU divizije od 21 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku pojačanja neprijateljskom garnizonu u Bugojnu246
126.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja prema Sitnici i o situaciji na sektoru Banja Luka-Ključ-Jajce-Mrkonjić Grad247
127.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru Nijemaca i ustaša na Ivan Sedlo248
128.Zapovijest Štaba Prve proleterske divizije od 22 februara 1943 god. štabovima brigada za protivnapad na neprijatelja na liniji Dragočaj-Bradina-Vuković-Ivan Sedlo i ovladavanje komunikacijom Raštelica-Konjic249
129.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o oslobođenju Rame, Ostrošca i Jablanice252
130.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Druge i Četvrte proleterske brigade u s. Ravni i na Jablanici253
131.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Druge proleterske brigade protiv četnika kod Ravne255
132.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu neprijatelja na položaje Osme brigade kod sela Planinica i Tihomišlja i o dolasku jake neprijateljske kolone u Bugojno255
133.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu neprijatelja na položaje Osme banijske i Treće krajiške brigade kod sela Kuti, Uzričja i Paloča256
134.Izvještaj načelnika štaba Sedme NOU divizije od 22 februara 1943 god. Štabu divizije o pokretu Šesnaeste brigade iz Glamoča u selo Ravno258
135.Obavještenje Štaba Treće krajiške NOU brigade od 22 februara 1943 god. Štabu Trećeg bataljona Osme banijske brigade o borbi Drugog i Trećeg bataljona kod sela Bistrice i o načinu održavanja veze između jedinica259
136.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Druge i Šeste brigade kod Lušci Palanke i na cesti Sanski Most-Bosanska Krupa260
137.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 23 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi kod sela Džepi, Preslice i Malog Ivana i o rezultatu napada na Ivan Sedlo-Raštelica261
138.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 23 februara 1943 god. komandantu divizije o borbama jedinica Prve proleterske brigade na Ivan Sedlu263
139.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 23 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Jošanice i Previje i o prodoru neprijatelja iz Sarajeva u Konjic266
140.Izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 23 februara 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Gornjeg Vakufa268
141.Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, Četvrtoj i Desetoj diviziji brojnom stanju i rasporedu neprijateljskih posada na banjalučkom sektoru270
142.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji četnika i Italijana u Bijelom Polju274
143.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji četnika i o situaciji i rasporedu jedinica na sektoru divizije274
144.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Desete hercegovačke brigade kod Bijele, Turije i na padinama Ljubine Planine277
145.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica na prostoriji Bugojno-Gornji Vakuf i napadu neprijateljskih aviona na položaje divizije278
146.Dopis Komande Treće baterije haubičkog diviziona Vrhovnog štaba od 24 februara 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o zahtjevu da baterija ostane na istom položaju280
147.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o pokretu neprijatelja u pravcu Konjica281
148.Direktiva Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. štabovima brigada za slučaj prinudnog povlačenja jedinica sa sektora Konjic282
149.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. o brojnom stanju neprijateljskih posada u Bugojnu, Kupresu, Turbetu, Konjicu, Ostrošcu, Pazariću i ostalim uporištima na pruzi Sarajevo - Mostar285
150.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama za Konjic287
151.Obavještenje Štaba Treće NOU divizije od 25 februara 1943 god. potčinjenim i susjednim jedinicama o namjeri neprijatelja da poduzme napad na komunikaciju Sarajevo - Mostar291
152.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pristizanju Šesnaeste brigade kod Gornjeg Vakufa i o stanju na sektoru divizije292
153.Izvještaj Sedme NOU divizije od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica na Oglavku-Kobili-Kuti-Mačkovcu293
154.Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Imotski-Ljubuški-Mostar295
155.Izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod sela Zdrimce i o utrošku municije i gubicima u proteklim borbama298
156.Izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 25 februara 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba o rasporedu, naoružanju i situaciji na sektoru brigade300
157.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 26 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji neprijatelja u Mrkonjić Gradu301
158.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 februara 1943 god. Štabu Prve brigade za vršenje pritiska na neprijatelja na komunikaciji Raštelica-Konjic u vezi napada jedinica Treće NOU divizije na Konjic302
159.Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije303
160.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 26 februara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za spriječavanje prodora neprijatelja u Konjic sa pravca Sarajeva305
161.Izvještaj Štaba Prve brigade od 26 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama kod sela Repovci i o pokušajima neprijatelja da se probije u Konjic307
162.Izvještaj Štaba Treće krajiške NOU brigade od 26 februara 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o odbijanju napada neprijateljskih tenkova i pješadije sa pravca Gornji Vakuf308
163.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Bosanski Petrovac - Drvar i Mrkonjić Grad - Mliništa i o zauzimanju Oštrelja od strane neprijatelja310
164.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 februara 1943 god. štabovima brigada o rasporedu jedinica Treće NOU divizije poslije neuspjelog napada na Konjic311
165.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 februara 1943 god. štabovima brigada za prebacivanje na novu prostoriju u vezi sa povlačenjem jedinica Treće NOU divizije sa područja Konjica312
166.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o obustavljanju napada na Konjic315
167.Obavještenje Štaba Treće NOU divizije od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, potčinjenim i susjednim jedinicama o namjeri neprijatelja da prodre komunikacijom Sarajevo-Mostar i o četničkim snagama u dolini Neretve315
168.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 27 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Oštrelja, Drinića, Bravskog Vaganca i Podsrnetice i o pregrupaciji jedinica divizije318
169.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 27 februara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za posjedanje položaja na prostoriji Stojkovići-Zagrepčane-Bulatovići320
170.Izvještaj Štaba Prve dalmatinske brigade Treće NOU divizije od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o posjedanju položaja sjeverno od Prozora i o teškoćama oko evakuacije bolnice323
171.Izvještaj Komande livanjskog područja od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o evakuaciji korpusne bolnice i o teškoćama ishrane324
172.Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 28 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Mliništa-Janja i na sektoru Jajce-Blagaj325
173.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama za vrijeme od 25 januara do 28 februara 1943 godine325
174.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 28 februara 1943 god. Štabu Prve brigade za upućivanje boraca Ramskog NOP odreda Štabu Treće NOU divizije340
175.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 28 februara 1943 god. štabovima brigada za povlačenje na povoljnije položaje u slučaju jačeg neprijateljskog nadiranja i obavještenje o prodoru neprijateljske kolone u Konjic341
176.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 28 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi protiv četnika kod Goranaca343
177.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Štabu Treće krajiške NOU brigade o izvedenim akcijama u vremenu od 15 do 28 februara 1943 godine 344
178.Izvještaj Štaba Četvrtog bataljona Treće krajiške NOU brigade Štabu brigade o izvedenim akcijama i političkom radu u vremenu od 16 do 28 februara 1943 godine346
II - Njemačko-italijanski dokumenti
179.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 1 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni351
180.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 1 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini353
181.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 1 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini356
182.Telefonski razgovor između generala Mattiolia i generala Frimieria vođen 1 i 2 februara 1943 god. povodom prijedloga Njemačke komande da se održi sastanak u vezi s drugom i trećom fazom operacija "Weiss" i završetkom prve faze359
183.Dnevni izvještaj italijanske Vojne misije iz Zagreba od 2 februara 1943 god. o borbama njemačkih jedinica protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini361
184.Zahtjev Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 3 februara 1943 god. da se bombarduje Oštrelj362
185.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 3 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini363
186.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 4 februara 1943 god. o bombardovanju Oštrelja365
187.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 4 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini366
188.Obavještenje italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 5 februara 1943 god. o dostignutim položajima 369 divizije368
189.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 5 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini369
190.Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o stanju na terenu Centralne i Istočne Bosne na dan 5 februara 1943 godine371
191.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 6 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini373
192.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" cd 7 februara 1943 god. o nanijetim i pretrpljenim gubicima u operaciji "Weiss I"375
193.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 7 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini376
194.Izvještaj generala Robottia od 8 februara 1943 god. o pristanku generala Lohra da se ne izvodi operacija "Weiss III "378
195.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 8 februara 1943 god. o barbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini379
196.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 8 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini382
197.Zabilješke komandanta Više komande oružanih snaga "Slovenija- Dalmacija" o razgovorima vođenim 8 februara 1943 god. na sastanku u Beogradu sa Vrhovnim zapovjednikom Jugoistoka384
198.Obavještenje italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj o njemačkim gubicima pretrpljenim u barbama protiv jedinica NOV u vremenu od 20 januara do 5 februara 1943 godine390
199.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 9 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini391
200.Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 10 februara 1943 god. o potčinjenosti ustaško-domobranskih jedinica393
201.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 10 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini394
202.Izvještaj Komande italijanske divizije "Murge" od 11 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV na prostoriji Gornji Vakuf, Prozor, Imotski396
203.Izvještaj Komande italijanske divizije "Murge" od 11 februara 1943 god. o pripremama za napad na Gornji Vakuf398
204.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 11 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini400
205.Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o stanju na terenu Centralne i Istočne Bosne na dan 11 februara 1943 godine402
206.Zapovijest komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 12 februara 1943 god. za izvođenje operacije "Weiss II"404
207.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 12 februara 1943 god. o strijeljanju svih stanovnika u zoni borbenih dejstava413
208.Izvještaj Komande italijanske divizije "Murge" od 12 februara 1943 god. o moralu ustaško-domobranskih jedinica na sektoru Imotskog414
209.Dopis Komande italijanske divizije "Murge" od 12 februara 1943 god. o potčinjenosti ustaško-domobranskih jedinica416
210.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 12 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini417
211.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 13 februara 1943 god. o poduzimanju operacija "Weiss II"419
212.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 13 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini420
213.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV na prostoriji Prozor-Imotski423
214.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 14 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini425
215.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i rasporedu ustaško-domobranskih snaga zapadno od Mostara427
216.Obavještenje njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 15 februara 1943 god. o poduzimanju operacija iz doline Neretve u pravcu Livna429
217.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 15 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini433
218.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa cd 16 februara 1943 god. o teškoćama poduzimanja operacija u pravcu Livna435
219.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na prostoriji Prozor-Jablanica-Konjic436
220.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve i napadu na Prozor438
221.Izvještaj Komande italijanske divizije "Murge" od 16 februara 1943 god. o zauzimanju Drežnice od strane jedinica NOV439
222.Izvještaj Komande italijanske divizije "Murge" od 16 februara 1943 god. o upućivanju I bataljona 260 puka u Drežnicu440
223.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 16 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini441
224.Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji na sektoru Jajce - Travnik na dan 16 februara 1943 godine443
225.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 17 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve444
226.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 17 februara 1943 god. o upućivanju trupa u borbu protiv jedinica NOV446
227.Izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o završetku prve faze operacija "Weiss" i o pretrpljenim i nanijetim gubicima od 20 januara do 15 februara 1943 godine447
228.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 18 februara 1943 god. za odbranu Mostara452
229.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 18 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Prozora i u dolini Neretve453
230.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 februara 1943 god. o zarobljavanju od strane jedinica NOV Prvog bataljona 260 puka454
231.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 februara 1943 god. o zauzimanju Prozora od strane jedinica NOV i borbama u dolini Neretve455
232.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Prozor i o borbama u dolini Neretve457
233.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 februara 1943 god. o upućivanju i pristizanju četnika za borbu protiv jedinica NOV460
234.Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji na terenu Centralne i Istočne Bosne i Hercegovine na dan 18 februara 1943 godine461
235.Izvještaj italijanske Kraljevske vojne misije u Hrvatskoj od 18 februara 1943 god. o izvođenju prve faze operacija "Weiss"463
236.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj za 17 i 18 februar 1943 godine469
237.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 19 februara 1943 god. o početku izvođenja druge faze operacija "Weiss"470
238.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 19 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Prozor i na posade u dolini Rame i o poduzetim protivmjerama471
239.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 19 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve473
240.Izvještaj Komande italijanske divizije "Murge" od 19 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i rasporedu jedinica475
241.Obavještenje njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružani h snaga "Slovenija-Dalmacija" od 19 februara 1943 god. o bombardovanju položaja jedinica NOV sjeverno i zapadno od Mostara476
242.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 19 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini477
243.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 19 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini479
244.Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji u Centralnoj Bosni i dolini Neretve na dan 19 februara 1943 godine480
245.Proglas Italijanske komande u Mostaru od 19 februara 1943 god. o zabrani kretanja i strijeljanju talaca482
246.Obavještenje italijanske Vrhovne komande od 20 februara 1943 god. o nastupanju njemačkih jedinica u pravcu Jablanice i naređenje da Šesti italijanski armijski korpus upotrebi sve raspoložive snage protiv jedinica NOV483
247.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve484
248.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Ramu, Jablanicu, Konjic i Bradinu486
249.Obavještenje italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 20 februara 1943 god. o pokretu 718 njemačke divizije u pravcu Mostara487
250.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj cd 20 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i u dolini Neretve488
251.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 20 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i u dolini Neretve490
252.Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o borbama protiv jedinica NOV oko Jajca i Donjeg Vakufa na dan 20 februara 1943 godine492
253.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 21 februara 1943 god. o poduzimanju operacija u dolini Neretve493
254.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija " od 21 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve494
255.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 februara 1943 god. o pripremama za napad na jedinice NOV sa pravca Mostara prema ušću Drežanke, Jablanici i Konjicu495
256.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini497
257.Naređenje Komande italijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 21 februara 1943 god. o izvođenju druge faze operacija "Weiss" na prostoriji Bosansko Grahoyo - Glamoč - Livno499
258.Izvještaj Komande italijanske divizije "Murge" od 21 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve i napadu partizana na Jablanicu504
259.Obavještenje njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružan ih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 21 februara 1943 god. o izdatom naređenju SS diviziji "Princ Eugen" da potpomogne ugrožene italijanske jedinice505
260.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 21 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i u dolini Neretve506
261.Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji u Centralnoj Bosni i borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve na dan 21 februara 1943 godine508
262.Izvještaj Komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 22 februara 1943 god. o iskustvima iz operacije "Weiss I"510
263.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 22 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Jablanicu512
264.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Jablanicu i borbama četnika protiv NOV u dolini Neretve513
265.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve514
266.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa cd 22 februara 1943 god. o pokretu četnika iz Konjica u pravcu Jablanice i napadu jedinica NOV na Jablanicu515
267.Prijedlog Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 februara 1943 god. o zaustavljanju njemačkih i ustaškodomobranskih jedinica na prostoriji Konjic-Rama-Prozor516
268.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve518
269.Izvještaj italijanske Kraljevske vojne misije u Hrvatskoj od 22 februara 1943 god. o rezultatu izvođenja prve faze operacija "Weiss"520
270.Dopis njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 22 februara 1943 god. o naređenju Vrhovnog komandanta za Jugoistok da 718 Njemačka divizija nastupa u pravcu Mostara523
271.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 22 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i Hercegovini524
272.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 22 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini527
273.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 22 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i u dolini Neretve529
274.Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji na području Jajca, Bugojna i Ivan Sedla na dan 22 februara 1943 godine531
275.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 februara 1943 god. za formiranje manevarske grupe za napad na jedinice NOV u dolini Neretve532
276.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve na dan 23 februara 1943 godine533
277.Izvještaj Komande italijanske divizije "Murge" od 23 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Konjic i o borbama četnika u dolini Neretve535
278.Izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 23 februara 1943 god. o zauzimanju Ivan Sedla539
279.Obavještenje njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 februara 1943 god. o datumu početka operacije "Weiss II"540
280.Obavještenje italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 23 februara 1943 god. o namjerama Njemačke komande da prekine izvođenje operacije "Weiss" i da angažuje sve snage u dolini Neretve541
281.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini542
282.Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o borbama protiv jedinica NOV oko Jajca i u dolini Neretve na dan 23 februara 1943 godine544
283.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 24 februara 1943 god. da se onemogući Nijemcima ulazak u Mostar545
284.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve546
285.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24 februara 1943 god. o odlaganju izvođenja operacija u dolini Neretve dok se ne prikupe sve četničke snage548
286.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 24 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve550
287.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 24 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini552
288.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 24 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i u dolini Neretve554
289.Dnevni izvještaj njemačke 718 divizije o situaciji u dolini Neretve, Jajca i Istočne Bosne na dan 24 februara 1943 godine556
290.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 25 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini559
291.Obavještenje njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 25 februara 1943 god. o namjeri Nijemaca da posjednu rudnik boksita kod Mostara561
292.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 25 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i Hercegovini562
293.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 25 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i u dolini Neretve564
294.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 26 februara 1943 god. o situaciji na sektoru Šestog armijskog korpusa567
295.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i u Konjicu569
296.Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 februara 1943 god. o početku izvođenja operacija italijansko-četničkih kolona protiv jedinica NOV u pravcu Drežnice570
297.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve574
298.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 26 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i u dolini Neretve576
299.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i o pretrpljenim gubicima u borbama za Konjic579
300.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 27 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i u dolini Neretve581
301.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 27 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i dolini Neretve584
302.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 28 februara 1943 god. o načinu izvođenja operacije "Weiss II"586
303.Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 28 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve588
304.Dnevni izvještaj italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačk i h trupa u Hrvatskoj od 28 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini i u dolini Neretve590
305.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 28 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Zapadnoj Bosni i dolini Neretve592
III - Ustaško-domobranski dokumenti
306.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 2 februara 1943 god. o situaciji na terenu Centralne i Istočne Bosne599
307.Izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 diviziji od 2 februara 1943 god. o situaciji oko Prijedora i Banje Luke601
308.Izvještaj ustaškog Ministarstva unutrašnjih poslova od 4 februara 1943 god. o ugroženosti Tuzle od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske602
309.Izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 diviziji od 4 februara 1943 god. o situaciji na terenu Kotor Varoši i povlačenju jedinica NOV u Kozaru605
310.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 6 februara 1943 god. o pokretima jedinica NOV na terenu Centralne i Istočne Bosne606
311.Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri 714 njemačkoj diviziji od 6 februara 1943 god. o situaciji na sektoru Kostajnice, Bosanskog Novog, Prijedora i Kotor Varoši608
312.Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 6 februara 1943 god. o novom rasporedu italijanskih i ustaških jedinica i akcijama bataljona "Sloboda" između Bileće i Trebinja609
313.Izvještaj Velike župe Pliva i Rama od 6 februara 1943 god. o zauzeću Gornjeg Vakufa od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske612
314.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Travnik o situaciji na terenu Centralne Bosne u vremenu od 17 januara do 7 februara 1943 godine614
315.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Jajce o stanju na terenu u vremenu od 23 januara do 7 februara 1943 godine617
316.Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7 februara 1943 god. o rasporedu jedinica NOV oko Imotskog623
317.Zapovijest Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7 februara 1943 god. za napad na jedinice NOV na liniji Kongora - Studenci624
318.Zahtjev Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 8 februara 1943 god. da italijanski avioni bombarduju sela Studenci, Medov Dolac, Poljice i Podosoj628
319.Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 divizijiod 9 februara 1943 god. o situaciji na terenu Bosanske Krajine629
320.Bojna relacija Pete pješačke divizije za mjesec januar 1943 godine630
321.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV oko Imotskog, Duvna i Livna636
322.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o stanju na sektoru Posušje-Imotski637
323.Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 10 februara 1943 god. o zauzimanju Posušja od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske639
324.Naređenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. za evakuaciju Imotskog641
325.Obavještenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o evakuaciji Imotskog643
326.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o borbama jedinica NOV u zapadnoj Hercegovini644
327.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske647
328.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske650
329.Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Ljubuški-Posušje-Imotski od 11 februara 1943 god. o nemogućnosti izvršenja protivnapada na Posušje zbog slabog morala i dezorganizacije jedinica652
330.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 12 februara 1943 god. o situaciji na terenu Centralne i Istočne Bosne654
331.Izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 13 februara 1943 god. o zauzeću Imotskog od strane jedinica NOV i njihovoj koncentraciji oko Prozora658
332.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini660
333.Zapovijest Zapovjedništva otsjeka Kočerin-Klobuk od 15 februara 1943 god. za odbranu Širokog Brijega i Ljubuškog od napada jedinica Narodnooslobodilačke vojske663
334.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 15 februara 1943 god. o situaciji na terenu Centralne i Istočne Bosne667
335.Dnevni izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 17 februara 1943 god. o pokretima jedinica NOV u Centralnoj Bosni i dolini Neretve676
336.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini678
337.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 februara 1943 god. o situaciji u dolini Neretve682
338.Izvještaj Velike župe Lašva i Glaž od 17 februara 1943 god. o ugroženosti Travnika od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske683
339.Obavještenje Glavnog ustaškog stana od 18 februara 1943 god. o zauzeću Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske685
340.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 18 februara 1943 god. o zauzeću Prozora i okoline i ugroženosti Tuzle i i Kladnja od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske687
341.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 18 .februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i okolini Jajca688
342.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini691
343.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18 februara 1943 god. o pokretu jedinica NOV u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški695
344.Zapovjest Zapovjedništva Trećeg rejona od 18 februara 1943 god. za povlačenje jedinica sa linije Mamici-Višnica na liniju Ledinac-k. 552-Dužice-k. 520696
345.Naređenje Glavnog oružničkog zapovjedništva od 19 februara 1943 god. da se domobransko-ustaške jedinice stave pod njemačku komandu za borbu protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske698
346.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 19 februara 1943 god. o borbama jedinica NOV u dolini Neretve i okolini Jajca699
347.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o stanju u Hercegovini701
348.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o evakuaciji novca i hrane iz Mostara704
349.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o zauzeću Prozora, Bradine, Ivan Sedla, Raštelice od strane jedinica NOV i intervencija da se Italijani ne povlače iz Širokog Brijega706
350.Izvještaj ustaškog Pretsjedništva vlade od 20 februara 1943 god. o ugroženosti Tuzle od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske707
351.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 20. februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na selo Dragaljevac708
352.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 20 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV između Bradine i Drežnice i situaciji u Hercegovini709
353.Izvještaj ustaškog stožernika iz Mostara od 21 februara 1943 god. o paničnoj situaciji u Mostaru713
354.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 22 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na Ivan Sedlu i kod Gornjeg Vakufa714
355.Izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 pješadijskoj divizijiod 22 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosanske Krajine715
356.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Travnik o borbama protiv jedinica NOV u Centralnoj i Istočnoj Bosni u vremenu od 1 do 22 februara 1943 godine716
357.Izvještaj domobranskog oficira za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 februara 1943 god. o borbama jedinica NOV u dolini Neretve719
358.Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 divizijiod 23 februara 1943 god. o situaciji u Zapadnoj Bosni720
359.Izvještaj Oružničkog krila Jajce o stanju u Centralnoj Bosni u vremenu od 7 do 23 februara 1943 godine722
360.Izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 27 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV oko Konjica i Bradine727
361.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 27 februara 1943 god. o kretanju jedinica NOV na teritoriji Centralne i Istočne Bosne728
362.Opšta bojna relacija Trećeg domobranskog zbora za mjesec februar 1943 godine730
BIBLIOTEKA