ZBORNIK NOR-a. tom IV - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI - knjiga 1 - godina 1941.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od maja 1941 godine3
2.Izvještaj komandira Treće romaniske partizanske čete od 6 avgusta 1941 god. Štabu Sarajevske oblasti o radu na organizaciji partizanskih jedinica i izvedenim akcijama7
3.Proglas Štaba gerilskih odreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu od 7 avgusta 1941 godine14
4.Tekst partizanske zakletve u Bosni17
5.Izvještaj Informacionog biroa Štaba gerilskih odreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu od 7 avgusta 1941 god. o borbama u Bosanskoj Krajini18
6.Članak iz "Gerilca" broj 2 od 7 avgusta 1941 god. o organizaciji i radu prvih organa narodne vlasti u Bosanskoj Krajini20
7.Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od 12 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o borbama u Bosanskoj Krajini i o stanju partiske organizacije u Banjoj Luci i drugim gradovima22
8.Izvještaj Hasana Brkića od 14 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o borbi protnv Nijemaca na putu Sokolacl-Mokro i neuspjelom napadu na Sjetlinu31
9.Pismo partizana Sarajevske oblasti od 14 avgusta 1941 god. muslimanima Istočne Bosne32
10.Izvještaj "Gerilca" o akcijama protiv neprijatelja oko Glamoča34
11.Proglas rukovodstva Narodnooslobodilačkog pokreta za Hercegovinu od avgusta 1941 god. domobranskim vojnicima35
12.Proglas Štaba gerilskih odreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu od avgusta 1941 godine36
13.Uvodnik "Gerilca" br. 5 od 19 avgusta 1941 god. povodom pregovora "ličkih pretstavnika" sa talijanskim okupatorima u Otriću38
14.Naredba Štaba gerilskih odreda za Srez Bos. Grahovo i okolinu od 19 avgusta 1941 god. rukovodstvu gerilskih odreda Sreza Bos. Petrovca za pojačanje budnosti prema neprijateljskim agentima43
15.Izvještaj Komande gerilskih odreda Sreza Bosanskog Petrovca od 19 avgusta 1941 god. Štabu gerilskih rdreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu o sastavu komandnog kadra i naoružanju gerilskog odreda u Javorju45
16.Naredba Rukovodstva gerilskih odreda Sreza Bosanskog Petrovca od 19 avgusta 1941 god. za organizovanje mjesne narodne vlasti46
17.Naređenje Rukovodstva gerilskih odreda Sreza Bos. Petrovca od 19 avgusta 1941 god. Komandi gerilskih odreda Crljivica o dužnostima političkog komesara i komandira i pojačanju budnosti prema neprijateljskim agentima49
18.Članak iz "Gerilca" br. 5 o narodnom zboru održanom u selu Bastasima 10 avgusta 1941 godine50
19.Izvještaj Informacionog biroa Štaba gerilskih odreda za Srez Bos. Grahovo i okolinu od 19 avgusta 1941 god. o borbama u Bosanskoj Krajini53
20.Proglas Štaba gerilskih odreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu od avgusta 1941 godine55
21.Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od avgusta 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu58
22.Naredba Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 20 avgusta 1941 god. o reorganizaciji gerilskih odreda sa područja Oštrelja i Bosanskog Petrovca59
23.Naredba Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 20 avgusta 1941 god. za sređivanje bolnice u Oštrelju63
24.Naredba Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 20 avgusta 1941 god. komandirima područnih gerilskih odreda za redovno podnošenje dnevnih izvještaja o stanju i aktivnosti odreda64
25.Uputstvo Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 20 avgusta 1941 god. političkim komesarima odreda za politički rad u jedinicama65
26.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 21 avgusta 1941 god. Štabu Drvarske brigade o reorganizaciji područnih gerilskih odreda66
27.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 21 avgusta 1941 god. Komandi Četvrtog gerilskog odreda za postavljanje zasjeda na komunikacijama i uspostavljanje veze sa ličkim odredima68
28.Izvještaj Štaba Sarajevske oblasti od 22 avgusta 1941 god. Pokra-jinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o reorganizaciji partizanskih jedinica, izvedenim akcijama i vojno-političkoj situaciji na području oblasti69
29.Izvještaj političkog komesara Sarajevske oblasti od avgusta 1941 god. o borbi kod Mokrog i situaciji na Romaniji79
30.Uputstvo Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 22 avgusta 1941 god. Komandi Trećeg gerilskog odreda za politički rad s muslimanima i obavještenje o rušenju željezničke pruge kod Gornje Sanice80
31.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 23 avgusta 1941 god. Komandi Trećeg gerilskog odreda za napad na neprijateljski položaj Bukovača-Šekovac81
32.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 23 avgusta 1941 god. komandiru Trećeg gerilskog odreda o sadejstvu sa Prvim i Drugim gerilskim odredom82
33.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 23 avgusta 1941 god. Komandi Trećeg gerilskog odreda za napadanje neprijatelj-skog transporta na putu Bos. Petrovac-Bravsko83
34.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 23 avgusta 1941 god. Komandi Prekajskog gerilskog odreda za izvođenje akcija na komunikaciji Bos. Petrovac-Bravsko-Ključ84
35.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 23 avgusta 1941 god. Komandi Četvrtog gerilskog odreda za posjedanje položaja kod Osječenice i onemogućavanje prodora domobrana za Drvar85
36.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 23 avgusta 1941 god. komandama područnih gerilskih odreda za upućivanje delegata na konferenciju u Kamenici86
37.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 23 avgusta 1941 god. Komandi Prvog gerilskog odreda "Munja" za odbranu Oštrelja87
38.Izvještaj Štaba Prvog bataljona ..Sloboda" od 23 avgusta 1941 god. Štabu Drvarske brigade o izvedenim akcijama i neprijageljskim pripremama za napad na Oštrelj88
39.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 23 avgusta 1941 god. Komandi Četvrtog gerilskog odreda za napad na domobra-sku četu kod Oštrelja90
40.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 24 avgusta 1941 god. Četvrtom gerilskom odredu za sadejstvo pri odbrani Oštrelja i prenošenje naređenja Petom gerilskom odredu za vršenje prepada na Bos. Petrovac91
41.Obavještenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 24 avgusta 1941 god. Komandi gerilskog odreda u Ivovcu o borbama kod Oštrelja i zahtjev za sadejstvo i upućivanje pomoći92
42.Pismo Komande partizanskih odreda na sektoru Kladanj od avgusta 1941 god. muslimanima o opsjednutom Kladnju93
43.Pismo žena i omladinki Drvarskog područja od avgusta 1941 god. borcima narodnooslobodilačkih gerilskih odreda94
44.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 25 avgusta 1941 god. političkom komesaru Trećeg gerilskog odreda za hitno prebacivanje jednog voda na položaj kod Oštrelja95
45.Izvještaj politkomesara Sarajevske oblasti od 25 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o stanju u Semizovačkom partizanskom odredu i izvršenim akcijama protiv okupatora i ustaša96
46.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 25 avgusta 1941 god. Komandi Drugog gerilskog odreda za gonjenje razbijene ustaško-domobranske vojske kod Bos. Petrovca i čvrsto držanje položaja99
47.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 26 avgusta 1941 god. za dostavljanje dnevnih izvještaja i uputstvo za razdiobu poklona koje je uputio odbor žena iz Drvara100
48.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 26 avgusta 1941 god. Komandi Trećeg gerilskog odreda za čišćenje šume kod Oštrelja od razbijenih neprijateljskih djelova i prikupljanje razbacanog ratnog materijala102
49.Izvještaj Gerilskog informacionog biroa o borbama Prvog bata-ljona "Sloboda" protiv ustaša i domobrana na sektoru Bosanskog Petrovca od 23 do 26 avgusta 1941 godine103
50.Obavještenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 26 avgusta 1941 god. o rezultatima borbi oko Oštrelja105
51.Izvještaj političkog komesara Sarajevske oblasti od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o stanju partizanskih odreda i četa na teritoriji oblasti105
52.Članak nz "Gerilčevog radio-dnevnika" od 27 avgusta 1941 god. o značaju stvaranja slobodne teritorije u Bos. Krajini i Lici109
53.Izvještaj komandanta Sarajevske oblasti od 27 avgusta 1941 god. Štabu Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Bosnu i Hercegovinu o vojno-političkoj situaciji i izvedenim akcijama111
54.Odgovor Štaba Tuzlanske oblasti od avgusta 1941 god. ustaškom komandantu mjesta u Vlasenici povodom poziva da partizani polože oružje116
55.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 28 avgusta 1941 god. Štabu Drvarske brigade o brojnom stanju i naoružanju i o preduzetim mjerama na sektoru bataljona119
56.Izvještaj Mahmuta Bušatlije-Bodina od avgusta 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Tuzlanskoj oblasti124
57.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 29 avgusta 1941 god. komandnru Trećeg gerilskog odreda za upućivanje ljudstva radi formiranja inžinjeriskih grupa127
58.Uputstvo Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 29 avgusta 1941 god. Komandi Četvrtog gerilskog odreda o načinu dejstva protiv neprijatelja128
59.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 29 avgusta 1941 god. Komandiru Petog gerilskog odreda za postavljanje zasjeda i rušenje vodovoda kod Smoljane129
60.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" komandiru Četvrtog gerilskog odreda za postavljanje zasjeda na putu Bihać-Petrovac131
61.Izvještaj političkog komesara Ozrenskog NOP odreda od 30 avgusta 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o borbama na području odreda132
62.Poziv Štaba Sarajevske oblasti od 30 avgusta 1941 god. Hrvatima i muslimanima Sarajevskog i Rogatičkog sreza za pristupanje Narodnooslobodilačkoj borbi135
63.Izvještaj Komande Trebevnćke čete od 30 avgusta 1941 god. Štabu Sarajevske oblasti o borbi protiv ustaša na Jahorini137
64.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od avgusta 1941 god. Komandi Petog gerilskog odreda za napad na Krnjeušu138
65.Pismo političkog komesara Prvog bataljona "Sloboda" od 30 avgusta 1941 god. političkim komesarima gerilskih odreda za upućivanje delegata na zbor u Drvaru139
66.Izvještaj o savjetovanju i rezolucija delegata Narodnooslobo-dilačkih gerilskih odreda za Zapadnu Bosnu i Liku od 31 avgusta 1941 godine139
67.Obavještenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 31 avgusta 1941 god. Komandi Prekajskog ggrilskog odreda o smjeni njegovog ljudstva na položajima prema Bos. Petrovcu i rezultatima akcija kod Bravskog Vaganca i Smoljane148
68.Uputstvo Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 31 avgusta 1941 god. Komandi Trećeg gerilskog odreda za borbu protiv neprijatelja iz zasjeda150
69.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 31 avgusta 1941 god. Komandiru Trećeg gerilskog odreda za napad na Viojlu151
70.Proglas Narodnooslobodnlačkog odbora Zapadne Bosne i Like od 31 avgusta 1941 god. povodom pokušaja okupatora da razbije borbeno jedinstvo naroda152
71.Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Zapadne Bosne i Like od 31 avgusta 1941 god. italijanskim vojnicima156
72.Izvještaj Avde Huma od septembra 1941 god. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Istočne Hercegovine158
73.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 1 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rezultatima borbi na sektoru Krnjeuša - Bos. Petrovac - Bravski Vaganac161
74.Proglas Ttaba Sarajevske oblasti od 1 septembra 1941 god. muslimanima Rogatičkog i Sarajevskog sreza povodom četničkih prijetnji165
75.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 1 septembra 1941 god. komandiru Četvrtog gerilskog odreda za miniranje puta i obavještenje o akcijama ostalih odreda166
76.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 1 septembra 1941 god. komandiru Trećeg gerilskog odreda za postavljanje zasjeda na željezničkoj pruzi i cesti kod Donjeg Bravska167
77.Izvještaj komandanta Drvarske brigade od 2 septembra 1941 god. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku Krajinu o razvoju ustanka na području brigade168
78.Nedjeljni izvještaj Štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 2 septembra 1941 god. Štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o situaciji oko Mrkonjić Grada, Jajca i Drvara178
79.Naredba Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 2 septembra 1941 god. komandama Jelašinovačkog i Trećeg gerilskog odreda o načinu raspodjele zaplijenjenog ratnog materijala i obavještenje o rezultatima borbi Četvrtog i Petog odreda181
80.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od septembra 1941 god. Četvrtom gerilskom odredu za osiguranje položaja i postavljanje zasjede kod Osječenice183
81.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 2 septembra 1941 god. Komandi Petog gerilskog odreda za dejstvo na neprijatelja iz zasjeda184
82.Proglas Štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine od septembra 1941 god. muslimanima i rodoljubima Bosne i Hercegovine185
83.Naredba Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 3 septembra 1941 god. o vođenju stalne evidencije ljudstva i opreme, načinu raspodjele zaplijenjenog materijala i sabiranju ljetine186
84.Obavještenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 3 septembra 1941 god. partizanskom odredu u Plitvičkom LJeskovcu o borbama oko Bos. Petrovca188
85.Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od 4 septembra 1941 god. delegatu Centralnog Komiteta KPJ o radu partiske organizacije i izvršenim akcijama189
86.Uputstvo Štaba Sarajevske oblasti od 4 septembra 1941 god. za mobilizaciju ljudstva i organizaciju rada u jedinicama i na terenu194
87.Članak iz "Gerilca" br. 6 od 6 septembra 1941 god. o uspješnom napadu na neprijateljski logor kod Vrtoča198
88.Izvještaj komandnra čete u Bos. Petrovom Selu od septembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o izvršenom napadu na željezničku stanicu Petrovo Selo199
89.Izvještaj Štaba Sarajevske oblasti od 5 septembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o izvršenim akcijama i o naporima za organizovanje saradnje sa četnicima200
90.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 5 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rezultatima borbi i zaključcima sa sastanka političkih sekretara u bataljonu202
91.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 5 septembra 1941 god. Komandi Trećeg gerilskog odreda za zatvaranje puta Ključ-Petrovac i rušenje željezničke pruge u Grmeču205
92.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 5 septembra 1941 god. vodniku Vođeničkog voda207
93.Izvještaj "Gerilca" br. 6 od 6 septembra 1941 god. o borbama i akcijama partizanskih NOP odreda Bosne i Hercegovine208
94.Obavještenje komandanta Sarajevske oblasti od 6 septembra 1941 god. Pokrajnnskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o rezultatu napada na Rogaticu210
95.Naređenje Štaba Bosansko-hercegovačke NOP brigade od 6 septembra 1941 god. za izvršenje reorganizacije jedinica i uputstvo za rad rukovodećeg kadra210
96.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 6 septembra 1941 god. Komandi Prekajskog gerilskog odreda za raspored i način dejstva217
97.Izvještaj sekretara Oblasnog komnteta KPJ za Bosaisku Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o oslobođenju Doboja218
98.Izvještaj Oblasnog štaba za Hercegovinu i Lepe Perović od septembra 1941 god. Štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o vojno-političkoj situaciji u Hercegovini220
99.Izvještaj komandanta Sarajevske oblasti od 8 septembra 1941 god. Štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o akcijama Trebevićkog bataljona i primjedbe u vezi s formiranjem i nadležnošću Bosansko-hercegovačke brigade226
100.Naređenje Štaba Sarajevske oblasti od 8 septembra 1941 god. za organizaciju unutrašnjeg života, učvršćenje discipline i podizanje odgovornosti starješinskog kadra227
101.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o akcijama i daljim zadacima229
102.Izvještaj Štaba gerilskih odreda Krupa i Sana od 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o greškama Vođeničkog gerilskog odreda i potrebi pomoći u oružju231
103.Izvještaj Operativnog štaba partizanskih odreda na sektoru Mliništa ol 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rasporedu jedinica i borbama233
104.Pismo Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 8 septembra 1941 god. Štabu gerilskih odreda Krupa i Sana o situaciji i najvažnijim zadacima234
105.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 8 septembra 1941 god. Komandi Četvrtog odreda za upućivanje pojačanja na položaj Topla Kosa - Kozila i dostavljanje izvještaja o proteklim borbama236
106.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 8 septembra 1941 god. komandama Četvrtog odreda, Odreda u Boboljuskama, Velikom i Malom Cvjetniću i Osredcima za raspored snaga237
107.Izvještaj komandanta Sarajevske oblasti od 8 septembra 1941 god. o borbama Trebevićke, Paljanske, Pračanske i Kijevske čete239
108.Izvještaj Štaba partizanskih odreda u Nebljusima od 8 septembra 1941 god. o borbi kod Bravska241
109.Direktivno pismo Mahmuta Bušatlije komesaru Ozrenskog NOP odreda od 9 septembra 1941 godine242
110.Izvještaj Štaba bataljona gerilskih odreda za Glamoč od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o raspor"du jedinica za borbu protiv ustaša na području Glamoča i reorganizaciji odreda u bataljon246
111.Izvještaj Štaba bataljona gerilskih odreda za Glamoč od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o italijansko-ustaškoj ponudi pregovora i riješenosti bataljona na odlučnu borbu protiv njih248
112.Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na svom sektoru250
113.Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na sektoru Mliništa-Glamoč251
114.Izvještaj Štaba partizanskih odreda u Brdu Oraškom Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. o borbama za oslobođenje Kulen Vakufa253
115.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. komandiru Prvog odreda za napad na Bukovačko Brdo i sprečavanje prodora prema Oštrelju257
116.Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora Prekajske opštine Štabu Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. o izboru članova Narodnog suda i pripremama za narodni zbor258
117.Prijedlog Štaba Risovačkog bataljona Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. za reorganizaciju odreda i postavljanje komandnog kadra259
118.Izvještaj Štaba Risovačkog bataljona od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o zaposijedanju Ripačkog Klanca i oskudici u oružju i municiji260
119.Naredba Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 9 septembra 1941 god. za izvršenje zaključaka sa ranijih savjetovanja Štaba bataljona i komandi odreda261
120.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od septembra 1941 god. narodu Bosne i Hercegovine i pripadnicima domobranskih jedinica263
121.Izvještaj Hasana Brkića od septembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o formiranju Semizovačke, Igmanske i Visočke partizanske čete i o vojno-političkoj situaciji na tome području268
122.Obavještenje Štaba Drvarske brigade od 10 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda o formiranju Štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu273
123.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 10 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pokretima ustaša i domobrana na sektoru Prvog i Drugog odreda i pristizanju neprijateljskih pojačanja u Bravsko274
124.Naređenje Štaba Drvarske brngade od 10 septembra 1941 god. komandantu partizanskih odreda sa područja Mlinnšta za izvršenje ranije postavljenih zadataka, uspostavljanje veze sa susjednim odredima i sadejstvovanje prema Bravsku276
125.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 10 septembra 1941 god. Štabu Glamačkog bataljona o stavu prema italijansko-ustaškoj ponudi pregovora, onemogućavanju neprijageljskog prodora na slobodnu terntoriju i promjeni naziva odreda278
126.Obavještenje Štaba Drvarske brngade od 11 septembra 1941 god. o formiranju i nadležnosti Štaba partizanskih odreda za Bosansku Krajinu282
127.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu bataljona "Starac Vujadin" za sprečavanje nadiranja neprijatelja ka Livnu, reorganizaciju odreda i održavanje kontakta s dalmatinskim partizanima283
128.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona za napad na Ozren i Glamoč i osiguranje puta Livno-Glamoč284
129.Obavještenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 11 septembra 1941 god. politkomesaru o radu ostalih članova štaba na sređivanju jedinica i o rezultatima borbi kod Šipova i Mliništa285
130.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 11 septembra 1941 god. Komandi Petog odreda za neprekidno napadanje neprijatelja radi slabljenja njegovih snaga prema Oštrelju287
131.Izvještaj Komande Plivskih partizanskih odreda od 11 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama na sektoru Janj-Pliva i oslobođenju Šipova288
132.Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 11 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o prodoru neprijatelja na Ozren, zaposjedanju novih položaja i nestašici municije292
133.Naredba Štaba Drvarske brigade od 12 septembra 1941 god. o izmjenama u komandnom sastavu Štaba Glamočkog bataljona i upućivanju političkog komesara brigade za sređivanje stanja u njemu293
134.Naređenje Štaba Drvarske brngade od 12 septembra 1941 god. Štabu bataljona "Starac Vujadin" za učvršćenje veza sa dalmatinskim odredima i sprečavanje prodora neprijatelja na oslobođenu teritoriju294
135.Izvještaj Štaba Ribničkih NOP odreda od 12 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama kod Mliništa i nestašici municije296
136.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 13 septembra 1941 god. Prekajskom partizanskom odredu za miniranje puta Bravsko-Petrovac i sprečavanje prodora neprijatelja prema Oštrelju297
137.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda za opkoljavanje Ključa, uputstvo o načinu utroška i dobijanja municije, i obavještenje o situaciji na drugim sektorima298
138.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu bataljona ličkih NOP odreda za podnošenje izvještaja o stanju na području bataljona i za stezanje obruča oko Bihaća, i obavještenje o sntuaciji poslije četničke izdaje302
139.Uputstvo Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 14 septembra 1941 god. Štabu Drugog bataljona Drvarske brigade za posjedanje i utvrđivanje položaja prema Petrovcu304
140.Naređenje Štaba Prvog bataljona ..Sloboda" od septembra 1941 god. Komandi Četvrtog odreda za borbu protiv ustaša i domobrana na prostoriji Bravsko - Bravski Vaganac - Oštrelj305
141.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 14 septembra 1941 god. komandama Četvrtog i Petog odreda i odreda Bravski Vaganan za sprečavalje grupisanja neprijateljskih snaga u Petrovcu i njihovog napada na Oštrelj307
142.Uputstvo Štaba Sarajevske oblasti od 15 septembra 1941 god. za organizovanje i saradnju vojno-teritorijalnih organa i organa narodne vlasti na oslobođenoj teritoriji309
143.Izvještaj Štaba NOP odreda za Tuzlansku oblast od 15 septembra 1941 god. Štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o borbama protiv ustaša u Vlaseničkom i Kladanjskom srezu i o odnosima sa četnicnma312
144.Pismo zamjenika komandanta partizanskih odreda za Bosansku Krajinu od 15 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na području Ribničkog bataljona319
145.Naredba Štaba Drvarske brigade od 15 septembra 1941 god. za rad na učvršćenju jedinica i pojačanu aktivnost protiv italijanskih okupatora i njihovih plaćenika323
146.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 15 septembra 1941 god. Štabu Drugog bataljona za raspored bataljona i način njegovog vođenja borbe326
147.Izvještaj Štaba Ozrenskog NOP odreda od 15 septembra 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o učvršćenju jedinica i borbama oko Maglaja, Doboja i Gračanice328
148.Proglas Štaba Ozrenskog NOP odreda od septembra 1941 god. narodu Ozrenskog kraja332
149.Izvještaj operativnog oficira Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 15 septembra 1941 god. Štabu bataljona o izvršenom obilasku Drugog, Četvrtog i Petog odreda334
150.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od septembra 1941 god. Komandi Petog odreda za vršenje energičnih akcija u pozadini neprijatelja koji napada Oštrelj336
151.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 16 septembra 1941 god. Štabu bataljona Ličkih partizanskih odreda o postupku prema zarobljenim domobranima338
152.Naređenje Štaba Drvarske brngade od 16 septembra 1941 god. za stupanje u borbu protiv italijanskog okupatora i obavještenje o borbi kod Resanovaca339
153.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 16 septembra 1941 god. partizanskom odredu u Jelašinovcima za rušenje pruge Bravsko - Sanski Most340
154.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o zaključcima sa sastanka članova štaba bataljona u vezi s eventualnim povlačenjem partizanskih odrgda na nove položaje342
155.Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Ribnik i okolinu od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o nzvlačenju opkoljenog neprijatelja iz Mliništa343
156.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o akciji kod Bravska i predlog za evakuaciju materijala iz Oštrelja345
157.Naređenje Štaba Drvarske brngade od 17 septembra 1941 god. Štabu bataljona "Starac Vujadin" za primjenu partizanske taktike u borbi protiv italijanskih okupatora347
158.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 sepgembra 1941 god. Štabu Drugog bataljona za štednju municije i obavještenje o rezultatima borbi kod Resanovaca348
159.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda u Brdu Oraškom za dejstvo prema Bihaću u sadejstvu sa partizanskim odredima Krupa i Sana350
160.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 septembra 1941 god. Štabu odreda u Prekaji za borbu protiv švercera i špijuna i obavještenje o borbama protiv Italijana kod Resanovaca351
161.Obavještenje Štaba Romaniskog NOP bataljona od 17 septembra 1941 god. o presudi špijunima i dezerterima Narodnooslobodilačke borbe353
162.Izvještaj političkog komesara Prve čete za Bos. Krajinu od 17 septembra 1941 god. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Bos. Krajinu o reorganizaciji odreda, političkom radu i borbi kod Memića354
163.Izvještaj Komande Prve čete za Bos. Krajinu od 17 septembra 1941 god. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Bos. Krajinu o izvršenim akcijama361
164.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 17 septembra 1941 god. političkom komesaru Petog odreda za rasturanje letaka među domobranskim vojnicima364
165.Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 17 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pokušaju ustaškog garnizona u Glamoču da pregovara sa partizanima365
166.Izvještaj Štaba NOP odreda u Prekaji od 17 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o slanju oružja na opravku367
167.Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ drugu Svetozaru Vukmanovnću-Tempu o vojno-političkoj situaciji na području oblasti368
168.Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od septembra 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o akcijama odreda od 10 avgusta do 11 septembra 1941 godine372
169.Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona u vezi s ustaško-domobranskim ponudama za pregovore i naređenje za napad na Glamoč379
170.Pismo Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu bataljona partizanskih odreda za Liku o ciljevima i zadacima narodnooslobodilačkog pokreta381
171.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 18 septembra 1941 god. komandiru Četvrtog odreda za formiranje jurišnog odreda radi izvođenja brzih i iznenadnih akcija na pravcima Bosanski Petrovac - Bravsko i Bravsko - Sanski Most384
172.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ribničkog partizanskog bataljona za zatvaranje pravaca i komunikacija Ključ - Bosanski Petrovac i Ključ - Čađavica i obavještenje o rezultatima borbe protiv Italnjana kod Resanovaca386
173.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ličkog partizanskog bataljona za sprovođenje zarobljenih domobrana u Krbavicu388
174.Izvještaj Štaba Semizovačkog bataljona od 19 septembra 1941 god. Štabu Sarajevske oblasti o stanju u jedinicama bataljona i izvedenim akcijama389
175.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 19 septembra 1941 god. Štabu Operativnog sektora Mliništa za rušenje željezničke pruge Jajce-Mliništa i obavještenje o borbama protiv Italijana i ustaša kod Resanovaca, Bravskog, Sitnice i Banje Luke393
176.Naredba Štaba Prvog bataljona "Sloboda" Drvarske brigade od 19 septembra 1941 god. o promjeni naziva "gerilski odred" u "partizanski odred" i "politički sekretar" u "politički komesar"395
177.Izvještaj Štaba Ribničkog bataljona od 19 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rasporedu i vojno-političkom stanju bataljona396
178.Izvještaj o moralno-političkom stanju jedinica i situaciji na sektoru partizanskih odreda u Brdu Oraškom Drvarske brigade od 19 septembra 1941 godine397
179.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 19 septembra 1941 god. Komandi Petog partizanskog odreda za posjedanje položaja Golo Brdo - Šainovac - Matijevača i obavještenje o formiranju Šestog partizanskog odreda398
180.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 19 septembra 1941 god. Vrtočkim partizanskim vodovima za formiranje Šestog odreda i posjedanje položaja Kadinjača - Rastova Glavica - Krnjeuša400
181.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 19 septembra 1941 god. Komandi Četvrtog partizanskog odreda za sprovođenje zarobljenih domobrana u Štab NOP odreda za Bosansku Krajinu401
182.Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Bos. Krajini402
183.Izvještaj Štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine o borbama i akcijama bosansko-hercegovačkih partizanskih odreda protiv okupatora i domaćih izdajnika405
184.Upozorenje Štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine od 20 septembra 1941 god. o najnovijim političkim manevrima okupatora410
185.Izjava Štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine od 20 septembra 1941 god. o uslovima saradnje sa samostalnim četničkim odredima412
186.Pohvala Štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu Pračanskoj četi i Ozrenskom bataljonu za uspješno izvedene akcije na željezničkim linijama Sarajevo-Višegrad, Sarajevo-Brod i Doboj-Tuzla413
187.Naredba Štaba Drvarske brigade od 20 septembra 1941 god. o stavljanju mlinova u selu Smoljani pod kontrolu partizanskih komandi414
188.Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 20 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji oko Glamoča415
189.Izvještaj Štaba Trebevićkog bataljona od 20 septembra 1941 god. Štabu Sarajevske oblasti o akcijama Rogojske, Kijevske i Paljanske čete i pripremama za napad na Kalinovik416
190.Naređenje Štaba Prvog bataljona ,,Sloboda" od 20 septembra 1941 god. Komandi Partizanskog odreda "Volga" za odbranu linije Bravski Vaganac - Bravsko418
191.Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 20 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o postupku sa zarobljenim domobranima419
192.Obavještenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 20 septembra 1941 god. Komandi Trećeg partizanskog odreda o osnivanju odbora za ishranu stanovništva Sreza Bosanski Petrovac i nadležnosti toga odbora420
193.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Peuljskom odredu za zatvaranje pravca Grahovo-Livno i obavještenje o borbama kod Resanovaca421
194.Naređenje Štaba Drvarske brngade od 21 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda za rušenje komunikacija i napad na Sntnicu i Ključ425
195.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Štabu operativnog sektora Mliništa za pregrupaciju jedinica na položaju i pojačanje političkog rada među muslimanima i Hrvatima426
196.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda u Brdu Oraškom za rušenje puta i želj. pruge Bihać-Bos. Novi i za podnošenje izvještaja o stanju i rasporedu jedinica428
197.Obavještenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 21 septembra 1941 god. Komandi Jelašinovačkog partizanskog odreda o upućivanju jednog odreda za rušenje komunikacija na sektoru Grmeča429
198.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama protiv ustaša i domobrana u vremenu od 14 do 20 septembra i reorganizaciji odreda431
199.Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 22 septembra 1941 god. Štabu bataljona "Starac Vujadin" za organizovanj" partizanskih odreda i obavještenje o borbama oko Jajca i Mrkonjića Grada433
200.Uputstvo Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od septembra 1941 god. partizanskom odredu u Bunari za zbrinjavanje stanovništva popaljenih sela435
201.Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 23 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pripremama za napad na Glamoč i izboru narodne vlasti u Prekaji436
202.Izvještaj operativnog oficira Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 23 septembra 1941 god. o vojno-organizacionom i moralno-političkom stanju Drugog i Šestog partizanskog odreda438
203.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 23 septembra 1941 god. Komandi Šestog partizanskog odreda za napad na neprijatelja kod Vrtoča i za organizaciju narodne vlasti u pozadini440
204.Izvještaj Uglješe Danilovića od 17 septembra 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću Tempu o vojno-političkoj situaciji u istsčnoj Hercegovini442
205.Naređenje Štaba Drvarske brigade od 24 septembra 1941 god. Štabu bataljona NOP odreda za Mliništa i okolinu za podnošenje izvještaja o situaciji i o stanju partizanskih jedinica oko Mliništa, Čardaka i Mrkonjić Grada453
206.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od septembra 1941 god. partizanskom odredu "Volga" za odbranu Srnetice454
207.Izvještaj komandira čege u Bos. Petrovom Selu od septembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o akciji u Kamenici i okolnim selima456
208.Poziv Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije od septembra 1941 god. vojnicima, podoficirima i oficirima domobranske vojske za priključenje NO borbi457
209.Obavještenje Štaba Drvarske brigade od 25 septembra 1941 god. Štabu Prvog bataljona "Slvboda" o prodoru Italijana u Drvar460
210.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 25 septembra 1941 god. komandama Trećeg, Petog i Šestog odreda za upućivanje pojačanja Četvrtom odredu na sektoru Bravsko radi dejstva na komunikaciji Bravsko - Bos. Petrovac461
211.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 25 septembra 1941 god. komandama Jelašinovačkog i Grmečkog partizanskog od-reda za međusobnu saradnju i preduzimanje mjera za evakuaciju stanovništva i životnih namirnica iz ugroženih sela463
212.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 25 septembra 1941 god. Komandi Drugog partizanskog odreda za povlačenje prema Kozilima464
213.Proglas Pokrajinskog komiteta KG1J za Bosnu i Hercegovinu od septembra 1941 god. narodu Bosne i Hercegovine i pripadnicima domobranske vojske465
214.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 26 septembra 1941 god. komandiru Prvog partizanskog odrgda za povlačenje odreda prema Brčinovim Lokvicama469
215.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 26 septembra 1941 god. partizanskom odredu "Volga" za odbranu Kozila470
216.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 26 septembra 1941 god. Komandi Trećeg partizanskog odreda za odbranu sela Drinića471
217.Naređenje Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 26 septembra 1941 god. Šestom partizanskom odredu za odbranu Medenog Polja i Vrtoča473
218.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 26 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o evakuaciji Oštrelja i o rasporedu i zadacima odreda u novoj situaciji474
219.Naredba Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 26 septembra 1941 god. komandama podređenih partizanskih odreda o smjeni ljudstva na položajima475
220.Izvještaj Štaba Romaniskog bataljona od 27 septembra 1941 god. Štabu Bosanske brigade u Šekovićima o situacijn na području bataljona476
221.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" Štabu Drvarske brigade od 27 septembra 1941 god. o novom rasporedu odreda i njihovom brojnom stanju i naoružanju484
222.Izvještaj Štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od septembra 1941 god. Štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine o vojno-političkoj situaciji i borbama protiv okupatora i domaćih izdajnika na području Bos. Krajine486
223.Saopštenje Štaba Romaniskog bataljona od 28 septembra 1941 god. komandirima četa o suđenju zarobljenim domobranskim oficirima i vojnicima497
224.Izvještaj Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 28 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o vojno-političkom stanju Prvog partizanskog odreda499
225.Pismo političkog komesara kombinovanog partizanskog odreda Prvog bataljona "Sloboda" od 28 septembra 1941 god. o potrebi odbrane Dabra radi sprečavanja pljačke žita od strane okupatora500
226.Izvještaj Štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Bosnu i Hercegovinu od 8 septembra 1941 god. o borbama i akcijama partizana na teritoriji Bosne i Hercegozine501
II - Ustaško-domobranska dokumenta
227.Izvještaj Mjesnog zapovjedništva hrvatskog domobranstva u Trebinju od 26 juna 1941 god. o ustanku naroda u Trebinjskom, Bilećkom, Gatačkom i Nevesinjskom srezu i prijedlog za formiranje potjernih odjeljenja511
228.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 28 juna 1941 god. o dizanju narodnog ustanka i prvim akcijama ustanika u istočnoj Hercegovini513
229.Izvještaj oružničkog voda u Visokom od 28 juna 1941 god. o štrajku radnika u rudniku Kakanj514
230.Izvještaj krilnog zapovjednnka u Bileći od 28 juna 1941 god. o zauzimanju žandarmeriske stanice Zmijanac od strane ustanika i o borbi kod LJubomira516
231.Izvještaj krilnog zapovjednika u Bileći od 29 juna 1941 god. o borbama u Avtovcu517
232.Izvještaj Zapovjedništva Desetog pohodnog bataljona od 30 juna 1941 god. o borbama protiv ustanika kod sela Mosko i LJubomira518
233.Telegrafski izvještaj zapovjednika oružničkog voda u Nevesinju od 30 juna 1941 god. o početku narodnog ustanka u Nevesinjskom srezu520
234.Desetodnevni izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 5 jula 1941 god. o političkom stanju na teritoriji pukovnije i borbama protiv ustanika u Gatačkom i Nevesinjskom srezu521
235.Izvještaj Zapovjedništva bosanskog diviziskog područja od 10 jula 1941 god. o pripremama naroda za ustanak i raseljavanje srpskog stanovništva u Bosanskoj Krajini523
236.Izvještaj zapovjednika oružničkog voda u Gackom od 15 jula 1941 god. o borbama protiv ustanika na sektoru Gacko-Avtovac524
237.Zapisnik o saslušanju ustaškog tabornika od 30 jula 1941 god. povodom napada ustannka na Bos. Grahovo527
238.Zapovijest zapovjednika kopnene vojske NDH od 31 jula 1941 god. za postupak pri ugušivanju narodnog ustanka u Bosni529
239.Naredba Vojskovođe NDH od 31 jula 1941 god. za sprečavanje širenja panike među stanovništvom u pobunjenim krajevima532
240.Naredba Vojskovođe NDH od 2 avgusta 1941 god. za čišćenje ustaničkih sela u Bosanskoj Krajini533
241.Izvještaj zapovjednika oružšgčke postaje Svodna od 4 avgusta 1941 god. o zauzeću žandarmeriske stanice u Svodnoj od strane ustanika637
242.Izvještaj oružničke postaje Sokolac od 5 avgusta 1941 god. o partizanskim diverzijama539
243.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije o akcijama ustanika na teritoriji Hercegovine i istočne Bosne u vremenu od 30 jula do 6 avgusta 1941 godine541
244.Izvještaj Kotarske oblastn Sarajevo od 6 avgusta 1941 god. o pojavi ustanika na teritoriji oblasti i potrebi pojačanja žandarmeriskih stanica543
245.Izvještaj zapovjednika Četvrte oružničke pukovnije od 6 avgusta 1941 god. o situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovnni i prijedlog za preduzimanje mjera u cilju ugušivanja ustanka545
246.Izvještaj oružničke postaje Dobrljin od 6 avgusta 1941 god. o zauzeću Dobrljina od strane ustanika548
247.Izvještaj Oružničke postaje Bosanska Kostajnica od 6 avgusta 1941 god. o zauzimanju Bos. Kostajnice od strane ustanika550
248.Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva Tuzla od 7 avgusta 1941 god. o zauzimanju žandarmeriske stanice u Papraći od strane ustanika552
249.Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 7 avgusta 1941 god. o širenju narodnog ustanka u Vlaseničkom srezu553
250.Izvještaj Zapovjedništva Treće oružničke pukovnije o borbama i akcijama ustanika Bosanske Krajine u vremenu od 27 jula do 8 avgusta 1941 godine556
251.Izvještaj kotarskog pretstojnika u Sarajevu od 8 avgusta 1941 god. o zauzeću žandarmeriske stanice Mokro od strane ustanika564
252.Izvještaj velikog župana Vrhbosne od 9 avgusta 1941 god. o rušenju mosta kod Han LJubogošte565
253.Izvještaj oružničke postaje Ilidža od 10 avgusta 1941 god. o napadu ustanika na kamion sa ustašama kod Rakovice566
254.Telegrafski izvještaj zapovjednika oružničkog krila u Tuzli od 12 avgusta 1941 god. o zauzimanju Vlasenice, Milića, Papraće, Šekovića, DŽila i Nove Kasabe od strane partizana567
255.Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Tuzla od 12 avgusta 1941 god. o zauzimanju Vlasenice od strane partizana568
256.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Tuzla od 13 avgusta 1941 god. o borbama u Vlaseničkom srezu569
257.Zapovijest Glavnog stožera Ministarstva hrvatskog domobranstva od 14 avgusta 1941 god. za sadejstvo domobranskih i ustaških jedinica na teritoriji Bosanske Krajine i Like571
258.Izvještaj kotarskog predstojnika Sarajevo od 14 avgusta 1941 god. o paljenju mosta i rušenju telefonskih stubova na putu Han Dervent - Mokro574
259.Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Sarajevu o akcijama partizana u Sarajevskoj oblasti prvih deset dana mjeseca avgusta 1941 godine575
260.Izvještaj Velike Župe Vrhbosna od 15 avgusta 1941 god. o uništenju mosta na putu Han Dervent - Mokro od strane partizana579
261.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije o akcijama ustanika u Hercegovini i istočnoj Bosni u vremenu od 6 do 16 avgusta 1941 godine580
262.Telegrafski izvještaj predstojnika Kotarske oblasti Rogatnca od 16 avgusta 1941 god. o rušenju t.t. linije na putu Kovanj - Han Stijenica586
263.Izvještaj oružničke postaje Pazarić od 16 avgusta 1941 god. o napadu partizana na stražu kod željezničkog mosta u Zoviku587
264.Izvještaj vodnog oružničkog zapovjedništva u Jajcu od 16 avgusta 1941 god. o borbi protiv partizana u selu Gorici589
265.Izvještaj zapovjednika oružničkog voda Rogatica od 17 avgusta 1941 god. o razoružanju žandarmeriske stanice" Semeć590
266.Desetodnevni izvještaj Zapovjedništva Treće oružničke pukovnije o akcijama ustanika na teritoriji Bosanske Krajine u vremenu od 8 do 18 avgusta 1941 godine592
267.Izvještaj oružničke postaje Ključ od 18 avgusta 1941 god. o napadu partizana na domobransko-žandarmerisku patrolu na putu Ključ - Sitnica598
268.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje u Knežini od 18 avgusta 1941 god. o razoružanju neprijateljske patrole između Krnjija i LJute Strane600
269.Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva Bihać od 19 avgusta 1941 god. o napadu ustanika na vojne kamione na putu Bosanski Petrovac - Vrtoče601
270.Izvještaj zapovjednika oružkičke postaje Skender Vakuf od 20 avgusta 1941 god. o napadu partizana na Skender Vakuf603
271.Naređenje oružničkog krilnog zapovjedništva u Sarajevu od 21 avgusta 1941 god. za pojačano obezbjeđenje željezničkih i telefonskih veza605
272.Izvještaj oružničke postaje u Bravskom o'd 21 avgusta 1941 god. o akcijama partizana na njenom području607
273.Izvještaj oružničke postaje Ključ od 21 avgusta 1941 god. o borbi kod Gornjeg Ribnika609
274.Izvještaj oružničke postaje Kostajnica od 22 avgusta 1941 god. o napadu partizana na Bosansku Kostajnicu611
275.Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Sarajevo od 22 avgusta 1941 god. o mjerama kaznene ekspedncije u selima Grabovica, Podgrab, Sjetlina i Prača612
276.Izvještaj oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 22 avgusta 1941 god. o napadu partizana na domobranski odred u selu Memićima616
277.Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Tuzla od 22 avgusta 1941 god. o napadu na žandarmerisku stanicu Lopare i o drugim akcijama partizana617
278.Izvještaj zapovjednika oružničkog voda Trebinje od 22 avgusta 1941 god. o diverznjama ustanika na željezničkoj pruzi Trebinje-Bileća619
279.Izvještaj Zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 23 avgusta 1941 god. o zauzimanju Doboja od strane partizana621
280.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 24 avgusta 1941 god. o prekidu saobraćaja na pruzi Sarajevo-Doboj622
281.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 25 avgusta 1941 god. o oštećenim telegrafsko-telefonskim linijama na teritoriji NDH624
282.Izvještaj zapovjednnka oružničkog voda Jajce od 25 avgusta 1941 god. o diverzijama na pruzi Jajce-Travnik626
283.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 25 avgusta 1941 god. o akcijama partizana na putu Banja Luka - Jajce628
284.Izvještaj Zapovjedništva Treće hrvatske oružničke pukovnnje od 25 avgusta 1941 god. o napadu ustanika na domobransku posadu u Sitnici629
285.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 26 avgusta 1ยง41 god. o napadu partizana na žandarmerisku patrolu kod planine Jahorine630
286.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 26 avgusta 1941 god. o borbi između ustanika i domobrana na putu Trebinje-Bileća631
287.Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Sarajevo od 26 avgusta 1941 god. o akcijama partizana na Romaniji632
288.Izvještaj upravitelja državne šumarije Podgrab od 27 avgusta 1941 god. o kretanju i akcijama partizana na području šumarije634
289.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova od 27 avgusta 1941 god. o prekidu telefonsko-telegrafskih linija na području NDH 635
290.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 27 avgusta 1941 god. o zauzeću Sokolca od strane partizana638
291.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 27 avgusta 1941 god. o rušenju mosta na rijeci Brusnici i kidanju telefonskih linija kod Čelića639
292.Izvještaj Četvrte hrvatske oružničke pukovnije od 29 avgusta 1941 god. o upadu ustanika u Bileću640
293.Izvještaj zapovjednika oružničkog voda Jajce od 29 avgusta 1941 god. o zauzimanju Šipova i Jezera od strane ustanika641
294.Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Sarajevo od 29 avgusta 1941 god. o zauzeću žandarmeriske stanice Jahorina od strane partizana645
295.Izvještaj Vrbaskog diviziskog područja od 30 avgusta 1941 god. o vojnoj i političkoj aktivnosti ustanika na području Bosanske Krajine u vremenu od 20 do 31 avgusta 1941 godine647
296.Izvještaj zapovednika opužničkog krila Bosanski Petrovac od 31 avgusta 1941 god. o borbi protiv partizana na putu Bravsko - Bosanski Petrovac653
297.Izjava dvojice trgovaca o partizanskim snagama i organizaciji u Drvaru655
298.Izvještaj Kotarske oblasti u Kladnju od 2 septembra 1941 god. o napad na Kladanj659
299.Izvještaj Zapovjednnštva Vojne krajine od 2 septembra 1941 god. o borbi kod sela Semeća661
300.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 2 septembra 1941 god. o borbi protiv partizana kod sela Bočca i situaciji na području Krupe662
301.Izvještaj oružničkog krila Bosanski Petrovac od 2 septembra 1941 god. o napadu na domobranske garnizone u Krnjeuši i Vrtoču664
302.Naređenje Zapovjedništva Jadranskog diviziskog područja od 3 septembra 1941 god. za stavljanje domobranskih jednnica u Hercegovini, Hrvatskom Primorju i Dalmaciji pod komandu Druge italijanske armije668
303.Izvještaj ustaško-domobranskog generala Lukića od 3 septembra 1941 god. o napadu ustanika na LJubinje671
304.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 3 septembra 1941 god. o oštećenju telefonsko-telegrafskih linija na teritoriji Bosne i Hercegovine672
305.Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Bihać od 3 septembra 1941 god. o borbama protiv partizana u zapadnoj Bosni674
306.Izvještaj Ravnateljstva župskog rudarstva u Tuzli od 4 septembra 1941 god. o ustanku na području Ozrena i Trebave i napadu na Doboj, Usoru i Maglaj677
307.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 5 septembra 1941 god. o sabotažama na telefonsko-telegrafskim linijama680
308.Izvještaj Četvrte oružničke pukovnije o partizanskim akcijama na teritoriji istočne Bosne i Hercegovine u vremenu od 26 avgusta do 5 septembra 1941 godine682
309.Izvještaj oružničke postaje Pale od 6 septembra 1941 god. o uništenju teretnog voza kod Sjetline688
310.Izvještaj zapovjednika Jadranskog diviziskog područja od 6 septembra 1941 god. o borbama u Hgrcegovnni u vremenu od 1 do 4 septembra 1941 godine689
311.Izvještaj oružničke postaje Pale od 7 septembra 1941 god. o rušenju mostova kod sela Podviteza699
312.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Maglaj od 8 septembra 1941 god. o akcijama partizana oko Maglaja700
313.Izvještaj Zapovjedništva Jadranskog diviziskog područja o akcijama i borbama u vremenu od 29 avgusta do 9 septembra 1941 godine702
314.Izvještaj Ministarstva prometa i javnnh radova NDH od 9 septembra 1941 god. o oštećenju telefonsko-telegrafskih linija716
315.Naređenje ustaškog generala Lakse od 10 septembra 1941 god. za pojačanje opreznosti i čišćenje neposredne okoline Sarajeva od ustanika718
316.Izvještaj kotarskog predstojnika Sarajevo od 10 septembra 1941 god. o rušenju mostova na putu LJubogošta - Prača - Jabuka721
317.Izvještaj oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku patrolu i kamione722
318.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH o oštećenju telefonsko-telegrafskih lnnija na teritoriji Bosne i Her-žcegovine u vremenu od 6 do 11 septembra 1941 godine723
319.Izvještaj zapovjednika oružničkog voda u Rogatici od 11 septembra 1941 god. o zauzimanju Rogatice od strane ustanika725
320.Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 12 septembra 1941 god. o rušenju mosta kod sela Kijeva i akcijama partizana na pruzi Sarajevo-Višegrad728
321.Izvještaj ustaško-domobranskog ggnerala Lukića od 16 septembra 1941 god. o iskustvima u borbi protiv partizana729
322.Izvještaj oružničke postaje Ilidža od 16 septembra 1941 god. o diverzijama kod sela Krupca734
323.Izvještaj Zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 18 septembra 1941 god. o akcijama ustanika na teritoriji pukovnije u vremenu od 4 do 18 septembra 1941 godine735
324.Izvještaj oružničke postaje Pazarić od 18 septembra 1941 god. o diverziji ustanika na željezničkoj pruzi kod Pazarića746
325.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 18 septembra 1941 god. o oštećenju telefonsko-telegrafskih linija u Bosni i Hercegovini747
326.Telegrafski izvještaj pretstojnika Kotarske oblasti u Nevesinju od 19 septembra 1941 god. o akcijama ustanika kod sela Oblja na putu Ulog-Kalinovik749
327.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 20 septembra 1941 god. o prekidu telefonsko-telegrafskih linija na teritoriji Bosne750
328.Izvještaj oružničke postaje u Palama od 22 septembra 1941 god. o napadu partizana na Sjetlinu751
329.Izvještaj oružničke postaje u Pazariću od 26 septembra 1941 god. o zauzimanju željezničke stanice u Tarčinu od strane partizana752
330.Obavještenje šumsko-industriskog A. D. ,,Ozren" od 27 septembra 1941 god. o oštećenju pilane u Srednjem755
331.Izvještaj oružničke postaje u Palama od 30 septembra 1941 god. o diverziji kod Rakite na željezničkoj pruzi Sarajevo-Višegrad756
332.Objašnjenje skraćenica759
Registar763
BIBLIOTEKA