ZBORNIK NOR-a. tom III - BORBE U CRNOJ GORI - KNJIGA 9 - 1941-1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta NOV i POJ
1.Naređenje Štaba partizanskih odreda iz Grahova od septembra 1941. odredima grahovskog sreza da se obezbijedi kontrola kretanja nepoznatih lica i uguši pojava šverca9
2.Proglas Štaba grahovskih partizana od 20. septembra 1941. o zločinima okupatora i kvislinga10
3.Proglas Štaba grahovskih partizana od 17. oktobra 1941. narodu grahovskog sreza da stupe u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika13
4.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 31. oktobra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o raspoloženju naroda za jačanje narodnooslobodilačke borbe18
5.Naredba Štaba Lovćenskog NOP odreda od 5. novembra 1941. za proslavu 24-te godišnjice oktobarske revolucije u jedinicama Odreda24
6.Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od 21. novembra 1941. narodu sela Oraha kojim se izražava zahvalnost za ukazano gostoprimstvo i pomoć partizanima25
7.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore od 24. novembra 1941. Štabu Katunskog bataljona Lovćenskog NOP odreda da pomogne Orjenskom i Grahovskom bataljonu u izvođenju akcija27
8.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 29. nove.mbra 1941. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o formiranju dva bataljona i raspoloženju naroda u lješanskoj nahiji28
9.Naredba Štaba Lovćenskog bataljona od 7. decembra 1941. o pohvali boraca i starješina koji su se hrabro držali u borbi za oslobođenje Pljevalja33
10.Naređenje Štaba NOP odreda "Bijeli Pavle" od 7. decembra 1941. Štabu Vražegrmsko-petrušinsko-pavkovićkog bataljona za podjelu zaplijenjenih pušaka i za stupanje u kontakt sa upravom manastira Ostroga37
11.Izvještaj Štaba Crnogorskog NOP odreda od decembra 1941. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o stanju i rasporedu Odreda poslije bitke za Pljevlja38
12.Izvještaj Obrada Cicmila od 11. decembra 1941. Štabu Aurmitorskog NOP odreda o pregovorima sa četnicima i situaciji na prostoru Foče i sjeveroistočne Hercegovine40
13.Obavještenje Mjesnog komiteta Podgorice od 16. decembra 1941. Štabu Zetskog NOP odreda o upućivanju namirnica za potrebe Odreda44
14.Izvještaj Lješkopoljskog bataljona od 17. dece.mbra 1941. Štabu Zetskog NOP odreda o situaciji u Bataljonu i na terenu poslije borbe sa Italijanima nedaleko od Podgorice45
15.Proglas Štaba Crnogorskog NOP odreda od 18. decembra 1941. narodu Rulog i okoline o zajedničkoj borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika47
16.Pismo okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 19. decembra 1941. rejonskom komitetu u Pivi i Mjesnom komitetu Šavnik o oživljavanju rada partijske organizacije na tom terenu49
17.Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 19. decembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore o dejstvima Odreda u prvoj polovini decembra51
18.Izještaj Lješkopoljskog partizanskog bataljona od 23. decembra 1941. Štabu Zetskog NOP odreda o izvedenoj akciji pod Veljim Brdom i stanju na terenu54
19.Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 25. decembra 1941. Štabu Župopivskog bataljona da zajedno s partizanima Golije formiraju kombinovani bataljon za dejstva u Hercegovini56
20.Pismo Štabu Durmitorskog NOP odreda od 25. decembra 1941. Štabu Planinopivskog bataljona u vezi sa formiranjem jednog kombinovanog bataljona za operacije u Hercegovini58
21.Proglas Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore od decembra 1941. narodu neosloboćenih krajeva Crne Gore i Boke da stupaju u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika60
22.Izvještaj Štaba Primorsko-crmničkog bataljona od kraja decembra 1941. Štabu Lovćenskog NOP odreda o formiranju i komandnom sastavu Bataljona62
23.Saopštenje Štaba Planinopivskog bataljona Durmitorskog NOP odreda od 1. januara 1942. o pregovorima sa četnicima i situaciji u Foči i njenoj okolini64
24.Pismo političkog komesara Nikšićkog NOP odreda od 3. januara 1942. Okružnom komitetu KPJ za Nikšić o situaciji oko Bileće i hvatanju organizatora četničkog pokreta u Grahovu68
25.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 3. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o vojno-polntičkoj situaciji u nikšićkom okrugu70
26.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4. januara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o postavljanju komandnog kadra u štabu i jedinicama Odreda76
27.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 8. januara 1942. Štabu Gornjolješanskog bataljona za uništavanje telegrafsko-telefonskih veza na liniji Cetinje - Podgorica77
28.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 10. januara 1942. partizanskoj četi u selu Orasi da pojača budnost prema okupatorskom garnizonu u Cetinju79
29.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 15. januara 1942. Štabu Čevsko-bjelnčkog bataljona za formiranje čete koja će biti spremna za pzvršenje posebnih zadataka80
30.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 16. januara 1942. Štabu bataljona "Carev Laz" za evakuaciju stanovništva sela Rvaša i Drušića81
31.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za CetšBe od 16. januara 1942. Pokrajnskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o političkom i organizacionom stanju Partije na području okrugu82
32.Izvještaj Štaba Golijskog partizanskog bataljona od 19. januara 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o stanju u srezu gatačkom i mogućnostima za napad na italijanskn i ustaško-domobranski garnizon u Gacku86
33.Izvještaj člana Srpskog komiteta KPJ za Bileću političkom komesaru Nikšićkog NOP odreda od 21. januara 1942. o hvatanju Boška Todorovića, četnnčkog komandanta za istočnu Bosnu89
34.Izvještaj Štaba Župopivskog bataljona od 22. januara 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o hvatanju grupe četnika majora Todorovića i upućivanju NO bataljona ,,Bajo Pivljanin" za Bosnu91
35.Proglas Štaba Kombinovanog partizanskog bataljona "Radomir Mitrović" od 24. januara 1942. narodu andrijevičkog sreza da stupi u borbu protiv okupatora92
36.Obavještenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 24. januara 1942. Štabu bataljona "Vojvoda Momčilo" o vojno-političkoj situaciji pa području Odreda i hvatanju jedne četničke grupe95
37.Pismo političkog komesara Nikšićkog odreda od januara 1942. političkom komesaru Golijskog bataljona o suzbijanju četničkog pokreta u istočnoj Hercegovini97
38.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 31. januara 1942. Mjesnom komitetu KPJ Šavnik o političkoj situaciji na terenu i upućivanju delegata na Ostrošku skupštinu98
39.Naređenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 1. februara 1942. Štabu Pješivačkog bataljona da se obezbijedi od okupatorskih jedinica od Danilovgrada ka Nikšiću103
40.Naredba Štaba Nikšićkog NOP odreda od 1. februara 1942. o upućivanju Kombinovane čete u sjeveroistočnu Hercegovinu i postaljanju komandnog kadra u toj jedinici104
41.Pismo Štaba Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 1. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o potrebi organizovanije saradnje na području Boke kotorske105
42.Izvještaj Štaba Cupko-ćeklićkog bataljona od 2. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji na terenu i brojnom stanju Bataljona107
43.Izvještaj Veljka Zekovića, člana OK KPJ za Nikšić, od 2. februara 1942. okružnom komitetu KPJ za Nikšić o stanju partijske organizacije u Pivi108
44.Pismo Štaba Nikšićkog odreda od 5. februara 1942. Italijanskoj komandi u Nikšiću o razmjeni ratnih zarobljenika113
45.Pismo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 7. februara 1942. Štabu Župopivskog bataljona o upućivanju jedne udarne čete u Hercegovinu za borbu protiv četnika114
46.Obavještenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 8. februara 1942. Štabu bataljona ,,Bajo Pivljanin" o borbama sa četnicima u Šahovićima i okolini116
47.Uputstvo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 10. februara 1942. Štabu Banjsko-vučedolskog bataljona za vojno-političku aktivnost na teritoriji Hercegovine117
48.Uputstvo Narodnooslobodilačkog odbora za Crnu Goru i Boku od 11. februara 1942. sreskim opštinskim i seoskim NOO-ima o njihovom radu i zadacima120
49.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 12. februara 1942. Štabu Cucku-ćeklićkog bataljona za pripremu i izvođenje akcija na području Boke kotorske123
50.Izvještaj Štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 12. februara 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima Odreda od 3. do 12. februara i vojno-političkoj situaciji na području Vasojevića i zapadnog Sandžaka125
51.Izvještaj Komande 2. čete bataljona "13 juli" od 13. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o sukobu sa Italijanima kod Dobrske Ploče i evakuaciji Donjih Ulića130
52.Izvještaj Štaba bataljona "Carev Laz" od 14. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o sukobu sa Italijanima nedaleko od Rijeke Crnojevića131
53.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 14. februara 1942. Štabu bataljona "Carev Laz" da se obezbijedi zaplijenjeni materijal sa broda "Skender Beg" i od eventualnog upada okupatora na oslobođenu teritoriju132
54.Izvještaj Štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 15. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o uspješno izvršenoj akciji u Gornjem Orahovcu133
55.Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od polovine februara 1942. Štabu Planinopivskog bataljona da mobiliše 50 boraca za novoformirani bataljon koji će se uputiti u istočnu Bosnu135
56.Izvještaj Štaba bataljona "Carev Laz" od 16. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o aktivnosti jedinica okupatora oko Rijeke Crnojevića137
57.Pismo Save Kovačevića od 17. februara 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o potrebi likvidacije četnika popa Perišina138
58.Izvještaj bataljona "Jovan Tomašević" od 17. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o strijelanim i poginulim građanima na području Bataljona i aktivnosti italijanske avijacije141
59.Proglas Sava Orovića od 18. februara 1942. Vasojevićima povodom izdajstva četničkih vođa Lašića, Burišića i drugih142
60.Naređenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 21. februara 1942. Štabu Golijskog bataljona da uputi 20 boraca za borbu protiv četnika145
61.Izvještaj političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 22. februara 1942. Štabu odreda o vojno-političkoj situaciji na sektoru Čevsko-bjeličkog NO bataljona147
62.Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od 24. februara 1942. Italijanskoj komandi u Cetinju o razmjeni zarobljenika149
63.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 25. februara 1942. Komandi Kosijersko-bokovske čete za preuzimanje hrane od Italijanske komande iz Cetinja za zarobljene italijanske vojnike151
64.Pismo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 25. februara 1942. Savi Kovačeviću o vojno-političkoj situacijn na sektoru Odreda152
65.Pismo Štaba Durmitorskog NOP odreda od 25. februara 1942. Štabu Crnogorsko-sandžačkog odreda o situaciji na području Komskog NOP odreda i Durmitora156
66.Obavještenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 25. februara 1942. Štabu Grahovskog bataljona o prodoru Italijana u Nikšić i vojno-političkoj situaciji u ostalim dijelovima Crne Gore158
67.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 27. februara 1942. Mjesnom komitetu Šavnik o opasnosti od četničkog uticaja u Vasojevićima i drugim krajevima Crne Gore161
68.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 27. februara 1942. Mjesnom komitetu Grahovo o upućivanju jednog udarnog bataljona u Vasojeviće za borbu protiv četnika162
69.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 27. februara 1942. Savi Kovačeviću o upućivanju udarnog bataljona za Vasojeviće i vojno-političkoj situaciji na području okruga163
70.Izvještaj Štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 28. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o represalijama Italijana posle borbe u Gornjem Orahovcu165
71.Pismo Štaba Lovćenskog odreda od 28. februara 1942. Italijanskoj komandi u Cetinju o razmjeni zarobljenika167
72.Izvještaj Štaba Čevsko-bjeličkog bataljona od 28. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o stanju u Bataljonu i situaciji na terenu168
73.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od februara 1942. Štabu Cucko-ćeklićkog bataljona za raspodjelu oružja i druge ratne spreme zaplijenjenih u Gornjem Orahovcu170
74.Naređenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942. Štabu Rudinsko-trepačkog bataljona za vršenje čestih prepada na neprijateljska utvrćenja i upućivanje 50 partizana u Vasojeviće172
75.Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Odreda173
76.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Danilovgrad od februara 1942. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o vojno-političkoj situaciji na svom sektoru175
77.Izvještaj političkog komesara Gornjolješanskog bataljona od februara 1942. političkom komesaru Lovćenskog NOP odreda o stanju u Bataljonu177
78.Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o razmjeni zarobljenika179
79.Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja februara 1942. Komandi italijanskih okupacionih trupa u Cetinju o razmjeni zarobljenika181
80.Izvještaj Štaba bataljona "Carev Laz" od 2. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o borbi sa Italijanima183
81.Pismo Nikšićkog NOP odreda o razvoju vojno-političknh događaja u istočnoj Bosni i oko Kolašina184
82.Izvještaj Štaba Čevsko-bjeličkog bataljona od 2. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o određivanju boraca za udarni bataljon i stanju na sektoru Bataljona186
83.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 2. marta 1942. komandantu Gornjolješanskog bataljona da spriječi prodor neprijatelja na oslobođenu teritoriju187
84.Izvještaj zamjenika komandanta Lovćenskog NOP odreda od 2. marta 1942. Štabu Odreda o obilasku Primorskog bataljona i stanju na prostoru grbaljske i budvanske opštine189
85.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 3. marta 1942. štabu Čevsko-bjeličkog bataljona za nov raspored četa na položajima191
86.Izvještaj Štaba Primorskog bataljona od 3. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o proslavi godišnjice Crvene armije i aktivnosti Bataljona192
87.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od 3. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Vasojevićima i potrebi preduzimanja opsežnijih akcija za borbu protiv četnika194
88.Izvještaj Štaba bataljona "Carev Laz" od 3. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o borbama na komunikaciji Podgorica - Cetinje195
89.Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od 4. marta 1942. Komandi Njeguške čete o suzbijanju propagande agenata okupatora196
90.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Šavnik od 4. marta 1942. Okružnom komitetu za Nikšić o vojno-političkoj situaciji na području komiteta198
91.Pismo Komande Drobnjačke čete od 4. marta 1942. Štabu Drobnjačkog bataljona Durmitorskog NOP odreda o gladi boraca i potrebi hitnog dostavljanja hljeba202
92.Obavještenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 5. marta 1942. Štabu Durmitorskog NOP odreda o upućivanju jednog bataljona u Vasojeviće za borbu protiv četnika i o vojno-političkoj situaciji na sektoru Odreda203
93.Izvještaj Štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 5. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o suzbijanju neprijateljske aktivnosti u Malocuckoj četi205
94.Pismo Štaba Kombinovanog bataljona Zetskog NOP odreda od 7. marta 1942. mjesnim partizanima sela Lutova o potrebi zauzimanja odlučnog stava prema četnicima207
95.Izvještaj Štaba Čevsko-bjeličkog bataljona od 9. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Bataljona209
96.Izvještaj biroa partijske organizacije Cucko-ćeklićkog bataljona Lovćenskog NOP odreda od 10. marta 1942. Okružnom komitetu KPJ za Cetinje o stanju partijske organizacije u Bataljonu211
97.Izvještaj Štaba Lješkopoljskog bataljona od 10. marta 1942. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o vojno-političkoj situaciji na sektoru te jedinice213
98.Izvještaj Štaba bataljona "Carev Laz" od 10. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o stanju Bataljona i aktivnosti neprijateljskih elemenata u Podgorici214
99.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku n Sandžak od 12. marta 1942. Okružnom komitetu Nikšića o potrebi napada na neprijateljske snage koje ugrožavaju partizanske položaje oko Ostroga216
100.Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 12. marta 1942. Štabu Sinjajevinskog sektora da uspostavi vezu sa Glavnim štabom NOP odreda Sandžaka i Štabom Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda217
101.Izvještaj Mihaila Vickovića od 15. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o uspostavljanju fronta na Simunji i aktivnosti zelenaša u Katunskoj nahiji220
102.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP p DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori223
103.Izvještaj partijskog biroa lješkopoljskog bataljona od 16. marta 1942. Štabu Zetskog NOP odreda o vojno-političkom stanju u Bataljonu i na teritoriji Lješkopolja228
104.Pismo Maksima Goranovića, političkog komesara Golijskog bataljona, od 20. marta 1942. Savi Kovačeviću o situaciji u istočnoj Hercegovini233
105.Izvještaj Štaba bataljona "Carev Laz" od 21. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o stanju u Bataljonu i situaciji u dijelovima Lješanske nahije235
106.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 12. marta 1942. Mjesnom komitetu Šavnik u vezi sa vojno-političkom situacijom na području okruga236
107.Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 23. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Kolašina239
108.Obavještenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 23. marta 1942. Štabu sektora Kolašin - Mojkovac o situaciji u durmitorskom kraju240
109.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od marta 1942. Štabu Primorskog bataljona za hitno upućivanje oružja i municnje drugim bataljonima Odreda242
110.Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 3. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavnje o vojnoj, političkoj i ekonomskoj situaciji na teritoriji Odreda244
111.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 6. aprila 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda da uputi jedan bataljon pravcem Krnovo - Šavnik da spriječe prodor Italijana i četnika249
112.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od 7. aprila 1942. bataljonima Nikšićkog, Zetskog i odreda "Bijeli Pavle" za posjedanje novih položaja250
113.Izvještaj Lovćenske čete od 8. aprila 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o aktivnosti čete na vojnom i kulturno-prosvjetnom planu522
114.Izvještaj Peka Dapčevića od 14. aprila 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o formiranju udarnih bataljona i vojno-političkoj situaciji na sektoru Durmitorskog i Komskog NOP odreda253
115.Izvještaj Štaba Crnogorskog omladinskog bataljona delegatu Vrhovnog štaba NOP i DVJ o moralno-političkom stanju Bataljona256
116.Naređenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 15. aprila 1942. Štabu Golijskog bataljona za formiranje udarnih četa i veću budnost prilikom pripremanja akcija258
117.Obavještenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 16. aprila 1942. Štabu Golijskog bataljona o rezultatima borbe u Župi nikšićkoj261
118.Pismo ranjenih partizana iz bolnice u Šipačnom od 19. aprila 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku povodom pobjede nad četnicima u Župi nikšićkoj262
119.Čestitka političkog komesara Nikšićkog NOP odreda od 20. aprila 1942. Operativnom štabu za Hercegovinu povodom zauzimanja ustaškog utvrđenja Borač263
120.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20. aprila 1942. Štabu Zetskog NOP odreda za akciju odreda u Piperima267
121.Uputstvo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 24. aprila 1942. Štabu Župskog bataljona za postupak prema porodicama odbjeglih četnika269
122.Izvještaj Štaba 1. bataljona 1. proleterske NOU brigade od 27. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o aktivnosti Bataljona i situaciji u Crnoj Gori271
123.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od aprila 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji u Katunskoj nahiji275
124.Izvještaj komandanta Durmitorskog NOP odreda od 29. aprila 1942. Moši Pijade o prodoru četnika preko Vratla276
125.Pismo političkog komesara bataljona "13 juli" od aprila 1942. Milovanu Čelebiću o razvoju događaja u Katunskoj nahiji281
126.Naređenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od aprila 1942. Štabu Kočanskog bataljona za preduzimanje potrebnih mjera protiv neprijateljskih elemenata na području Bataljona283
127.Prvomajska čestitka Štaba Bjelopoljskog NOP odreda Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije284
128.Obavještenje Komande područja Durmitorskog NOP odreda od 8. maja 1942. svim partizanskim odredima, narodnim odborima i komandama mjesta o formiranju komande područja i njenim zadacima286
129.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13. maja 1942. Savi Kovačeviću o neuspjelom napadu na Kablenu glavu288
130.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 14. maja 1942. komandiru Samostalne čete da posjedne položaje u rejonu Bare Bojovića289
131.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 14. maja 1942. Blažu Jovanoviću o potrebi bolje saradnje izmeću Nikšićkog i Zetskog NOP odreda290
132.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15. maja 1942. Komandi područja Durmitorskog NOP odreda o ishrani jedinica na svom prostoru i načinu izdavanja ratnih saopštenja292
133.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od 15. maja 1942. Komandi mjesta Krstac da prenese teže ranjenike u Pivski manastir294
134.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od 16. maja 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda za rušenje vodovoda i mosta u Gornjem Polju295
135.Obavještenje Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 16. maja 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o uspješno izvršenoj akciji u Gornjem Polju296
136.Pregled brojnog stanja boraca i naoružanja Prvog i Drugog bataljona Zetskog NOP odreda na dan 16. maja 1942. godine297
137.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 17. maja 1942. Štabu 1. bataljona Nikšićkog NOP odreda da zadrži položaj Brezova glava i da zatvori pravac ka Šavniku298
138.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 17. maja 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o situaciji na kolašinskom sektoru299
139.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od 17. maja 1942. Štabu Zetskog NOP odreda da se bolesni borcn ne šalju kućama i da se evakuiše stoka iz sela u koja bi mogli ući četnici i Italijani300
140.Obavještenje zamjenika referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DVJ od 18. maja 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju bolnica na slobodnoj teritoriji302
141.Izvještaj načelnika Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20. maja 1942. Glavnom štabu o situaciji na sektoru Sinjajevine305
142.Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 21. maja 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na položajima i stanju svojih jedinica307
143.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21. maja 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda za rekviriranje stoke radi ishrane309
144.Nalog Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od 21. maja 1942. Banjanskom i Vučedolskom NO odboru za raspodjelu namirnica i ostalih artikala310
145.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od 25. maja 1942. Štabu Durmitorskog NOP odreda da preduzme ofanzivna dejstva i organizuje sadejstvo sa udarnom grupom311
146.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 27. maja 1942. Štabu Durmitorskog NOP odreda da upute 3. udarni bataljon Zetskog NOP odreda radi ugušivanja četničke pobune u Goliji313
147.Pismo Radoja Dakića od 28. maja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o povećanju mjera bezbjednosti na slobodnoj teritoriji314
148.Obavještenje komandanta Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 29. maja 1942. svome štabu o odlaganju napada na golijske četnike315
149.Izvještaj Štaba 2. udarnog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 29. maja 1942. Štabu Odreda o spajanju 2. i 5. bataljona316
150.Zapovijest Štaba Durmitorskih trupa od 30. maja 1942. štabovima odreda i bataljona za odbranu Pive317
151.Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 31. maja 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o borbenoj gotovosti Odreda322
152.Izvještaj Štaba 3. udarnog bataljona "Bajo Sekulić" od 1. juna 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o prodoru četnika ka Goliji324
153.Izvještaj Štaba 2. proleterske NOU brigade od 3. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o razvoju događaja na području Durmitorskog odreda325
154.Prijedlog Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ da se Ljubu Bakoču dodijeli zvanje narodnog heroja327
155.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o preduzetim mjerama za smještaj i ishranu jedinica na području Golije328
156.Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DVJ od 5. juna 1942. Ivanu Milutinoviću povodom reorganizovanja crnogorskih jedinica329
157.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 5. juna 1942. Štabu 2. proleterske NOU brigade u vezi sa ishranom i smještajem njenih bataljona330
158.Prijedlog Štaba Durmitorskih trupa od 5. juna 1942. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DVJ da se izmijeni plan za odbranu Pive332
159.Izvještaj načelnika Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 5. juna 1942. Glavnom štabu o zaplijenjenom oružju i drugoj ratnoj opremi u borbi na Stojkovcu333
160.Izvještaj načelnika Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 6. juna 1942. Glavnom štabu o razbijanju četnika na Stojkovcu334
161.Prijedlog Štaba Durmitorskih trupa od 6. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije za naoružanje dobrovoljaca iz Pive337
162.Izvještaj Štaba Durmitorskih trupa ol 7. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o prodoru četnika u katun Studena338
163.Izvještaj Štaba 2. proleterske NOU brigade od 7. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o pokretu Brigade i reorganizaciji bataljona u Durmitorskom i Komskom NOP odredu339
164.Naređenje Štaba 2. proleterske NOU brigade od 6. juna 1942. Štabu Durmitorskog NOP odreda za pokret pravcem Smriječno - Lisina - Krivi Do340
165.Izvještaj krojačke radionice Štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od 8. juna 1942. o primljenoj i izdatoj robi341
166.Pismo sekretara NOO za Crnu Goru i Boku od 8. juna 1942. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o pripremama za konferenciju rodoljuba Crne Gore343
167.Izvještaj intendanta Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 8. juna 1942. o brojnom stanju stoke pri glavnoj intendanturi344
168.Izvještaj Štaba 3. bataljona 2. proleterske NOU brigade od 8. juna 1942. Vrhovnom komandantu NOP i DVJ o razvoju događaja oko Pišča345
169.Pregled namirnica u intendanturi Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku na dan 9. juna 1942. godine346
170.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9. juna 1942. intendantu svoga štaba za hitno obezbjeđenje hrane jedinicama347
171.Obavještenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 9. juna 1942. potčinjenim štabovima o reorganizaciji i postavljenju komandnog kadra348
172.Obavještenje Velimira Terzića od 10. juna 1942. komandantu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o prodoru četnika i Italijana u Pivski manastir351
173.Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 14. juna 1942. Štabu 3. bataljona za pokret i zatvaranje pravca Izgori - Veliko jezero352
174.Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 15. juna 1942. Štabu 3. bataljona za prebacivanje ranjenika preko Volujka i bataljona pravcem Izgori - Sedlo355
175.Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 16. juna 1942. Štabu 3. bataljona za prebacivanje ranjenika preko Volujka357
176.Izvještaj Štaba 2. bataljona 2. proleterske NOU brigade od 16. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o rasporedu Brigade i smještaju ranjenika u selu Suhi358
177.Izvještaj Štaba 3. bataljona 5. crnogorske NOU brigade od 17. juna 1942. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju i prenošenju ranjenika iz sela Izgori359
178.Oproštajno pismo Vojina Ražnjatovića, člana Okružnog komiteta KPJ za Cetinje, od 18. juna 1942. svojoj porodici uoči strijeljanja360
179.Izvještaj Štaba 4. crnogorske proleterske NOU brigade od 19. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o aktnvnosti Brigade362
180.Izvještaj Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 20. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o obezbjećenju ranjenika i dejstvima Brigade363
181.Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 22. juna 1942. Štabu 3. bataljona za posjedanje položaja na Suhoj i Prijevoru366
182.Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 22. jula 1942. Štabu 3. bataljona za napad na četnike u rejonu Ošli Do369
183.Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 25. juna 1942. Štabu 3. bataljona za postavljanje zasjeda u Suhoj Gori p Prijevoru370
184.Proglas Operativnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1943. povodom četničke mobilizacije za borbu protnv partizana van teritorije Crne Gore371
185.Proglas Operativnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od aprila 1943. o porazu četnika na Neretvi i kod Nevesinja i o njihovim daljim manevrima375
186.Depeša komandanta 2. proleterske divizije NOVJ od 18. aprila 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju neprijatelja na pravcu Čelebića378
187.Depeša komandanta 2. proleterske divizije NOVJ od 24. aprila 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o osloboćenju Šavnika, Žabljaka i Boana379
188.Depeša komandanta 2. proleterske divizije NOVJ od 28. aprila 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom stanju neprijateljskih snaga u Crnoj Gori379
189.Obavještenje Štaba 3. udarne divizije od 2. maja 1943. Štabu 2. proleterske divizije o napuštanju Gacka n Nevesinja i prelasku na teritoriju Crne Gore380
190.Zahtjev Štaba 5. crnogorske udarne brigade od 3. maja 1943. Štabu 2. proleterske divizije da se upute zarobljeni Italijani za prenos ranjenika do Centralne bolnice381
191.Izvještaj Štaba 2. proleterske divizije od 4. maja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjesima 7. krajiške brigade u razbijanju četničknh jedinica na prostoriji Meljak - Vrba i oslobođenju Žabljaka381
192.Depeša boraca i starješina 2. proleterske divizije NOVJ od 5. maja 1943. Centralnom komitetu KPJ o velikoj pobjedi nad Italijanima i četnicima384
193.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. maja 1943. štabu 2. proleterske divizije da hitno pošalje zaplijenjenu hranu i opremu385
194.Naređenje komandanta 2. proleterske divizije od 8. maja 1943. svome štabu za novi razmještaj jedinica385
195.Obavještenje Štaba 3. NOU divizije od 10. maja 1943. Štabu 2. proleterske divizije da su ranjenici predati Centralnoj bolnici386
196.Obavještenje Štaba 1. proleterske divizije od 12. maja 1943. Štabu 2. proleterske divizije o borbi 1. proleterske brigade na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje386
197.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 14. maja 1943. Štabu 1. proleterske brigade za zatvaranje pravca Bijelo Polje - Šahovići387
198.Izvještaj zamjenika komandanta 2. proleterske NOU brigade od 23. maja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prebacivanju dva bataljona na Vučevo i rušenju mosta na Tari388
199.Izvještaj zamjenika komandanta 2. proleterske NOU brigade od 23. maja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbi na Boriću i Humiću389
200.Obavještenje Štaba 2. proleterske divizije od 30. maja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se nalazi u selu Pišču390
201.Izvod iz dnevnika Pavla Bojčevića, radio-telegrafiste 2. proleterske diviznje NOVJ, za period od 21. maja do 5. juna 1943. godine390
202.Oproštajno pismo Ratka Žarića od 4. juna 1943. svojoj porodici uoči strijeljanja393
203.Proglas Sreskog komiteta KPJ za Bijelo Polje od jula 1943. narodu sreza bjelopoljskog za pristupanje Narodnooslobodilačkoj borbi397
204.Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 28. avgusta 1943. okružnim komitetima KPJ za organizaciono učvršćenje partijskih organizacija, podizanja borbenog duha masa i vršenje mobilizacije za formiranje novih partizanskih četa i bataljona402
205.Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 10. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ Cetinje o hitnom stvaranju novih partizanskih jedinica koje će razoružati Italijane405
206.Brojno stanje ljudstva i stoke 2. dalmatinske udarne brigade od 12. septembra 1943. dostavljeno Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ406
207.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 13. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ Nikšić za formiranje Župsko-lukovskog bataljona407
208.Zahtjev Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 13. septembra 1943. komandantu italijanskih trupa u Nikšiću da preda oružje i oslobodi pripadnike NOP-a iz italijanskih logora i zatvora409
209.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 13. septembra 1943. okružnim komitetima za uključivanje članova KPJ i SKOJ-a u terenske partizanske jedinice410
210.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 14. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o imenovanju Štaba Zetskog NOP odreda, formiranju udarnih bataljona i njihovim akcijama412
211.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 15. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o nedovoljnoj aktivnosti u formiranju partizanskih jedinica i izvođenju akcija416
212.Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 15. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o imenovanju štabova odreda na teritoriji Crne Gore418
213.Naređenje Štaba 4. proleterske NOU brigade od 19. septembra 1943. štabovima bataljona za pokret iz rejona sela Mrežica na prostoriju sela Bunova i Dragočave420
214.Naređenje Štaba 4. proleterske NOU brigade od 21. septembra 1943. štabovima bataljona za pokret iz rejona Čelebića na prostor sela Bobova422
215.Naređenje Štaba 2. proleterske NOU brigade od 22. septembra 1943. štabovima bataljona za pokret iz Tepaca u rejon Crnog jezera424
216.Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 23. septembra 1943. Štabu 3. udarne divizije NOVJ o neispunjenju obaveze divizije "Taurinenze" i o situaciji u Crnoj Gori426
217.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. septembra 1943. komandantu Durmitorskog partizanskog bataljona za upućivanje grupe boraca radi popune 4. crnogorske proleterske brigade428
218.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. septembra 1943. Štabu 4. crnogorske proleterske brigade za pokret pravcem Bukovica - Mljetičak429
219.Izvještaj Štaba 4. crnogorske proleterske NOU brigade od 28. septembra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Kolašina430
220.Pismo Okružnog komiteta za Nikšić od 28. septembra 1943. sreskim komitetima KPJ o organizaciji partijskog rada na terenu i radu komunista u organima narodne vlasti432
221.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Cetinje od 29. septembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o političkoj i vojnoj situaciji u okrugu436
222.Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 30. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o oslobođenju Pljevalja, Bijelog Polja i Kolašina i vojno-političkoj situaciji u ostalim dijelovima Crne Gore442
223.Prijedlog Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od septembra 1943. Štabu 3. udarne divizije NOVJ za oslobođenje Nikšića447
224.Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 13. oktobra 1943. Štabu 4. crnogorske proleterske brigade o oslobođenju Berana i Andrijevice i prelasku italijanske divizije "Venecija" na stranu NOVJ451
225.Izveštaj Štaba 3. udarne divizije od 16. oktobra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o pokretu Nijemaca u pravcu Lijeve Rijeke i jačini Nijemaca u Danilovgradu453
226.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 17. oktobra 1943. za formiranje prvog slagališta municije i prve artiljerijsko-pješadijske radionice454
227.Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 17. oktobra 1943. Štabu 2. proleterske divizije o situaciji na teritoriji Crne Gore456
228.Izvještaj municijskog slagališta od 19. oktobra 1943. Štabu 2. udarnog korggusa NOVJ o broju n vrstama zaplijenjene municije459
229.Izvještaj Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 21. oktobra 1943. Štabu 3. udarne divizije o rasporedu svojih bataljona460
230.Obavještenje komandanta 4. proleterske brigade od 22. oktobra 1943. pomoćniku načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ o rasporedu brigada461
231.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 23. oktobra 1943. Štabu italijanske divizije "Venecija" za prebacivanje jedinica na prostoriju Kovren - Vrulja - Otilovići462
232.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 23. oktobra 1943. Štabu 2. italijanske brigade alpinaca "Taurinenze" da se sa dva bataljona prebaci u oblast Šahovića464
233.Saopštenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. oktobra 1943. povodom likvidacije ratnih zločinaca Blaža Vukanovića, Baja Stanišića i drugih narodnih neprijatelja465
234.Naređenje Štaba 4. proleterske NOU brigade od 24. oktobra 1943. štabovima bataljona da okruže i likvidiraju četničku grupu na prostoru Kravar - Rača Brdo - Lukašica - Šanac - Skara467
235.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba 2. udarnog korpusa od 25. oktobra 1943. svome štabu o situaciji na sektoru Kolašina i Berana469
236.Izvještaj načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 27. oktobra 1943. Štabu Korpusa o napuštanju Kolašina od strane i dejstvima 2. proleterske NOU brigade protiv četnika u rejonu Kolašina471
237.Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 27. oktobra 1943. Štabu 4. proleterske brigade o borbama dijelova 5. crnogorske NOU brigade u oblasti Bratonožića473
238.Izvještaj Štaba 4. proleterske NOU brigade od 27. oktobra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o borbama na sektoru Kolašina475
239.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 27. oktobra 1943. Štabu 5. krajiške divizije da uputi radio-stanicu 3. udarnoj diviziji i dostavi podatke o situaciji na svome sektoru479
240.Naredba Štaba 2. udarnog korpusa od 27. oktobra 1943. za formiranje korpusne vojne muzike, komande saobraćaja i vatrogasne čete480
241.Naređenje Štaba 4. crnogorske proleterske brigade od 27. oktobra 1943. štabovima 1. i 3. bataljona za likvidaciju neprijatelja na Ključu i Šljivovici483
242.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 30. oktobra 1943. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i Boki484
243.Prijedlog Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 31. oktobra 1943. Štabu 3. NOU divizije za dejstva na prostoru Kuča i Bratonožića493
244.Izvještaj Štaba 4. proleterske brigade od 31. oktobra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Berane - Andrijevica - Mateševo495
245.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 1. novembra 1943. Štabu Lovćenskog NOP odreda da izvrši mobilizaciju ljudstva za popunu postojećih i novomobilisanih jedinica497
246.Naredba Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 1. novembra 1943. potčinjenim štabovima da označavaju jedinice rimskim i arapskim brojevima501
247.Izvještaj Štaba Komskog NOP odreda od 4. nove.mbra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Lijeva Rijeka - Brskut - Bratonožići - Kuči503
248.Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 7. novembra 1943. potčinjenim štabovima divizija o oznakama na našim avionima505
249.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Cetinje Obavještajnom centru Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 8. novembra 1943. o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga na teritoriji Lovćenskog odreda506
250.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 12. novembra 1943. Štabu 2. proleterske divizije za raspored zarobljenih bugarskih vojnika508
251.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 12. novembra 1943. Štabu 4. crnogorske proleterske brigade za novi raspored509
252.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 13. novembra 1943. Štabu Limskog partizanskog odreda da nastavi mobilizaciju i formiranje novih jedinica510
253.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 13. novembra 1943. za formiranje oficirskog kursa pri Štabu Korpusa i određivanje programa za rad kursa511
254.Rezolucija o osnivanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog osloboćenja Crne Gore i Boke514
255.Izvještaj Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 18. novembra 1943. Štabu 3. udarne divizije o upućivanju 3. i 4. bataljona u rejon Bjelopavlića522
256.Naređenje Glavnog štaba NOV i 110 odreda za Crnu Goru i Boku od 21. novembra 1943. godnne Štabu Lovćenskog NOP odreda da na svome terenu izvrši pripremu za dolazak udarne grupe523
257.Naređenje Štaba 4. crnogorske proleterske brigade od 22. novembra 1943. štabovima potčinjenih jedinica za novi raspored i pokret Udarne grupe bataljona u pravcu Mateševa525
258.Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 25. novembra 1943. Štabu 27. udarne divizije NOVJ o situaciji na teritoriji Korpusa527
259.Izvještaj Štaba 4. crnogorske proleterske brigade od 30. novembra 1943. Štabu 3. udarne divizije o uništenju četničkih grupa u opštini Šekular i borbama oko Sjenice529
260.Izvještaj Štaba.5. crnogorske udarne brigade od 2. decembra 1943 Štabu 3. udarne divizije o upadu četnika na sektoru Burkovići - Cerovice - Kaznovica i o situaciji na teritoriji Kuča531
261.Naređenje Štaba 3. udarne divizije od 2. decembra 1943. Štabu 5. crnogorske udarne brigade za držanje položaja u Bioču i kontrolisanje teritorije Bjelopavlića533
262.Izvještaj Štaba Komskog NOP odreda od 5. decembra 1943. za formiranje italijanske partizanske divizije "Garibaldi", artiljerijskih jedinica, čete za vezu i pionirskog bataljona pri korpusu i obrazovanje italijanskih radnih bataljona535
263.Izvještaj Štaba Komskog NOP odreda od 5. decembra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o razbijanju četničkih bandi n formiranju novih partizanskih bataljona na području Odreda539
264.Izvještaj Štaba 6. crnogorske udarne brigade od 5. decembra 1943. Štabu 3. udarne divizije o čišćenju četnika u Kučima i Prekobrđu541
265.Izvještaj Štaba 3. udarne divizije od 5. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o akciji Šeste crnogorske udarne brigade na području Kuča i Prekobrđa544
266.Naređenje Štaba 3. udarne divizije NOVJ od 6. decembra 1943. komandama mjesta da uspostave kontrolu kretanja građana na oslobođenoj teritoriji546
267.Naređenje Štaba 3. udarne divizije od 6. decembra 1943. Štabu 3. bataljona 6. crnogorske udarne brigade da uspostavi vezu sa 4. crnogorskom proleterskom brigadom547
268.Izvještaj Štaba 1. bataljona 6. crnogorske NOU brigade od 6. decembra 1943. Štabu 3. udarne divizije o padu Pljevalja i situaciji u Sandžaku548
269.Naređenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 8. decembra 1943. štabovima potčinjenih jedinica da razmjeste bataljone i zatvore pravac Pljevlja - Šahovići - Sljepač Most550
270.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 9. decembra 1943. Štabu Korpusa o situaciji na sektoru Tare552
271.Izvještaj Komande Privremene grupe prištapskih jedinica 2. korpusa NOVJ od 9. decembra 1943. godine Štabu ovog korpusa o izvršenom maršu od Pljevalja do Mojkovca555
272.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 10. decembra 1943. Štabu Korpusa o situaciji na sektoru Tara - Kalinovik - Foča559
273.Obavještenje Štaba 3. udarne divizije od 11. decembra 1943. Štabu Udarne grupe bataljona o gubitku Prijepolja, Pljevalja i Brodareva i o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini562
274.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 12. decembra 1943. Štabu Korpusa o situaciji na sektoru Tara - Pljevlja - Čajniče565
275.Izvještaj pomoćnika načelnika 2. udarnog korggusa NOVJ od 13. decembra 1943. Štabu Korpusa o situaciji na sektoru Tare569
276.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba 2. udarnog korpusa od 14. decembra 1943. Štabu Korpusa o situaciji na sektoru Tare572
277.Izvještaj Štaba 5. crnogorske udarne brigade Štabu 3. NOU divizije o dejstvima brigade od 1. do 15. decembra 1943. godine576
278.Izvještaj Štaba 5. crnogorske udarne brigade od 17. decembra 1943. Štabu Treće NOU divizije o jačini i sastavu neprijateljskih snaga u Danilovgradu i Nikšiću i o rušenju mosta na Smokovcu i Maloj Rijeci579
279.Obavještenje Štaba 3. NOU divizije od 17. decembra 1943. Štabu 5. crnogorske udarne brigade o zadacima Udarne grupe i situaciji u Sandžaku581
280.Pismo Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 17. decembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o popuni Komskog NOP odreda političkim rukovodiocima i daljem razvoju situacije u Crnoj Gori582
281.Naređenje Štaba 3. udarne divizije NOVJ od 17. decembra 1943. Štabu Udarne grupe bataljona o daljim dejstvima na prostoriji stare Crne Gore585
282.Pismo Štaba 10. hercegovačke NOU brigade od 18. decembra 1943. Štabu Lovćenskog NOP odreda o dejstvima brigade i potrebi koordinacije588
283.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 19. decembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ o si-tuaciji na sektorima Tare, Foče, Nikšića i Pljevalja590
284.Obavještenje Štaba 3. udarne divizije NOVJ od 21. decembra 1943. Štabu 5. crnogorske NOU brigade o situaciji u Sandžaku i slanju eksploziva593
285.Izvještaj Štaba 4. proleterske brigade od 22. decembra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o rasporedu bataljona i potrebi rušenja komunikacija594
286.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba 2. udarnog korpusa od 22. decembra 1943. Štabu Korpusa o situaciji na sektoru Tara - Pljevlja596
287.Obavještenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 23. decembra 1943. Štabu 10. hercegovačke NOU brigade o situaciji na teritoriji Odreda598
288.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. decembra 1943. Štabu Korpusa o situaciji na sektoru Tara - Pljevlja600
289.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 28. decembra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o održanom zboru u Piperima i prijedlogu Štaba Nikšićkog NOP odreda o upućivanju boraca za 7. crnogorsku NOU brigadu602
290.Naređenje Štaba 3. udarne divizije NOVJ od 31. decembra 1943. Štabu Udarne grupe za upućivanje boraca i puško- mitraljeza za 7. crnogorsku NOU brigadu604
291.Izvod iz ratnog dnevnika Radovana Vukanovića, komandanta 3. udarne divizije, za period od 11. septembra do 31. decembra 1943. godine606
292.Izvod iz operacijskog dnevnika 5. crnogorske NOU brigade od 14. septembra do 31. decembra 1943. godine641
293.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ za period od 12. septembra do 31. decembra 1943. godine680
Registar753
BIBLIOTEKA