ZBORNIK NOR-a. tom III - BORBE U CRNOJ GORI - KNJIGA 8 - juli-decembar 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Njemački dokumenti
    izdvojeno: dokument 357 - Ratni dnevnik majora Behma iz štaba Dvadesetprvog armijskog korpusa
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta NOV i POJ
1.Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 15 juna do 1 jula 1944 godine7
2.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 jula 1944 god. za forsiranje Lima radi olakšanja Drugoj proleterskoj diviziji9
3.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 jula 1944 god. Štabu Prve italijanske brigade da se stavi pod komandu Sedme crnogorske brigade u cilju prebacivanja neprijatelja na desnu obalu Lima12
4.Obavještenje komandanta Sedme crnogorske NOU brigade od 1 jula 1944 god. politkomesaru i zamjeniku komandanta brigade o naređenju Treće udarne divizije da njihova brigada kontroliše lijevu obalu Lima između R. Ljubovije i Štitara13
5.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 2 jula 1944 god. za odbacivanje neprijatelja na desnu obalu Lima u oblasti Štitara15
6.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za vrijeme od 20 juna do 1 jula 1944 godine17
7.Obavještenje Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 3 jula 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o odbijanju nijemačkih jedinica na prostoriji Pljevlja - Prijepolje18
8.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 4 jula 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama Druge proleterske divizije na sektoru Berana19
9.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 4 jula 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o odbijanju četničko-nijemačkog napada sa pravca Podgorice (Titograda) i Danilovgrada20
10.Obavještenje Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 5 jula 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o odbijanju Nijemaca u Pljevlja20
11.Naređenje Štaba Treće udarne divizijeNOVJ od 6 jula 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za priključenje Trideset sedmoj udarnoj diviziji21
12.Naređenje Štaba Sedamnaeste udarne divizije NOVJ od 7 jula 1944 god. za zatvaranje pravca na komunikaciji Pljevlja - Tara22
13.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 8 jula 1944 god. Štabu Trećeg i Četvrtog bataljona za akciju na Rogame radi pružanja zaštite partizanskim porodicama24
14.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 jula 1944 god. za rokiranje jedinica26
15.Naređenje Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 10 jula 1944 god. za prebacivanje na sektor Kolašina28
16.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 12 jula 1944 god. za prebacivanje u Kolašin radi prisustvovanja proslavi 13 jula30
17.Proglas Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 jula 1944 god. povodom proslave trogodišnjice Jugaskog ustanka32
18.Naređenje Štaba Sedamnaeste udarne divizije NOVJ od 14 jula 1944 god. za preduzimanje mjera predostrožnosti zbog pojačanja neprijatelja na sektoru Pljevlja37
19.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za vrijeme od 1 do 15 jula 1944 godine38
20.Naređenje Štaba Sedamnaeste udarne divizije NOVJ od 15 jula 1944 god. za pokret na prostoriju sjeverno od komunikacije Pljevlja - Prijepolje41
21.Izvještaj Štaba Izviđačkog bataljona Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 jula 1944 god. Štabu korpusa o situaciji na sektoru Nikšića, Cetinja i Bara43
22.Bojna relacija Štaba Izviđačkog bataljona Drugog udarnog korpusa NOVJ za vrijeme od 6 do 15 jula 1944 godine45
23.Naređenje Štaba Sedamnaeste udarne divizije NOVJ od 17 jula 1944 god. za pokret na prostoriju Štitari - Berane48
24.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 jula 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na svom sektoru49
25.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 jula 1914 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o zauzimanju Veljeg Krša50
26.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 jula 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na sektoru Andrijevice50
27.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa, o zauzimanju Lokvičkog Brda i Maleša od jedinica Pete crnogorske proleterske brigade51
28.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o prodoru dijelova divizija ,,Princ Eugen" i "Skenderbeg" u Andrijevicu52
29.Bojna relacija Sedme crnogoreke NOU brigade za vrijeme od 1 do 16 jula 1944 godine53
30.Naređenje Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 21 jula 1944 god. za pokret na sektor S. Crni Vrh - Praćevac - Buče55
31.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o novostima na svom sektoru56
32.Naređenje Štaba Druge proleteroke divizije od 21 jula 1944 god. za napad na sektoru Andrijevica - Berane57
33.Naređenje Štaba Sedamnaeste udarne divizije NOVJ od 21 jula 1944 god. za napad na neprijatelja na sektoru Berana61
34.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 jula 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za napad na neprijatelja radi sadejstva Sedamnaestoj udarnoj diviziji63
35.Naređenje Štaba Sedamnaeste udarne divizije NOVJ od 23 jula 1944 god. za aktivnost na sektoru Smiljevica - Turjak i Velika - Čakor64
36.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 jula 1944 god. za razbijanje i odbacivanje neprijatelja sa prostorija: Rujište, Andrijevica, Čakor66
37.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o izvlačenju glavnine neprijatelja iz Andrijevice i njegovim gubicima na sektoru divizije70
38.Naređenje Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 23 jula 1944 god. za razbijanje i odbacivanje neprijatelja sa prostorije Čakor - Velika - Polimlje - Plav71
39.Naređenje Štaba Sedamnaeste udarne divizije NOVJ od 24 jula 1944 god. za sadejstvo s jedinicama Druge proleterske i Pete krajiške divizije u odbrani Berana75
40.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 24 jula 1944 god. za razbijanje i odbacivanje neprijatelja sa prostorije Rujišta - Andrijevica - Čakor79
41.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 jula 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske i Devete crnogorske NOU brigade o zauzimanju Andrijevice, Plava i Gusinja82
42.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 24 jula 1944 god. za opšti napad na neprijatelja pravcem Kuti - Zeletin - Murina84
43.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o zauzimanju Žuljeva Brda i gubicima neprijatelja85
44.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o ulasku Devete udarne brigade u Andrijevicu i borbama na Balju86
45.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 25 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o zauzimanju Previje, Veljeg Krša, Jerinje Glave i Zeletina86
46.Naređenje Štaba Sedamnaeste divizije NOVJ od 26 jula 1944 god. za prebacivanje na prostoriju Babino - Goražde - Zagrađe87
47.Izvještaj Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 26 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o oslobođenju Plava i Balja88
48.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 27 jula 1944 god. za zatvaranje pravca od Murine, Plava, Gusinja i Vrmoša, prema Andrijevici90
49.Naređenje komandanta Operativne grupe divizija od 28 jula 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ za izvršenje pritiska na neprijatelja na sektoru Andrijevice92
50.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa da neprijatelj drži Sjenicu93
51.Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 10 do 13 jula 1944 godine97
52.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 1 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o jačini neprijatelja na komunikaciji Murina - Čakor100
53.Izvješgaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o osvajanju Sjekirice101
54.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama na svom sektoru i sektoru Primoroke operativne grupe101
55.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za vrijeme od 15 jula do 1 avgusta 1944 godine102
56.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 7 avgusta 1944 god. za zatvaranje pravca od Čakora ka komunikaciji prema Andrijevici103
57.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 8 avgusta 1944 god. za napad na sektoru Viluse - Podbožur i Grahovo - Zagora - Podbožur105
58.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 8 avgusta 1944 god. za novi raspored107
59.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o položaju svojih i neprijateljskih jedinica109
60.Naređenje Štaba Devete crnogoroke NOU brigade od 12 avgusta 1944 god. za sadejstvo sa jedinicama Pete proleterske brigade na sektoru Andrijevice110
61.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 13 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za postavljanje na Jelenik - Belilo111
62.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 13 avgusta 1944 god. za napuštanje položaja u Kučima112
63.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za hvatanje veze sa Petom proleterskom koja se nalazi na Lisi114
64.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 14 avgusta 1944 god. za nov raspored radi zatvaranja pravca Nikšić - Šavnik i Nikšić - Viluse - Grahovo - Trebinje114
65.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za postavljanje dva bataljona na Prekobrđe118
66.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogoroke NOU brigade za izravnanje sa Petom proleterskom brigadom koja se nalazi na Crkvini119
67.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za odbranu Lipova119
68.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogoreke NOU brigade za sadejstvo sa Petom proleterskom brigadom - pravac Javorje119
69.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o padu Kolašina i nastupanju svojih jedinica120
70.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za povlačenje na liniju Korman - Stražnica i orijentaciju u oblasti G. Bukovica - Provalije120
71.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za zatvaranje izlaza iz Morače na liniji Semolj - Javorje - Debela Gora121
72.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade o upućivanju Druge italijanske brigade na njeno lijevo krilo121
73.Naređenje Štaba Dvanaestog udarnog korpusa NOVJ od 16 avgusta 1944 god. za posijedanje položaja na Pivskoj planini i zatvaranje pravca od Mratinja, Pivskog Manastira, Šćepan Polja i Uzlupa122
74.Naređenje Štaba Šesnaeste udarne divizije NOVJ od 16 avgusta 1844 god. za zatvaranje pravca od Uzlupa i Šćepan Polja, da bi se borcima obezbijedio kraći odmor124
75.Zapovijest Štaba Trideset šeste udarne divizije NOVJ od 16 avgusta 1944 god. za zatvaranje pravca na liniji Mratinje - Piva - Barni Do i Plužine - Krstac127
76.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 17 avgusta 1944 god. za grupisanje na nove prihvatne položaje: Durmitor - Javorje130
77.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 avgusta 1944 god. Štabu Dvanaestog udarnog korpusa o ofanzivi njemačko-bugarskih snaga na slobodnu teritoriju pravcem Andrijevica - Kolašin - Žabljak134
78.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 17 avgusta 1944 god. za prebacivanje na nove položaje139
79.Naređenje Štaba Šesnaeste udarne divizije NOVJ od 17 avgusta 1944 god. za pokret na nove položaje141
80.Naređenje Štaba Trideset šeste udarne divizije NOVJ od 18 avgusta 1944 god. za pokret na nove položaje sa naslonom na hercegovačke jedinice144
81.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 18 avgusta 1944 god. za zatvaranje pravca od Lipova i Štitarice preko Sinjajevine u pravcu Šavnika147
82.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 avgusta 1944 god. Štabu Dvanaestog udarnog korpusa o nastupanju neprijatelja od Kolašina prema Sinjajevini i od Pljevalja prema Levertari149
83.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 19 avgusta 1944 god. za pokret na nove položaje u pravcu Zlatibora152
84.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 19 avgusta 1944 god. za napad na neprijatelja na položaju Rasovaš, Babin Vrh, Sniježnica i Mramorje uz sadejstvo sa dijelovima Sedme crnogorske NOU brigade154
85.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o izbijanju jačih snaga neprijatelja na Javorje i Timarsko Polje156
86.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 20 avgusta 1944 god. svojim bataljonima za posijedanje položaja - Krnovska Glavica, Mlečno Brdo, Krnovsko Polje i Jablan Brdo157
87.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 20 avgusta 1944 god. Štabu Trećeg bataljona i Drugom bataljonu OZNE za posijedanje položaja Rackovih Greda i Borovnika158
88.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 20 avtusta 1944 god. za posijedanje položaja na sektoru Krnovo - Šavnik153
89.Naređenje Štaba Dvanaestog udarnog korpusa NOVJ od 20 avgusta 1944 god. za protivnapad i razbijanje neprijatelja na sektoru Pivske Planine160
90.Naređenje Sedme crnogorske NOU brigade od 21 avgusta 1944 god. za napad na neprijatelja i odbacivanje istog sa Ostrvice - sektor Lukavica - Krnovo163
91.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade za otstupnicu prema s. Pragi i Vojniku165
92.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 avgusta 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje njenih jedinica na lijevu obalu Komarnice165
93.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 22 avgusta 1944 god. Štabu Četvrtog bataljona za posijedanje položaja Cuklin - Gradac - Kikanjice168
94.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za pokret preko Duži za Breznu169
95.Naređenje Štaba Dvanaestog udarnog korpusa NOVJ od 22 avgusta 1944 god. za postavljanje na nove položaje170
96.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 avgusta 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za zabacivanje preko Štitova na sektoru sreza Beranskog i Kolašinskog172
97.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 avgusta 1944 god. za probijanje neprijateljskog fronta - pravac Štitovo, radi zabacivanja na sektor sreza Kolašinskog i Beranskog176
98.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 24 avgusta 1944 god za proboj neprijateljskog fronta na pravcu Štitova179
99.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 24 avgusta 1944 god. za proboj kroz neprijateljski front - pravac Štitovo181
100.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 25 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o izbijanju u oblast Štitova184
101.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 27 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o izbijanju Pete crnogorske proleterske brigade na liniju Crkvina - Ravni185
102.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 27 avgusta 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za pokret ka Crkvini185
103.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 28 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udariog korpusa o gubicima neprijatelja u borbama za Kolašin, Mateševo i Jabuku185
104.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 28 avgusta 1944 god. za likvidiranje neprijateljskog uporišta Mateševo - Trešnjevik186
105.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 avgusta 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o borbama od 13 do 29 avgusta i rezultatima tih borbi188
106.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 avgusta 1944 god. Štabu Drutog udarnog korpusa o rasporedu svojih jedinica180
107.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa da je Peta crnogorska proleterska brigada zauzela Berane190
108.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za vrijeme od 1 do 15 avgusta 1944 godine191
109.Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 10 do 30 avgusta 1944 godine197
110.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 31 avgusta 1944 god. za zauzimanje položaja radi likvidiranja neprijateljskog uporišta u Gornjem Polju200
111.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 1 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama na Mateševu204
112.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 1 septembra 1944 god. za obezbjeđenje teritorije Kolašin, Berane, Andrijevica204
113.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 3 septembra 1944 god. Pokrajinskom komitetu za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji na terenu sreza Šavničkog207
114.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske brigade o čišćenju Bjelasice od četnika209
115.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOBJ od 3 septembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade o prebacivanju bataljona u Rijeku Marsenića - Dansići209
116.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o otpremanju ranjenika sa aerodroma Berane za Italiju210
117.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 4 septembra 1944 god. Štabu Drutog udarnog korpusa o čišćenju Bjelasice od četnika Pagut Đurišića210
118.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za vrijeme od 16 do 31 avgusta 1944 godine211
119.Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 5 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Babljak - Trebaljevo, Vranještica - Ključ - Malaja219
120.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o padu Kolašina219
121.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 septembra 1944 god. za razbijanje četnika u oblasti Kolašina220
122.Naređenje Štaba Pete crnogorske proletereke brigade od 5 septembra 1944 god. Štabu Drugog i Četvrtog bataljona da sadejstvujući devetoj udarnoj brigadi izvrše napad na četnike u rejonu Kolašina222
123.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 5 septembra 1944 god. za sadejstvo s Petom proleterskom i Devetom NOU brigadom radi razbijanja četnika na sektoru Kolašina225
124.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o padu Lise i borbama uz Mušovića Rijeku227
125.Izvještaj Devete crnogorske NOU brigade od 7 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o borbama oko Jelovice i Ogarele Glave227
126.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 7 septembra 1944 god. za razbijanje neprijatelja na području Kolašina228
127.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 7 septembra 1944 god. Štabu Prvog bataljona za zaposijedanje i držanje položaja na Šiško Planini i Mokrom Polju231
128.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 8 sepgembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o neuspjelom napadu na neprijatelja232
129.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 8 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o pritisku neprijatelja na liniji Bjelasica - Okolišta233
130.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 8 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade za zatvaranje pravca od Mojkovca234
131.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 8 septembra 1944 god. za prebacivanje na nove položaje234
132.Izvještaj Devete crnogorske udarne brigade od 8 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o padu Lise237
133.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 8 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske udarne brigade za zadržavanje neprijatelja na prostoriji Šiško Jezero - Kuri-kuće238
134.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 8 septembra 1944 god Štabu Pete crnogorske proleterske brigade za koncentraciju na prostoriji Femića Krš - Zaton238
135.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 9 septembra 1944 god. za ponovno formiranje partizanskih odreda na teritoriji Crne Gore239
136.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 9 septembra 1944 god. za pokret na prostoriju Majstorovina - Femića Krš i Zaton241
137.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 9 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o dolasku na liniju Rakita - Majstorovina243
138.Izvještaj Štaba Devete crnogorske udarne brigade od 9 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o padu Troglava244
139.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje jedne brigade na lijevu obalu Tare - sektor Mojkovac - Kolašin244
140.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade o situaciji na sektoru divizije245
141.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 10 septembra 1944 god. za napad na neprijatelja pravcem Konjsko Brdo - Turija - Okolišta247
142.Izvještaj Pete crnogorske proleterske brigade od 10 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona za pritisak na Bijelo Polje250
143.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske udarne brigade za zatvaranje pravca Lubnica i napad pravcem Belilo - Troglav - Ogorela Glava250
144.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama na liniji Šiško Pl. - Gradina251
145.Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 10 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o padu Konjskog Brda251
146.Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 10 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o padu Šiško Pl. i Strmenice252
147.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade za koncentraciju brigade u oblasti Bijelog Polja253
148.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske udarne brigade za prebacivanje na liniju Jabučna - Bojište255
149.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade o pokretima ostalih svojih jedinica255
150.Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 12 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o razbijanju četnika na Privijanskom Brdu256
151.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade o dolasku Štaba divizije i Sedme brigade u Bijelo Polje256
152.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 septembra 1944 god. za prebacivanje u južni Sandžak257
153.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 12 septembra 1944 god. za pokret na nove položaje na liniji Žari - Cer - Uloševina260
154.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 12 septembra 1944 god. za posijedanje novih položaja u južnom Sandžaku263
155.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 12 septembra 1944 god. za pokret prema Kolašinu264
156.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o zauzimanju Mojkovca i brojnom stanju svojih jedinica267
157.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za razbijanje neprijatelja u oblasti Bijelog Polja, Mojkovca i Trebaljeva267
158.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade za prikupljanje u oblasti Mojkovac - Štitarica i izviđanje Kolašina268
159.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o toku mobilizacije na teritoriji Crne Gore268
160.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 13 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o izvršenom manevru i borbama na sektoru Kolašina - Andrijevice i Berana269
161.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 13 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o oslobođenju Mojkovca272
162.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 13 septembra 1944 god. za razbijanje četnika Pavla Đurišića u oblasti Kolašina i Berana275
163.Neređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 septembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske udarne brigade za pokret pravcem Majstorovina - Brzava279
164.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 14 septembra 1944 god. za pravce napada na Kolašin280
165.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 14 septembra 1944 god. za pravce napada na Berane283
166.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 14 septembra 1944 god. za pravce napada na Berane287
167.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za vrijeme od 1 do 15 septembra 1944 godine290
168.Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 septembra 1944 god. za formiranje Desete crnogorske udarne brigade294
169.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade o oslobođenju Berana296
170.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za razbijanje četnika na sektoru Kolašina296
171.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 16 septembra 1944 god. o toku i rezultatima borbe za Berane297
172.Izvještaj Pete crnogorske proleterske brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rezultatima borbe na sektoru Kolašina i Berana299
173.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade o razbijanju četnika na sektoru Berana i pokretima neprijatelja300
174.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o oslobođenju Kolašina i Berana300
175.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 17 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o oslobođenju Andrijevice301
176.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 18 septembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade za napad na Mateševo302
177.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske britade od 18 septembra 1944 god. za napad na Mateševo303
178.Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 18 septembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o formiranju brigade305
179.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 septembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade o oslobođenju Nikšića i Čeva305
180.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 septembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o neuspjelom napadu na Mateševo306
181.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Boku od 21 septembra 1944 god. Sreskom komitetu Kotor o potrebi masovne mobilizacije ljudstva za NOVJ306
182.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 septembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade da se postavi na prostoriji Vranještica - Planinica - Ravni - Kolašin u cilju sprečavanja neprijateljskog proboja od pravca Bioča i iz doline Lima309
183.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 24 septembra 1944 god. za razbijanje neprijateljskih uporišta na Primorskom pojasu Dubrovnik - Ulcinj311
184.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 25 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za razbijanje četnika u Sandžaku317
185.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 26 septembra 1944 god. za posijedanje novih položaja318
186.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 26 septembra 1944 god. za posijedanje položaja u oblasti Berana i Andrijevice321
187.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 26 septembra 1944 god. za posijedanje položaja Kolašin - Planinica - Vranještica - Trešnjevik323
188.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 27 septembra 1944 god. za pokret u pravcu Rožaja326
189.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Boku od 28 septembra 1944 god. Štabu lovćenskog bataljona OZNE o potrebi njihove intervencije na terenu Boke328
190.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Prvog, Trećeg i Četvrtog bataljona za napad na Rožaj329
191.Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o ovladavanju položajima iznad Grahova - Dragalja - Grkovca i Ledenica332
192.Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 septembra 1944 god. o formiranju Prve bokeljske udarne brigade334
193.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 septembra 1944 god. za formiranje kolona radi prebacivanja na teren Sandžaka335
194.Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o položaju brigade338
195.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 septembra 1944 god. za razbijanje četnika na terenu Sandžaka339
196.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za vrijeme od 15 do 30 septembra 1944 godine342
197.Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 30 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o oslobođenju Rožaja345
198.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 30 septembra 1944 god. za napad na Pljevlja345
199.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 30 septembra 1944 god. za obezbjeđenje terena oko Rožaja od muslimanske milicije347
200.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 5 oktobra 1944 god. za razbijanje četnika u Sandžaku349
201.Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 16 septembra do 7 oktobra 1944 godine351
202.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za vrijeme od 26 septembra do 11 oktobra 1944 godine353
203.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o razbijanju četnika na sektoru Bijelog Polja355
204.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 13 oktobra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa i Primorskoj operativnoj grupi o napadu na neprijateljska uporišta na sektoru Danilovgrada358
205.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za vrijeme od 1 do 15 oktobra 1944 godine362
206.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 oktobra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za sprečavanje otstupnice nijemcima na komunikaciji Čakor - Peć364
207.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 16 oktobra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji na sektoru Podgorice i Danilovgrada366
208.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 16 oktobra 1944 god. Štabu Trećeg bataljona za rušenje komunikacije Danilovgrad - Nikšić i Danilovgrad - Čevo368
209.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 16 oktobra 1944 god. za rušenje komunikacije Andrijevica - Čakor370
210.Izvještaj Štaba Durmitorokog NOP odreda od 17 oktobra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na svom terenu372
211.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 19 oktobra 1944 god. za postavljanje na nove položaje374
212.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 oktobra 1944 god. Trećoj komandi područja za obezbjeđenje Prve italijanske brigade hranom376
213.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 oktobra 1944 god. Štabu Komskog NOP odreda za pomoć Prvoj italijanskoj brigadi u vojnom i političkom pogledu377
214.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 22 oktobra 1944 god. za likvidiranje neprijatelja u Rožaju378
215.Obavještenje Štaba Drugot udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o oslobođenju Grahova381
216.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 24 oktobra 1944 god. Štabu Treće divizije NOVJ o situaciji na sektoru brigade382
217.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 26 oktobra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za rušenje komunikacije radi zadržavanja i uništavanja neprijatelja384
218.Pismo Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 26 oktobra 1944 god. Glavnom štabu za Kosmet o zajedničkim vojnim operacijama na sektoru Peći386
219.Bojna relacija Štaba Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 8 do 31 oktobra 1944 godine338
220.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za vrijeme od 12 oktobra do 1 novembra 1944 godine390
221.Naređenje Štaba Drugog diviziona artiljeriske grupe Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 novembra 1944 god. za zauzimanje položaja393
222.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 1 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o borbi Prvog i Drugog bataljona na položaju Točilovo i Glogovik396
223.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 2 novembra 1944 god. za razbijanje četničkog zbjega u Koćima400
224.Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 2 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o borbi na Duboviku402
225.Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 3 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o neuspjelom pokušaju neprijatelja da izvuče snage iz Dubovika403
226.Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 4 novembra 1944 god. Štabu Prvog bataljona o stavljanju ovog bataljona i štaba Lovćenskog NOP odreda pod komandu brigade403
227.Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 4 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o oslobođenju Dubovika404
228.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za vrijeme od 15 do 31 oktobra 1944 godine405
229.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 novembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za rušenje komunikacije Čakor - Andrijevica radi zatvaranja pravca od Peći407
230.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 5 novembra 1944 god. za posijedanje novih položaja409
231.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 5 novembra 1944 god. za zatvaranje pravca Čakor - Andrijevica411
232.Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 6 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o napadu na Cetinje412
233.Naređenje Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 6 novembra 1944 god. za napad na cetinjski garnizon413
234.Izvještaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 7 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o neuspjelom napadu na Cetinje419
235.Naređenje Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 7 novembra 1944 god. za ponovnu pripremu napada na garnizon Cetinje420
236.Izvješgaj Štaba Desete crnogorske NOU brigade od 7 novembra 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o upadu u Cetinje422
237.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 7 novembra 1944 god. za veću budnost prema neprijatelju422
238.Izvještaj političkog komesara Prve bokeljske brigade od 7 novembra 1944 god. političkom komesaru Primorske operativne grupe o opštem stanju u brigadi423
239.Naređenje Štaba Druge proleterske dalmatinske brigade od 9 novembra 1944 god. za posijedanje novih položaja430
240.Naređenje Štaba Druge proleterske dalmatinske brigade od 9 novembra 1944 god. Štabu Trećeg bataljona za kontrolu morske obale od Dubrovnika do Baošića432
241.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 novembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama Prvog bataljona Sedme crnogorske NOU brigade na sektoru Točilova i Glogovika433
242.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 10 novembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa i Primorske operativne grupe o situaciji na sektoru Podgorice434
243.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za vreme od 1 do 15 novembra 1944 godine436
244.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 novembra 1944 god. o oslobođenju Cetinja i rijeke Crnojevića440
245.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o rezultatima borbe za Cetinje440
246.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 novembra 1944 god. Štabu Desete crnogorske udarne brigade za napad na Rožaj441
247.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 15 novembra 1944 god. za zauzimanje Rožaja442
248.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o borbama na sektoru Risna i Danilovgrada445
249.Izvještaj Druge komande područja od 20 novembra 1944 god. Vojnoj oblasti Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na frontu oko Danilovgrada446
250.Direktivno pismo komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 novembra 1944 god. političkim rukovodiocima u jedinicama radi uništenja neprijatelja na sektoru Skadar - Podgorica - Danilovgrad450
251.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje Pete crnogorske proleterske brigade na sektor Danilovgrad - Nikšić452
252.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 22 novembra 1944 god. za oslobođenje Tutina453
253.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 22 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o padu Vežešnika456
254.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za prebacivanje na sektor Pete crnogorske proleterske brigade457
255.Izvještaj Druge komande područja od 23 novembra 1944 god. Vojnoj oblasti Drugog udarnog korpusa NOVJ o napadu neprijatelja na Petu crnogorsku proletersku brigadu na frontu od Vrbice do Strganice457
256.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za prebacivanje u oblast Rožaja459
257.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 23 nsvembra 1944 god. za prebacivanje u oblast Rožaj460
258.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 23 novembra 1944 god. za pokret u pravcu Berana461
259.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proletarske brigade od 23 novembra 1944 gsd. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o izbijanju neprijatelja na Bioče, Gornje Mrke, Cvarin463
260.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o padu Sjenice, Crvarina, Bioča i Gornjih Mrka463
261.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 novembra 1944 god. Štabu Prve italijanske brigade divizije "Garibaldi" za spravku komunikacije Andrijevica - Čakor - Peć464
262.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Trećeg bataljona za povlačenje desnom obalom Morače u slučaju jačeg pritiska neprijatelja465
263.Obavještenje Druge komande područja Vojne oblasti i Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 novembra 1944 god. Komandi mjesta manastir Ostrog467
264.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o borbama oko Vežešnika468
265.Izvještaj Druge komande područja od 25 novembra 1944 god. Vojnoj oblasti Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na svom području469
266.Bojna relacija Sedme crnogorske Omladinske NOU brigade za vrijeme od 15 do 26 novembra471
267.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 26 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o borbama na sektoru Bioče - Klopot473
268.Izvještaj Druge komande područja od 26 novembra 1944 god. Vojnoj oblasti Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na svom području474
269.Obavještenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 27 novembra 1944 god. o situaciji na sektoru brigade477
270.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 27 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o dolasku Devete crnogorske NOU brigade u Lijevu Rijeku480
271.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 27 novembra 1944 god. za pokret na nove položaje481
272.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 27 novembra 1944 god. za napad na neprijatelja na položaju Bioče - Vežešnik482
273.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 28 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o opštem napadu na neprijateljske položaje na sektoru Kuči - Piperi485
274.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 28 novembra 1944 god. za napad na neprijatelja na položaju Bioče - Vežešnik485
275.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 29 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o padu Klopota489
276.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 29 novembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rezultatima borbe na sektoru Bioče - Pelev Brijeg490
277.Naređenje Štaba Sedme crnogorske Omladinske NOU brigade od 29 novembra 1944 god. za prebacivanje Drugog i Trećeg bataljona u Lijevu Rijeku451
278.Izvještaj komesara Treće udarne divizije NOVJ od 29 novembra 1944 god. svome štabu o formiranju Ruskog bataljona u sastavu Pete crnogorske proleterske brigade492
279.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za vrijeme od 15 do 30 novembra 1944 godine493
280.Bojna relacija Prve bokeljske NOU brigade za vrijeme od 5 oktobra do 1 decembra 1944 godine500
281.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 novembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama na sektoru Bioča509
282.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 1 decembra 1944 god. za napad na neprijateljske položaje kod Klopota i Peleva Brijega511
283.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 1 decembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOV o razvoju situacije na sektoru Podgorica - Bioče - Klopot514
284.Obavještenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 1 decembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade o situaciji oko Peleva Brijega515
285.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 1 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama na sektoru Bioča515
286.Obavještenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 2 decembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade o uspostavljanju veze sa jedinicama Druge divizije NOV Albanije i o situaciji na svome sektoru517
287.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 2 decembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o borbama na položajima Vežešnik - Mrke519
288.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 2 decembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o borbama oko Peleva Brijega519
289.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o namjerama neprijatelja da se probije na sjever dolinom Lima i o situaciji na svim otsjecima divizije520
290.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 3 decembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o situaciji oko Vjetarnika i Lutova521
291.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o odbranbenim borbama oko Peleva Brijega i o protivnapadu Sedme crnogorske NOU brigade na pravcu Bijelog Polja522
292.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 3 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa i Primorskoj operativnoj grupi o stanju kod neprijatelja na sektoru Danilovgrad - Podgorica - Tuzi - Okadar523
293.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 4 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama oko Vjetarnika, Mojkovca i Bijelog Polja527
294.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 4 decembra 1944 god. za čvrsto držanje svojih položaja i za sadejstvo sa jedinicama Pete crnogorske proleterske brigade529
295.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama divizije oko Mojkovca i Lijeve Rijeke530
296.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 decembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske i Štabu Devete crnogorske NOU brigade za držanje posjednutih položaja i za sadejstvo sa Šestom albanskom divizijom532
297.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 5 decembra 1944 god. za posijedanje novih položaja i za sadejstvo sa jedinicama Devete crnogorske NOU brigade533
298.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 5 decembra 1944 god. za napad na neprijatelja koji nadire od pravca Lijeve Rijeke ka sjeveru535
299.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 6 decembra 1944 god. za prebacivanje na nove položaje537
300.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama na svim otsecima divizije539
301.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 decembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske i Devete crnogorske NOU brigade za odbranu Mateševa540
302.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 decembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske Omladinske brigade "Budo Tomović" o situaciji oko Mateševa i na sektoru Jasen - Brodarevo540
303.Naređenje Štaba Sedme crnogorske Omladinske NOU brigade "Budo Tomović" od 6 decembra 1944 god. za držanje svojih položaja u cilju sprečavanja neprijateljskog prodora ka Beranama i Kolašinu541
304.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 7 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama na svim otsjecima divizije542
305.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 7 decembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske Omladinske NOU brigade "Budo Tomović" za držanje sektora uz Lim radi odbrane Berana543
306.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 9 decembra 1944 god. za napad na neprijatelja na liniji Jasen - Jabuka - Pajkov Vir - Tara Vukovet544
307.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 9 decembra 1944 god. za napad na neprijatelja u dolini rijeke Tare na pravcu Jabuka - Zauglina546
308.Izvještaj političkog komesara Prve bokeljske NOU brigade od 9 decembra 1944 god. političkom komesaru Primorske operativne grupe o opštem stanju brigade549
309.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama oko Jabuke555
310.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbi oko Jasena i rasporedu divizije556
311.Naređenje Štaba artiljeriske grupe Drugog udarnog korpusa NOVJ od 10 decembra 1944 god. za sadejstvo pješadiskim jedinicama na području korpusa557
312.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama oko Jasena i Mojkovca559
313.Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za vrijeme od 1 novembra do 11 decembra 1944 godine560
314.Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 12 decembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o formiranju bataljona od ruskih zarobljenika564
315.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 12 decembra 1944 god. za postavljanje na komunikaciji Mateševo - Trešnjevik i Mateševo - Kolašin565
316.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 13 decembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske Omladinske brigade "Budo Tomović" za prebacivanje Drugog bataljona na pravac Pl. Šiška - Kurikuće567
317.Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 13 decembra 1944 god. Štabu Prvog i Četvrtog bataljona za prebacivanje u oblast Kuča567
318.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 decembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske Omladinske brigade "Budo Tomović" o situaciji na svim otsjecima divizije569
319.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o svojim i neprijateljskim gubicima na sektoru Bioče - Mateševo - Bijelo Polje - Mojkovac do 11 decembra570
320.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za period od 1 do 15 decembra 1944 godine570
321.Bojna relacija Sedme crnogorske Omladinske brigade "Budo Tomović" za vrijeme od 30 novembra do 15 decembra 1944 godine577
322.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o brojnom stanju i naoružanju Pete, Sedme i Devete brigade580
323.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o nadiranju neprijatelja u pravcu Kolašina581
324.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o ulasku neprijateljskih snaga u Kolašin581
325.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 17 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama u Kučima i Brskuti582
326.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 decembra 1944 god. za rasformiranje partizanskih odreda na teritoriji Crne Gore582
327.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 decembra 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za napad na neprijateljske zaštitnice584
328.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o povlačenju neprijateljskih snaga i napadu naših jedinica na njegove zaštitne dijelove584
329.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge udarne divizije o borbama i rasporedu divizije585
330.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbi oko Klopota i Peleva Brijega586
331.Naređenje Štaba Sedme crnogorske Omladinske brigade "Budo Tomović" od 23 decembra 1944 god. za pravilan odnos prema zarobljenicima i najhitnije obavještavanje o situaciji kod neprijatelja587
332.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o oslobođenju Klopota i Peleva Brijega588
333.Naređenje Štaba artiljerijske grupe Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 decembra 1944 god. za napuštanje položaja na sektoru Podgorice (Titograda)590
334.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 25 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o oslobođenju Vjetarnika i rasporedu jedinica592
335.Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 25 decembra 1944 god. za napad na komunikaciju Han Garančića - Kolašin u cilju presijecanja i uništenja neprijateljskih zaštitnih dijelova593
336.Izveštaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 26 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o oslobođenju Lijeve Rijeke596
337.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 27 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama na komunikaciji Jabuka - Kolašin i o napredovanju Devete crnogorske udarne brigade597
338.Naređenje Štaba artiljeriske grupe Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 decembra 1944 god. za prebacivanje na nove položaje597
339.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 28 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama na svim otsjecima divizije601
340.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o oslobođenju Mateševa602
341.Naređenje Štaba Sedme crnogorske Omladinske brigade "Budo Tomović" od 29 decembra 1944 god. Štabu Trećeg bataljona za prebacivanje u selo Kurikuće603
342.Naređenje Štaba Sedme crnogorske Omladinske brigade "Budo Tomović" od 29 decembra 1944 god. Štabu Prvog i Četvrtog bataljona za posijedanje novih položaja604
343.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o oslobođenju Kolašina i o rasporedu jedinica605
344.Bojna relacija Pete crnogorske proleterske brigade za vrijeme od 15 do 31 decembra 1944 godine606
345.Bojna relacija Sedme crnogorske Omladinske brigade "Budo Tomović" za vrijeme od 15 do 31 decembra 1944 godine613
346.Naređenje Štaba Sedme crnogorske Omladinske brigade "Budo Tomović" od 31 decembra 1944 god. Štabu Prvog i Četvrtog bataljona i Komandi čete pratećih oruđa za napad na necrijateljsku zaštitnicu u Uloševini615
347.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOBJ od 31 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o našim i neprijateljskim gubicima za vrijeme proboja od Podgorice do Mojkovca617
348.Čestitka Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 decembra 1944 god. borcima i rukovodiocima Divizije povodom oslobođenja Crne Gore617
349.Bojna relacija Prve bokeljske NOU brigade za vrijeme od 1 do 31 decembra 1944 godine618
350.Izvještaj političkog komesara Prve bokeljske NOU brigade od 14 januara 1945 god. političkom komesaru Primorske operativne grupe o stanju u brigadi621
351.Operacijski dnevnik Šeste crnogorske NOU brigade od 7 novembra 1944 god. za mjesec oktobar626
352.Izvod iz dnevnika Druge proleterske Dalmatinske brigade za period od 1 jula do 27 novembra 1944 godine643
II - Njemački dokumenti
353.Naređenje brdske divizije SS trupa "Skenderbeg" od 14 jula 1944 god. svojim borbenim grupama za cravce napada na Andrijevicu i Berane701
354.Naređenje grupe Lim - Istok od 16 jula 1944 god. za pripremu napada u akciji "Draufganger"707
355.Operacijski dnevnik Prvog bataljona 14 pješadijskog puka 7 SS divizije "Princ Eugen" za vrijeme od 1 jula do 22 avgusta 1944 godine711
356.Ratni dnevnik majora Behma iz Štaba Dvadeset prvog Armijskog korpusa Grupe armija "E"725
Registar753
BIBLIOTEKA