ZBORNIK NOR-a. tom III - BORBE U CRNOJ GORI - KNJIGA 7 - januar-jun 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Njemački dokumenti
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta NOV i POJ
1.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 1 januara 1944 god. štabovima odreda za upućivanje određenog broja boraca za popunu Sedme crnogorske NOU brigade7
2.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 januara 1944 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za predaju sakupljenog oružja Štabu Korpusa9
3.Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 4 januara 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o situaciji na sektoru Brigade11
4.Izvještaj Obavještajnog centra Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 4 januara 1944 god. Obavještajnom centru Drugog udarnog korpusa o stanju okupatora i domaćih izdajnika u garnizonima Crne Gore12
5.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 5 januara 1944 god. Štabu Lovćenskog NOP odreda za pojačavanje političkog rada u cilju uspješnije mobilizacije boraca za NOVJ18
6.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku za izvršenje priprema oko formiranja Osme crnogorske NOU brigade19
7.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 7 januara 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje Šeste NOU brigade na prostoriju Lijeva Rijeka - Mateševo21
8.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 7 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o razvoju događaja na sektoru Korpusa23
9.Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 8 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o utvrđenjima garnizona Nikšića, Bileće i Gacka25
10.Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 januara 1944 god. za formiranje oficirskog kursa pri Štabu Korpusa26
11.Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o dejstvima Dvadeset devete hercegovačke divizije i situaciji oko Foče i Kalinovika28
12.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 januara 1944 god. za posvećivanje veće brige uzdizanju vojničkog kadra30
13.Uputstvo Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 januara 1944 god. za održavanje i učvršćivanje vojničke discipline37
14.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 14 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o stanju u odredima i vojno-političkoj situaciji na terenu41
15.Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1944 god. za pojačavanje discipline u pozadinskim četama47
16.Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 16 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na teritoriji Odreda51
17.Pismo Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 januara 1944 god. Štabu Pete krajiške divizije o razvoju događaja na teritoriji Korpusa i potrebi uspostavljanja međusobne veze52
18.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o dejstvima Udarne grupe u Staroj Crnoj Gori56
19.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 januara 1944 god. Štabu Šeste udarne brigade za prebacivanje na sektor Nikšić - Viluse - Grahovo radi razbijanja četničkih bandi na toj prostoriji57
20.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 21 januara 1944 god. za prebacivanje na prostoriju Klopot - Kisjelica - Boljesestra60
21.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 22 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji oko Pljevalja i Prijepolja62
22.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak o stavljanju Treće sandžačke brigade pod komandu Treće udarne divizije63
23.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 22 januara 1944 god. za prebacivanje na prostoriju Mrke - Ožezi - Kopilje64
24.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 24 januara 1944 god. Štabu Prvog bataljona za prebacivanje na prostoriju Nikšić - Viluse - Grahovo u cilju razbijanja četničkih formacija66
25.Izvještaj političkog komesara Četvrte crnogorske proleterske brigade od 25 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima borbe kod sela Vrbice nedaleko od Rožaja68
26.Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 25 januara 1944 god. za formiranje Prvog bokeljskog bataljona70
27.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 26 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o dejstvima Udarne grupe u Staroj Crnoj Gori i o situaciji na ostalim područjima Divizije72
28.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 26 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Pljevljima i stanju u Četvrtoj sandžačkoj brigadi75
29.Izvještaj Štaba Četvrte crnogorske proleterske brigade od 26 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima istrage nad Drugom četom Prvog bataljona77
30.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak o situaciji oko Andrijevice i Rožaja80
31.Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 29 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o razbijanju četnika i Arnauta oko Andrijevice82
32.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 januara 1944 god. za posijedanje novih položaja86
33.Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 31 januara 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o protjerivanju Nijemaca i četnika sa teritorije Kuča88
34.Bojna relacija Šeste crnogorske NOU brigade od 31 januara 1944 god. za period od 16 do 31 decembra 1943 godine92
35.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 1 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama Četvrte sandžačke NOU brigade i situaciji oko Pljevalja i Prijepolja95
36.Izvještaj Štaba Četvrte crnogorske proleterske brigade od 1 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji na terenu98
37.Bojna relacija Pete crnogorske NOU brigade za period od 15 januara do 1 februara 1944 godine99
38.Bojna relacija Šeste crnogorske NOU brigade za period od 16 do 31 januara 1944 godine102
39.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 2 februara 1944 god. Štabu Četvrte crnogorske proleterske brigade za prebacivanje na prostoriju Meljaka i da se stavi pod komandu Druge proleterske divizije105
40.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 2 februara 1944 god. Štabu Četvrte crnogorske proleterske brigade za postupak prema engleskim oficirima koji čekaju na avionski transport za Italiju106
41.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 2 februara 1944 god. Štabu Četvrte crnogorske proleterske brigade za pripremu aerodroma u Beranama107
42.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 januara do 1 februara 1944 godine108
43.Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 februara 1944 god. o formiranju Komskog i Kolašinskog NOP odreda110
44.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 februara 1944 god. štabovima odreda za upućivanje određenog broja boraca za formiranje Osme crnogorske NOU brigade111
45.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 3 februara 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o situaciji oko Nikšića i Grahova113
46.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 februara 1944 god. Štabu italijanske divizije "Garibaldi" za rasformiranje jedne brigade i popunu ostalih triju brigada114
47.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 februara 1944 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Krivošije - Konavlje115
48.Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Nikšića, Vilusa i Grahova i o stanju u Odredu117
49.Izvještaj političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 februara 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ekonomsko-političkoj situaciji u Crnoj Gori i Boki, Sandžaku i Hercegovini i u jedinicama Korpusa121
50.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 februara 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizovanju oficirskog kursa pri Štabu Korpusa139
51.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 februara 1944 god. Štabu Dvadeset devete udarne divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Nikšić - Bileća a jedne na sektor Nevesinje - Konjic141
52.Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 10 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji na svome terenu144
53.Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 10 februara 1944 god. Sreskom komitetu Nikšić za upućivanje članova Partije i kandidata u Osmu crnogorsku NOU brigadu148
54.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak za vršenje opsežnije mobilizacije za popunu Treće i Četvrte sandžačke brigade150
55.Izvještaj Štaba Četvrte crnogorske proleterske brigade od 11 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o izvršenom pokretu do Bijelog Polja151
56.Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o formiranju bataljona za Osmu crnogorsku NOU brigadu i o situaciji na terenu152
57.Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 februara 1944 god. za formiranje otsjeka pri Štabu italijanske divizije "Garibaldi" i njihovim zadacima154
58.Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 februara 1944 god. s formiranju komandi područja na teritoriji Crne Gore158
59.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 februara 1944 god. Štabu italijanske divizije "Garibaldi" za prebacivanje dvije brigade na teritoriju Trećeg udarnog korpusa160
60.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa od 13 februara 1944 god. za upućivanje potrebnog broja slušalaca za viši oficirski kurs pri Štabu Korpusa162
61.Bojna relacija Pete crnogorske NOU brigade za period od 1 do 15 februara 1944 godine163
62.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 16 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama Četvrte sandžačke brigade oko Pljevalja i mogućnostima mobilizacije u Sandžaku166
63.Izvještaj Štaba Četvrte crnogorske proleterske brigade od 16 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji oko Pljevalja168
64.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 16 februara 1944 godine170
65.Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 16 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o upućivanju bataljona za Osmu crnogorsku brigadu i o situaciji na teritoriji Odreda172
66.Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 16 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o upućivanju bataljona za formiranje Osme crnogorske brigade174
67.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 februara 1944 god. partizanskim odredima Crne Gore za upućivanje određenog broja boraca za formiranje Devete crnogorske NOU brigade175
68.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 19 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Katunskoj Nahiji i o aktivnosti četnika na desnoj obali Lima177
69.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 februara 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o formiranju pionirskog bataljona koji ulazi u sastav Divizije178
70.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 februara 1944 god. za upućivanje svih avijatičara, šofera i tenkista Štabu Petog udarnog korpusa180
71.Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 februara 1944 god. o formiranju Osme crnogorske NOU brigade182
72.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 februara 1944 god. za obavezno ustrojstvo knjiga evidencije oružja i municije pri svim štabovima i komandama184
73.Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 28 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji na svome terenu189
74.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 februara 1944 god. o formiranju Trideset sedme udarne divizije i imenovanju Štaba Divizije193
75.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 februara 1944 god. partizanskim odredima na teritoriji Crne Gore i Sandžaka za mobilizaciju svih rezervnih oficira do 40 godina starosti194
76.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 marta 1944 god. Štabu Trideset sedme udarne divizije za posijedanje položaja od Berana do Meljaka196
77.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe za likvidaciju četnika na prostoriji Nikšić - Danilovgrad - Zagarač i za aktivnija dejstva na svim područjima198
78.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 1 marta 1944 god. Štabu Šeste crnogorske NOU brigade za prebacivanje jednog bataljona na prostoriju Kotlići - Razmuće200
79.Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 1 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji na svome terenu202
80.Bojna relacija Pete crnogorske NOU brigade od 15 februara do 1 marta 1944 godine204
81.Depeša Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 2 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom stanju, naoružanju i materijalnim potrebama Korpusa207
82.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 februara do 1 marta 1944 godine208
83.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 marta 1944 god. za organizaciju sanitetske službe211
84.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 3 marta 1944 god. za razbijanje neprijateljskih snaga na prostoriji Katunske Nahije215
85.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 3 marta 1944 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona i Štabu Nikšićkog NOP odreda za prebacivanje snaga u cilju zatvaranja pravca od Nikšića218
86.Izvještaj pomoćnika političkog komesara Šeste crnogorske NOU brigade od 4 marta 1944 god. svome Štabu o razbijanju četničke ofanzive u Katunskoj Nahiji220
87.Pismo političkog komesara Primorske operativne grupe od 4 marta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Boku o potrebi mobilizacije ljudstva sa terena Boke u cilju formiranja Bokeljske brigade226
88.Odluka Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 marta 1944 god. o rasformiranju Durmitorskog i Kolašinskog NOP odreda i formiranju Dopunskog bataljona Štaba Korpusa228
89.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 marta 1944 god. za formiranje fotosekcija pri štabovima brigada231
90.Odluka Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 marta 1944 god. o formiranju Saobraćajnog otsjeka pri Korpusnoj vojnoj oblasti i Otsjeka za vezu pri Štabu Korpusa233
91.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 7 marta 1944 god. Štabu Šeste crnogorske NOU brigade za aktivnija dejstva na garnizone Nikšić i Danilovgrad235
92.Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 8 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Odreda238
93.Izvještaj obavještajnog oficira Primorske operativne grupe od 8 marta 1944 god. Obavještajnom centru Drugog udarnog korpusa o njemačkim utvrđenjima u Boki Kotorskoj242
94.Depeša Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju Njemaca i četnika na sektoru Katunske Nahije247
95.Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 9 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o izvršenoj mobilizaciji i vojno-političkoj situaciji na teritoriji Odreda248
96.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 9 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Pljevljima i vojno-političkoj situaciji u Sandžaku250
97.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 10 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika u Katunskoj i Crmničkoj Nahiji253
98.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 marta 1944 god. štabovima odreda na teritoriji Crne Gore za upućivanje ljudstva u oblast sela Gornje Morače za formiranje Devete crnogorske NOU brigade256
99.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 11 marta 1944 god. za napad na neprijateljsko utvrđenje Uzdomir i željezničku stanicu Kočane257
100.Izvještaj Štaba Primorske operativne grupe od 11 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama protiv četnika u Katunskoj Nahiji i vojno-političkoj situaciji oko Nikšića, Grahova, Boke Kotorske i Crnogorskog Primorja259
101.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 12 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o uspješnim borbama oko Nikšića i Danilovgrada265
102.Depeša Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rezultatu borbe na sektoru Nikšić - Danilovgrad267
103.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 13 marta 1944 god. Štabu Kolašinskog NOP odreda za uspostavljanje čvrste veze sa Brigadom i za operativno sadejstvo268
104.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 marta 1944 god. za upućivanje određenog broja slušalaca za niži obavještajni kurs pri Štabu Korpusa270
105.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 marta 1944 god. Štabu Trideset sedme udarne divizije za raspored italijanskih vojnika po četama i bataljonima brigada273
106.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 14 marta 1944 god. Štabu Zetskog NOP odreda za napad na Taraš i za sadejstvo jedinicama Brigade274
107.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o nelojalnom držanju engleskih oficira koji su došli od Draže Mihailovića275
108.Izvještaj Štaba Trideset sedme udarne divizije od 15 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o formiranju Divizije i borbama brigada oko Pljevalja i Brodareva276
109.Bojna relacija Pete crnogorske NOU brigade za period od 1 do 15 marta 1944 godine279
110.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 marta 1944 god. Štabu Trideset sedme divizije za napad na komunikaciju Pljevlja - Čajniče i Pljevlja - Prijepolje283
111.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 17 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o neuspjelom napadu na Uzdomir i Kočane285
112.Depeša Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 18 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjesima jedinica Primorske operativne grupe oko Grahova287
113.Depeša Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 18 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ovlađivanju komunikacijom Nikšić - Danilovgrad287
114.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 18 marta 1944 god. Štabu Šeste crnogorske NOU brigade za blokadu Nikšića288
115.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 19 marta 1944 god. za čvrsto posijedanje položaja na komunikaciji Nikšić - Danilovgrad u cilju sprečavanja proboja neprijateljskim jedinicama na tom sektoru290
116.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 marta 1944 god. za što tješnju saradnju sa organima narodne vlasti po ekonomskim i političkim pitanjima293
117.Izvještaj obavještajnog oficira Primorske operativne grupe od 20 marta 1944 god. Obavještajnom centru Drugog udarnog korpusa NOVJ o jačim neprijateljskim garnizonima u Boki Kotorskoj, Grahovu, Nikšiću, Trebinju i Bileći296
118.Bojna relacija Šeste crnogorske NOU brigade za period od 15 do 29 februara 1944 godine304
119.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe za orijentisanje svojih snaga prema komunikacijama Nikšić - Danilovgrad i Cetinje - Podgorica308
120.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 28 marta 1944 god. Štabu Brdskog artiljeriskog diviziona za upućivanje jedne baterije u pravcu Rovaca309
121.Naređenje Štaba Šeste NOU brigade od 28 marta 1944 god. Štabu Četvrtog bataljona za uspostavljanje čvrste veze sa bataljonom Sedme crnogorske NOU brigade i za aktivnije dejstvo na pravcu Zagreda - Zagarač - Komani310
122.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 29 marta 1944 god. za blokiranje komunikacije Nikšić - Danilovgrad i Cetinje - Podgorica314
123.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 29 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o razbijanju četničke bande na prostoru Parci - Gradac - Draževina317
124.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na komunikaciji Nikšić - Danilovgrad319
125.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama Trideset sedme divizije na sektoru Pljevlja - Prijepolje - Brodarevo320
126.Izvještaj Štaba Treće udarne dpvizije od 30 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o demonstrativnom napadu Njemaca od pravca Kokaricke Gore i uz Bjelopavliće321
127.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 30 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o uspjehu neprijatelja na komunikaciji Nikšić - Danilovgrad322
128.Izvještaj Štaba Komskog NOP odreda od 30 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji oko Andrijevice, Plava i Gusinja i o stanju u Odredu324
129.Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 30 marta 1944 god. Štabu Lovćenskog NOP odreda o situaciji na pruzi Nikšić - Danilovgrad i o dolasku Brigade na teren Odreda328
130.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 marta 1944 god. Štabu Pete crnogorske NOU brigade za prebacivanje jednog bataljona na Bioče330
131.Bojna relacija Pete crnogorske NOU brigade za period od 15 do 31 marta 1944 godine332
132.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjesima Nijemaca i četnika na komunikaciji Nikšić - Danilovgrad335
133.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjehu jedinica Primorske operativne grupe na komunikaciji Podgorica - Cetinje335
134.Naredba Štaba Treće udarne divizije NOVJ za 1 april 1944 god. o postavljanju rukovodećeg kadra u novoformiranoj Devetoj crnogorskoj NOU brigadi336
135.Obavještenje Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 1 aprila 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o upućivanju Drugog bataljona na prostoriju Mrke - Petrovići - Zavala340
136.Zapovijest Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 1 aprila 1944 god. za napad na komunikaciju Nikšić - Danilovgrad343
137.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za smjenjivanje jedinica Sedme crnogorske brigade na prostoriji Kuča345
138.Izvještaj Štaba Trideset sedme udarne divizije od 2 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o jačini neprijateljskih garnizona u Sandžaku i rasporedu jedinica346
139.Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 2 aprila 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rezultatima borbe u Kučima i vojno-političkoj situaciji oko Podgorice i Danilovgrada349
140.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rezultatima borbi jedinica Korpusa za period od 8 februara do 3 aprila 1944 godine352
141.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 marta do 1 aprila 1944 godine354
142.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 4 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rezultatima borbi na komunikaciji Nikšić - Podgorica357
143.Obavještenje Štaba Primorske operativne grupe od 5 aprila 1944 god. Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o rezultatima borbi na komunikaciji Nikšić - Podgorica i potrebi jačeg sadejstva na prostoru Nikšić - Grahovo - Dragalj358
144.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 aprila 1944 god. Štabu bataljona Devete crnogorske brigade za likvidaciju četničke grupe na pl. Siljeviku359
145.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 aprila 1944 god. Štabu bataljona Devete crnogorske brigade za sadejstvo sa Pratećim bataljonom Štaba Korpusa u likvidaciji četničke grupe na pl. Siljeviku361
146.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 6 aprila 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o uspjesima bataljona sjeverno od komunikacije Rijeka Crnojevića - Podgorica362
147.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pojačanim dejstvima jedinica Korpusa na svim sektorima364
148.Izvještaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 8 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o jačini neprijateljskih garnizona u Sandžaku i aktivnosti svojih jedinica365
149.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 8 aprila 1944 god. štabovima brigada za napad na komunikaciju Podgorica - Nikšić na otsjeku Spuž - Danilovgrad366
150.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 8 aprila 1944 god. za napad na komunikaciju Cetinje - Rijeka Crnojevića371
151.Izvještaj Štaba Pljevaljskog NOP odreda od 8 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o napadu četnika na Meljak374
152.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 aprila 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljsku posadu u Spužu, Tarašu, Ždrebaoniku i Gorici375
153.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 9 aprila 1944 god. štabovima brigada za odlaganje napada na komunikaciju Nikšić - Podgorica za 24 časa381
154.Zapovijest Štaba Primorske operativne grupe od 9 aprila 1944 god. za napad na Danilovgrad382
155.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 9 aprila 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o protjerivanju neprijatelja sa komunikacije Cetinje - Rijeka Crnojevića386
156.Izvještaj Prve komande područja Korpusne vojne oblasti od 9 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o bombardovanju Nikšića od strane Saveznika388
157.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 11 aprila 1944 god. Štabu Druge dalmatinske i Šeste crnogorske NOU brigade za ponovnu pripremu napada na Danilovgrad389
158.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 aprila 1944 god. Štabu Pete crnogorske NOU brigade za upućivanje italijanskog bataljona u sastav svoje brigade391
159.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 11 aprila 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rezultatima borbe oko Spuža392
160.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama Hercegovačke divizije protiv Nijemaca i četnika na sektoru Grahovo - Viluse - Velimlje396
161.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 12 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima borbi na komunikaciji Nikšić - Podgorica396
162.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 aprila 1944 god. štabovima brigada za posijedanje novih položaja401
163.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o namjerama neprijatelja na teritoriji Crne Gore i Sandžaka i planu Štaba Korpusa za razbijanje neprijateljskih koncentracija403
164.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nijemaca i četnika od Brodareva u pravcu Bijelog Polja i Šahovića405
165.Izvještaj Primorske operativne grupe od 13 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Nikšiću i Danilovgradu405
166.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 13 aprila 1944 god. za zauzimanje novih položaja409
167.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 13 aprila 1944 god. štabovima bataljona za zauzimanje novih položaja na prostoriji Danilovgrad - Podgorica410
168.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama oko Šahovića i Bijelog Polja413
169.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na sektoru Mojkovac - Šahovići413
170.Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 aprila 1944 god. svome Štabu o napadima Nijemaca na sektoru Bijelo Polje - Mojkovac414
171.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Komandi čete Prvog bataljona Devete crnogorske NOU brigade za posijedanje najpogodnijih tačaka na Vežešniku i za sadejstvo sa jedinicama Sedme crnogorske brigade417
172.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Štabu Bataljona Sedme crnogorske NOU brigade za protjerivanje neprijatelja iz Gornjih Rogama419
173.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za dostavljanje detaljnog izvještaja o situaciji i za koordinaciju sa Sedmom crnogorskom brigadom u slučaju jačeg prodora neprijatelja od pravca Podgorice420
174.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 14 aprila 1944 god. štabovima bataljona za posijedanje novih položaja u cilju zatvaranja pravaca od Podgorice422
175.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na nove položaje u vezi sa neprijateljskom ofanzivom na oslobođenu teritoriju425
176.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na sektoru Berane - Mojkovac i Kuči - Piperi428
177.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 15 aprila 1944 god. Štabu Šeste crnogorske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Kuside - Stuba429
178.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 15 aprila 1944 god. za posijedanje novih položaja u cilju sprječavanja neprijateljske ofanzive430
179.Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 aprila 1944 god. jedinicama Trideset sedme udarne divizije i Petoj crnogorskoj NOU brigadi za izvršenje protivnapada na sektoru Mojkovca433
180.Izvještaj Štaba Trideset sedme udarne divizije od 16 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbi protiv četnika437
181.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 aprila 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za prebacivanje Zetskog NOP odreda na prostoriju Bjelopavlići - Piperi439
182.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjesima protivnapada na Mojkovac440
183.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama Primorske operativne grupe na komunikaciji Danilovgrad - Podgorica441
184.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Bratonožići - Kuči442
185.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o teškom ekonomskom stanju kod vojske i naroda442
186.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 aprila 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za upućivanje dva bataljona u pravcu Međuriječja443
187.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Šahovića i protivofanzivi u južnom Sandžaku444
188.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 18 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za izvršenje protivnapada na četničke bande uz sadejstvo Prvog bataljona Pete crnogorske NOU brigade445
189.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 18 aprila 1944 god. Štabu Šeste crnogorske NOU brigade za vršenje stalnog pritiska na Nikšić446
190.Dopunsko naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 18 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za razbijanje četničkih bandi u Kučima i Bratonožićima447
191.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o protivnapadu neprijatelja u južnom Sandžaku i od pravca Podgorice449
192.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 19 aprila 1944 god. štabovima bataljona za zauzimanje novih položaja u vezi sa odlaskom Trećeg i Četvrtog bataljona u pravcu Međuriječja449
193.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za prikupljanje svih bataljona i za izvršenje protivnapada na četničke bande u Kučima i Bratonožićima451
194.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade o uspjehu Prvog bataljona na pravcu Gornje Selo - Štavanj453
195.Predlog Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ za prebacivanje Druge i Pete divizije na sektor Pljevlja - Prijepolje454
196.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama u južnom Sandžaku i oko Nikšića455
197.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 god. za obrazovanje Udarne grupe i zatvaranje pravca Levertara - Đurđevića Tara456
198.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjehu naših jedinica na sektoru Lijeve Rijeke i Kuča458
199.Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 aprila 1944 god. za napad na neprijateljske snage u južnom Sandžaku i za oslobođenje Bijelog Polja459
200.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 22 aprila 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o situaciji
201.oko Nikšića463
202.Zapovijest Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 aprila 1944 god. za napad na neprijatelja pravcem Laništa - Brskovo - Slepač Most - Bijelo Polje i pravcem Turjak - Majstorovina465
203.Obavještenje Štaba Primorske operativne grupe od 23 aprila 1944 god. Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o situaciji oko Danilovgrada i Nikšića469
204.Izvještaj Korpusne vojne oblasti od 23 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o uzrocima neizvršenja zadatka Udarne grupe pukovnika Miraševića470
205.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 25 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o protivnapadu naših jedinica u južnom Sandžaku471
206.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 25 aprila 1944 god. za pokret u pravcu Međuriječja472
207.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pojačavanju neprijateljskih garnizona u Nikšiću i Podgorici i borbama oko Bijelog Polja474
208.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 27 aprila 1944 god. za prebacivanje u Gostilje Martinićko474
209.Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za period od 1 do 27 aprila 1944 godine476
210.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razvoju događaja u južnom Sandžaku482
211.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju njemačko-četničke kolone na sektoru Kovrena482
212.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama Četvrte sandžačke brigade na sektoru Pljevlja - Tara483
213.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 28 aprila 1944 god. Štabu Pete i Sedme brigade da uz sadejstvo Trideset sedme divizije oslobode Bijelo Polje483
214.Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 28 aprila 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o situaciji u Kučima486
215.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju muslimansko-njemačke kolone na sektoru Bijelo Polje - Brodarevo487
216.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama jedinica Trideset sedme divizije na sektoru Pljevlja - Tara487
217.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Bijelog Polja488
218.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 aprila 1944 god. Petoj i Sedmoj crnogorskoj NOU brigadi za zauzimanje Brodareva i Berana488
219.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 aprila 1944 god. za prebacivanje na pravac Kolašina490
220.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjehu Treće udarne divizije u Kučima491
221.Operacijski izvještaj Pete crnogorske NOU brigade za period od 5 do 30 aprila 1944 godine492
222.Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 30 aprila 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o gubicima Brigade u toku aprila496
223.Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 30 aprila 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o situaciji na sektoru Nikšić - Danilovgrad499
224.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 maja 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji oko Berana i Pljevalja500
225.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 2 maja 1944 god. za stavljanje italijanskih brigada pod komandu Treće i Trideset sedme divizije501
226.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 2 maja 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama u Sandžaku u toku aprila503
227.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 2 maja 1944 god. za razbijanje i protjerivanje neprijatelja sa teritorije Katunske Nahije510
228.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 maja 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju četničke brigade kod Pljevalja i situaciji u Katunskoj Nahiji511
229.Zapovijest Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 4 maja 1944 god. za napad na Berane512
230.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o stavljanju Zetskog NOP odreda pod komandu Devete crnogorske NOU brigade516
231.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 maja 1944 god. Štabu Zetskog NOP odreda da se stavi pod komandu Devete crnogorske NOU brigade517
232.Izvještaj Štaba Trideset sedme udarne divizije od 5 maja 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Sandžaku poslije neuspjele neprijateljske ofanzive518
233.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 maja 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Berana i situaciji na ostalim sektorima Korpusa523
234.Naređenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 6 maja 1944 god. za pojačanu budnost prema neprijatelju525
235.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 7 maja 1944 god. za likvidiranje četničke grupe u Šekularu i na prostoriji Kruševo - Gračanica530
236.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 maja 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o svojim i neprijateljskim gubicima u toku aprila 1944 godine532
237.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 maja 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razvoju događaja na svim sektorima Korpusa533
238.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 maja 1944 god. o formiranju artiljeriske grupe Drugog udarnog korpusa534
239.Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 8 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o borbama Brigade od 1 do 8 maja536
240.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o oslobođenju Berana i razbijanju četnika na tom sektoru538
241.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 maja 1944 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za prebacivanje na sektor Bijelog Polja543
242.Izvještaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 10 maja 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i borbi Treće sandžačke brigade na Kamenoj Gori544
243.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 maja 1944 god. Štabu Pete i Sedme crnogorske NOU brigade za čišćenje desne obale Lima547
244.Izvještaj Prve komande područja od 10 maja 1944 god. Korpusnoj vojnoj oblasti o vojno-političkoj situaciji u Nikšićkom i Šavničkom srezu551
245.Izvještaj obavještajnog oficira Primorske operativne grupe od 12 maja 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Nikšiću, Katunskoj Nahiji i Boki Kotorskoj556
246.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 14 maja 1944 god. Štabu Drugog i Četvrtog bataljona za razbijanje četničke grupe na prostoru Dobre Vode - Skrivača - Grčki Do562
247.Izvještaj Štaba Primorske operatavne grupe od 15 maja 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji na svojoj teritoriji od 1 do 15 maja 1944 godine564
248.Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 16 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o jačini neprijateljskih snaga oko Podgorice i o stanju u brigadi575
249.Obavještenje Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 16 maja 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o razbijanju neprijateljske ofanzive u južnom Sandžaku i rasporedu svojih bataljona579
250.Izvještaj Komande mjesta Žabljak od 16 maja 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji na rijeci Tari580
251.Predlog Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 18 maja 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ za pohvalu Pete crnogorske NOU brigade581
252.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 20 maja 1944 godine582
253.Izvještaj člana Okružnog komiteta KPJ za Boku od 21 maja 1944 god. Okružnom komitetu o stanju u bokeljskim bataljonima585
254.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 maja 1944 god. Štabu Trideset sedme udarne divizije za prebacivanje sjeverno od komunikacije Prijepolje - Pljevlja588
255.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 23 maja 1944 god. za prebacivanje na sektor Berana, Andrijevice i Rožaja589
256.Izvještaj Štaba Trideset sedme udarne divizije od 23 maja 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama jedinica Divizije od 9 do 23 maja591
257.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 24 maja 1944 god. Štabu Drugog i Četvrtog bataljona za prebacivanje na prostoriju Radojeva Glava - Zminjac - Ivanje594
258.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 25 maja 1944 god. Štabu Sedamnaeste divizije za prebacivanje na prostoriju Čajniče - Čelebić - Meljak595
259.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 26 maja 1944 šd. za napad na neprijatelja koji se koncentriše na komunikaciji Prijepolje - Sjenica598
260.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 28 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o rezultatima napada na neprijatelja na pravcu Dolići - Đalovići601
261.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 maja 1944 god. štabovima brigada za upade u neprijateljske rasporede u cilju sprečavanja frontalnih borbi603
262.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 30 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o rasporedu svojih bataljona i pojavi neprijateljske motorizacije na prostoru Beljakovo Brdo - Mezgraja i Dolići - Uglo605
263.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 30 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o uspješnom protivnapadu u selu Dolićima607
264.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 maja 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za dejstvo pravcem Dolići - Oštri Vrh - Kruščica - Musina Jama609
265.Zapovijest Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 31 maja 1944 god. za izvršenje protivnapada na Kruščicu Planinu610
266.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 juna 1944 god. za formiranje izviđačkih jedinica pri štabovima divizija, brigada i bataljona612
267.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 2 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o razbijanju neprijatelja na Kruščici Planini, Moravskom Kršu, Komaru i Vrčanima617
268.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 juna 1944 god. štabovima brigada za čišćenje Bihora i zatvaranje pravca Prijepolje - Sjenica - Bijelo Polje619
269.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 3 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o napadu neprijatelja na položaje Javorova - Savin Bor - Kruščica621
270.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 4 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o protivnapadu neprijatelja na položaje Gradac - Lokva - Savin Bor - Ostrvica622
271.Izvještaj Štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 5 juna 1944 god. Štabu Pete divizije NOVJ o napadu Nijemaca i četnika na pravcu Vlahovića624
272.Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 5 juna 1944 god. za napad na neprijatelja na prostoriji Petnjica - Lagatori - Javorova - Kruščica - Krstača624
273.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 juna 1944 god. Štabu Pete udarne divizije za postavljanje Šesnaeste muslimanske NOU brigade na sektor Pljevlja - Tara628
274.Obavještenje Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 5 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o nadiranju neprijatelja u pravcu Vlahovića629
275.Izvještaj Pete udarne divizije od 5 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o padu Kosanice i nadiranju neprijatelja od pravca Pljevalja629
276.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 juna 1944 god. Štabu Pete udarne divizije za sprečavanje prelaza neprijatelja preko Tare i rušenje komunikacije Pljevlja - Kosanica630
277.Izvještaj Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 6 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o razvoju događaja na sektoru rijeke Tare631
278.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje631
279.Izvještaj Štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 6 juna 1944 god. Štabu Pete udarne divizije NOVJ o pridolasku novih neprijateljskih snaga u Pljevlja632
280.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 juna 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje i Sjenica - Bihor - Bijelo Polje633
281.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 7 juna 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razvoju operacija Korpusa od 25 maja do 7 juna i koncentracijama neprijatelja u većim garnizonima Crne Gore i Sandžaka636
282.Izvještaj Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 7 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o dolasku dvije njemačke divizije u Prijepolje637
283.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 7 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za upućivanje jednog bataljona u Bijelo Polje638
284.Obavještenje Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 7 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o situaciji na sektoru Prijepolje - Pljevlja639
285.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 juna 1944 god. Štabu Dvadeset devete udarne divizije o situaciji na sektoru Pljevlja - rijeka Tara639
286.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 9 juna 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zvjerstvima okupatora u selima Pljevaljskog sreza643
287.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 10 juna 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o satjerivanju neprijatelja u garnizon Pljevlja643
288.Izvještaj Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 11 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o pokretu Nijemaca iz Pljevalja ka Prijepolju644
289.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 juna 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o neprijateljskim snagama koje su učestvovale u ofanzivi644
290.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 11 juna 1944 god. Štabu drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Kučima i dolasku novih neprijateljskih snaga u Podgoricu645
291.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 juna 1944 god. Štabu Drugsg bataljona Pete crnogorske NOU brigade za prebacivanje na pravac Brodareva646
292.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 juna 1944 god. Štabu Pete crnogorske NOU brigade za prebacivanje tri bataljona na prostoriju Bijov Grob - Grab647
293.Izvještaj Štaba Pete udarne divizije od 12 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o uspješnom odbijanju Nijemaca na sektoru Prve brigade647
294.Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 juna 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o aktivnosti neprijatelja na sektoru Pljevalja, Prijepolja i Rožaja648
295.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 12 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o uspjehu Trećeg bataljona Osme crnogorske brigade kod Gračanice648
296.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 maja do 2 juna 1944 godine649
297.Izvještaj Štaba Pete udarne divizije od 14 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o aktivnosti neprijatelja od pravca Prijepolja655
298.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o novim pojačanjima neprijatelja u Prijepolju656
299.Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 10 juna 1944 godine656
300.Bojna relacija Devete crnogorske NOU brigade za period od 25 maja do 15 juna 1944 godine659
301.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 16 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o povlačenju neprijateljskih snaga iz Zete i njihovom utvrđivanju u Podgorici661
302.Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 17 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o situaciji na sektoru prema Prijepolju662
303.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 18 juna 1944 god. Štabu Druge proleterske i Treće udarne divizije za formiranje Operativne grupe radi zauzimanja Bihora i Rožaja664
304.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 18 juna 1944 god. Štabu Četvrte proleterske, Treće srpske i Sedme crnogorske brigade za oslobođenje Bihora i Rožaja666
305.Plan veze Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 18 juna 1944 god. dostavljen Štabu četvrte proleterske, Treće srpske i Sedme crnogorske brigade u operacijama na Bihor i Rožaj675
306.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za protivnapad na neprijatelja u Bistrici676
307.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 juna 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za održavanje čvrste veze sa Sedmom crnogorskom NOU brigadom i za eventualno sadejstvo677
308.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 juna 1944 god. Štabu Sedme i Osme crnogorske NOU brigade za pripremanje protivnapada na sektoru Bistrice i za sadejstvo sa jedinicama Druge proleterske divizije679
309.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za čišćenje pravca prema Obrovu680
310.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za održavanje čvršće veze sa jedinicama Osme crnogorske NOU brigade i italijanskom brigadom divizije "Garibaldi"681
311.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za čvrsto objedinjavanje komande nad bataljonima i uspostavljanje veze sa Osmom crnogorskom NOU brigadom683
312.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 juna 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za održavanje veze sa bataljonima Sedme crnogorske brigade i eventualno sadejstvo684
313.Izvještaj Štaba Trideset sedme udarne divizije od 22 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji na sektoru Divizije686
314.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 juna 1944 god. za razbijanje i protjerivanje neprijatelja sa položaja Krstac - Gradina - Odrin689
315.Izvještaj Štaba Pete udarne divizije od 23 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o ispadima neprijatelja iz Pljevalja i potiskivanju naših snaga391
316.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 juna 1944 god. za prebacivanje na lijevu obalu Lima692
317.Izvještaj Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 24 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o novim pojačanjima neprijatelja u Pljevljima694
318.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 juna 1944 god. za sprečavanje prelaza neprijatelja na lijevu obalu Lima i za pojačavanje budnosti na svim otsjecima fronta694
319.Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 26 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o dejstvima Brigade od 19 do 23 juna 1944 godine698
320.Odluka Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 juna 1944 god. o formiranju Štaba artiljeriske grupe Drugog udarnog korpusa704
321.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 juna 1944 god. o formiranju Izviđačkog bataljona Korpusa i njegovim zadacima705
322.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 28 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o dejstvima jedinica Divizije od 19 do 23 juna 1944 godine709
323.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 juna 1944 god. Komandi izviđačke čete za vršenje izviđačke službe na desnoj obali rijeke Lima714
324.Bojna relacija Pete crnogorske NOU brigade za period od 1 do 30 juna 1944 godine716
325.Izvod iz dnevnika Druge dalmatinske NOU brigade za period od 27 januara do 30 juna 1944 godine721
II - Njemački dokumenti
326.Zapovijest komandanta Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 26 juna 1944 god. za prelaz na lijevu obalu Lima na sektoru Bijelog Polja789
327.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka o borbama Bataljona u periodu od 11 do 30 juna 1944 godine791
Registar*
BIBLIOTEKA