ZBORNIK NOR-a. tom III - BORBE U CRNOJ GORI - KNJIGA 6 - oktobar-decembar 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Četnički dokumenti
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta NOV i POJ
1.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god. štabu Druge brigade alpinaca "Taurinenze" za pokret pravcem Mojkovac-Slepač Most-Šahovići7
2.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god. štabu Druge brigade alpinaca "Taurinenze" za prebacivanje jednog bataljona na Slepač Most8
3.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za nove pravce dejstva9
4.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god štabu divizije "Venecija" da se sa svim jedinicama prebaci na sektor Prijepolje-Priboj14
5.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o popunjavanju udarnih bataljona i situaciji oko Mateševa i Rožaja16
6.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 oktobra 1943 god. štabu Pete crnogorske NOU brigade za formiranje udarne grupe u cilju napada u bok i pozadinu neprijatelja na sektoru Pelev Brijeg-Vjetdrnnk-Lijeva Rijeka17
7.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 22 oktobra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o aktivnosti četnika oko Spuža i jačini Nijemaca u Podgorici i njihovim pokretima19
8.Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 22 oktobra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o saboterskom držanju majora Albertinija, komandanta italijanskog bataljona21
9.Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 23 oktobra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o bojevima Pete crnogorske NOU brigade i aktivnosti četničke grupe Jakova Jovovića23
10.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 23 oktobra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o borbi sa Nijemcima oko Vežešnika26
11.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade za sprečavanje naglog prodiranja neprijatelja ka Mojkovcu27
12.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu italijanske divizije "Venecija" za prebacivanje pozadinskih dijelova u pravcu Pljevalja28
13.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. pomoćniku načelnika štaba za upućivanje Druge dalmatinske brigade prema Komaranima i za dostavljanje depeša Vrhovnom štabu30
14.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 23 oktobra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o moralno-političkom stanju kod četnika i pokretima njemačkih snaga od Nikšića ka Podgorici32
15.Izvještaj načelnika štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. svome štabu o pokretu Druge dalmatinske brigade i rezultatima bojeva oko Andrijevice33
16.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Druge brigade alpinaca "Taurinenze" za pokret pravcem Pljevlja-Prijepolje35
17.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 23 oktobra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o bojevima protiv Nnjemaca na sektoru Bratonožića36
18.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Druge dalmatinsks brigade za čišćenje Komarana od četničkih bandi i zaštitu italijanskih jedinica40
19.Uputstvo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade o postupku u slučaju naglog nadiranja Nijemaca41
20.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 oktobra 1943 god. zamjeniku komandanta iste divizije za upućivanje bataljona Dalmatinaca iz Desete hercegovačke u Drugu dalmatinsku brigadu i za uspostavljanje što čvršće veze43
21.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za zatvaranje pravca od Nikšića prema Nikšićkoj Župi46
22.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade za čvrsto održavanje veze sa grupom bataljona pod komandom Miodraga Milovanovića u cilju sprečavanja neprijateljskog nadiranja prema Šahovićima i Pljevljima47
23.Izvještaj pomoćnika načelnika štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu korpusa o izvršenim pripremama za reorganizaciju divizije "Venecija" i o situaciji oko Kolašina i Berana50
24.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu italijanske divizije "Venecija" za reorganizovanje divizije po formaciji NOV Jugoslavije52
25.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za zaštitu pravca prema Župi i Lukovu55
26.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje novih položaja u cilju sprečavanja neprijateljskog prodora prema Šavniku i Pljevljima56
27.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu italijanske brigade "Aosta" za privremeno stavljanje bataljona u Bršnom pod komandu Nikšićkog NOP odreda58
28.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 25 oktobra 1943 god. štabu Treće udarne divizije za napadanje neprijatelja u pravcu Bioča i Lijeve Rijeke i čišćenje Rovaca i Morače59
29.Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 26 oktobra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o formiranju novog bataljona u brigadi od ljudstva iz Berana i Andrijevice61
30.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 26 oktobra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade za zatvaranje pravaca Berane-Bijelo Polje i Kolašin-Mojkovac63
31.Obavještenje štaba Treće udarne divizije od 26 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o pokretu bataljona Pete crnogorske NOU brigade iz Bratonožića u pravcu Morače65
32.Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 26 oktobra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru divizije66
33.Pismo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1943 god. političkim komesarima Druge proleterske i Treće udarne divizije o dužnosti partisko-političkih radnika da pruže pomoć organizacijama AFŽ na terenu71
34.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 28 oktobra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji u partizanskim odredima72
35.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od, 28 oktobra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa o organizovanju vojno-teritorijalnih vlasti75
36.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 28 oktobra 1943 god. štabu Pete crnogorske NOU brigade za razbijanje četničke bande u Gornjoj Morači u sadejstvu sa Četvrtom proleterskom brigadom77
37.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 oktobra 1943 god. štabu italijanske divizije "Venecija" za upućivanje pet kamiona u Pljevlja i za nastavljanje reorganizacije divizije79
38.Naredba štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 oktobra 1943 god. o ustrojstvu saniteta pri štabu korpusa i u jedinicama80
39.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV p PO Crne Gore i Boke za upućivanje određenog broja boraca iz svih odreda radi formiranja Šeste crnogorske brigade83
40.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 oktobra 1943 god. štabu Treće udarne divizije za čišćenje Morače, Rovaca i Prekobrđa od četničkih snaga i za saradnju sa Glavnim štabom Crne Gore85
41.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 oktobra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade da uputi Pokrajinskom komitetu invalide i nesposobne borce i da predloži članove za politodjel divizije90
42.Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 30 oktobra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o čišćenju četničkih bandi u Gornjoj i Donjoj Morači i o rezultatima savezničkog bombardovanja Podgorice91
43.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1943 god. štabu Komskog NOP odreda za upućivanje sto boraca u Kolašin radi formiranja Šeste crnogorske brigade92
44.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama da do 15 novembra upute sve avijatičare bivše jugoslovenske vojske u štab korpusa94
45.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 oktobra 1943 god. štabu italijanske brigade "Aosta" za pravilno i redovno snabdijevanje brigade95
46.Obavještenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Crne Gore i Boke o ponovnom oslobođenju Kolašina i Mateševa i o čišćenju Morače i Lipova od četnika96
47.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 31 oktobra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o uspjelim bojevima Prvog bataljona na Sinjajevini i potpunom razbijanju četnika na tom pravcu97
48.Naređenje štaba Treće udarne diviznje NOVJ od 31 oktobra 1943 god. štabu brigade "Aosta" za prebacivanje dva bataljona na prostoriju Bjelopavlića u cilju sadejstva sa Petom crnogorskom NOU brigadom98
49.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 1 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa o sprovođenju mobilizacije za Šestu crnogorsku NOU brigadu100
50.Naredba načelnika štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 novembra 1943 god. o postavljanju rukovodećeg kadra u pratećem bataljonu štaba korpusa101
51.Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 3 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Vasojevićima i bombardovanju Podgorice od strane naših saveznika103
52.Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 4 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o situaciji na sektoru prema Sandžaku i oslobođenju Berana i Andrijevice105
53.Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 4 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama Pete crnogorske NOU brigade protiv četnika u Gornjoj i Donjoj Morači106
54.Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 4 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu jedinica brigade na sektoru Berane-Andrijevica-Kolašin108
55.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 novembra 1943 god. štabu Pete crnogorske NOU brigade i Zetskom NOP odredu za pokret pravcem Prekobrđe-Lnjeva Rijeka-Kuči109
56.Zavjet boraca i rukovodilaca Drugog udarnog korpusa NOVJ od 7 novembra 1943 god. Centralnom komitetu KP Jugoslavije povodom proslave 26-te godišnjice Oktobarske revolucije112
57.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 7 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o situaciji na sektoru Brskuta i Lijeve Rijeke115
58.Naređenje štaba Pete crnogorske NOU brigade od 7 novembra 1943 god. svojim bataljonima za čišćenje terena Brskuta i Kuča od četničkih bandi117
59.Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije o borbama Druge proleterske divizije sa četnicima i Bugarima u rejonu Štitkova119
60.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 8 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o toku borbe s četnicima na teritoriji Kuča120
61.Zapovijest štaba Pete crnogorske NOU brigade od 8 novembra 1943 god. potčinjenim bataljonima za razbijanje četnika na teritoriji Kuča121
62.Obavještenje štaba Treće udarne divizije od 9 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o borbama Pete crnogorske NOU brigade u pravcu Bratonožića i Kuča124
63.Uputstvo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 9 novembra 1943 god. štabu Šeste crnogorske NOU brigade o pripremi za formiranje ove brigade125
64.Zapovijest štaba Pete crnogorske NOU brigade od 9 novembra 1943 god. potčinjenim bataljonima za razbijanje četnika u Kučima126
65.Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 9 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i POJ Makedonije o situaciji na teritoriji Crne Gore, Boke, Sandžaka i Hercegovine i o stečenim iskustvima u stvaranju NO vojske128
66.Naredba štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ za 10 novembar 1943 god. o postavljanju komandnog kadra u Šestoj crnogorskoj NOU brigadi132
67.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 10 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o namjerama neprijatelja na sektoru Gostilje-Poljice133
68.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 10 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o razbijanju četnika na teritoriji Kuča134
69.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 novembra 1943 god. štabu Pete crnogorske NOU brigade za mobilizaciju Kuča137
70.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 10 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o uspjesima brigade u borbi s četnicima na teritoriji Kuča138
71.Izvještaj štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa o razbijanju četničkih grupa u Kučima i oživljavanju četničkih bandi u Bjelopavlićima141
72.Izvještaj štaba italijanske brigade ,,Aosta" od 11 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o situaciji u Bjelopavlićima144
73.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 novembra 1943 god. štabu Druge proleterske i Treće udarne divizije u vezi sa zamjenom stručnog ženskog sanitetskog kadra u bataljonima145
74.Obavještenje političkog komesara Treće udarne divizije NOVJ od 11 novembra 1943 god. političkom komesaru Desete hercegovačke brigade o vojnopolitičkoj situaciji u Crnoj Gori147
75.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za postupak prema savezničkim oficirima i vojnicima u vezi s priloženim uputstvom Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije150
76.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 12 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije o situaciji u Kučima poslije razbijanja četnika151
77.Upozorenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 novembra 1943 god. štabu italijanske brigade "Aosta" na veću budnost prema četničkim grupicama152
78.Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 13 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o situaciji kod Zetskog i Lovćenskog NOP odreda153
79.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 13 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o napadu Nijemaca na položaje brigade154
80.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 novembra 1943 god. štabu Lovćenskog NOP odreda i udarnoj grupi bataljona za likvidiranje četničkih bandi u Staroj Crnoj Gori i mobilizaciju ljudstva155
81.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 14 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o sukobu sa Albancima i četnicima u Kučima157
82.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 14 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rezultatima borbe protiv Nijemaca, četnika i Arnauta na prostoriji Kuča i o novom rasporedu bataljona159
83.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 15 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o napuštanju teritorije Kuča163
84.Naredba štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. o formiranju Šeste crnogorske NOU brigade i njenom ulasku u sastav Treće udarne divizije164
85.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabu italijanske divizije "Taurinenze" za prebacivanje na prostoriju s. Odžak-s. Kosanica165
86.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabu italijanske divizije "Venecija" za smještaj jedinica na sektoru Prnjepolje-Bijelo Polje-Pljevlja166
87.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabu italijanske brigade "Aosta" za prebacivanje na teren Sandžaka167
88.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabu Pete crnogorske NOU brigade za prebacivanje dva bataljona u Bjelopavliće radi čišćenja terena od četničkih bandi i radi mobilizacije ljudstva169
89.Naređenje štaba Pete crnogorske NOU brigade NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabovima bataljona za zauzimanje položaja na sektoru Pipera i Bjelopavlića171
90.Izvještaj štaba Komskog NOP odreda od 17 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o formiranju prvog udarnog bataljona i nedostatku oružja i municije u odredu173
91.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 17 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu brigade prema naređenju štaba divizije174
92.Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 18 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o zamjeni i rasporedu bataljona i o situaciji oko Plava i Gusinja175
93.Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 18 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o stanju u Petoj crnogorskoj NOU brigadi i potrebi njenog popunjavanja176
94.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 19 novembra 1943 god. Komandi mjesta Pivski Manastir o zabrani kretanja stanovništva na teritoriji koju neprijatelj kontroliše i o vršenju mobilizacije177
95.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za primjenu naređenja Vrhovnog štaba o ishrani štabova, jahanju konja, disciplini i pozdravljanju179
96.Naredba štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ za 20 novembar 1943 god. o formiranju odeljenja i otsjeka u štabu korpusa185
97.Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 20 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru divizije187
98.Obavještenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 novembra 1943 god. štabu Pete crnogorske NOU brigade o odlaganju zadatka udarne grupe i o popuni brigade iz Zetskog NOP odreda190
99.Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 21 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije o napadu Nijemaca i četnika na pravcu Slatina-Jovanovići191
100.Obavještajni izvještaj štaba Treće udarne divizije od 22 novembra 1943 god. obavještajnom centru Drugog udarnog korpusa NOVJ o jačini neprijateljskih snaga po garnizonima Crne Gore i Boke193
101.Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 22 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rezultatima borbe na sektoru Bjelopavlića196
102.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 novembra 1943 god. šgabu Župopivskog teritorijalnog bataljona za mobilizaciju bataljona i njegovo prebacivanje na Gornju Breznu198
103.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 novembra 1943 god. Komandi mjesta Pivski Manastir za stavljanje posadne čete pod komandu Župopivskog bataljona i za snabdijevanje tog bataljona potrebnom količinom hrane199
104.Izvještaj štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 23 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona na liniji Kolašnn-Lijeva Rijeka-Bratonožići200
105.Obavještenje Glavnog Štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 24 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o neprijateljskim snagama u Nikšiću i akcijama na tom sektoru202
106.Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 24 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rasporedu brigade i situaciji na sektoru Sandžaka203
107.Obavještenje štaba Treće udarne divizije od 24 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o dolasku Lovćenaca u Šestu crnogorsku NOU brigadu209
108.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 novembra 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i pravce napada210
109.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 25 novembra 1943 god. Komandi mjesta Pnvski Manastir da pojača politički rad na terenu radi uspješnije mobilizacije novnh boraca213
110.Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 25 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o pokretima i akcijama brigade od 1 do 25 novembra214
111.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 26 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na svom području216
112.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 27 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o toku mobilizacije na svom području220
113.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 27 novembra 1943 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za prebacivanje udarnog bataljona na prostoriju s. Progonovići i stavljanje pod komandu udarne grupe222
114.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 novembra 1943 god. štabovima italijanskih divizija "Venecija"' i "Taurinenze" za formiranje divizije "Garibaldi" od ljudstva ovih divizija224
115.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 novembra 1943 god. za reorganizaciju italijanskih jedinica226
116.Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o formiranju Sedme crnogorske udarne brigade229
117.Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 28 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona na sektoru Bijelo Polje, Brodarevo, Berane, Andrijevica i situaciji u ovim srezovima230
118.Presuda Vojnog suda pri štabu Četvrte proleterske brigade NOVJ od 29 novembra 1943 god. dvojici dezertera231
119.Predlog Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 29 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ za upućivanje jednog bataljona na teren Kuča u cilju spriječavanja četničkog reorganizovanja i jačanja233
120.Naredba štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 novembra 1943 god. o formaciskom sastavu brigade i bataljona u italijanskoj diviziji "Garibaldi"234
121.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 novembra 1943 god. štabu Šeste crnogorske NOU brigade za napad na četnike u Kučima i Prekobrđu uz sadejstvo bataljona Pete crnogorske NOU brigade i Komskog NOP odreda236
122.Naredba štaba Pete crnogorske NOU brigade NOVJ od 30 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja i izvođenje akcija na sektoru Kuča i Bjelopavlića238
123.Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 30 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o upućivanju Četvrte italijanske brigade u sastav divizije "Garibaldi"241
124.Izvještaj štaba Treće udarne divizije NOVJ od 1 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji na sektoru divizije244
125.Izvještaj Obavještajnog centra Drugog udarnog korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. o vojnoj i političkoj situaciji na teritoriji Crne Gore, Boke, Sandžaka i Hercegovine245
126.Naređenje komandanta Hercegovačke divizije NOVJ od 2 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za aktivnije dejstvo na pravcu Grahovo-Vnluse-Velimlje-Nikšić-Bileća254
127.Direktivno pismo zamjenika političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 2 decembra 1943 god. svim partijcima u NOP odredima i komandama mjesta o partiskom radu u vojsci256
128.Naređenje štaba Desete hercegovačke, NOU brigade od 3 decembra 1943 god. štabovima bataljona za čišćenje prostorije Dolovi-Klobuk259
129.Izvještaj Glavnog štaba NOV n PO Crne Gore i Boke od 3 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o bojevima protiv Nijemaca i četnika i njemačkoj ofanzivi u Hercegovini261
130.Izvještaj štaba Župopivskog teritorijalnog bataljona od 3 decembra 1943 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o izvršenoj mobilizaciji266
131.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 decembra 1943 god. potčinjennm jedinicama za pravilan i drugarski odnos prema italijanskim oficirima i vojnicima267
132.Naređenje štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 4 decembra 1943 god. štabovima bataljona za prebacivanje na prostoriju Viluse-Spila-Bolosave270
133.Uputstvo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 decembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije za rad u slučaju jakog neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju272
134.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 decembra 1943 god. štabu Druge proleterske divizije za organizovanje jačeg otpora u cilju evakuacije bolnice i ratnog materijala iz Pljevalja275
135.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 decembra 1943 god. štabu Druge proleterske divizije za hitno prebacivanje jedinica na pravac Podpeći u cilju zaštite teških ranjenika276
136.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 decembra 1943 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za smještaj i obezbjeđenje teških ranjenika277
137.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 5 decembra 1943 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za upućivanje sto boraca radi popune Sedme crnogorske NOU brigade279
138.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 6 decembra 1943 god štabu Teritorijalnog bataljona u Pivskom Manastiru za izvršenje mobilizacije ljudstva u cilju obezbjeđenja pravca Jasenovo Polje-Nikšić280
139.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 depembra 1943 god. štabu Prvog bataljona Šeste crnogorske NOU brigade za ispitivanje situacije u pravcu Sandžaka281
140.Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru n Boku od 7 decembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije o određivanju boraca za Sedmu crnogorsku NOU brigadu282
141.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 7 decembra 1943 god potčinjenim jedinicama za hitno pregrupisavanje snaga u cilju odbrane oslobođene teritorije od nove njemačke ofanzive284
142.Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 8 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o razvoju događa na sektoru divizije poslije pada Pljevalja288
143.Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 8 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Bijelo Polje-Mojkovac-Berane- Andrijevica-Kuči-Bjeloplavlići i rezultatima bojeva udarne grupe290
144.Zapovest štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 8 decembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na četničku grupu u Gornjim Krivošijama293
145.Rezolucija intelektualaca Vasojevićke Nahije od 8 decembra 1943 godine295
146.Izvještaj štaba Komskog NOP odreda od 8 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji oko Murine, Plava i Gusinja300
147.Zapovijest komandanta Hercegovačke divizije NOVJ od 10 decembra 1943 god. štabovima Treće i Desete hercegovačke NOU brigade n Nikšićkog NOP odreda za napad na neprijatelja u Bileći i Lastvi301
148.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 10 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda303
149.Izvještaj pomoćnika načelnika Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 decembra 1943 god. svome štabu o situaciji na sektoru Tara-Kalinovik-Gacko-Nevesinje-Nikšić306
150.Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 decembra 1943 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o početku Šeste neprijateljske ofanzive na NOV i vojno-političkoj situaciji na teritoriji korpusa310
151.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 decembra 1943 god. štabu Pete crnogorske NOU brigade za pojačanje budnosti prema garnizonima Podgorica i Nikšić u vezi s početkom Šeste neprijateljske ofanzive313
152.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 decembra 1943 god. pomoćniku načelnika štaba korpusa za podnošenje izvještaja o situaciji na sektoru Durmitorskog NOP odreda i namjerama neprijatelja od pravca Nikšića315
153.Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV p PO za Crnu Goru i Boku o Šestoj neprijateljskoj ofanzivi na oslobođenu teritoriju Jugoslavije317
154.Zapovijest štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 12 decembra 1943 god. štabovima bataljona za energično protjerivanje neprijatelja ka Lastvi i za prebacivanje na pravac Drpe-Broćanac-Petrovićn-Knež Do319
155.Pismo političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 decembra 1943 god. političkim komesarima potčinjenih jedinica povodom zapovijesti Vrhovnog komandanta NOV i PO Maršala Tita321
156.Zapovijest Desete hercegovačke NOU brigade od 13 decembra 1943 god. štabovima bataljona za hitno prebacivanje na sektor Velimlja329
157.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 13 decembra 1943 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste brigade za rušenje komunikacija, izbjegavanje krutih frontova i uništavanje četničkih grupa u vezi sa Šestom neprijateljskom ofanzivom331
158.Uputstvo politkomesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. politkomesaru Hercegovačke divizije o radu diviziskog komiteta i o svestranoj pripremi političkih predavanja334
159.Uputstvo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. štabu Hercegovačke divizije o manevarskom načinu ratovanja i o iznenadnim napadima na neprijatelja336
160.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 decembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije za prihvatanje savezničkih oficira i najkorektnije postupanje prema njima339
161.Naređenje štaba Treće udarne diviznje NOVJ od 14 decembra 1943 god. štabovima brigada za hitno upućivanje po dvadeset konja za prenos ranjenika diviziske bolnice340
162.Izvještaj pomoćnnka načelnika štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 decembra 1943 god. svome štabu o situaciji na sektoru rijeke Tare i Nikšića341
163.Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Crne Gore i Boke o situaciji na sektoru Sandžaka344
164.Izvještaj štaba Komskog NOP odreda od 15 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na području: Peć, Plav, Gusinje, Berane, Andrijevica346
165.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 decembra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade za upućivanje brdske baterije u Kolašin348
166.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 decembra 1943 god. štabu italijanske divizije "Garnbaldi" za grupisanje svih artiljeraca u jednu četu pri štabu Druge brigade349
167.Izvještaj pomoćnika načelnika štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 decembra 1943 god. svome štabu o stanju na sektoru Trebinja, rijeke Tare i Nikšića350
168.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 18 decembra 1943 god. Komandi mjesta Pivski Manastir za povećavanje posadne čete u cilju kontrole terena354
169.Relacija štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 18 decembra 1943 god. za period od 1 do 15 decembra355
170.Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 18 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru dizizije359
171.Naređenje štaba Treće udarne divizije od 18 decembra 1943 god. štabovnma Četvrte, Pete i Teste brigade da prihvate engleske oficire i doprate do štaba Drugog udarnog korpusa361
172.Izvještaj pukovnika Obradovića od 19 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na rijeci Tari prema Pljevljima i Kosanici362
173.Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 20 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o povlačenju Nijemaca iz Kosanice i razbijanju četničke grupe u Kamenoj Gori364
174.Pismo Mitra Bakića, političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku, povodom popune brigada političkim kadrom sa terena366
175.Izvještaj pomoćnika načelnika štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 decembra 1943 god. svome štabu o situaciji na sektoru Durmitorskog NOP odreda i o prebacivanju ranjenika u Boan369
176.Izvještaj štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa o stanju na sektoru Šahovića372
177.Pismo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 decembra 1943 god. italijanskoj Vrhovnoj komandi o borbama italijanske divizije "Garibaldi" na teritoriji Crne Gore i o slanju pomoći za njeno snabdijevanje373
178.Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o situaciji na području Korpusa i o potrebi za formiranje jedne bokeljske brigade374
179.Uputstvo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Crne Gore n Boke za pravilno tumačenje odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a borcima i narodu376
180.Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 decembra 1943 god. štabovima divizija i samostalnih brigada o odluci Centralnog komiteta KPJ o ukidanju politodjela u brigadama i postavljanju politodjela u divizijama377
181.Izvještaj Obavještajnog centra Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 23 decembra 1943 god. o situaciji u Hercegovini i na terenu Nikšićkog i Zetskog NOP odreda379
182.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 23 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji odreda382
183.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu Pete crnogorske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Lutovo u cilju napada na neprijateljske položaje Vjetarnik-Pogane Međe386
184.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 26 decembra 1943 god. Komandn mjesta Pivski Manastir za upućivanje određenog broja boraca i za stalno postavljanje zasjeda četničkim grupama388
185.Pismo političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku povodom odluke CK KPJ o formiranju politodjela u divizijama i organizovanju partiskog kursa pri štabu Treće divizije390
186.Uputstvo političkog komesara Durmitorskog NOP odreda od 27 decembra 1943 god. političkim komesarima bataljona o političkom i kulturnom radu sa borcima393
187.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za unapređivanje u podoficirski čin svih starijih boraca397
188.Pismo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Crne Gore i Boke povodom razmještaja i popune kadrova u odredima i neizvršavanja naređenja od strane pojedinih štabova odreda398
189.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Sandžaka za veću aktivnost na komunikaciji Pljevlja-Čajniče400
190.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. o formiranju Sedme crnogorske NOU brigade403
191.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. štabu Druge i Treće divizije i Glavnom štabu za Sandžak za novi raspored jedinica u cilju blokiranja komunikacije Prijepolje-Pljevlja-Čajniče-Goražde i razbijanja četničkih snaga408
192.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 30 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na terenu odreda410
193.Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 30 decembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru divizije od 18 do 30 decembra413
194.Čestitka štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ svnm borcima i rukovodiocima na teritoriji Crne Gore i Boke, Hercegovine i Sandžaka povodom nastupajuće 1944 godine i poziv na još odlučniju borbu415
195.Čestitka štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 31 decembra 1943 god. borcima i rukovodiocima italijanske divizije "Garibaldi" povodom nastupajuće 1944 godine419
196.Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na nove položaje u cilju zatvaranja pravca Peć-Sjenica-Prijepolje-Pljevlja-Goražde420
II - Četnički dokumenti
197.Pismo Đorđija Lašića od 6 novembra 1943 god. Ljubu Vuksanoviću kojim traži saradnju s Njemcnma radi preduzimanja akcije protiv partizana u Kučima429
198.Pismo Đorđija Lašića od 23 novembra 1943 god. majoru Veličku Bojoviću o dezorganizaciji i demoralizaciji četnika u Crnoj Gorn430
199.Proglas privremenog političkog voćstva Crnogorske federalističke stranke od 25 decembra 1943 god. crnogorskom narodu za jedinstvo u borbi protiv Narodnooslobodilačke vojske433
Registar*
BIBLIOTEKA