ZBORNIK NOR-a. tom III - BORBE U CRNOJ GORI - KNJIGA 5 - januar-septembar 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Italijanski i četnički dokumenti
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta NOV i POJ
1.Naređenje Operativnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od aprila 1943 god. Štabu Lovćenskog NOP odreda za formiranje partizanskih jedinica7
2.Poziv Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 6 aprila 1943 god. narodu Crne Gore i Boke za stupanje u jedinstveni front borbe protiv okupatora10
3.Poziv Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 aprila 1943 god. crnogorskom narodu za stupanje u redove slavne Narodnooslobodilačke vojske14
4.Pismo političkog komesara Treće udarne divizije od 20 aprila 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o velikim uspjesima NOVJ u borbi protiv okupatora i četnika i potrebi formiranja jačih vojnih jedinica u svim krajevima Crne Gore17
5.Zapovijest Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 28 aprila 1943 god. za napad na neprijateljsko uporište Javorak20
6.Poziv Glavnog štaba NOV p PO Crne Gore i Boke od 30 aprila 1943 god. narodu Vasojevićke Nahije za napuštanje četničkog pokreta i prelaz na stranu NOV Jugoslavije24
7.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 30 aprila 1943 god. partizanskom odredu u Morači da se stavi pod komandu komandira Treće čete Drugog bataljona Četvrte proleterske brigade27
8.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od aprila 1943 god. lovćenskim i drugim partizanskim odredima sa svoje teritorije za upućivanje ljudstva u jedinice NOV Jugaslavije28
9.Poziv boraca i rukovodilaca Pete crnogorske udarne brigade od konca aprila 1943 god. crnogorskom narodu za napuštanje četničkih vođa i za stupanje u redove NOV Jugoslavije29
10.Zapovijest Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 1 maja 1943 god. svim partizanskim odredima za pojačanu borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika31
11.Poziv Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 3 maja 1943 god. italijanskoj okupatorskoj komandi u Nikšić za upućivanje hrane italijanskim zarobljenicima i za pregovore oko zamjene zarobljenika33
12.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 3 maja 1943 god. Štabu Nikšićkog partizanskog odreda za prelaz u ofanzivu34
13.Telegram Štaba Druge proleterske divizije od 4 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rezultatima boja na Javorku35
14.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 9 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o toku i rezultatima boja na Javorku35
15.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 10 maja 1943 god. Štabu Zetskog partizanskog odreda za političko razbijanje četnika na svom terenu40
16.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 10 maja 1943 god. Štabu Bistričkog partizanskog odreda o spriječavanju evakuacije stanovništva u pravcu Kolašina42
17.Naredba Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 14 maja 1943 god. o obrazovanju i ustrojstvu vojnih vlasti na teritoriji Crne Gore i Boke43
18.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 17 maja 1943 god štabovima Prve proleterske i Treće krajiške brigade da budu u stalnom kontaktu sa neprijateljem i da ga po mogućnosti zbace sa Mojkovca preko Tare46
19.Poziv Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 26 maja 1943 god. narodu Crne Gore i Boke za stupanje u NOV Jugoslavije i odlučnu borbu protiv okupatora i četničkih izroda47
20.Izvještaj narodnog heroja Save Kovačevića od 28 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV Jugoslavije o boju na Krnovu i situaciji oko Šavnika51
21.Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 30 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV Jugoslavije o rasporedu svojih bataljona52
22.Izvještaj Treće udarne divizije od 2 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napuštanju Šavnika i bojevima na Javorku53
23.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 2 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV Jugoslavije o bojevima divizije na položajima Plužine - Miloševići - Brljevo - Sedlari i o novim neprijateljskim kolonama od pravca Čemerno53
24.Poziv Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od avgusta 1943 god. za ustajanje u sveopštu oružanu borbu56
25.Poziv Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 8 septembra 1943 god. komandantima italijanske vojske u Crnoj Gori da se priključe Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije i da oslobode zarobljenike iz logora i zatvora60
26.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa od 10 septembra 1943 god. štabovima NOP odreda na teritoriji Crne Gore, Boke, Sandžaka i Hercegovine za sprovođenje mobilizacije62
27.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa od 11 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o prebacivanju Pete crnogorske NOU brigade na teren Crne Gore i razvoju događaja u svijetu i kod nas61
28.Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 septembra 1943 god. svim svojim jedinicama za podizanje i usavršavanje vojničkog znanja, vojne discipline i uvođenje jednoobrazne administracije66
29.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa od 13 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o situaciji na teritoriji Hercegovine i Sandžaka69
30.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 septembra 1943 god. Ivanu Milutinoviću, po pitanju slanja vojnih jedinica radi pomoći Crnoj Gori71
31.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 septembra 1943 god. Štabu Četvrte crnogorske i Druge dalmatinske proleterske brigade za pokret u selo Borovo73
32.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 19 septembra 1943 god. komandantu italijanske divizije "Taurinenze" za povezivanje sa našim jedinicama77
33.Proglas Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 19 septembra 1943 god. povodom četničkog poziva partizanima da se vrate kućama78
34.Direktivno pismo Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 20 septembra 1943 god. političkim komesarima divizija, brigada i bataljona za pojačani politički rad među borcima i za pravilan odnos prema narodu80
35.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 septembra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za likvidiranje četničkih bandi u južnoj Hercegovini i jednom dijelu Crne Gore i za izvršenje mobilizacije84
36.Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 20 septembra 1943 god. Štabu Lovćenskog NOP odreda da produže sa svojim borbenim tradicijama86
37.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 septembra 1943 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za podnošenje izvještaja o situaciji na području odreda89
38.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 septembra 1943 god. štabovima Četvrte proleterske i Druge dalmatinske za pokret prema Crnoj Gori i Štabu Druge proleterske divizije za energično čišćenje četničkih bandi sa teritorije Sandžaka90
39.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 septembra 1943 god. pomoćniku načelnika Štaba za vršenje mobilizacije na teritoriji Sandžaka92
40.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 septembra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za odlaganje napada na Nikšić i za podnošenje detaljnog izvještaja o stanju neprijateljskih garnizona na teritoriji Crne Gore, Boke i Hercegovine93
41.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 23 septembra 1943 god. Glavnom štabu za Crnu Goru i Boku o mobilizaciji u Banjanima i formiranju opštinskog NO odbora96
42.Pismo narodnog heroja Ivana Milutinovića člana Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 septembra 1943 god. drugu Blažu Jovanoviću o potrebi popune Četvrte i Pete crnogorske NOU brigade i pripremama za formiranje Šeste crnogorske brigade98
43.Izvještaj Branka Obradovića od 23 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o neposrednim zadacima jedinica Druge proleterske divizije na teritorijn Sandžaka99
44.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 24 septembra 1943 god. Štabu Drutog udarnog korpusa o rasporedu naših jedinica i snazi neprijatelja na teritoriji Crne Gore101
45.Poziv Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 24 septembra 1943 god. komandantu italijanske divizije "Taurinenze" da ostane pri ranije datoj odluci za prilaz Narodnooslobodilačkoj borbi107
46.Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 25 septembra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da izvrši pokret u pravcu Gornjeg Lipova109
47.Izvještaj komandanta Treće udarne divizije NOV Jugoslavije od 25 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju u Hercegovini i srezu Nikšićkom i o narednim zadacima divizije110
48.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 25 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o razoružanju dijelova italijanske divizije "Taurinenze"114
49.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 26 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o razbijanju četnika ka crnogorsko-hercegovačkoj granici i situaciji oko Nikšića115
50.Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 26 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o organizaciji vojnih vlasti u pozadini122
51.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 septembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge dalmatinske brigade na prostoriju Mojkovca i za čišćenje Sandžaka od četničkih bandi123
52.Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 septembra 1943 god. komandantu italijanske divizije "Venecija" za prekid saradnje sa četnicima i za zajedničku borbu protiv Njemaca125
53.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 27 septembra 1943 god. Komandi kolašinske partizanske čete da se prebaci na Drijenak i stavi pod komandu Četvrte proleterske brigade127
54.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 28 septembra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije o zadacima na sektoru Nikšić - Podgorica u vezi novonastale situacije poslije oslobođenja Kolašina128
55.Zajednički proglas Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku i Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 septembra povodom oslobođenja Kolašina130
56.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i POJ za Crnu Goru i Boku o situaciji na svom području133
57.Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 28 septembra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije o situaciji na području odreda137
58.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 septembra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za zauzimanje Mateševa140
59.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 septembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge proleterske brigade na Mojkovac u cilju razbijanja četničkih snaga u Vasojeviće i pridobijanja italijanske divizije "Venecija"142
60.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 29 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o stanju partizanskih odreda sa svog područja i borbama Pete udarne brigade sa četnicima143
61.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o situaciji na sektoru divizije146
62.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 septembra 1943 god. Štabu Vasojevićkog udarnog bataljona za prebacivanje na sektor Kolašina150
63.Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 septembra 1943 god. potpukovniku savezničke engleske vojske u Beranama da se poveže sa NOV Jugoslavije i prebaci kod Štaba korpusa151
64.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 30 septembra 1943 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za pojačani masovno politički rad u cilju pretstojeće opšte mobilizacije na teritoriji odreda152
65.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od kraja septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o stanju kod Nikšićkog i Lovćenskog odreda i jačina neprijateljskog garnizona u Nikšiću154
66.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV za Crnu Goru i Boku o bojevima protiv četnika i Njemaca na teritoriji odreda i namjerama italijanske divizije "Taurinenze"155
67.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 1 oktobra 1943 god. Štabu Vasojevićkog bataljona da se hitno prebaci na sektor Kolašina157
68.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i POJ od 1 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade radi odbrane oslobođenog Kolašina158
69.Izvještaj Štaba Vasojevićkog udarnog bataljona od 1 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o bojevima bataljona na položajima Ključ - Zekova Glava - Troglav159
70.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i POJ od 2 oktobra 1943 god. Štabu Vasojevićkog bataljona da se prebaci u Rovačko Trebaljevo161
71.Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 8 oktobra 1943 god. Udarnoj grupi, Četvrtoj proleterskoj brigadi i Vasojevićkom NOP bataljonu za napad na četničke bande koje ugrožavaju oslobođeni Kolašin162
72.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i POJ od 4 oktobra 1943 god. Štabu Udarne grupe za napad na četnike pravcem Šljivovice - Jablanovo Brdo u cilju odbrane oslobođenog Kolašina164
73.Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze sa Jahorinskim odredom, Glavnim štabom Crne Gore i Drugom proleterskom divizijom i o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda167
74.Direktiva Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 5 oktobra 1943 god. jedinicama na području Vasojevića za pravilno postupanje prema narodu170
75.Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 5 oktobra 1943 god. Četvrtoj proleterskoj, Drugoj dalmatinskoj, Trećem bataljonu Treće sandžačke brigade i Vasojevićkom bataljonu za pripremu napada na Berane172
76.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jutoslavije od 7 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za razbijanje četničke bande Baja Stanišića174
77.Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 7 oktobra 1943 god. Udarnoj grupi za zauzimanje dominantnih položaja oko Berana175
78.Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 8 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije "Venecija" na zajedničku borbu protiv njemačkih okupatora177
79.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 8 oktobra 1943 god. Štabu Andrijevičkog partizanskog bataljona za mobilizaciju ljudstva u Srezu andrijevičkom178
80.Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 8 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije o ponovnom prikupljanju četnika za napad na Kolašin i Mateševo180
81.Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o rezultatima prvih pregovora sa pretstavnicima italijanske divizije "Venecija"183
82.Uputstvo Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 9 oktobra 1943 god. načelniku svoga štaba za dalje vođenje pregovora sa komandom italijanske divizije "Venecija"185
83.Izvještaj Rudolfa Primorca od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV n PO Jugoslavnje o toku i rezultatima pregovora sa komandantom italijanske divizije "Venecija"187
84.Izvještaj Štaba Druge proleterske udarne divizije od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV i POJ o mobilizaciji i formiranju novih jedinica na sektoru Pljevalja190
85.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 10 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske udarne brigade za preuzimanje komande nad bataljonnma koji dolaze od Bijelog Polja i Zaostra192
86.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu udarne grupe za raspored bataljona u Berane i okolinu193
87.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske brigade za ulazak u Andrijevicu i za razbijanje četničkih bandi na Trešnjeviku i Rudom Brdu191
88.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za sadejstvo sa Drugom dalmatinskom brigadom u razbijanju četnika na Trešnjeviku i Rudom Brdu195
89.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1943 god. Štabu Andrijevičkog partizanskog bataljona za sadejstvo sa Drugom dalmatinskom brigadom u zauzimanju Andrijevice196
90.Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 11 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Crne Gore i Boke o aktivnosti četnika na terenu odreda i borbi protiv njih197
91.Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 11 oktobra 1943 god. Štabu Župopivskog teritorijalnog bataljona za mobilizaciju ljudstva na terenu i pomoć drugim jedinicama u čišćenju terena od četničkih bandi200
92.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 12 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji na svom području201
93.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 12 oktobra 1943 god. svome Štabu o razvoju događaja u Sandžaku i potrebi formiranja Štaba Sandžačkog partizanskog odreda204
94.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o iznenadnom napadu Njemaca na pravcu Nikšić - Grahovo u cilju razbijanja italijanske divnzije "Taurinenze"207
95.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOV Jugoslavije od 12 oktobra 1943 god. Štabu Pete crnogorske udarne brigade i italijanskoj brigadi "Aosta" za pripremu napada na četničke bande Baja Stanišića kod Manastira Ostroga214
96.Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade o upućivanju 300 boraca Lovćenskog odreda za popunu brigade i o situaciji u Hercegovini i oko Nikšića216
97.Naređenje Štaba Treće udarne divizije od 12 oktobra 1943 god. Štabu Zetskog NOP odreda o povezivanju s jedinicama Četvrte p Pete brigade u cilju izvršavanja zadataka na sektoru Bratonožića - Kuča - Pipera i Bjelopavlića218
98.Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 12 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije o bojevima brigade od 7 do 12 oktobra i razvoju događaja u Crnoj Gori219
99.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 13 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije NOVJ za čvrsto obezbjeđenje Pljevalja i prebacivanje manjih snaga preko Lima222
100.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 13 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije o razvoju događaja na sektoru Vasojevića225
101.Proglas Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavnje od 13 oktobra 1943 god. narodu Crne Gore, Boke, Hercegovine i Sandžaka povodom oslobođenja Vasojevićke Nahije227
102.Izvještaj Štaba italijanske brigade "Aosta" od 13 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije NOV Jugoslavije o izvršenju zadataka na rušenju komunikacnje Nikšić - Šavnik230
103.Pismo Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo n Metohiju o potrebi što bolje međusobne saradnje i o razvoju situacije na teritoriji Crne Gore231
104.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 15 oktobra 1943 god. Štabu Bjelopoljskog partizanskog bataljona za upućivanje omladinaca u Drugu i Četvrtu proletersku brigadu233
105.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 15 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za dočekivanje engleskih aviona i raspodjelu dobivenog materijala235
106.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 15 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o uspjesima Treće udarne divizije NOV Jugoslavije kod Ostroga i situaciji oko Nikšića i Danilovgrada236
107.Poziv boraca i rukovodilaca Druge dalmatinske NOU brigade od 15 oktobra 1943 god. borcima i rukovodiocima Druge proleterske i Treće sandžačke brigade na takmičenje u čast dana Oktobarske revolucije237
108.Izvještaj Štaba Župopivskog NOP teritorijalnog bataljona od 15 oktobra 1943 god. Štabu Durmitorskog odreda o organizaciji bataljona238
109.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 16 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije "Venecija" za dostavljanje hrane vojnicima razbijene italijanske divizije "Taurinenze"239
110.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje dva bataljona Pete crnogorske NOU brigade na sektor Bratonožića241
111.Pismo Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o bojevima protiv Njemaca i četnika na komunikaciji Nikšić - Danilovgrad242
112.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOV Jugoslavije od 16 oktobra 1943 god. Štabu italijanske brigade "Aosta" za pojačanu budnost prema Nikšiću i za dostavljanje izvještaja o svakoj promjeni243
113.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOV Jugoslavije od 16 oktobra 1943 god. Štabu Zetskog NOP odreda za stavljanje bataljona iz Kuča pod komandu Pete crnogorske brigade radi operacije u Bjelopavliće244
114.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 oktobra 1943 god. Štabu Desete hercegovačke brigade za prebacivanje dijelova brigade na položaje Stubica - Bogetići radi sadejstva sa Petom brigadom246
115.Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 16 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o bojevima s četnicima na sektoru Berana i Trešnjevika243
116.Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 16 oktobra 1943 god. Štabu Treće NO udarne divizije o situaciji na području odreda249
117.Izvještaj Štaba Vasojevićkog udarnog bataljona od 16 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske brigade o stanju i rasporedu bataljona251
118.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za prebacivanje dva bataljona Pete brigade na pravac Bioče - Kuči - Zeta čim likvidiraju četničku bandu Baja Stanišića252
119.Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 17 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o situaciji na sektoru Andrijevica - Čakor i o namjeri za formiranje Šeste crnogorske brigade254
120.Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 17 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o bojevima protiv Nijemaca i Albaneza na položajima Andrijevica - Čakor256
121.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 18 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za upućivanje određenog broja boraca i komandnog kadra radi formiranja pratećeg bataljona Štaba korpusa261
122.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 18 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za uredno vođenje operaciskih dnevnika i relacija263
123.Izvještaj Štaba italijanske brigade "Aosta" od 18 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije o neprijateljskim snagama u Nikšićkom garnizonu265
124.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 19 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije za pokret pravcem Piperi - Vjetarnik sa Petom crnogorskom NOU brigadom u cilju napada neprijatelja sa leđa266
125.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 19 oktobra 1943 god. za formiranje Druge brigade alpinaca "Taurinenze"268
126.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 19 oktobra 1943 god. Štabu Druge italijanske brigade alpinaca za zatvaranje pravca Gornje i Donje Lipovo i obezbjeđenje komunikacije Kolašin - Mojkovac269
127.Saučešće Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 oktobra 1943 god. borcima i oficirima italijanske divizije "Venecija" povodom junačke smrti kapetana Rive270
128.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 19 oktobra 1943 god. Petoj crnogorskoj NOU brigadi za napad na neprijatelja na pravcu Lijeve Rijeke i za koordinaciju sa Četvrtom proleterskom brigadom271
129.Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 19 oktobra 1943 god. Štabu korpusa o situaciji na položajima Druge dalmatinske brigade272
130.Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 oktobra 1943 god. Štabu Pete crnogorske NOU brigade, brigadi "Aosta" i Nikšićkom NOP odredu za sadejstvo sa Četvrtom proleterskom brigadom na pravcu Bioče - Lijeva Rijeka i za napade na okupatora koji komunicira na cesti Nikšić - Podgorica277
131.Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o likvidaciji četničke grupe Baja Stanišića i Blaža Đukanovića u Manastiru Ostrogu280
132.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 20 oktobra 1943 god. Štabu Druge brigade alpinaca "Taurinenze" za organizovanje obavještajne službe u brigadi i podnošenje redovnih i vanrednih izvještaja284
133.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 20 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije "Venecija" da se prebaci na sektor Mojkovac - Šahovići - Bijelo Polje i stavi na raspoloženje jedinicama Korpusa artiljeriju, motorizaciju i sredstva veze286
134.Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 20 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o zadatku za presijecanje komunikacije Podgorica - Kolašin i snagama neprijatelja na tom pravcu288
135.Obavještajni izvještaj Treće udarne divizije NOVJ od 20 oktobra 1943 god. obavještajnom centru Drugog Udarnog korpusa o stanju u okupatorskim garnizonima i o aktivnosti četnika289
II - Italijanski i četnički dokumenti
136.Naređenje Štaba Limskog korpusa - Gorski štab od 16 januara 1943 god. komandantu Druge beranske brigade da sreski četnički komandant liši slobode budimske partizane i sprovede u sreski četnički zatvor u Kolašin297
137.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 29 januar 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o sukobu sa partizanskom trojkom kod Drušića299
138.Izvještaj komandanta Donjoržanskog četničkog bataljona od 29 januara 1943 god. komandantu Druge beranske četničke brigade o odašiljanju ljudstva za Bosnu300
139.Izvještaj kapetana De Đinetija (De Jinetti) od 6 februara 1943 god. o čišćenju prostora Podi - Kameno (Kotor) od komunista301
140.Izvještaj Komande mjesta - Kotor od 20 februara 1943 god. komandantu Šestog armijskog korpusa o situaciji i snazi vojnih jedinica na svom sektoru302
141.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 5 marta 1943 god. svojoj intendanturi da nagradi četnike i jedinice Šestog italijanskog armijskog korpusa304
142.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 16 mart 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o prebacivanju četnika sa sektora Kolašina na sektor Kalinovika305
143.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 17 mart 1943 god. Višoj komandi oružannh snaga "Slovenija - Dalmacija" o akcijama četnika na sektoru Crne Gore i Hercegovine306
144.Izvještaj inspektorata zone nacionalne žandarmerije od 18 marta 1943 god. komandantu Zetskog četničkog odreda o vraćanju grupe partizana iz Bosne na teren Crne Gore308
145.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 11 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na teritoriji Crne Gore i Hercegovine312
146.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijekog korpusa za 12 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o povlačenju italijanskog garnizona Čajniče prema Pljevljima314
147.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 17 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima Njemaca i četnika na sektoru Pljevalja, Nikšića i Podgorice (Titograda)315
148.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 18 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o prelasku jedinica NOVJ preko Pive i povlačenju četnika317
149.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 19 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na sektoru Žabljaka i Nikšića319
150.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 20 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na sektoru Foče, Pljevalja, Žabljaka, Nikšića i Andrijevice321
151.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 21 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na sektoru Žabljaka323
152.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 22 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na sektoru Foče, Žabljaka, Nikšića i Peći325
153.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 24 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na sektoru Pljevalja, Žabljaka, Nikšića, Podgorice i Kolašina327
154.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 25 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na sektoru Pljevalja, Nikšića i Podgorice329
155.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 26 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na sektoru Pljevalja, Žabljaka i Nikšića331
156.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 27 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima oko Nikšića333
157.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 28 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o pomjeranju i rasporedu četničkih snaga na sektoru Žabljaka, Nikšića i Podgorice334
158.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 29 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na sektoru Nikšića336
159.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 30 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na sektoru Kolašina i Nikšića338
160.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 1 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima u rejonu Žabljaka, Kolašina i Nikšića340
161.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 2 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o napadu Narodnooslobodilačke vojske na uporište Javorak i ulasku njemačkih jedinica u Brodarevo341
162.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 3 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o pobjedi Narodnooslobodilačke vojske na Javorku i saradnji sa četnicima i separatistima343
163.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 4 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovennja - Dalmacija" o povlačenju italijanskih jedinica prema Nikšiću i o novom rasporedu četničkih snaga345
164.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 5 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o napadu Narodnooslobodilačke vojske na četnike oko Kovrena i napredovanju prema Nikšiću347
165.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 6 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima na prostoriji Bijelog Polja, Kolašina i Nikšića349
166.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 7 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o napredovanju partizansknh snaga u okolini Nikšića351
167.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 8 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o dolasku Narodnooslobodilačke vojske u Mojkovac i manjim pokretima i akcijama na prostoriji oko Nikšića352
168.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 9 maja 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o odlaganju operacije u zoni Nikšića354
169.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 11 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o napadu Narodnooslobodilačke vojske na jednu italijansku auto-kolonu355
170.Obavještenje Vrhovne komande italijanske vojske od 11 maja 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o učešću jedinica Šestog armijskog korpusa u Crnoj Gori na obezbjeđenje linije Podgorica - Nikšić - Bileća357
171.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 12 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima oko Bijelog Polja i Nikšića358
172.Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 12 maja 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o rezultatima razgovora sa guvernerom Crne Gore po pitanju rasporeda italijanskih snaga na teritoriji Crne Gore i Hercegovine360
173.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 13 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima u rejonu Bijelog Polja i Nikšića361
174.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 13 maja 1943 god. Vrhovnoj komandi italijanske vojske o stavljanju dijelova Šestog armijskog korpusa pod komandu Četrnaestog armijskog korpusa363
175.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 13 maja 1943 god. Komandi Šestog armijskog korpusa za zatvaranje izlaza iz zone Njegoša ka Trebinju i Grahovu364
176.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 14 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o bojevima u rejonima Pljevlja, Nikšić, Podgorica365
177.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 15 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima italijanskih i njemačkih trupa oko Bijelog Polja i Šahovića367
178.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 16 maj 1943 god. Komandi Druge armije o rasporedu snaga i dolasku novih njemačkih, bugarskih i italijanskih jedinica na sektor Pljevalja i Podgorice368
179.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 17 maj 1943 god. Komandi Druge armije o pokretima njemačkih jedinica od Sandžaka i bojevima italijanskih jedinica u rejonu Podgorice370
180.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 18 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima u rejonu Bijelog Polja i Podgorice372
181.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 19 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima na sektoru Bijelog Polja, Kolašina i Podgorice374
182.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 20 maj 1943 god. Komandi Druge armije o spajanju njemačkih i italijanskih snaga na komunikaciji Podgorica - Kolašin376
183.Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 20 maja 1943 god. Štabu Četrnaestog armijskog korpusa o nastupanju njemačkih jedinica od Vilusa ka Nikšiću378
184.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 21 maj 1943 god. Komandi Druge armije o rasporedu njemačkih i italijanskih jedinica na sektoru Pljevlja - Tulovo i dolazak njemačke divizije "Princ Eugen" na sektor Nikšić379
185.Naređenje Štaba Šestog armijskog korpusa od 21 maja 1943 god. Štabu sektora Kotora i Dubrovnika za zatvaranje prilaza prema Vilusima, Grahovu i Trebišnici381
186.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 22 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima oko Nikšića382
187.Obavještenje Štaba Druge armije od 22 maja 1943 god. Štabu Šestog armijskog korpusa o prebacivanju divizije "Marke" iz zone Mostara na teritoriju Crne Gore384
188.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 23 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima njemačkih i italijanskih jedinica na prostoriji Kolašin - Andrijevica i Nikšić385
189.Naređenje Štaba Šestog armijskog korpusa od 23 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za predislokaciju387
190.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 24 maj 1943 god. Komandi Druge armije o obrazovanju grupe bataljona u dolini rijeke Zete i u zoni Lijeve Rijeke388
191.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 25 maj 1943 god. Komandi Druge armije o rasporedu jedinica divizije "Princ Eugen" i povratku puka "Brandenburg" u Sandžak390
192.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 26 maj 1943 god. Komandi Druge armije o dolasku desnog krila 118 njemačke divizije u Čelebić i Pete borbene grupe 369 divizije u Popov Do392
193.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 27 maj 1943 god. Komandi Druge armije o povlačenju 118 i 369 njemačke divizije od Meljaka i Čelebića i o hapšenju četničkih vođa394
194.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 28 maj 1943 god. Komandi Druge armije o pokretu jedinica divizije "Princ Eugen" i drugih396
195.Izvještaj komandanta četničkog korpusa od 28 maja 1943 god. komandantu četničkih snaga za Crnu Goru o razoružavanju četničkih jedinica od strane Njemaca398
196.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 29 maj 1943 god. Komandi Druge armije o pokretima i bojevima njemačkih i italijanskih jedinica399
197.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 30 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima njemačkih i italijanskih jedinica na sektoru Pljevalja, Šavnika i Nikšića401
198.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 31 maj 1943 god. Komandi Druge armije o rasporedu i bojevima njemačkih i italijanskih jedinica na sektoru Pljevalja, Šavnika, Nikšića i Kolašina403
199.Izvještaj Komande trupa Crne Gore od 1 juna 1943 god. Vrhovnoj komandi italijanske vojske o izmjeni u rasporedu jedinica na području svoje komande405
200.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 1 juni 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima na sektoru rijeke Pive407
201.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 2 juni 1943 god. o bojevima protiv snaga NOVJ na sektoru Šavnika409
202.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 3 juni 1943 god. Komandi druge armije o rasporedu italijanskih i njemačkih divizija u Crnoj Gori411
203.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 4 juni 1943 god. Komandi Druge armije o pripremi protivnapada u pravcu Mratinja i premještanju Prve divizije u Šavnik413
204.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 5 juni 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima između Pive i Sutjeske414
205.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 6 juni 1943 god. Komandi Druge armije o toku operacija na sektoru Sutjeske416
206.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 7 juni 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima na sektoru između Sutjeske i Pive sjeverno od Komarnice418
207.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 9 juni 1943 god. Komandi Druge armije o rezultatima bojeva oko Tjentišta i sjeverozapadno od Durmitora419
208.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 10 juni 1943 god. Komandi Druge armije o pritisku jedinica NOVJ na njemački obruč oko Sutjeske i pojačanju njemačkih trupa na tom sektoru421
209.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 11 juni 1943 god. Komandi Druge armije o protivnapadu njemačkih jedinica u dolini Sutjeske423
210.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 12 juni 1943 god. Komandi Druge armije o proboju jedinica NOVJ sjeverno od Sutjeske i rasporedu italijanskih, njemačkih i bugarskih jedinica425
211.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 13 juni 1943 god. Komandi Druge armije o protivnapadu jedinica Narodnooslobodilačke vojske koje su probile obruč sjeverno od r. Sutjeske427
212.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 14 juni 1943 god. Komandi Druge armije o neuspjehu njemačke komande u opkoljavanju i uništenju Narodnooslobodnlačke vojske na sektoru Sutjeske429
213.Dnevni izvještaj Komande Šestog armnjskog korpusa za 15 juni 1943 god. Komandi Druge armije o čišćenju terena poslije proboja jedinica NOVJ na Sutjesci431
214.Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 16 juni 1943 god. Komandi Druge armije o čišćenju zone između Pive i Durmitora433
215.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 17 juni 1943 god. Komandi Druge armije o rezultatima bojeva na teritoriji Crne Gore za vrijeme Pete neprijateljske ofanzive434
216.Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 18 juni 1943 god. Komandi Druge armije o rezultatima čišćenja terena poslije proboja jedinica NOVJ na Sutjesci436
217.Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 19 juni 1943 god. Komandi Druge armije o čišćenju terena na području Pive, Tare, Ćeotine i Durmitora438
218.Dnevni izvještaj Komande trupa Crne Gore za 5 avgust 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" o partizanskim akcijama na sektoru Kolašina i Cetinja439
219.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 6 avgust 1943 god. Komandi Druge armije o sukobu između Vasojevićkog NOP bataljona i četnika u zoni Andrijevice440
220.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 7 avgust 1943 god. Komandi Druge armije o dolasku 118 njemačke divizije u Brodarevo441
221.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 1 septembar 1943 god. Komandi Druge armije o akcijama izviđanja i čišćenju terena od partizana-ilegalaca na teritoriji Crne Gore442
222.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 2 septembar 1943 god. Komandi Druge armije o represalijama na sektoru Kolašina444
223.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 4 septembar 1943 god. Komandi Druge armije o čišćenju terena od partizana na području Crne Gore445
224.Dnevni nzvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 5 septembar 1943 god. Komandi Druge armije o čišćenju terena od partizana i italijanskim gubicima kod Kapetanova Jezera (Nikšić)447
225.Naređenje Štaba Zetskog četničkog odreda od 7 oktobra 1943 god. komandantu Danilovgradske brigade da izvrši mobilizaciju Petrušinskog, Kosovoluškog i Martinićko-brajovićkog bataljona448
Registar*
BIBLIOTEKA