ZBORNIK NOR-a. tom III - BORBE U CRNOJ GORI - KNJIGA 4 - 1941-1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Riječ Redakcije7
BORBE U CRNOJ GORI 1941-1942.
I - Dokumenta NOV i POJ
1.Uputstvo privremene Vrhovne komande nacionalnooslobodilačkih trupa Crne Gore, Boke i Sandžaka od 22 jula 1941 god. narodu i komandama odreda za izbor pretstavnika narodne vlasti i političkih organa u vojnim jedinicama9
2.Rezolucija pokrajinskog savjetovanja Komunističke partije Jugoslavije za Crnu Goru, Sandžak i Boku i pismo delegata CK KPJ Milovana Đilasa12
3.Zapisnik sa partiske konferencije cetinjske partiske organizacije od 12 septembra 1941 godine32
4.Izvještaj sa mjesne konferencije KPJ u Grahovu od 3 oktobra 1941 godine40
5.Izvještaj štaba Katunskog NOP bataljona od novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Katunskoj Nahiji45
6.Naredba štaba Grahovskog NOP bataljona od 11 novembra 1941 god. za raspored vodova i zabranjivanje prelaza svima sumnjivim licima na okupiranu teritoriju47
7.Izvještaj Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, BOKU i Sandžak od 18 novembra 1951 god. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju organizacije "Crnogorske narodne omladine" po srezovima49
8.Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od novembra 1941 god. svima partiskim organizacijama i organizacijama SKOJ-a o preorijentaciji rada sa omladinom54
9.Izvještaj Baja Sekulića, političkog komesara Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku od 6 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o situaciji oko Pljevalja57
10.Zaključci sa savjetovanja Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 7 decembra 1941 godine59
11.Izvještaj Ivana Milutinovića, delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. o neuspjeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beranskom i Andrijevičkom srezu67
12.Poziv italijanskim vojnicima od 15 decembra 1941 god. da ne vrše zločin nad crnogorskim narodom već da okrenu oružje protiv svojih fašističknh oficira72
13.Izvještaj štaba Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku od 15 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o situaciji u okolini Rudog i Priboja75
14.Izvještaj štaba Crnogorskog NOP odreda od 18 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o zauzimanju Rudog76
15.Saučešće Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od decembra 1941 god. porodicama partizana poginulih na Pljevljima i ostalim borbama protiv okupatora77
16.Izvještaj mjesnog komiteta KPJ Bijelo Polje krajem decembra 1941 god. Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak o razvoju Bjelopoljske partizanske čete79
17.Odlomak iz dnevnika general-pukovnika Sava Orovića za period od 9 do 29 decembra 1941 godine80
18.Odlomak iz dnevnika Rajka Miloševića, borca Ljevorečke partizanske čete, za period novembar-decembar 1941 god. o akcijama čete i stavu četnika prema Narodnooslobodilačkoj borbi87
19.Izvještaj štaba Golijskog NOP bataljona od 4 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o jačini neprijateljskih garnizona u Avtovcu, Gacku i Kuli91
20.Izvještaj štaba Trebješkog NOP bataljona od 6 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o uspostavljanju veze sa drugim partizanskim jedinicama92
21.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji93
22.Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda u vezi s upućivanjem dva bataljona za Bosnu97
23.Izvještaj štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 15 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o situaciji na teritoriji Sandžaka i Crne Gore98
24.Presuda Prijekog vojnog suda Nikšićkog NOP odreda od 15 januara 1942 god. devetnaestorici pristalica Draže Mihailovića101
25.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 18 januara 1942 god. Štabu bataljona "Carev Laz" za akciju kod Rvaša i borbu protiv pete kolone u Lješanskoj Nahiš109
26.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 23 januara 1942 god. štabu Lovćenskog odreda o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori110
27.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 27 januara 1942 god. svim partiskim organizacnjama za pojačani politički rad među masama i razobličavanje nosilaca petokolonaške propagande112
28.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jggoslavije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Crne Gore115
29.Izvještaj štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 2 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na teritoriji odreda124
30.Bilten štaba Durmitorskog NOP odreda od 2 februara 1942 god. o akcijama odreda i podmuklom napadu četnika na partizanske snage127
31.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda povodom opsade Nikšića130
32.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 5 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za rušenje puta Cetinje - Podgorica i upućivanje zarobljenih italijanskih oficira Glavnom štabu132
33.Izvještaj štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 5 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o pojačanim napadima četnika na oslobođenu teritoriju Sandžaka133
34.Izvještaj Durmitorskog NOP odreda od 5 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji137
35.Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 6 februara 1942 god. Komandi mjesta Foča o dodjeljivanju jednog dijela namirnica bolnici u Durmitoru139
36.Izvještaj Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 9 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o akcijama i rasporedu odreda140
37.Pismo Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 10 februara 1942 god. Teritorijalnom štabu Durmitorskog NOP odreda za upućivanje jednog bataljona na oslobođenu teritoriju Bosne142
38.Izvještaj Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 11 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o brojnom stanju odreda143
39.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji145
40.Saopštenje Operativnog štaba za Hercegovinu od 13 februara 1942 god. o akcijama Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda152
41.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 13 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o upućivanju doktora Đura Mešterovića153
42.Izvještaj Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o akcijama bataljona "Bajo Pivljanin"154
43.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 16 februara 1942 god. Lovćenskom NOP odredu za upućivanje jednog bataljona na teren odreda "Bijeli Pavle"155
44.Pismo štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 16 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o upućivanju jačih partizanskih snaga na teritoriju Sandžaka156
45.Izvještaj Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 16 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na sektoru Ustiprača - Međeđa159
46.Izvještaj Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 17 februaru 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Prače, Ustiprače i Rogatice160
47.Izvještaj štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 19 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u zapadnom Sandžaku162
48.Izvještaj Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 20 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama minerskog voda166
49.Izvještaj Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 21 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju i akcijama odreda168
50.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pošiljci i raspodjeli lijekova169
51.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenoj pripremi za doček sovjetskih aviona170
52.Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda Hercegovine od 23 februara 1942 god. o akcijama bokeljskih partizana172
53.Pismo Baja Sekulića od 25 februara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o situaciji na teritoriji Komskog NOP odreda173
54.Izvještaj Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 25 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim akcijama175
55.Izvještaj Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 25 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju odreda177
56.Pismo komandanta Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 26 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak povodom reorganizacije Glavnog sandžačkog štaba178
57.Naređenje Baja Sekulića od 27 februara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za upućivanje jednog bataljona u Lipovo181
58.Izvještaj Operativnog štaba Durmitorskog NOP odreda od 27 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Prvog čajničkog dobrovoljačkog bataljona182
59.Predlog Druge kombinovane čete Durmitorskog NOP odreda od 27 februara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za napad na četnike u Srezu kolašinskom182
60.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 28 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji184
61.Pismo štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 28 februara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda povodom prebacivanja jedne čete Durmitorskog odreda za bočni napad na četnike prema Kolašinu187
62.Izvještaj komandanta sinjajevinskog sektora od 27 februara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o rasporedu četa Jezero-šaranskog i Uskočkog bataljona189
63.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 28 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda190
64.Pismo štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 1 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o vojno-političkoj situaciji oko Kolašina192
65.Izvještaj komandanta sinjajevinskog sektora od 2 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o rasporedu svojih snaga193
66.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 3 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Jugoslaviji194
67.Izvještaj politkomesara Uskočko-drobnjačkog bataljona od 5 marta 1942 god. štabu istog bataljona o stanju oko Mojkovca196
68.Izvještaj komandanta sinjajevinskog sektora od 6 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o rezultatima akcije kod Kolašinskih Polja197
69.Pismo Baja Sekulića od 7 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moša Pijade o napadu na četnike u Lipovu i o situaciji oko Kolašina199
70.Izvještaj Baja Sekulića od 9 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na području Komskog NOP odreda200
71.Izvještaj štaba Kočanskog bataljona štabu Nikšićkog NOP odreda od 17 marta 1942 god. o izvršenom gađanju topovskim granatama italijanskih položaja oko Nikšića207
72.Pismo Moše Pijade od 19 marta 1942 god. drugu Titu o uspješnoj borbi Prvog kombinovanog bataljona Durmitorskog NOP odreda protiv četnika Draže Mihailovića208
73.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 20 marta 1942 god. svim partiskim organizacijama za organizovanje narodnih zborova povodom napada fašističkih okupatora na našu zemlju211
74.Zahtjev štaba Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda drugovima u Luštici za uručivanje municije koja stoji neiskorišćena212
75.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Kolašin i komandanta sektora Kolašin - Mojkovac od 22 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o situaciji oko Kolašina213
76.Izvještaj druga Milovana Đilasa od 24 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori215
77.Izvještaj Štaba sektora Sinjajevina - Vratlo od 24 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o borbama protiv četnika oko Gornjeg Lipova220
78.Direktiva druga Milovana Đilasa od 25 marta 1942 god. članovima Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku za stvaranje udarnih bataljona i pojačani politički rad u partizanskim jedinicama i sa narodom223
79.Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 29 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda povodom direktive Vrhovnog štaba za formiranje udarnih jedinica228
80.Saopštenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 31 marta 1942 god. o porazu Italijana i četnika kod Ozrinjića i predaji zastava udarnim bataljonima230
81.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 31 marta 1942 gol. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu snaga i reorganizaciji bataljona233
82.Naređenje Peka Dapčevića od 1 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za formiranje udarnog bataljona236
83.Izvještaj Moše Pijade od 3 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori240
84.Izvještaj štaba Kočanskog NOP bataljona od 5 aprila 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o pokušaju neprijatelja da zbaci bataljon sa položaja242
85.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 7 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o četničkoj organizacnji u Šavničkom srezu243
86.Izvještaj štaba Bjelopoljskog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda247
87.Pismo Milovana Đilasa od 11 aprila 1942 god. drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori252
88.Pismo druga Moše Pijade od 14 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavnje o formiranju udarnih bataljona i vojno-politnčkoj situaciji u Srezu šavničkom260
89.Izvještaj Moše Pijade od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o borbama i vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori264
90.Pismo Ivana Milutinovića od 20 aprila 1942 god. Mitru Bakiću povodom otvorenog pisma CK KPJ i poraza četnika u Župi Nikšićkoj267
91.Izvještaj Milovana Đilasa od 22 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori268
92.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 22 aprila 1942 god. svim partiskim organizacijama za proslavu Prvog maja273
93.Pismo Blaža Jovanovića od 23 aprila 1942 god. Ivanu Milutinoviću o pripremama Baja Stanišića za napad na Župu i o situaciji oko Nikšića282
94.Pismo štaba Operativnog sektora na Tari od 26 aprila 1942 god. štabu Drugog bataljona Prve proleterske brigade o sadejstvu u borbi protiv četnika283
95.Poziv štaba Durmitorskog NOP odreda od 26 aprila 1942 god. štabu Drugog bataljona Prve proleterske NO udarne brigade da pređe na teren Durmitorskog NOP odreda radi sadejstva u operacijama oko Kolašina286
96.Izvještaj Moše Pijade koncem aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Šavničkom i Kolašinskom srezu287
97.Poziv Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 aprila 1942 god. crnogorskom narodu za stupanje u jedinstveni front protiv okupatora i domaćih izdajica289
98.Izvještaj štaba Bjelopoljskog NOP odreda od 6 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o borbama oko Mojkovca292
99.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za preduzimanje vojnih i političkih mjera protiv pete kolone u Kočanskoj četi294
100.Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve proleterske NO udarne brigade od 10 maja 1942 god. drugu Peku Dapčeviću o borbama protiv četnika oko Mojkovca296
101.Naređenje komandanta Lovćenskog NOP odreda od 10 maja 1942 god. članovima Štaba odreda za upućivanje jednog bataljona na Trubjelu298
102.Izvještaj komandanta Zetskog NOP odreda od 13 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda299
103.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 maja 1942 god. Komandi područja Nikšićkog NOP odreda za smještaj i obezbeđenje italijanskih zarobljenika, kao i za organizaciju ishrane u bolnici300
104.Izvještaj Komande područja Durmigorskog NOP odreda od 16 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Kolašina302
105.Izvještaj Komande područja Durmitorskog NOP odreda od 17 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o ugrožavanju puta Šavnik - Nikšić i o situaciji oko Kolašina303
106.Izvještaj Velimira Terzića od 17 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o neuspjelom napadu na Kolašin304
107.Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Nikšićkog NOP odreda i štaba Četvrtog bataljona Durmitorskog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o uzrocima povlačenja u kolašinskoj operaciji305
108.Izvještaj Velimira Terzića od 21 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO odreda za Crnu Goru i Boku o stanju jedinica na sektoru oko Kolašina309
109.Pismo Blaža Jovanovpća od 21 maja 1942 god. Peku Dapčeviću i Mitru Bakiću o potrebi upućivanja Proleterske brigade na teren Nikšićke Županije310
110.Obavještenje komandanta vojne baze Meljak od 24 maja 1942 god. politkomesaru bataljona Druge proleterske brigade o situaciji oko Kolašina i Žabljaka311
111.Izvještaj Milovana Đilasa od 24 maja 1942 god. drugu Titu o stanju Komskog NOP odreda312
112.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO odreda za Crnu Goru i Boku od 24 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za prebacivanje Četvrtog bataljona na sektor Jasenovo Polje - Javorak313
113.Pismo Save Kovačevića od 25 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu povodom situacije u Crnoj Gori311
114.Naređenje Save Kovačevića od 25 maja 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za kretanje u pravcu Vilusa318
115.Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od 25 maja 1942 god. štabu Prvog udarnog bataljona za pravilno korišćenje vijesti Glavnog štaba319
116.Izvještaj Komande područja Durmitorskog NOP odreda od 26 maja 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o italijansko-četničkoj ofanzivi320
117.Izvještaj Štaba durmitorskih trupa od 26 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu snaga i borbama oko Kolašina322
118.Izvještaj Durmitorskog NOP odreda od 27 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prebacivanju odreda na desnu obalu rijeke Komarnice325
119.Izvještaj Štaba durmitorskih trupa od 28 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama oko Žabljaka i Šavnika326
120.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO odreda za Crnu Goru i Boku od 28 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za nntervenciju u Četvrtom durmitorskom bataljonu328
121.Izvještaj Komande mjesta Krstac od 29 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP n DV Jugoslavnje o proglašenju opsadnog stanja na teritoriji Nive329
122.Izvještaj Štaba durmitorskih trupa od 30 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na durmitorskom sektoru331
123.Naređenje Glavnog štaba NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku od 1 juna 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za prikupljanje snaga u cilju izvođenja ofanzivnih akcija335
124.Pismo Glavnog štaba NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku od 1 juna 1942 god. Velimiru Terziću o potrebi uspostavljanja veze između štaba Nikšićkog odreda i Drugog bataljona ovog odreda336
125.Pismo štaba Prvog bataljona Prve proleterske brigade od 1 juna 1942 god. Glavnom štabu NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku u kome traži popunu bataljona337
126.Izvještaj Komande mjesta Krstac od 2 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o povlačenju naših snaga iz Gornje Brezne338
127.Izvještaj Štaba durmitorskih trupa od 3 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi sa četnicima na svom sektoru338
128.Izvještaj Štaba durmitorskih trupa od 5 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o preduzetim mjerama za odbranu Pive341
129.Izvještaj Štaba durmitorsknh trupa od 6 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prelazu neprijatelja preko rijeke Komarnice345
130.Pismo Blaža Jovanovića i Velimira Terzića od 8 juna 1942 god. članovima Glavnog štaba NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na durmitorskom sektoru346
131.Izvještaj Mitra Bakića od prve polovine juna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o izvršenoj reorganizaciji u Lovćenskom NOP odredu348
132.Pismo Peka Dapčevića od 10 juna 1942 god štabu Prve proleterske brigade povodom izvlačenja partizanskih snaga iz Crne Gore351
133.Izvještaj Štaba durmitorskih trupa od 10 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi sa četnicima oko Krstaca i prelazu preko Pive352
134.Izvještaj upravnika prve partizanske bolnice od 10 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o smještaju bolnice355
135.Pismo Save Kovačevnća od 12 juna 1942 god. Mitru Bakiću povodom puštanja iznemoglih drugova na rad u pozadini356
136.Pismo Peka Dapčevića od 13 juna 1942 god. Savi Kovačeviću o uspostavljanju veze sa Glavnim štabom NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku i predlog o komandnom sastavu Četvrte i Pete crnogorske brigade357
137.Izvještaj štaba Pete proleterske brigade od 13 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju brigade i o borbi protiv četnika na Završju i kod Zabrđa358
138.Izvještaj Proleterske udarne grupe od 15 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na prostoru Stolac - Plužine - Mratinje i predlog o novom rasporedu brigade362
139.Zapisnik sa konferencije rodoljuba Crne Gore i Boke od 16 juna 1942 godine364
140.Poziv grupe rodoljubivih sveštenika Crne Gore i Boke od 16 juna 1942 god. sveštenstvu i čitavom narodu Crne Gore u borbu protiv okupatora368
141.Rezolucija sa konferencije rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka od 16 juna 1942 godine370
142.Izvještaj štaba Druge proleterske udarne brigade od 20 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama na Dobrom Dolu, Gatu i Čemernu, koje su vođene 2 - 14 juna sa crnogorskim četnicima374
143.Obavještenje Moše Pijade od juna 1942 god. drugu Titu o zarobljavanju bolnice Nikšićkog NOP odreda od strane četnika Draže Mihailovića381
144.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 31 jula 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori poslije otstupanja glavnine crnogorskih snaga za Bosnu382
145.Poruka Steva Cvjetkovića borca Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 4 avgusta 1942 god. uoči dana strijeljanja386
II - Dokumenta italijanskih okupatora i domaćih izdajnika
146.Ucjene koje su italijanski okupatori odredili za glavne vođe ustanka u Boki Kotorskoj 1941 godine389
147.Deklaracija "Crnogorskog sabora" od 12 jula 1941 god. povodom proglašenja Crnogorske ustavne monarhije pod pokroviteljstvom fašističke Italije389
148.Naredba visokog komesara za Crnu Goru od 13 jula 1941 god. o ograničenom kretanju građanstva i zatvaranju lokala391
149.Naređenje Aleksandra Pircija Birolija od 15 jula 1941 god. za preduzimanje hitnih mjera na teritoriji Crne Gore radi ugušivanja narodnog ustanka392
150.Telegram visokog komesara Crne Gore od 18 jula 1941 god. ministru spoljnih poslova Italije o opkoljavanju dva italijanska bataljona na Rjeci Crnojevića od strane ustaničkih snaga396
151.Naređenje visokog komesara za Crnu Goru od 19 jula 1941 god. građanstvu na teritoriji Crne Gore za pozdravljanje fašističkim pozdravom oficira italijanske vojske i drugih italijanskih funkcionera397
152.Operativna zapovest komandanta divizije "Taro" od 21 jula 1941 god. za ugušivanje ustanka na sektoru Budva - Kotor - Grahovo398
153.Telegram visokog komesara za Crnu Goru od 21 jula 1941 god. ministru inostranih poslova Italije o ispadima italijanskih vojnika402
154.Izvještaj visokog komesara za Crnu Goru od 22 jula 1941 god. ministru inostranih poslova Italije o situaciji oko Cetnnja403
155.Telegram ministra inostranih poslova Italije od 24 jula 1941 god. komesaru za civilne poslove Albanije da spreči albanske bande u pljačkanju crnogorskih sela404
156.Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije "Taro" od 25 jula 1941 god. o aktivnosti partizana na sektoru divizije404
157.Izvještaj civilnog komesara Albanije od 26 jula 1941 god. Ministarstvu inostranih poslova Italije povodom pljačke albanskih bandi u crnogorskim selima406
158.Telegram Vrhovne komande italijanske kraljevske vojske od 27 jula 1941 god. Ministarstvu spoljnih poslova o operacijama italijanskih trupa u Crnoj Gori407
159.Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije "Taro" od 28 jula 1941 god. o situaciji na sektoru Lovćena i Grahova407
160.Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije "Taro" od 29 jula 1941 god. o situaciji na sektoru divizije409
161.Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije "Taro" od 30 jula 1941 god. o situaciji na teritoriji divizije411
162.Telegram Ministarstva inostranih poslova Italte od 2 avgusta 1941 god. guverneru Dalmacije o situaciji u Crnoj Gori i Boki412
163.Obavještenje Komande divizije "Taro" od 3 avgusta 1941 prefekturi u Kotoru o rušenju željezničke pruge Nikšić - Bileća413
164.Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije "Taro" od 3 avgusta 1941 god. o situaciji u Boki Kotorskoj414
165.Naredba Pircija Birolija od 5 avgusta 1941 god. svim opštinskim i seoskim starješinama za predaju oružja i ratne opreme416
166.Naređenje Pircija Birolija ol 8 avgusta 1941 goc. komandi Četrnaestog armiskog korpusa za konfiskaciju imovine ustaničnih porodica418
167.Izvještaj Vrhovne komande italijanske vojske od 7. 8 i 9 avgusta 1941 god. Ministarstvu spoljnih poslova o situaciji u Crnoj Gori421
168.Obavještenje Ministarstva inostranih poslova Italije od 9 avgusta 1941 god. guverneru Dalmacije o situaciji u Crnoj Gori422
169.Telegram Vrhovne komande italijanske vojske od 10 avgusta 1941 god. Ministarstvu inostranih poslova o situaciji u Crnoj Gori423
170.Naređenje komantanta 164 jurišne legije crnih košulja od 11 avgusta 1941 god. za formiranje jedne kolone iz sastava legije koja će vršiti represalije u rejonu Zelenika - Lastva - Bakoci421
171.Saopštenje Ministarstva spoljnih poslova od 14 avgusta 1941 god. guverneru Dalmacije o situaciji u Crnoj Gori426
172.Govor izdajnika Sekule Drljevića od 30 avgusta 1941 god. održan preko radio-Cetinja427
173.Izvještaj kotorskog prefekta od 22. septembra 1941 god. guverneru Dalmacije i upravi policije Kotor o grupi partizana na Bijeloj Gori429
174.Izvještaj kotorskog prefekta od 25 septembra 1941 god. guverneru Dalmacije o aktivnosti partizana u okolini Grahova431
175.Izvještaj kotorskog prefekta od 6 oktobra 1941 god. guverner Dalmacije o situaciji u Crnoj Gori i Boki432
176.Izvještaj kotorskog prefekta od 18 oktobra 1941 god. guverneru Dalmacije o presudi nad sedamnaestoricom građana u Kotoru433
177.Pismo kotorskog prefekta ol 27 oktobra 1941 god. guverneru Dalmacije o situaciji u Kotorskom srezu435
178.Poziv guvernera Crne Gore od 31 oktobra 1941 god. crnogorskom narodu da se vrati kući i preda oružje italijanskim vlastima437
179.Proglas grupe izdajnika i slugu okupatora od 31 oktobra 1941 god. crnogorskom narodu439
180.Izvještaj Kr. kvesture Kotor od 17 novembra 1941 god. Glavnoj direkciji policije o akcijama u predjelu Hercegnovi441
181.Izvještaj načelnika centra Komande sektora Tivat od 18 novembra 1941 god. Komandi vojno-pomorskog sektora o nestabilnoj vojno-političkoj situaciji u Boki Kotorskoj445
182.Izvještaj šefa kotorske policije od 19 novembra 1941 god. glavnom šefu policije za Dalmaciju o političkoj situaciji u Kotorskom srezu447
183.Izvještaj komandanta italijanske divizije "Pusteria" od 10 decembra 1941 god. o napadu partizana na Pljevlja449
184.Naređenje guvernera Crne Gore od 16 decembra 1941 god. Komandi trupa za preduzimanje hitnih mjera u cilju sprečavanja porasta partizanskog pokreta u okolini Lovćena455
185.Uputstvo Draže Mihailovića od 20 decembra 1941 god. Đorđiji Lašiću i Pavlu Đurišiću za organizovanje četničkih jedinica u Crnoj Gori456
186.Naređenje Draže Mihailovića od 20 decembra 1941 god. komandantu četničkih odreda Crne Gore za mobilizaciju svih oficira, podoficira i vojnih obveznika u četničke organizacije460
187.Naređenje komandanta XIV armiskog korpusa od 21 decembra 1941 god. potčinjenim jedinicama za veću budnost prema ustanicima462
188.Naređenje guvernera Crne Gore od 12 januara 1942 god. o represivnim mjerama za svakog ubijenog ili ranjenog italijanskog oficira463
189.Pismo kvislinga Novice Radovnća od 14 januara 1942 god. guverneru Crne Gore povodom otstupanja italijanskih vlasti od date obaveze464
190.Poziv Đorđa Lašića od 16 januara 1942 god. svim oficirima bivše jugoslovenske vojske sa teritorije Crne Gore da mu se stave na raspoloženje467
191.Pismo štaba Ljevorečkog četničkog bataljona od 27 januara 1942 god. komandantu svih četničknh snaga u Crnoj Gori povodom prebacivanja zarobljenih partizana u četničku pozadinu468
192.Zapovest štaba četničkih odreda u Crnoj GORI od 8 februara 1942 god. za napat na partizanske snage u Mateševu469
193.Proglas komandanta četničkih snaga u Crnoj Gori od 11 februara 1942 god. narodu Crne Gore i Hercegovine472
194.Apel komandanta alpske divizije "Pusteria" od 15 februara 1942 god. vojnicima svoje diviznje da izdrže borbu do pobjede475
195.Izvještaj delegata Crnogorskog četničkog odbora od 26 februara 1942 god. komandantu okupacnonih trupa u Crnoj Gori o rezultatima sastanka sa pukovnikom Bajom Stanišićem478
196.Izvještaj komandanta mjesta Pelev Brijeg od 1 marta 1942 god. komandi mjesta Lijeva Rijeka o pojačanom napadu partizana oko Vjetarnika481
197.Obavještenje italijanske komande mjesta Cetinje od 1 marta 1942 god. o razmjeni interniranih građana za italijanske zarobljenike482
198.Izvještaj komandanta Brskutskog bataljona od 2 marta 1942 god. komandantu mjesta Lijeva Rijeka o nemogućnosti upućivanja pojačanja uslijed situacije u Kučima482
199.Izvještaj komandanta četničkog Bratonoškog bataljona od 3 marta 1942 god. Komandi mjesta Lijeva Rijeka o prikupljanju partizana oko Trimojevića i Dubočice483
200.Naređenje komandanta mjesta Lijeva Rijeka od 4 marta 1942 god. komandiru Treće čete za sprečavanje partizanskog prodora prema Lutovu i Vjetarniku484
201.Sporazum između Glavne komande italijanskih trupa u Crnoj Gori i komandanta četničkih snaga Crne Gore od 6 marta 1942 god. o zajedničkoj borbi protiv partizana485
202.Izvještaj četničkog Bratonoškog bataljona od 6 marta 1942 god. komandantu mjesta Lijeva Rijeka o situaciji na svom terenu487
203.Naređenje komandanta mjesta Lijeva Rijeka od 11 marta 1942 god. komantantu Gornjo-kučkog četničkog bataljona za hitnu pomoć Bratonoškom bataljonu kojega napadaju partizanske snage489
204.Obavještenje komandanta Levorečkog četničkog odreda od 14 marta 1942 god. komandantima četničkih odreda u Vasojevićima i Kučima o jakom napadu partizana na položaje Presjeka, Oštri Vrh. Velika Stijena i Petrova Ravan490
205.Poziv guvernera Crne Gore od aprila 1942 god. italijanskim vojnicima u Crnoj Gori na veće represalije nad crnogorskim narodom492
206.Pismo štaba Lijevorečkog četničkog odreda od 12 aprila 1942 god. Glavnom akcionom odboru u Podgorici za dodjelu oružja i municije499
207.Pismo načelnika štaba crnogorskih četnika od 21 aprila 1942 god. načelniku štaba italijanske diviznje "Taro" za pomoć u oružju i sadejstvo u operacijama protiv partizana500
208.Pismo načelnika štaba crnogorskih četnika od 30 aprila 1942 god. Komandi italijanske divizije "Taro" za sadejstvo u operacijama protiv partizana502
209.Pismo majora Gojnića od 10 maja 1942 god. majoru Đorđiji Lašiću preduzimanje mjera u cilju sprečavanja lezerterstva503
210.Poziv Komande alpske divizije "Pusteria" od 18 maja 1942 god. vojnicima svoje divizije da se bore protiv ustanika u Crnoj Gori504
211.Izvještaj Komande alpiske divizije "Pusteria" od 5 juna 1942 god. glavnoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Lalmašma" i Komandi trupa Crne Gore o taktičkim iskustvima stečenim u borbi protiv partizana507
212.Izvještaj komandira gornjopoljskog žandarmerijskog voda od 21 juna 1942 god. komandantu četnika u Nikšiću o izvršenom pretresu terena516
213.Naredba komandira Nikšićke žandarmerijske čete od 26 juna 1942 god. za strijeljanje na licu mjesta svih lica koja pružaju pomoć partizanima517
214.Naređenje Komande četničke vojske Crne Gore i Hercegovine ol 27 juna 1942 god. vošom sudu u Nikšiću za uručivanje Italijanima 15 zatvorenika za strijeljanje521
215.Naređenje Komande crnogorskih četnika od 29 juna 1942 god. vojnom odboru Cetinje za prekid rada i predaju arhive i inventara522
216.Naređenje Komande katunskih trupa od 9 jula 1942 god. komandirima postaje za uništenje jedne partizanske grupe na Ljeskovom Kamenu522
217.Naređenje Komande četničkih snaga Nikšića i okoline od 1 jula 1942 god. komandantima bataljona za uništenje partizana u Zloj Gori524
218.Obavještajni izvještaj komandira žandarmeriske stanice Kuside od 11 jula 1942 god. opštinskoj upravi Kočane o partizanima i njihovim porodicama526
219.Sporazum četničkog odbora i guvernera Crne Gore od 24 jula 1942 god. o zajedničkoj borbi protiv komunizma i formiranju "letećih odreda"527
220.Naredba komandira Prve stražarske čete od 28 jula 1942 god. za postupak prema zatvorenicnma530
221.Naredba komandanta Zetskog četničkog odreda od 8 avgusta 1942 god. za postupak pri oslobođavanju pojedinih zatvorenika532
222.Pismo Komande crnogorskih četnika od 19 avgusta 1942 god. komandi divizije "Peruđa" za dodeljivanje odjeće i obuće prema potpisanom sporazumu535
223.Naređenje komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 26 avgusta 1942 god. potčinjenim jedinicama za organizovanje obavještajne službe536
224.Naređenje četničke komande mjesta Nikšić od 26 avgusta 1942 god. komandiru žandarmeriske stanice Cerovo za upućivanje sumnjivih lica u nikšićki zatvor537
225.Naređenje komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 24 septembra 1942 god. svim potčinjennm komandantima za dislokaciju Jedinica i čišćenje terena od partizana538
226.Naređenje komandanta četničke Gornjoseljske brigade od 30 septembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za učvršćenje discipline i korišćenje obavještenja544
227.Izvještaj komandanta Prvog četničkog andrijevičkog bataljona od 24 oktobra 1942 god. komandantu Prve andrijevičke brigade o stanju italijanskih trupa u Andrijevici546
228.Izvještaj čete pratećih oruđa od 6 novembra 1942 god. komandantu Prvog bataljona Zetskog letećeg odreda o sedmodnevnim akcijama548
229.Naređenje komandanta Prve andrijevičke brigade od 26 novembra 1942 god. komandantu Ljevorečkog bataljona za zatvaranje pravca Vjetarnik - Lutovo - Platije - Štavanj550
230.Uredba pretsjednika četničkog odbora od 7 decembra 1942 god. za kažnjavanje partizana i njihovih jataka551
231.Naredba komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 9 decembra 1942 god. o postavljanju starješinskog kadra u omladinskoj brigadi553
232.Izvještaj komandanta Četvrtog bataljona od 12 decembra 1942 god. komandantu Zetskog letećeg odreda o akcijama bataljona od decembra 1941 god. do 8 juna 1942 godine555
233.Proglas komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 19 decembra 1942 god. za borbu protiv partizana i njihovnh simpatizera565
Registar567
BIBLIOTEKA