ZBORNIK NOR-a. tom III - BORBE U CRNOJ GORI - KNJIGA 3 - april-jun 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
BORBE U CRNOJ GORI 1941 - april-jun 1942.
1.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 2 aprila 1942 god. komandi mjesta Krstac za pojačanje budnosti protiv neprijatelja na svome području7
2.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 3 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za pojačanje odbrane sinjajevnnskog sektora8
3.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o borbama protiv Italijana i četnika na području odreda9
4.Izvještaj štaba Trećeg udarnog bataljona od 4 aprila 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o razbijanju četnika kod Ostroga i Međeđeg14
5.Saopštenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 5 aprila 1942 god. o borbama sa Italijanima i četnicima na području odreda15
6.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 aprila 1942 god. štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda za reorganizaciju snaga na sektoru Kolašin - Mojkovac i uputstvo za vođenje borbe protiv četnika17
7."Saopštenje" Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 6 aprila 1942 god. o borbama crnogorsknh i bokeljskih partizana od 8 marta do 4 aprila 1942 godine27
8.Izvještaj komandanta Banjsko-vučedolskog bataljona od aprila 1942 god. o razbijanju četničke bande popa Perišića i čišćenju Gatačkog sreza od ustaša29
9.Izvještaj Peka Dapčevića i Milinka Đurovića od 7 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o reorganizaciji jedinica i situaciji na sektoru Kolašin - Mojkovac30
10.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. štabovima Grahovskog, Orjenskog i Banjsko-vučedolskog bataljona za upućivanje ljudstva u Drugi omladinski udarni bataljon33
11.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o načinu odbrane Šavničkog sreza od četnika34
12.Pismo Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 10 aprila 1942 god. štabu Grahovskog bataljona povodom okupatorskog bombardovanja varošice Grahova37
13.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 10 aprila 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug nikšićki o borbama protiv Italijana u Krivošijama i formiranju udarnih jedinica38
14.Pismo Glavnog štaba Lovćenskog NOP odreda za Hercegovinu od 11 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku povodom pogibije Baja Sekulića i Buda Tomovića43
15.Otvoreno pismo CK KPJ od 12 aprila 1942 god. svima organizacijama i članovima KPJ u Crnoj Gori i Boki44
16.Uputstvo komandanta Nikšićkog NOP odreda od 12 aprila 1942 god. o taktici borbe udarnih bataljona52
17.Izvještaj komandanta sektora Vratlo - Tara od 13 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na područnom sektoru54
18.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 13 aprila 1942 god. za napad na četnike u Nikšićkoj Župi58
19.Naredba Banjskog narodnooslobodilačkog odbora od 13 aprila 1942 god. za privremenu evakuaciju Velimlja60
20.Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od 14 aprila 1942 god. štabu Drugog udarnog nikšićkog bataljona o načinu borbe protiv Italijana i četnika61
21.Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od 15 aprila 1942 god. štabu Orjenskog bataljona o reorganizaciji bataljona i načinu borbe protiv Italijana63
22.Pismo političkog komesara Nikšićkog NOP odreda od 16 aprila 1942 god. štabu Drugog udarnog bataljona o zadacima bataljona u Katunskoj Nahiji64
23.Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 16 aprila 1942 god. Krstu Popivodi, Savu Iliću i Vojinu Kovačeviću o načinu borbe protiv narodnih izdajnika i Italijana u Katunskoj Nahiji66
24.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 17 aprila 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o načinu borbe protiv četnika i Italijana68
25.Članak iz "Saopštenja" br. 10 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 17 aprila 1942 god. o razvoju i borbenim iskustvima Narodnooslobodnlačke vojske u Crnoj Gori i Boki72
26."Saopštenje" Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru n Boku od 17 aprila 1942 god. o porazu Italijana i četnika u Nikšićkoj Župi75
27.Iz "Saopštenja" br. 10 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 17 aprnla 1942 god. o saradnji četničko-krilaških bandi sa okupatorom i porazu Italijana u Gornjoj Crmnici79
28.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 17 aprila 1942 god. za reorganizaciju jedinica i formiranje narodnih straža po selima i opštinama80
29.Izvještaj štaba Goliskog bataljona od 18 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o padu Borča81
30.Proglas Pokrajinskog odbora Crnogorske narodne omladine od aprila 1942 god. omladine Crne Gore, Boke i Sandžaka82
31.Izvještaj Veljka Zekovića od 19 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o formiranju udarnog bataljona u Pivi87
32.Izvještaj štaba Četvrtog udarnog bataljona od 19 aprila 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o moralno-političkom i materijalnom stanju bataljona na položaju Žirovnica - Laz - Bršno89
33.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori91
34.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20 aprila 1942 god. Veljku Zekoviću za upućivanje udarnog bataljona na raspoloženje Glavnom štabu i formiranje novih udarnih četa u Pivi94
35.Izvještaj komande Samostalne udarne čete od 20 aprila 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o gubicima u borbi na Žirovnici96
36.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku za reorganizaciju partizanskih jedinica, formiranje vojno-pozadinskih ustanova na slobodnoj teritoriji i šireg razvijanja partizanske aktivnosti u pozadini neprijatelja97
37.Izvještaj štaba Četvrtog udarnog bataljona od 21 aprila 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o načinu obezbjeđenja od četnika prema Ostrogu i preduzetim higijenskim mjerama102
38.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 22 aprila 1942 god. o načinu dejstva bataljona na prostoriji Nikšićka Župa - Bjelopavlići104
39.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 22 aprila 1942 god. komandi Lovćenske udarne čete za pojačanje političkog rada na svome području i zabranu prolaska nesigurnih lica kroz partizanske položaje106
40.Izvještaj štaba Drugog udarnog bataljona od 22 aprila 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o moralno-političkom i materijalnom stanju bataljona107
41.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 24 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o važnosti zauzimanja Borča i potrebi uzajamnog pomaganja u borbi protiv okupatora i izdajnika111
42.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 24 aprila 1942 god. Mitru Bakiću za upućivanje partijaca i partizana iz Zete, Lješkopolja i Lješanske Nahije na raspored Glavnom štabu114
43.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 24 aprila 1942 god. za upad i dejstvo Prvog i Drugog udarnog bataljona Zetskog odreda u pozadinu neprijatelja115
44.Obavještenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 24 aprila 1942 god. štabu Prvog udarnog bataljona o zaustavljanju pokreta Italijana i četnika prema Trubjeli i naređenje za obezbjeđenje bataljonskog sektora116
45.Ocjena štaba Nikšićkog NOP odreda od 24 aprila 1942 god. moralno-političkog stanja u Drugom udarnom bataljonu poslije borbi kod Zagarača117
46.Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 24 aprnla 1942 god. političkom komesaru gacko-nevesinjskog sektora povodom zauzimanja ustaškog uporišta Borča120
47.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o potrebi hitnog povratka crnogorskih partizana iz Hercegovine122
48.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 27 aprila 1942 god. komandantu Četvrtog udarnog bataljona za pojačanje budnosti prema četnicima123
49.Naređenje štaba Nnkšićkog NOP odreda od 27 aprila 1942 god. štabu Rudinsko-trepačkog bataljona za upućivanje pojačanja na sektor Budoša radi protjerivanja četnika sa njega124
50.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o načinu upotrebe jedinica odreda i obavještenje o situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini125
51.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda129
52.Izvještaj Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa od 30 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Boki131
53.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 aprila 1942 god. o naimenovanju Operativnog štaba kolašinskog sektora i o njegovim zadacima136
54.Izvještaj Mitra Bakića od 30 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji i formiranju udarnih bataljona na teritoriji Grahovske i Banjske opštine138
55.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o borbama protiv Italijana i četnika u Katunskoj Nahiji140
56.Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od aprila 1942 god. područnim intendantskim organima o načinu organizacije i ishrane jedinica141
57.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 maja 1942 god. za raspored i način dejstva bataljona Lovćenskog odreda144
58.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 1 maja 1942 god. štabu Četvrtog udarnog bataljona za aktivnije angažovanje bataljona u borbi i obavještenje o borbi protiv četnika na Budošu146
59.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 2 maja 1942 god. štabu Prvog udarnog bataljona za uništenje pilane "Ombla" kod Nikšića147
60.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 3 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o brojnom stanju i rasporedu jedinica odreda148
61.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 maja 1942 god. o postavljenju štabova Lovćenskog, Nikšićkog i Durmitorskog NOP odreda151
62.Dnevna zapovijest Vrhovnog komandanta Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije za 6 maj 1942 godine152
63.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 maja 1942 god. za organizaciju obavještajne službe u partizanskim dobrovoljačkim jedinicama155
64.Zapovijest delegata Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 7 maja 1942 god. za napad na četničke snage na prostoru Polja - Štitarica - Mojkovac158
65.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 7 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o borbama kod Meoca i Ubala161
66.Situacija u zemlji na početku Treće neprijateljske ofanzive, plan Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i zadaci crnogorskih jedinica162
67.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 8 maja 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda u vezi sa upućivanjem udarnih bataljona na sektor Sjenokosi - Šume - Gornje Polje165
68.Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću167
69.Naređenje Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Crnu Goru i Boku od 9 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP i dobrovoljačkog odreda za upućivanje pojačanja na sektor Gradac - Lukovo169
70.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 9 maja 1942 god. za prebacivanje udarnih bataljona Zetskog NOP i DO na prostoriju Dubravica - Buavice170
71.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 9 maja 1942 god. komandantu Nikšićkog područja za evakuaciju magacina i radionica171
72.Izvještaj Ivana Milutinovića od 9 maja 1942 god. o situaciji na području Nikšićkog i Zetskog odreda172
73.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 9 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o rasporedu i zadacima jedinica na sektoru Nikšića174
74.Izvještaj Peka Dapčevića od 9 maja 1942 god. o borbama protiv četnika na prostoru sela Gojakovićn - Polja - Podbišće - Štitarice177
75.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku za prelazak jedinica u opštu ofanzivu179
76.Izvještaj komandanta Nikšićkog NOP i DO od 10 maja 1942 god. o formiranju Banjsko-vučedolskog i Orjenskog udarnog bataljona180
77.Izvještaj komandanta Nikšićkog područja od 10 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o stanju magacina za oružje i ishranu181
78.Izvještaj štaba Prvog udarnog bataljona od 10 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP i DO o nastupanju Italijana i četnika od Nikšića ka Gracu i novom rasporedu bataljona183
79.Naredba Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku o formiranju stalnih partizanskih straža kao izvršnih organa komandi područja i komandi mjesta184
80."Saopštenje" br. 11 Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 godine o značajnijim borbama crnogorskih partizana u vremenu od 20 aprila do 10 maja 1942 godine185
81.Članak iz "Saopštenja" Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku povodom pogibije Baja Sekulića188
82.Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 god. Milovanu Đilasu o planu napada na Kolašin189
83.Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV jugoslavije o situaciji i preduzetim mjerama na sektoru Župa - Nikšić - Trubjela194
84.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za evakuaciju bolnice iz Šipačna i rušenje puta Gornje Polje - Jasenovo Polje196
85.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 god. komandantu Nikšićkog NOP odreda za izmjenu taktičkih dejstava i obavještenja o borbama kod Mojkovca197
86.Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 12 maja 1942 god. Operativnom štabu za Hercegovinu i južnu Dalmaciju o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i problemu ishrane vojske199
87.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 12 maja 1942 god. komandantu Zetskog NOP i DO za postavljanje jednog bataljona na Štitovo i njegovo dejstvo u pravcu Rovaca i Nikšićke Župe202
88.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 12 maja 1942 god. Savu Oroviću za dostavljanje izvještaja o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga i obavještenje o rezultatima borbi kod Mojkovca203
89.Primjedbe Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 12 maja 1942 god. komandantu Nikšićkog područja na rad i organizaciju evakuacije pozadinskih ustanova205
90.Izvještaj Velimira Terznća od 12 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o situaciji na kolašinskom operativnom sektoru206
91.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP i DO od 12 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o situacnji na položajima oko Nikšića i pojavi četničkih bandi u Trepčima207
92.Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 maja 1942 god. Momčilu Poleksiću o situaciji na sinjajevinskom sektoru209
93.Izvještaj komandanta područja Durmitorskog NOP odreda od 12 maja 1942 god. intendanturi Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku o problemima ishrane vojske210
94.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 12 maja 1942 god. komandi Ulićke čete bataljona "13 Juli" za odbranu sela Donji Ulići212
95.Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve proleterske udarne brigade od 12 maja 1942 god. o borbama protiv četnika na sektoru Polja Kolašinska - Mojkovac - Veliki Prepran213
96.Izvještaj štaba Četvrtog udarnog bataljona od 13 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o povlačenju bataljona na liniju Trešnjica - Kobilja Glava219
97.Zapovijest Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 14 maja 1942 god. za napad na Kolašin220
98.Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 14 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnoj situaciji u Crnoj Gori i Boki228
99.Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 14 maja 1942 god. Savi Kovačeviću za traženje pomoći u žitu od Operativnog štaba za Hercegovnnu233
100.Izvještaj Save Kovačevića i Veljka Mićunovića od 14 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o preduzetim mjerama za sređivanje jedinica Lovćenskog odreda i o stanju pozadine u Grahovskoj, Rudinsko-trepačkoj i Banjsko-vučedolskoj opštini234
101.Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 15 maja 1942 god. štabu Durmitorskog NOP i DO o problemu ishrane kod jedinica237
102.Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 15 maja 1942 god. štabu Prvog bataljona Prve proleterske brigade povodom gubitaka bataljona u borbi protiv četnika u Poljima Kolašinskim239
103.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 15 maja 1942 god. upravniku Centralne partizanske bolnice za prebacivanje i smještaj teških ranjenika u Pivski Manastir241
104.Izvještaj zamjenika političkog komesara Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 15 maja 1942 god. o situaciji na sektoru Gradac - Dragovoljići - Nikšićka Župa242
105.Izvještaj Komande područja Nikšićkog NOP odreda od 15 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o izvršenoj evakuaciji pozadinskih ustanova i traženje instrukcija za dalji rad246
106.Izvještaj štaba Četvrtog udarnog bataljona od 15 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP i DO o borbama protiv Italijana i četnika i moralno-političkom stanju u bataljonu249
107.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 16 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za sprečavanje prodora Italijana i četnika na pravcu Gornje Polje - Jasenovo Polje253
108.Izvještaj štaba Zetskog NOP i DO od 16 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o izvršenim pripremama za prebacivanje udarnih bataljona u pozadinu neprijatelja255
109.Zavjet partizana Prvog i Drugog udarnog bataljona Zetskog NOP i DO sa opšte konferencnje od 16 maja 1942 god. prilikom prorade zapovijesti Vrhovnog komandanta257
110.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 17 maja 1942 god. štabu Zetskog NOP i DO za zaustavljanje prodora Italijana i četnika prema Šavniku i Rovcima258
111.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 17 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP n DO za obezbjeđenje pravca Gornje Polje - Šipačno - Jasenovo Polje i izvršenje pripreme za evakuaciju259
112.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 17 maja 1942 god. štabu Četvrtog nikšićkog bataljona za zatvaranje pravca Konjsko - Bare Bojovića260
113.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 17 maja 1942 god. štabu Četvrtog durmitorskog udarnog bataljona za napad na italijansko-četničke položaje oko Bukovika261
114.Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 17 maja 1942 god. Moši Pijadu o cilju italijansko-četničkog nadiranja prema Barama Bojovića i Šavniku i rasporedu udarnog bataljona na tom sektoru262
115.Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru n Boku od 17 maja 1942 god. Savi Kovačeviću o situaciji na sektoru Nikšnć - Šavnik263
116.Pismo Operativnog štaba NOP i DO za Hercegovinu i južnu Dalmaciju od 18 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o materijalnoj pomoći koja se stavlja na raspoloženje Glavnom štabu za ishranu crnogorskih partizana 265
117.Izvještaj Save Kovačevića i Veljka Mićunovića od 18 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o stanju u jedinicama Lovćenskog NOP i DO i borbama protiv udruženih Italijana i četničko-krilaških bandi267
118.Izvještaj Komande područja Durmitorskog NOP i DO od 18 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o borbama protiv četnika i Italijana u Sandžaku269
119.Izvještaj Pivske komande mjesta od 18 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o prebacivanju, smještaju i materijalnom obezbjeđenju bolnice271
120.Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 19 maja 1942 god. Milovanu Đilasu o italijansko-četničkoj ofanzivi u pravcu Šavnika i Rovaca i preduzetim mjerama za odbranu273
121.Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 19 maja 1942 god. Komandi mjesta Krstac za smještaj ranjenika i kontrolu rada bolnica279
122.Naređenje komandanta Nikšićkog NOP i DO od 19 maja 1942 god. za pojačanje budnosti prema neprijateljskim elementima na području komandi mjesta Vraćenovića i Velimlja281
123.Direktiva Okružnog komiteta SKOJ-a za Okrug nikšićki od 19 maja 1942 god. za rad SKOJ-a u udarnim bataljonima283
124.Izvještaj načelnika Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 20 maja 1942 god. o uzrocima neuspjelog napada na Kolašin i borbama protiv četnika u dolini rijeke Tare284
125.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 maja 1942 god. Štabu planino-pivske grupe za izvođenje noćnih prepada i ubacivanje manjih partizanskih odjeljenja u pozadinu neprijatelja289
126.Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 21 maja 1942 god. štabu Zetskog NOP i DO o načinu dejstva odreda i obavještenje o situaciji kod Kolašina i na drugim sektorima290
127.Obavještenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 21 maja 1942 god. Savi Kovačeviću o situaciji kod Kolašina i Mojkovca i naređenje za otpočinjanje dejstva Lovćenskog odreda u pozadinu neprijatelja293
128.Pismo instruktora Okružnog komiteta KPJ za Nikšićki okrug od 24 maja 1942 god. Mjesnom komitetu - Herceg Novi o organizaciono-partiskim i vojnim zadacima u vezi nadiranja neprijatelja na oslobođenu teritoriju295
129.Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od maja 1942 god. za organizaciju službe izviđanja, osmatranja i obezbjeđenja297
130.Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora za Srez nikšićki od 24 maja 1942 god. Narodnooslobodilačkom odboru za Crnu Goru i Boku o mjerama za rekviziciju stoke i stanje u zbjegovima304
131.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 25 maja 1942 god. štabu Lovćenskog NOP i DO za ubacivanje udarnih partizanskih grupa u pozadinu neprijatelja i kritika nepravilnog sprovođenja reorganizacije bataljona306
132.Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 25 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP i DO za vođenje partizanskog načina borbe protiv neprijatelja309
133.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 25 maja 1942 god. štabu Durmitorskog NOP i DO za reorganizaciju bataljona i formiranje lakih četa za partizansko dejstvo u pozadini neprijatelja311
134.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 25 maja 1942 god. štabu Komskog NOP i DO za reorganizaciju bataljona i pojačanje političkog rada u jedinicama313
135.Izvještaj štaba Prvog nikšićkog udarnog bataljona od 25 maja 1942 god. štabu Nnkšićkog NOP i DO o snazi i rasporedu i izviđačkoj djelatnosti bataljona314
136.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP i DO od 26 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o rasporedu i zadacima svojih bataljona i neprijateljskim snagama na sektoru Mokro316
137.Izvještaj Komande područja Nikšićkog NOP i DO od 26 maja 1942 god. Glavnom ttabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o izvršenim pripremama za premještanje Komande područja317
138.Tumačenje uputstva Glavnog štaba o primjeni partizanske taktike u borbi protiv okupatora od strane štaba Nikšićkog NOP i D O318
139.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 maja 1942 god. štabu Durmitorskog NOP i DO za odbranu Pive322
140.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 27 maja 1942 god. štabu Durmitorskog NOP i DO za izvršenje prepada na italijansko-četnički logor na Mokrom i rušenje puta koji vodi za Šavnik323
141.Izvještaj zamjenika političkog komesara Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 27 maja 1942 god. o dejstvu zetskih udarnih bataljona i moralno-političkom stanju kod nekih bataljona Nikšićkog i Durmitorskog odreda324
142.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP i DO od 27 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o borbama protiv Italijana i četnika na sektoru Šavnika327
143.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 28 maja 1942 god. komandantu Durmitorske udarne grupe za sprečavanje prodora neprijatelja u pravcu Pive329
144.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 28 maja 1942 god. štabu Durmitorskog NOP i DO za odlučnu odbranu pravca Šavnik - Pivska Planina330
145.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 28 maja 1942 god. štabu Durmitorskog NOP i DO za pojačanje vojno-političkog rada u jedinicama 331
146.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 28 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP i DO za čišćenje Opštine goliske od četničkih bandi333
147.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 28 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP i DO za izviđanje i zatvaranje pravca Štirni Do - Polica - Mokro335
148.Izvještaj Štaba durmitorskih trupa od 28 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o borbama protiv četnika i Italijana na sektoru Šavnik - Žabljak336
149.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju za upućivanje Prve proleterske brigade u Goliju i obavještenje o situaciji u Crnoj Gori343
150.Obavještenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 maja 1942 god. drugu Aleksandru Rankoviću o prodoru Italijana i četnika do Pive i o pripremi protivnapada344
151.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 29 maja 1942 god. Operativnom štabu durmitorske udarne grupe o grupisanju snaga radi sprečavanja četničko-italijanskog prodora u Pivu346
152.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 29 maja 1942 god. štabu Nikšićkog NOP i DO za aktivno dejstvo na komunikaciju Nikšić - Šavnik i zatvaranje pravca Lipova Ravan - Javorak - Piva348
153.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP i DO od maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o borbama na sektoru Vojnik - Ivovik - Odžina Poljana349
154.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP i DO od 29 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o borbi sa Italijanima i četnicima kod Lipove Ravni351
155.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP i DO od 29 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o stanju odreda i koncentraciji Italijana i četnika kod Šavnika352
156.Izvještaj štaba Prvog durmitorskog udarnog bataljona od 29 maja 1942 god. štabu Durmitorskog NOP i DO o rasporedu bataljona i prikupljanju neprijatelja na Turiji354
157.Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 30 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Crnoj Gori i Boki355
158.Obavještenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću o odluci za formiranje udarnih brigada u Crnoj Gori i Sandžaku i davanje odlučnog otpora na teritoriji Pive364
159.Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 1 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o nadiranju četničko-italijanskih snaga u pravcu Golije336
160.Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 1 juna 1942 god. Savi Kovačeviću o pravcima nadiranja italijansko-četničkih snaga i potrebi brzog izvlačenja njegove grupe u pravcu Golije367
161.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 juna 1942 god. za pojačanje Durmitorske udarne grupe i njeno dejstvo protiv četnika i Italijana368
162.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 juna 1942 god. štabu Prve proleterske brigade za dalje operativno dejstvo Brigade370
163.Direktive Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. Moši Pijadu o načinu prebacivanja ranjenika u Mratinje i obezbjeđenje njihove ishrane372
164.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. štabu Durmitorske udarne grupe o načinu dejstva i pravcima njenog povlačenja poslije evakuacije pozadinskih ustanova iz Pive373
165.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. štabu Komskog NOP odreda za formiranje Udarne grupe i pojačanje političkog rada u jedinicama375
166.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. štabu Komskog NOP odreda za formiranje Udarne grupe i pojačanje političkog rada u jedinicama375
167.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za prebacivanje snaga u selo Boričje i pojačanje političkog rada u jedinicama376
168.Obavještenje štaba Durmitorskih trupa od 4 juna 1942 god. o planu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije za izvođenje ofanzivnog manevra pravcem Golija - Nikšić377
169.Izvještaj Voja Nikolića od 4 juna 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o šestodnevnim borbama Drugog nikšićkog udarnog bataljona381
170.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 4 juna 1942 god. Savi Kovačeviću za grupisanje i kraći odmor jedinica Lovćenskog odreda382
171.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 5 juna 1942 god. zamjeniku političkog komesara Nikšićkog NOP i DO za prikupljanje podataka o neprijatelju i poboljšanje ishrane partizana383
172.Naredba komandanta područja Durmitorskog NOP i DO od 5 juna 1942 god. o mobilizaciji omladine na području Durmitorskog NOP i DO384
173.Izvještaj štaba udarnog bataljona "Bajo Sekulić" od 5 juna 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o rasporedu Bataljona385
174.Obavještenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 6 juna 1942 god. štabu Durmitorskog NOP i DO o razbijanju četnika u predjelu Vojnika i Javorka i naređenje za sadejstvovanje pri gonjenju386
175.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od juna 1942 god. za pravilnu raspodjelu partiskog aktiva u partizanskim odredima koji će ostati na području PK i u onim od kojih će se formirati brigade390
176.Naređenje političkog komesara Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 6 juna 1942 god. Velimiru Terziću za grupisanje i odmor jedinica i zaštitničko-izviđačko dejstvo manjim djelovima prema neprijatelju391
177.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 7 juna 1942 god. štabovima odreda za redovno dostavljanje trodnevnih izvještaja o cjelokupnom stanju jedinica392
178.Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 7 juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o situaciji na sektoru Vojnik - Javorak - Šišman394
179.Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Velimiru Terziću, Blažu Jovanoviću i Savi Kovačeviću povodom prodora četnika u Pivsku Planinu395
180.Pismo Ivana Milutinovića od 8 juna 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku o situaciji na sektoru Borač - Izgori i reorganizaciji jedinica Komskog i Durmitorskog odreda397
181.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Blažu Jovanoviću i Velimiru Terziću za reorganizaciju jedinica Nikšićkog NOP i DO i obavještenje o borbama sa hercegovačkim četnicima na prostoru Čemerno - Izgori399
182.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Operativnom štabu Durmitorskih trupa za likvidaciju četnika kod Pišča400
183.Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o borbama u Goliji i Javorku401
184.Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 9 juna 1942 god. načelniku Glavnog štaba za formiranje bataljona koji će sačinjavati Petu crnogorsku udarnu brigadu403
185.Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 9 juna 1942 god. Štabu župopivske operativne grupe o rasporedu partizanskih snaga, mjerama za odbranu Župe Pive i pretstojećem formiranju crnogorskih udarnih brigada404
186.Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 9 juna 1942 god. Peku Dapčevnću o situaciji u vezi italijansko-četničke ofanzive, rasporedu partizanskih snaga i pripremama za formiranje crnogorskih brigada406
187.Pismo komandanta Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 9 juna 1942 god. Glavnom štabu o situaciji u Gatačkom srezu i Goliji408
188.Izvještaj Štaba durmitorske operativne grupe od 10 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o upadu neprijatelja u Goransko413
189.Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 12 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na sektoru Golija - Ravno414
190.Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 13 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije415
191.Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 13 juna 1942 god. štabu Prve proleterske udarne brigade o situaciji na sektoru Golija - Smriječno - Volujak416
192.Izvještaj Peka Dapčevića od 13 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremi za odbranu Čemerna, stanju jedinica i predlog komandnog sastava IV i V brigade418
193.Naredbe Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o formiranju Četvrte i Pete crnogorske NOP udarne brigade419
194.Izvještaj štaba Pete crnogorske udarne brigade od 16 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i zadacima Brigade na sektoru Volujak - Tjentište420
195.Govor Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije od 19 juna 1942 god. povodom osnivanja IV crnogorske NOU brigade425
DODATAK
196.Dnevnik rada Treće čete Prvog udarnog bataljona Nikšićkog NOP odreda za april i jun 1942 godine431
197.Objašnjenje skraćenica453
Registar455
BIBLIOTEKA