ZBORNIK NOR-a. tom III - BORBE U CRNOJ GORI - KNJIGA 2 - januar-mart 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
BORBE U CRNOJ GORI 1941 - januar-mart 1942.
1.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 1 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkom stanju na području odreda7
2.Naredba štaba Nikšićkog NOP odreda od januara 1942 god. područnim štabovima bataljona i komandama četa za evakuaciju sela izloženih represalijama okupatora10
3.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 5 januara 1942 god. štabu Kočanskog bataljona za pripravnost jednnica11
4.Izvještaj štaba bataljona "13 Juli" od 5 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o iznenadnom ispadu italijanske vojske iz Cetinja i izvlačenju jedinica bataljona na prostoriju Ljubotinja12
5.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 6 januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Nikšićki okrug o izvedenim akcijama protiv okupatora u Boki13
6.Pismo Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 6 januara 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ - Kotor o borbama Orjenskog bataljona protiv Italijana u Krivošijama15
7.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 7 januara 1942 god. o stanju partizanske bolnice na Žabljaku i preduzetim mjerama za formiranje dva kombinovana bataljona za operacije u istočnoj Bosni16
8.Saopštenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 9 januara 1942 god. o povlačenju Italijana iz Kolašina18
9.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 9 januara 1942 god. štabu Pješivačkog bataljona za izvršenje prepada na italijansku stražu kod Careva Mosta i obavještenje o rezultatima borbe sa Italijanima na Žirovnici19
10.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 9 januara 1942 god. za otklanjanje političkih i vojničkih slabosti i nedostataka u jednnicama odreda23
11.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 10 januara 1942 god. komandantu Lukovskog bataljona za pojačanu kontrolu kretanja sumnjivih lica i upućivanje pomoći Trebješkom bataljonu25
12.Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 10 januara 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o formiranju i upućivanju u Bosnu dva kombinovana bataljona sa područja Durmitorskog odreda26
13.Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 10 januara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o rezultatima borbi na području odreda i planu daljih akcija27
14.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. štabu kombinovanog bataljona "Bajo Pivljanin" o pravcu kretanja i načinu povezivanja sa štabom Kalinovičkog NOP odreda28
15.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. o imenovanju štaba bataljona "13 Juli" i pripremama za vojno savjetovanje29
16.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 13 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o političkim prilikama u Katunskoj Nahnji, formiranju Primorskog i Čevsko-bjeličkog bataljona i izvedenim akcijama na području odreda30
17.Izvještaj štaba Čevsko-bjeličkog bataljona od 13 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o brojnom stanju novoformiranih jedinica na području bataljona32
18.Članak "Narodne borbe" od 15 januara 1942 god. o borbama i akcijama crnogorskih partizana u prvoj polovini januara 1942 godine36
19.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabovima Župopivskog i Planinopivskog bataljona za formiranje i upućivanje u Bosnu bataljona "Bajo Pivljanin"37
20.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o upućivanju dva bataljona Kalinovičkom NOP odredu39
21.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o upućivanju dva bataljona za Bosnu, likvidacnji četničke grupe Periše Džakovića i povratku čete Nikšićkog odreda40
22.Izvještaj štaba Primorskog bataljona "Stevan Štiljanović" od 15 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o ukazanoj pomoći popaljenim selima42
23.Izvještaj štaba bataljona "Jovan Tomašević" od januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o organizacionim izmjenama na području Crmničko-primorskog bataljona43
24.Pismo štaba Lovćenskog NOP odreda od 16 januara 1942 god. zamjeniku komandanta odreda u vezi odlaganja akcije na komunikaciji Cetinje - Rijeka Crnojevića do izvršenja evakuacije okolnih sela44
25.Izvještaj štaba Lješkopoljskog bataljona od 16 januara 1942 god. štabu Zetskog NOP odreda o izvršenim akcijama i političkoj situaciji u Lješkopolju45
26.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 17 januara 1942 god. o prikupljanju pomoći snromašnom stanovništvu i raspisivanju narodnog zajma48
27.Izvještaj štaba Čevsko-bjeličkog bataljona od 17 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o koncentraciji Italijana u Danilovom Gradu i preduzetim mjerama bataljona50
28.Naređenje štaba Pješivačkog bataljona od 17 januara 1942 god. komandiru Bršanske čete u vezi situacije na sektoru Dannlov Grad - Nikšić51
29.Izvještaj štaba Čevsko-bjeličkog bataljona od januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o borbi jedinica odreda "Bijeli Pavle" kod Žute Grede52
30.Izvještaj zamjenika političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 19 januara 1942 god. o formiranju Cucko-ćeklićkog bataljona53
31.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 20 januara 1942 god. štabu Župskog bataljona za obuku boraca u rukovanju oružjem, pojačanje budnosti i masovno-politnčkog rada54
32.Zapisnik sa savjetovanja štaba Lovćenskog NOP odreda sa komandantima i politkomesarima bataljona od 20 januara 1942 godine55
33.Pozdrav Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije sa savjetovanja štaba Lovćenskog NOP odreda i komandanata i političkih komesara bataljona održanog 20 januara 1942 godine66
34.Pozdrav Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak sa savjetovanja komandanata i političkih komesara bataljona i članova štaba Lovćenskog odreda od 20 januara 1942 godine66
35.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trebješkog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 20 januara 1942 godine67
36.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 21 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o likvidaciji izdajničke grupice Kovačevića, koordinaciji daljih akcija sa Glavnim štabom za Bosnu i Hercegovinu i borbama oko Nikšića68
37.Izvještaj zamjenika političkog komesara Čevsko-bjeličkog bataljona od 21 januara 1942 god. o stanju na sektoru Zagrede72
38.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Cetinjski okrug od 22 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o vojno-političkoj situacnji na području komiteta74
39.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o izvršenim pripremama za borbu na putu Cetinje - Podgorica i rezultatu borbe na Zagredi76
40.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 januara 1942 god. štabu bataljona "Carev Laz" za oslobođenje interniraca78
41.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 januara 1942 god. za odbranu Bjelopavlića i sprečavanje prodora Italijana79
42.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 26 januara 1942 god. o pripremi za savjetovanje i obavještenje o ishodu borbi kod Danilova Grada84
43.Izvještaj štaba Banjsko-vučedolskog bataljona od 26 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o dvomjesečnom radu i borbama svojih jedinica85
44.Izvještaj Cucko-ćeklićkog bataljona od 26 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o zaključcima sa savjetovanja štaba bataljona sa komandirima i politkomesarima četa88
45.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 28 januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Podgorički okrug o organizaciji nabavke životnih namirnica za prehranu siromašnog stanovništva90
46.Saopštenje br. 3 štaba Durmitorskog NOP odreda od 28 januara 1942 god. o mučkom napadu četnika na partizane u Barama Kraljevskim91
47.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 28 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini, neuspjelom napadu četnika na Borač i stanju opsjednutog garnizona u Nikšiću92
48.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za pojačanu budnost prema četnicima, stalno uznemiravanje neprijatelja u Nikšiću i formiranje udarnih četa96
49.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 31 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na teritoriji odreda99
50.Članak iz "Saopštenja" Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 februara 1942 god. o značaju discipline i budnosti u borbi protiv neprijatelja103
51."Saopštenje" Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 februara 1942 god. o četničkoj izdaji u Crnoj Gori105
52."Saopštenje" Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o važnijim borbama i akcijama crnogorskih i bokeljskih partizana od 16 decembra 1941 do 18 januara 1942 godine107
53.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 1 februara 1942 god. štabu bataljona "13 Juli" za dotur municije i otmicu interniraca110
54.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 2 februara 1942 god. štabu Jezero-šaranskog bataljona za upućivanje partizana u kombinovanu četu odreda111
55.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 2 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o brojnom stanju bataljona, izvedenim akcijama i političkoj situaciji na području odreda112
56.Pismo narodnooslobodilačkog odbora sela Zagrede od 2 februarl 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o potrebi preduzimanja mjera za ishranu siromašnog stanovništva114
57.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda116
58.Izvještaj štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 4 februara 1942 god. o borbama protiv četnnka u Beranskom i Bjelopoljskom srezu117
59.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 februara 1942 god. Glavnbm štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku119
60.Brojno stanje i naoružanje Banjsko-vučedolskog bataljona Nikšićkog NOP odreda na dan 5 februara 1942 godine122
61.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 6 februara 1942 god. štabu Orjenskog bataljona za formiranje udarne čete i obavještenje o oslobođenju Foče i borbama kod Danilovog Grada i Borča123
62.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 7 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o razbijanju tajne četničke organizacije u Srezu šavničkom i formiranju udarnih bataljona127
63.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 7 februara 1942 god. štabu Banjsko-vučedolskog bataljona za uništenje četničke grupe popa Perišića i formiranje jedne udarne čete128
64.Obavještenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 7 februara 1942 god. političkom komesaru operativnog sektora Gacko - Nevesinje o upućivanju pomoći za likvidaciju četničke bande popa Perišića132
65.Proglas skupštine crnogorskih i bokeljskih rodoljuba od 8 februara 1942 godnne134
66.Izvještaj štaba Primorskog bataljona od 8 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o ispadima italijanskog bataljona i sukobu sa njegovom prethodnicom kod manastira Duljeva140
67.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 februra 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda141
68.Izvještaj štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 9 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o zaključcima donijetim na savjetovanju sa komandama četa142
69.Pismo štaba Lovćenskog NOP odreda od 10 februara 1942 god. štabu Orjenskog bataljona po pitanju izvođenja akcija na sektoru Boke144
70.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 13 februara 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o ostroškoj konferenciji i pojačanoj četničkoj aktivnosti147
71.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 13 februara 1942 god. štabu Pješivačkog bataljona za konsolidovanje fronta prema Danilovom Gradu149
72.Izvještaj zamjenika komandanta Lovćenskog NOP odreda od 14 februara 1942 god. o bombardovanju sjedišta štaba bataljona "Jovan Tomašević" i borbama kod Orahova, Dupila i Komarna150
73.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 14 februara 1942 god. Bokovsko-kosijerskoj četi za obezbjeđenje položaja Dobrska Ploča-ćukovac152
74.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o potapanju broda "Skender beg" i borbama u Pavlovoj Strani153
75.Izvještaj operativnog štaba Pješivačkog sektora od 15 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o situaciji na sektoru Danilov Grad - Nikšić157
76.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 15 februara 1942 god. štabu Cucko-ćeklićkog bataljona za upućivanje jedne čete za borbu protiv četnika u Vasojevićima158
77.Izvještaj štaba bataljona "Jovan Tomašević" od 15 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji na području bataljona i borbama kod Orahova160
78.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942 god. štabu Rudinsko-trepačkog bataljona za pojačanje Pješivačkog sektora i koordinisanje akcija s Kočansknm bataljonom163
79.Uputstvo Pokrajinskog narodnooslobodilačkog odbora za Crnu Goru i Boku od 16 februara 1942 god. za rad sreskih, opštinskih i seoskih narodnooslobodilačkih odbora164
80.Izvještaj štaba Čevsko-bjeličkog bataljona od 16 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o rasporedu ljudstva za kombinovanu četu i situaciji kod Danilovog Grada169
81.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 17 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju i pravcu kretanja kombinovanog bataljona za akcije u Bosni171
82.Proglas štaba Lovćenskog NOP odreda od 18 februara 1942 godnne172
83.Izvještaj komande Zagredskog sektora od 18 februara 1942 god. štabu Čevsko-bjeličkog bataljona o borbama sa Italijanima kod Danilovog Grada174
84.Obavještenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 18 februara 1942 god. štabu Grahovskog bataljona o prodoru Italijana do Bogetića i izdaji četničke bande Baja Stanišića176
85.Izvještaj komandanta Cucko-ćeklićkog bataljona od 19 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o likvidaciji italijanskog uporišta na Gornjem Orahovcu177
86.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o borbama i akcijama odreda179
87.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 februara 1942 god. o borbama partizanskih jedinica na području Crne Gore i Boke182
88.Izvještaj političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 21 februara 1942 godine184
89.Izvještaj štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 21 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o situaciji na sektoru Boke poslije likvidacije italijanske posade u Gornjem Orahovcu186
90.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o bombardovanju Žabljaka i stanju u odredu187
91.Naredba štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 februara 1942 god. za formiranje udarnih četa i vodova189
92.Izvještaj političkog komesara operativnog sektora Gacko - Nevesinje od 22 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o neuspjelom napadu na četničku bandu popa Perišića193
93.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 23 februara 1942 god. štabu Čevsko-bjeličkog bataljona za stabilizaciju fronta i pojačanje odbrane na sektoru Zagrede194
94.Pismo Vrhovnog štaba NOP n DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku196
95.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 25 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o razbijanju partizanskih snaga kod Kolašina i mobilizacijn naoružanog ljudstva radi obezbjeđenja teritorije odreda od napada četničkih snaga199
96.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 25 februara 1942 god. o formiranju i zadacima istočnosinjajevinskog sektora201
97.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 25 februara 1942 god. Kosijersko-bokovskoj četi za napad na Gnjevi Do - -203
98.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o prodoru Italijana za Nikšić i nastaloj vojno-političkoj situaciji na području odreda204
99.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za upućivanje udarnog bataljona za borbu s Vasojevićkim četnicima i hitno obavještenje susjednih odreda i Vrhovnog štaba o situaciji kod Mojkovca i Kolašina209
100.Saopštenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 26 februara 1942 god. o borbama protiv Italijana i izdajstvu Baja Stanišića213
101.Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 26 februara 1942 god. o borbama Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda215
102.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 27 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o mobilizaciji i upućivanju partizana za zaustavljanje četničkog nadiranja prema Lijevoj Rijeci i Morači217
103.Izvještaj štaba NOP odreda "Bijeli Pavle" od 27 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o borbama protiv četnika218
104.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za obezbjeđenje teritorije odreda i izvještavanje o situaciji u Crnoj Gori219
105.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 28 februara 1942 GOJR za rad političkih komesara221
106.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 28 februara 1942 god. pretstavniku Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o mobilizaciji i upućivanju svih raspoloživih partizanskih snaga za borbu protiv četnika223
107.Proglas Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 godine225
108.Naređenje štaba Zetskog NOP odreda od februara 1942 god. štabu Piperskog bataljona za energično preduzimanje mjera protiv petokolonaških elemenata228
109.Uputstvo Sreskog narodnooslobodilačkog odbora za Srez cetinjski od februara 1942 god. o radu i zadacima opštinskih NO odbora230
110.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 1 marta 1942 god. komandantu Sinjajevinskog sektora za povezivanje dejstva Jezero-šaranskog, Uskočkog i Drobnjačkog bataljona i preduzimanje energičnih mjera protiv narodnih izdajnika232
111.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 marta 1942 god. o formiranju intendantura i vojnih sudova pri štabovima odreda234
112.Obavještenje Glavnog štaba NON odreda za Crnu Goru i Boku od 2 marta 1942 god. o situaciji na području Komskog odreda i naređenje Lovćenskom odredu za mobilizacnju i odašiljanje jačih snaga u Vasojeviće za borbu protiv četnika238
113.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 2 marta 1942 god. za formiranje Drugog udarnog bataljona242
114.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 2 marta 1942 god. operativnom štabu Sinjajevnnskog sektora o preduzimanju mjera za sprečavanje neprijateljskog prodora na teritoriju odreda246
115.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 2 marta 1942 god. delegatu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o brojnom stanju i zadacima jedinica angažovanih za dejstvo prema Kolašinu248
116.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 marta 1942 god. operativnom štabu Kolašinskog sektora za preduzimanje energičnih mjera radi likvidacije četničkih bandi249
117.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavnje od 3 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za borbu protiv četnika252
118.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 3 marta 1942 god. komandi ilegalne partizanske jedinice u Cetinju za bolju organizaciju obavještajne službe i za nabavku telefonskih uređaja i kancelariskog materijala254
119.Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 3 marta 1942 god. štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda o potrebi prikupljanja jačih snaga za razbijanje četnika kod Kolašina255
120.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 3 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju i rasporedu snaga odreda određennh za borbu protiv četnika257
121.Izvještaj zamjenika komandanta Lovćenskog NOP odreda od 3 marta 1942 god. o borbi sa Italijanimm na komunikaciji Cetinje - Rijeka Crnojevića260
122.Izvještaj političkog komesara Goliskog bataljona od 3 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreza o situaciji na teritoriji Gatačkog sreza263
123.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 marta 1942 god. štabu Sinjajevinskog operativnog sektora za sprečavanje neprijateljskog prodora na teritoriju odreda264
124.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o jačini i rasporedu snaga odreda za borbu protiv četnika na Sinjajevini i u Sandžaku266
125.Izvještaj štaba bataljona "Jovan Tomašević" od" 4 marta 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o izvedenim akcijama i situaciji u Crmnici267
126.Izvještaj štaba Banjsko-vučedolskog bataljona od marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o razbijanju četničkih uporišta na crnogorsko-hercegovačkoj granici269
127.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 5 marta 1942 god. za pripajanje Komansko-zagaračkog bataljona Lovćenskom odredu i davanje pomoći Kosovoluškom bataljonu271
128.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 5 marta 1942 god. Glavnom štabu NOI odreda za Crnu Goru i Boku o pripremama za borbu protiv četnika i formiranje Prvog udarnog bataljona272
129.Uputstvo štaba Durmitorskog NOP odreda od 5 marta 1942 god. komandantu Jezero-šaranskog bataljona o načinu dejstva i rasporedu snaga na Siljajevinskom sektoru274
130.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 5 marta 1942 god. komandantu Sinjajevinskog sektora o načinu borbe protiv četnika i formiranju sanitetskog odjeljenja276
131.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 5 marta 1942 god. za formiranje komande mjesta na Boanu279
132.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 6 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama s četnicima kod Kolašina i Mojkovca i situaciji na području odreda280
133.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 6 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o preduzetim mjerama za suzbijanje četničke aktivnosti u Pješivcima283
134.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 6 marta 1942 god. štabu Pješivačkog bataljona za pojačanje akcija protiv četnika i Italijana285
135.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 7 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji na području odreda287
136.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od marta 1942 god. štabu bataljona "Jovan Tomašević" za pojačanje opreznosti prema narodnim izdajnicima, uspostavljanje kontakta s Albanijom i kritika štaba bataljona zbog nedovoljne brige o borcima290
137.Pismo štaba Zetskog NOP odreda od 7 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Podgorički okrug292
138.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 7 marta 1942 god. štabu Pješivačkog bataljona za pojačanje borbe protiv Italijana i četnika na putu Danilov Grad - Nikšić294
139.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 8 marta 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za čišćenje izdajnika u Donjoj Gorici i napad na Italijane kod Žute Grede296
140.Naredba Narodnooslobodilačkog odbora Opštine banjske od 9 marta 1942 god. o zasijavanju zemljišta i zbrinjavanju izbjeglica i seljaka bezemljaša297
141.Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 9 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak povodom upućivanja intendantskog odjeljenja za nabavku hrane u Sandžaku300
142.Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 9 marta 1942 god. članu okružnog komiteta KPJ za Nikšićki okrug o potrebi energičnog čišćenja izdajnnka na području Pješivačkog bataljona301
143.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za grupisanje snaga odreda u borbi protiv četnika i pojačanje političkog rada u jedinicama303
144.Članak nz "Saopštenja" br. 8 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 10 marta 1942 god. o četničkom izdajstvu i njihovoj saradnji s okupatorom304
145.Naredba štaba Nikšićkog NOP odreda od 10 marta 1942 god. o postavljenju političkog komesara i zamjenika komandanta Grahovskog bataljona310
146.Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 10 marta 1942 god. političkom komesaru operativnog sektora Gacko-Nevesinje o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini311
147.Naredba štaba Orjenskog bataljona od 10 marta 1942 god. o postavljenju komandnog kadra četa i bataljonskih sektora315
148.Iz petnaestodnevnog izvještaja Mjesnog komiteta KPJ za srez barski o izvedenim akcijama bataljona "Jovan Tomašević"316
149.Saopštenje štaba Nikšićkog NOP odreda o borbi sa četnicima na Bršnu 10 marta 1942 godine318
150.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za preduzimanje energičnijih akcija protiv četničkih bandi na sektoru Danilov Grad - Nikšić319
151.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez danilogradski od 12 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug podgorički o borbama sa Italijannma i četnicima u Bjelopavlićima321
152.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 marta 1942 god. komandi kombinovane Jezero-šaranske čete za odbranu prijelaza na rijeci Tari322
153.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 13 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojnoj i političkoj situaciji na području odreda poslije prodora Italijana za Nikšić323
154.Izvještaj štaba Primorskog bataljona od 13 marta 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o jačini i komandnom sastavu četa, aktivnosti narodnih neprijatelja i pljačkanju sela Brda328
155.Izvještaj štaba bataljona "Jovan Tomašević" od 13 marta 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o borbama u Crmnici i političkim prilikama u graničnim albanskim selima330
156.Zaključci sa savjetovanja delegata iz sela Donjolješanske nahije i štaba Donjolješanskog bataljona od 13 marta 1942 godine336
157.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 14 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o aktivnosti narodnih izdajnika na području odreda337
158.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 14 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o borbi s četnicima na Lipovu i u Srezu bjelopoljskom340
159.Izvještaj komandanta odreda "Bijeli Pavle" od 14 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug podgorički o borbama sa četnicima i političkom stanju u Srezovima danilogradskom i nikšićkom343
160.Izvještaj biroa Zetske partiske organizacije od 14 marta 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez podgorički o aktivnosti Italijana i narodnih izdajnika u Zeti i formiranju udarne čete za borbu protiv njih347
161.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 15 marta 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Crnoj Gori348
162.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za preduzimanje brzih i energičnih mjera protiv četnika na području odreda350
163.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o slabom moralno-političkom stanju u Kosaničkom bataljonu i potiskivanju četnika prema Kolašinu i Bijelom Polju353
164.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije za napad na Kolašin355
165.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 16 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Pljevalja i Kolašina i razbijanju nikšićkih četnika357
166.Izvještaj štaba Zetskog NOP odreda od 16 marta 1942 god. o moralno-političkom stanju pridatih mu jedinica Lovćenskog odreda za borbu protiv četnika359
167.Obavještenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 16 marta 1942 god. o situaciji u Katunskoj Nahiji361
168.Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od marta 1942 god. štabu Grahovskog bataljona za rad kombinovane Grahovske čete u Katunskoj Nahiji i obavještenje o događajima u Vasojevićima, Bjelopavlićima i Nevesinjskom srezu362
169.Uputstvo Narodnooslobodilačkog odbora za Srez cetinski od 16 marta 1942 god. za rad opštinskih odbora i formiranje seoskih straža i radnih četa363
170.Naredba komandanta Operativnog durmitorskog NOP odreda za operacije u istočnoj Bosni od marta 1942 god. bataljonu "Bajo Pivljanin" povodom njegovog povratka u Crnu Goru366
171.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Boku od 17 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Nikšićki okrug o borbama protiv Italijana369
172.Izvještaj komandanta Nikšićkog NOP odreda od 17 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o situaciji u Crnoj Gori i Gatačkom srezu371
173.Odluka Narodnooslobodilačkog odbora Opštine banjske od 17 marta 1942 god. o zabrani davanja zemlje pod napolicu i načinu korišćenja manastirskih imanja376
174.Izvještaj komandanta Nikšićkog NOP odreda od 17 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o rezultatima borbe protiv Italijana u selu Stubici377
175.Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora za Srez cetinjski od 18 marta 1942 god. Narodnooslobodilačkom odboru za Crnu Goru i Boku o političkim i privrednim prilikama u srezu378
176.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za formiranje dva udarna bataljona i pojačanje političkog rada sa bataljonima "Bajo Pivljanin" i "Vojvoda Momčilo"383
177.Izvještaj političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 19 marta 1942 god. o pripremama za borbu protiv četnika u Katunsko Nahiji385
178.Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 19 marta 1942 god. delegatu štaba odrela za pojačanje vojno-političkog rada u Pješivcima386
179.Proglas Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20 marta 1942 godine387
180.Naređenje političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 20 marta 1942 god. štabu Cucko-ćeklićkog bataljona za držanje položaja kod Orahovca i podjele zaplijenjenog materijala392
181.Odluke Narodnooslobodilačkog odbora Opštine banjske od 20 marta 1942 god. o organizaciji rada i radnih odnosa na području opštine393
182.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 20 marta 1942 god. štabu Banjsko-vučedolskog bataljona za pružanje pomoći Orjenskom bataljonu i povlačenju kombinovane čete iz Bilećkog sreza398
183.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od marta 1942 god. štabu Grahovskog bataljona za ukazivanje pomoći Orjenskom bataljonu i obavještenje o borbama protiv narodnih neprijatelja402
184.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 21 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na sektoru Mojkovac - Kolašin i oko Pljevalja404
185.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 22 marta 1942 god. Savi Kovačeviću o pogoršanju situacije u Katunskoj Nahiji i preduzetim mjerama u Pješivcima u vezi sa tim409
186.Saopštenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 23 marta 1942 god. o borbama protiv Italijana i četnika na Bršnu, Poviji, Tarašu i u Piperima413
187.Izvještaj štaba Banjsko-vučedolskog bataljona od 23 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o borbi protiv ustaša u selu Ključu i pripremama za likvidaciju četničke bande popa Perišića418
188.Izvještaj štaba Lješkopoljskog bataljona od 23 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Podgorički okrug o izvedenim diverzijama i organizacionim promjenama u bataljonu419
189.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o načinu izvođenja napada na Kolašin422
190.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 24 marta 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori423
191.Pismo komandanta Nikšićkog NOP odreda od 26 marta 1942 god. političkom komesaru odreda o formiranju udarnih bataljona i vojnopolitičkoj situaciji na području odreda425
192.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 27 marta 1942 god. o zadacima partiskih organizacija u partizanskim jedinicama430
193.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 27 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Nikšićki okrug o vojno-političkoj situaciji na svom području435
194.Izvještaj političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 28 marta 1942 god. štabu odreda o borbama protiv četnika i Italijana u Katunskoj Nahiji438
195.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 28 marta 1942 god. štabu I Udarnog bataljona povodom izvedene akcije u Ozrinićima439
196.Izvještaj štaba kombinovanog Pješivačkog bataljona od 29 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o borbi na sektoru Vrani Do - Lupoglav443
197.Uputstvo štaba Nikšićkog NOP odreda od 30 marta 1942 god. štabu Drugog udarnog bataljona o načinu borbe protiv četnika i naređenje za formiranje ratnog vojnog suda pri štabu bataljona447
198.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 30 marta 1942 god. štabu Trećeg udarnog bataljona za napad na četničko-italijansko uporište Noviju i formiranje ratnog suda pri štabu bataljona448
199.Izvještaj štaba Lukovskog bataljona od 30 marta 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda450
200.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji kod Kolašina453
201.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju i rasporedu jedinica odreda454
202.Direktiva Okružnog komiteta KPJ za Nikšićki okrug od 31 marta 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ Herceg Novi za formiranje udarnih jedinica i primjenu partizanske taktike ratovanja456
203.Obavještenje Narodnooslobodilačkog odbora Opštine banjske od 31 marta 1942 god. seoskim NOP o načinu razmjene životnih namirnica459
204.Objašnjenje skraćenica461
Registar463
BIBLIOTEKA