ZBORNIK NOR-a. tom III - BORBE U CRNOJ GORI - KNJIGA 10 - 41944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta NOV i POJ
1.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 7. januara 1944. Štabu italijanske divizije "Garibaldi" za postupak prema naoružanim grupama koje ne pripadaju Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima7
2.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 7. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o napadu na neprijatelja na teritoriji Riječke i Lješanske nahije i o situaciji na svojoj teritoriji9
3.Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 8. januara 1944. štabovima bataljona za pokret i izvršenje zadataka na novoj prostoriji12
4.Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 13. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Crne Gore i Boke o brojnom stanju i o borbama vođenim od 12. januara15
5.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o uspješnom napadu na Njeguše i Kosovi Lug22
6.Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 22. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o ukidanju Glavnog štaba i rasporedu ljudstva24
7.Obavještenje Štaba II udarnog korpusa NOVJ od 23. januara 1944. Štabu 3. udarne divizije o pripajanju 3. sandžačke brigade i izdvajanju 6. crnogorske brigade iz sastava Divizije26
8.Obavještenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 31. januara 1944. Štabu 29. hercegovačke NOU divizije o razmještaju jedinica i koordiniranju akcija27
9.Naređenje Štaba 4. proleterske NOU brigade od 4. februara 1944. štabovima bataljona za izvođenje marša ka prostoriji Meljaka i ulazak u sastav 2. proleterske divizije28
10.Obavještenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 7. februara 1944. Štabu 29. hercegovačke NOU divizije o slanju naoružanja i o borbama30
11.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 8. februara 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o brojnom stanju jedinica i situaciji na teritoriji Odreda32
12.Naredba Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 11. februara 1944. za formaciju i organizaciju Štaba Korpusa i Korpusne vojne oblasti35
13.Pismo Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 11. februara 1944. Štabu 5. NOU divizije o situaciji na teritoriji Korpusa povodom potrebe za održavanje međusobne veze38
14.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak u pogledu sprovođenja 2. italijanske brigade do Štaba 2. krajiške divizije43
15.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 15. februara 1944. Štabu 3. udarne divizije za formiranje Višeg oficirskog kursa44
16.Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 17. februara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Nikšić o situaciji na teritoriji nikšićkog sreza45
17.Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 20. februara 1944. Komandi mjesta Pivski Manastir za potpunu mobilizaciju49
18.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 21. februara 1944. Štabu italijanske divizije "Garibaldi" za raspored vojnika koji su se dobrovoljno javili za boračke dužnosti51
19.Pismo Štaba Primorske operativne grupe od 1. marta 1944 Štabu 29. hercegovačke udarne divizije o uzajamnom potpomaganju55
20.Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 1. marta 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade o koncentričnom napadu neprijatelja na Katunsku nahiju56
21.Obavještenje Štaba 6. crnogorske brigade od 2. marta 1944. Štabu 29. hercegovačke divizije o uspjehu neprijatelja u Katunskoj nahiji i o planovima za borbu protiv četnika58
22.Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 6. marta 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade o protjerivanju neprijatelja iz Katunske nahije i rasporedu bataljona59
23.Saopštenje Štaba Primorske operativne grupe od 7. marta 1944. o uspješnim borbama protiv neprijatelja u Katunskoj nahiji62
24.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa od 10. marta 1944. komandama vojnih područja za upućivanje slušalaca na niži artiljerijski kurs65
25.Izvještaj Štaba 4. proleterske brigade od 13. marta 1944. Štabu 2. proleterske divizije o borbama oko Priboja67
26.Naređenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 14. marta 1944. Štabu Kolašinskog NOP odreda za posjedanje novih položaja70
27.Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 14. marta 1944. Štabu Primorske operativne grupe o napadu na Uzdomir i Kočane72
28.Obavještenje Štaba Zetskog NOP odreda od 15. marta 1944. Štabu 7. crnogorske NOU brigade o predstojećem napadu na Taraš75
29.Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 16. marta 1944. štabovima bataljona za vršenje pritiska na neprijatelja sa svojih položaja76
30.Pismo Štaba Primorske operativne grupe od 21. marta 1944. Štabu 29. hercegovačke divizije u vezi s rasporedom jedinica i tješnjom saradnjom78
31.Pismo Štaba 2. udarnog korpusa od 26. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Albanije o situaciji na teritoriji Korpusa i tješnjoj saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja80
32.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 28. marta 1944. Štabu Primorske operativne grupe da nov raspored i dejstva84
33.Zapovijest Štaba Primorske operativne grupe od 1. aprila 1944. štabovima 6. crnogorske i 2. dalmatinske udarne brigade za napad na komunikaciju Nikšić - Danilovgrad85
34.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 4. aprila 1944. Štabu 3. udarne divizije da Muzička četa učestvuje u nekoliko borbi87
35.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 6. aprila 1944. Štabu 6. crnogorske udarne brigade za vršenje demonstrativnog napada na Danilovgrad88
36.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja, municije i stoke 7. crnogorske udarne brigade 6. aprila 1944. godine90
37.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 7. aprila 1944. za rasformiranje Pljevaljskog i Bjelopoljskog NOP odreda92
38.Izvještaj obavještajnog oficira Primorske operativne grupe od 9. aprila 1944. Obavještajnom odseku 2. udarnog korpusa o konferenciji kvislinga u Cetinju i raspoloženju naroda u Katunskoj nahiji94
39.Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 12. aprila 1944. Štabu Primorske operativne grupe o borbama protiv neprijatelja na Veljem Brdu i komunikaciji Podgorica - Cetinje98
40.Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 13. aprila 1944. Štabu 37. NOU divizije o situaciji na sektoru te brigade100
41.Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 14. aprila 1944. Štabu Primorske operativne grupe o situaciji na sektoru te brigade101
42.Naređenje načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 18. aprila 1944. komandantu Grupe bataljona za povezivanje sa 3. sandžačkom brigadom i desnom kolonom radi usklađivanja dejstva103
43.Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 18. aprila 1944. Štabu Primorske operativne grupe o posjedanju novih položaja i o prijemu naoružanja104
44.Dopunsko naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 19. aprila 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade za pritisak na Nikšić i za tijesnu vezu sa jedinicama 7. crnogorske NOU brigade105
45.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 20. aprila 1944. potčinjenim jedinicama i organima za poduzimanje kaznenih mjera protiv neprijateljskih elemenata107
46.Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 26. aprila 1944. Štabu 37. NOU divizije o uspješnim borbama na položajima Bojna Njiva - Uloševina109
47.Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 27. aprila 1944. Štabu 37. NOU divizije o neuspjelom napadu na Bijelo Polje112
48.Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 30. aprila 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade za razbijanje neprijatelja u Katunskoj nahiji115
49.Saopštenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 6. maja 1944. o uspješnim operacijama u aprilu za odbranu slobodne teritorije116
50.Naređenje Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 9. maja 1944. štabovima bataljona za posjedanje novih položaja i zatvaranje pravaca Prijepolje - Brodarevo i Kamena gora - Brodarevo119
51.Pregled brojnog stanja ljudstia, naoružanja i stoke 3. udarne divizije od 12. maja 1944. godine123
52.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 13. maja 1944. za formiranje čete za vezu pri Štabu korpusa123
53.Pismo Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 16. maja 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade 29. divizije o rasporedu i zadacima jedinica125
54.Pismo Štaba Primorske operativne grupe od 27. maja 1944. Štabu 29. hercegovačke udarne divizije o rasporedu i zadacima jedinica i o neophodnosti sadejstva128
55.Pismo Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 30. maja 1944. Štabu 29. hercegovačke udarne divizije o borbi na Mrcinama i Rikalu129
56.Pismo Štaba 3. divizije NOVJ od 31. maja 1944. načelniku Štaba 7. crnogorske udarne brigade u vezi s kombinovanim akcijama bataljona 5. i 7. brigade na neprijateljske položaje Duge - Vrhovi131
57.Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 6. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o aktivnosti neprijatelja na sektoru Pljezlja - Prijepolje132
58.Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 7. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbi na položaju Otilovići - Vijenac133
59.Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 10. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbi na prostoru Korijen - Zekavice - Odžak - Omornjaš137
60.Izvještaj Štaba 10. krajiške NOU brigade od 12. juna 1944. Štabu 5. udarne divizije o uspješnoj borbi na položajima Kamena gora - Ravna gora140
61.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 12. juna 1944. zamjeniku komandanta 2. dalmatinske NOU brigade o rasporedu jedinica142
62.Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 14. juna 1944. štabovima bataljona za napad na neprijatelja na sektoru Brodarevo - Bukovik - Zečja glava - Orlić144
63.Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 14. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o neuspjelom napadu na neprijatelja na položajima Zurđevi vrhovi - Crni vrh146
64.Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 15. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbama na Kamenoj gori149
65.Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 16. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o rasporedu i zadacima jedinica151
66.Izvještaj Štaba 10. krajiške NOU brigade od 19. juna 1944. Štabu 5. udarne divizije o upadu u Otiloviće i Zagrađe i postavljanju nagaznih mina na komunikaciju Pljevlja - Prijepolje153
67.Izvještaj Obavještajnog odsjeka 2. udarnog korpusa NOVJ od 22. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu i snazi neprijatelja na operativnom području toga korpusa154
68.Naređenje Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 22. juna 1944. štabovima 1. i 2. bataljona za napad na neprijatelja na obalama Bistrice156
69.Izvještaj Štaba 7. crnogorske udarne brigade od 24. juna 1944. Štabu 3. NOU divizije o borbama na položajima Petrovo brdo - Bistrica - Kosi158
70.Izvještaj Štaba 4. proleterske brigade od 25. juna 1944. Štabu 2. proleterske divizije o borbi na položajima Velji vrh - Osmanovo brdo - Paljevina160
71.Naređenje Štaba 2. proleterske dalmatinske NOU brigade od 2. jula 1944. štabovima bataljopa za napad na neprijateljske položaje oko Nikšića163
72.Izvještaj Štaba 4. proleterske brigade od 3. jula 1944. Štabu 2. proleterske divizije o neuspjelom napadu neprijatelja na položaje Gradina - Ivanovo brdo - Simovče - Babino brdo167
73.Pismo Štaba 2. proleterske divizije od 11 jula 1944. štabovima 4. proleterske i 3. srpske NOU brigade o odricanju od jednodnevnog obroka u korist sirotinje Crne Gore169
74.Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 17. jula 1944. potčinjenim jedinicama i Štabu 8. crnogorske udarne brigade za zatvaranje pravaca od Pljevalja i Prijepolja ka Tari i Limu171
75.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 19. jula 1944. Štabu Zetskog NOP odreda o rasformiranju Štaba Odreda i svođenju boraca na jedan bataljon175
76.Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 19. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na prostoru Bijelo brdo - Lađane - Ružino brdo176
77.Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 23. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije NOVJ o napadu na položaje Gubovača - Njegnjevo - Obrov179
78.Izvještaj Obavještajnog odsjeka 2. udarnog korpusa od 24. jula 1944. Obavještajnom odsjeku Vrhovnog štaba NOV i POJ o sastavu njemačkih jedinica i ishodu borbi na sektoru Andrijevica - Berane180
79.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 25. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o prebacivanju na desnu obalu Lima i o dejstvu na prostoru Vodice - Gornji i Donji Stranjani - Vrhovi i prema Jadovniku182
80.Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 26. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o uspješnom napadu na neprijatelja na položajima Bistrica - Obrov134
81.Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 27. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o protjerivanju neprijatelja s lijeve obale Bistrice i o rasporedu bataljona186
82.Izvod iz ratnog dnevnika Radovana Vukanovića, komandanta 3. udarne divizije NOVJ za period od 1. januara do 27. jula 1944. godine188
83.Izvod nz Operacijskog dnevnika 2. proleterske NOU brigade za period od 20. maja do 28. jula 1944. godine252
84.Zapovijest Štaba 1. proleterske divizije od 29. jula 1944. štabovima 13. proleterske i 8. crnogorske brigade za dejstvo na desnoj obali Lima na prostoru Jasen - rijeka Bistrica - rijeka Dubočica - Stranjani270
85.Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 29. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvu na desnoj obali Lima na prostoru Stranjani - Vrhovi - Koželj - Milakovići276
86.Uputstvo Štaba 1. proleterskog korpusa od 30. jula 1944. Štabu 1 proleterske divizije u vezi sa formiranjem izviđačkih četa pri štabovima brigada i Štabu Divizije280
87.Naređenje Štaba 2. proleterske dalmatinske brigade od 30. jula 1944. štabovima 2, 3. i Nikšićkog udarnog bataljona za posjedanje novih položaja286
88.Brojno stanje ljudstva, konja i naoružanja 3. proleterske (krajiške) brigade 31. jula 1944. godine288
89.Izvještaj Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 31. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o rezultatima borbi na prostoru Visočko - Zaumsko - Pećarska291
90.Izvještaj Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 2. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije o razbijanju neprijatelja na položajima Pećarska - Zaumsko - Visočko - Bare292
91.Naredba Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 3. avgusta 1944. o pohvali Izviđačkog bataljona Korpusa za uspješno izvršeni zadatak u Katunskoj nahiji294
92.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 5. avgusta 1944. vazduhoplovnoj bazi za preduzimanje potrebnih mjera u slučaju neprijateljskog napada296
93.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 11. avgusta 1944. Korpusnoj vojnoj oblasti za preduzimanje stroge pripravnosti u svim podređenim ustanovama297
94.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa od 13. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za preduzimanje mjera povodom neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju298
95.Naređenje Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 14. avgusta 1944. štabovima bataljona i Štabu 2. italijanske brigade za posjedanje položaja na lijevoj obali Lima299
96.Naređenje Štaba 8 crnogorske brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 2. italijanske brigade divizije "Garibaldi" za posjedanje položaja Vrapče polje - Majstorovina - Brskovo - Tara301
97.Izvještaj Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na položajima Laništa - Bare - Kofrc i o posjedanju položaja na lijevoj obali Lima303
98.Izvještaj Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dolasku na prostoriju Bujaci - Krupce305
99.Naređenje zamjenika komandanta 2. dalmatinske proleterske brigade od 15. avgusta 1944. štabovima 2. i 3. bataljona i Štabu Nikšićkog udarnog bataljona za pojačanje budnosti na položajima i hitno obavještavanje o svim promjenama306
100.Izvod iz Operacijskog dnevnika 6. crnogorske NOU brigade za period od 1. do 15. avgusta 1944. godine308
101.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 17. avgusta 1944. Štabu 3. udarne divizije za prebacivanje jedinica na nove položaje uz organizovano zadržavanje neprijatelja317
102.Obavještenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 19. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o dolasku na sektor Pivske Planine i o stanju u jedinicama319
103.Zapovijest Štaba 12. korpusa NOVJ od 19. avgusta 1944. štabovima 16. i 36. divizije za kontrolu sektora Šćepan Polje - Štulac i Mratinje - Krstac i za zatvaranje prelaza preko rijeka Tare i Pive321
104.Obavještenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 19. avgusta 1944. Štabu 6. proleterske divizije o situaciji u Crnoj Gori i Sandžaku i o stanju u jedinicama324
105.Izvještaj obavještajnog oficira 16. udarne divizije od 19. avgusta 1944. Štabu 12. udarnog korpusa o napredovanju neprijatelja sa pravaca Pljevalja i Kolašina325
106.Pismo Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 22. avgusta 1944. komandantu savezničkog Vazduhoplovnog korpusa kojim mu izražava zahvalnost za transportovanje teških ranjenika u Italiju327
107.Naređenje Štaba 12. udarnog korpusa NOVJ od 22. avgusta 1944. Štabu 6. proleterske divizije za obezbjeđenje aerodroma Brezna328
108.Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru 7. crnogorske NOU brigade i o promjeni položaja329
109.Naređenje komandanta Grupe bataljona od 30. avgusta 1944. štabovima bataljona za demonstrativan napad na položaje oko Nikšića330
110.Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 1. septembra 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Pljevlja - Bijelo Polje - Priboj333
111.Obavještenje Štaba Crnogorske brigade narodne odbrane od 2. septembra 1944. Danilovgradskom sreskom narodnooslo-bodilačkom odboru o napadu na Vežešnik348
112.Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 3. septembra 1944. Štabu 7. crnogorske brigade za rušenje komunikacija Andrijevica - Trešnjevik i Andrijevica - Berane352
113.Izvještaj Štaba 3. proleterske krajiške brigade od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Pljevlja - Priboj - Užice354
114.Izvještaj Obavještajnog odsjeka 2. udarnog korpusa NOVJ od 6. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu i jačini 181. njemačke divizije357
115.Naređenje Štaba 2. korpusa NOVJ od 9. septembra 1944. partizanskim odredima da uz pomoć komandi mjesta izvrše mobilizaciju ljudstva za borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika359
116.Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 9. septembra 1944. godine 1. i 3. bataljonu da sadejstvuju s jedinicama 9. brigade na pravcu Turije i Vinicke362
117.Naređenje Štaba 2. korpusa NOVJ od 16. septembra 1944. Štabu 29. divizije o formiranju novih jedinica pri štabovima divizija i brigada363
118.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 23. septembra 1944. Štabu Prvog bataljona za posjedanje položaja na komunikaciji Cetinje - Rijeka Crnojevića369
119.Naređenje Štaba 2. dalmatinske proleterske brigade od 27. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na prostoriji Željevo - Konjsko - Ubli371
120.Naređenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 15. oktobra 1944. Štabu 4. bataljona za napad na neprijateljski garnizon kod Danilovgrada374
121.Bojna relacija Štaba Lovćenskog NOP odreda za period od 1. do 15. oktobra 1944. godine375
122.Pregled brojnog stanja i naoružanja 5. crnogorske proleterske brigade 18. oktobra 1944. godine380
123.Naredba Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 21: oktobra 1944. povodom oslobođenja Beograda382
124.Izvještaj Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 29. oktobra 1944. Štabu 3. NOU divizije o borbama od 21. do 27. oktobra384
125.Naređenje Štaba 10. crnogorske NOU brigade od 29. oktobra 1944. Štabu Lovćenskog NOP odreda za posjedanje položaja Ulići - Bokovi385
126.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 31. oktobra 1944. Komandi Drugog područja o vojno-političkoj situaciji na području Odreda387
127.Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 2. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta na komunikaciju Cetinje - Podgorica388
128.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 4. novembra 1944. Štabu 10. crnogorske NOU brigade o napadu na neprijateljsko uporište Kokošja Glavica390
129.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 4. novembra 1944. Štabu 10. crnogorske NOU brigade o borbama na položaju Očevići - Han Mašanovića392
130.Naređenje Štaba 10. crnogorske NOU brigade od 7. novembra 1944. Štabu Lovćenskog NOP odreda za rušenje komunikacije Cetinje - Podgorica393
131.Izvještaj Lovćenskog NOP odreda od 8. novembra 1944. Štabu 10. crnogorske NOU brigade o prodoru neprijatelja iz Podgorice u Rijeku Crnojevića394
132.Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 9. novembra 1944. Štabu 10. crnogorske brigade o borbama na komunikaciji Rijeka Crnojevića - Cetinje395
133.Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 10. novembra 1944. Štabu Primorske operativne grupe o učešću Prvog bataljona u napadu na Cetinje396
134.Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 10. novembra 1944. štabovima 2. udarnog korpusa i Primorske operativne grupe o rasporedu i jačini okupatorskih snaga na sektorima Podgorica - Cetinje i Podgorica - Danilovgrad398
135.Bojna relacija Štaba Lovćenskog NOP odreda za period od 16. novembra do 1. decembra 1944. godine400
136.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i stoke 5. proleterske NOU brigade 10. decembra 1944. godine403
137.Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 10. decembra 1944. načelniku ovoga štaba da sa 2. bataljonom ispolji aktivnost u pravcu Mojkovca405
138.Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 13. decembra 1944. Štabu 2. bataljona za kontrolisanje pravca Turjak - Mučnica - Brskovo - Pržište406
139.Obavještenje Štaba 22. divizije NOVJ od 20. decembra 1944. Štabu 3. udarne divizije o situaciji u Sandžaku i o operativnim planovima407
140.Izvod iz Operacijskog dnevnika 2. diviziona Artiljerijske grupe 2. udarnog korpusa NOVJ za period od 11. do 31. decembra 1944. godine409
141.Pregled brojnog stanja ljudstva, oružja i municije 2. udarnog korpusa NOVJ 1. januara 1945. godine425
142.Pregled brojnog stanja i naoružanja Artiljerijske grupe 2. udarnog korpusa NOVJ 1. januara 1945. godine426
143.Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. crnogorske brigade narodne odbrane i Vojne oblasti 29. divizije NOVJ 1. januara 1945. godine431
144.Izvod iz Operacijskog dnevnika 2. udarnog korpusa NOVJ za period od 1. januara 1944. do 1. januara 1945. godine431
145.Izvještaj Štaba 3. udarne divizije NOVJ od 1. januara 1945. Štabu 2. udarnog korpusa o borbama od 22. novembra do 31. decembra 1944. godine680
Registar687
BIBLIOTEKA