ZBORNIK NOR-a. tom III - BORBE U CRNOJ GORI - KNJIGA 1 - godina 1941.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Od Redakcije5
BORBE U CRNOJ GORI 1941
1.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od juna 1941 god. povodom napada fašističke Njemačke na Sovjetski Savez13
2.Saopštenje Privremene vrhovne komande nacionalnooslobodilačke vojske za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 20 jula 1941 god. o rezultatima borbi u prvim danima ustanka15
3.Saopštenje Mjesnog komiteta KPJ za Srez šavnički od jula 1941 god. o uspostavi vlasti oružanog ustanka na oslobođenoj teritoriji Šavničkog sreza17
4.Uputstvo štaba Privremene vrhovne komande nacionalnooslobodilačke vojske za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 23 jula 1941 god. o taktici nacionalnooslobodilačke vojske18
5.Naredba Privremene vrhovne komande nacionalnooslobodilačke vojske za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 27 jula 1941 god. o stvaranju prijekih narodnih sudova21
6.Poziv Privremene vrhovne komande nacionalnooslobodilačke vojske za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 27 jula 1941 god. na opštenarodnu borbu protiv okupatora i njegovih pomagača22
7.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez cetinjski od jula 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Cetinjski okrug o pripremanju i izvođenju partizanskih akcija26
8.Naredba Privremenog cetinjskog vojnog komiteta od 9 avgusta 1941 god. za pojačanje vojnih akcija protiv okupatora29
9.Poziv Cetinjskog vojnog komiteta od 11 avgusta 1941 god. za nastavljanje borbe protiv okupatora i domaćih izdajnika30
10.Instrukcija Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od avgusta 1941 god. o neposrednim zadacima partiskih organizacija33
11.Tekst gerilske zakletve od avgusta 1941 godine35
12.Članak "Narodne borbe" od 15 septembra 1941 god. o aktivnosti antipartiskih elemenata36
13.Narodna borba" od 15 septembra 1941 god. o radu pete kolone38
14.Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 24 septembra 1941 god. za bojkot srednjih škola40
15.Naređenje štaba Gernlskih odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak od septembra 1941 godine42
16.Iz izvještaja Mjesnog komiteta KPJ za Srez cetinjski od 1 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak42
17."Narodna borba" br. 2 od 1 oktobra 1941 god. o uspjesima i herojstvu crnogorsknh partizana u borbi protiv okupatora44
18.Članak "Narodne borbe" od 1 oktobra 1941 god. o zločinima izdajnika crnogorskog naroda46
19.Uputstvo štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak od oktobra 1941 god. za organizaciju partizanske vojske50
20.Uputstvo štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak od oktobra 1941 god. za izradu mobilizaciskih spiskova58
21.Uputstvo štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak od oktobra 1941 god. za rad političkih komesara59
22.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od oktobra 1941 god. o najvažnijim zadacima partiskih organizacija62
23.Pismo Moše Pijada Radoju Dakiću od 9 oktobra 1941 godine64
24.Proglas Mjesnog komiteta KPJ za Srez cetinjski od 15 oktobra 1941 godine65
25.Naređenje štaba Lovćenske NOP brigade od 19 oktobra 1941 god. za postupak po najnovnjim uputstvima štaba NOP odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak67
26.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 22 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak68
27.Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 oktobra 1941 godine70
28."Saopštenje" br. 1 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 oktobra 1941 god. o rezultatima borbe na Jelinom Dubu i pregovorima sa Komandom okupatorskih trupa u Crnoj Gori71
29.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 26 oktobra 1941 god. o političkim i organizacionim pripremama za dalju borbu protiv okupatora i njegovih slugu78
30.Naredba štaba Lovćenske NOP brigade od 26 oktobra 1941 god. o organizacijn službe veze i obuci starješinskog kadra80
31.Naređenje štaba Lovćenske NOP brigade od 27 oktobra 1941 god. za izviđanje položaja italijanske posade na Ivanovim Koritima85
32.Izvještaj štaba Lovćenske NOP brigade od 27 oktobra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o političkoj situaciji na području brigade85
33.Izvještaj Gradskog komiteta KPJ za Podgoricu od oktobra 1941 god. štabu Lješkopoljskog bataljona Zetskog NOP odreda o jačinn, rasporedu i naoružanju italijanskog garnizona u Podgorici87
34."Saopštenje" br. 2 od oktobra 1941 god. o osnnvanju Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru i Boku90
35.Prijedlog Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije za odavanje priznanja partizanima i jedinicama koji su se naročito istakli93
36.Iz "Saopštenja" br. 2 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. o borbama u Crnoj Gori94
37."Saopštenje" Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. o zločinima okupatora i njegovih pomagača nad crnogorskim narodom96
38.Prijedlog štaba bataljona "Bajo Pivljanin" od 30 oktobra 1941 god. štabu Lovćenske NOP brigade za reorganizaciju bataljona99
39.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Cetinjski okrug od 31 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak100
40.Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 31 oktobra 1941 god. o proslavi Oktobarske revolucije102
41.Naredba štaba Lovćenskog NOP odreda od 31 oktobra 1941 godine104
42.Odluka štaba Lovćenskog NOP odreda od 1 novembra 1941 god. o formiranju samostalne čete u Crmnici106
43.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za energičnu borbu protiv narodnih izdajnika i stalno izvođenje akcija protiv okupatora107
44.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 3 novembra 1941 god. povodom 24-godišnjice Oktobarske revolucije109
45.Izvještaj Komande partizanskih grupa sa Podgoričkog područja od 3 novembra 1941 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez podgorički112
46.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Cetinjski okrug od novembra 1941 god. povodom mučkog ubistva Nika Rolovića i Ljuba Laličića114
47.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od novembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug podgorički116
48.Izvještaj Ivana Milutinovnća od 6 novembra 1941 god. Centralnom komntetu KPJ o stanju u Crnoj Gori118
49.Direktiva Pokrajiiskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od novembra 1941 god. za pravilnu raspodjelu članova Partije povodom formiranja partizanskih jedinica za operacije van Crne Gore120
50.Zaključci sa plenarnog sastanka Sreskog odbora Crnogorske narodne omladine za Srez podgorički od 10 novembra 1941 godine121
51.Naredba br. 4 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 novembra 1941 god. o reorganizaciji vojnih jedinica125
52.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda128
53.Direktivno pismo Izvršnog odbora Crnogorske narodne omladine za Srez podgorički od 11 novembra 1941 godine129
54.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 novembra 1941 god. za oslobođenje i odbranu naseljenih mjesta131
55.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od novembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug nikšićki134
56.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o pripremama za napad Crnogorskog odreda na Pljevlja137
57.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13 novembra 1941 god. o pokretu Lovćenskog bataljona za Sandžak140
58.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Cetinjski okrug od 13 novembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o stanju na području komiteta142
59.Pismo štaba Lovćenskog NOP odreda od 15 novembra 1941 god. štabu bataljona "Bajo Pivljanin"145
60.Zapisnik o savjetovanju Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku sa komandantima i političknm komesarima odreda od 15 novembra 1941 godine146
61.Pozdravi upućeni sa savjetovanja Glavnog štaba za Crnu Goru i Boku153
62.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Nikšićke i Bjelo-pavlićke grupe u pravcu Pljevalja154
63.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Podgoričke grupe u pravcu Pljevalja157
64.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za preduzimanje akcija radi olakšanja zauzimanja Pljevalja159
65.Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od novembra 1941 god. o borbama na Stubi i oko Nikšića161
66.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o zaključcima savjetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku163
67.Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 20 novembra 1941 godine166
68.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Cetinjski okrug od 20 novembra 1941 godine172
69.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 20 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o polasku Lovćenskog bataljona za Sandžak176
70.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 21 novembra 1941 godine179
71.Naređenje Glavnog Štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20 novembra 1941 god. Štabu Lovćenskog NOP odreda183
72.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 21 novembra 1941 god. za preduzimanje vojnih i političkih mjera u vezi odlaska jedinica za Sandžak185
73.Izvještaj biroa ćelije opštine Rijeke Crnojevića od 22 novembra 1941 god. Okružnom komitetu KG1J za Cetinjski okrug o stanju u opštini poslije odlaska jedinica za Sandžak187
74.Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Okrug podgorički od 23 novembra 1941 godine188
75.Pismo komandanta Grahovskog bataljona od 24 novembra 1941 god. štabu Katunskog bataljona o potrebi sadejstva u borbi protiv okupatora190
76.Naredba štaba Grahovskog bataljona od 24 novembra 1941 god. o zabrani širenja alarmantnih vijesti i trgovine s okupatorom191
77.N:ređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za priključenje gornjolješanskih partizana Lješanskom bataljonu192
78.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i zadacima Crnogorskog NOP odreda upućenog za Sandžak193
79.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 26 novembra 1941 god. za pojačano izvođenje akcija na komunikacijama196
80.Odgovor štaba Lovćenskog NOP odreda od 26 novembra 1941 god. seljacima sela Oraha198
81.Izvještaj štaba Grahovskog bataljona Durmitorskog NOP odreda od 26 novembra 1941 god. o borbama na sektoru Bileća - Grahovo200
82.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 27 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju na području odreda202
83.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 28 novembra 1941 god. o ukidanju principa izbornosti komandnog kadra, imenovanju štaba Lješanskog bataljona i neposrednim zadacima Lovćenskog odreda208
84.Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 29 novembra 1941 godine210
85.Pregled brojnog stanja, naoružanja i komandnog sastava Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku od novembra 1941 godine215
86.Iz izvještaja štaba Crnogorskog NOP odreda od 29 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o stanju odreda i operativnoj ideji napada na Pljevlja216
87.Izvještaj komande Bjelopoljske čete od 29 novembra 1941 god. Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak o rezultatima masovno-političkog rada čete217
88.Odgovor na proglas Pircia Birolia - članak iz "Saopštenja" Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 godine218
89."Saopštenje" br. 3 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 god. o smrti Alekse Đilasa220
90."Saopštenje" br. 3 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 god. o borbama i diverzijama crnogorskih partizana221
91.Članak iz "Saopštenja" br. 3 Glavnbg štaba NOP odreda za Crnu Goru n Boku od novembra 1941 god. o zaštiti naroda i borbi protiv špekulacije222
92.Izvještaj biroa Lješkopoljske ćelije od novembra 1941 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez podgorički223
93.Izvještaj biroa Zetske partijske ćelije od novembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Podgorički okrug225
94.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 10 novembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak227
95.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 novembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda232
96.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda u vezi formiranja Lješanskog bataljona234
97.Nedjeljni izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 30 novembra 1941 god. o borbama oko Grahova236
98.Pismo štaba Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 30 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o potrebi sadejstva na terenu Krivošija238
99.Izvještaj biroa Gradskog komiteta KPJ za Podgoricu od 30 novembra 1941 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez podgorički o stanju u gradu239
100.Članak "Narodne borbe" od decembra 1941 god. o izdajnncnma Narodno-oslobodilačke borbe240
101.Članak "Narodne borbe" od decembra 1941 god. o karakteru i zadacima narodnooslobodilačkih odbora243
102.Članak "Nlrodne borbe" od decembra 1941 god. o pažnji naroda prema ranjenim partizanima sa Pljevalja246
103.Članak "Narodne borbe" od decembra 1941 god. o problemu ishrane na oslobođenoj teritoriji247
104.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama u Crnoj Gori250
105.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 1 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Cetinjski okrug o nepravilnostima u radu Okružnog komiteta i Štaba odreda253
106.Saopštenje štaba Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda od 2 decembra 1941 god. o oslobođenju Lastve256
107.Iz izvještaja biroa partiske ćelije opštine Rijeke Crnojevnća od 2 decembra 1941 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez cetinjski257
108.Pismo štaba Lovćenskog NOP odreda od 3 decembra 1941 god. Krstu Popoviću258
109.Pismo štaba Lovćenskog NOP odreda od 3 decembra 1941 god. Milovanu Vujoviću260
110.Obavještenje štaba Zetskog NOP odreda od 3 decembra 1941 god. o borbama u Kučima, kod Vilusa i na Tarašu262
111.Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije263
112.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda264
113.Iz "Biltena" br. 4 štaba Durmitorskog NOP odreda od 6 decembra 1941 god. o radu Šavničkog sreskog narodnog odbora266
114."Saopštenje" br. 4 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 7 decembra 1941 god. o borbama i diverzionim akcijama crnogorskih partizana266
115.Pohvala učesnicima u borbama kod Vilusa, Petrovića i Velikog Kuka267
116.Pismo druga Moše Pijada od 7 decembra 1941 god. drugu Titu o situacijn na Žabljaku poslije neuspjelog napada na Pljevlja268
117.Zaključci sa konferencije opštinskog NOO i delegata seoskih NOO Grahovske opštine od 7 decembra 1941 godine269
118.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 8 decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ272
119.Spisak boraca i rukovodilaca Lovćenskog bataljona Crnogorskog NOP odreda poginulih na Pljevljima 1 decembra 1941 godine274
120.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 decembra 1941 god. Operativnom štabu Crnogorskog NOP odreda279
121.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 9 decembra 1941 godine280
122.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 decembra 1941 god. o borbi na Pljevljima i određivanje zadataka Lovćenskom odredu u vezi nastale vojno-političke situacije u Srbiji i Crnoj Gori284
123.Nzređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za čvrsto držanje obruča oko Nikšića i pomaganje bolnice na Žabljaku286
124.Izvještaj štaba bataljona "Carev Laz" od 9 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o stanju bataljona i spremnosti naroda za borbu287
125.Naređenje štaba Zetskog NOP odreda od 9 decembra 1941 god. komandi Ljevorečke čete za izvođenje akcija i pojačanja budnosti prema četnicima289
126.Izvještaj štaba Zetskog NOP odreda od 10 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o izvedenim akcijama290
127.Izvještaj Opštinskog narodnooslobodilačkog odbora Opštine grahovske od 10 decembra 1941 god. o organizaciji i načinu snabdijevanja partizanske bolnice u Riječanima292
128.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez podgorički od 11 decembra 1941 god. o namirnicama koje sreski odbor NOF-a stavlja na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku294
129.Pozdrav ranjenicima na Žabljaku od boraca Lukovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda295
130."Bilten" br. 5 štaba Durmitorskog NOP odreda od 11 decembra 1941 god. o partizanskoj aktivnosti u Srezu fočanskom296
131.Odluke Šavničkog sreskog NOO objavljene u "Biltenu" štaba Durmitorskog NOP odreda od 11 decembra 1941 godine297
132.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 12 decembra 1941 godine298
133.Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 decembra 1941 godine300
134.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 12 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku302
135.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o rezultatima borbi na sektoru Grahovo - Crkvice i naređenje za vršenje diverzija i pojačanje budnosti prema neprijatelju304
136.Izvještaj štaba Grahovskog bataljona od 12 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o borbama na sektoru Grahovo - Crkvice - Risan306
137.Iz izvještaja biroa Gradskog komiteta KPJ za Podgoricu od 12 decembra 1941 god. Mjesnom komitetu KŠ za Srez podgorički308
138.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 14 decembra 1941 godine309
139."Omladinski pokret" br. 1 od 15 decembra 1941 god. o omladincima herojski palim u dotadašnjoj borbi310
140.Članak iz "Omladinskog pokreta" br. 1 od 15 decembra 1941 god. o rušenju puta Danilov Grad - Nikšić312
141.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od decembra 1941 god. o evakuaciji stanovništva i pokretne imovine iz zona koje se nalaze pod neposrednim udarom okupatorske vojske312
142.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 15 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku314
143.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez bokokotorski od decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Nnkšićki okrug o borbama na sektoru Risan - Crkvice - Grahovo316
144.Objašnjenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 16 decembra 1941 god. o tome koga treba smatrati petokolonašem319
145.Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stavu prema četnicima i borbama na sektoru Crkvice - Grahovo320
146.Pismo političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 17 decembra 1941 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije pri Glavnom štabu za Crnu Boru i Boku322
147.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 17 decembra 1941 god. Glavnom Štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku324
148.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 18 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o našim i neprijateljskim gubicima u borbi na Pljevljima i najvažnijim vojno-političkim zadacima odreda326
149.Izvještaj delegata Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 18 decembra 1941 god. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Komskog odreda329
150.Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 18 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda332
151.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 19 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug podgorički u vezi rasturanja letaka među italijanskim vojnicima333
152.Iz zapisnika sa sastanka biroa ćelije bataljona "Carev Laz" Lovćenskog NOP odreda od 19 decembra 1941 godine334
153.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 20 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug podgorički336
154.Instrukcija Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak od decembra 1941 god. za rad među omladinom338
155.Izvještaj štaba bataljona "Bajo Pivljanin" od decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda342
156."Saopštenje" Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o borbi za Pljevlja344
157.Saučešće Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku porodicama partizana poginulih na Pljevljima347
158.Članak iz "Saopštenja" br. 5 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o narodnim izdajnicima349
159."Saopštenje" Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o borbama crnogorskih partizana351
160.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku354
161.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. o formiranju i zadacima štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda355
162.Izvještaj štaba Grahovskog bataljona od 21 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o borbama na sektoru Crkvice - Grahovo i Radovan Ždrijelu358
163.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 21 decembra 1941 god. za prikupljanje neispravnog oružja, telefonske žice i podataka za istorisku građu359
164.Pismo Radovana Popovića, borca Prve proleterske brigade od 21 decembra 1941 god. partizanima svoga kraja361
165."Bilten" br. 6 štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 decembra 1941 god. o novostima sa područja odreda363
166.Iz "Biltena" br. 6 štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 decembra 1941 god. o borbi protiv špekulacije364
167.Članak iz "Biltena" br. 6 štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 decembra 1941 god. o vojnoj bolnici na Žabljaku364
168.Spisak partizana iz Jezerošaranskog bataljona Crnogorskog NOP odreda poginulih u borbi za Pljevlja365
169.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 22 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KNj za Crnu Goru, Boku i Sandžak366
170.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Nikšićki okrug od 22 decembra 1941 godnne372
171.Pismo štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 decembra 1941 god. štabu Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda povodom traženja pomoći i sadejstva protiv Italijana376
172.Izvještaj štaba bataljona "Carev Laz" od 22 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o neprijateljskim snagama i dotadašnjim ljudskim i materijalnim žrtvama na području bataljona377
173.Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 23 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkom stanju i izvedenim akcijama na teritoriji odreda378
174.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Cetinjski okrug od decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KG1J za Crnu Goru, Boku i Sandžak o stanju u Cetinjskom i Barskom srezu380
175.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 23 decembra 1941 god. štabu Planinopivskog bataljona383
176.Proglas Vučedolskog narodnooslobodilačkog odbora od 23 decembra 1941 godine384
177.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 25 decembra 1941 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za upućivanje dva bataljona prema Kalinoviku385
178.Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 25 decembra 1941 god. štabu Planinopivskog bataljona o budnosti prema četnicima i držanju veze sa partizannma u nstočnoj Bosni386
179.Naredba komandanta Planinopivskog bataljona Durmitorskog NOP odreda od 25 decembra 1941 god. o kontroli prolaznika za Fočanski srez387
180.Izvještaj sekretara biroa partiske organizacije bataljona "13 juli" od decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Srez cetinjski o stanju u bataljonu388
181.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 26 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Cetinjski okrug o davanju pomoći Skadarskom komitetu KP Albanije390
182.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Okrug cetinjski od decembra 1941 god. albanskim vojnicima u italijanskoj službi391
183.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o načinu pružanja pomoći Narodnooslobodilačkom pokretu u Gatačkom srezu394
184.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda395
185.Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 26 decembra 1941 god. partizanima sela Sirovca i Bara za pravilno shvatanje odluke o postavljanju komandnog kadra397
186.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 27 decembra 1941 god. o rasformiranju Crnogorskog NOP odreda399
187.Naređenje štaba Lovćenskog NON odreda od 27 decembra 1941 god. štabu bataljona "Carev Laz" za sprečavanje liferovanja namirnica okupatoru400
188.Izvještaj štaba bataljona "Bajo Pivljanin" od 27 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda401
189.Izvještaj štaba Katunskog bataljona od 27 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o borbama protiv Italijana u reonu sela Trešnjeva404
190.Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 27 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug nikšićki o stanju na svom području405
191.Pismo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku406
192.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od decembra 1941 god. štabu Grahovskog bataljona za dostavljanje izvještaja o situacnji na sektoru Crkvice - Grahovo410
193.Pismo delegata Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak pri Okružnom komitetu KPJ za Kolašinski okrug delegatu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju u Srezu beranskom411
194.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o zadacima Odreda i Župopivskog bataljona413
195.Pismo štaba Nikšićkog NOP odreda od 30 decembra 1941 god. štabu Durmitorskog NOP odreda415
196.Instrukcija Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku n Sandžak od 31 decembra 1941 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez kolašinski za pojačanje političkog rada u masama416
197.Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Cetinjski okrug od 31 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak417
198.Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 31 dece.mbra 1941 god. štabu Katunskog bataljona za pojačanje borbe protiv okupatora i domaćih izdajnika419
199.Iz izvještaja biroa partiske ćelije opštine Rijeka Crnojevića od 31 decembra 1941 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez cetinjski420
200.Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od decembra 1941 god. štabu Pješivačkog bataljona421
201.Iz direktive Okružnog komiteta KPJ za Podgorički okrug od decembra 1941 god. o radu među ženama422
202.Mjesečni izvještaj Cetinjskog gradskog odbora NOF-a Mjesnom komitetu KPJ za Srez cetinjski423
203.Iz izvještaja Bratonožićko-brskutske partiske ćelije od decembra 1941 god. o stanju na području ćelije425
204.Izvještaj biroa partiske organizacije Donjoceklinskog bataljona od decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Cetinjski okrug o radu i stanju na području bataljona427
205.Iz "Saopštenja" br. 6 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 januara 1942 god. o partizanskim borbama i akcijama428
206.Objašnjenje skraćenica431
Registar435
BIBLIOTEKA