ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 9 - april-jun 1943
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije, Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba, NOP i DV Jugoslavije
1.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da forsira reku Drinu na otseku Trbušče - Bastasi7
2.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da što pre izvrši naređenje Vrhovnog komandanta o forsiranju Drine8
3.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 1 aprila 1943 diviziskim komitetima o izboru slušalaca za viši partiski kurs i o njihovim kasnijim zadacima9
4.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije o naređenju Vrhovnog komandanta da se ispita šta je bilo s teškim ranjenicima ostavljenim jula 1942 u selu Vrbnici11
5.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 aprila 1943 Komandi područja u Bjelemiću da teške ranjenike prebaci u selo Bjelemić a lakše u selo Jelašce12
6.Izveštaj šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2 aprila 1943 Vrhovnom štabu o lošem zdravstvenom stanju Sedme NOU divizije13
7.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o pomeranju nemačkih snaga iz Sarajeva ka Višegradu18
8.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da ubrza tehničke pripreme za forsiranje Drine19
9.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 aprila 1943 Štabu Devete NOU divizije da dostavi izveštaj o situaciji i obustavi odašiljanje svojih ranjenika u Centralnu bolnicu20
10.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da proveri sigurnost desantnih sredstava i po forsiranju Drine što pre učvrsti mostobran i dobro obezbedi mesto prelaza21
11.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 aprila 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u zonama dejstva Prve i Druge proleterske i Treće NOU divizije62
12.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da delom snaga sadejstvuje Drugoj proleterskoj diviziji u okruženju Foče, a glavninom preduzme bezobzirno gonjenje neprijatelja ka Cajniču64
13.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da u sadejstvu s delovima Prve proleterske divizije ovlada fočanskim utvrđenim rejonom67
14.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od aprila 1943 Aleksandru Rankoviću da četnicima u Crnoj Gori treba zadati odlučujući udarac67
15.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o opštoj situaciji u zoni dejstva Operativne grupe divizija Vrhovnog štaba68
16.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da razbije italijanske snage na pravcu Goli Vrh - Ifsar - Cajniče69
17.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da posedne desnu obalu Čeotine i zatvori obruč oko Foče70
18.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da sadejstvuje Prvoj proleterskoj diviziji u razbijanju neprijateljskih snaga na položajima Goli Vrh - Banjača71
19.Izveštaj šefa Obaveštajnog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o brojnom i zdravstvenom stanju zarobljenika71
20.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji u zonama dejstva divizija Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba74
21.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da razbijenog neprijatelja energično goni ka Cajniču76
22.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da savlada italijansko-četničke snage okružene kod Foče77
23.Članak Vrhovnog kpmandanta NOV i POJ druga Tita od aprila 1943 napisan povodom godišnjice formiranja Druge proleterske brigade78
24.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Treće NOU divizije da razbije italijanskočetničke snage na komunikaciji Gacko - Bileća82
25.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Devete NOU divizije da od ljudstva čitave divizije formira jaku Treću dalmatinsku NOU brigadu, a ostatak ljudstva uputi za popunu Prve i Druge dalmatinske NOU brigade83
26.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da italijanskoj posadi u Foči postavi ultimatum za predaju85
27.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da zaplenjeni sanitetski materijal stavi na raspolaganje Centralnoj bolnici Vrhovnog štaba86
28.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije o ponovnom zauzimanju Nevesinja i gonjenju razbijenih četnika ka Mostaru86
29.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da oslobodi Bosanski Petrovac i Glamoč87
30.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da energično nastavi čišćenje svoje teritorije od kvislinških formacija88
31.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da zaplenjenu hranu rezerviše za bolnice91
32.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se zadrži na prostoru Čajniče - Kovač Planina i zatvori pravac koji od Pljevalja izvodi ka Foči91
33.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da izvesti kada će otpočeti napad na neprijateljsku posadu u Foči92
34.Izveštaj šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 aprila 1943 Vrhovnom štabu o mogućnostima ishrane Centralne bolnice na maršruti Prozor - Kalinovik93
35.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o ponovnom oslobođenju Nevesinja i o razbijanju italijansko-četničkih jedinica na pravcu Gacko - Plana95
36.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da dostavi operativni izveštaj96
37.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji u zonama dejstva Prve i Druge proleterske i Treće NOU divizije96
38.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 zameniku načelnika Vrhovnog štaba da se Druga proleterska divizija ne orijentiše za napad na Goražde i neprijateljske posade u dolini Drine98
39.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 zameniku načelnika Vrhovnog štaba da komandant Prve proleterske divizije uputi brdske topove radi podrške napada na fočanski utvrđeni rejon101
40.Dopunsko naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije u vezi s napadom na fočanski utvrđeni rejon102
41.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da dobro pripremi napad na fočanski utvrđeni rejon i obavesti Vrhovni štab o početku napada102
42.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije 6 oslobođenju Slunja, Brinja i Otočca103
43.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da obustavi napad na fočanski utvrđeni rejon103
44.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da glavninu snaga orijentiše ka Pljevljima104
45.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 aprila 1943 Štabu Treće NOU divizije da dostavi izveštaj o jačini četničkih snaga u Pivskoj Zupi, Goliji i Banjanima104
46.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 aprila 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o neprijateljskoj aktivnosti na pravcu Blagaj - Nevesinje i o jačini neprijateljskih snaga na pravcu nastupanja Treće NOU divizije105
47.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 aprila 1943 Štabu Treće NOU divizije da dostavi plan manevra u vezi s daljim nastupanjem106
48.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da jednom brigadom sadejstvuje Drugoj proleterskoj diviziji u uništenju četničkih snaga zapadno od Celebića106
49.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da u sadejstvu s jednom brigadom Prve proleterske divizije razbije četnike kod Celebića107
50.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 aprila 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o sadržini naređenja izdatih Prvoj i Drugoj proleterskoj diviziji u vezi s pojavom četničke grupacije zapadno od Celebića108
51.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 aprila 1943 zameniku načelnika Vrhovnog štaba o dopuni izdatih naređenja Prvoj i Drugoj proleterskoj brigadi u vezi s napadom na četničku grupaciju kod Celebića111
52.Direktivno pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 15 aprila 1943 organizacijama Komunističke partije Jugoslavije na Kosovu i Metohiji za rad na organizovanju i rukovođenju Narodnooslobodilačkom borbom112
53.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji na pojedinim sektorima Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba115
54.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da glavninom snaga razbije četničku grupaciju u rejonu Celebića117
55.Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se sporo ispoljava sadejstvo Sedme krajiške brigade Drugoj proleterskoj diviziji117
56.Dopunsko naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da uputi još jednu brigadu u pomoć Drugoj proleterskoj diviziji118
57.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da za razbijanje četničke grupacije angažuje i delove Druge dalmatinske brigade118
58.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da sadejstvuje Drugoj proleterskoj diviziji u napadu na četničku grupaciju kod Celebića119
59.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Treće NOU divizije da razbije neprijateljske kolone kod Plane i Goranska120
60.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 aprila 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u zoni dejstva Treće i Devete NOU divizije121
61.Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da obezbedi pravac Konjic - Glavatičevo122
62.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da obezbedi pravac Konjic - Glavatičevo i evakuiše zaraznu bolnicu122
63.Izveštaj šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 17 aprila 1943 Vrhovnom štabu o situaciji na teritoriji Konjičkog vojnopozadinskog područja123
64.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da razbije četnike u rejonu Glavatičeva126
65.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da u sadejstvu s brigadama Prve proleterske divizije pristupi uništenju četničke grupacije kod Celebića126
66.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o slamanju italijanskočetničkog protivudara127
67.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji u zonama dejstva Druge proleterske i Sedme NOU divizije128
68.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije o razbijanju italijansko- četničkih kolona na svim pravcima njihovog nastupanja ka Foči129
69.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18 aprila 1943 Štabu Treće NOU divizije za ofanzivno dejstvo središnjim delom Crne Gore129
70.Izveštaj šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 18 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o stanju na teritoriji Konjičkog vojnopozadinskog područja i Komande mesta Kalinovik133
71.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji na pojedinim sektorima135
72.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da glavnim snagama nastupa u pravcu Kovrena a pomoćnim snagama drži sektor Goražda136
73.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da glavnim snagama nastupa ka središnjem delu Crne Gore a pomoćnim snagama kontroliše prilaze na Tari137
74.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Treće NOU divizije da dve brigade zadrži u rejonu Gacka a sa druge dve, pod komandom Save Kovačevića, dejstvuje pri pravcu Goransko - Savnik138
75.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da proveri jačinu neprijateljskih snaga u Goraždu i pojača budnost na tom pravcu139
76.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 aprila 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o sadržini odgovora na depešu Štaba Prve proleterske divizije140
77.Izveštaj šefa Otsteka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 19 aprila 1943 Vrhovnom štabu o situaciji na teritoriji Konjičkog vojnopozadinskog područja141
78.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije o prebacivanju Centralne bolnice na novu prostoriju142
79.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da dostavi proverene podatke o neprijateljskim snagama na Pivskoj Planini142
80.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije za raspored jedinica i pravce dejstva 143
81.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da obavesti Treću proletersku (sandžačku) i Treću krajišku NOU brigadu Prve proleterske divizije o pravcima njihova dejstva144
82.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da pripremi ishranu ranjenika Centralne bolnice145
83.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da održava redovnu vezu s Prvom proleterskom divizijom145
84.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da delom snaga brzo sadejstvuje Četvrtoj proleterskoj (crnogorskoj) brigade pri njenom nastupanju ka Savniku146
85.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da svoju Sedmu brigade smeni dva bataljona Šeste (istočnobosanske) NOU brigade i prebaci je u rejon Uloga147
86.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektoru Foča - Goražđe i o preduzetim merama za evakuaciju bolnica147
87.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da povuče Osmu brigadu u rejon Uloga149
88.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 aprila 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u Srezu šavničkom149
89.Dnevni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji u Sandžaku, Hercegovini i Crnoj Gori151
90.Dnevni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o zauzimanju Žabljaka i Savnika152
91.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da ranjenike upućuje na prostoriju Meljak - Celebići153
92.Pismo Edvarda Kardelja od 22 aprila 1943 Povereništvu Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije za Ljubljanu154
93.Zajednički izveštaj Ive Ribara-Lole i načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 aprila 1943 Vrhovnom štabu o vojno-političkom radu u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosanskoj Krajini158
94.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 aprila 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stavu prema padobrancima koji su se spustili kod Brinja159
95.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da dostavi izveštaj o situaciji kod Treće proleterske (sandžačke) brigade160
96.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da dostavi izveštaj o situaciji u Crnoj Gori161
97.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o bombardovanju Centralne bolnice u Jeleču i o spuštanju engleskih padobranaca kod Brinja u Lici162
98.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 aprila 1943 Štabu Grupe crnogorskih brigada da razbije neprijatelja na Javorku i zatvori pravac od Nikšića163
99.Naređenje Vrhovnog kotnandanta NOV i POJ druga Tita od 24 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da obezbedi svoj desni bok od Nikšića, a jačim delovima izviđa u pravcu kolašihskog sektora163
100.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da stavi pod svoju komandu Četvrtu i Petu crnogorsku brigadu i izvrši pripreme za napad na Javorak164
101.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da Prvi bataljon Šeste istočnobosanske NOU brigade uputi u Kalinovik165
102.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 aprila 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno dostavi podatke o pregrupisavanju i namerama nemačkih i italijanskih snaga u Jugoslaviji165
103.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da se ne angažuje na pravcu Kolašina166
104.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 aprila 1943 Štabu Grupe crnogorskih brigada da uhvati vezu s bataljonima Druge proleterske brigade i orijentiše ih prema Javorku167
105.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji na važnijim sektorima Glavne operativne grupe168
106.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da nastupa pravcem Metaljka - Maoče - Kovren - Šahovići i izbije na liniju Ravna Reka - Lepešnica - Sige170
107.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da dostavi artiljerisku municiju Štabu Treće NOU divizije171
108.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da Sedmu krajišku NOU brigadu stavi u divizisku rezervu171
109.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektorima Gacka i Glavatičeva172
110.Izveštaj partiskog instruktora pri Centralnoj bolnici Vrhovnog štaba od 27 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o evakuaciji ranjenika i bolesnika173
111.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 aprila 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da grupi engleskih pretstavnika pruži podatke o neprijateljskim snagama i dozvoli radio-vezu s Engleskom176
112.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da dostavi izveštaj o napadu na Javorak177
113.Naređenje Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 aprila 1943 Komandi mesta Kalinovik da sve tifusne bolesnike prebaci na prostor Miljevine177
114.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 aprila 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da ukaže pomoć Prvom hrvatskom NOU korpusu u slučaju neprijateljske ofanzive na Kordun i Baniju i što pre uputi deo snaga u istočnu Bosnu179
115.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da proveri podatke o neprijatelju i prikupljenim snagama nastupa u pravcu Bijelog Polja181
116.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da će se dva bataljona Druge proleterske brigade zadržati na sektoru Foče a napad na Kolašin biti koncentričan182
117.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 30 aprila 1943 Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o stanju u sarajevskom garnizonu183
118.Izveštaj Ive Ribara-Lole i načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1943 o borbama slovenačkih narodnooslobodilačkih udarnih brigada u Suhoj Krajini184
119.Članak Edvarda Kardelja pisan krajem aprila 1943 povodom proslave Prvog maja188
120.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1943 Vrhovnom štabu o razbijanju četnika na prostoru Žabljak - Šavnik197
121.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 maja 1943 Aleksandru Rankoviću o rasporedu Desete hercegovačke NOU brigade i o prebacivanju Treće dalmatinske NOU brigade na sektor Pljevalja199
122.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2 maja 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektorima Gacka i Kalinovika200
123.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 maja 1943 Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da onemogući neprijatelju prelaz na levu obalu Ceotine i prodor u pravcu Celebića202
124.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da uputi zaplenjene radio-stanice i ostali tehnički materijal205
125.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da ubrza pokret Prve proleterske brigade u vezi s dobivenim zadatkom206
126.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da uputi komandanta u Vrhovni štab na vojno savetovanje207
127.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da popuni Četvrtu i Petu crnogorsku brigadu novomobilisanim borcima s teritorije Šavničkog sreza i pošalje Prvoj dalmatinskoj brigadi pomoć u odelu, oružju i municiji208
128.Izveštaj partiskih instruktora pri Centralnoj bolnici Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 maja 1943 Aleksandru Rankoviću o organizaciji partisko-političkog rada i o smeštaju ranjenika i bolesnika u Sandžaku i na Pivskoj Planini209
129.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije o razmeni italijanskih zarobljenika211
130.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 maja 1943 komesaru Centralne bolnice Vrhovnog štaba da laske ranjenike i bolesnike upućuje na prostor istočno od Celebića212
131.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za jače angažovanje jedinica Treće operativne zone na komunikaciji Beograd - Zagreb215
132.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da što pre izbije u dolinu Lima i preseče komunikaciju severno i južno od Bijelog Polja216
133.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da dostavi operativni izveštaj217
134.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da uputi najjači bataljon na Šćepan Polje218
135.Podaci za istorijat Haubičkog diviziona Vrhovnog štaba od njegovog formiranja do 6 maja 1943219
136.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da obavesti Blaža Jovanovića da nastavi put za Vrhovni štab225
137.Izveštaj Štaba Haubičkog diviziona Vrhovnog štaba od 8 maja 1943 Vrhovnom štabu NOV i POJ o naporima Diviziona u dvodnevnom maršu na putu Bastasi - Uništa226
138.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se Slavonska divizija ubuduće naziva Dvanaestom a Primorsko-goranska Trinaestom NOU divizijom i da Glavni štab predloži sastav njihovih štabova229
139.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da glavnim snagama zatvori pravac Foča - Trbušče a pomoćnim snagama pravac Rataji - Zakmur230
140.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu snaga NOV i POJ u Bosanskoj Krajini i naređenje Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da se posle formiranja Drugog bosanskog korpusa prebaci u istočnu Bosnu231
141.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 maja 1943 štabovima Druge proleterske, Šeste istočnobosanske i Prve majevičke NOU brigade da obrazuju operativnu grupu pod komandom Štaba Druge proleterske brigade i zatvore pravce od Foče i Goražda ka Cajniču, Celebićima i Šćepan Polju233
142.Pismo Edvarda Kardelja od 10 maja 1943 Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Slovenačko Primorje o dostavljanju izveštaja u vezi s vojno-političkom situacijom u Primorju236
143.Izveštaj partiskih instruktora pri Centralnoj bolnici Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 maja 1943 Aleksandru Rankoviću o zdravstvenom stanju ranjenika i bolesnika233
144.Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i sekretara Centralnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije od 11 maja 1943 Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa za dalji vojno-politički rad240
145.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 maja 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o usvajanju predloga za komandni sastav štabova divizija245
146.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da dostavi operativni izveštaj i da se poveže s Prvom proleterskom divizijom246
147.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije o pokretu Druge dalmatinske brigade u pravcu Kolašina i o dolasku Nemaca u Andrijevicu247
148.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da uspostavi telefonsku vezu s Vrhovnim štabom248
149.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da što pre zauzme Mojkovac i stvori povoljne uslove za napad na Kolašin u sadejstvu s Drugom proleterskom divizijom249
150.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da stočnoj farmi u Pivi upućuje odgovarajuću stoku radi bolje ishrane teških ranjenika i bolesnika250
151.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da pripremi plan napada na Ko
152.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 maja 1943 šefu Tehničkog otseka Vrhovnog štaba da dostavi sredstva za vezu i da izgradi odbranbeni sistem na Šćepan Polju252
153.Izveštaj partiskih instruktora pri Centralnoj bolnici Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 maja 1943 Aleksandru Rankoviću o stanju Centralne bolnice Vrhovnog štaba253
154.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da teške ranjenike i bolesnike upućuje dublje u pozadinu i da tačnije ispita jačinu i nameru neprijateljskih snaga na pravcu svog dejstva255
155.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da u sadejstvu s Prvom proleterskom divizijom dubljim obuhvatom izvrši napad na Kolašin grupišući glavne Snage na desnoj obali Tare256
156.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da proveri podatke o pristizanju neprijateljskih pojačanja u Kolašin i Mojkovac257
157.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 maja 1943 da štabovi i komandni kadar jedinica Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba posvete posebnu pažnju i ukažu svestranu pomoć trupnom sanitetu258
158.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da od savezničke Komande za Srednji istok zatraži najpotrebniji Sanitetski materijal za Centralnu bolnicu Vrhovnog štaba260
159.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi predlog o proizvođenju komandnog kadra u oficirske činove261
160.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije o napadu nemačkih i italijanskih snaga na Prvu proletersku diviziju262
161.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da s dve brigade izvrši protivnapad na neprijatelja koji prodire u pravcu Šahovića263
162.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da preko engleskih pretstavnika obavesti savezničku Komandu za Srednji istok o spremnosti Vrhovnog štaba na vojnu saradnju264
163.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da ruši put Šahovići - Kovren i dostavi izveštaj o jačini i sastavu neprijateljskih snaga267
164.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da izvrši pritisak na komunikaciju Kolašin - Mojkovac268
165.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da zatvori pravce Pljevlja - Kosanica - Lever Tara i Pljevlja - Kovren269
166.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 17 maja 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o planu za saradnju jedinica Dolenjske operativne zone Glavnog štaba Slovenije i jedinica Druge operativne zone Glavnog štaba Hrvatske270
167.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da pregrupiše brigade i posedne odbranbene položaje na liniji Vaškovo - Reljin Kam - Kovren271
168.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da Sedmu krajišku NOU brigade rokira na levu obalu Tare272
169.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da Prvu proletersku brigadu najhitnije prebaci na sektor Foče273
170.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da u saradnji s narodnooslobodilačkim odborima skloni stanovništvo Pljevaljskog i Bjelopoljskog sreza ispred okupatorskog terora274
171.Obaveštenje Vlade Zečevića od 18 maja 1943 zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji u Pljevaljskom i Bjelopoljskom srezu275
172.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 19 maja 1943 partiskim instruktorima pri Centralnoj bolnici Vrhovnog štaba NOV i POJ o zadacima partiske organizacije Centralne bolnice i Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba277
173.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 maja 1943 štabu Druge proleterske divizije da jednu brigadu uputi za pojačanje sektora Pivska Zupa - Ravno280
174.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da rokiranjem Druge dalmatinske NOU brigade na levu obalu srednjeg toka Tare a Četvrte proleterske (crnogorske) na prostor Krnja Jela - Boan zatvori pravce koji sa severa i istoka izvode ka Žabljaku281
175.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da glavninu snaga povuče na liniju Podpeće - Kosanica - Đurđevića Tara i čvrsto drži vezu sa Sedmom NOU divizijom282
176.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da savezničku Komandu za Srednji istok obavesti o koncentraciji jakih neprijateljskih snaga i pravcima njihova nastupanja u Crnoj Gori i Sandžaku283
177.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 maja 1943 Štabu Prvog bosanskog korpusa za dejstvo na pruzi Sarajevo - Brod i nastupanje pravcem Olovo - Han Pijesak - Rogatica - Goražde radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe iz neprijateljskog obruča284
178.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske na Komandu savezničkih snaga za Bliski istok obavesti o koordinatama mesta za spuštanje vojne misije velike Britanije287
179.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da se u telefonskim razgovorima služi novom šifrom288
180.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da primi komandu nad jedinicama fočanskog sektora, razbije neprijatelja na pravcu Foča - Šćepan Polje i ovlada levom obalom Drine i Sutjeske na liniji Đedevo - Suha289
181.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22 maja 1943 Štabu Druge proleterske brigade da dostavi operativni izveštaj290
182.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske u vezi s primanjem vojne pomoći od Engleske291
183.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da izvrši proboj na pravcu Čelebić - Foča, forsira reku Drinu i ovlada prostorom Vučevo - Suha - Zakmur - Bistrica292
184.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da savezničku Komandu za Srednji istok obavesti o ograničenim mogućnostima prihvata vojne misije Velike Britanije na Njegovućkom Polju293
185.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da neprijateljske snage odbaci preko Čeotine294
186.Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da obezbedi zaleđe od neprijateljskih snaga na levoj obali Čeotine295
187.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 maja 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o jačoj aktivnosti neprijatelja na kolašinskom sektoru295
188.Proglas Vrhovnog štaba NOV i POJ od maja 1943 narodu Crne Gore, Boke i Sandžaka da se sklanja od okupatorskog terora i stupa u Narodnooslobodilačku vojsku296
189.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se delom snaga obezbedi od pravca Graca a glavninom blokira neprijatelja na Zlatnom Boru i po svaku cenu obezbedi prelaz preko Tare kod Uzlupa301
190.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da hitno uputi Drugu proletersku brigadu na levu obalu Drine sa zadatkom da izbije na liniju Suha - Vrbnica - Zakmur - Trbušče302
191.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da organizuje prebacivanje jedinica na levu obalu Drine i poruši most kod Uzlupa303
192.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da organizuje povlačenje jedinica s pljevaljskog sektora ka prelazima na levu obalu Tare304
193.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da hitno dostavi izveštaj o situaciji na svom sektoru305
194.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da Šestu istočnobosansku NOU brigadu uputi na levu obalu Drine a Prvu proletersku i Treću krajišku NOU brigadu zadrži na prostoru Čelebići - Zlatni Bor306
195.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da Treću krajišku NOU brigadu uputi na levu obalu Drine a Prvom proleterskom brigadom obezbedi prelaz Sedme NOU divizije kod Uzlupa307
196.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da se kod Uzlupa prebaci s jedinicama na levu obalu Tare308
197.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da obezbedi što širi mostobran kod Uzlupa i održava čvrstu vezu sa Sedmom NOU divizijom309
198.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da hitno dostavi izveštaj o situaciji na sektoru divizije310
199.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da sve svoje jedinice prebaci sa fočanskog sektora na levu obalu Tare i osigura prelaze na njoj od Uzlupa do Šćepan Polja311
200.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da se hitno prebaci na levu obalu Tare kod Tepaca i smeni Drugu dalmatinsku NOU brigadu u Njegovuđi312
201.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 maja 1943 Štabu Treće NOU divizije da zatvori pravce Gacko - Pivski Krstac i Gacko - Mratinje grupišući snage na prostoru Plužine - Goransko313
202.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da s položaja Mratinje - Trnovačko Jezero - Suha spreči neprijatelju nadiranje ka Vučevu i Sutjesci314
203.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 maja 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da hitno sadejstvuje jedinicama Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba pri proboju iz okruženja315
204.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 maja 1943 Štabu Druge proleterske brigade da što pre stvori mostobran na levoj obali Sutjeske i uspostavi vezu s jedinicama Prve proleterske divizije316
205.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 maja 1943 Štabu Treće NOU divizije o sastavu snaga upućenih za stvaranje mostobrana na levoj obali Sutjeske i o obezbeđenju levog boka jedinica Glavne operativne grupe317
206.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da se što pre prebaci na levu obalu Tare318
207.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da ubrza pokret svojih jedinica u pravcu proboja Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba319
208.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da delom snaga zatvori pravce koji iz doline reke Tare izvode prelio prevoja Durmitora i sela Nedajna i Nikovića na Pivsku Planinu320
209.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da most na Pivi kod Donjeg Kruševa osposobi za noćni transport i da Štabu Druge proleterske brigade prenese direktivu za rad grupe brigada pod njegovom komandom321
210.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da prikupi jedinice i što pre izbije u Rudine na Pivskoj Planini322
211.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 31 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da brzo i energično nastupa preko Vučeva u pravcu Sutjeske323
212.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 31 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da smeni Treću krajišku NOU brigadu i organizuje oderanu reke Tare na otseku Uzlup - Šćepan Polje324
213.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da razbije neprijateljske snage na otseku Plužine, Javorak, Mratinje i obezbedi nastupanje jedinica Treće NOU divizije pravcem Plužine - Stabna - Izgori - Grab325
214.Dopunsko naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da otsudno brani prelaze preko Tare na otseku Uzlup - Šćepan Polje326
215.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 31 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da delom snaga sadejstvuje Trećoj NOU diviziji na pravcu Trnovačko Jezero - Volujak327
216.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 31 maja 1943 Štabu Operativne grupe brigada da delom snaga zatvori pravac Čemerno - Tjentište a glavninom spreči neprijatelju prodor na desnu obalu Sutjeske i u sadejstvu s Prvom proleterskom brigadom izvrši prodor u pravcu sela Vrbniče328
217.Članak Edvarda Kardelja od maja 1943 o osnovnim ciljevima oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije329
218.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da smeni Šestu istočnobosansku NOU brigadu kod Čureva i čvrsto drži desnu obalu Sutjeske, prikupljajući snage za prodor k severu332
219.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije o zadacima Druge proleterske i Treće NOU divizije i naređenje da Prva proleterska brigade učestvuje u razbijanju neprijateljskih snaga na Sutjesci333
220.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da Trećoj krajiškoj NOU brigadi koju smenjuju delovi Sedme NOU divizije odredi položaje i pravac kretanja334
221.Izveštaj šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2 juna 1943 Vrhovnom štabu o količini i vrsti lekova i sanitetskog materijala koje treba tražiti od saveznika za Narodnooslobodilačku vojsku334
222.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 juna 1943 Štabu Operativne grupe brigada za zatvaranje pravca Volujak - Trnovačko Jezero340
223.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da Koča Popović dođe u Vrhovni štab koji će 5 juna biti na Suhoj Gori341
224.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 juna 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da što brže nastupa svojim snagama iz srednje Bosne u pravcu Trnova radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe koje se probijaju iz okruženja342
225.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 juna 1943 Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi jednu lako pokretljivu taktičku grupu u rejon Ivan Sedla, preseče železničku prugu Sarajevo - Mostar i olakša nastupanje dela snaga Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba u pravcu srednje Bosne345
226.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 juna 1943 delegatu Vrhovnog štaba pri Južnoj operativnoj grupi da se teški ranjenici sklone u rejonu Durmitora i Pivske Planine, da jedinice zatečene na levoj obali Pive produže k Zelengori, a ostale izvrše prodor u Sandžak ili ka Goliji348
227.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 juna 1943 da sve jedinice i ranjenici s leve obale Pive usiljenim maršem izvrše pokret pravcem Vučevo - Dragoš Sedlo - Suha i dalje k Zelengori350
228.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da dvema brigadama kao stalnim pobočnicama zatvori pravce koji iz Mratinja i Ćureva izvode na Vučevo obezbeđujući povlačenje ranjenika i prihvat Treće NOU divizije351
229.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da jedinice učini lako pokretljivim i usiljenim maršem izbije na Sutjesku, nastavljajući pokret ka Milinkladi pravcem proboja Prve proleterske divizije352
230.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da posle kratkog predaha u Lučkim Kolibama nastavi pokret pravcem Vrbničke Kolibe - Balinovac - Mrčin Kolibe - Selo Rataj - Miljevina355
231.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da će ostale snage Severne operativne grupe nastupati opštim pravcem Vrbničke Kolibe - Balinovac - Rataj i naređenje da se preseče komunikacija Foča - Kalinovik u širem rejonu sela Jeleča356
232.Dopunsko naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da organizuje diviziju kao posebni ešelon i uz puno obezbeđenje maršuje na začelju leve kolone Severne operativne grupe357
233.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 juna 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o jačini neprijateljskih snaga na prostoru Foča - Kalinovik i mogućnostima proboja iz okruženja358
234.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 načelniku Štaba Prve proleterske divizije da je zbog nejasne situacije na pravcu dejstva Treće krajiške NOU brigade i smene njenih bataljona zadržao Četvrtu proletersku (crnogorsku) brigadu u rejonu sela Omeragići360
235.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da probije neprijateljski obruč na otseku Jeleč - Rataj - Trebičina i ofanzivno dejstvuje u pravcu planine Jahorine361
236.Dopunsko naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije o proboju preko komunikacije Foča - Kalinovik362
237.Obaveštenj|e pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije o upućivanju Sedme krajiške NOU brigade za sadejstvo Prvoj proleterskoj brigadi pri razbijanju neprijatelja na komunikaciji Foča - Kalinovik u rejonu sela Jeleča366
238.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 Štabu Prve proleterske NOU divizije da Četvrtu (crnogorsku) proletersku brigadu stavi na raspoloženje Štabu Druge proleterske divizije367
239.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije da će Sedmu krajišku NOU brigadu angažovati na pravcu Rataj - Ocrkavlje - Poljice369
240.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 načelniku Štaba Prve proleterske divizije da Sedma krajiška brigada obuhvatnim manevrom sadejstvuje Trećoj krajiškoj NOU brigadi u zauzimanju sela Jeleč370
241.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije o prikupljanju jedinica na liniji Rataj - Jeleč za proboj preko komunikacije Foča - Kalinovik373
242.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da smeni Sedmu krajišku NOU brigadu i onemogući neprijatelju prodor na pravcu Miljevina - Mrežica374
243.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da glavninom snaga spreči neprijatelju prodor pravcem Miljevina - Mrežica375
244.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da odvoji jedinice od neprijatelja i grupiše ih za nastupanje u pravcu istočne Bosne376
245.Dopunsko naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da u daljem nastupanju Druga proleterska i Sedma NOU divizija sačinjavaju posebnu operativnu grupu pod komandom Štaba Druge proleterske divizije377
246.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da što pre izbije na liniju Grabić - Modro Polje, izviđa doline reka Osenice i Prače i obaveštenje o grupisanju i pravcu dejstva Druge proleterske i Sedme NOU divizije378
247.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije za prelaz pruge Višegrad - Sarajevo na otseku Mesići - Renovica i obaveštenje o otseku prelaza Druge proleterske i Sedme NOU divizije379
248.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 juna 1943 štabovima divizija i brigada Glavne operativne grupe da odlučno spreče labavljenje discipline u jedinicama i nepravilno pribavljanje hrane380
249.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 juna 1943 štabovima divizija i brigada Glavne operativne grupe da se kontrolnim odeljenjima predupredi nepravilno pribavljanje hrane383
250.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da po prelasku pruge Višegrad - Sarajevo dejstvuje u pravcu Brložnika384
251.Pismo Edvarda Kardelja od 18 juna 1943 Centralnom komitetu KP Slovenije o političko-partiskim i vojnoorganizacionim iskustvima centralnih rukovodećih tela Hrvatske koja mogu korisno poslužiti Centralnom komitetu i Glavnom štabu Slovenije385
252.Pismo Edvarda Kardelja od 19 juna 1943 Izvršnom odboru Osvobodilne fronte Slovenije397
253.Izveštaj Edvarda Kardelja od 19 juna 1943 Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o povoljnom vojno-političkom stanju u Sloveniji401
254.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 19 juna 1943 Francu Leskošeku i Borisu Kidriču da će u Glavni štab Slovenije prispeti oficiri za vezu iz Glavnog štaba za Bliski istok402
255.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se prebaci na prostor Srebrenica - Vlasenica - reka Drinjača406
256.Punomoć Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 juna 1943 za poverenike Vrhovnog štaba pri štabovima divizija i brigada određenih za kontrolu pravilnog snabdevanja Narodnooslobodilačke vojske407
257.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije za jačanje borbene gotovosti jedinica i obaveštenje o prispelim delovima Treće NOU divizije408
258.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 22 juna 1943 Generalnom sekretaru KPJ drugu Titu o smernicama pretstojeće omladinske konferencije Hrvatske409
259.Izveštaj Edvarda Kardelja od 22 juna 1943 Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o spuštanju trojice engleskih padobranaca u Slovenačkom Primorju i o pregovorima sa Štabom Jedanaestog italijanskog korpusa o razmeni zarobljenika i ranjenika410
260.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da poruši železničku prugu Han Pijesak - Olovo i ispita situaciju na desnoj obali Drine411
261.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da pripremi jedinice za pokret i obaveštenje o uspostavljanju veze sa Prvim bosanskim NOU korpusom412
262.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 juna 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da ofanzivnim dejstvom na železničku prugu Zenica - Doboj olakša napad Glavne operativne grupe na neprijateljske garnizone u istočnoj Bosni413
263.Direktiva zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da ispita mogućnost prelaska jačih partizanskih snaga preko Drine u Srbiju i obaveštenje o izmeni u sastavu Grupe pod komandom Štaba divizije414
264.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da jednovremenim napadom oslobodi Han Pijesak i Vlasenicu416
265.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da uputi Treću i Sedmu krajišku NOU brigadu u sastav Grupe pod komandom Štaba Druge proleterske divizije417
266.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 juna 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se informacije za radio-stanicu "Slobodnu Jugoslaviju" dostavljaju preko Vrhovnog štaba418
267.Zajedničko naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i komandanta Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 štabovima Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu u sadejstvu sa Prvom proleterskom divizijom418
268.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 juna 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspešnom proboju Glavne operativne grupe iz okruženja i upozorenje na novu neprijateljsku taktiku421
269.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 juna 1943 Edvardu Kardelju da se od postojećih slovenačkih NOU brigada formiraju divizije Narodnooslobodilačke vojske422
270.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 juna 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o razbijanju neprijateljskih snaga u znatnom delu istočne Bosne423
271.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije o oslobođenju Kladnja i naređenje da zadrži Treću krajišku NOU brigadu pod svojom komandom423
272.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da je po naređenju Vrhovnog komandanta Sedma krajiška brigada ušla u sastav Sedme divizije, a Divizija stavljena pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba425
273.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije na nebudnost pri dostavljanju radio-depeša426
274.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 juna 1943 političkom komesaru Sedine NOU divizije o postavljanju rukovodstva u političkim odijeljenjima Sedme i Osme brigade426
II DEO - Prilozi
275.Uputstvo komandanta nemačke 118 lovačke divizije od 12 maja 1943 potčinjenim jedinicama o postupku trupa pri izvođenju pretstojećih operacija431
276.Zapovest komandanta nemačke Prve brdske divizije od 14 maja 1943 potčinjenim jedinicama za izvođenje operacije "Švarc"435
277.Dnevni izveštaj komandanta Jugoistoka od 16 maja 1943 Vrhovnoj komandi oružanih snaga o početnim dejstvima nemačkih divizija angažovanih u operaciji "Švarc"440
278.Izveštaj nemačkog poslanika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 17 maja 1943 Ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha o nastupanju nemačkih divizija angažovanih u operaciji "Švarc"443
279.Dnevni izveštaj nemačkog komandanta Jugoistoka od 27 maja 1943 Vrhovnoj komandi oružanih snaga o žilavim borbama na svim pravcima nastupanja nemačkih jedinica angažovanih u operaciji "Švarc"444
280.Izveštaj Zigfrida Kašea od 29 maja 1943 Ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha o organizacionim izmenama kod talijanskih oružanih snaga na Balkanu i o poteškoćama pri vrbovanju ljudstva za novu SS diviziju447
281.Dnevni izveštaj nemačkog komandanta Jugoistoka od 3 juna 1943 Vrhovnoj komandi nemačkih oružanih snaga o toku operacije "Švarc" i ostalim dejstvima na području Hrvatske, Bosne i Srbije449
282.Dnevni izveštaj nemačkog komandanta Jugoistoka od 4 juna 1943 Vrhovnoj komandi kopnene vojske452
283.Dnevni izveštaj nemačkog komandanta Jugoistoka od 7 juna 1943 Vrhovnoj komandi oružanih snaga o daljim namerama pri izvođenju operacije "Švarc"454
284.Naređenje komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj od 10 juna 1943 da nijedan čovek zatečen u okruženju na Sutjesci ne sme ostati živ457
285.Dnevni izveštaj nemačkog komandanta Jugoistoka od 12 juna 1943 Vrhovnoj komandi oružanih snaga o završnim borbama u operaciji "Švarc"458
286.Dnevni izveštaj nemačkog komandanta Jugoistoka od 14 juna 1943 Vrhovnoj komandi oružanih snaga o ishodu operacije "Švarc" i o merama preduzetim u vezi s aktivnošću jedinica NOVJ na raznim sektorima nemačkog okupacionog prostora u Jugoslaviji460
287.Privremeni zaključni izveštaj Komande nemačke Prve brdske divizije od 15 juna 1943 komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj o obostranim gubicima na diviziskom operativnom području u toku izvođenja operacije "Švarc"464
288.Poverljivi izveštaj komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj od 20 juna 1943 Vrhovnoj komandi oružanih snaga o toku borbe i iskustvima u operaciji "Švarc"467
Registar*
BIBLIOTEKA