ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 8 - februar-mart 1943
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije, Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba, NOP i DV Jugoslavije
1.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na glavnim pravcima neprijateljskog nastupanja7
2.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2 februara 1943 god. Stabu Treće NOU divizije da se zadrži na prostoru Gornji Vakuf - Makljen i ne privlači pažnju neprijatelja dejstvima na Prozor i dolinu Rame9
3.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Desete krajiške i Pete dalmatinske NOU brigade10
4.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da će Vrhovni Štab glavninom operativne grupe divizija otpočeti ofanzivna dejstva u pravcu Crne Gore i Hercegovine11
5.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 februara 1943 god. Stabu Prve proleterske divizije da prebaci ranjenike u sastav centralne bolnice Vrhovnog štaba12
6.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na glavnom pravcu neprijateljskog nastupanja15
7.Obaveštenje Pavla Pekića od 3 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o izdatom naređenju Sedmoj NOU diviziji za protivnapad na neprijateljske snage koje su prodrle preko Ripačkog Klanca16
8.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za obezbeđenje pravca Vrtoče - Kulen Valkuf - Donji Lapac17
9.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 februara 1943 god. Stabu Treće NOU divizije da jednu brigadu orijentiše prozorskom kotlinom i obaveštenje o opštoj situaciji na glavnim pravcima neprijateljskog nastupanja18
10.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji na odbranbenom frontu Prvog hrvatskog korpusa i Prvog bosanskog NOU korpusa19
11.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 felbruara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na odbranbenom frontu Prvog bosanskog NOU korpusa20
12.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za vraćanje Banijskog NOP odreda u pozadinu neprijatelja22
13.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 februara 1943 god. vrhovnom komadantu drugu Titu o borbama na frontu Prvog bosanskog i Prvog hrvatskog NOU korpusa22
14.Operativni izveštaj zaimenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji i preduzetim merama na frontu Prvog bosanskog NOU korpusa24
15.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 februara 1043 god. Stabu Prve proleterske divizije za prikupljanje jedinica na prostoriji Makljen - Gornji Vakuf i prisustvovanje komandanta i političkog komesara divizije savetovanju u Duvnu20
16.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PÒ Hrvatske da se zatvori pravac Kulen Vakuf - Vrtoče29
17.Zajednički izveštaj Aleksandra Rankovića, Velimira Terzića i Dura Pueara od 5 februara 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o pogrešnoj orijentaciji Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa u pogledu odbrane Grmeča30
18.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da obezbedi pravac Bugojno - Gornji Vakuf32
19.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi operativni izveštaj i spreči neprijatelju okruženje glavnine snaga Glavnog štaba na uskom prostoru33
20.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 februara 1943 god. Štabu Prve, proleterske divizije za prisustvovanje komandanta i političkog komesara divizije savetovanju u Duvnu i za razmeštaj brigada na prostoriji Gornji Vakuf - Zdrfenci34
21.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 februara 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da komadant i politički komesar divizije prisustvuju savetovanju u Duvnu i da se obezbedi tajnost priprema napada na Prozor36
22.Izjava Vrhovnog štaba NOV i POJ i antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije o karakteru narodnooslobodilačkag pokreta u Jugoslaviji34
23.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za obezbeđenje slobode manevra glavnini svojih snaga zatvaranjem pravaca Vrtoče - Kulen Vakuf - Gornji Lapac i Donji Srb - Trubar - Drvar39
24.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od februara 1943 god. Vrhovnom štabu o formiranju Devete NOU divizije i teškoćama pri evakuaciji ranjenika41
25.Poziv Izvršnog odbora antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije na sveopštu borbu protiv okupatora i njegovih slugu42
26.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 februara 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba o zadacima koje treba postaviti Prvom bosanskom NOU korpusu i Sedmoj NOU diviziji radi olakšanja dejstava Glavne operativne grupe47
27.Naređenje Velimira Terzića od 9 februara 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ da traži saglasnost vrhovnog komandanta druga Tita za hitno prebacivanje jedne brigade Četvrte NOU divizije na sektor Bosansko Grahovo49
28.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije za hvatanje neprijateljskih izviđačkih delova na pravcu Gornji Vakuf - Bukojno50
29.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za izvršenje smene i posedanje položaja Šesnaeste brigade Sedme banijske NOU divizije kod Martin Broda51
30.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 februara 1943 god. Štalbu Prvog bosanskog NOU korpusa da kao korpusnu rezervu prikupi jednu brigadu u rejonu Drvara52
31.Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 februara 1943 god. Vrhovnom štabu o teškoćama nastalim pri evakuaciji ranjenika53
32.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 februara 1943 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o formiranju Devete NOU divizije57
33.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 februara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da pretpočini glavninu haubičkog diviziona Vrhovnog štaba Trećoj NOU diviziji62
34.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 februara 1943 god. Aleksandru Rankoviću o saglasnosti s raspodelom plena iz Imotskog i uputstvo za razmeštaj ranjenika i način pribavljanja sanitetskog materijala63
35.Izveštaj Iva Ribara-Lole od 12 februara 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojnopolitičkoj situaciji u Sloveniji65
36.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 februara 1940 god. Štabu Prve proleterske divizije za hitno presecanje komunikacije Sarajevo - Konjic69
37.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o dolasku komandanta Treće NOU divizije u s. Šćit i privlačenju haubičkog diviziona Vrhovnog štaba radi artiljeriske podrške i napada na Prozor70
38.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 februara 1948 god. Štabu Druge proleterske divizije za što hitnije prebacivanje komunikacije Mostar - selo Rama71
39.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 februara 1943 god. Glavnom štalbu NOV i PO Hrvatske o količini pešadiske municije koju može izuzeti za svoje potrebe72
40.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za redovno dostavljanje operativnih izveštaja i za prenošenje naređenja komandantu Sedme NOU divizije o smeni i pravcu kretanja njegovih brigada73
41.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na frontu Prvog hrvatskog i Prvog bosanskog NOU korpusa74
42.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 februara 1943 god. Sretenu Zujoviću o načinu kretanja do sela Šćita i obaveštenje o naređenjima izdatim za osposobljavanje komunikacije Duvno - Šćit i hitno prebacivanje Treće (sandžačke) proleterske brigade u rejon Gornjeg Vakufa78
43.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na pravcima dejstva Druge proleterske i Treće NOU divizije80
44.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 februara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da sadejstvuje snagama Treće NOU divizije u ponovnom napadu na Prozor81
45.Uputstvo šefa otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 16 februara 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o osnovnim zadacima i načinu rada vojnopozadinskih komandi i njihovih organa82
46.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na sektorima Prvog bosanskog NOU korpusa i Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske i predlog da pravac kretanja Glavne operativne grupe bude istočno od Neretve85
47.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o načinu zaprečavanja tunela na Ivan Planini90
48.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18 februara 1943 god. štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Prozora91
49.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 februara 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za prebacivanje Četvrte NOU divizije sa Grmeča na pravce Vrbljani - Mliništa i Mrkonjić Grad - Mliništa92
50.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u zoni dejstva Prvog bosanskog NOU korpusa95
51.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o evakuaciji zaplenjene municije i gonjenju razbijenih neprijateljskih delova iz Prozora98
52.Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 19 februara 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o postavljenju kadra u polit-odelima brigada Sedme NOU divizije99
53.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 februara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za napad na Jablanicu radi sadejstva snagama Treće NOU divizije u oslobođenju Rame101
54.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 februara 1943 god. Aleksandru Rankoviću o oslobođenju Prozora i uputstvo za evakuaciju i zbrinjavanje ranjenika102
55.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 februara 1943 god. Štabu Osme brigade Sedme NOU divizije za upornu odbranu pravca Bugojno - Gornji Vakuf i mobilizaciju transportnih sredstava radi evakuacije plena iz Prozora103
56.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o dejstvima Treće NOU divizije posle oslobođenja Prozora i o razmeštaju evakuisanog plena105
57.Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu o nedostatcima pri transportovanju ranjenika i planu evakuacije ranjenika u pravcu Prozora107
58.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspešnom afanzivnom dejstvu Glavne operativne grupe111
59.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o savlađivanju i talijanskih uporišta u dolinama Rame i Neretve i ostavljanju na raspoloženje Štabu korpusa potrebne količine municije112
60.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da sadejstvuje Petoj brigadi Treće NOU divizije pri savlađivanju neprijateljskog uporišta u Konjicu115
61.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 februara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da brzo i odlučno dejstvuje na Jablanicu116
62.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 februara 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da osposobi haubičku bateriju zaplenjenu u Prozoru za pokret i dejstvo i da uputi zaplenjena motorna vozila za prevoz ranjenika116
63.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da glavninom snaga zatvori pravac Sarajevo - Ivan Sedlo i ne dozvoli neprijatelju prodor na ovom pravcu120
64.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 februara 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije za upornu odbranu pravca Bugojno - Gornji Vakuf - Prozor121
65.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske NOU divizije da jačim snagama zatvori pravac Sarajevo - Ivan Sedlo122
66.Uputstvo šefa otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 21 februara 1943 god. otseku za vojne vlasti u pozadini Prvog bosanskog NOU korpusa o načinu održavanja veze i dostavljanja redovnih izveštaja124
67.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na važnijim sektorima125
68.Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 21 februara 1943 god. Pokrajinskom komitetu K1PJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u južnoj Srbiji i zadacima koje je postavio NOP odredima128
69.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 februara 1943 god. Aleksandru Rankoviću o uspesima Glavne operativne grupe i potrebi pomeranja dela Vrhovnog štaba iz Livna u Prozor134
70.Obaveštenje šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 februara 1943 god. Vrhovnom štabu o dolasku u Prozor i o sadržini uhvaćenog neprijateljskog radiograma136
71.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 februara 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba da ispita situaciju na pravcu Bugojno - Gornji Vakuf i hitno dostavi o tome izveštaj137
72.Izveštaj Ivana Milutinovića od 21 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o izvršenim pripremama za upis narodnog zajma138
73.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije da ostane na svojim položajima do daljeg naređenja141
74.Operativni izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na pravcu Bugojno - Gornji Vakuf142
75.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 februara 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o preduzetim merama za ojačanje pravca Bugojno - Gornji Vakuf - Prozor144
76.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 februara 1943 god. Sretenu Zujoviću o prodoru neprijatelja na pravcu Bugojno - Gornji Vakuf i merama koje treba preduzeti u vezi s tim145
77.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 februara 1943 god. Pavlu Iliću za hitno upućivanje kamiona radi transportovanja ranjenika iz Livna u rejon Prozora146
78.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške NOU brigade za učešće u protivnapadu na nemačku borbenu grupu "Fogl" u rejonu Gornjeg Vakufa149
79.Obaveštenje Sretena Zujovića od 23 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o premeštanju delova prištabskih jedinica, Vrhovnog štaba, bombardovanju Šćita i okolnih sela i traženje uputstava za dalji rad150
80.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na sektoru Gornjeg Vakufa152
81.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 februara 1948 god. Štabu Sedme NOU divizije da po svaku cenu održi svoje položaje u rejonu Gornjeg Vakufa i stvori povoljne uslove za eventualni protivnapad154
82.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije za Otsudnu odbranu svojih položaja na pravcu Gornji Vakuf - Prozor156
83.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o prikupljanju neprijateljskih snaga na pravcu Mrkonjić Grad - Jajce - Donji Vakuf159
84.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 februara 1940 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o aktivnosti neprijateljske avijacije na pravcu Gornji Vakuf - Prozor161
85.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 215 februara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske za popunu jedinica oružjem i municijom i jači pritisak na Široki Brijeg162
86.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da sadejstvuje Glavnoj operativnoj gruipi upornim držanjem pravca Mrkonjić Grad - Mliništa i ofanzivnim dejstvom na Jajce163
87.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 februara 1943 god. Sretenu Zujoviću da se izvuče ratni material iz Jablanice i spreči gomilanje neboračkog ljudstva u dolini Rame164
88.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremama za protivnapad na neprijateljske snage u rejonu Gornjeg Vakufa165
89.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 februara 1943 god. Sretenu Zujoviću o neuspelom pokušaju neprijateljskog prodora u pravcu Prozora166
90.Izveštaj Sretena Zujovića od 27 februara 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu167
91.Izveštaj Sretena Zujovića od februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na sektorima Gornjeg Vakufa i Jablanice168
92.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške brigade Prve proleterske divizije za smenjivanje Osme brigade Sedme NOU divizije na položajima Kobila - Oglavak169
93.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 februara 1043 god Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za upornu odbranu Drvara i sadejstvo Glavnoj operativnoj grupi s Prvom i Devetom krajiškom NOU brigadom170
94.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za sadejstvo Prvom bosanskom NOU korpusu u odbrani Drvara171
95.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o izvršenju dostavljenih naređenja172
96.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 februara 1943 god. komandantu Druge proleterske divizije da hitno pođe u Vrhovni štab174
97.Pismo delegata Centralnog komiteta KPJ od 28 februara 1943 god. partiskim organizacijama i članovima KPJ u Makedoniji o slabostima partiskog rada u Makedoniji, načinu otklanjanja tih slabosti i stvaranja punog jedinstva makedonskog naroda u borbi za nacionalno oslobođenje175
98.Poziv delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1943 god. makedonskim partizanskim odredima za formiranje narodnooslobodilačke vojske u Makedoniji, njeno vojno-političko uzdizanje i pojačanje akcija protiv okupatora184
99.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o težnji neprijatelja da izbije na prostor Raduše Planine i preduzetim protivmerama184
100.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da se u slučaju jačeg neprijateljskog pritiska povuče u pravcu s. Rakitno - Cvrsnica - Prozor186
101.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o pokušaju neprijatelja da ovlada grebenom Raduše Planine na sektoru Gornji Vakuf187
102.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o opštoj situaciji na pravcu Gornji Vakuf - Prozor188
103.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade Prve proleterske divizije da usiljenim maršem izbije u rejonu sela Ljubunci i delom snaga pređe na desnu obalu Vrbasa190
104.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o pojačanom neprijateljskom pritisku i potrebi hitnog angažovanja Prve i Druge proleterske divizije na sektoru Gornjeg Vakufa193
105.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o pretstojećem napadu na neprijateljske kolone koje nadiru u pravcu Vilića Guvna i Makljena194
106.Predlog šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu da se u vezi s ispitivanjem mogućnosti prebacivanja ranjenika u Liku traži od Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa obaveštenje o stanju puta Bosansko Grahovo - Resanovci i obezbeđenje tog pravca196
107.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2 marta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da se ispitaju mogućnosti prebacivanja teških radnjenika u Liku197
108.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2 marta 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske o situaciji na sektoru Gornjeg Vakufa i u dolini Neretve198
109.Obaveštenje Sretana Zujovića od 2 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o predlogu zamenika načelnika Vrhovnog štaba da se teški ranjenici i bolesnici iz okoline Livna i Duvna prebace na Dinaru201
110.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2 marta 1943 god. Sretenu Zujoviću da se obustavi prebacivanje ranjenika i bolesnika u Solakovu Kulu dok se ne reši vojnička situacija na sektoru Gornjeg Vakufa202
111.Izveštaj Sretena Zujovića od 2 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o formiranju udarnih grupa na pravcu Oglavak i Kobila u skladu sa opštim planom za protivudar208
112.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba za pregrupisavanje snaga Glavne operativne grupe radi protivudara i uništenja neprijateljske grupacije jugoistočno od Gornjeg Vakufa204
113.Zapovest vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 marta 1943 god. za protivudar na neprijateljsku grupaciju kod Gornjeg Vakufa205
114.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 marta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za upornu odbranu pravca Glamoč - Livno212
115.Obaveštenje Sretena Zujovića od 3 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o zahtevu zamenika načelnika Vrhovnog štaba da se tenkovska četa iz Prozora uputi ka Gornjem Vakufu za podršku pešadije i protivudaru213
116.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 marta 1943 god. Sretenu Zujoviću za upućivanje tenkovske čete na položaj kod Gornjeg Vakufa214
117.Izveštaj Sretena Ztujovića od 3 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o situaciji na sektoru Gornjeg Vakufa215
118.Izveštaj Sretena Zujovića od 3 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o povoljnom razvoju borbenih dejstava kod Gornjeg Vakufa216
119.Obaveštenje Sretena Zujovića od 3 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o postupku po ranije dobivenim naređenjima218
120.Izveštaj operativnog oficira Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3 marta 1943 god. o toku borbe i doturu artiljeriske municije haubičkim baterijama na sektoru Gornjeg Vakufa219
121.Izveštaj Sretena Zujovića od 3 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o uspešnom razvijanju protivudara kod Gornjeg Vakufa220
122.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 marta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da celokupnim svojim snagama dejstvuje pravcem Kupres - Vukovsko - Gornji Vakuf223
123.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 marta 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske da hitno evakuiše ranjenike iz Duvna i divizija izvrši pokret u pravcu Prozorske Kotline224
124.Izveštaj Sretena Zujovića od 4 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o upornim borbama kod Pidriša i potiskivanju neprijateljskih snaga kod Gornjeg Vakufa225
125.Obaveštenje Sretena Zujovića od marta 1043 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o razbijanju neprijateljskih snaga kod Gornjeg Vakufa226
126.Izveštaj operativnog oficira Vrhovnog štaba NOV i POJ od marta 1943 god. Vrhovnom štabu o bombardovanju Prozora228
127.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije za obezbeđenje desnog boka i pozadine glavnine Operativne grupe Vrhovnog štaba za vreme izvođenja protivudara na pravcu Prozor - Gornji Vahuf - Bugojno229
128.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 marta 1943 god. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade da pojača desno krilo Pete crnogorske NOU brigade230
129.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 marta 1943 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da delom snaga posedne otsek Rama - Ostrožac231
130.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da obrazuje opštu zaštitnicu Glavne operativne grupe pri forsiranju Neretve i prodoru u Hercegovinu232
131.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije o zadatku divizije i opštem pravcu dejstva Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba235
132.Obaveštenje Sretena Zujovića od 5 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o odlasku pionirske čete pratećeg bataljona Vrhovnog štaba radi uspostavljanja prelaza na Neretvi kod Jablanice236
133.Uputstvo šefa ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 marta 1943 god. o načinu pribavljanja hrane i merama za smanjivanje komore operativnih jedinica i pozadinskih vojnih ustanova237
134.Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o razmeštaju, stanju i problemu transportovanja ranjenika i bolesnika centralne bolnice240
135.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o žestokim borbama protiv neprijateljske grupacije kod Gornjeg Vakufa244
136.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da se iz rejona Dugog- Polja hitno prebaci na desnu obalu Neretve245
137.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da po svaku cenu obezbedi levi bok Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba i Štabu Prve proleterske divizije da hitno uputi Prvu proletersku brigadu ka Ostrošcu246
138.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. Štabu Četvrte (crnogorske) proleterske brigade da usiljenim maršem krene pravcem Prozor - Rama247
139.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. štabovima Sedme i Devete krajiške NOU brigade da se stavljaju pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba i naređenje da zatvore pravce Kupres - Vukovsko - Ravno i Šujica - Ravno248
140.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. Štabu Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije da po izvršenoj smeni odmaršuje pravcem Ravno - Prozor - Rama249
141.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o neprijateljskom povlačenju u pravcu Bugojna i o pripremama Druge proleterske divizije za uspostavljanje prelaza preko Neretve250
142.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. Štabu Devete krajiške brigade Desete NOU divizije za zatvaranje pravca Kupres - Vukovsko - Ravno251
143.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. Štabu Sedme krajiške brigade pete NOU divizije za obezbeđenje pravca Šujica - Ravno252
144.Izveštaj operativnog oficira Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o rasporedu jedinica za zatvaranje pravaca koji od Kupresa, Šujice i Duvna vode ka Ravnom253
145.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da razbije četnike na svom pravcu i što pre izbije na Neretvu255
146.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o uspešnom forsiranju Neretve i stvaranju mostobrana na njoj256
147.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da najhitnije obezbedi levi bok Glavne operativne grupe257
148.Obaveštenie zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 marta 1943 god. operativnom oficiru Vrhovnog štaba o saglasnosti s izvršenim rasporedom snaga za zatvaranje pravaca koji od Kupresa, Šujice i Duvna vode ka Ravnom257
149.Izveštaj operativnog oficira Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o situaciji na sektoru Ravnog259
150.Zapovest operativnog oficira Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 marta 1940 god. za odbranu pravaca koji od Kupresa, Šujice i Duvna vode preko sela Ravno za Prozor261
151.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 marta 1943 god. Štabu Šesnaeste brigade Sedme NOU diziije da usiljenim maršem krene sa svojih položaja i prikupi se u rejonu Prozora304
152.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8 marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o sadržini izveštaja dobivenih od Druge proleterske i Treće NOU divizije i o direktivama koje su im date za dalji rad267
153.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da hitno evakuiše ranjenike sa svog sektora ka Jablanici i obezbeđuje levi bok Glavne operativne grupe do prelaska začelja ranjenika preko Neretve269
154.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za obezbeđenje sredstava za prenos ranjenika sa leve obale Neretve270
155.Izveštaj štaba haubičkog diviziona Vrhoivnog štaba NOV i POJ od 8 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o vatrenim položajima baterija i pripremama za reorganizovanje diviziona270
156.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 marta 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije da ofanzivno dejstvuje kao desna nastupajuća kolona Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba274
157.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije za uspostavljanje šireg mostobrana u rejonu Karaula - Jablaniga na levoj obali Neretve277
158.Izveštaj operativnog oficira Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o prodoru neprijatelja na pravcu Vukovsko - Zahum278
159.Izveštaj operativnog oficira Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o nameri neprijatelja da bočnim dejstvom pravcem Šćit - Dolina Rame izmanevruje odbranu Prve proleterske divizije279
160.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO od 9 marta 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uspešnim borbama Treće NOU divizije kod Ostrošca280
161.Uputstvo zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba za bržu evakuaciju ranjenika preko Neretve i postepeno povlačenje opšte zaštitnice281
162.Izveštaj operativnog oficira Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o prodoru neprijatelja na pravcu Ravno - Prozor282
163.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 marta 1943 god. štabu Sedme brigade Pete NOU divizije za zatvaranje pravaca koji od Šćita i sela Rumboci vode ka Prozoru283
164.Izveštaj operativnog oficira Vrhovnog štaba NOV i POJ od marta 1943 god pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o situaciji na pravcu Ravno - Šćit285
165.Izveštaj Krsta Popivode od 9 marta 1943 god. Sretenu Zujoviću o neprijateljskom bombardovanju i teškim uslovima transportovanja ranjenika preko Neretve286
166.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba o žestokim napadima neprijatelja u pravcu Prozora i rasporedu opšte zaštitnice Glavne operativne grupe288
167.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba za zatvaranje pravaca kojim se može izmanevrovati tesnac Rame290
168.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba da se dejstvo opšte zaštitnice Glavne operativne grupe saobrazi postojećoj situaciji283
169.Izveštaj operativnog oficira Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o otpočinjanju zaštitničkih borbi u rejonu Prozora294
170.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da energično nadire u pravcu Glavatičeva295
171.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade da preda položaje kod Konjica Petoj crnogorskoj brigadi, odmaršuje za Drugom proleterskom divizijom i privremeno se stavi pod njenu komandu296
172.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba da ispita situaciju kod Sedme NOU divizije i ubrza prebacivanje ranjenika na levu obalu Neretve297
173.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 marta 1943 god. Pavlu Iliću o zadatku šefa ekonomskog otseka Vrhovnog štaba i naređenje da se ubrza pokret ranjenika u pravcu Memeja Selo298
174.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 marta 1943 god. Pavlu Iliću da se pridržava uputstva Vrhovnog komandanta u pogledu bržeg prenošenja teških ranjenika preko Neretve i planine Prenja i obaveštenje o zadacima obezbeđujućih delova Glavne operativne grupe299
175.Izveštaj člana ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 marta 1943 god. šefu ekonomskog otseka o poteškoćama u vezi s uspostavljanjem etapnih stanica na pravcu kretanja centralne bolnice301
176.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o upućenim pojačanjima diviziji radi bržeg prodiranja gornjim tokom Neretve302
177.Direktiva delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. štabovima operativnih zona i samostalnih odreda Makedonije za organizovanje vojno-pozadinsteih službi u jedinicama303
178.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba o teškoćama pri prebacivanju ranjenika i bolesnika305
179.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. štabovima operativnih zona i samostalnih NOP odreda Makedonije za energično uklanjanje pogrešnih orgazacionih, političkih i taktičkih principa narodnooslobodilačkog pokreta Makedonije307
180.Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o poteškoćama pri prebacivanju ranjenika preko planine Prenja311
181.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 marta 1943 god. ekonomskom otseku Vrhovnog štaba za energično suzbijanje pojave nepravilnog pribavljanja hrane na terenu313
182.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 marta 1943 god. Pavlu Iliću o opštoj situaciji kod jedinica Glavne operativne grupe i naređenje za što hitniju evakuaciju ranjenika do gornjeg toka Neretve315
183.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da najhitnije uputi dva bataljona Prve proleterske brigade u sastav svoje brigade318
184.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da ofanzivno dejstvuje glavninom snaga u pravcu Nevesinjskog Polja, a pomoćnim snagama u pravcu Dabarskog i Popovog Polja319
185.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 marta Ì943 god. Štabu Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije da napusti zaštitničke položaje u okuci Neretve i odmaršuje u Gornju Bijelu noseći sobom zaostale ranjenike320
186.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 marta 1943 god. Štabu Grupe bataljona Prve proleterske brigade da uđe u sastav Druge proleterske divizije i kao njena desna nastupna kolona oslobodi Ulog321
187.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o velikim teškoćama pri evakuaciji ranjenika i gubicima koje im nanosi neprijateljska artiljerija i avijacija323
188.Naređenje šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 marta 1943 god. da se lakši ranjenici i rekonvalescenti upute u sastav svojih divizija, a teži ranjenici prebace na prostoriju sela Odžaci326
189.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 marta 1943 god. jedinicama Glavne operativne grupe za štednju municije i korišćenje vatre pešadiskog naoružanja na malim otstojanjima328
190.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da uputi Sedmu krajišku NOU brigadu za pojačanje Druge proleterske divizije, a Šesnaestu hrvatsku NOU brigadu za smenu delova Prve proleterske brigade kod Uloga331
191.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da odmori jedinice i nastavi napad na četničke položaje kod Kalinovika po pristizanju upućenih pojačanja332
192.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o zauzimanju Nevesinja333
193.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da na oslobođenom području Hercegovine učvrsti narodnu vlast, odmori i popuni svoje jedinice, izvrši evakuaciju ratnog plena iz Nevesinja i prikupi podatke o jačini i stanju neprijatelja u hercegovačkim garnizonima334
194.Izveštaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smeštaju centralne bolnice u širem rejonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdevanja ranjenika337
195.Izveštaj šefa ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o potrebi evakuacije ratnog plena iz Nevesinja u pravcu Uloga i o poteškoćama u vezi s prikupljenim namirnicama za jedinice339
196.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da Treću krajišku NOU brigadu ostavi u opštoj zaštitnici, a Treću (sandžačku) proletersku brigadu uputi za Kalinovik340
197.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da uputi zaplenjenu hartiju i lakove za Kalinovik, a zarobljene Italijane u Glavatičevo341
198.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da u rejonu Kalinovika obezbedi ishranu pratećeg bataljona Vrhovnog štaba341
199.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da šefu ekonomskog otseka Vrhovnog štaba stavi na raspoloženje jedan bataljon radi prikupljanja hrane u Nevesinjskom Polju i zadrži u svom sastavu Livanjski bataljon342
200.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da uputi ljudstvo hautoičkog diviziona Vrhovnog štaba za Kalinovik342
201.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba o nedostatku ljudstva za prenošenje teških ranjenika345
202.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 marta 1943 god. Štalbu Prve proleterske divizije da prihvati svoje prezdravele ranjenike iz centralne bolnice i da orijentiše Treću (sandžačku) proletersku brigadu preko Bjelemića za Kalinovik346
203.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da mobiliše potrebno ljudstvo i konje za dalje prenošenje ranjenika347
204.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da uputi zarobljenike za prenošenje teških ranjenika347
205.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 marta 1943 god. Štabu Devete dalmatinske NOU divizije da dostavi izveštaj o borbenoj gotovosti divizije348
206.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da iz centralnog magacina uzme potrebnu količinu hrane za svoje bolnice348
207.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 marta 1943 god. sanitetskom otseku Vrhovnog štaba o preduzetim merama za dalju evakuaciju ranjenika i naređenja o njihovom razmeštaju349
208.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 marta 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije da smeni Treću krajišku NOU brigadu i preuzme ulogu opšte zaštitnice Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba351
209.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 marta 1943 god. Štabu Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije da preda zaštitničke položaje Osmoj hrvatskoj NOU brigadi i po izvršenoj smeni odmaršuje u sastav svoje divizije363
210.Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o teškoćama sanitetske službe pri evakuaciji ranjenika i širenju epidemije pegavog tifusa354
211.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da s Trećom NOU divizijom učestvuje u razbijanju četničkih formacija na pravcu Nevesinje - Mostar357
212.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da na oslobođenom delu Hercegovine uspostavi pozadinske vojne ustanove357
213.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da hitno pošalje izveštaj o zdravstvenom stanju Petra Cetkovića368
214.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 29 marta 1943 god. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu da se Šesta istočnobosanska NOU brigada orijentiše ka Sandžaku radi sadejstva levom krilu Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba369
215.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o ishodu bitke na Neretvi i naređenje da se težište borbi privremeno usmeri na razbijanje četničkih formacija360
216.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o razbijanju četnika na pravcu Nevesinje - Mostar362
217.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 marta 1943 god. Štabovima Treće i Devete NOU divizije da Treća divizija savlada neprijateljska uporišta u Gatačkom i Popovom Polju, a Deveta divizija zatvori pravce koji iz rejona Mostara izvode k Nevesinjskom Polju363
218.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 marta 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije da povuče Osmu (Drugu Banijsku) NOU brigadu sa zaštitničkih položaja u karantin radi sprečavanja daljeg širenja epidemije pegavog tifusa368
219.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 marta 1943 god. Štabu Druge Proleterske divizije da forsira Drinu, obezbedi svoje zaleđe i desni bok i s Prvom proleterskom divizijom preduzme napad na neprijateljsko uporište Foču369
Registar*
BIBLIOTEKA