ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 7 - decembar 1942 - januar 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta o partijsko-političkoj delatnosti u jedinicama NOV i PO Jugoslavije (1. mart-31. avgust 1944)
1.Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1 decembra 1942 god. Prve dalmatinske NOU brigade za uspešno izvršenje zadatka u borbi za oslobođenje Jajca7
2.Primedbe Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske u pogledu održavanja radilo-veze i uputstvo za organizaciju radiotelgrafskog kursa8
3.Izveštaj Komande Vojne škole NOV i POJ od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu o opasnosti koja preti partizanskim bolnicama i seoskom stanovništvu na teritoriji Komande mesta Donji Lapac od četnika iz Udbine i Otrića9
4.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2 decembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da uputi sa svog sektora delove Treće NOU divizije i što pre otpočne dejstvo na pravcu Livno-Šujica11
5.Obaveštenje Moše Pijade od 3 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o porukama Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku12
6.Izveštaj Komande Vojne škole NOV i POJ od 3 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ispadu ustaša iz Udbine i o njihovim zločinima po okolnim selima16
7.Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 decembra 1942 god Moši Pijade o radu lekarske komisije i predlog za koordinaciju rada Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba i Zdravstvenog otseka Izvršnog odbora AVNOJ-a17
8.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 decembra 1942 god. zameniku komandanta Desete (hercegovačke) NOU brigade za formiranje operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad19
9.Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 decembra 1942 god. na Prvoj zemaljskoj konferenciji Antifašističkog fronta žena Jugoslavije20
10.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 decembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije za dostavljanje izveštaja o napadu na Livno i obaveštenje o napuštanju Jajca24
11.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 decembra 1942 god. komandantu Vojne škole NOV i POJ o dužini trajanja oficirskih kurseva i o potrebi održavanja stalne kurirske veze25
12.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se sprovede u život uputstvo Vrhovnog štaba o organizaciji obaveštajne službe i o tome dostavi izveštaj26
13.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za razbijanje neprijateljskih pojačanja upućenih iz Prijedora posadi Sanskog Mosta27
14.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pripremama neprijatelja za deblokadu posade u Sanskom Mostu28
15.Naređenje Moše Pijade od 11 decembra 1942 god. Komandi mesta Cazin da na svom području izvrši popis vojnih obveznika30
16.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o krizi neprijateljskih snaga kod Sanskog Mosta i Prijedora32
17.Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 decembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije na taktičke greške i propuste u borbama za odbranu Jajca, i direktiva za ofanzivna dejstva na komunikacije na prostoru Travnik, Donji Vakuf, Ćosići33
18.Izveštaj šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o političkom stanju na području srezova Cazin i Bosanska Krupa40
19.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Druge (Notranjske) operativne zone Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju i osnovnim zadacima Prve i Druge operativne zone45
20.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za savlađivanje neprijateljskih snaga na desnoj obali Sane radi što bržeg stezanja obruča oko Sanskog Mosta48
21.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Štabu Kupreškog bataljona za napad na Šujicu49
22.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za protivnapad u slučaju neprijateljskog prodora ka Bihaću53
23.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za dostavljanje operativnog izveštaja o borbama za Sanski Most54
24.Izveštaj Edvarda Kardelja od 14 decembra 1942 god. sekretaru Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji i perspektivama bržeg uspona narodno-oslobodilačkog pokreta u njoj55
25.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za ugrožavanje Prijedora i potpuno izolovanje Sanskog Mosta101
26.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone da uputi u Vrhovni štab Josipa Škorpika sa ostalim drugovima izbeglim iz mornarice Nezavisne Države Hrvatske103
27.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za nastavljanje blokade i pojačanje zaseda na presečenim komunikacijama oko Sanskog Mosta104
28.Obaveštenje Moše Pijade od 16 decembra 1942 god. Komandi Ključko-mrkonjićkog područja o preformiranju Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba u Pozadinski otsek Vrhovnog štaba NOV i POJ105
29.Uputstvo šefa Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 decembra 1942 god. komandama područja o vrsti, sadržaju i roku dostavljanja pozadinskih izveštaja107
30.Naređenje šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 decembra 1942 god. Komandi mesta Bosansko Grahovo za dostavljanje preglednih izveštaja o naoružanju i ubojnoj opremi jedinica i za upućivanje suvišnog materijala odgovarajućoj sekciji Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ110
31.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 decembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije za uspostavljanje i održavanje radio-veze sa Vrhovnim štabom111
32."Nacionalno pitanje u Jugoslaviji u svetlosti Narodno-oslobodilačke borbe" - članak druga Tita od decembra 1942 godine112
33."Borba protiv okupatora prvi i najvažniji zadatak" - članak druga Tita od decembra 1942 godine120
34.Pregled organizacione strukture Vrhovnog štaba NOV i POJ od decembra 1942 godine124
35.Uputstvo šefa Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 decembra 1942 god. Komandi mesta Ključ o merama koje treba preduzeti za povratak odbeglih seljaka iz Vrbljaina126
36.Izveštaj Vladimira Popovića od 17 decembra 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji na području Treće operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske128
37.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju sekcije za ratnu mornaricu i o njenim osnovnim zadacima129
38.Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o poteškoćama na koje je naišao pri odlasku za Makedoniju133
39.Raspis šefa Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 decembra 1942 god. kojim se od Izvršnog odbora AVNOJ-a, Ekonomskog, Tehničkog i Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba, kao i narodnooslobodilačkih odbora i vojnopozadinskih komandi traži upućivanje svih Dalmatinaca na raspolaganje Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske135
40.Obaveštenje šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 decembra 1942 god. Komandi područja Mrkonjić Grad o nedostatku sredstava za isplatu rekvizicionih priznanica i o načinu deobe pomoći pogorelcima136
41.Uputstvo šefa Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 decembra 1942 god. Komandi Ključko-mrkonjićkog područja o merama koje treba preduzeti protiv četničke aktivnosti137
42.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 decembra 1942 god. Pavlu Iliću o naređenju Vrhovnog komandanta druga Tita da se Druga proleterska divizija zbog napornih borbi zadrži na prostoru Livno - Livanjsko Polje - Duvno radi odmora140
43.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 decembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije za angažovanje divizije na prostoru Banja Luka - Prnjavor - izvorni deo reke Vrbanje, s težištem dejstva na presecanju komunikacija i ugrožavanju Banje Luke141
44.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 decembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije za ofanzivno dejstvo na komunikacije Lašva - Travnik - Donji Vakuf i Zenica-Žepče144
45.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 decembra 1942 god. Štabu Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa za uništenje četničkih grupa oko Vrbljana, Pecke i Ribnika147
46.Obaveštenje šefa Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 decembra 1942 god. da će ovaj otsek rukovoditi vojno-pozadinskim komandama direktno, bez posredništva operativnih jedinica149
47.Upozorenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 decembra 1942 god. Štabu operativnog sektora Mrkonjić Grad - Jajce na veću budnost jedinica i na preduzimanje oštrih mera protiv četničkih grupica i njihovih uporišta151
48.Obaveštenje Moše Pijade od 24 decembra 1942 god. o promeni naziva Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba i o nazivima komandi područja na oslobođenoj teritoriji152
49.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od decembra 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Devete hrvatske brigade Šeste NOU divizije za savlađivanje četničkih uporišta u rejonu Srba i presecanje železničke pruge između Male Popine i Gračaca153
50.Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa na pravilan odnos prema naređenjima i uputstvima Vrhovnog štaba i na taktički značaj obezbeđenja pravca Jajce - Mrkonjić Grad155
51.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 decembra 1942 god Štabu Prvog hrvatskog NOU korpusa o organizacionoj strukturi Vrhovnog štaba i o načinu dostavljanja pošte pojedinim otsecima159
52.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da svi štabovi ustroje operaciske i obaveštajne delovodne protokole160
53.Direktiva pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske za formiranje Četvrte i Pete dalmatinske NOU brigade161
54.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 decembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije za napad na Kupres167
55.Naredba šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 25 decembra 1942 god. kojom se reguliše upotreba radne snage i prevoznih sredstava za javne radove i potrebe Narodnooslobodilačke vojske171
56.Upozorenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 25 decembra 1942 god. na budnost prema četnicima koji se predaju vojnopozadinskim komandama i narodnim odborima175
57.Naređenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u .pozadini od 26 decembra 1942 god. da svi komandanti područja pripreme izveštaje o problemima svojih područja i prisustvuju zajedničkoj konferenciji u Bihaću177
58.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26 decembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije za izvršenje napada na Kupres posle temeljitih priprema178
59.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26 decembra 1942 god. Štabu Sedme krajiške NOU brigade da obavesti Štab Pete NOU divizije o situaciji kod Mrkonjić Grada179
60.Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita 27 decembra 1942 god. na Prvom kongresu antifašističke omladine Jugoslavije180
61.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske da razbije četnike u Strmici i zaštiti pravac Bosansko Grahovo - Drvar184
62.Upozorenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 27 decembra 1942 god. komandama područja na isključivu kompetenciju Vrhovnog štaba za mobilizaciju radi popune jedinica Narodnooslobodilačke vojske185
63.Obaveštenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 27 decembra 1942 god. Operativnom otseku Vrhovnog štaba o prepadima četnika Kninske Krajine na teritoriji Drvarskog područja186
64.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o sastavu i naoružanju neprijateljskih snaga u Sanskom Mostu i Banjoj Luci187
65.Instrukcija šefa Tehničkog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od decembra 1942 god. o organizaciji i zadacima tehničkih otseka pri komandama područja188
66.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od decembra 1942 god. komandantu Ličkog NOP odreda za razbijanje četnika u rejonu sela Plavno191
67.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 decembra 1942 god. o ustrojstvu i nadležnosti vojnih sudova Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije192
68.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 decembra 1942 god. štabovima operativnih jedinica za dostavljanje podataka o mornaričkom osoblju198
69.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da smeni delove Treće NOU divizije i preuzme obezbeđenje pravca Jajce - Mrkonjić Grad199
70.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 decembra 1942 god Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za upućivanje slušalaca na kurseve Vojne škole NOV i POJ200
71.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 decembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji na važnijim operativnim područjima201
72.Obaveštenje šefa Tehničkog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 decembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske o stalnom redu vožnje na partizanskoj pruzi Drvar-Mliništa203
73.Kratko uputstvo o nočnim napadima na naseljena mesta sastavljeno u Vrhovnom štabu NOV i POJ decembra 1942 godine204
74.Uputstvo za odbranu od napada bornih kola sastavljeno u Vrhovnom štabu NOV i POJ decembra 1942 godine207
75.Pozdrav Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1 januara 1943 god. boračkom i rukovodećem sastavu NOV i POJ povodom Nove godine221
76.Prednacrt Uredbe o organizaciji poštanskog i telefonsko-telegrafskog saobraćaja na oslobođenoj teritoriji izrađen u Vrhovnom štabu NOV i POJ 1 januara 1943 godine222
77.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2 januara 1943 god. o dodeljivanju novčane pomoći siromašnom stanovništvu Kozare232
78.Izveštaj Vladimira Popovića od 2 januara 1943 god. Povereništvu Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu o borbama Prve slavonske NOU brigade i o formiranju Četvrte hrvatske NOU divizije233
79.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o postupku sa zarobljenim domobranima i sa plenom zadobijenim pri oslobođenju Teslića240
80.Predlog šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 3 januara 1943 god. Ekonomskom otseku Vrhovnog štaba za donošenje propisa o ishrani radnika zaposlenih na vojnim radovima241
81.Uputstvo Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku o organizaciji vojno-tehničke službe i o snabdevanju jedinica ubojnom opremom242
82.Obaveštenje šefa Tehničkog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o malim rezervama pogonskog materijala za snabdevanje motornih vozila246
83.Uputstvo šefa Vojnosudskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 januara 1943 god. Komandi Drvarskog područja o kriterijumu pri izricanju vojnosudskih kazni247
84.Uputstvo šefa Građevinske sekcije Tehničkog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 januara 1943 god. o zadacima Tehničkog otseka Podgrmečkog područja249
85.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 januara 1943 god. o formiranju komisije za pregled bolnica i oporavilišta NOV i POJ na području Bosne, Like i Korduna263
86.Naređenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 6 januara 1943 god. o pripremama za izradu mobilizaciskih spiskova264
87.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za uredno vođenje liste i knjige gubitaka265
88.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za određivanje stalnih kurira za vezu sa Vrhovnim štabom269
89.Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita 7 januara 1943 god. boračkom i rukovodećem sastavu Četvrte (krajiške) divizije Prvog bosanskog NOU korpusa270
90.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da prenese komandantu Treće NOU divizije naređenje za dejstvo na pruzi Zenica-Žepče273
91.Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita 7 januara 1943 god. narodu Podgrmečkog kraja274
92.Naređenje šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za dostavljanje izveštaja o stanju sanitetske službe276
93.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 januara 1943 god. operativnim štabovima NOV i POJ da izvode borbena dejstva pod najnepovoljnijim uslovima za neprijatelja, čuvajući sopstvenu živu silu kao najveću dragocenost277
94.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 januara 1943 god. o izmenama i dopunama ranije naredbe Vrhovnog štaba o ustrojstvu i zadacima vojnih vlasti u pozadini284
95.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 januara 1943 god. o ishrani, snabdevanju i materijalnim rezervama Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije i o vođenju evidencije290
96.Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 8 januara 1943 god. o vojno-političkoj situaciji u Srbiji294
97.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske za upućivanje popune Trinaestoj proleterskoj brigadi "Rade Končar" i dostavljanje izveštaja o jačini, rasporedu i zadacima potčinjenih jedinica296
98.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 januara 1943 god. o izradi mobilizaciskih spiskova vojnih obveznika297
99.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 januara 1943 god. o reorganizaciji Vojne škole NOV i POJ208
100.Naređenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 9 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da organizuje vojnopozadinsku službu na oslobođenoj teritoriji zapadne Bosne299
101.Pravilnik o izradi spiskova vojnih obveznika propisan od Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini 9 januara 1943 godine300
102.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za upućivanje mornaričkog osoblja Sekciji za ratnu mornaricu303
103.Naređenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 9 januara 1943 god. operativnim štabovima i vojno-pozadinskim ustanovama da odrede kandidate za telegrafsko-telefonski kurs pri Tehničkom otseku Vrhovnog štaba304
104."Uloga Bosanske Krajine u Narodno-oslobodilačkoj borbi" - članak Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od januara 1943 godine305
105.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 januara 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba o načinu daljeg dejstva jedinica NOV i PO Slovenije i obaveštenje o situaciji na ostalim operativnim područjima Jugoslavije308
106.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske za aktivno dejstvo Četvrte dalmatinske NOU brigade ka Imotskom, Prološcu i Studencima311
107.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za rokiranje glavnih snaga u pravcu Bosanskog Grahova312
108.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 januara 1943 god. Štabu Šeste (istočnobosanske) brigade za ofanzivna dejstva i intenzivan politički rad u istočnoj Bosni313
109.Izveštaj Edvarda Kardelja od 12 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u toku i po završetku letnjo-jesenje neprijateljske ofanzive 1942 god. u Sloveniji317
110.Uputstvo šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 12 januara 1943 god. o načinu popune mobilizaciskih dokumenata338
111.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 januara 1943 god Vrhovnom komandantu drugu Titu o dejstvu Prve krajiške brigade Pete NOU divizije na pruzi Prijedor - Banja Luka348
112.Rasporedi rada za treći viši i niži kurs Vojne škole NOV i POJ, dostavljeni 12 januara 1943 god. na uvid i odobrenje Vrhovnom štabu349
113.Predlog šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 januara 1943 god. Vrhovnom štabu za preduzimanje mera radi suzbijanja epidemija zaraznih bolesti358
114.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o važnijim momentima sa pojedinih operativnih sektora358
115.Dopunski izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na području Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku360
116.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da uspostavi vezu sa jednom grupom domobranskih oficira koji žele da pristupe Narodnooslobodilačkom pokretu301
117.Uputstvo Centralnog komiteta SKOJ-a od 14 januara 1943 god. o organizacionoj strukturi i osnovnim zadacima SKOJ-a u vojsci363
118.Obavešenje Vihovnog štaba NOV i POJ od 14 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o pretstojećem napadu Treće NOU divizije na neprijateljsko uporište Žepče370
119.Uputstvo šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 14 januara 1943 god. pozadinskim vojnim ustanovama o organizovanju aktivne i pasivne odbrane od napada iz vazduha371
120.Predlog zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu za formiranje nižeg artiljeriskog kursa i obaveštenje o prikupljanju neprijateljskih snaga na liniji Zdenčina-Pisarovina374
121.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o važnijim događajima sa pojedinih operativnih sektora375
122.Pismo sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 16 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o najvažnijim zadacima partiskih organizacija u Srbiji378
123.Pismo sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 16 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu, Pokrajinskom poverenstvu KPJ za Banat i Okružnom komitetu KPJ za Srem382
124.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 16 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju kojim se ukazuje na nedovoljnu širinu platforme Narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji382
125.Obaveštenje Vladimira Popovića od 16 januara 1943 god. opunomoćstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o situaciji na području Treće operativne zone Hrvatske383
126.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o važnijim akcijama na sektoru Prvog bosanskog NOU korpusa385
127.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da kod celokupnog vojnog sastava na svojoj teritoriji organizuje obuku raspoznavanja i zaštite od bojnih otrova387
128.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 17 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o pregrupisavanju neprijateljskih snaga, njihovom moralno-političkom stanju i namerama423
129.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu426
130.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 januara 1943 god Vrhovnom komandantu drugu Titu o kapacitetu proizvodnje ručnih bombi u vojnotehničkoj radionici Vrhovnog štaba i predlog da se nastavi izdavanje vojno-političkog pregleda431
131.Izveštaj člana Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 januara 1943 god. Vrhovnom štabu o evakuaciji i raspodeli plena sa sektora Prve proleterske i Treće NOU divizije i o potrebi pojačanog političkog rada na području srednje Bosne433
132.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o broju zarobljenih domobrana i četnika koji se sprovode na oslobođenu teritoriju437
133.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o koncentraciji neprijateljskih snaga u zoni dejstva Prvog bosanskog NOU korpusa438
134.Predlog zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu za jednovremeni napad Druge proleterske i Šeste NOU divizije na neprijateljska uporišta u rejonu Knina i na komunikaciji Knin-Gračac439
135.Izveštaj Sretena Žujovića od 19 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o situaciji u Dalmaciji441
136.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o koncentraciji neprijateljskih snaga u rejonima Karlovca i Gračaca443
137.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u zoni dejstva Prvog hrvatskog NOU korpusa i o potrebi da se što hitnije razbiju četnici u rejonu Knina445
138.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o otpočinjanju neprijateljskih ofanzivnih dejstava opštim pravcem Karlovac-Slunj-Bihać447
139.Obaveštenje Sretena Zujovića od 20 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o prodoru neprijateljskih snaga na karlovačkom pravcu449
140.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o Otpočinjanju neprijateljskih borbenih dejstava sa raznih pravaca450
141.Naređenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 21 januara 1943 god. komandama područja za strogu pripravnost, održavanje reda i bezbednosti na oslobođenoj teritoriji i najtešnju sarađnju sa operativnim jedinicama452
142.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama za evakuaciju Bihaća455
143.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o razvoju situacije u zonama dejstva Šeste i Osme NOU divizije455
144.Izveštaj zamenilka načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na području Like, Korduna i Banije457
145.Izveštaj zamenilka načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o razvoju situacije u zoni dejstva Prvog hrvatskog NOU korpusa458
146.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o razvoju situacije u zonama dejstva Prvog hrvatskog i Prvog bosanskog NOU korpusa459
147.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 januara 1943 god. komandantu Prve proleterske divizije o otpočinjanju Četvrte neprijateljske ofanzive463
148.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o upornim borbama na svim pravcima neprijateljskog nastupanja464
149.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o razvoju borbenih dejstava u zonama dejstva Prvog hrvatskog i Prvog bosanskog NOU korpusa465
150.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o bombardovanju Cetingrada i o daljem prodoru neprijateljskih snaga na banijskom pravcu468
151.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na glavnim pravcima neprijateljskog nastupanja469
152.Nota Vrhovnog štaba NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a vladama Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država o izdajničkoj ulozi jugoslovenske izbegličke vlade i njenog ministra Dragoljuba (Draže) Mihailovića471
153.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 januara 1943 god Štabu Treće dalmatinske NOU brigade Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske za napad na neprijateljska uporišta u rejonu Knina475
154.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije za presecanje komunikacije Banja Luka - Bosanska Gradiška i vezivanje neprijateljskih snaga za Banju Luku476
155.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 januara 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da dejstvuje na komunikaciji Donji Vakuf - Travnik i obaveštenje o toku Četvrte neprijateljske ofanzive477
156.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o suzbijanju neprijatelja na glavnim pravcima nastupanja u Lici478
157.Dopis šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa u vezi s otežanim snabdevanjem bolnica479
158.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama na području Korduna i Banije481
159.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o najvažnijim borbenim dejstvima na području Like, Korduna i Banije482
160.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 januara 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba o uspešnim borbama Prve proleterske i Četvrte NOU divizije483
161.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na glavnim operaciskim pravcima484
162.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 januara 1943 god. štabovima Prve proleterske i Treće NOU divizije za napad Prve divizije na Banju Luku i Treće divizije na komunikaciju Travnik - Turbe - Donji Vakuf491
163.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 januara 1943 god. Vrhovnom štabu o situaciji na neprijateljskim napadnim pravcima u Lici, Kordunu i Baniji491
164.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26 januara 1943 god. Vrhovnom štabu o opštoj situaciji u zonama Prvog hrvatskog i Prvog bosanskog NOU korpusa493
165.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 januara 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da glavninom snaga dejstvuje na prostoriji Bugojno, Gornji Vakuf, a pomoćnim snagama vrši pritisak na komunikaciju Jajce - Turbe - Travhik497
166.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o nepovoljnoj situaciji u pravcu Slunja498
167.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije za prikupljanje divizije na prostoriji Jajce, Donji Vakuf, Turbe499
168.Pismo Ive Ribara-Lole od 27 januara 1943 god. Edvardu Kardelju kojim ga obaveštava o svom dolasku u Sloveniju500
169.Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 januara 1943 god. Vrhovnom štabu o nepovoljnom razvoju situacije na frontu Prvog hrvatskog NOU korpusa i o merama preduzetim u vezi s tim502
170.Obaveštenje Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 28 januara 1943 god. Privredno-finansiskom otseku Izvršnog odbora AVNOJ-a o obrazovanju Makarskog područja i mogućnostima naturalne razmene životnih namirnica s njim504
171.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u zoni dejstva Prvog hrvatskog NOU korpusa505
172.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije za hitno prebacivanje divizije iz srednje Bosne na prostor Gornji Vakuf, Prozor507
173.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 januara 1943 god. Štabu Treće NOU divizije za dejstvo u pravcu Bugojna i Gornjeg Vakufa507
174.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 januara 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da prikupi glavninu snaga u pravcu Prozora508
175.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 januara 1943 god. štabovima Prve proleterske i Treće NOU divizije za prikupljanje divizija na prostoriji Prozor-Šćit-Ravno radi ofanzivnog dejstva u pravcu Neretve509
176.Naređenje šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da se u pogledu evakuacije vojnotehničike radionice i magacina ljudske hrane rukovodi vojnom situacijom, ne očekujući posebna naređenja510
177.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku o situaciji u zoni dejstva Prvog bosanskog NOU korpusa i direktiva za dalji rad Glavnog štaba511
178.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o povlačenju Sedme NOU divizije i Osme krajiške NOU brigade na desnu obalu Une514
179.Uputstvo Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od januara 1943 god. jedinicama NOV i POJ za borbu protiv pegavog i trbušnog tifusa515
180.Poziv Vrhovnog štaba NOV i POJ od januara 1943 god. nasilno mobilisanim i zavedenim četnicima da prelaze na stranu Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije518
Registar*
BIBLIOTEKA