ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 6 - septembar-novembar 1942
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije, Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba, NOP i DV Jugoslavije
1.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 septembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske za redovno dostavljanje izveštaja o borbenim dejstvima jedinica i o brojnom stanju i naoružanju7
2.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 septembra 1942 god. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o formiranju Četvrte krajiške NOU brigade i Drvarskog područja i o njihovim najvažnijim zadacima12
3.Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 septembra 1942 god. o izboru, strukturi i zadacima narodnooslobodilačkih odbora15
4.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 septembra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da se vrše demonstrativni prepadi na Kupres28
5.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 septembra 1942 god. Štabu Pete (crnogorske) NOU brigade da se preseče komunikacija Travnik - Donji Vakuf i vrše demonstrativni napadi u pravcu Bugojna i Travnika29
6.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 septembra 1942 god. Štabu Četvrte proleterske NOU brigade da pojačanim demonstrativnim napadima na Kupres veže u njemu neprijateljske snage31
7.Izveštaj Vlade Zečevića od 2 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o političkom radu u Mrkonjiću Gradu32
8.Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od septembra 1942 god. o organizaciji pozadinskih vojnih vlasti na oslobođenoj teritoriji34
9.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 septembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske da se poruše komunikacije koje od Duvna i Buškog Blata izvode ka Livnu i dovrši formiranje operativnih jedinica i pozadinskih vojnih ustanova40
10.Poziv referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 3 septembra 1942 god. lekarima Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije da učestvuju na Prvom kongresu lekara u Bosanskom Petrovcu42
11.Uputstvo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 3 septembra 1942 god. o načinu organizovanja dopisničke službe i o sadržaju članaka namenjenih za časopis "Ranjeni partizan"44
12.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 septembra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da se temeljito poruše putevi koji sa jugoistoka izvode ka Livnu i da se vrše demonstrativni napadi na Kupres44
13.Izveštaj Vlade Zečevića od 4 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o previranju među četničkim grupama u okolini Jajca46
14.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu da se izvrše što potpunije pripreme za oslobođenje Jajca48
15.Izveštaj člana Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu o odlukama Narodnooslobodilačkog odbora i Komande mesta u Livnu da se službenicima daju plate umesto nagrada50
16.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 septembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku da dostavi izveštaj o vojno-političkoj situaciji, formira udarne brigade i organizuje partizanska dejstva na čitavoj teritoriji Hrvatske52
17.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o pojačanju Udarne grupe za napad na Jajce sa Četvrtom proleterskom brigadom i uputstvo o načinu upotrebe raspoloživih snaga57
18.Naređenje načelnika Vrhovnog stabla NOP i DV Jugoslavije od 8 septembra 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da se Brigada prebaci u rejon Mrkonjića Grada i stavi na raspoloženje Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu59
19.Pismo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 8 septembra 1942 god. referentu saniteta pri Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu u vezi s pripremama za održanje Prvog kongresa partizanskih lekara61
20.Uputstvo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 8 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o otklanjanju organizacionih nedostataka i ubrzanju izgradnje partizanske bolnice na Jasikovcu61
21.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 septembra 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu o prodoru ustaških snaga ka Šujici i o potrebi ubrzanja operacije za oslobođenje Jajca62
22.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 septembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske o rasporedu snaga u slučaju italijanskih ofanzivnih dejstava na Južnodalmatinski i Srednjedalmatinski NOP odred63
23.Direktivni članak Veselina Masleše, člana Centralnog agitacionopropagandnog odeljenja pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije i CK KPJ, napisan septembra 1942 god. povodom priprema za izbore organa narodne vlasti u oslobođenim krajevima Bosne i Hercegovine64
24.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku da dostavi detaljan operativni izveštaj o obostranom rasporedu i jačini snaga i o sopstvenim namerama i mogućnostima71
25.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o rasporedu boraca Omladinskog bataljona i ljudstva za popunu Druge i Četvrte proleterske brigade, i naređenje o upućivanju artiljeriskih oruđa za napad na Jajce74
26.Uputstvo Aleksandra Rankovića od 10 septembra 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade o načinu organizacije političke i kulturno-prosvetne nastave za omladinu koja će popuniti Drugu i Četvrtu proletersku brigadu76
27.Upozorenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade na nedovoljno sadejstvo Prvoj proleterskoj brigadi pri neprijateljskom prodoru iz Kupresa ka Sujici i Duvnu77
28.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. Štabu Četvrte krajiške NOU brigade o dejstvu na neprijateljska uporišta u rejonu Bosanskog Grahova i o formiranju Drvarskog područja79
29.Obaveštenje referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. Sretenu Žujoviću o pripremama za održavanje Prvog kongresa partizanskih lekara81
30.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu o načinu dejstva u pravcu Banje Luke i o ubrzanju napada na Jajce82
31.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od septembra 1942 god. o organizaciji narodne vlasti na oslobođenim teritorijama84
32.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 Septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o upućivanju Četvrte proleterske brigade u rejon Mrkonjića Grada i o perspektivi daljih dejstava posle oslobođenja Jajca91
33.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 septembra 1942 god. Štabu Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda da vrši demonstrativne napade na Kupres i postavi zasede na komunikaciji Kupres - Bugojno92
34.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predelu Livno - Duvno - Aržano - Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno - Duvno93
35.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 septembra 1942 god. upravi Vojnotehničke radionice Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu o načinu raspodele nagaznih mina, minobacačkih granata i ručnih bombi95
36.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 12 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu o izvršenom pregledu Oficirske škole pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku96
37.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 12 septembra 1942 god. Štabu Pete (crnogorske) NOU brigade da se savladaju neprijateljska uporišta u Sebešiću, Rastičevu i Fojnici i preseče komunikacija Travnik - Donji Vakuf99
38.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 12 septembra 1942 god. Kosti Nađu za popunu Druge i Četvrte proleterske brigade i organizaciju vojno-teritorijalnih organa na području Sreza Mrkonjić Grad101
39.Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 septembra 1942 god. o formiranju Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba i njegovim osnovnim zadacima103
40.Obaveštenje šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 septembra 1942 god. Gojku Nikolišu o odlukama Vrhovnog štaba u pogledu obezbeđenja i organizacije partizanskih bolnica106
41.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 septembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske da zatvori pravce koji iz južne i srednje Dalmacije izvode ka Duvnu, Livnu i Glamoču, i obaveštenje o pripremama za napad na Bosansko Grahovo108
42.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 septembra 1942 god. Štabu Četvrte krajiške NOU brigade da vrši pripreme za napad na Bosansko Grahovo109
43.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 septembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku o pripremama za napad na Bosansko Grahovo i o snagama koje treba da uputi Glavni štab111
44.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 septembra 1942 god. štabovima Pete (crnogorske) i Desete (hercegovačke) NOU brigade za stvaranje operativnog uporišta u rejonu Travnik - Donji Vakuf - Bugojno - Prozor radi ofanzivnog dejstva na okolne neprijateljske garnizone i komunikacije koje ih povezuju113
45.Zajednički izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i njegovog pomoćnika od 15 septembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama za razbijanje četničkih grupa u predelu Crnog Vrha i Stekerovaca114
46.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 septembra 1942 god. Drugom bataljonu Četvrte proleterske brigade da u sadejstvu sa delovima Prve proleterske brigade uništi prikupljene četničke grupe u rejonu Crni Vrh - Stekerovci116
47.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 septembra 1942 god. Štabu Četvrte krajiške NOU brigade o načinu dejstva za slučaj italijanskog nadiranja od Bosanskog Grahova ka Livanjskom Polju ili Drvaru117
48.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 septembra 1942 god. štabovima Prvog i Trećeg bataljona Prve proleterske brigade da se prikupe u rejonima Crnog Vrha i Velikog Tičeva i stave na raspoloženje Štabu svoje brigade119
49.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o načinu izvršenja protivnapada na neprijateljske snage koje nadiru od Banje Luke, i obaveštenje o situaciji kod Bosanskog Grahova121
50.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Pavlu Iliću da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo125
51.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 17 septembra 1942 god. Komandi Drvarskog područja za poduzimanje efikasnijih mera protiv četničkih grupica koje se pojavljuju na terenu127
52.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 septembra 1942 god. štabovima Desete (hercegovačke) i Pete (crnogorske) NOU brigade da se energičnije angažuju na komunikacijama Konjic - Mostar i ofanzivno dejstvuju ka Travniku128
53.Izveštaj Edvarda Kardelja od 20 septembra 1942 god. Vrhovnom komandaniu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o dvomesečnom toku italijansko-nemačke ofanzive i vojno-političkoj situaciji u Sloveniji130
54.Pismo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 20 septembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu povodom priprema za održavanje Prvog kongresa partizanskih lekara141
55.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 septembra 1942 god. Gojku Nikolišu o značaju koji pridaje Prvom kongresu partizanskih lekara i o delegatima Vrhovnog štaba koji će Kongresu prisustvovati142
56.Pismo sekretara Centralnog komiteta druga Tita od 22 septembra 1942 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Albanije143
57.Uputstvo sekretara CK KPJ druga Tita od 22 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju148
58.Direktive sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 22 septembra 1942 god. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju153
59.Pismo Edvarda Kardelja od 22 septembra 1942 god. slovenačkim internircima u Gonarsu o najvažnijim pitanjima međunarodne i unutrašnje situacije158
60.Pismo sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 23 septembra 1942 god. komandantu Sedme (Prve krajiške) NOU brigade u vezi s postavljanjem partisko-političkog rukovodstva Brigade163
61.Uputstva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 septembra 1942 god. Operativnom štabu partizanskih udarnih snaga na sektoru Bosansko Grahovo o načinu daljeg dejstva165
62.Pozdravno pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 septembra 1942 god. učesnicima Prvog kongresa lekara NOP i DV Jugoslavije u Bosanskom Petrovcu170
63.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 26 septembra 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o rezultatima dotadašnjeg toka neprijateljske ofanzive u Sloveniji171
64.Pozdravno pismo sa Prvog kongresa lekara NOP i DV Jugoslavije upućeno Vrhovnom štabu 27 septembra 1942 godine178
65.Pozdravna pisma sa Prvog kongresa lekara NOP i DV Jugoslavije upućena 27 septembra 1942 god. sovjetskim, engleskim i američkim lekarima179
66.Obaveštenje Vladimira Popovića od 28 septembra 1942 god. Edvardu Karđelju o situaciji u Bosni i Hrvatskoj181
67.Proglas učesnika Prvog kongresa lekara NOP i DV Jugoslavije upućen 27 septembra 1942 god. celokupnom sanitetskom osoblju neoslobođenih krajeva Jugoslavije185
68.Obaveštenje člana Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 septembra 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba da redakcija "Borbe" traži zvanične podatke o zauzimanju Jajca186
69.Depeša Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 oktobra 1942 god. Štabu Desete (hercegovačke) NOU brigade kojom se naređuje zatvaranje pravca dolina Rame - Prozor187
70.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 oktobra 1942 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da Mesud Hotić rukovodi evakuacijom plena iz Jajca188
71.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 oktobra 1942 god. Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske za upućivanje ljudstva na minerski kurs pri Tehničkom otseku Vrhovnog štaba189
72.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 oktobra 1942 god. Operativnom štabu Pete (crnogorske) i Desete (hercegovačke) NOU brigade o izboru pravca manevarskog dejstva pri napadu nadmoćnijih neprijateljskih snaga iz doline Neretve191
73.Izveštaj Aleksandra Rankovića od oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o stanju na Glamočkom sektoru195
74.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o mogućnosti i talijanskog ofanzivnog dejstva na pravcu Bosansko Grahovo - Drvar196
75.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 9 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na Glamočkom sektoru198
76.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 oktobra 1942 god. o formiranju Udarne grupe brigade radi zaštite pravca Mrkonjić Grad - Mliništa i stvaranja uslova za svestraniji politički rad na terenu203
77.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 oktobra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske o formiranju Udarne grupe brigada za zaštitu pravaca koji od Bosanskog Grahova izvode ka Drvaru i Livanjskom Polju i naređenje za partizanska dejstva u neprijateljskoj pozadini205
78.Pismo Aleksandra Rankovića od 11 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Dalmaciji206
79.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o borbenom rasporedu proleterskih i udarnih brigada na oslobođenoj teritoriji u centralnoj i zapadnoj Bosni208
80.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 oktobra 1942 god. Štabu Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda o zadacima bataljona i preduzimanju hitnih mera radi materijalnog zbrinjavanja stanovništva iz popaljenih sela Vukovskog211
81.Pismo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 12 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o potrebi postavljanja referenta saniteta za Drvarsko područje213
82.Obaveštenje referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 12 oktobra 1942 god. referentu saniteta pri Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o mogućnosti smeštaja teških ranjenika na oslobođenom području Like214
83.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 12 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na sektoru Glamoč - Livno214
84.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 oktobra 1942 god. Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o ishodu neprijateljskih ofanzivnih dejstava na oslobođenu teritoriju u zapadnoj Bosni i naređenje za upućivanje još jedne brigade na sektor Bosanskog Grahova218
85.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 13 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o italijansko-četničkim zverstvima u Prozoru i neuspelim ustaškim ispadima iz Duvna i Kupresa220
86.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu za napad na Vrhpolje i neprijateljske položaje zapadno od Sanskog Mosta222
87.Pismo Moše Pijade od 14 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o aktivnosti neprijateljskih grupica na širem području Mliništa i preduzetim merama protiv njih225
88.Zajedničko obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i zamenika komandanta Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu od 14 oktobra 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o mogućnosti neprijateljskog ispada od Sanskog Mosta i Ljubije228
89.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu da se očisti Manjača od neprijatelja i ubrza evakuacija letine iz Sanice229
90.Naređenje Aleksandra Rankovića od 15 oktobra 1942 god. Štabu Pete (crnogorske) NOU brigade da u zajednici sa Desetom (hercegovačkom) NOU brigadom dejstvuje na neprijateljska uporišta i komunikacije u dolinama gornjih tokova Lašve i Vrbasa230
91.Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 16 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o neuspelom pokušaju uspostavljanja veze sa Petom (crnogorskom) i Desetom (hercegovačkom) NOU brigadom i o upućenom im naređenju za dalja borbena dejstva232
92.Govor Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 oktobra 1942 god. na svečanosti prilikom predaje zastava Drugoj proleterskoj brigadi235
93.Odluka Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 oktobra 1942 god. za napad na Bihać i naređenje Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku u vezi s tim241
94.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO z? Bosansku Krajinu da se izvrši priprema za bihaćku operaciju245
95.Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od oktobra 1942 god. o formiranju i osnovnim zadacima Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba247
96.Naređenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 oktobra 1942 god. o načinu prikupljanja podataka o zločinima okupatora i njihovih slugu248
97.Naređenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 oktobra 1942 god. štabovima brigade i partizanskih odreda da dostavljaju primerke partizanske štampe i dokumentarni materijal o oslobodilačkoj borbi i o zločinima okupatora i njegovih slugu251
98.Naređenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 oktobra 1942 god. svim jedinicama NOP i DV Jugoslavije da prikupljaju i dostavljaju podatke i dokumenta o zločinu okupatora i njegovih slugu257
99.Naređenje Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 oktobra 1942 god. Komandi Livanjskog područja da prikupi i dostavi podatke o ustaškim zločinima prema srpskom stanovništvu u selima Livanjskog sreza259
100.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 oktobra 1942 god. štabovima Prve i Druge ličke NOU brigade da se obe brigade hitno prebace na prostor Resanovci - Gornji Tiškovac radi sadejstva u napadu na Bosansko Grahovo260
101.Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 21 oktobra 1942 god. političko-partiskom rukovodstvu Treće proleterske brigade o postavljanju novog politodela brigade i o materijalima koji se mogu iskoristiti za ideološko-političku izgradnju262
102.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 oktobra 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o zadatku koji treba postaviti Drugoj dalmatinskoj NOU brigadi u vezi s grupisanjem neprijateljskih snaga u srednjoj Dalmaciji264
103.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 oktobra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da se Brigada hitno prebaci u rejon Drvara radi ofanzivnog dejstva u pravcu Bosanskog Grahova267
104.Direktiva sekretara CK KPJ druga Tita od 23 oktobra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju za oživljavanje partizanskog pokreta u Srbiji i zauzimanje pravilnog stava prema izbegličkoj vladi i četnicima Draže Mihailovića269
105.Naređenje Aleksandra Rankovića od 23 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o blagovremenom doturu municije jedinicama za napad na Bosansko Grahovo272
106.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 oktobra 1942 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da sadejstvuje Udarnoj grupi brigada u napadu na Bosansko Grahovo273
107.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 oktobra 1942 god. Štabu Devete hrvatske (Treće ličke) NOU brigade da dejstvom na komunikaciju Knin - Strmica sadejstvuje Udarnoj grupi brigada za vreme napada na Bosansko Grahovo275
108.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od oktobra 1942 god. Pavlu Ilicu o artiljeriskim oruđima i municiji koje treba uputiti za podršku napada na Bosansko Grahovo277
109.Obaveštenje referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 24 oktobra 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o upućivanju hirurških ekipa za sektor Bosansko Grahovo278
110.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od oktobra 1942 god. o važnosti zaplene neprijateljskih dokumenata i načinu njihova korišćenja279
111.Naređenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP 1 DV Jugoslavije od 25 oktobra 1942 god. komandama područja da imaju što potpuniju evidenciju na oslobođenoj teritoriji281
112.Upozorenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 oktobra 1942 god. komandama područja na budnost prema neprijatelju i licima u njegovoj službi284
113.Zapovest načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 oktobra 1942 god. za napad na Bosansko Grahovo285
114.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Pete (crnogorske) i Desete (hercegovačke) NOU brigade da sa prostorije Prozor - Gornji Vakuf izvrše udar u bok i pozadinu neprijateljskih snaga koje nadiru ka Janju i Mliništima288
115.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da pomere svoj front na liniju Štrbina - Trnovo - Podgorija i zaštite pravce koji preko Mliništa vode ka Glamoču i Oštrelju290
116.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o obezbeđenju pravca Mrkonjić Grad - Ključ - Bosanski Petrovac i pripremama za napad na Bihać291
117.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 oktobra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske za taktičko sadejstvo Udarnoj grupi brigada u napadu na Bosansko Grahovo293
118.Zajednički izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i komandanta Operativne grupe za sektor Bosansko Grahovo od 27 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o rezultatu napada na Bosansko Grahovo294
119.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 oktobra 1942 god. komandiru haubičke baterije o načinu upotrebe baterije u ponovnom napadu na Bosansko Grahovo295
120.Naređenje Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 oktobra 1942 god. o preduzimanju oštrih mera za suzbijanje špekulacije na oslobođenoj teritoriji296
121.Upozorenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 oktobra 1942 god. vojno-pozadinskim vlastima na donošenje pravilnih i odmerenih odluka297
122.Upozorenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 oktobra 1942 god. sreskim narodnooslobodilačkim odborima na pravično opterećenje naroda za potrebe Narodnooslobodilačke borbe301
123.Primedbe i uputstva Vrhovnog štaba NOP i DV Juugoslavije od 27 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu u vezi s predloženim planom bihaćke operacije303
124.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o upućivanju Koste Nada u Vrhovni štab radi dopune plana bihaćke operacije305
125.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 oktobra 1942 god. Štabu Osme hrvatske NOU brigade da se prikupi u rejonu sela Mali i Veliki Radić i sačeka naređenje za napad na Bihać306
126.Izveštaj verskog referenta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije Vlade Zečevića od 27 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu o zapažanjima pri obilasku pojedinih mesta na području Glamoč - Mrkonjić Grad307
127.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 oktobra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku o upućivanju i načinu upotrebe hrvatskih brigade u bihaćkoj operaciji310
128.Naređenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 oktobra 1942 god. komandama područja da dostave organizacione preglede pozadinskih vojnih vlasti i narodnooslobodilačkih odbora312
129.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 oktobra 1942 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da ofanzivno dejstvuje u pravcu Vrlike i Vagnja316
130.Naređenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 oktobra 1942 god. komandama područja da dostave petnaestodnevne izveštaje317
131.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od oktobra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade o pretstojećem formiranju i posebnom zadatku Prve proleterske divizije i uputstvo, u vezi s tim, o načinu daljeg dejstva na sektoru Bosansko Grahovo320
132.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 oktobra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade za rušenje komunikacije Knin - Gračac321
133.Naređenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 1 novembra 1942 god. komandama područja i sreskim narodnooslobodilačkim odborima o regulisanju kretanja na slobodnoj teritoriji322
134.Naređenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 1 novembra 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da objedini borbena dejstva na sektoru Mliništa - Mrkonjić Grad i odbaci neprijatelja ka Jajcu328
135.Naređenje člana Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 1 novembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske da Drugu dalmatinsku NOU brigadu snabdeva iz svojih magacina329
136.Uputstvo šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 2 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOV i PO za Bosansku Krajinu o organizaciji snabdevanja naroda na oslobođenoj teritoriji330
137.Naređenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 3 novembra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da izviđaju neprijatelja koji je otstupio na pravcu Jajce - Donji Vakuf333
138.Naredba Vrhovnog komandanta Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije druga Tita od 4 novembra 1942 god. o formiranju Vojne škole Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije334
139.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 novembra 1942 god. o formiranju, nastavnom planu i program višeg kursa Vojne škole NOV i POJ338
140.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 novembra 1942 god. o postavljanju Sava Orovića za komandanta Vojne škole NOV i POJ340
141.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade o upućivanju kandidata na viši kurs Vojne škole NOVJ341
142.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije o načinu dejstva na sektor Bosansko Grahovo i u pravcu severne Dalmacije342
143.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 novembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske da zatvori pravac Livno - Glamoč i poveže se sa Drugom proleterskom divizijom346
144.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije o pripremama za oslobođenje Sitnice, Mrkonjića Grada i Jajca347
145.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije o grupisanju četnika u selu Strmici i o potrebi što hitnijeg dejstva na neprijateljske snage u rejonu Knina i na komunikaciji Knin - Strmica348
146.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od novembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku o strogom čuvanju vojne tajne349
147.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOV i PO za Bosansku Krajinu da uputi Štabu Prve proleterske divizije poznavaoce vojno-političkih prilika u centralnoj Bosni i Treću krajišku NOU brigadu u formaciski sastav Prve divizije353
148.Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 novembra 1942 god. prilikom predaje ratne zastave Prvoj proleterskoj brigadi354
149.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 novembra 1942 god. za učvršćenje uspeha postignutog bihaćkom operacijom361
150.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 novembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama posle oslobođenja Bihaća364
151.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 novembra 1942 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o koordinaciji dejstava grupe hrvatskih i grupe krajiških udarnih brigada radi oslobođenja Banije i sprečavanja prikupljanja neprijateljskih snaga u Bosanskoj Krajini373
152.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za savlađivanje neprijateljskih uporišta na Baniji376
153.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOV i PO za Bosansku Krajinu o načinu dejstva u Bosanskoj Krajini377
154.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 novembra 1942 god. Ekonomskom otseku Vrhovnog štaba da evakuiše ratni plen iz Bihaća u Bosanski Petrovac379
155.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da uputi četiri rukovodioca na raspoloženje Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju, pribavi sredstva za održavanje radio-veze sa Vrhovnim štabom i dostavlja redovne izveštaje380
156.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije da vrši pripreme za pretstojeća borbena dejstva u centralnoj Bosni382
157.Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 10 novembra 1942 god. Centralnom komitetu KP Hrvatske o zadacima Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba i o kvalitetu ljudstva koje za Bataljon treba da uputi Glavni štab NOV i PO za Hrvatsku384
158.Naređenje Vrhovnog kornandanta NOV i POJ druga Tita od 10 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da partizanski dejstvuje na prostoru Knin - Kistanje - Sinj - Drniš i utiče na efikasnost blokade Bosanskog Grahova i Strmice386
159.Statut sanitetske službe Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 10 novembra 1942 godine388
160.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOV i PO za Bosansku Krajinu da dodeli artiljeriska oruđa Trećoj krajiškoj NOU brigadi i Štabu Prve operativne zone NOV i PO Hrvatske396
161.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 novembra 1942 god. za formiranje stalne higijenske komisije radi organizovanja zdravstvene službe i suzbijanja zaraznih bolesti u vojsci i narodu397
162.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOV i PO za Bosansku Krajinu da ubrza pripreme za napad na Bosanski Novi398
163.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 novembra 1942 god. Komandi vojne škole NOV i POJ o rasporedu upućenog ljudstva i naređenje za izradu projekta vojno-omladinskih kurseva399
164.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 novembra 1942 god. Pavlu Iliću o sadržini jedne uhvaćene neprijateljske depeše i drugim podacima o neprijateljskim namerama400
165.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 novembra 1942 god. Vojnotehničkoj radionici Prvog bosanskog korpusa da uputi municiju i pešadisko naoružanje Drugoj proleterskoj diviziji402
166.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 novembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije da sadejstvuje Prvoj proleterskoj diviziji u oslobođenju Jajca i stvaranju povoljnih uslova za prodor u centralnu Bosnu403
167.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 novembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o rezultatima napada na Slunj407
168.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU divizije o prodoru u centralnu Bosnu409
169.Tablica šifrovanih naređenja koju je Vrhovni štab NOV i POJ uputio sredinom novembra 1942 god. štabovima Prve proleterske i Treće NOU divizije415
170.Podaci iz pisma Edvarda Kardelja o toku Treće neprijateljske ofanzive u Sloveniji koje je novembra 1942 god. uputio rukovodilac radio-veze CK KPJ iz Zagreba Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu417
171.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da sadejstvuje snagama Prvog bosanskog korpusa u napadu na Bosanski Novi422
172.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 novembra 1942 god. o dodeljivanju novčane pomoći stanovništvu postradalih krajeva zapadne Bosne i Bosanske Krajine423
173.Poziv Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 novembra 1942 god. Đuru Čagoroviću na Konstitucionalnu skupštinu Veća narodnog oslobođenja Jugoslavije424
174.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije da dostavi izveštaj o borbama kod Sitnice i Čađavice i da buduće zadatke izvršava sa što manje žrtava426
175.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku o načinu dejstva za slučaj neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju428
176.Direktivno pismo Centralnog komiteta KPJ od 24 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Srem432
177.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od novembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da rasturi letak upućen aktivnim oficirima, vojnim činovnicima i podoficirima bivše Jugoslovenske vojske i da redovno dostavlja operativne i obaveštajne izveštaje435
178.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da čisti međuprostor Sana - Vrbas od četničkih grupa440
179.Propratno pismo i direktiva sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 25 novembra 1942 god. partizanskim rukovodstvima u divizijama o dužnostima i zadacima saradnika i dopisnika "Borbe" u Narodnooslobodilačkoj vojsci i na terenu441
180.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije za dejstvo na pravcu Livno - Šujica444
181.Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 25 novembra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za odlazak u Makedoniju449
182.Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 novembra 1942 god. na Prvom zasedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije450
183.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 novembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o davanju uverenja sa potpunim podacima o učešću u Narodnooslobodilačkoj borbi svakom pripadniku NOV i POJ prilikom njegova otpuštanja iz vojske454
184.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 novembra 1942 god. komandantima Prve proleterske i Treće NOU divizije da dostavljaju detaljne operativne izveštaje i da organizuju odbranu Jajca i bržu evakuaciju plena i ranjenika456
185.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od novembra 1942 god. o organizacionoj strukturi i osnovnim zadacima obaveštajne službe na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji460
186.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju o organizacionoj strukturi obaveštajne službe na području Slovenije i dostavljanju obaveštajnih izveštaja468
187.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 novembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o dejstvu Pete divizije u međuprostoru Vrbasa i Sane470
188.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije da jednom brigadom ojača Treću NOU diviziju, a glavnim snagama nastavi dejstvo u centralnoj Bosni473
189.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 novembra 1942 god. Štabu Treće udarne divizije da organizuje odbranu Jajca aktivnim dejstvom ka Travniku i Donjem Vakufu475
190.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da se u cilju napada na Livno vraća u sastav divizije Četvrta (crnogorska) proleterska brigada i upućuje nekoliko artiljeriskih oruđa477
191.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 novembra 1942 god. Štabu Devete hrvatske (Treće ličke) NOU brigade da smeni Četvrtu (crnogorsku) proletersku brigade Druge proleterske divizije i zatvori pravac Bosansko Grahovo - Drvar478
192.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 novembra 1942 god. Štabu Četvrte (crnogorske) proleterske brigade Druge proleterske divizije da se po izvršenoj smeni prebaci u rejon Glamoča i uđe u sastav svoje divizije479
193.Izveštaj komandanta Vojne škole NOV i POJ od 29 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu o ustrojstvu i radu Škole480
194.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije da povuče Treću sandžačku proletersku brigadu iz rejona Jajca čim prispeju dva bataljona Treće divizije iz rejona Livna483
195.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku o mogućnosti operativnog sadejstva između hrvatskih i slovenačkih brigada na području Zumberka484
Registar487
BIBLIOTEKA