ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 5 - juli-avgust 1942
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije, Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba, NOP i DV Jugoslavije
1.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 jula 1942 god. štabovima proleterskih brigada za suzbijanje svih nepravilnih postupaka kod boraca pri izvođenju nastupnog maršmanevra Operativne grupe ka Bosanskoj Krajini7
2.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 jula 1942 god. štabovima Prve i Treće proleterske brigade o načinu izvođenja prelaska preko komunikacija Sarajevo - Konjic i vršenja diverzija na njima9
3.Izveštaj pretstavnika Vrhovnog štaba pri desnoj (severnoj) koloni Operativne grupe proleterskih brigada od 5 jula 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim diverzijama i prelasku komunikacije Sarajevo - Mostar13
4.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za temeljito rušenje komunikacija Sarajevo - Konjic na otseku Raštelica - Brđani17
5.Obaveštenje pretstavnika Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 5 jula 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o razvoju vojnopolitičke situacije na području centralne oslobođene teritorije i o zaključcima i odlukama Centralnog komiteta i Vrhovnog štaba19
6.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jula 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Sretenu Žujoviću da se spreče nepravilni postupci intendantskih organa pri nabavci hrane od stanovništva28
7.Izvještaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o postavljenim zadacima Trećoj proleterskoj brigade i o povoljnim uslovima za napad na Konjic32
8.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jula 1942 god. pretstavnicima Vrhovnog štaba pri desnoj koloni Operativne grupe proleterskih brigada o načinu daljeg dejstva desne kolone34
9.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jula 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade za oslobođenje Konjica35
10.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za oslobođenje Prozora i presecanje komunikacije Prozor - Gornji Vakuf37
11.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da prikupi svoje bataljone iz rejona Ivan Sedlo - Bradina i uputi ih za Prozor38
12.Izveštaj pretstavnika Vrhovnog štaba pri desnoj (severnoj) koloni Operativne grupe proleterskih brigada od 7 jula 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o oslobođenju Kreševa i o odluci da se nastavi brz pokret ka komunikaciji Travnik - G. Vakuf39
13.Ocena opšte vojno-političke situacije u Jugoslaviji od strane Centralnog komiteta KPJ koju član Sekretarijata Centralnog komiteta KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Ribar-Lola prenosi 7 jula 1942 god. Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku42
14.Obaveštenje Ive Ribara-Lole od 7 jula 1942 god. Edvardu Kardelju zaključcima i odlukama Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije49
15.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 jula 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da brigada krene u pravcu Prozora i ispita mogućnost uništenja neprijateljskih posada u dolini Rame54
16.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade o načinu i pravcu kretanja brigade i obaveštenje o snagama određenim za oslobođenje Prozora55
17.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 jula 1942 god. Aleksandru Rankoviću o pravcu kretanja Vrhovnog štaba i potrebi upućivanja pionirskog voda na raspoloženje Trećoj proleterskoj brigadi56
18.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na prostoru Konjic - Ostrožac i predlog za dalje akcije u dolini Neretve i Rame57
19.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 8 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o oslobođenju Konjica i nepravilnim postupcima jedinica Konjičkog bataljona pri oslobođenju Ostrošca58
20.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 9 jula 1942 god. pretstavnicima Vrhovnog štaba pri desnoj (severnoj) koloni Operativne grupe proleterskih brigade da se oslobodi Gornji Vakuf, posedne prostor između Vranice i Raduše Planine i dejstvuje na komunikacije u dolini gornjeg toka Vrbasa61
21.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 9 jula 1942 god, zameniku komandanta Treće proleterske brigade da se blokira Prozor i izvrše pripreme za njegovo oslobođenje63
22.Izveštaj Sretena Zujovića od 9 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o pristizanju bolnica Prve i Treće proleterske brigade u s. Jasenik i opštim poteškoćama oko ishrane64
23.Upozorenje Vrhovnog , komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 jula 1942 god. Štabu Drugog bataljona Treće proleterske brigade na preduzimanje potrebnih mera za obezbeđenje ljudstva od vazdušnih napada66
24.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o prikupljanju desne kolone na planini Vranići i opštem stanju jedinica67
25.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 jula 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da izvrši pokret u pravcu Prozora radi odmora i priprema za nove zadatke71
26.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za oslobođenje Prozora72
27.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja od 12 jula 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o uspešnim dejstvima slovenačkih partizanskih odreda i italijanškim pripremama za novu ofanzivu73
28.Obaveštenje pretstavnika Vrhovnog štaba pri desnoj koloni Operativne grupe proleterskih brigada od 12 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i Štabu Četvrte proleterske brigade o oslobođenju Šebešića i pretstojećem dejstvu u rejonu Donjeg Vakufa76
29.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja od 14 jula 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o razvitku Narodnooslobodilačke borbe u Sloveniji77
30.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u rejonu šireg područja gornjeg toka Vrbasa i predlog o načinu daljeg dejstva89
31.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba za pripremu ponovnog napada na Bugojno i otklanjanje uzroka ranijeg neuspeha92
32.Obaveštenje pretstavnika Vrhovnog štaba pri desnoj koloni Operativne grupe proleterskih brigada od 17 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o neuspelom napadu Druge proleterske brigade na Donji Vakuf i o mogućnostima sadejstva Četvrtoj proleterskoj brigadi pri drugom napadu na Bugojno97
33.Izveštaj verskog referenta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 17 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o prvom kontaktu sa narodom u partizanskom selu Ravno i bataljonom "Vojin Zirojević"99
34.Izveštaj Marijana Stilinovića od 17 jula 1942 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o dolasku komore i prištapskih delova Vrhovnog štaba u Ravno i nepovoljnim uslovima za njihov smeštaj100
35.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremama za napad na Bugojno102
36.Primedbe pretstavnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 jula 1942 god. na zadatke postavljene od strane načelnika Vrhovnog štaba Drugoj proleterskoj brigadi pri obnavljanju napada na Bugojno103
37.Izveštaj Marijana Stilinovića od 19 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Duvnu106
38.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba da se ne odgađa izvršenje napada na Bugojno107
39.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o izvršenim pripremama za ponovni napad n? Bugojno108
40.Primedbe pretstavnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije upućene 20 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba u vezi s planom ponovnog napada na Bugojno109
41.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije, druga Tita od 21 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da dva bataljona obezbede teritoriju između Gornjeg i Donjeg Malovana i kontrolišu komunikacije koje vode za Livno i Kupres111
42.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 jula 1942 god. štabovima brigada da redovno podnose pismene izveštaj o celokupnom vojno-političkom radu svojih brigada113
43.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 jula 1942 god. štabovima proleterskih brigada za nastavljanje ofanzivnih dejstava i likvidaciju ustaških uporišta u Duvnu i Sujici114
44.Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 22 jula 1942 god. članu Sekretarijata CK za neoslobođene krajeve Ivi Ribaru-Loli o opštoj vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj117
45.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 22 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o teškoćama pri stvaranju pozadinskih vojnih ustanova na oslobođenoj prostoriji Prozor - Šćit120
46.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da se spreči prodor ustaša ka Prozoru i izvrši prihvat Konjičkog bataljona122
47.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 jula 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da se poruši i zatvori raskršće komunikacija kod Karlovog Hana, izviđa prema Livnu i politički radi među stanovništvom125
48.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 jula 1942 god. zameniku komandanta Petog krajiškog NOP odreda da i Peti odred delom snaga učestvuje u oslobođenju Livna i zatvori pravac Bosansko Grahovo - Livno126
49.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 jula 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade da se jačom izviđačkom delatnošću obezbedi i da veže neprijateljske snage za Bugojno, Kupres i Zlosela u cilju neometanog dejstva na Livno130
50.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 jula 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade da u sadejstvu sa Trećim krajiškim NOP odredom preseče komunikaciju Bugojno - Kupres i da vrši stalni pritisak na neprijateljske snage u Kupresu133
51.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 jula 1942 god. Štabu Prve krajiške NOU brigade da koncentriše svoje jedinice na prostoriji D. Vakuf - Bugojno - Kupres - Blagaj i poveže se sa Drugom proleterskom brigadom i delovima Trećeg krajiškog NOP odreda133
52.Pismo člana Sekretarijata Centralnog komiteta KPJ za neoslobođene krajeve Ive Ribara-Lole od 28 jula 1942 god. Edvardu Kardelju134
53.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 jula 1942 god. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o borbama s neprijateljskim snagama iz Kupresa i naređenje da se sistematski poruši komunikacija Glamoč - Livno i onemogući neprijatelju mobilizacija iz rejona Livna139
54.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 jula 1942 god. štabovima Prve, Druge i Treće proleterske brigade o rasporedu snaga i načinu dejstva pri napadu na Livno141
55.Izveštaj Sretena Zujovića od 30 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o stanju u Drugoj proleterskoj brigadi, izvršenoj akciji i pripremi brigade za napad na Kupres i Zlosela147
56.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 jula 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za što punije borbeno sadejstvo Prve i Treće proleterske brigade pri razbijanju ustaških snaga koje su prodrle od Kupresa u Šujicu i Duvno151
57.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 jula 1942 god. Sretenu Zujoviću da se preseče komunikacija Bugojno - Kupres i da se napad na Zlosela i Kupres izvrši uz pomoć jedinica Trećeg krajiškog NOP odreda153
58.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 jula 1942 god. Štabu glamočkih posadnih četa da se što pre prekine drum Prisap - Zirović i demonstrativnim dejstvima u pravcu Livna vezuju tamošnje neprijateljske snage155
59.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 jula 1942 god. upravi bolnice Četvrte proleterske brigade o dislokaciji Četvrte brigade i načinu povratka prezdravelih boraca u njihove jedinice155
60.Obaveštenje Pavla Ilića od 31 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o jedinicama kojima će načelnik Vrhovnog štaba komandovati pri napadu na Livno i o rasporedu i zadacima sadejstvujućih snaga159
61.Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 avgusta 1942 god. Izvršnom odboru osvobodilne fronte slovenačkog naroda160
62.Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 avgusta 1942 god. Edvardu Kardelju kojim se odobrava dotadašnji način rukovođenja oslobodilačkom borbom u Sloveniji i daje uputstvo za otklanjanje i savlađivanje poteškoća koje mogu proizići iz postojeće neprijateljske ofanzive162
63.Obaveštenje Ive Ribara-Lole od 1 avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o ustaško-četničko-okupatorskoj sprezi u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta i uputstvo o najvažnijim zadacima Pokrajinskog komiteta u vezi s tim166
64.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sretena Zujovića od 1 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o slabostima koje su se ispoljile pri napadima na Kupres173
65.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o neuspelom napadu na Kupres i Šujicu i o pripremama za obnavljanje napada na Šujicu i vršenje pritiska na Duvno177
66.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremama za oslobođenje Livna179
67.Zapovest načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije u ulozi komandanta Udarne grupe brigada od avgusta 1942 god. za oslobođenje Livna183
68.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 avgusta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sloveniju o načinu vođenja borbi u toku neprijateljske ofanzive187
69.Izveštaj Ive Ribara-Lole od 3 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o opštoj vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj, Srbiji, Vojvodini, Makedoniji i Sloveniji189
70.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 3 avgusta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku o preduzetim merama za sređivanje organizacionog stanja u Drugoj operativnoj zoni Hrvatske207
71.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 avgusta 1942 god. Štabu kombinovanih glamočkih snaga Petog krajiškog NOP odreda za napad na Livno i uputstvo o načinu izvršenja napada209
72.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 avgusta 1942 god. Štabu Pete proleterske brigade za smeštaj jedinica u rejon Prozora i obaveštenje o ponovnom oslobođenju Šujice i Duvna213
73.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 avgusta 1942 god. Sretenu Zujoviću za nastavljanje demonstrativnih napada na Kupres i prekidanje komunikacije Kupres - Bugojno214
74.Obaveštenje Pavla Ilića od 4 avgusta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o saglasnosti Vrhovnog štaba sa planom napada za oslobođenje Livna215
75.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za nastavljanje demonstrativnih napada prema Bugojnu i obaveštenje o dejstvima ostalih brigada217
76.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o opštoj situaciji na sektoru Druge proleterske brigade218
77.Uputstvo Aleksandra Rankovića od 4 avgusta 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za moralno-političko učvršćenje Trećeg i Četvrtog bataljona222
78.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da se brigada hitno prebaci u rejon Kupresa, posedne pogodne položaje i u sadejstvu sa delovima Druge i Treće proleterske brigade otpočne izviđačku aktivnost i prepade na Kupres225
79.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 avgusta 1942 god. Štabu Pete proleterske brigade da preuzme položaje i zadatke Četvrte proleterske brigade u rejonu Prozor, Bugojno, Gornji Vakuf226
80.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 avgusta 1942 god. Štabu Prve krajiške NOU brigade da uništi neprijateljske snage oko Ključa, prebaci se na prostoriju Blagaj - Donji Vakuf i poveže sa proleterskim brigadama227
81.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita Od 5 avgusta 1942 god. Sretenu Zujoviću o uspesima postignutim na sektorima Livna i Ključa i naređenje za nastavljanje demonstrativnih napada na Kupres228
82.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 avgusta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba za potpuno uništenje preostalih ustaških uporišta u Livnu230
83.Pismo Edvarda Kardelja od avgusta 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o razvoju italijanske ofanzive u Sloveniji231
84.Izveštaj Sretena Zujovića od 6 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o neuspelom napadu ustaša iz Kupresa i Zlosela na Drugu proletersku brigadu247
85.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 avgusta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba da se izvrše pripreme za napad na Kupres i Zlosela252
86.Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 avgusta 1942 god. Ivanu Milutinoviću o broju ranjenika političkom radu i potrebama centralne bolnice256
87.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 avgusta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Sretenu Žujoviću o oslobođenju Livna i o pripremama za napad na Kupres i Zlosela258
88.Pismo Edvarda Kardelja od 10 avgusta 1942 god. članu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i Sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Ribaru-Loli260
89.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da sadejstvuje Prvoj proleterskoj brigadi ugrožavanjem Kupresa263
90.Pismo Milovana Đilasa od 10 avgusta 1942 god. kojim prenosi Aleksandru Rankoviću direktive druga Tita za postupak sa zarobljenicima u Livnu265
91.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o postupku prema četničkim vođama i njihovim kolebljivim masama i o načinu vršenja intendantske službe u osvojenim mestima267
92.Pismo Edvarda Kardelja od 12 avgusta 1942 god. članu Srekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Ribaru-Loli o strahovitom teroru i rezultatima dotadašnjeg toka italijanske ofanzive u Sloveniji271
93.Obaveštenje člana Sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ive Ribara-Lole od 12 avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji u Sloveniji i Bosanskoj Krajini i uputstvo o raskrinkavanju izdajstva Draže Mihailovića280
94.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sretena Zujovića od 12 avgusta 1942 god. o osnovnom razlogu neuspeha pri napadu na Kupres283
95.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sava Orovića komandantu Druge proleterske brigade da održi povoljne položaje za ponovni napad na Kupres284
96.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 12 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o neuspelom napadu na Kupres, taktici neprijatelja i neophodnim ojačanjima za obnavljanje napada284
97.Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 12 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o problemima sanitetske službe i merama koje treba preduzeti za njeno unapređenje289
98.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da obnovi napad na Kupres u sadejstvu sa Drugom proleterskom, Desetom hercegovačkom i Prvom krajiškom NOU brigadom292
99.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 avgusta 1942 god. štabovima jedinica NOP i DVJ za sprečavanje nepravilne konfiskacije i za pravilnu upotrebu jahaćih i tovarnih konja293
100.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 avgusta 1942 god. Štabu Pete proleterske brigade da jačim demonstrativnim napadom ka Gornjem Vakufu sadejstvuje Grupi brigada pri obnavljanju napada na Kupres296
101.Zapovest delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sava Orovića od 13 avgusta 1942 god. Udarnoj grupi brigada za obnavljanje napada na Kupres297
102.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 avgusta 1942-god. delegatu Vrhovnog štaba Sretenu Zujoviću o planu ponovnog napada na Kupres301
103.Pismo Edvarda Kardelja od 14 avgusta 1942 god. delegatu Centralnog komiteta KPJ Vladimiru Popoviću o opštoj situaciji u Sloveniji i potrebi uspostavljanja što čvršćih veza između glavnih rukovodstava u Hrvatskoj i Sloveniji302
104.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu da Kupres nije oslobođen ni posle obnovljenog napada305
105.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 15 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Livnu i na livanjskom području307
106.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 avgusta 1942 god. Ekonomskom otseku Vrhovnog štaba da se Druga proleterska brigada u potpunosti snabde odećom i obućom311
107.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske za formiranje Duvanjskog i Livanjskog bataljona i uputstvo o njihovim zadacima kao i zadacima ostalih jedinica Četvrte zone312
108.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu za pripremanje oslobođenja novih područja317
109.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 avgusta 1942 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da izvrši formiranje novih bataljona i prenese težište svog dejstva na područje Kupresa322
110.Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama za definitivni smeštaj centralne bolnice324
111.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 17 avgusta 1942 god. Štabu Pete (crnogorske) NOU brigade o jačem angažovanju brigade na području između Gornjeg Vakufa, Bugojna, Donjeg Vakufa i Travnika326
112.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 17 avgusta 1942 god. Štabu Desete (hercegovačke) NOU brigade za zatvaranje tesnaca Šujice i uspostavljanje veze sa susednim jedinicama329
113.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu da će brigade za oslobođenje Mrkonjića Grada uskoro biti upućene i da se bataljon "Starac Vujađin " priključuje Petom krajiškom NOP odredu331
114.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 avgusta 1942 god. štabovima Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade da pod komandom Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu izvrše napad na Mrkonjić Grad332
115.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade o sadejstvu u demonstrativnom napadu na Kupres i o načinu dejstva u slučaju neprijateljskog ispada iz Kupresa335
116.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. štabu Prve proleterske brigade da zatvori pravac Kupres - Livno i da u rejonu Mliništa stvori čvrsto uporište brigadama određenim za napad na Mrkonjić Grad337
117.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Štabu Desete (hercegovačke) NOU brigade da ustupi položaje u tesnacu Šujice Prvoj proleterskoj brigadi i prebaci se u rejon Bagarića radi zatvaranja pravca Mostar - Duvno341
118.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske o načinu dejstva njenih odreda i obaveštenje o pripajanju bataljona "Starac Vujadin" i "Gavrilo Princip" Petom krajiškom NOP odredu343
119.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da u sadejstvu sa Trećim krajiškim NOP odredom vezuje neprijateljske snage za Kupres i onesposobi komunikacije Jajce - Donji Vakuf344
120.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da prikupi jače snage u rejonu Blagaja i u sadeistvu sa Četvrtom proleterskom brigadom vrši pritisak na Kupres346
121.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade da izvrše prihvat muslimanske grupe kupreške posade i pokušaju zauzeti Kupres347
122.Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. štabovima Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade o izvršenju marša ka Mrkonjiću Gradu349
123.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o pravcima kretanja i vremenu pristizanja Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade u rejon Mrkonjića Grada351
124.Pismo člana Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i Sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ive Ribara-Lole od 19 avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju352
125.Obaveštenje člana Sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ive Ribara-Lole od 20 avgusta 1942 god. Edvardu Kardelju o opštoj situaciji u Hrvatskoj i Srbiji354
126.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. štabovima Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade da im se za napad na Mrkonjić Grad priključuje i Treća proleterska brigada358
127.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da sadejstvuje Drugoj proleterskoj i Sedmoj (Prvoj krajiškoj) NOU brigadi pri oslobođenju Mrkonjića Grada361
128.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade da obezbedi smeštaj za dva bataljona Treće proleterske brigade i u zajednici sa Četvrtom operativnom zonom NOP odreda Hrvatske organizuje narodnu vlast na livanjskom području364
129.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. Štabu Pete (crnogorske) NOU brigade za upućivanje kombinovanog Dragočavsko-čelebićkog bataljona u sastav Prve proleterske brigade365
130.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske da organizuje vlast na oslobođenoj teritoriji i smesti hranu i stoku izvan Livna366
131.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu da uputi Osmana Karabegovića i Duru Pucara u Vrhovni štab i da koordinira dejstva svih jedinica pri napadu na Mrkonjić Grad368
132.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 avgusta 1942 god. Nedeljku Manojloviću o načinu formiranja i osnovnim zadacima Kupreškog bataljona i obaveštenje o područjima sa kojih će se formirati novi bataljoni u sastavu Trećeg krajiškog NOP odreda370
133.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 avgusta 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade da u sadejstvu sa Desetom (Hercegovačkom) NOU brigadom i Četvrtom operativnom zonom NOP odreda Hrvatske spreči prodor italijanskih snaga za Aržano373
134.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 avgusta 1942 god. Štabu Desete NOU brigade da se stavi pod komandu Udarne grupe kojom rukovodi komandant Prve proleterske NOU brigade374
135.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 avgusta 1942 god. štabovima Drugog i Četvrtog bataljona Četvrte proleterske brigade da u sadejstvu sa jednim bataljonom Prve proleterske brigade zatvore tesnac Šujice375
136.Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o izvanredno srdačnom prijemu ranjenika proleterskih brigade od strane naroda Bosanske Krajine i o problemima smeštaja i snabdevanja Centralne bolnice376
137.Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 avgusta 1942 god. Ekonomskom otseku Vrhovnog štaba o stanju i potrebama Centralne bolnice u Driniću378
138.Direktiva člana Sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ive Ribara-Lole od 25 avgusta 1942 god. rukovodstvima KPJ za Vojvodinu o učvršćenju partiskih organizacija i doslednom sprovođenju političke linije Centralnog komiteta KPJ u svim pitanjima oslobodilačke borbe378
139.Pismo CK KPJ od 25 avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Dalmaciju o potrebi postavljanja Boriše Kovačevića na dužnost partiskog instruktora na području Štaba Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske387
140.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 avgusta 1942 god. Štabu Sedme (Prve krajiške) NOU brigade o odluci Centralnog komiteta KPJ da se pri Brigadi formira Politodel388
141.Odluka Centralnog komiteta KPJ od 25 avgusta 1942 god. o formiranju Politodela Sedme (Prve krajiške) NOU brigade i uputstvo o njegovim najvažnijim zadacima389
142.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od avgusta 1942 god. zameniku političkog komesara Sedme (Prve krajiške) NOU brigade o načinu rukovođenja Brigadom391
143.Naredba delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 25 avgusta 1942 god. za formiranje partizanskih jedinica i štabova na području Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske394
144.Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 avgusta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o razmeštaju Centralne bolnice, teškoćama njenog snabdevanja i nužnosti njenog vojničkog obezbeđenja397
145.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o učvršćenju postignutih uspeha na širem području Mrkonjića Grada i pripremanju oslobođenja Jajca399
146.Primedbe člana Sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ive Ribara-Lole od 30 avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju na projekat okružnice br. 4 i uputstvo za dalji rad405
147.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 avgusta 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu za uspostavljanje železničkog saobraćaja na relaciji Mliništa - Drvar, Srnetica - Grmeč i telefonskih linija Mrkonjić Grad - Mliništa411
148.Proglas Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od avgusta 1942 god. stanovništvu Bosanske Krajine413
149.Pismo Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa od avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak418
Registar423
BIBLIOTEKA